Nota d'actualitat econòmica - juliol 2012

457 views

Published on

Mensualment, coincidint amb el final del mes, la Cambra de Comerç de Barcelona presenta la seva nota d'actualitat econòmica amb una reflexió sobre els temes econòmics de més actualitat.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota d'actualitat econòmica - juliol 2012

  1. 1. JULIOL 2012 Les darreres setmanes s’ha produït molts vaivens en els mercats financers que han tornat a posar en dubte el futur de l’euro, i sobretot el futur d’Espanya dins de l’euro. La sortida d’Espanya de l’àrea euro seria un escenari catastròfic des de tots els punts de vista. Es produiria un encariment de la factura energètica, de la maquinària importada i de la resta de béns comprats a l’exterior, fet que afectaria també a la nostra indústria exportadora, que és a la vegada importadora. Es produiria una retirada del capital estranger del país i es desplomarien l’activitat i el nivell de vida, amb una pèrdua incalculable per a tota una generació. Des de la Cambra de Comerç hem defensat amb total convicció, i des del principi, el projecte europeu i ho continuarem fent en el futur. És per aquet motiu que la Cambra ha demanat públicament al Govern espanyol que presenti un nou Pla d’Estabilització que mantingui l’economia fermament arrelada a la zona euro. Aquest full de ruta ha de ser creïble i enfocat al llarg termini, que faci retornar la confiança als mercats i que marqui el camí que ha de seguir l’economia espanyola per créixer i desendeutar-se al mateix temps, en l’horitzó de 2020. Dues legislatures és el període mínim per obtenir resultats i, per això, cal un ampli consens polític. Aquest Pla d’Estabilització ha d’establir un calendari de mesures d’estalvi enfocades a posar les finances públiques del país en una senda de sostenibilitat a llarg termini. El que ara hi ha és sobretot un problema de liquiditat per falta de confiança en la nostra solvència com a país. No perquè no siguem capaços d’exportar —les nostres exportacions creixen a taxes similars o superiors a les d’Alemanya, els Estats Units o el Regne Unit—, sinó perquè hi ha dubtes sobre la nostra capacitat per prendre i complir compromisos d’estabilització de les finances públiques a llarg termini. Precisament, per retornar la confiança dels nostres creditors ens cal aquest full de ruta pels propers vuit anys. Paral·lelament, i més a curt termini, també és imprescindible que el Banc Central Europeu actuï per resoldre els greus problemes de liquiditat que té en aquests moments l’economia espanyola. El futur de l’euro està en joc i no hi ha temps a perdre. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Juliol 2012 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’FMI revisa les previsions de creixement mundial lleugerament a la baixaAquest organisme preveu que el PIB mundial creixerà el 3,5% el 2012 i el 3,9% el 2013. Aixòsuposa una revisió marginal a la baixa respecte a les previsions d’abril: d’una dècima menys peral 2012 i de dues dècimes menys per al 2013. Aquestes previsions, però, tenen com a supòsitsque s’implementaran les suficients mesures de política econòmica per permetre que gradualmentmillorin les condicions financeres en la perifèria de la zona de l’euro i que les polítiquesimplementades als mercats emergents tindran efecte.L’indicador de sentiment econòmic a la zona euro cau el juliol, per 4t. mes consecutiuEl juliol, aquest indicador se situa en 87,9 punts, el valor més baix que es registra des desetembre del 2009. Les caigudes més importants dels indicadors de confiança a la UEM el mes dejuliol són les del sector de la indústria i dels consumidors. Indicador de sentiment econòmic a la UEM Índex 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Font: Eurostat,DG ECFINs Business and Consumer SurveysL’INE avança que el PIB Espanya ha caigut el -0,4% intertrimestral el segon trimestreAquesta primera estimació suposa un retrocés intertrimestral del PIB pràcticament igual alregistrat