Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe conjuntura economica de Catalunya 2on. trimestre 2010

603 views

Published on

Informe de conjuntura econòmica de Catalunya corresponent al 2on. trimestre del 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe conjuntura economica de Catalunya 2on. trimestre 2010

 1. 1. 1 Conjuntura Econòmica de Catalunya Gabinet d’Estudis Econòmics II trimestre del 2010
 2. 2. ECONOMIA CATALANA Índex I. Activitat Activitat econòmica ...................3 Demanda interna .......................4 Sector exterior ............................5 Indústria......................................7 Construcció.................................9 Serveis i comerç minorista........11 Turisme.....................................12 Serveis a les empreses ............13 II. Mercat de treball .....................14 III. Preus i salaris Preus de consum......................16 Preus industrials .......................17 Preus de l’habitatge ..................18 Costos laborals.........................19
 3. 3. I. ACTIVITAT 3 PIB Activitat econòmica 6 L’economia catalana creix el segon trimestre, per Taxa de variació interanual, en % 4 segona vegada consecutiva 2 0 L’economia catalana ha crescut el 0,1 % el segon trimestre respecte al primer, segons l’indicador sintètic d’activitat de la -2 Cambra. És a dir, registra un creixement intertrimestral -4 positiu, per segona vegada consecutiva. Aquesta evolució ha -6 continuat moderant la caiguda interanual, fins al -0,9 % el I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II segon trimestre. Els components de demanda que han PIB Catalunya PIB zona euro impulsat el creixement intertrimestral han estat, sobretot les PIB per sectors exportacions, i en menor grau, el consum privat. Pel costat 10 de l’oferta, els sectors que han explicat el creixement han estat la indústria i els serveis. Taxa de variació interanual, en % 5 La caiguda interanual es frenarà el tercer trimestre, 0 segons l’indicador de clima de la Cambra -5 L’Indicador de Clima Empresarial de Catalunya (ICEC), que -10 elabora la Cambra a partir de les enquestes de conjuntura, avança que la caiguda interanual del PIB català es frenarà el -15 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II tercer trimestre, en què pràcticament serà zero (-0,1 %). La Indústria Construcció Serveis caiguda del VAB industrial es continuarà moderant i el VAB Creixem ent del PIB dels serveis creixerà lleugerament, per segon trimestre Previsions de la Cambra consecutiu. El VAB de la construcció, en canvi, mantindrà 3 2,8 2,5 una caiguda forta, semblant a la dels trimestres anteriors. 2 Per al conjunt de l’any 2010, la Cambra preveu que el PIB 1,5 català caurà el -0,5 % i que creixerà moderadament el 2011 0,9 1 0,7 (0,7 %). Destaca la revisió a l’alça de les previsions de 0,4 creixement de l’exportació per al 2010, des del 2,3 % que es 0 preveia el febrer, fins al 6,1 % previst el juliol. L’elevat grau -0,5 -0,6 d’obertura a l’exterior i l’esforç de les empreses per -1 Cat alunya Espanya Zona eur o ( 1) Est at s Unit s ( 1) internacionalitzar-se és un factor diferencial de l’economia 2010 2011 (1) Pr evisions de la Comissió Europea de maig del 2010 catalana que està impulsant el seu creixement. QUADRE 1. Activitat i demanda Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 font Activitat Indicador sintètic de PIB II trim. 10 -0,9 -1,62 -4,1 CAMBRABCN I trim. 10 -1,3 -1,3 -3,6 INE 2 Indústria II trim. 10 -2,9 -4,9 -12,3 CAMBRABCN I trim. 10 -3,7 -3,7 -14,7 INE Construcció II trim. 10 -7,7 -7,72 -6,3 CAMBRABCN I trim. 10 -5,9 -5,9 -6,3 INE Serveis II trim. 10 0,6 0,32 -1,3 CAMBRABCN I trim. 10 -0,7 -0,7 -2,0 INE Creació d'empreses juny 10 124,3 6,0 -26,7 IDESCAT juny 10 188,8 15,9 -29,9 IDESCAT Demanda Consum privat II trim. 10 -0,4 -1,32 -5,1 CAMBRABCN I trim. 10 -0,6 -0,6 -5,0 INE Formació bruta de capital fix II trim. 10 -8,4 -10,02 -14,8 CAMBRABCN I trim. 10 -9,9 -9,9 -15,3 INE Exportacions de béns3 maig 10 18,0 16,3 -18,2 DGD maig 10 25,7 16,2 -5,0 DGD Importacions de béns3 maig 10 27,1 12,4 -23,1 DGD maig 10 26,1 12,9 -26,2 DGD 1 2 3 Dada acumulada de l'any actual Estimació Dades en valors nominals
 4. 4. 4 Demanda interna Matriculació de turismes El consum privat ha crescut el segon trimestre, 40 Taxa de var. interanual acum. 12 mesos, en % 30 avançant-se a la pujada de l’IVA 20 Segons les estimacions de la Cambra, el consum privat ha 10 crescut el 0,3 % intertrimestral, el segon trimestre, un 0 -10 creixement que, en bona part, obeeix a un avenç del consum -20 per evitar l’increment de l’IVA d’aquest mes de juliol. Aquesta -30 evolució ha fet que la caiguda interanual s’hagi moderat, fins -40 al -0,4 %, el segon trimestre. Ara bé, aquest avenç del -50 2007 2008 2009 2010 consum de les famílies podria tenir l’efecte contrari a la segona part de l’any 2010. Així mateix, cal destacar que el creixement de les matriculacions de turismes ha estat del Importacions de béns d'equipament i utilització de la capacitat productiva 45,4 % interanual el segon trimestre, 1,5 punts superior al 40 80 del trimestre anterior però que el creixement s’ha començat a Imp. béns eq. - Taxa var. int. 12 mesos, 30 75 desaccelerar el juny com a conseqüència de l’esgotament 20 UCP - Percentatge 70 dels fons públics per a l’ajuda a la compra d’automòbils. 10 0 65 També cal destacar que l’impuls del consum ha fet créixer , % -10 les importacions de manufactures de consum (8 % interanual 60 -20 fins al maig), i especialment les de béns de consum durador 55 -30 (45,2 % interanual fins al maig). -40 50 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II La inversió continua caient més moderadament el Importacions de béns d'equipament Utilització de la capacitat productiva segon trimestre, però a un ritme encara elevat Crèdit al sector privat L’indicador sintètic d’inversió de la Cambra situa la caiguda 30 interanual en el -8,4 % el segon trimestre, la més moderada 25 Taxa de variació interanual, en % que es registra des del final del 2008 però encara continua 20 sent elevada. Tanmateix, comencen a haver alguns indicis 15 positius amb relació a la inversió en béns d’equipament: la 10 producció d’aquest tipus de béns ha augmentat el 4 % 5 interanual els cinc primers mesos del 2010, després d’haver 0 caigut fortament el 2009. Així mateix, la matriculació de -5 I-06 II III IV I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 vehicles industrials ha començat a créixer el segon trimestre Catalunya Espanya (10,1 % interanual). QUADRE 2. Demanda interna Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 font Indicadors de consum Consum privat II trim. 10 -0,4 -1,32 -5,1 CAMBRABCN I trim. 10 -0,6 -0,6 -5,0 INE Matriculacions de turismes juny 10 34,0 44,7 -13.5 DGT juny 10 24,7 39,6 -18,1 DGT IPI dels béns de consum3 maig 10 1,5 1,4 -8,0 INE maig 10 1,5 1,1 -8,2 INE Crèdit al sector privat I trim. 10 0,3 0,3 0,9 BE I trim. 10 -1,3 -1,3 -1,0 BE Import. béns consum durador maig 10 92,1 45,2 -12,9 DGD maig 10 52,0 36,4 -15,0 DGD Importació manufact. consum maig 10 28,6 8,0 -13,2 DGD maig 10 28,4 6,5 -13,6 DGD Indicadors d'inversió Formació bruta de capital fix II trim. 10 -8,4 -10,02 -14,8 CAMBRABCN I trim. 10 -9,9 -9,9 -15,3 INE Matriculacions vehic. indust. juny 10 29,7 4,1 -33,2 DGT juny 10 25,2 16,5 -39,7 DGT IPI dels béns d’equipament3 maig 10 1,0 4,0 -25,8 INE maig 10 -0,4 -2,7 -22,1 INE Importació béns d’equipament maig 10 27,5 12,2 -32,8 DGD maig 10 19,0 5,5 -31,2 INE 1 2 3 Dada acumulada de l'any actual Estimació Sèrie corregida de calendari
