Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Životne pozicije, ego stanja i kontrazabrane žena žrtava porodičnog nasilja

3,036 views

Published on

(c) Milena Stosic, 2011.

Published in: Education

Životne pozicije, ego stanja i kontrazabrane žena žrtava porodičnog nasilja

 1. 1. Životne pozicije, ego stanja ikontrazabrane žena žrtava porodičnog nasilja Milena Stošić, 2011.
 2. 2. „Dva slogana, česta među terapeutima, rasprostranjenasu i među širokim masama: ’Ne mogu ti ja pomodi, morašsam sebi da pomogneš’. Oba slogana su bezočne laži.Možeš redi ljudima šta da rade, i mnogi de to i uraditi, i todobro. I možeš pomodi ljudima, oni ne moraju da pomognisami sebi. Oni, jednostavno moraju, nakon što si impomogao, da ustanu i počnu da slede svoje težnje. Alisloganima kao što su ovi, društvo (ne bilo koje, nego sva)ohrabruje ljude da ostanu u svojim scenarijima i da ihslede sve do, najčešde tragičnog kraja.Umesto da ohrabrujemo nastojanja ljudi da hrabro žive ustarom nesrednom svetu, možemo ih naučiti kako da živesredno i hrabro u novom svetu.“ Erik Bern
 3. 3. PASIVNI LIČNAPRISTUP ODGOVORNOST
 4. 4. Nasilje nad ženama u porodici• Opšteprisutno, nedovoljno vidljivo diskriminacija Istorijski nejednaki odnosi dominacija društvene modi Sprečavanje potpunog napretka žena
 5. 5. Nasilje nad ženama u porodici – Nasilje od strane intimnog partnera smatra se jednim od najčešdih oblika nasilja nad ženama – usko vezano za nasilje u porodici u prvom redu, a termin kojim se ova pojava opisuje je “domestic violence” a u upotrebi je i “IPV – intimate partner violence“ – dešava se u svim zemljama, bez izuzetka – fizičko, psihičko (emocionalno), seksualno
 6. 6. Nasilje nad ženama u porodiciSRBIJA – VDS, 2001 – 700 žena, 18+30.6% - pretrpelo fizičko nasilje46.1% - trpelo psihičko nasilje8.7% - seksualno zlostavljano26.3% - iskusilo pretnju fizičkim nasiljem50+% - tučeno poslednjih 5 godina... „Ženu i konja treba čovek svakog tredeg dana tudi“ „Nije nikakav čovek ako nije ženu ošamario“ „Brata i vola miti, ženu i konja tudi“ „Svaka žena ima jedno rebro više i treba da joj se slomije“ „ Na džukelu zamani, a devojku po glavi“
 7. 7. Nasilje nad ženama u porodici• Psihološki pristup ovoj problematici obuhvata sledede teorije: – Teorija besa, – Stokholmski sindrom, – Teorija cikličnog nasilja, – Teorija naučene bespomodnosti, – Sindrom zlostavljane žene.• Među teorijama koje su zasnovane na sociološkom pristupu problematici ističu se: – Teorija socijalnog učenja, Teorija nošenja sa stresom, Teorija resursa, Opšta sistemska teorija, Teorija razmene ili društvene kontrole, Teorija konflikata, Teorija patrijarhata, a pored toga postoje i šire sociološke i feminističke teorije.
 8. 8. Nasilje nad ženama u porodiciTeorija cikličnog nasilja
 9. 9. Nasilje nad ženama u porodiciTeorija naučene bespomodnostiKonstantna izloženost nasilju umanjuje volju žene da napustinasilnika. Viktimizacija ih onemogudava da napuste nasilnika. Mogudnost da se nešto dogodi Kognitivna predstava o njoj Ponašanje
 10. 10. Nasilje nad ženama u porodici ŽRTVA • Ima nisko samopoštovanje; • Trpi nasilničko ponašanje; • Ekonomski i emocionalno zavisi od nasilnika; • Nesigurna je u vezi sa sopstvenim potrebama; • Ima lošu sliku o sebi; • Ima nerealna uverenja da može promeniti nasilnika; • Oseda se nemodno da zaustavi nasilje; • Veruje da je ljubomora dokaz ljubavi; • Koristi alkohol i druge supstance; • Je bila i ranije zlostavljana; • Siromašna i ima limitirana sredstva; • Ima tradicionalna uverenja da žena treba da bude podređena muškarcu • Žene bez ikakvog obrazovanja preovlađuju među žrtvama; • Ekonomski nezavisne žene su spremnije da napuste nasilne partnere;• Nezaposlenost i siromaštvo povoljno utiču na vulnerabilnost žena za nasilje u porodici; • Žene koje preuzmu tradicionalno mušku ulogu hranitelja u porodici su često zlostavljane od strane partnera.
