Informe de conjuntura 2on trimestre 2012

494 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe de conjuntura 2on trimestre 2012

 1. 1. INFORME DECONJUNTURAECONÒMICA DECATALUNYAII Trimestre 2012
 2. 2. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DE CATALUNYA II trimestre del 2012 Elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona Conté els resultats de l’enquesta de clima empresarial de la Cambra i l’IDESCAT realitzada a 3.200 establiments empresarials de Catalunya11 L’enquesta de clima empresarial forma part del Pla d’estadística oficial de Catalunya des del 2006-2009. Els resultatsestan disponibles des del I trim. del 2009 a http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0905Els resultats d’aquesta enquesta s’obtenen a partir de la integració de la mostra de l’Enquesta de clima empresarial(elaborada conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat), i la de l’Indicador de ConfianzaEmpresarial Armonizado de l’INE.
 3. 3. Índex 1. Conjuntura actual a Catalunya......................................4 Indicador sintètic d’activitat econòmica .......................................5 Consum privat i inversió ............................................................6 Comerç exterior de béns ............................................................7 Enquesta de clima empresarial i evolució sectorial .......................9 Indústria............................................................................9 Construcció......................................................................12 Serveis............................................................................14 Comerç............................................................................15 Turisme...........................................................................17 Hostaleria.........................................................................18 Resta de serveis...............................................................19 2. Indicador de confiança empresarial harmonitzat..........20 3. Previsions de Catalunya .............................................22 4. Annex estadístic de Catalunya ....................................23 5. Notes metodològiques .................................................26
 4. 4. 1. Conjuntura actual a Catalunya L’actualitat de l’economia catalana • L’economia catalana continua en recessió però la caiguda intertrimestral del PIB s’estabilitza • S’intensifica la contracció de la demanda interna, sobretot del consum • La contribució de la demanda externa millora per l’acceleració de la caiguda de les importacions • El creixement de les exportacions de béns es desaccelera però continua sent elevat • Augmenta el percentatge d’empresaris que assenyala dificultats de finançament i augment de la competència el 2T • La confiança empresarial millora el 3T però la marxa dels negocis continua sent desfavorable • El sector on més millora el clima és al de l’hostaleria, que a més és l’únic que té perspectives positives per a la facturació el 3T 4
 5. 5. Indicador sintètic d’activitat econòmica L’indicador sintètic de la Cambra assenyala una caiguda intertrimestral del PIB català el 2T, per tercera vegada consecutiva, que situa en el -0,2%, El PIB català cau el pràcticament el mateix que el 1T. 2T, per tercer I situa la caiguda interanual del PIB en el -1,2%. trimestre consecutiu Això suposa una acceleració de la caiguda interanual de l’activitat, que prové de la de la construcció, i en menor grau, de la de la indústria. A això s’afegeix la pèrdua d’impuls de l’activitat als serveis, que s’apropa més a l’estancament. Pel costat de la demanda, la intensificació de la caiguda prové de la demanda interna, sobretot, del consum privat, i en menor grau, de la inversió. L’evolució de la La demanda externa, en canvi, fa una contribució demanda interna més positiva al creixement: l’exportació de béns i continua serveis continua creixent, i ho fa a un ritme similar empitjorant al del trimestre anterior; mentre que el descens de la importació s’intensifica. INDICADOR SINTÈTIC DACTIVITAT ECONÒMICA A CATALUNYA (Taxes de variació, en %) Intertrimestral Interanual 2 0 -2 -4 -6 I.08 II III IV I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Cambra de Comerç de Barcelona ACTIVITAT ECONÒMICA. COMPARATIVA AMB LA UEM (Taxes de var. interanual, en %) ISAEC Catalunya PIB UEM 6 4 2 0 -2 -4 -6 I.08 II III IV I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Eurostat 5