 5. 5. Sector exterior 5 Les exportacions creixen el 16,3 % interanual fins Comerç exterior de béns al maig, però les importacions repunten amb força 20 Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % Les darreres dades de comerç exterior de béns posen de 10 manifest la recuperació del creixement de les exportacions de béns, però també de les importacions. D’una banda, les 0 vendes a l’exterior han crescut el 16,3 % nominal els cinc -10 primers mesos del 2010 amb relació al mateix període del 2009. D’altra banda, les importacions també han tornat a -20 créixer, el 12,4 % en el mateix període. El fort creixement de -30 les importacions, especialment l’abril i el maig, ha fet que 2007 2008 2009 2010 Exportacions Importacions aquestes hagin superat en valor a les exportacions, i per tant, el dèficit comercial hagi tornat a créixer (3,7 % fins al Exportacions de béns per sectors econòmics maig), després de la forta caiguda del 2009 (-32,7 %). Això 30 Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % també ha fet que la taxa de cobertura hagi cedit a la baixa 20 els dos últims mesos, fins a situar-se en el 71,3 % de mitjana 10 els cinc primers mesos del 2010, tot i que continua sent la 0 més elevada dels darrers vuit anys. -10 Les exportacions a fora de la UEM creixen el triple -20 que les dirigides a aquesta zona, fins al maig -30 2007 2008 2009 2010 Les vendes a fora de la UEM han crescut el 27,7 % Manufactures de consum Béns d'equipament Sector d'automoció interanual fins al maig, molt per sobre del que han crescut les dirigides a la UEM (9 %). Concretament, fora de la UEM, Exportacions de béns. Detall geogràfic Gener-maig del 2010 les exportacions més dinàmiques s’han dirigit a l’Europa no 35 32,0 comunitària (36,2 %), sobretot a Suïssa, Turquia i Rússia, i Taxa de variació interanual, en % 30 també a Àsia (32 %), sobretot a l’Índia, la Xina i el Japó. 25 21,1 21,3 Aquest dinamisme ha comportat un augment de les compres 18,7 20 a fora de la UEM (30,8 % fins al maig). Les importacions de 16,3 15 la UEM encara cauen en termes acumulats (-2,9 %), però els 10,4 10 9,0 darrers tres mesos han començat a créixer amb força. Dintre 5 de la UEM, destaca el comportament favorable de les 0 Zona euro UE-27 Estats Units Amèrica Llatina Àsia Àfrica vendes a França i a Itàlia, que han augmentat el 12,3 % i i Mèxic Total exportacions l’11,2 % fins al maig, respectivament. En canvi, les dirigides a Alemanya pràcticament estan estancades (0,52 %). QUADRE 3. Sector exterior Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 font Exportacions maig 10 18,0 16,3 -18,2 DGD maig 10 25,7 16,2 -5,0 DGD Zona euro maig 10 8,2 9,0 -17,2 DGD maig 10 23,4 14,1 -13,8 DGD Resta del món maig 10 32,4 27,7 -19,6 DGD maig 10 28,9 19,1 -18,6 DGD Manufactures de consum maig 10 15,9 6,2 -6,3 DGD maig 10 16,1 4,6 -6,5 DGD Béns d’equipament maig 10 17,0 9,7 -26,7 DGD maig 10 31,8 14,9 -16,2 DGD Sector d’automoció maig 10 1,5 16,4 -21,3 DGD maig 10 11,3 13,5 -15,1 DGD Importacions maig 10 27,1 12,4 -23,1 DGD maig 10 26,1 12,9 -26,2 DGD Zona euro maig 10 15,2 -2,9 -21,9 DGD maig 10 10,1 2,9 -22,6 DGD Resta del món maig 10 40,4 30,8 -24,5 DGD maig 10 42,6 22,7 -29,1 DGD Manufactures de consum maig 10 28,6 8,0 -13,2 DGD maig 10 28,4 6,5 -13,6 DGD Béns d’equipament maig 10 27,5 12,2 -32,8 DGD maig 10 19,0 5,5 -31,2 DGD Sector d’automoció maig 10 27,9 -23,3 -19,7 DGD maig 10 5,3 -1,2 -21,6 DGD 1 Dada acumulada de l'any actual
