Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota d'actualitat econòmica setembre 2012

482 views

Published on

Resum de la informació econòmica del mes de setembre

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota d'actualitat econòmica setembre 2012

  1. 1. SETEMBRE 2012 Aquests últims dies l’agenda econòmica i política ha estat molt intensa. En l’àmbit econòmic, la setmana passada es van presentar les grans línies del Projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2013. El moment econòmic és molt complex i els mercats financers tenen a Espanya en l’ull de mira, per això aquests comptes públics i les reformes que els acompanyaran durant els propers mesos seran decisives per recuperar la confiança en la nostra economia. El Govern ha elaborat els Pressupostos en base a una previsió de caiguda del PIB espanyol del -0,5% el 2013, que és bastant més optimista del que preveuen la majoria dels analistes. Naturalment, el compliment de l’objectiu d’ingressos que figura en el pressupost, i que és un 4% superior al de 2012, dependrà en gran part de que es compleixi aquest escenari macroeconòmic, perquè en cas contrari s’hauran de prendre mesures addicionals. El Govern ha dit que espera que el pla de reformes estructurals que durà a terme durant els propers sis mesos, i que respon a la demanda que s’havia fet des de la Cambra el mes de juliol, contribuirà a la recuperació econòmica, a rebaixar la prima de risc i, per aquesta via, a contenir la despesa en interessos. Cal assenyalar que l’any vinent es pagaran 10.000 milions més en interessos, una quantitat que supera l’ajustament en la despesa (7.000 milions). El Pressupost també conté una sèrie de mesures tributàries amb les quals preveu augmentar la recaptació en 4.375 milions d’euros. Pràcticament la meitat d’aquets ingressos extra s’obtindran amb la reducció de la deducció per amortitzacions que s’ha aprovat per a les grans empreses, i que estarà en vigor el 2013 i 2014. En canvi, una mesura que sembla encertada és l’actualització voluntària dels balanços de les empreses, que no s’havia fet des de l’any 1996, i que permetrà d’adaptar els valors comptables a l’evolució de la inflació així com potenciar el finançament intern de les empreses. La principal crítica que fem als Pressupostos és que trobem a faltar mesures que impulsin la creació d’ocupació, sobretot tenint en compte que la taxa d’atur ja arriba al 24%. S’ha incomplert l’anunci de rebaixar un punt les cotitzacions socials el 2013, una mesura que tenia per objectiu estimular la creació d’ocupació gràcies a l’abaratiment del seu cost (estimat en 1.100 milions d’euros). Juntament amb l’anul·lació de la rebaixa de les cotitzacions, s’han apujat les bases de cotització dels salaris més alts, i també s’han suprimit les subvencions a les cotitzacions socials dels treballadors contractats. Aquesta última mesura té un cost estimat de gairebé 1.500 milions d’euros en despesa social per a les empreses i perjudica sobretot els treballadors majors de 60 anys i a les dones que es reincorporen després de la maternitat. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Setembre 2012 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’OCDE rebaixa les previsions de creixement de les principals economies mundials el 2012L’afebliment econòmic mundial per la intensificació de la crisi a la zona euro fa que l’OCDE rebaixiles previsions de creixement del PIB per a les principals economies mundials el 2012, excepte peral Japó. Destaca la millor situació de l’economia nordamericana, per a la que preveu uncreixement del 2,3%, mentre que per a la UEM preveu una caiguda del 0,2% i per al RU del0,7%. Per a Alemanya i França, però, preveu un creixement del 0,8% i 0,1%, respectivament.Noves mesures de política monetària no convencional als EUA i al JapóLa Fed anuncia la compra de 40.000 milions de dòlars mensuals en titulitzacions hipotecàries finsque l’evolució de l’ocupació millori i mentre la inflació es mantingui en nivells raonables; iprorroga l’operació TWIST (d’intercanvi de deute a curt per deute a llarg termini) fins a finalsd’any. Mentre que