 6. 6. Consum privat i inversió La contracció de la demanda interna s’intensifica el 2T, especialment, el consum de les llars. La Cambra estima que la caiguda del consum de les llars és del -1,8% interanual el 2T, sis dècimes Notable superior a la del 1T. intensificació de la Així mateix, tant la caiguda de les vendes caiguda del consum minoristes com de les vendes en grans superfícies, privat acceleren la caiguda els mesos d’abril i maig. El descens interanual de les matriculacions de turismes també s’accelera el 2T respecte al 1T. La producció de béns de consum recau els mesos d’abril i maig, mentre que la importació d’aquests béns s’alenteix fortament fins a l’abril. La caiguda de la inversió també és més forta aquest segon trimestre. Segons l’indicador sintètic de la Cambra, aquesta és del -8,4% interanual, dues dècimes més que el 1T. Aquesta acceleració del descens de la inversió prové principalment del component d’inversió en La inversió total construcció, arrossegat per la intensificació de la caiguda d’habitatges en construcció i el descens també cau més el 2T intens de l’obra pública. que l’anterior En canvi, la caiguda de la inversió en béns d’equipament sembla moderar-se el 2T, segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra i l’Idescat. Tot i això, cal destacar el deteriorament de la producció industrial de béns d’equipament, que intensifica fortament la caiguda l’abril i el maig. INDICADORS SINTÈTICS DE CONSUM I DINVERSIÓ (Taxes de var. interanual, en %) Consum de les llars Inversió 5 0 -5 -10 -15 -20 I.08 II III IV I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Cambra de Comerç de Barcelona 6
 7. 7. Comerç exterior de béns El creixement de les exportacions de béns continua sent elevat però es desaccelera l’abril i el maig. Així, en termes acumulats, l’exportació creix a bon Les exportacions ritme: el 7,5% interanual fins al maig. La desacceleració de l’abril i el maig s’explica, perden impuls però principalment, pel descens de les vendes a la UEM. creixen a bon ritme Per contra, els mateixos mesos, la caiguda de les fins al maig importacions de béns s’accelera. En aquest cas, aquesta evolució també s’explica pel retrocés de les compres que provenen de la zona euro, malgrat que representen el 45% del total. En els cinc primers mesos del 2012, la importació acumula un descens del 2,2% interanual. La caiguda de les L’evolució de la importació impulsa la correcció del dèficit comercial, que cau el 29,3% fins al maig. importacions En el mateix període, la taxa de cobertura s’eleva s’accelera, fins al 80,9%, un màxim de la sèrie històrica, que impulsant la comença l’any 1993. correcció del dèficit COMERÇ EXTERIOR DE BÉNS, EN VALOR. Gener-maig (Taxes de var. interanual acumulada, en %) Importacions Exportacions 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: Direcció General de Duanes EXPORTACIONS DE BÉNS A GRANS ÀREES, EN VALOR. Gener-maig (Taxes de var. interanual acumulada, en %) UEM Resta del món 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: Direcció General de Duanes 7
 8. 8. Malgrat l’alentiment de les vendes a la UEM, destaca el fort creixement de les dirigides a Alemanya —2n. client—, del 27% interanual fins al maig. També creixen les vendes a França —1r. client—, però molt més moderadament: el 0,8%. També creixen les vendes dirigides a Irlanda, Àustria i Cauen les Estònia, a taxes de dos dígits, i més moderadament exportacions les dirigides als Països Baixos i a Bèlgica. dirigides a més de la En l’extrem oposat, destaca el descens de les meitat dels països vendes a 9 països de la UEM. En especial, el de les de la UEM vendes a Itàlia i a Portugal (-13% i -12%, respectivament), 3r. i 4t. clients més importants. Les vendes més dinàmiques són les dirigides a la UE no comunitària, principalment, a Suïssa i a Rússia, que augmenten el 44% i el 35% fins al maig, respectivament. I també a Oceania (72%) El sector de l’automòbil és el que més contribueix al creixement de l’exportació, seguit pel d’altres mercaderies, el de productes químics i el d’aliments. El sector de Cauen les exportacions dels sectors de productes l’automòbil és el que energètics i de béns de consum durador (el -2,3% i més contribueix al el -10,5% fins al maig, respectivament). creixement de La caiguda de les importacions per sectors, és força l’exportació generalitzada, a excepció de les dels sectors de productes energètics i aliments, que creixen. Registren superàvit comercial els sectors de semimanufactures no químiques, de l’automòbil i d’altres mercaderies. Mentre que el de productes químics està pràcticament en equilibri. EXPORT. BÉNS PRINCIP. SECTORS, EN VALOR. Gener-maig (Taxes de var. interanual acumulada, en %) Prod. químics Aliments Béns dequipament Automoció302010 0 2011 2012 Font: Direcció General de Duanes 8