 6. 6. 6 QUADRE 4. Previsions d’exportacions i importacions1 Gairebé el 40 % del dèficit comercial prové dels 2010 2011 Data publicació productes energètics EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS Els sectors que més han contribuït al creixement de les Generalitat 1,0 --- novembre 09 exportacions han estat, sobretot, el químic, i en menor grau, BBVA 7,4 9,9 juny 10 el de l’automòbil i el de béns d’equipament. El sector de béns Caixa Catalunya 10,7 5,0 juliol 10 CAMBRABCN 6,1 5,2 juliol 10 de consum durador és l’únic que encara registra una caiguda Mitjana 6,3 6,7 de les exportacions, arrossegat per l’electrònica de consum, i IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS per tant, ha fet una contribució negativa. Pel que fa al saldo comercial (exportacions menys importacions), cal destacar Generalitat -2,8 --- novembre 09 que el de l’automòbil és l’únic que ha registrat superàvit els BBVA 4,7 6,4 juny 10 cinc primers mesos del 2010. La resta de sectors han Caixa Catalunya 3,2 2,3 juliol 10 CAMBRABCN 0,9 0,5 juliol 10 registrat dèficit, especialment el de productes energètics. Mitjana 1,5 3,1 L’augment del preu del petroli i la depreciació de l’euro vers 1 Previsions d’exportacions i importacions en termes de comptabilitat nacional el dòlar en el què portem del 2010 ha encarit notablement les importacions de productes energètics i ha fet que el dèficit 1 Competitivitat en preus industrials enfront de la comercial associat a aquests s’hagi elevat fins als 3.036 106 UE-27 milions d’euros, gairebé el 40 % del dèficit total, que ha estat 105 de 7.675 milions d’euros fins al maig. 104 Índex 1999 = 100 La Cambra eleva la previsió de creixement de les 103 exportacions de béns i serveis fins al 6,1 % el 2010 102 101 El bon comportament del comerç mundial en el què portem 100 d’any, juntament amb la depreciació de l’euro enfront del 99 dòlar, han impulsat les exportacions catalanes i han fet que I-06 II III IV I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV la Cambra hagi revisat a l’alça les previsions de creixement de les exportacions de béns i serveis, fins al 6,1 % real per al conjunt del 2010 (2,3 % previst el febrer i 4,5 % el juny). Per al 2011, es preveu que les exportacions continuaran creixent QUADRE 5. Indicadors de tipus de canvi i de competitivitat a bon ritme, per sobre del 5 %. Les previsions de la Cambra última dada anterior 2009 també assenyalen que les importacions de béns i serveis Índex de tipus de canvi1 retornen a una senda de creixement lleugerament positiu, Dòlar/euro 1 juny 10 1,221 1,257 1,395 Un augment de l’índex denota una pèrdua de competitivitat de les manufactures Ien/euro i viceversa catalanes juny 10 111,0 115,8 130,2 tant el 2010 com el 2011. Per tant, la disminució del dèficit 2 Indicadors de competitivitat comercial registrada durant el 2009 podria alentir-se, o fins i 3 Enfront de la UE-27 IV trim. 09 105,0 104,5 102,9 tot tornar a créixer. Enfront de p. desenvolupats IV trim. 09 108,0 108,0 106,83 1 Mitjanes mensuals 2 Índex de canvi efectiu nominal amb preus industrials. Un augment de l’índex denota una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes i viceversa 3 Mitjana de l’any 2008 Font: Banc d’Espanya i IDESCAT
