Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari oficial(decret cambres)

492 views

Published on

Decret pel qual es regulen les eleccions a les cambres de comerç catalanes

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diari oficial(decret cambres)

  1. 1. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 7599 DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM Beneficiari: Fundació Privada Ared. Beneficiari: Servicarne, SCCL. DECRET NIF: G62728183. NIF: F08492464 19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral Quantitat concedida: 119.802,00 euros. Quantitat concedida: 27.650,00 euros. de les cambres oficials de comerç, indústria i na- vegació de Catalunya i la constitució dels òrgans Beneficiari: Fundació Privada Els Tres Turons. Beneficiari: Técnicas para la Iniciativa, SA. de govern del Consell General de les Cambres. NIF: G63027411. NIF: A58765975. Quantitat concedida: 26.250,00 euros. Quantitat concedida: 88.949,00 euros. Segons el que estableix l’article 9.22 de l’Es- Beneficiari: Fundació Privada Prahu Projectes (06.034.069) tatut d’autonomia, la Generalitat de Catalunya i Ajuts Humanitaris. NIF: G60928637. * té competència exclusiva en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació, sens Quantitat concedida: 21.000,00 euros. perjudici del que disposa l’article 149.1.10 de la Constitució. Beneficiari: Fundació Privada Trinijove. NIF: G59546556. Les normes generals relatives al règim elec- Quantitat concedida: 101.500,00 euros. toral de les cambres s’estableixen al capítol 4 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres Beneficiari: General Fast Service Company, SA. oficials de comerç, indústria i navegació i del NIF: A58355074. Consell General de les Cambres, i al Decret 21/ Quantitat concedida: 481.960,00 euros. 2002, de 22 de gener, sobre el règim electoral. Beneficiari: Ideas y Empleo, SL. Aquest Decret actualitza el règim electoral NIF: B60614971. d’aplicació a les cambres oficials de comerç, Quantitat concedida: 64.350,00 euros. indústria i navegació de Catalunya, basant-se en l’experiència d’anteriors processos electorals per Beneficiari: Insercoop, SCCL. a la renovació de llurs òrgans de govern, i incor- NIF: F61380390. pora la regulació de la constitució dels òrgans Quantitat concedida: 147.000,00 euros. de govern del Consell General de les Cambres, Beneficiari: Institut Comarcal d’Ocupació i Des- creat per la Llei 14/2002, de 27 de juny. envolupament Econòmic (ICODE). S’estructura en dos títols. El primer, que es NIF: Q4300165J. configura en deu capítols, regula el procediment Quantitat concedida: 24.500,00 euros. electoral dels òrgans de govern de les cambres Beneficiari: Institut de Reinserció Social. oficials de comerç, indústria i navegació de Ca- NIF: G08701542. talunya, i el segon, amb un capítol únic, regula Quantitat concedida: 450.750,00 euros. la constitució del Consell General de les Cam- bres, i la forma de provisió de les vacants que Beneficiari: Institut Genus, SL. posteriorment puguin produir-se. NIF: B59360859. Quantitat concedida: 229.600,00 euros. El capítol 1 fixa els drets electorals, defineix els subjectes d’aquests drets, regula el seu exer- Beneficiari: Institut Municipal de Treball Salva- cici, així com els requisits que s’han de reunir per dor Seguí. ser elegibles per sufragi dels electors o electo- NIF: P7590004C. res, preveient el supòsit que el subjecte del dret Quantitat concedida: 114.500,00 euros. desenvolupi l’activitat econòmica en diverses de- Beneficiari: Institut Municipal de Promoció de marcacions camerals o en diversos grups, regu- l’Ocupació de Badalona. lant quan surti elegit en més d’una demarcació NIF: P5801505H. o grup. Quantitat concedida: 165.066,00 euros. El capítol 2 es refereix a l’obertura del pro- cés electoral com a inici del procés d’actualitza- Beneficiari: Institut Municipal de Promoció ció del cens electoral que s’ha d’estructurar se- Econòmica de Mataró. gons el que estableix l’article 17 de la Llei 14/ NIF: P5812008J. 2002, de 27 de juny. S’estableix l’obligatorietat Quantitat concedida: 111.244,00 euros. d’exposició pública del cens així com el proce- Beneficiari: Mordered, SL. diment de reclamacions. NIF: B60643004. El capítol 3 regula els requisits d’informació Quantitat concedida: 56.500,00 euros. i publicitat general que cal donar a la convoca- Beneficiari: Patronat Granja Soldevila. tòria d’eleccions així