 9. 9. Enquesta de clima empresarial i evoluciósectorial Indústria: Indicadors II.12 La Cambra estima que el VAB industrial retrocedeix l’1,5% interanual el 2T, tres dècimes més que el 1T. S’accelera la caiguda La caiguda de la producció industrial s’intensifica de l’activitat els mesos d’abril i maig respecte al 1T. industrial el 2T Aquesta evolució prové, sobretot, de l’acceleració del descens de la producció de béns d’equipament, i també de la recaiguda de la de béns de consum. L’IPI de béns intermedis estabilitza la caiguda respecte al 1T, però és intensa (-6,6% fins al maig) Només creix l’IPI d’energia, però no és suficient per Forta contracció de compensar les caigudes dels anteriors components. la producció de béns Es modera la caiguda dels afiliats a la indústria el d’equipament i de juny, tot i que continua sent forta (-4,2% interanual). béns intermedis El creixement dels preus industrials es modera tres dècimes, fins al 2,9% interanual el juny, sobretot, per la pèrdua d’impuls dels preus de l’energia gràcies a la reducció del preu del petroli. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL, CORREGIT DE CALENDARI Béns de consum (Taxes de var. interanual acum. gener-maig, en %) Béns intermedis Béns dequipament Energia 20 10 0 -10 -20 2011 2012 Font: Idescat ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS I DE CONSUM (Taxes de var. interanual, en %) IPRI IPC 8 6 4 2 0 Font: INE 9
 10. 10. Indústria: Clima empresarial II.12 La marxa dels negocis a la indústria és menys desfavorable el 2T que el 1T. D’una banda, augmenta el percentatge d’empresaris que diuen que aquesta és favorable, fins a l’11%. De l’altra, disminueix el percentatge que diu que és Lleu recuperació del desfavorable, fins al 45%. grau d’utilització de També se suavitza el descens de la facturació el 2T la capacitat respecte al 1T, mentre que el descens dels preus productiva de venda es manté força estable. El grau d’utilització de la capacitat productiva es recupera una mica: del 62% el 1T al 64% el 2T, però és molt més baix que la mitjana històrica (79%). El descens de la inversió industrial se suavitza el 2T amb relació a l’anterior. Augmenta el percentatge d’empresaris que assenyala les dificultats de finançament i l’augment El 46% dels de la competència com a factors limitadors de la empresaris bona marxa dels negocis. assenyala dificultats MARXA DELS NEGOCIS de finançament (Saldos de respostes, en %)10 0-10-20-30-40-50 I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Clima empresarial per branques II.12 La marxa dels negocis és una mica menys desfavorable el 2T de forma generalitzada per a les La metal lúrgia és la branques analitzades. branca amb més Ara bé, aquesta és més desfavorable a les dificultats branques de la metal lúrgia, del tèxtil i la confecció financeres i de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques. La millor evolució de la facturació es registra a la branca de l’alimentació, i també per a la facturació a l’estranger. A més, és l’única branca que assenyala un augment dels preus el 2T. 10
 11. 11. UCP. Segon trimestre del 2012 (En percentatge)100 80 Total indústria 60 40 20 0 Altres Metal. i prod. Tèxtil, conf., Química, Fusta, suro, Alim., beg. i Maquin. i metal. cuir i calçat cautxú i min. paper i arts tabac equips no metal. gràf. Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Perspectives III.12 Es preveu que la marxa dels negocis continuarà sent desfavorable el 3T però menys que el 2T. Ara bé, les perspectives de facturació empitjoren. També empitjoren les perspectives d’exportació, però encara són moderadament positives. Els empresaris preveuen que, en aquesta situació, Empitjorament de la utilització de la capacitat productiva es les perspectives de mantindrà força estable el tercer trimestre. facturació per al 3T Mentre que les perspectives d’inversió i ocupació són negatives però es mantenen força estables. PERSPECTIVES DE FACTURACIÓ (Saldos de respostes, en %)302010 0-10-20-30-40 III.09 III.10 III.11 III.12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat PERSPECTIVES DINVERSIÓ (Saldos de respostes, en %)10 5 0 -5-10-15-20-25 IV.11 I.12 II.12 III.12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 11