 7. 7. Indústria 7 PIB. Sector de la indústria L’activitat industrial creix i modera el descens 4 interanual fins al -2,7 %, el segon trimestre 0 La Cambra estima que l’acitivitat industrial ha registrat un -4 creixement intertrimestral positiu el segon trimestre (0,5 %), com ja ho va fer el primer. Aquesta evolució ha estat -8 afavorida, en bona part, per l’impuls de l’exportació de béns i - 12 ha suposat que la caiguda interanual de l’activitat a la indústria s’hagi moderat, fins al -2,7 % el segon trimestre. En - 16 I- 07 II III IV I- 08 II III IV I- 09 II III IV I- 10 II els cinc primers mesos del 2010, destaquen els creixements de la producció de béns intermedis i béns d’equipament, del 4,9 % i del 4 % interanual, mentre que el de la producció de Índex de producció industrial Sèrie corregida de calendari béns de consum ha estat més moderat, de l’1,4 %, en haver 20 començat a créixer més tard, a partir del març. Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % 10 La millora de la marxa dels negocis a la indústria 0 s’accentua el segon trimestre -10 Els resultats de l’enquesta de conjuntura a la indústria assenyalen que la millora de la marxa dels negocis s’ha -20 intensificat una mica, el segon trimestre, malgrat que encara -30 és dolenta. Així mateix, el creixement de la facturació s’ha 2007 2008 2009 2010 Béns de consum Béns d'equipament Béns intermedis accelerat, tant la total com la facturació a l’estranger. Cal destacar també que el descens de la inversió pràcticament Ocupació s’ha frenat el segon trimestre, després de gairebé dos anys i 10 mig de caigudes. L’ús de la capacitat productiva ha continuat Taxa de variació interanual, en % 5 augmentant, fins al 70 % el segon trimestre, el més elevat 0 des del tercer del 2008. La feblesa de la demanda, primer factor limitador de la marxa dels negocis, perd força -5 d’importància en passar de comptar amb el 77 % de les -10 respostes el primer trimestre, al 68 % el segon. Mentre que -15 l’augment dels costos de producció guanya importància com -20 a factor limitador de la marxa dels negocis (passa del 29 % I-06 II III IV I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 al 36 %), i ja supera el de les dificultats de finançament, que Indústria Total es manté pràcticament estable, a l’igual que l’augment de la competència. QUADRE 6. Indústria Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 font Indicador d’activitat industrial II trim. 10 -2,9 -4,92 -12,3 CAMBRABCN I trim. 10 -3,7 -3,7 -14,7 INE 3 Índex de producció industrial maig 10 3,7 4,0 -15,6 INE maig 10 3,3 1,3 -15,8 INE Béns de consum3 maig 10 1,5 1,4 -8,0 INE maig 10 1,5 1,1 -8,2 INE Béns d'equipament3 maig 10 1,0 4,0 -25,8 INE maig 10 -0,4 -2,7 -22,1 INE Béns intermedis3 maig 10 6,1 4,9 -19,5 INE maig 10 7,9 4,5 -21,0 INE Producció de turismes maig 10 5,3 28,4 -18,7 MITYC maig 10 16,3 26,6 -7,6 MITYC Producció de vehic. indust. maig 10 124,4 153,2 -67,2 MITYC maig 10 67,0 60,1 -39,5 MITYC Importació turismes i motos maig 10 52,5 -45,3 -20,2 DGD maig 10 -10,2 -24,3 -19,1 DGD Importació components autom. maig 10 9,5 27,5 -18,8 DGD maig 10 24,3 31,3 -24,0 DGD Ocupats - Indústria I trim. 10 -8,6 -8,6 -16,5 INE I trim. 10 -10,4 -10,4 -13,3 INE Aturats registrats - Indústria juny 10 2,6 11,3 51,0 INEM juny 10 1,8 7,3 46,4 INEM 1 2 3 Dada acumulada de l’any actual Estimació Sèrie corregida de calendari