com la informació que ha NIF: P5826001I. de constar a l’esmentada convocatòria. Es pre- Quantitat concedida: 25.650,00 euros. veu un termini mínim de 60 dies entre la convo- catòria i la data de les eleccions. Beneficiari: Patronat Municipal de Desenvolu- pament Local de Ripollet. El capítol 4 regula la composició, constitució, NIF: P5817902I. funcions i procediment de les juntes electorals. Quantitat concedida: 24.500,00 euros. El capítol 5, que regula les candidatures, s’es- Beneficiari: Pérez Buil, María Inés. tructura en dues seccions: la primera fa referèn- NIF: 37677474R. cia a les candidatures corresponents a les voca- Quantitat concedida: 60.400,00 euros. lies elegibles per sufragi dels electors o electores i la segona es refereix a les candidatures a pro- Beneficiari: Punt d’Inserció, SCCL. posta de les organitzacions empresarials. NIF: F62130745. Quantitat concedida: 52.340,00 euros. La secció 1a del capítol 5 s’inicia amb els re- quisits que ha de reunir la presentació de can- Beneficiari: Romeu-Vea, SL. didatures; terminis de presentació, identificació NIF: B60861408. del candidat o candidata, escrits de suport, acre- Quantitat concedida: 134.300,00 euros. ditació de la personalitat i altres, i continua amb
  2. 2. 7600 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 la regulació de l’exposició de les candidatures Per últim, el capítol únic del títol segon regula l’hauran d’exercir totes les persones represen- i les al·legacions que les persones interessades la constitució dels òrgans de govern del Consell tants conjuntament en la forma que determinin poden presentar, que han de ser resoltes per la General de les Cambres, les vacants i la seva els estatuts socials. junta electoral. Finalment s’assenyala el proce- provisió, així com els casos de cessament de la 2.3 A sol·licitud dels electors o electores diment i el termini en què la junta electoral ha presidència i d’altres càrrecs del comitè executiu. persones jurídiques, la persona titular de la se- de procedir a proclamar els candidats o candi- cretaria general de la cambra estendrà una tarja En el procediment d’elaboració d’aquest censal, que s’ajustarà al model normalitzat, a les dates. Decret han estat consultades les cambres oficials persones que acreditin els esmentats poders, que La secció 2a s’ocupa del procediment de pre- de comerç, indústria i navegació i el Consell Ge- podrà ser utilitzada a l’hora d’exercir el dret al sentació de les candidatures relatives als llocs de neral de les Cambres, i les organitzacions em- vot, així com a la resta de tràmits d’acreditació vocal del ple a ocupar per persones de recone- presarials intersectorials i territorials més repre- del procés electoral. gut prestigi en la vida econòmica, dins de la de- sentatives. 2.4 La sol·licitud de la tarja censal, en mo- marcació de cada cambra, i que han de ser pro- dels normalitzats facilitats per la cambra respec- posades per les organitzacions empresarials més Per això, de conformitat amb les facultats conferides legalment, d’acord amb el dictamen tiva, ha de fer-se per escrit des de la publicació representatives. En primer lloc, s’estableixen els de la convocatòria electoral fins quinze dies requisits de representativitat de les organitza- de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum, i abans de la data de realització de les eleccions. cions empresarials proponents. A continuació La sol·licitud es presentarà personalment a la d’acord amb el Govern, es regula la presentació, davant la junta electoral, secretaria de la cambra per la persona represen- de les llistes de candidatures per part de les or- tant de l’elector o electora o mitjançant correu ganitzacions empresarials proponents, així com certificat tramès de forma individualitzada. la documentació que ha d’acompanyar les es- DECRETO: Si la sol·licitud es formula personalment, la mentades llistes, relativa a la pròpia organització persona interessada exhibirà el seu DNI o pas- i als candidats o candidates individualment. TÍTOL 1 saport, en document original i vigent, per tal de Continua amb la regulació de l’exposició de les Del règim electoral de les cambres oficials de comprovar la signatura i en cap cas s’admetrà candidatures i les al·legacions que les persones comerç, indústria i navegació la presentació d’una fotocòpia d’aquests docu- interessades poden presentar, que han de ser ments. resoltes per la junta