 12. 12. Construcció: Indicadors II.12 La Cambra estima una contracció del VAB de la construcció del 6% interanual el 2T, set dècimes superior a la del trimestre precedent. El nombre d’habitatges en construcció cau més S’accentua el fortament fins a l’abril que el 4T del 2011. descens de La caiguda del nombre d’hipoteques se suavitza l’activitat a la una mica el març i l’abril però continua sent forta. construcció el 2T El nombre d’hipoteques és de 16.120 fins a l’abril, enfront de quasi 75.000 de mitjana el 2003-2006. El preu de l’habitatge lliure accelera la caiguda i ja acumula un descens del 21% en els darrers 4 anys. L’Euribor continua caient el juny, per 8è. mes consecutiu, fins a l’1,219%. Tanmateix, el tipus d’interès mitjà d’un préstec hipotecari comença a baixar el març i se situa en el 3,62% l’abril, mentre que el tipus per operacions noves baixa amb més força l’abril, però és del 4,72%. Repunt de l’obra Després de la forta retallada en la licitació d’obra licitada per la pública el 2011, aquesta es modera el primer Generalitat el semestre però continua sent molt intensa (-50,4%) i, en nivells, se situa en un mínim històric. 1r. semestre La caiguda més forta és de la licitació en edificació. La licitació que més es contrau es la de l’administració local (-69% fins al juny), seguida per la de l’Estat, molt més moderada (-6,5%). En canvi, la de la Generalitat repunta i creix el 6,6%. La caiguda dels afiliats a la construcció es modera lleument, fins al -15,6% interanual el juny. Els preus dels materials per a la construcció creixen fins al maig, excepte el del coure i el de l’alumini, que es redueixen, després de dos anys a l’alça. LICITACIÓ OFICIAL DOBRA. Gener-juny (En milions deuros)4.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: CCOC 12
 13. 13. Construcció: Clima empresarial II.12 La marxa dels negocis el 2T es menys desfavorable que el 1T de forma generalitzada, tant per a grans empreses com per a pimes, i també per províncies. Lleugera suavització La marxa dels negocis més desfavorable es registra de la situació, que a les pimes i a les províncies de Girona i Lleida. continua sent molt La caiguda del volum d’obra executada es modera. dolenta El 67% dels empresaris assenyalen les dificultats de finançament com a factor limitador de la bona marxa dels negocis i el 60% l’augment de la competència (63% i 52% el 1T, respectivament). DIFICULTATS DE FINANÇAMENT La feblesa de la (Saldos de respostes, en %)70 demanda, les65 dificultats de6055 finançament i50 l’augment de la4540 competència en I.08 II III IV I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II màxims històrics Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Perspectives III.12 Els empresaris de la construcció preveuen que la marxa dels negocis per al tercer trimestre del 2012 serà una mica menys desfavorable que l’anterior. Així mateix, les seves perspectives per a l’obra Perspectives força executada, l’ocupació i la inversió el 3T es estables per al 3T mantenen estables, però continuen sent negatives. Ara bé, la situació prevista per aquest 3T és més respecte al negativa que un any enrere. De fet, és la més precedent negativa en un 3T des de l’inici de la crisi. PERSPECTIVES DE LA MARXA DELS NEGOCIS (Saldos de respostes, en %)20 0-20-40-60-80 III.08 III.09 III.10 III.11 III.12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 13
 14. 14. Serveis: Indicadors II.12 El creixement del VAB del sector serveis continua perdent impuls, fins al 0,1% interanual el 2T, Pràcticament segons estimacions de la Cambra. estancament de Segons l’indicador d’Idescat, s’accentua la caiguda l’activitat als serveis de l’activitat al comerç l’abril i el maig. A la resta el 2T de serveis es registren descensos de l’activitat, excepte a la de transport i emmagatzematge. El segon trimestre el turisme té un creixement feble: el nombre de pernoctacions augmenta un minso 0,3% interanual degut al descens del juny. El nombre de El bon comportament del turisme català de l’abril i el pernoctacions cau el maig, no es repeteix el juny, i aquest torna a caure. juny El nombre de passatgers per aeroports cau lleugerament fins al maig per l’evolució negativa del trànsit interior, mentre que l’internacional creix. El descens dels afiliats als serveis pràcticament es frena el juny (-0,5% interanual), sobretot, gràcies La caiguda dels al creixement dels afiliats a les branques de mediació financera, serveis socials i hostaleria. afiliats als serveis pràcticament es INDICADOR SINTÈTIC DACTIVITAT ALS SERVEIS frena el juny (Taxes de variació interanual, en420-2 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Cambra de Comerç de Barcelona AFILIATS I AUTÒNOMS ALS SERVEIS (Taxes de variació interanual, en %)20-2-4-6 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Seguretat Social 14
