Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota d'actualitat econòmica - març 2012

452 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota d'actualitat econòmica - març 2012

  1. 1. MARÇ 2012 La setmana passada es van fer públiques les dades d’evolució de l’economia catalana el darrer trimestre de 2011. Resulta especialment destacada la forta caiguda del consum de l’Administració Pública. Aquesta davallada ha fet que aquesta partida, que representa a l’entorn del 17% del PIB de Catalunya, tanqui el conjunt de l’any amb un descens del 3,1%, el primer des de què comença l’estadística l’any 1980. La magnitud de l’ajustament que està experimentant l’economia catalana també es reflecteix en els altres dos components de la demanda interna. D’una banda, el consum de les llars, molt important ja que representa gairebé el 60% del PIB català, ha tornat a caure el 2011, després del lleu repunt que havia registrat el 2010 gràcies a les polítiques públiques d’impuls de la demanda. D’altra banda, la inversió en béns d’equipament i altres actius, que havia repuntat el 2010, ha anat seguint una trajectòria descendent el 2011 fins a arribar a caure el 3,6% interanual el quart trimestre. En aquest sentit, l’evolució de la inversió industrial segons la nostra enquesta de conjuntura tampoc dóna bons senyals. L’única excepció es troba entre les empreses industrials de més de 250 treballadors, on aquesta variable evoluciona millor que en els dos anys anteriors, i el saldo és moderadament positiu. És a dir, el percentatge d’empreses que assenyala un augment de la inversió és lleugerament superior al que assenyala una disminució. Com és habitual els darrers mesos, les notícies més positives provenen de l’evolució del sector exterior. Un any més, el creixement del PIB de Catalunya ha estat possible gràcies a l’aportació del comerç amb l’estranger. Per primera vegada des de l’any 2000, les exportacions de béns i serveis han superat les importacions, en termes nominals. Això ha estat possible gràcies al creixement de les vendes a l’estranger de pràcticament tots els sectors industrials, a excepció del de béns de consum durador, molt afectat per la feblesa de la demanda de les llars. Pel que fa a l’exportació de serveis turístics, el consum dels turistes estrangers a Catalunya s’ha situat en 9.871 milions d’euros el 2011, marcant un màxim de la sèrie estadística, que comença l’any 2000. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Març 2012 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’economia xinesa registra dèficit comercial el febrer, per primer cop en un anyXina ha registrat al febrer un dèficit comercial de 31.500 milions de dòlars, cosa que no succeïades del març passat, però aleshores va ser molt més reduït. Aquesta notícia ha encès les alarmessobre la desacceleració de l’economia asiàtica, a les quals s’ha sumat a la pèrdua d’impuls delPMI1 els primers mesos de l’any i la rebaixa en la previsió del creixement del PIB el 2012 fins al7,5% que ha fet el Govern xinès.L’indicador de sentiment econòmic (ISE) es manté estable a la Zona euro el marçMalgrat aquesta estabilitat, s’observen diferències importants per països i sectors. A la indústriael sentiment es deteriora amb força, mentre que tant en els serveis com la confiança delsconsumidors augmenta. Al Alemanya, Països Baixos i Espanya es produeix un retrocés del’indicador, mentre que a Itàlia i França creix. Evolució de la venda d’habitatge nou Variació interanual a partir de mitjanes mòbils trimestrals, en % 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 Espanya Estats Units -50,0 nov-09 nov-10 nov-11 ene-10 ene-11 ene-12 sep-09 sep-10 sep-11 may-09 may-10 may-11 jul-09 jul-10 jul-11 mar-09 mar-10 mar-11 Font: INE i Departament de Comerç d’Estats UnitsLleu recuperació del mercat immobiliari als Estats UnitsLa venda d’habitatges nous creix en termes interanuals (+13,6% al febrer), i acumula cinc mesosconsecutius d’augment. El preu mitjà dels habitatges nous venuts se situa en 264.800 dòlars demitjana els dos primers mesos de 2012, un 0,6% més que el preu mitjà de 2011.Continuen les fusions en el sector bancari espanyolEl març, CaixaBank ha absorbit Banca Cívica i BBVA a Unnim. La primera fusió ha fet del grupbancari català el més gran d’Espanya. La operació entre BBVA i Unnim ha estat recolzada pelFons de Garantia de Dipòsits amb 953 milions d’euros.El Banc d’Espanya confirma l’entrada en recessió de l’economia espanyola el 1TTots els components de la demanda interna continuen donant els senyals d’atonia dels darrersmesos de 2011. Només el turisme estranger manté la fortalesa els primers mesos de l’any.El preu del Brent tanca el març en 124 dòlars de mitjana, un 5% més que al febrerLes tensions amb Iran i Síria situen en preu del cru en màxims