 8. 8. 8 La millora de la marxa dels negocis és més suau al Marxa dels negocis 0 Normal material de transport que a la resta de branques -7 Pràcticament totes les branques industrials han apuntat una Saldo, en percentatge millora de la marxa dels negocis el segon trimestre, si bé en -20 -21 el cas de la fabricació de material de transport aquesta millora s’ha suavitzat amb relació al trimestre anterior. En -35 -40 aquest sentit, cal destacar que el creixement de la -44 matriculació de turismes ha perdut força impuls el juny, degut -52 a l’esgotament dels ajuts públics a la compra. En sentit -60 Dolenta II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 contrari, cal destacar que les branques química i plàstica han assenyalat que la marxa dels negocis ha començat a ser bona, el segon trimestre. A més, a la branca del plàstic s’ha Inversió industrial registrat un augment notable de la utilització de la capacitat Perspectives 30 Augmentar productiva, de 10 punts percentuals respecte al trimestre 20 anterior, fins a situar-se en el 76 %. A la química, en canvi, s’ha estabilitzat en el 77 %, però és la més alta de totes les Saldo, en percentatge 10 branques industrials. El creixement de la facturació també és 0 Mantenir-se generalitzable a totes les branques, amb les excepcions del -10 tèxtil i la confecció i de la fusta i el suro. -20 La marxa dels negocis per al tercer trimestre es -30 Disminuir I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II III IV I 10 II III preveu moderadament millor que un any enrere El nombre d’empreses que ha assenyalat una millora de la Utilització de la capacitat productiva marxa dels negocis per al tercer trimestre ha estat II trimestre del 2010 80 lleugerament superior al que ha assenyalat un 77 76 74 75 73 72 empitjorament. Mentre que per al mateix trimestre de l’any 70 69 Mitjana: 70 70 passat, era al revés. Així mateix, les empreses industrials Percentatge 65 64 preveuen que la utilització de la capacitat productiva es 62 62 61 60 58 reduirà, per raons estacionals, però continuarà sent superior 55 a la d’un any enrere. Així mateix, les perspectives 50 empresarials apunten que la caiguda de la inversió i de 45 química cautxú aliment. màq. mat. màq. paper metal. tèxtil manuf. prod. fusta i l’ocupació el tercer trimestre del 2010 serà més moderada plàstic elec. transport mecàn. diverses min. no suro metàl. que la del mateix trimestre del 2009. Total indústria QUADRE 7. Enquesta de conjuntura a la indústria Saldos1, en percentatge Facturació a Tendència3 de la II trimestre del 2010 Marxa dels negocis Facturació2 l’estranger2 inversió Alimentació, begudes i tabac -1 3 15 8 Tèxtil, confecció, cuir i calçat -26 -4 12 -9 Indústries de la fusta i del suro -44 -14 -4 -16 Paper, edició, arts gràfiques i reprografia -10 17 16 -8 Indústries químiques 21 51 41 2 Cautxú i matèries plàstiques 20 59 49 2 Altres productes minerals no metàl·lics -44 11 3 -16 Metal·lúrgia i fabricació de prod. metàl·lics -20 3 32 -8 Maquinària i equips mecànics -11 9 10 -6 Màquines d'oficina, eq. elèctrics i electrònics -14 19 29 2 Fabricació de material de transport -12 24 27 -15 Indústries manufactureres diverses -41 13 -34 7 Total indústria -7 18 26 -3 1 2 3 Saldo: diferència entre el percentatge de respostes “positives” i “negatives” Respecte del trimestre anterior Perspectives per al proper trimestre Font: CAMBRABCN i IDESCAT