 15. 15. Comerç: Indicadors II.12 El descens de les vendes al detall, sense estacions de servei, s’accentua els mesos d’abril i maig amb relació al primer trimestre. Tot i això, el descens acumulat de les vendes S’intensifica la minoristes és del 4,6% fins al maig, lleugerament caiguda de les inferior al del mateix període de l’any passat. vendes l’abril i el La contracció de les vendes en grans superfícies maig també s’intensifica l’abril i el maig. I ho fa tant la de l’alimentació com la de la resta de productes, si bé la caiguda d’aquests darrers és més forta. En termes acumulats, les vendes en grans superfícies es redueixen un 8,2% fins al maig. Les vendes d’alimentació ho fan el 6,5% i les de la resta de productes el 9,8%. Els afiliats al comerç cauen el 2,2% interanual el juny, quatre dècimes menys que el maig. La caiguda més forta es registra al comerç a Però es modera el l’engròs, del 3,3%, mentre que al comerç al detall descens dels afiliats és de l’1,3%. al comerç el juny VENDES AL DETALL*, EN VOLUM. Gener-maig (Taxes de variació interanual acumulada, en %) 4 2 0 -2 -4 -6 -8-10 2008 2009 2010 2011 2012 * Sense estacions de servei Font: INE AFILIATS I AUTÒNOMS AL COMERÇ (Taxes de variació interanual, en %) 2 0 -2 -4 -6 -8-10-12 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II Font: Seguretat Social 15
 16. 16. Comerç: Clima empresarial II.12 La marxa dels negocis al comerç és una mica menys desfavorable el 2T: disminueix el percentatge d’empresaris que la qualifica de El 2T, la marxa dels desfavorable, fins al 61%, i també augmenta una negocis és una mica mica el que la qualifica de favorable, fins al 5%. menys desfavorable La disminució de la facturació també es modera el 2T, un resultat generalitzat per branques. Ara bé, la branca del comerç al detall en establiments no especialitzats registra un saldo positiu. El 44% dels empresaris diu que augmenta la facturació enfront del 28% que diu que cau. També els preus de venda registren un saldo positiu. Augmenta el percentatge d’empresaris que apunta dificultats financeres, fins al 44%, i el que apunta un augment de la competència, fins al 47%. FACTORS QUE LIMITEN LA BONA MARXA DELS NEGOCIS. 2T 2012 (En percentatge) Debilitat de la demanda Augment de la competència Dificultats financeresManca de mà dobra adequada Insuficiència dequipament 0 20 40 60 80 100 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Perspectives III.12 Les perspectives de la marxa dels negocis per al 3T són moderadament menys negatives. Perspectives Les menys negatives són les del comerç al detall en moderadament establiments no especialitzats, que a més les té menys negatives per lleugerament positives per a l’ocupació i els preus. al 3T PERSPECTIVES DE FACTURACIÓ. Tercer trimestre 2012 (Saldos de respostes, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 Total comerç -60 -70 Com. al detall Venda i rep. Altre comerç al Com. al detall Comerç a Com. al detall en art. ús domèst., vehicles detall prod. alim. lengròs establ.no espec. cult. i recr. Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 16
 17. 17. Turisme: Indicadors II.12 El juny, el nombre de pernoctacions a hotels es redueix el 2,4% interanual. La forta caiguda del turisme domèstic (-12%) explica aquest retrocés, que no ha pogut ser compensat pel creixement moderat del turisme El nombre de internacional (1,2%). pernoctacions Així que el creixement acumulat de les pernoctacions continua marcant es modera fins al 0,7% el primer semestre del 2012, enfront del 6,5% del mateix període del 2011. una xifra rècord fins Ara bé, tot i que el creixement de les pernoctacions al juny és feble, en nivells, assoleixen un nou rècord. Destaca el fort augment de les pernoctacions de russos i d’irlandesos el primer semestre. Per contra, es redueixen les de turistes portuguesos, suïssos, italians, francesos, holandesos i alemanys. El grau d’ocupació El grau d’ocupació per places el juny és menor que es manté estable el un any enrere, però en el conjunt del primer semestre es manté pràcticament igual que en el primer semestre mateix període del 2011. PERNOCTACIONS. Gener-juny (Taxes de variació interanual acumulada, en %)1510 5 0 -5-10 2009 2010 2011 2012 Font: INE GRAU DOCUPACIÓ PER PLACES. Gener-juny (Mitjana del període, en %)5040302010 0 2009 2010 2011 2012 Font: INE 17
