Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota d'actualitat econòmica_març 2013

264 views

Published on

Nota d'actualitat econòmica corresponent al mes de març de 2013

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota d'actualitat econòmica_març 2013

  1. 1. MARÇ 2013 Les dues últimes setmanes del mes de març s’han caracteritzat per una elevada volatilitat als mercats financers com a conseqüència de la negociació del rescat de Xipre. L’Eurogrup va aprovar el rescat a la banca xipriota per import de 10.000 milions d’euros, però condicionat a que el país aporti 5.800 milions d’euros, quantitat que es preveu recaptar amb la creació d’una taxa sobre els dipòsits. La inseguretat creada davant els canvis en les decisions preses tant en el si de la UE com en els òrgans de govern de Xipre i els temors a noves turbulències a la zona euro, han provocat una nova fase d’inestabilitat en els mercats financers. El resultat ha estat un augment de la prima de risc als països perifèrics, la caiguda dels índexs borsaris i també l’apreciació de la moneda europea. Quant a les xifres macroeconòmiques, l a Comissió Europea preveu que el PIB de la zona euro caurà el 0,3% el 2013, tot i que preveu que el darre r trimestre d’aquest any ja pugui començar a registrar novament un creixement positiu. Les previsions d’aquest organisme per a Espanya situen la caiguda del PIB en el - 1,4% per al 2013, una caiguda idèntica a la del 2012. L’atonia de les perspectives econòmiques s’explica, en bona part, per l’ajust dels balanços que s’està fent a les economies europees, limitant el creixement econòmic a curt termini. És per això que confiem que la Comissió Europea relaxarà l’objectiu de dèficit de 2013 per a Espanya i que el govern espanyol farà el mateix amb algunes comunitats autònomes, com per exemple amb Catalunya. Cal recordar que l a Generalitat ha aconseguit reduir el dèficit a la meitat en un sol any, del 4% del PIB en 2011 a l’1,96% en 2012. Això ha representat un ajustament pressupostari a l’entorn dels 4.000 milions d’euros, gairebé una quarta part de tot el realitzat pel conjunt de les 17 comunitats autònomes i un 17% de l’ajustament del conjunt d’administracions públiques. La Cambra demana fixar un objectiu de dèficit realista i assumible per a Catalunya, que no posi en perill l’actual model d’estat del benestar i permeti mantenir la cohesió social al nostre país. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Març 2013 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’OCDE avança una millora de l’activitat econòmica mundial però Europa es queda enrereSegons aquest organisme, després de l’afebliment econòmic global del 2012, les perspectiveseconòmiques per al 2013 han millorat. Es preveu que el PIB del G-7 creixerà un 2,4% intertrimestralanualitzat el primer trimestre i un 1,8% el segon trimestre d’aquest any. Tanmateix, l’OCDE adverteixque encara calen accions de política valentes per impulsar la recuperació econòmica, sobretot a lazona euro, on el creixement és desigual i feble. Aquesta feblesa i els baixos nivells de confiança fanpreveure que sigui més complicat reduir la taxa d’atur a la UEM. Previsions del PIB als països del G-7 per al 1r. semestre del 2013 Taxes de variació intertrimestrals anualitzades, en % 4,0 3,5 3,2 1r. Trim. 2n. Trim. 3,0 2,6 2,3 2,2 2,0 1,9 2,0 1,4 1,1 1,0 0,5 0,5 0,0 -1,0 -0,6 -1,0 -1,6 -2,0 EUA Japó Alemanya França Itàlia RU Canadà Font: OECD Economic Outlook (Març 2013)El Banc d’Espanya preveu que el PIB espanyol caurà l’1,5% el 2013 i creixerà el 0,6% el2014L’informe anual de previsions del Banc d’Espanya assenyala que l’economia espanyola podriaestar superant ja la fase més aguda de la present recessió. Ara bé, això ho afirma amb tota lacautela que suposa el context actual de feblesa acusada i d’elevada incertesa. Així, aquestorganisme preveu que les caigudes intertrimestrals de la demanda nacional s’anirien moderant amesura que avanci l’any i les exportacions anirien millorant el ritme de creixement fent que el PIBarribés a estabilitzar-se a finals del 2013, per començar a créixer al llarg del 2014.L’euro es deprecia vers el dòlar, després de tres mesos consecutius a l’alçaLa incertesa al voltant del rescat xipriota i els problemes polítics a Itàlia han fet que el mes demarç l’euro hagi trencat la tendència alcista dels darrers tres mesos i hagi caigut gairebé el 2%,passant dels 1,336$ el febrer als 1,296$ el març, de mitjana mensual.El preu del petroli recula el març, trencant l’alça dels dos primers mesos del 2013El preu del barril del petroli se situa en 109,7 dòlars, de mitjana, el març, gairebé el 6% menysque el febrer, després de dos mesos de pujades. La depreciació de l’euro enfront del dòlar ha fetque la reducció del preu del barril hagi estat inferior, de quasi el 3%, situant-se en 84,6 euros.La incertesa a l’entorn del rescat de Xipre revifa les tensions financeresLes primes de risc dels PIIGS (Portugal, Irlanda, Itàlia, Grècia i Espanya) han repuntat el març.En el cas de la prima espanyola, aquesta s’ha situat en 375 punts bàsics el 29 de març enfrontdels 363 punts bàsics en què va tancar el febrer.Les borses espanyola i europea acusen l’augment de les tensions financeres i reculen,per segon mes consecutiuL’IBEX-35 tanca el mes de març per sota dels 8.000 punts, que suposa un descens del 