 11. 11. Nasilje nad ženama u porodici ZAŠTO ŽENE TRPE NASILJE? DECA FAZA “MEDENI MESEC” NEOBAVEŠTENOST O STRAH SVOJIM PRAVIMA NEEFIKASNOSTNAVIKNUTOST INSTITUCIJA ODSUSTVO NEZAPOSLENOST PODRŠKE SRAMOTA RELIGIJA
 12. 12. Nasilje nad ženama u porodici POSLEDICE • Panične napade;• Anksioznost; • Ponavljano samopovređivanje;• Hroničnu depresiju; • Seksualne disfunkcije;• Hronični bol; • Poremedaje spavanja;• Smrt; • Somatske poremedaje;• Dehidrataciju; • Pokušaje suicida;• Disocijativna stanja; • Post traumatski stresni poremedaj;• Zavisnost od droge i alkohola; • Nemogudnost da adekvatno• Poremedaje ishrane; odgovori na potrebe svoje dece.• Emocionalne preterane reakcije na stimuluse;
 13. 13. Nasilje nad ženama u porodici
 14. 14. Nasilje nad ženama u porodici PRAVNI STANDARDI i DISKRAPANCA2009/2010- 4900 poziva SZBPN- Krivična dela protiv braka i porodice- Krivično delo protiv nasilja u porodici: - Osuđeno 1850 (1265 uslovno, 171 novčana kazna)
 15. 15. TRANSAKCIONA ANALIZA“..je racionalni pristup razumevanju ponašanja, baziran napretpostavci da svako može da nauči da poštuje sebe,donosi sopstvene odluke, ispoljava svoja osećanja.Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, uučionici, u susedstvu – gde god imamo posla saljudima”- ljudi su OK- svako ima kapacitet da misli- ljudi odlučuju o sopstvenoj sudbini i ove odluke mogu bitipromenjene
 16. 16. TA – ŽIVOTNE POZICIJE• 1. Ja sam OK, ti si OK• 2. Ja sam OK, ti nisi OK• 3. Ja nisam OK, ti si OK• 4. Ja nisam Ok, ti nisi OKSpoljašnje okolnosti same po sebi veoma retko mogu dapromene početna četiri stanovišta. Suštinske promene morajuda poteknu iznutra, bilo spontano, ili pod uticajem nekog“terapeutskog” podsticaja: profesionalnog lečenja, ili ljubavikoja je prirodna psihoterapija (Berne, 1973).
 17. 17. TA – EGO STANJA
 18. 18. TA - KONTRAZABRANE
 19. 19. TA i nasilje• rezultat pozicije “Ja sam OK, ti nisi OK; otarasiti se tebe”• često krije “Ja nisam OK”• igra na tredi stepen• forma pasivnosti
 20. 20. TA i nasiljePotencijalni egogram žene žrtve nasilja
 21. 21. Metodologija CILJ: Utvrditi da li postoje statistički značajne razlike u pogledu živonih pozicija, ego stanja ikontrazabrana kod žena žrtava porodičnog nasilja i onih koje to nisu.Nezavisne varijable: Životne pozicije, ego stanja, kontrazabraneZavisna varijabla: Nasilje u porodiciKontrolne varijable: Radni odnos i roditeljstvoUzorak: 30 + 30 U 5 Sigurnih kudaTehnike:Skala životnih pozicija (Boholst, 2002)Upitnik ego stanja (Loffredo, 2004)Ček lista kontrazabrana (Hazell, 1986)
 22. 22. Istraživanje Socio – demografske odlike Osnovna grupa Kontrolna grupa* Niže obrazovanje Više obrazovanje* U radnom odnosu 20% U radnom odnosu 83.3%* Ekonomski zavisnije Ekonomski nezavisnije* Slično i obrazovanje i zaposlenost Češde zaposleni i više partnera koji su u 63.3% sa sela obrazovani, iz grada 70%* Skoro 90% ima decu i u braku je više od 5 godina* Primarna porodica, odnos među polovima Ređe češde ocenjen ravnopravnim* Poznati odnosi u prim.por. partnera 80% 53.3%* Zabavljanje do 1. godine – 83.3% Duže* U brak ušle iz ljubavi
 23. 23. Žene žrtve • Više od pola pokušavale da• Na početku braka život dobar odu• Nasilje u prvih 5 godina • Razlog odlaska i vradanja• Najčešdi razlog ljubomora DECA• Višegodišnje trpljenje svakodnevnog nasilja • 76.7% pokušavale da se• Više od polovine partnera aktivno pije, ali promene – dutanjem i više od polovine žena trpe nasilje i rađenjem šta god on poželi nezavisno od toga • Nijedna se ne bi vratila• Pomod psihijatra slabo nasilniiku• Zatvor 33.3%
