Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota d'actualitat econòmica - octubre 2012

388 views

Published on

Mensualment, coincidint amb el final del mes, la Cambra de Comerç de Barcelona presenta la seva nota d'actualitat econòmica amb una reflexió sobre els temes econòmics de més actualitat. Aquest mes d'octubre inclou els grans eixos de les propostes als partits polítics.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota d'actualitat econòmica - octubre 2012

  1. 1. OCTUBRE 2012 Les cambres de comerç tenen la funció de proposar a les administracions públiques les mesures que considerin necessàries o convenients per al foment i la defensa dels interessos econòmics generals. En ús d’aquesta funció, hem elaborat un document de “Propostes als partits polítics per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre”. L’acció de Govern de la Generalitat durant la propera legislatura estarà emmarcada en un context de forta restricció de la despesa i de sortida de la crisi econòmica, és per això que la Cambra demana als partits polítics que formaran l’arc parlamentari que centrin les seves actuacions en tres objectius bàsics: 1) Impulsar la recuperació econòmica, per la via del foment de l’exportació, la inversió privada i les iniciatives emprenedores; 2) Reduir la despesa pública no essencial i augmentar l’eficiència en la seva gestió; i 3) Millorar la competitivitat de l’economia catalana, sobre la base d’unes millors condicions tant del capital humà, com del capital tecnològic i també de l’institucional. El document recull prop de 100 mesures que s’articulen entorn a 15 objectius bàsics per impulsar la competitivitat i el progrés econòmic de Catalunya. Alguns dels objectius són: reforçar les polítiques de suport a la internacionalització i evitar duplicitats entre organismes; ajudar a resoldre els problemes de finançament empresarial i fomentar la inversió empresarial; crear un entorn favorable a l’emprenedoria i a la microempresa; augmentar l’eficiència i el control sobre la despesa pública; afavorir el creixement de la dimensió empresarial; impulsar l’execució de les infraestructures necessàries per a la competitivitat de Catalunya; promoure un model energètic i de l’aigua basat en la competitivitat dels preus i en l’estalvi; reorientar el sistema públic de recerca i innovació cap a la demanda i optimitzar els recursos públics invertits; apropar l’oferta formativa a les necessitats reals de les empreses; avançar en el procés de simplificació administrativa i de millora de la regulació; millorar la situació dels polígons industrials, entre d’altres. Davant la importància estratègica de totes aquestes qüestions per al futur de Catalunya, demano a tots els partits polítics que facin seves les propostes de la Cambra i que les impulsin sense dilació durant la propera legislatura. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Octubre 2012 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’FMI rebaixa les previsions de creixement econòmic mundial per al 2012-2013La persistència de les tensions financeres i el debilitament econòmic expliquen aquesta rebaixa. L’FMIpreveu que el PIB mundial creixerà el 3,3% el 2012 i s’accelerarà modestament, fins al 3,6% el 2013,xifres que suposen una rebaixa de dues i tres dècimes, respectivament, respecte a les previstes eljuliol. Les economies emergents continuaran liderant la recuperació, amb un creixement previst del5,3% el 2012 i del 5,6% el 2013, enfront de l’1,3% i l’1,5% previst per a les economies avançades. Previsions de PIB de l’FMI, 2012-2013 Taxes de variació anual, en % 8 2012 2013 6 5,6 5,3 3,6 4 3,3 2,2 2,1 2 1,5 1,3 0,9 0,9 0,2 0,4 0,1 0 -0,4 -0,7 -2 -1,5 -1,3 -2,3 -4 Món Econ. Econ. EUA Zona euro Alemanya França Itàlia Espanya emerg. i en avançades desenv. Font: FMI (World Economic Outlook, octubre 2012)El creixement intertrimestral del PIB de la Xina millora, per 2a. vegada consecutivaEl tercer trimestre del 2012, el PIB xinés ha crescut el 2,2% intertrimestral, això suposa unamillora del ritme de creixement respecte als dos períodes anteriors (va ser del 2% el 2n.trimestre i de l’1,5% el 1r.) i situa el creixement interanual en el 7,4%.El