anuals. Estats Units, que el generhavia anunciat que sancionaria els països que importessin petroli iranià, ha fet públic el març quedeu països europeus (entre ells Espanya) no estaran sotmesos a aquestes sancions, donat que laUE s’ha compromès ha eliminar tota adquisició de cru iranià a partir de l’1 de juliol.El risc sobirà d’Espanya fa perdre els 8.000 punts a l’IBEX-35 al marçEls índexs nord-americans es revaloritzen (S&P, +2,8%) després que el president de la ReservaFederal anunciés la continuïtat de polítiques expansives per impulsar el creixement. L’anunci delprimer dividend d’Apple des de 1995 també ha marcat l’evolució a l’alça del Nasdaq (+4,3%). AEspanya, l’IBEX-35, en canvi, perd més d’un 6% al març i perd els 8.000 punts.1 Enquestes als gerents de compresGabinet d’Estudis Econòmics Març 2012 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAL’economia catalana ha entrat novament en recessió el primer trimestre del 2012L’Indicador de Clima Empresarial de la Cambra avança una caiguda intertrimestral del PIB catalàde cinc dècimes, per segon trimestre consecutiu. Per sectors, la indústria torna a entrar enrecessió el primer trimestre, la construcció accentua el retrocés i només l’activitat als serveiscontinua sent positiva, però perd impuls.L’any 2011, la facturació ha crescut a l’alimentació, la química, la maquinària, el plàstici el material de transport, gràcies al creixement de les exportacionsGrans diferències en l’evolució de la facturació anual per sectors industrials, en funció del seugrau d’internacionalització. Segons l’enquesta de la Cambra i l’Idescat, mentre que la facturacióal sector de material de transport ha augmentat el 6,1% el 2011, al sector de minerals nometàl·lics s’ha reduït l’11%. En el conjunt de la indústria,la facturació ha crescut només el 0,4%anual. Facturació a la indústria catalana, per sectors. Any 2011 Taxes de variació interanual a preus corrents, en % 10 5,7 6,1 5,2 5 4,0 2,1 Indústria +0,4% 0 -0,6 -1,2 -2,4 -5 -5,0 -6,5 -10 -9,2 -11,0 -15 Química Maquniària Manuf.div. Maq. Elèctr. i electròn. Cautxú i plàstic Min. no metàl. Metal. i prod. metàl. Mat. transp. Fusta i suro Alim., beg. i tabac Tèxtil i conf. Paper i edició Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatNo millora la inversió industrial de les pimesL’evolució de la inversió empresarial està molt correlacionada amb l’accés al finançament, segonsla nostra enquesta. És per això que la inversió presenta un saldo positiu només entre lesempreses industrials de més de 250 treballadors, que tenen menys problemes per accedir alfinançament, mentre que entre les pimes el saldo encara és negatiu.La concessió d’hipoteques continua en caiguda lliure mentre pugen els tipus d’interèsAl gener, només s’ha concedit 4.607 hipoteques sobre habitatges a tota Catalunya, menys de lameitat de les concedides el mateix mes de l’any anterior, mentre que el tipus d’interès mitjà delspréstecs hipotecaris s’ha situat en el 4,42%, molt per sobre del 3,7% de fa un any. D’altrabanda, els preus de l’habitatge han caigut un 14,3% a Catalunya el 2011, el major descens anualregistrat mai.Moderació històrica en el creixement dels costos salarials, sobretot al comerçEl cost salarial per treballador i mes a Catalunya sha situat en 2.036 euros en mitjana el 2011,que suposa un augment de només l’1,2% respecte de 2010, la taxa més baixa de la darreradècada. A la indústria i la construcció, però, l’augment continua sent a l’entorn del 3%, mentreque als serveis és de només el 0,6%.La bona notícia del mes és el bon ritme de creació de societats mercantilsEn els primers dos mesos de l’any, a Catalunya s’han creat més de 3.000 societats, la xifra méselevada dels darrers tres anys. La dissolució, per la seva banda, també augmenta però menys iaixò fa que la creació neta d’empreses sigui de 2.331 els dos primers mesos de l’any, un 14%més que al mateix període de l’any anterior.Gabinet d’Estudis Econòmics Març 2012 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAEl Govern espanyol ha ampliat la dotació de les línies ICO, fins a 22.000 milions per al2012, i les ha reorientat per millorar la seva eficàcia Línia ICO-Inversió: Finança projectes d’inversió que inclou l’adquisició d’actius fixes productius, vehicles i empreses. Augmenta la dotació de 8.000 a 9.000 milions i s’inclou la possibilitat de finançar circulant, amb el límit del 10% de l’import de finançament total. Línia ICO-Internacionalització: Finança projectes d’inversió a l’exterior, incloent l’adquisició d’actius fixes, vehicles o empreses. La dotació es duplica fins als 2.000 milions. S’inclou la possibilitat de finançar circulant, amb el límit del 20% de la inversió total. Línia ICO-Liquiditat: Finança capital circulant a autònoms i empreses que s’enfronten a situacions