 9. 9. 9 Construcció PIB. Sector de la construcció La caiguda de l’activitat a la construcció continua 6 sent forta el segon trimestre, i es modera molt poc 4 2 La construcció, a diferència de la indústria i els serveis, 0 encara no registra un creixement intertrimestral positiu sinó -2 que continua sent negatiu i molt semblant al dels cinc -4 trimestres anteriors, segons les estimacions de la Cambra. -6 De manera que la caiguda interanual de l’activitat a la -8 construcció ha estat del -7,6 % el segon trimestre, només -10 quatre dècimes més moderada que el primer. El nombre I-07 II III IV I- 08 II III IV I- 09 II III IV I- 10 II d’habitatges iniciats d’obra nova va créixer el primer trimestre, però cal tenir en compte que el mateix trimestre de Ocupació l’any passat havien caigut molt fortament i que, a més, 30 aquest primer trimestre del 2010 es van iniciar 3.654 Taxa de variació interanual, en % 20 habitatges, quan en l’època d’expansió la mitjana trimestral 10 era de l’entorn del 25.000 habitatges iniciats. Els habitatges acabats van continuar caient intensament el primer trimestre 0 (-47,8 % interanual). L’indicador avançat de projectes -10 d’habitatges visats assenyala una caiguda interanual més -20 moderada el segon trimestre, però encara no es veu una -30 millora clara de l’activitat d’edificació. I-06 II III IV I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 Construcció Total La licitació oficial d’obra creix el 19 % fins al juny Projectes d'habitatges visats La licitació oficial d’obres ha crescut el 19 % interanual el 20 primer semestre del 2010 afavorida per la licitació de Taxa var. interanual acum.12 mesos, en % l’estació de La Sagrera i de l’accés ferroviari a la nova 0 terminal de l’Aeroport del Prat el març. Això s’ha notat en el -20 creixement de les licitacions de l’administració central i autonòmica el primer semestre (122,4 % i 52,3 %, -40 respectivament), que han compensat la caiguda de -60 l’administració local (-33 %). Així mateix, les obres esmentades han fet créixer la licitació d’obra civil el 29,1 % -80 2007 2008 2009 2010 fins al juny, per sobre del que ho ha fet l’edificació (7,6 %). QUADRE 8. Construcció Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya 1 última dada acum. 2009 font última dada acum.1 2009 font 2 Indicador activitat construcció II trim. 10 -7,6 -7,7 -6,3 CAMBRABCN I trim. 10 -5,9 -5,9 -6,3 INE Consum aparent de ciment juny 10 -19,0 -19,3 -22,6 Ciment Català juny 10 -14,0 -15,9 -33,3 OFICEMEN Projectes d’habitatges visats juny 10 -12,1 -34,4 -36,6 Col·l. Arquit. abr. 10 -15,3 -17,7 -51,0 MFOM Habitatges iniciats – Total obra I trim. 10 34,2 34,2 -51,8 DMAHG I trim. 10 -19,7 -19,7 -54,1 MFOM Habitatges acabats - Total obra I trim. 10 -49,0 -49,0 -45,4 DMAHG I trim. 10 -37,3 -37,3 -32,9 MFOM 3 Licitació oficial d’obres juny 10 -18,4 19,0 -27,6 CCOC maig 10 -0,1 -31,6 -1,8 SEOPAN 3 Edificació juny 10 -18,6 7,6 -5,2 CCOC maig 10 23,9 -11,8 18,1 SEOPAN 3 Obra civil juny 10 -18,0 29,1 -40,7 CCOC maig 10 -12,1 -42,8 -10,1 SEOPAN 3 Administració central juny 10 -79,0 122,4 -52,6 CCOC maig 10 -21,9 -20,0 -29,4 SEOPAN 3 Generalitat juny 10 -6,3 52,3 -46,7 CCOC maig 10 24,3 -35,6 -8,3 SEOPAN 3 Administració local juny 10 -2,9 -33,0 23,4 CCOC maig 10 1,9 -34,0 57,5 SEOPAN Compravenda d’habitatges maig 10 29,9 36,6 -26,7 INE maig 10 11,9 11,5 -25,3 INE Aturats registrats – Construcció juny 10 12,2 17,1 66,1 INE juny 10 6,3 10,0 56,8 INE 1 2 3 Dada acumulada de l’any actual Estimació La CCOC recull la licitació per data d’obertura, incloent-hi les concessions, i SEOPAN recull la licitació per data de publicació i sense incloure les concessions

×