PIB del Regne Unit recupera el creixement el tercer trimestre, impulsat pels JJ.OO.La celebració dels Jocs Olímpics aquest estiu a Londres ha impulsat el PIB del Regne Unit, quesurt de la recessió en recuperar una taxa de creixement positiva, de l’1% intertrimestral, desprésde tres trimestres consecutius de caigudes. Aquest impuls prové, principalment, del sectorserveis, i en menor mesura de la indústria, mentre que l’activitat a la construcció continua caient.L’avenç del PIB d’Espanya assenyala un descens intertrimestral del PIB força estableSegons l’INE, el PIB espanyol ha disminuït el 0,3% intertrimestral el 3r. trimestre, pràcticamentel mateix que els dos precedents (-0,4% el 2n. i -0,3% el 1r.). Aquesta evolució situa la caigudainteranual del PIB en el -1,6%, la més forta des del darrer trimestre del 2009.La prima de risc del deute sobirà espanyol es redueix lleugerament l’octubreDurant la primera quinzena d’octubre, la prima de risc del deute públic espanyol es va relaxar finsals 369 punts bàsics, probablement perquè els inversors descomptaven que Espanya demanariael rescat però això no ha passat i la prima ha repuntat fins als 414 punts a finals de mes. Tot iaixò, aquest valor és inferior als 452 punts en què va tancar el setembre.El preu del petroli recula, després de tres mesos a l’alçaEl barril de Brent s’ha situat en 112$, de mitjana, el mes d’octubre, l’1,4% per sota del mesprecedent, després de les alces continuades que registrava des del juliol. L’octubre, el preu delpetroli en euros també ha disminuït, per segon mes consecutiu, fins als 86€, afavorit perl’apreciació del tipus de canvi de l’euro vers el dòlar, que se situa en 1,3$, de mitjana.L’IBEX-35 i l’EuroSTOXX es continuen recuperant moderadamentL’octubre, la borsa espanyola i l’europea han pujat l’1,7% i el 2% mensual, respectivament. AlJapó, la borsa també s’ha recuperat lleugerament, el 0,7%. En canvi, la borsa nordamericana haretrocedit un 2%, en part, per la incertesa de quins seran els resultats electorals.Gabinet d’Estudis Econòmics Octubre 2012 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANALa producció industrial acumula un descens del 3,7% interanual fins a l’agostEl mes d’agost, el descens de la producció industrial, corregida de calendari, s’ha moderat.Tanmateix, en el què portem d’any, la caiguda acumulada és del 3,7% interanual, superior a laque es va registrar en els mateixos mesos del 2011 (-0,1%). Els descensos més forts són els dela producció de béns d’equipament i intermedis; mentre que només creix la producció d’energia.L’activitat als serveis repunta el mes d’agostL’indicador d’Idescat assenyala un creixement moderat de l’activitat als serveis l’agost (0,6%interanual), després de 10 mesos de caigudes continuades. Aquest repunt obeeix, principalment,a la branca d’activitats professionals, que ha registrat un creixement elevat, de l’11,1%interanual l’agost, després de sis mesos de descensos; i en menor mesura, també obeeix alcreixement de l’activitat de transport i emmagatzematge, que tot i moderar-se, és del 7,4%. Elsdescensos de l’activitat a les altres branques de serveis s’han moderat, sobretot al comerç, ques’ha vist afavorit per l’avenç de compres per evitar la pujada de l’IVA a partir del setembre.El turisme creix més el setembre que el mesos principals d’estiuEl creixement del nombre de pernoctacions en establiments hotelers ha agafat impuls i s’ha situaten el 3,7% interanual el setembre, per sobre dels registres del juliol i l’agost (0,4% i 0,6%,respectivament). El creixement acumulat de pernoctacions en els nou primers mesos del 2012 ésde l’1,1% interanual, més reduït que en els mateixos mesos del 2011, però en xifres absolutes,continua batent rècords: 41 milions de pernoctacions fins al setembre del 2012.El descens de l’ocupació es modera, sobretot a la indústriaLes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) mostren com la caiguda del nombre d’ocupatss’ha suavitzat des del 6,8% el 2n. trimestre fins al 6,2% el 3r. trimestre, però continua sentintensa. Aquesta moderació s’observa, principalment, a la indústria, on passa del -6% el segontrimestre al -3,6% el tercer, mentre que a la construcció