transitòries de restricció del crèdit. Augmenta la dotació, passant de 6.000 a 8.000 milions d’euros. Línia ICO-Emprenedors. Substitueix a la Línia ICO-Desenvolupament Empresarial. Finança projectes d’inversió per a autònoms i professionals que hagin iniciat la seva activitat en els últims cinc anys. Augmenta la dotació de 750 milions (sense comptar el tram de "capitalització", que desapareix) a 2.000 milions d’euros. Línia ICO-Habitatge. Promou la rehabilitació d’habitatges i edificis. Té una dotació de 1.000 milions. Com a novetat, es permet el finançament de la reforma d’elements comuns dels edificis i s’elimina el tram “estoc d’habitatge” que facilitava el finançament als promotors amb la condició de que els habitatges es posessin en lloguer.El Govern ha creat el fons per finançar el pagament a proveïdors dels ajuntaments Els pagaments s’instrumentaran, a partir del mes de maig, a través d’un crèdit sindicat bancari, dotat amb 35.000 milions d’euros que estarà avalat pel Tresor Públic. Per realitzar aquesta operació, el Ministeri d’Economia i Competitivitat crearà el Fons per al Finançament de les Administracions Territorials, que serà l’encarregat de canalitzar el préstec sindicat cap als ajuntaments. El préstec tindrà una duració de cinc anys amb dos de carència, durant els quals les entitats locals només pagaran interessos. El tipus d’interès estarà al voltant del 5%.La Generalitat impulsa el programa Catalunya Emprèn per fomentar lemprenedoria ila creació de llocs de treballLa Generalitat destinarà 200 milions d’euros a aquest programa, amb l’objectiu de mobilitzar-nemés de 3.500 milions. El programa pretén estimular la creació d’un mínim de 60.000 novesempreses i autoempreses i de 100.000 llocs de treball en els propers quatre anys. S’aprovaràoficialment al maig.Entre les mesures previstes hi ha: Actuacions en els diferents estadis de formació (ensenyament obligatori, superior i formació professional) i envers la societat i l’opinió pública per fomentar l’esperit emprenedor. Per exemple, en l’àmbit de la formació superior, el programa preveu la necessària presentació d’un pla de negoci com a requisit per obtenir determinades titulacions universitàries. Foment a la creació d’empreses. Es posaran en marxa línies d’assessorament, suport específic i formació per als emprenedors; es crearà una xarxa de recursos per als emprenedors, que unifiqui les actuacions en matèria de vivers d’empreses, programes de suport econòmic per a col·lectius específics com autònoms o persones desocupades o línies d’avals garantits per la Generalitat; s’habilitaran instruments de suport jurídic, de gestió i de tramitació per a empreses de nova creació i es crearan programes de suport a empreses d’alt creixement potencial (instruments públics d’inversió, capital llavor, business angels...), per afavorir la consolidació dels projectes amb més projecció. Actuacions enfocades a “segones oportunitats” per a emprenedors que en primera instància no hagin reeixit, així com també la promoció d’spin-off, juntament amb els centres de recerca, elsGabinet d’Estudis Econòmics Març 2012 www.cambrabcn.org 4
  5. 5. centres tecnològics i les universitats, per potenciar la transferència tecnològica i de coneixement cap a les empreses i afavorir la creació de nous projectes empresarials de referència al país. Canvis normatius i administratius que eliminin traves a la creació d’empreses i permetin una relació més àgil entre la Generalitat i les empreses o autònoms. Això inclou, per exemple, una nova organització, que integri la xarxa “Inicia”, els serveis d’emprenedoria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els d’ACC1Ó, o la creació d’una nova Llei de l’Emprenedoria.S’aprova el Reial Decret de mediació civil i mercantil per a la resolució voluntària deconflictes La mediació és una forma voluntària de resolució de conflictes entre dues parts amb l’ajuda d’una tercera persona, qualificada, imparcial i neutral que els guia en la consecució d’un acord per si mateixes. El mediador, per tant, a diferència del que succeeix en l’arbitratge, no té capacitat de decisió en la resolució del conflicte. El Reial Decret Llei s’estén a l’àmbit civil i mercantil, però s’exclou la mediació penal, la laboral, la de consum i amb les administracions públiques, d’acord amb l’àmbit d’aplicació de la Directiva comunitària que es transposa. La mediació és caràcter voluntari, però el jutge podrà instar a les parts a que assisteixen a una sessió informativa. El resultat de la mediació és una reducció dels assumptes que actualment es dirimeixen davant la jurisdicció ordinària i una resolució més àgil i menys costosa per a les parts. L’índex de compliment voluntari dels acords per mediació és del 98%.Gabinet d’Estudis Econòmics Març 2012 www.cambrabcn.org 5

×