el Banc Central del Japó amplia el programa de compra d’actius.La prima de risc del deute públic espanyol recula el setembre respecte a l’agostEls primers dies de setembre han estat claus per l’evolució de la prima de risc del deute sobiràespanyol, que ha caigut fortament, de 547 punts bàsics el 31 d’agost, fins als 412 punts el 7 desetembre, on s’ha mantingut força estable fins als darrers dies del mes, en què ha repuntat, si bétanca el setembre per sota del nivell d’agost. El descens a principis de mes s’explica per l’anuncidel BCE, en què s’estableix un nou programa de compra de deute públic il·limitat al mercatsecundari en operacions amb termini d’entre 1 i 3 anys; mentre que el repunt dels darrers diesobeeix a la incertesa a l’entorn de les ajudes a les entitats financeres. Prima de risc del deute sobirà espanyol Punts bàsics 600 6/9/2012 547 Noves mesures 550 del BCE 500 452 450 400 350 300 Font: MacrobondEs manté la tendència alcista del preu del petroli, per tercer mes consecutiuMalgrat l’alentiment de l’activitat mundial, el preu del petroli puja, per tercer mes consecutiu, i sesitua en 113,4$, de mitjana, el setembre. Un alça que probablement s’explica per la inestabilitatgeopolítica i els problemes d’oferta que se’n puguin derivar. En euros, però, el preu del petrolicau fins als 88,2€, de mitjana, degut a l’apreciació de la moneda europea respecte al dòlar.L’euro es continua recuperant vers el dòlar, i se situa en 1,29$/€ el setembreLa debilitat econòmica, la crisi del deute sobirà i la incertesa a la UEM han fet que l’euro perdivalor durant bona part de l’any. A partir de l’agost, però, la moneda europea ha començat arecuperar-se lleugerament, i al setembre aquesta tendència agafa més força, gràcies alrecolzament del BCE a l’estabilitat de l’euro arrel de les mesures esmentades anteriorment.L’IBEX-35 es continua recuperant per segon mes consecutiu, però continua baixEls principals índexs borsaris (IBEX-35, EuroSTOXX, Standard&Poors i Nikkei) evolucionen a l’alçael setembre, sent l’augment més important el de l’IBEX (de gairebé el 4% mensual), querecupera valor, per segon mes consecutiu, tot i que continua en un nivell baix. També aquestarecuperació de les borses s’explica, principalment, per les mesures de política monetària noconvencional del BCE esmentades anteriorment, que han fet millorar la confiança dels inversors.Gabinet d’Estudis Econòmics Setembre 2012 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAS’intensifica la caiguda de la producció industrial el juliolLa producció industrial, corregida d’efectes de calendari, retrocedeix el 6,4% interanual el juliol,un punt percentual més que al juny. Aquesta evolució s’explica per la caiguda més intensa de laproducció de béns de consum i béns d’equipament. Cal destacar el fort descens d’aquesta última,del 8,5% acumulat en els set primers mesos del 2012, després de dos anys de recuperació.Alentiment del creixement de les exportacions de bénsEl mes del juliol, les exportacions de béns creixen el 3% interanual, és a dir, continua latendència de desacceleració que es va iniciar el març passat, de manera que acumulen uncreixement positiu, del 6,7% interanual, els set primers mesos del 2012, però inferior al delmateix període del 2011 (16,4%). Tot i això, el creixement de les exportacions, juntament amb eldescens de les importacions, fa que el dèficit comercial de béns continuï caient i se situï en elnivell més baix dels darrers 13 anys. Dèficit comercial de béns (Exportacions menys importacions) Gener - juliol Milions d’euros 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: Direcció General de Duanes- AEATEs modera el descens de l’activitat als serveis, per segon mes consecutiuAquesta moderació de la caiguda de l’activitat als serveis prové de les branques del comerç, lainformació i les comunicacions i les activitats professionals, científiques i tècniques, que registrenun descens de l’activitat menor que el mes anterior; així com a l’acceleració del creixement del’activitat del transport i l’emmagatzematge, que és l’única que creix en el què portem del 2012.Creixement moderat de les