el primer trimestre (-0,3%). En termes interanuals, aquesta evolució situa la caiguda delPIB espanyol en el -1% el segon trimestre. Cal destacar que la demanda nacional ha fet unaaportació més negativa, que ha estat compensada només parcialment per una contribució de lademanda exterior positiva però d’ordre similar a la registrada el primer trimestre.En el panel de Funcas es rebaixen notablement les previsions per a Espanya el 2013La Fundació de Caixes d’Estalvi (Funcas) acaba de publicar el darrer panel de previsions per al’economia espanyola el 2012 i el 2013 realitzat a partir de les previsions de 18 serveis d’anàlisi.La mitjana de les previsions d’aquests serveis situa la caiguda del PIB espanyol en el -1,5% el2012 i en el -1,1% el 2013. Això suposa una rebaixa de la previsió per al 2013 (de cinc dècimes).La prima de risc espanyola cau a finals de juliol i tanca el mes en 546 punts bàsicsA aquesta reducció hi ha contribuït l’anunci del rescat al sistema financer espanyol i l’aprovacióde les darreres mesures aprovades pel Govern per garantir l’estabilitat pressupostària i el fomentde la competitivitat però encara se situa en un nivell molt elevat.El preu del petroli repunta el juliol, després de tres mesos de caigudesEl preu del petroli augmenta gairebé un 6% mensual, i se situa lleugerament per sobre dels 100dòlars, de mitjana, el juliol.La borsa espanyola recau el juliol, després del repunt de junyL’IBEX-35 se situa en 6.738 punts el 31 de juliol, un 5% per sota del registre del mes anterior. Latendència de la borsa espanyola durant el mes de juliol ha estat baixista, excepte els darrers diesdel mes que s’ha recuperat lleugerament.Gabinet d’Estudis Econòmics Juliol 2012 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANALa Cambra estima una caiguda intertrimestral del PIB català del 0,2% el 2TL’indicador sintètic d’activitat econòmica assenyala una caiguda intertrimestral del PIB català el2T, per tercera vegada consecutiva, que situa en el -0,2%, pràcticament el mateix que el 1T, ique situa la caiguda interanual en el -1,2%. En termes interanuals, s’accelera la contracció de lademanda interna, sobretot, del consum privat, segons les estimacions de la Cambra.La marxa dels negocis és menys desfavorable el segon trimestreLa marxa dels negocis continua sent desfavorable el segon trimestre, però no tant com el primer,segons els resultats de l’Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona il’Idescat, realitzada a 3.200 establiments empresarials a Catalunya.Perspectives empresarials menys negatives sobre la marxa dels negocis el 3TSegons la mateixa Enquesta de clima, els empresaris catalans presenten perspectives menysnegatives per al tercer trimestre, un resultat generalitzat per als sectors analitzats (indústria,construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.L’hostaleria és l’únic sector amb perspectives positives de facturació per al 3TPel que fa a la facturació, els resultats de l’Enquesta de Clima mostren que, en general, es preveuque el descens de la facturació a l’economia catalana es moderarà el tercer trimestre. Ara bé, hiha diferències entre sectors. Mentre que les perspectives són menys negatives al comerç, sónmés negatives a la indústria, i només són positives a l’hostaleria, on el 40% dels empresarispreveu un augment enfront del 25% que preveu una disminució. Perspectives empresarials de facturació Saldos, en % 30 12.II 20 12.III 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis Saldo: % destabliments que diu que la facturació augmentarà menys % que diu que disminuirà Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i lIdescatS’accelera la caiguda de les vendes al detall el segon trimestreEl descens de les vendes minoristes ha registrat una acceleració des del -2,4% el primertrimestre, fins al -5,8% el segon trimestre.La taxa d’atur es redueix molt lleugerament, des del 22,16% el 1T fins al 21,95% el 2TAquest descens de la taxa d’atur a Catalunya s’explica per la caiguda