 18. 18. Hostaleria: Clima empresarial II.12 La marxa dels negocis continua sent desfavorable el 2T però la facturació presenta un saldo positiu. El 44% dels empresaris assenyala un augment de la facturació enfront del 28% que apunta una caiguda. La facturació creix El saldo de facturació és positiu al Barcelonès i a les però la marxa dels costes, mentre que no ho és a Interior i Pirineus. negocis encara és El mateix s’observa amb els preus de venda i el desfavorable el 2T nombre de treballadors. En canvi, la inversió encara presenta un saldo lleugerament negatiu per al conjunt del sector el 2T. Augmenta el percentatge d’empresaris que assenyala l’augment de la competència com un factor limitador de la marxa dels negocis. FACTURACIÓ. Segon trimestre 2012 (Saldos de respostes, en %) 50 40 30 Total Catalunya 20 10 0-10-20-30-40-50 Pirineus Interior Costa Daurada Costa Barcelona Costa Brava Barcelonès Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Perspectives III.12 Perspectives positives de facturació i creació d’ocupació el 3T. El 40% dels empresaris preveu un augment de la facturació al sector de l’hostaleria, enfront del 25% Es preveu una bona que preveu una disminució per al 3T. Les perspectives de facturació són més positives a la temporada d’estiu, Costa Brava i a la Costa Daurada, però també ho sobretot a la costa són a l’Interior i als Pirineus. PERSPECTIVES DOCUPACIÓ. Tercer trimestre del 2012 (Saldos de respostes, en %) 40 30 Total Catalunya 20 10 0-10 Costa Barcelonès Interior Pirineus Costa Brava Costa Barcelona Daurada Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 18
 19. 19. Resta de serveis: Clima empresarial II.12 Marxa dels negocis lleugerament menys negativa el 2T, però desfavorable: el 48% dels empresaris així ho assenyala, i només un 6% la qualifica de favorable. La facturació registra un saldo menys negatiu el 2T El descens de la que el 1T, un resultat generalitzat per branques. facturació es El mateix s’observa per a l’ocupació i la inversió. modera força el 2T El descens dels preus es manté força estable el 2T. La feblesa de la demanda continua sent el 1r. factor limitador de la bona marxa dels negocis, situant-se en un màxim, en ser indicat pel 88% dels empresaris. També guanyen pes les dificultats financeres i l’augment de la competència —2n. i 3r. factors—. FACTURACIÓ. Segon trimestre 2012 (Saldos de respostes, en %) 0 -10 -20 -30 -40 Total Resta de serveis -50 Act. juríd. i Altres serveis R+D, public. i Inform. i comunic. Act. admin. i comptab. estudis, i activ. auxiliars tècn. Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatPerspectives III.12 Perspectives lleugerament menys negatives de la marxa dels negocis per al 3T, excepte a la branca d’R+D, publicitat, estudis i activitats tècniques. Es preveu una Tanmateix, les perspectives de facturació són, en marxa dels negocis general, una mica més negatives. A diferència dels una mica menys preus de venda, per als que són menys negatives. desfavorable el 3T També es preveu que el descens de l’ocupació i de la inversió es moderarà lleugerament el 3T. PERSPECTIVES MARXA DELS NEGOCIS. Tercer trimestre 2012 (Saldos de respostes, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 Total Resta de serveis -60 Activ. jur. I compt. R+D, public., Inform. i comunic. Activ. Adm. i serv. Altres serv. estudis i activ. aux. tècniques Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 19
