การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระบุตัวชี้วัด

6,018 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระบุตัวชี้วัด

 1. 1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ )
 2. 2. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี <ul><li>๑ . ๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย </li></ul><ul><li>ตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย </li></ul><ul><li>๑ . ๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ </li></ul>
 3. 3. ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ <ul><li>๒ . ๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>๒ . ๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน </li></ul><ul><li>๒ . ๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม </li></ul>
 4. 4. ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง <ul><li>๓ . ๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>๓ . ๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา </li></ul>
 5. 5. ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น <ul><li>๔ . ๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด </li></ul><ul><li>๔ . ๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม </li></ul>
 6. 6. ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน <ul><li>๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ </li></ul><ul><li>๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และม.๖ </li></ul>
 7. 7. ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <ul><li>๖ . ๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>๖ . ๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู </li></ul>
 8. 8. ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา <ul><li>- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร สถานศึกษา </li></ul><ul><li>- ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul><ul><li>- บรรยากาศและสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>- ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา </li></ul>
 9. 9. ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและต้นสังกัด ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งสถานศึกษา
 10. 10. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา - เช่นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา วิถีพุทธ สองภาษา เป็นต้น <ul><li>ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทสถานศึกษา </li></ul><ul><li>อย่างน้อย ๒ โครงการ/ปี </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีส่วนร่วม ... </li></ul>
 11. 11. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

×