i als serveis és molt més suau. Ara bé,el sector serveis és molt heterogeni, de manera que hi ha branques on l’ocupació ha crescut, coma les activitats administratives i auxiliars, l’hostaleria i les activitats financeres i d’assegurances. Població ocupada als serveis. Tercer trimestre del 2012 Taxes de variació interanual, en % 5 3,4 2,1 1,7 0 -0,6 -1,9 -2,8 -5 Total serveis: -5,7% -5,7 -6,5 -10 -9,9 -12,0 -15 -13,4 -17,1 -20 Adm. i Hostal. Financ. i Educ. Comerç Immob., Sanitat i Cult. i Comerç Inform. i Adm. Públ. Transp. i serv. aux. asseg. engròs i prof. i serv. soc. esport., i detall comunic. emmagatz. repar. veh. tècn. altres Font: INE (EPA)La taxa d’atur puja fins al 22,56% el 3r. trimestreTot i la moderació en el descens dels ocupats, la taxa d’atur ha pujat ja que la caiguda de lapoblació activa s’ha accelerat fins al 2,5% el tercer trimestre, la més forta durant aquesta crisi.La taxa d’atur dels homes, però, es manté estable en el 22,82% i la que augmenta és la de lesdones, del 20,95% el segon trimestre al 22,26% el tercer.L’avenç de l’IPC d’Espanya, situa la inflació en el 3,5% l’octubreDe confirmar-se aquest avenç, el mes d’octubre la inflació s’hauria situat una dècima per sobrede la de setembre, situant-se en el nivell més alt des de maig del 2011.Gabinet d’Estudis Econòmics Octubre 2012 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAComissió per a la Reforma de les Administracions PúbliquesEs crea aquesta Comissió amb l’objectiu d’elaborar propostes i traslladar-les al Consell deMinistres i a la Conferència de Presidents per a la seva aprovació i implantació. Hi haurà quatregrups de treball que s’encarregaran d’estudiar: Duplicitats administratives. En la mesura en què les competències atribuïdes a l’Administració local estan sent objecte de revisió en la reforma de la Llei de Bases, les duplicitats que aquí es volen identificar són les que es produeixen entre l’Estat i les autonomies. Simplificació administrativa. S’estudiaran els procediments que requereixen la participació de diverses Administracions Públiques, com la creació d’empreses. Gestió de serveis i mitjans comuns. Té per objectiu centralitzar activitats de gestió que, per ser similars, poden portar-se a terme de forma unificada o coordinada. Administració institucional. Es plantejaran modificacions en la llista d’entitats existents, a partir de la informació que facilitin els Ministeris.Finançament per a emprenedorsS’amplia la línea ICO liquiditat amb 9 milions d’euros i un màxim de 30.000 euros peroperació. Aquesta línea està especialment dirigida a emprenedors i al comerç minorista.Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractesde reducció de jornadaEls principals aspectes del nou reglament són: Regula el nou paper de l’autoritat laboral i les seves funcions de vigilància i control del període de consultes. Regula les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a qui li correspon l’emissió de l’informe preceptiu. Delimita de forma més objectiva les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que justifiquen l’adopció de les mesures de reestructuració. Regula de manera detallada el període de consultes amb els representants dels treballadors. Concreta tota la informació que l’empresari ha d’aportar als representants dels treballadors sobre la situació de l’empresa i les circumstàncies de les mesures previstes. Obliga a elaborar un pla de recol·locació externa en el supòsit d’acomiadament col·lectiu que afecti a més de 50 treballadors.Aportacions econòmiques de les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius atreballadors de 50 o més anysEl Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret sobre les aportacions econòmiques que han defer les empreses de més de 100 treballadors, i que hagin tingut beneficis els dos darrersexercicis, per l’acomiadament de treballadors de 50 o més anys inclosos en un ERO. L’objectiu delGovern és que les empreses comparteixin el cost que representen aquests acomiadaments sobreel sistema de protecció per atur, i a la vegada intentar apropar l’edat real de jubilació a l’edatlegal d’aquesta.Gabinet d’Estudis Econòmics Octubre 2012 www.cambrabcn.org 4

×