Advertisement

MG DLL template

Mar. 24, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

MG DLL template

  1. Multigrade DAILY LESSON LOG School: New Katipunan Elementary School Grade Level: K and Grade I Teacher: Princess C. Gomez Learning Area: Teaching Date and Time: February 28, 2023 Quarter: 3-Week 3:Day 2 Kindergarten Grade: I Blocks of Time: Work Period 1 Learning Area: LLC, and S Learning Area: MTB I. OBJECTIVE/S A. Content Standard (PAMANTAYANG PANGNILALAMAN) Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa konsepto ng pamilya, paaralan at komunidad bilang kasapi nito The learner . . . demonstrates understanding of grade level narrative and informational text. demonstrates positive attitudes towards language, literacy and literature. demonstrates developing knowledge and use of appropriate grade level vocabulary and concepts. B. Performance Standard (PAMANTAYAN SA PAGGANAP) Ang bata ay nakapagpapamalas ng pagmamalaki at kasiyahang makapagkuwento ng sariling karanasan bilang kabahagi ng pamilya, paaralan at komunidad The learner . . . comprehends and appreciates grade level narrative and informational texts values reading and writing as communicative activities. uses developing vocabulary in both oral and written form. C. Learning Competencies (MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO) -write the LC Code Naikukuwento ang mga nagging karanasan bilang kasapi ng komunidad- KMKPKom-00-6 Letter representation of sounds-that letters as symbols have names and distinct sounds KpKFM-00-1.3 MT1VCD-IIIa-i-2.1.1 Give meanings of words through: a. picture clues b. context clues MT1LC-IIIc-d-9.1 Sequence events in an informational text when appropriate. II. CONTENT III. LEARNING RESOURCES A. References MELCS Page 16 MELCS Page 490 1. TG/CG pages 2. Learner’s Materials pages 3. Textbook pages . 4. Materials downloaded from LRMDS
  2. B. Other Learning Materials Pop-up book, dice, worksheets, crayons, charts IV. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson and presenting new lesson (Priming Activity) Ikuwento sa mga bata ang kwentong, “Si Tembong Mandarambong” gamit ang pop-up book. B. Establishing a purpose for the lesson Tanungin ang mga bata patungkol sa nilalaman ng kwento at ihambing ito sa ginagawang paglilinis sa loob ng paaralan at komunidad. C. Presenting examples/instances of the lesson Ipakita ang mga larawan ng mga kilos na nabanggit sa kwento na nagsisimula sa letrang Nn. naghinay-hinay nanglimpyo nanilhig nagbitbit nahugaw D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Sa anong letra nagsisimula ang bawat salita? Ano ang pangalan ng letrang ito? Ano ang tunog nito? Ibigay ang iba pang mga halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa letrang Nn. Isa-isang tumawag ng bata at magpatulong sa pagsunod-sunod ng mga larawan.
  3. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Pakulayan ang titik Nn sa mga bata. (Hayaan silang pumili ng kulay) A. Pagtambalin ang larawan sa Hanay A sa salitang nagsasaad nito sa Hanay B. A B 1. * naghinay-hinay 2. * nahugaw 3. * nanglimpyo 4. * nagbitbit 5. * nanilhig
  4. F. Developing mastery (lead to formative assessment 3) Bakatin ang titik Nn. (Worksheet) Kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng malinis na kapaligiran. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Gaano kahalaga ang paglilinis? Ano ang mangyayari kapag tayo ay hindi naglilinis? Dapat bang tularan ang pagiging tamad ni Tembong? H. Making generalizations and abstractions about the lesson Ano ang pamagat ng kwento? Sino-sino ang mga tauhan? Ano ang nangyari sa nayong nang mawala ang lahat ng walis? Nais niyo ba itong mangyari iyon sa ating komunidad? Sa ating paaralan? Ano ang dapat nating gawin? I. Evaluating learning Pasagutan ang gawain. A. Isulat ang sinugdanang letra sa matag hulagway. _ ___awong ___ iwang ____igo ____ angka ____ ata A. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari gamit ang mga numerong 1-5. ______ Gumawa ng maraming walis si Tembong. _______May malinis na nayon na pinangalanganang Nayong Walis ______ Pagsapit ng gabi ay kinuha ni Tembong ang lahat ng walis sa nayon. ______Sa bundok ay biglang tinangay ng hangin ang mga walis. _______Pagbalik ni Tembong sa nayon ay napansin niyang nagging marumi ang buong paligid. J. Additional activities for application or remediation V. REMARKS
  5. VI. REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Think about your students’ progress this week. What works? What else needs to be done to help the students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them, you can ask them relevant questions. A. No. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who acquired additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson. D. No. of learners who continue to require remediation. E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encountered which my principal can help me solve? G. What innovation or localized materials did I used/discover which I wish to share with other teachers? Prepared by: PRINCESS C. GOMEZ Kinder and Grade I Adviser Observer: CHESTER E. TANQUEZON School Head
Advertisement