Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la inversió de l'Estat en infraestructures"

740 views

Published on

24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la inversió de l'Estat en infraestructures". L’estudi presenta, per primera vegada, quina ha estat la distribució de la inversió del Grup Foment per comunitats autònomes i per tipus d’infraestructura al llarg dels darrers 10 anys (2004-2014). L’estudi diferencia, a més, entre el període expansiu i el recessiu. Així mateix, analitza si l’Estat ha tingut en compte criteris de demanda a l’hora de distribuir la inversió en infraestructures, amb especial referència al cas català.

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

24/7/2014 Presentació de l'estudi "Criteris de distribució territorial de la inversió de l'Estat en infraestructures"

 1. 1. 24 de juliol del 2014 CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE L’ESTAT
 2. 2. 1. Anàlisi de l’estoc de capital físic en infraestructures públiques de transport a Catalunya i Espanya, 2004-2010. 2. Distribució de la inversió de l’Estat en infraestructures per comunitats autònomes 2004-2014. 3. S’han seguit criteris de demanda en la distribució territorial de la inversió de l’Estat en infraestructures? 1. Índex
 3. 3. 2. Estoc de capital públic en infraestructures de transport En percentatge del PIB El dèficit de Catalunya en relació a Espanya pràcticament no s’ha reduït Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades IVIE-BBVA
 4. 4. 3. Estoc de capital públic en infraestructures de transport de Catalunya en relació a Espanya En percentatge Catalunya no té una dotació d’infraestructures adequada a la seva aportació al PIB estatal Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades IVIE-BBVA
 5. 5. 4. Inversió del Grup Foment Índex 2004=100 La caiguda de la inversió ha estat més intensa a Catalunya Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat 2014
 6. 6. 5. Inversió del Grup Foment. Variació entre 2004 i 2014 En percentatge A Catalunya s’inverteix 50% menys que fa 10 anys, a Espanya un 25% menys Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat
 7. 7. 6. Inversió del Grup Foment a Catalunya sobre el total d’inversió regionalitzada En percentatge L’esforç inversor a Catalunya s’allunya del seu pes econòmic Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat 2014
 8. 8. 7. Relació entre distribució regional de la inversió del Grup Foment i el seu pes econòmic. Mitjana anual 2004-2014 Diferència entre el % PIB i el % d’inversió, en punts percentuals Catalunya és una de les comunitats amb major dèficit d’inversió en relació al seu pes econòmic Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat 2014
 9. 9. 8. Inversió del Grup Foment per càpita Euros per habitant A partir de 2010, la inversió per càpita a Catalunya cau per sota de la mitjana espanyola, fins arribar a ser un 42% inferior el 2014 Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat 2014
 10. 10. 9. Inversió del Grup Foment per habitant. Mitjana anual 2004-2014 En euros per habitant La inversió per càpita el darrer decenni a Catalunya està en línia amb la mitjana de comunitats Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat
 11. 11. 10. Grau d’execució de la inversió del Grup Foment. Mitjana 2004-2012 Inversió liquidada / inversió pressupostada, en percentatge A Catalunya s’executa menys inversió que a la mitjana de comunitats Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment i dels pressupostos de l’Estat
 12. 12. 11. Percentatge d’inversió a Catalunya per tipus d’infraestructura i percentatge de trànsit sobre el total d’Espanya. En percentatge sobre el total d’Espanya En carreteres i ferrocarril la quota d’inversió rebuda no s’ajusta al trànsit de passatgers i mercaderies Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment.
 13. 13. 12. Relació entre percentatge d’inversió i trànsit de passatgers i mercaderies, a Catalunya 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AEROPORTS Trànsit: 20% % Inversió 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CARRETERES Trànsit: 15% % Inversió 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FERROCARRIL Trànsit: 25% % Inversió 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PORTS Trànsit: 17% % Inversió
 14. 14. 13. Conclusions 1. L’ajust de la inversió de l’Estat a partir de 2010 no s’ha efectuat seguint criteris d’eficiència econòmica. 2. Catalunya té actualment un dèficit important d’inversió en carreteres i ferrocarrils. 3. Cal replantejar amb urgència la política d’inversions, prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat social i econòmica de la inversió per sobre d’altre tipus de criteris. 4. Cal preparar la redacció de nous projectes per tenir-los a punt en el moment adient i explorar la seva execució per via pressupostària o activant mecanismes de col·laboració públicoprivada.

×