de la població activa, ques’ha intensificat fins al -2,2% interanual el segon trimestre, segons les dades de l’EPA. Aquestefecte, però, ha estat contrarestat per una acceleració del descens de la població ocupada, fins al-6,8% el segon trimestre.L’avenç de l’IPC situa la inflació espanyola en el 2,2% el juliolAquesta taxa d’inflació és tres dècimes superior a la del juny. L’increment dels preus delsmedicaments i altres productes farmacèutics explica aquesta acceleració de la inflació.Gabinet d’Estudis Econòmics Juliol 2012 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAReial Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir lestabilitatpressupostària i de foment de la competitivitatMesures per augmentar els INGRESSOS: IVA: 22.100 milions deuros Pujada dels tipus dIVA (en general del 8% al 10% i del 18% al 21%, amb algunes excepcions) IMPOST DE SOCIETATS: 7.490 milions deuros Es limita durant 2012 i 2013 la compensació de bases imposables negatives per empreses de > 20 M Increment del 8 al 12% en els pagaments fraccionats. El tipus aplicable també sincrementa per a empreses de >10 M La limitació de la deducció per despeses financeres es fa extensiva a totes les empreses Es fixa un nou gravamen del 10% sobre rendes de font estrangera, exclusiu fins al 30 de novembre de 2012 IRPF: 4.120 milions deuros Seleva del 15% al 21%, la retenció por rendiments professionals i lingrès a compte per rendes del treball derivat dimpartir cursos, obtingudes des de l1 d agost de 2012 fins al desembre de 2013. A partir del 2014 es quedarà en el 19% COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL: -4.970 milions deuros Reducció de les cotitzacions socials un punt percentual el 2013 i un altre punt el 2014 Supressió de totes les bonificacions a la contractació a excepció de les destinadas a les personas amb discapacitat, i del nou contracte de suport als emprenedors Sassimilen els rendiments del treball a efectes de cotització a la SS respecte al tractament que sels atorga en la tributació a efectes de lIRPF Recàrrec al tipus del 20% per retard en labonament de les quotes a la SS independentment del temps dendarreriment Sincrementa la base màxima de cotització 5 punts en 2013 i 2014, augmentant conseqüentment la pensió màxima un 1 p. addicional a la variació de lIPC. Sincrementa 1 p. la base mínima de cotització dels autònoms Es proposaran mesures per apropar ledat real a ledat legal de jubilació. También sabordaran mesures en la jubilació parcial i la jubilació anticipada (pendent de concretar)Mesures per reduir DESPESES: PRESTACIONS DATUR Reducció de la prestació per atur des del 60% al 50% de la base reguladora a partir del 7è mes. Només per als nous aturats Es tindrà accés a la Renda Activa dInserció (RAI) quan shagi esgotat latur, i durant un any no shagi rebutjat cap oferta o formació adequada Es racionalitza el subsidi RAI per >52 anys, i selimina per a >45 anys DEPENDÈNCIA Reducció del 15% en la prestació per cura de familiar HABITATGE Reducció dun 30% en la Renda Bàsica dEmancipació a les persones que ja la reben (de 201 eur a 147 eur/mes) No es concediran més subvencions de prestecs per habitatge protegit Supressió de la deducció per habitatge en lIRPF a partir de l1 de gener de 2013 FUNCIÓ PÚBLICA Supressió de la paga extra de desembre per a sous que superin en 1,5 vegades el salari mínim (962 euros) Reducció de crèdits i permissos sindicals Incapacitat temporal: durant els primers 3 dies el 50% de la retribució i des del 4-20 dies fins al 75% de la retribució Supressió de 3 dels 6 dies de lliure disposició Supressió dels dies addicionals de lliure disposició per antiguitat Assignació eficient defectius i mobilitat dins ladministració de lEstat ALTRES Reducció dun 30% en el nombre de regidors; reducció dun 20% en les subvencions a partits polítics, sindicats i patronals el 2013; retallada de 600 milions en les partides de despesa dels ministeris.Gabinet d’Estudis Econòmics Juliol 2012 www.cambrabcn.org 4

×