pernoctacions a hotels el mes d’agostLa xifra de pernoctacions en establiments hotelers a l’agost augmenta un feble 0,6% interanuall’agost. Tanmateix, en termes acumulats, el nombre de pernoctacions se situa en 35 milions elsvuit primers mesos d’aquest any, un rècord històric. Alhora que el grau d’ocupació per placeshoteleres millora lleugerament, fins al 78,4% l’agost del 2012.S’accentua el descens del nombre d’hipoteques d’habitatges el juliolEl descens del nombre d’hipoteques s’accelera fins a gairebé el 26% interanual el juliol, trencantla tendència de moderació de la caiguda dels quatre mesos precedents. El descens d’hipotequesés, pràcticament, del 36% acumulat els set primers mesos del 2012, el més fort, en un mateixperíode, des del 2008.El creixement dels preus industrials s’accelera notablement l’agostEls preus industrials creixen el 3,4% interanual l’agost, un punt percentual més que el juliol,impulsats, fonamentalment, per la intensificació del creixement dels preus de l’energia, que passadel 7,4% el juliol, fins a l’11,7% l’agost, com a conseqüència de l’encariment del petroli.Gabinet d’Estudis Econòmics Setembre 2012 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAPresentació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013. ElGovern de l’Estat ha presentat uns pressupostos amb els que pretén reduir el dèficit de l’Estat ila Seguretat Social fins al -3,8% el 2013. Per assolir-ho, la despesa es reduirà un 7,3%, unavegada exclosa l’aportació a la Seguretat Social, el pagament d’interessos i el sistema definançament de les Administracions Territorials, i els ingressos augmentaran el 4%. Aquestaprevisió es basa en un escenari econòmic de caiguda del PIB del 0,5% el 2013.Mesures per la banda de la despesa: - Congelació dels sous públics i de la nova oferta d’empleats públics. La despesa de personal actiu de l’Estat es reduirà un 3,9%. - Pujada en l’1% de totes les pensions. La despesa en pensions augmentarà el 4,9% pel major nombre pensionistes, fins a 121.557 milions d’euros. - La despesa en R+D civil es manté congelada, en 5.563 milions d’euros. - La despesa en Justícia es redueix en un 4,3%, fins als 1.543 milions d’euros. - Els Ministeris que tenen una major retallada de la despesa són: Agricultura i Medi Ambient (-25%), Indústria, Energia i Turisme (-21%) i Educació, Cultura i Esport (- 17%). - Per contra, el pressupost del Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat experimenta un increment del 29% i el del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del 14%.Mesures tributàries per la banda dels ingressos: - Actualització monetària voluntària per part de les empreses de l’últim balanç aprovat. L’import de l’actualització estarà sotmès a una càrrega fiscal del 5%. L’import de la revaloritzacions es portarà a un compte específic que l’empresa podarà destinar a la reducció de resultats comptables negatius, a l’ampliació de capital social o a reserves de lliure disposició. Recaptació: 300 milions d’euros. - Es limita la deducció per amortitzacions de les grans empreses al 70% del màxim previst, durant 2013 i 2014. Les pimes podran amortitzar normalment. Recaptació: 2.371 milions d’euros. - Les plusvàlues que s’obtinguin per vendes a curt termini (<1 any) tributaran en l’IRPF al tipus de gravamen del contribuent enlloc de al tipus de gravamen de l’estalvi. Recaptació: 90 milions d’euros. - Supressió de la deducció per inversió en habitatge habitual per a les adquisicions que es realitzin a partir de 2013. Recaptació: 90 milions d’euros. - Nou gravamen del 20% per als premis de loteries superiors a 2.500 euros. Recaptació: 824 milions d’euros. - Pròrroga de l’Impost sobre el Patrimoni l’any 2013: Recaptació: 700 milions d’euros. - Els ajuntaments podran gravar amb l’IBI el patrimoni històric que estigui afecte a activitats econòmiques.El Govern també ha presentat el Pla de Reformes estructurals previstes per al propersemestre, que inclou més de 40 iniciatives legislatives, a més del Pla d’Emprenedors i lesEstratègies de Ciència, Tecnologia i Innovació.Gabinet d’Estudis Econòmics Setembre 2012 www.cambrabcn.org 4

×