4%respecte al febrer, i l’EuroSTOXX també recula però més moderadament, un 0,4% mensual elmarç. En canvi, la millora dels indicadors de confiança i de les perspectives per al primersemestre del 2013, tant als EUA com al Japó, han impulsat els seus principals índexs borsaris:l’Standard&Poors ha pujat un 3,6% mensual el març i el Nikkei un 7,3%.Gabinet d’Estudis Econòmics Març 2013 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAEl PIB català tanca el 2012 amb un descens de l’1,3% anual, segons IdescatAquesta caiguda s’explica per la contracció de la demanda interna, que s’ha intensificat respectea l’any anterior, i que ha estat només parcialment compensada pel saldo exterior, que també haempitjorat respecte al 2011. Aquest empitjorament del saldo exterior prové d’una aportació mésnegativa del comerç amb la resta d’Espanya, ja que l’aportació del saldo amb l’estranger hamillorat de 3,2 punts percentuals el 2011 fins a 3,8 punts percentuals el 2012. Aquesta millora,però, obeeix a una intensificació del descens de les importacions de béns i serveis. Lesexportacions han continuat creixent però a menor ritme: el 4,1% el 2012 enfront el 7% el 2011. PIB català per components de demanda Aportacions a la variació del PIB, en punts percentuals 8 6 3,8 4 3,2 2,7 2 1,8 0 -2 -2,2 -4 -3,1 -6 Demanda interna Saldo exterior Saldo amb lestranger -8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: IdescatL’activitat hotelera accelera la caiguda els mesos de gener i febrerLes pernoctacions en establiments hotelers s’han anat reduïnt cada vegada més en el què portemdel 2013: des del -3% del desembre, fins al -4,8% el gener i el -6,3% el febrer, en termesinteranuals. Aquesta caiguda prové principalment del turisme domèstic, tot i que l’evolució delturisme estranger ha estat lleugerament negativa el febrer.Estabilitat en la caiguda de la producció industrial el generL’índex de producció industrial, corregit d’efecte calendari, retrocedeix l’1,6% interanual el mesde gener, pràcticament el mateix que el desembre. Tanmateix aquesta estabilitat amagadiferències en el seu comportament per tipus de béns. D’una banda, la producció d’energia hacrescut fortament el febrer (19,1% interanual), per segon mes consecutiu, i a més ha superat engairebé cinc punts percentuals el registre del desembre. En canvi, la producció de bénsd’equipament ha accelerat la caiguda, fins al -13%; mentre que els descensos de la producció debéns de consum i de béns intermedis s’han moderat, fins al -1,3% i el -1,8%, respectivament.El creixement dels preus industrials perd impuls el gener i el febrerLa desacceleració del creixement dels preus industrials es va iniciar el novembre passat i continuaen el què portem del 2013, fins a situar-se en el 2,1% interanual el febrer, la taxa més baixa desde març del 2010, és a dir, dels darrers tres anys. Aquesta desacceleració obeeix principalment alcomponent energètic, que ha passat de registrar augment dels preus a taxes de dos dígits al’1,3% el febrer, gràcies a la reducció del preu del petroli.El cost laboral per treballador i mes cau lleugerament el 2012, per primera vegada en lasèrie històricaSegons dades de l’enquesta Laboral de l’INE, el cost laboral ha disminuït moderadament, el 0,3%anual el 2012, trencant la tendència alcista que registrava la sèrie històrica, que comença l’any2001. Aquest descens prové d’una reducció del 0,1% del cost salarial i una reducció de l’1% delsaltres costos, que inclouen les percepcions no salarials (per incapacitat temporal, acomiadament,etc.) i les cotitzacions obligatòries (per contingències comunes, per atur, FOGASA i formacióprofessional i altres).Gabinet d’Estudis Econòmics Març 2013 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAReial Decret-Llei de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral delstreballadors de més edat i promoure l’envelliment actiuJubilació anticipada: L’edat de jubilació anticipada voluntària s’elevarà progressivament dels 63 anys actuals als 65 anys l’any 2027, i la de la jubilació anticipada involuntària passarà de 61 anys a 63 en el mateix període. Es fixa un període mínim de cotització de 35 anys en el cas de la jubilació anticipada voluntària i de 33 anys en el cas de la jubilació anticipada involuntària. S’introdueix una major gradualitat en l’aplicació de coeficients reductors atenent a la carrera de cotització.Jubilació parcial: Es limita al 50% la reducció màxima de jornada amb caràcter general. Es permet arribar fins al 75% quan hi hagi un contracte de relleu a temps complert i indefinit. El període mínim de cotització puja fins als 33 anys.Compatibilitat entre treball i pensió: Per primera vegada, tots els treballadors podran continuar treballant i cobrar, a la vegada, la meitat de la seva pensió.Discriminació per edat: S’amplien els casos en què les empreses de més de 100 treballadors han de fer aportacions econòmiques pels acomiadaments col·lectius que afectin a treballadors de més de 50 anys. S’exigeix la compensació no només a les empreses que tinguin beneficis, sinó també a aquelles en pèrdues que obtinguin beneficis en almenys dos exercicis consecutius dins del període comprés entre l’exercici econòmic anterior a l’acomiadament col·lectiu i els quatre exercicis econòmics posteriors a aquesta data.Gabinet d’Estudis Econòmics Març 2013 www.cambrabcn.org 4

×