 24. 24. Životne pozicije Žene žrtve nasilja Kontrolna grupa Frekvenca Procenat Frekvenca Procenat 6 20,0% 14 46,7%Ja sam u redu, ti si u redu 7 23,3% 5 16,7%Ja sam u redu, ti nisi u redu 9 30,0% 1 3,3%Ja nisam u redu, ti si u redu 8 26,7% 10 33,3%Ja nisam u redu, ti nisi u reduTotal 30 100,0% 30 100,0%
 25. 25. Životne pozicijeOSNOVNA GRUPA KONTROLNA GRUPA Ja nisam OK, ti si OK Ja sam OK, ti si OK-ne-OK odnos se potvrđuje -Potencijalno mentalno zdrava pozicijadugogodišnjim trpljenjem - život je vredan življenja- depresivna i pozicija žrtve - očekivanja realna - (samo)poštovanje- udovoljiti drugima- “Šutni me”- nade ima jer je izvor OK- da je samo, trebalo je da
 26. 26. ego stanja Odrasli i Adaptirano Dete t-test Sig. -2,858** 0,007 žene žrtveOdrasli nasilja/kontrolna grupa 2,071* 0,045 žene žrtveAdaptirano dete nasilja/kontrolna grupa *. Značajnost na nivou 0,05 **. Značajnost na nivou 0,01
 27. 27. Ego stanja - O• Nezavisnost • Kada je programiran neadekvatnim i netačnim• Selektivnost u reakcijama informacijama vodi• Procenjivanje neadekvatnom• Direktni odgovori na ovde i zaključivanju sada • Poteškode u donošenju• Misli i analizira dobro i odluka razume kompleksne ideje • Poteškode u stupanju u• Osnovna aktivnost je da sopstveno ime pomogne Detetu u • Energija preusmerena na ispunjavanju želja i potreba druga ego stanja
 28. 28. Ego stanja - AD• Unutrašnji svet osedanja, iskustava i prilagođavanja• Toleriše frustraciju• Kontroliše impulse• (samo)disciplina• Radne navike• Submisivnost• Udovoljavanje modnijima od sebe
 29. 29. Kontrazabrane t-test Sig. žene žrtve 2,363* 0,022 Zadovolji nasilja/kontrolna grupa žene žrtve 4,633** 0,000 Trudi se nasilja/kontrolna grupa žene žrtve 2,531* 0,015 Požuri nasilja/kontrolna grupa*. Značajnost na nivou 0,05**. Značajnost na nivou 0,01
 30. 30. Zadovolji• Ugađanje: Vole me samo ako im ugađam. Moram im ispunjavati želje. Nikako im se ne smem suprotstaviti.• Odgovornost da se drugi osedaju dobro• Zapostavlja sopstvene potrebe• Adaptacija ličnosti: zavisno, simbiotsko vezivanje - izbegavanje odgovornosti• Dutale i radile sve što poželi
 31. 31. Trudi se/Radi naporno• Život je borba• Sve se postiže na teži način• Posvedenost poslu i radu• Izbegavanje poraza• Vole me samo kada radim. Moram stalno raditi. Ne smem biti lenja.
 32. 32. Požuri• Konstantno u pokretu – ako stane treba da se suoči sa svojim emocijama, što je uznemirujude• Unutrašnji diskaunt: Nikada nedeš završiti/uspeti
 33. 33. Radni odnosŽene iz kontrolne grupe koje ne radepostižu više skorove na subskali NegujudiRoditelj u odnosu na žene koje rade
 34. 34. I ŠTASAD?
 35. 35. Ja sam OK, ti si OK ETOSLOGOS/TEHNOS Integrisani Odrasli PATOS Dozvole: u redu je voditi računa o sopstvenim potrebama, u redu je živeti sada
 36. 36. Tehnike TA daju zlostavljanoj ženi uvid u njeno ponašanje injenu vezu, kao i mod da donese efektivne odluke povodomsvoje situacije (na pr.bilo da ostavi nasilnog partnera zauvek ilida radi sa tom osobom na uspostavljanju zdravog odnosa)(Gard, 1993). Transakciona analiza može se pokazati uspešnomu radu sa zlostavljanim ženama jer pothranjuje nezavisnostkroz jačanje ego stanja Odrasli, i postupni proces daje vremezlostavljanoj ženi da izgradi samopoštovanje. Rešavanje ovadva problema je preduslov bilo kog uspešnog programa zazlostavljane žene (Davis, 1988 prema Gard, 1993).
 37. 37. Hvala na pažnji!

×