 20. 20. 2. Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) La confiança empresarial a Catalunya millora el 3T trimestre respecte al precedent, segons l’indicador que elabora Idescat a partir de l’Enquesta de clima d’aquest mateix organisme i de la Cambra. Millora de la Tot i la millora del clima, la marxa dels negocis al conjunt confiança de l’economia catalana continua sent desfavorable el 2T i empresarial a les perspectives d’aquesta per al 3T negatives. Catalunya el 3T Així mateix, cal assenyalar que l’ICEH se situa en 95,9 punts el 3T, per sobre del segon però no del primer (trimestre base, ICEA=100), per tant, es tracta d’una lleu millora només respecte al 2T. La comparació de l’ICEH per a Catalunya amb el seu homòleg per a Espanya, elaborat per l’INE, mostra una evolució de la confiança empresarial més favorable a Catalunya, ja que a Espanya l’ICEH es redueix el 3T. Aquest empitjorament de la confiança empresarial a Espanya obeeix a que les perspectives de la marxa dels negocis per al 3T són més negatives. En canvi, empitjora Tanmateix, val a dir que l’indicador de confiança empresarial per al 3T a Espanya se situa en un nivell a Espanya, tot i que superior al de Catalunya (de 100,1 punts i de 95,9 està en un nivell punts, respectivament). més elevat Indicador de confiança empresarial harmonitzat (Índex, I.12=100) Catalunya Espanya104102100 98 96 94 92 90 88 I.12 II.12 III.12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dIdescat (Catalunya) i INE (Espanya) 20
 21. 21. Aquesta millora de la confiança empresarial a Catalunya es registra a tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial. Però la millora obeeix, principalment, al sector de l’hostaleria. L’hostaleria és el L’indicador de confiança està composat per la situació sector on la de la marxa dels negocis del 2T i les expectatives confiança d’aquesta per al 3T. Això permet afirmar que tots els sectors analitzats han empresarial millora registrat una marxa dels negocis menys negativa el 2T. més Alhora que tots ells també presenten unes perspectives menys negatives per al 3T. La millora més important de la marxa dels negocis el 2T es registra a l’hostaleria, tot i que continua sent desfavorable. El mateix passa amb les perspectives de la marxa dels negocis per al 3T. La millora més notable es registra a l’hostaleria, que preveu una bona temporada d’estiu. Indicador de confiança empresarial harmonitzat. Sectors (Índex, I.12=100) II.12 III.12 110 105 100 95 90 85 80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dIdescat (Catalunya) i INE (Espanya)Notes:1 Indústria: CCAE 09: 5 a 392 Construcció: CCAE 09: 41, 42 i 433 Serveis: Comerç al detall (CCAE 09: 47), Comerç a l’engròs(CCAE 09: 46) i Venda i reparació de vehicles de motor imotocicletes (CCAE 09: 45); Hostaleria (CCAE 09: 55 i 56) i Restade serveis (CCAE 09: 49 a 53, 58 a 66, 68, 69, 71 a 75, 77 a 82,92, 93 i 96) 21
 22. 22. 3. Previsions de CatalunyaTaxes de var. anual 2011 2012(P) 2013(P)PIB 0,7 -1,5 -0,1Consum privat -0,2 -1,9 -1,1Consum públic -3,1 -5,1 -3,3Formació bruta de capital -5,1 -5,5 -3,2 La propera revisió Béns d’equipament -0,6 -3,8 -1,6 de les previsions de Construcció -8,3 -7,2 -4,6Exportacions 7,5 3,3 6,4 la Cambra serà alImportacions -2,8 -1,9 -0,5 novembreVAB agricultura 1,1 1,5 1,0VAB indústria 1,7 -1,7 0,5VAB construcció -4,7 -4,7 -3,2VAB serveis 1,3 -0,4 0,1 Data d’actualització: juny 2012 Notes: (P) Previsions realitzades per la Cambra de Comerç de Barcelona en col laboració amb el grup de recerca en economia aplicada AQR de la Universitat de Barcelona. L’actualització es fa semestralment (al maig-juny i al novembre-desembre). Les dades de 2011 són les publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya 22
 23. 23. 4. Annex estadístic de CatalunyaTaxes de var. interanual, en % Període Actual Anterior FontActivitat i demandaISAEC II trim. 12 -1,2 -0,7 CambraBCNIndústria II trim. 12 -1,5 -1,2 CambraBCNConstrucció II trim. 12 -6,0 -5,3 CambraBCNServeis II trim. 12 0,1 0,2 CambraBCNConsum de les llars II trim. 12 -1,8 -1,2 CambraBCNInversió II trim. 12 -8,4 -8,2 CambraBCNExport. béns i serveis II trim. 12 3,8 3,8 CambraBCNImport. béns i serveis II trim. 12 -8,0 -7,1 CambraBCN 0PIB I trim. 12 -0,5 -0,1 IdescatAgricultura I trim. 12 0,4 0,9 IdescatIndústria I trim. 12 -0,6 -0,9 IdescatConstrucció I trim. 12 -5,6 -5,0 IdescatServeis I trim. 12 0,2 0,6 IdescatDemanda interna I trim. 12 -3,4 -2,9 IdescatConsum llars I trim. 12 -1,1 -1,1 Idescat 1Consum públic I trim. 12 -5,8 -4,4 Idescat 2Inversió I trim. 12 -8,6 -6,6 Idescat Béns d’equip. i altres I trim. 12 -5,8 -3,6 Idescat Construcció I trim. 12 -10,9 -8,5 Idescat 3, 4Saldo exterior I trim. 12 3,0 2,7 Idescat 4Saldo amb l’estranger I trim. 12 4,4 4,6 IdescatExport. béns i serveis I trim. 12 4,9 4,7 IdescatImport. béns i serveis I trim. 12 -8,2 -9,8 Idescat 5Exportacions béns Gen. - maig 12 7,5 17,3 DGD UEM Gen. - maig 12 1,9 16,5 DGD Resta del món Gen. - maig 12 14,8 18,7 DGD 5Importacions béns Gen. - maig 12 -2,2 13,7 DGD UEM Gen. - maig 12 -9,9 17,7 DGD Resta del món Gen. - maig 12 5,1 10,1 DGD 6IPI Gen. - maig 12 -2,5 -1,3 Idescat Béns de consum Gen. - maig 12 0,2 -3,3 Idescat Béns intermedis Gen. - maig 12 -6,9 1,6 Idescat Béns d’equipament Gen. - maig 12 -7,6 6,5 Idescat Energia Gen. - maig 12 16,7 -16,8 IdescatLicitació oficial d’obres Gen. - juny 12 -50,4 -74,1 CCOC Edificació Gen. - juny 12 -57,8 -65,7 CCOC Obra civil Gen. - juny 12 -40,2 -80,7 CCOC Adm. Central Gen. - juny 12 -6,5 -90,5 CCOC Adm. Autonòmica Gen. - juny 12 -6,6 -87,0 CCOC Adm. Local Gen. - juny 12 -69,0 -46,3 CCOC 23
 24. 24. Taxes de var. interanual, en % Període Actual Anterior FontPreus i costosIPC general Juny 12 2,2 2,3 INE Aliments elabor., begudes i tabac Juny 12 3,9 3,1 INE Aliments no elaborats Juny 12 2,4 1,4 INE Béns industrials Juny 12 2,2 3,0 INE 7 Serveis Juny 12 1,5 1,5 INEIPC subjacent Juny 12 1,5 1,4 INEPreu de l’habitatge lliure II trim. 12 -11,1 -8,6 MFOM Nou II trim. 12 -11,0 -9,4 MFOM Segona mà II trim. 12 -11,3 -8,6 MFOMIncr. Salarial - convenis Gen.– maig 12 2,23 2,70 DTGCost laboral per hora I trim. 12 0,5 3,0 INECost salarial per hora I trim. 12 0,9 2,9 INE Indústria I trim. 12 2,2 4,1 INE Construcció I trim. 12 2,0 1,9 INE Serveis I trim. 12 0,1 2,6 INEMercat de treballAfiliats SS Juny 12 -2,3 -3,1 Seg. Social Indústria Juny 12 -4,2 -4,4 Seg. Social Construcció Juny 12 -15,6 -15,9 Seg. Social Serveis Juny 12 -0,5 -1,6 Seg. SocialAtur registrat Juny 12 6,8 6,0 SEPE Indústria Juny 12 2,9 1,5 SEPE Construcció Juny 12 2,2 1,9 SEPE Serveis Juny 12 9,7 8,8 SEPEOcupació II trim. 2012 -6,8 -5,1 INETaxa d’atur II trim. 2012 21,95 22,16 INEEntorn econòmic i financerPreu petroli Brent $ Juliol 129 102,5 96,5 EIA 9Tipus de canvi $ / € Juliol 12 1,229 1,253 BdE 9Euríbor a 1 any Juliol 12 1,08 1,219 BdE 9Prima de risc a Espanya (punts bàsics) Juliol 12 555 516 BdE Data d’actualització: 27 de juliol del 2012 0 1 Notes: Les dades de PIB i dels seus components estan corregides d’estacionalitat. Inclou les 2 3 institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. Inclou la variació d’existències. 4 Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya. Aportació al creixement del PIB, en 5 6 7 punts percentuals. Dades nominals. Dades corregides de calendari. Inclou els serveis de 8 9 lloguer. Mateix període de l’any anterior. Acumulat fins al 26 de juliol 24
 25. 25. Fonts estadístiquesBdE: Banc d’EspanyaCCOC: Cambra oficial de Contractistes d’Obres de CatalunyaDEC: Departament d’Economia i Coneixement (de la Generalitat de Catalunya)DGD: Direcció General de DuanesDTG: Direcció de Treball de la GeneralitatEIA: Energy Information AdministrationIdescat: Institut d’Estadística de CatalunyaINE: Institut Nacional d’EstadísticaMFOM: Ministeri de FomentSeg. Social: Seguretat SocialSEPE: Servei públic d’ocupació estatal 25
 26. 26. 5. Notes metodològiques Indicadors sintètics d’activitat econòmica de Catalunya: Les variables que s’utilitzen per a la construcció dels indicadors sintètics d’activitat econòmica de Catalunya són les següents: Índex de producció industrial total, béns de consum, béns d’equipament Indicador de clima industrial total, béns d’inversió Producció i consum de ciment Producció de vehicles total i vehicles industrials Matriculació total de vehicles, turismes i vehicles industrials Exportacions Importacions Índex de vendes en grans superfícies Transport aeri de passatgers Tonatge de registre brut ports Pernoctacions en establiments hotelers Projectes d’habitatges visats Licitació oficial d’obres Índex de preus de consum Índex de preus industrials Afiliats a la Seguretat Social total, construcció, química, comerç, transport i comunicacions Col locacions registrades Atur registrat total, indústria, construcció i serveis Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH): Es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE), definida com la mitjana geomètrica entre la Situació i les Expectatives de la marxa dels negocis, convenientment normalitzada. CE = √((Situació+200)*(Expectatives+200)) – 200 Per tant, la CE pot fluctuar entre els valors -100 i +100. A partir daquesta, es calcula un índex utilitzant com a base la CE del primer trimestre del 2012. ICEH = ((CE+200)/(CE període base +200)) * 100 Per a més detall, vegeu el següent link: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0903 26

×