electoral. Finalment s’esta- CAPÍTOL 1 Si la sol·licitud es formula per correu certificat, bleix el procediment i el termini en què la jun- Drets electorals s’acreditarà l’autenticitat de la signatura mitjan- ta electoral ha de procedir a proclamar els can- çant fedatari públic o reconeixement bancari. La didats o candidates. Article 1 sol·licitud sense signatura autenticada o recone- Subjectes dels drets electorals guda es tindrà per no formulada. Al capítol 6 es regula el procediment del vot 1.1 Tenen dret electoral actiu i passiu en les per correu, per tal de possibilitar el vot als elec- 2.5 A la sol·licitud de tarja censal s’haurà de respectives cambres oficials de comerç, indús- fer constar: tors o electores que prevegin que a la data de tria i navegació les persones naturals o jurídiques realització de les votacions no podran exercir el La raó o denominació social, el domicili i el inscrites en l’últim cens format, revisat i apro- NIF de la persona jurídica, el nom i cognoms, seu dret personalment, regulant totes les fases vat per la cambra respectiva, d’acord amb el seu del procés com són l’emissió, la sol·licitud i els el número del DNI o passaport i el càrrec de la reglament de règim interior, sempre que com- persona representant que signa la sol·licitud. models i la tramesa dels vots. pleixin els requisits d’edat i capacitat que pre- S’adjuntarà nomenament com a representant El capítol 7 fa referència a la composició de veu la legislació electoral general vigent. legal o poder suficient, d’acord amb el que pre- les meses electorals, tant per a les eleccions dels 1.2 S’entén per últim cens aprovat el resul- veu l’apartat 1 d’aquest article. En aquest cas candidats o candidates elegits per sufragi dels tant després d’haver-hi incorporat les modifica- s’admetrà còpia autèntica de l’escriptura pública electors o electores, com per les dels candidats cions produïdes a conseqüència de les reclama- corresponent o nota simple informativa del re- o candidates a proposta de les organitzacions cions derivades de l’exposició pública del cens, gistre mercantil, sempre que permetin la com- empresarials. que hagin adquirit fermesa en via administra- provació de la suficiència de la facultat. tiva. 2.6 La secretaria de la cambra corresponent, El capítol 8, que regula les eleccions, s’ha una vegada examinada la sol·licitud i trobada estructurat en dues seccions, corresponents la Article 2 conforme, estendrà la tarja censal i la lliurarà primera a les eleccions pel sufragi dels electors Exercici del dret electoral actiu personalment a la persona que l’ha sol·licitat o o electores, i la segona a les eleccions dels can- 2.1 Les persones naturals exerciran el seu bé la trametrà per correu certificat al domicili didats o candidates proposats per les organitza- dret electoral actiu personalment. Les persones indicat o al que consti en el cens. Contra la de- cions empresarials. En ambdós casos els aspectes jurídiques exerciran el seu dret electoral actiu negació de la persona titular de la secretaria de regulats en aquestes seccions són la constitució mitjançant les seves representacions legals o re- la cambra es podrà formular reclamació davant de la mesa electoral, la intervenció, l’exercici del presentació amb poder suficient. S’entén per la junta electoral en el termini de dos dies, la qual vot, la votació, l’escrutini i la verificació dels poder suficient: un poder especial, que faculti la resoldrà en el termini màxim de dos dies. resultats, amb la consegüent comunicació a tots la representació de la persona jurídica per eme- 2.7 La secretaria de la cambra haurà de els qui han estat candidats o candidates i el lliu- tre el vot o un poder que faculti per comparèi- comunicar a la junta electoral respectiva la re- rament de les credencials corresponents. xer davant qualsevol administració pública, lació de les targes censals emeses. L’objecte del capítol 9 és la constitució dels formalitzats en escriptura pública. Les entitats òrgans de govern de les cambres oficials de co- sense personalitat jurídica a què es refereix l’ar- Article 3 merç, indústria i navegació de Catalunya que ticle 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Requisits per ser elegible per sufragi dels electors es limita a regular l’acte de constitució del ple general tributària, exerciran el seu dret electoral o electores i a donar línies generals de procediment, reser- mitjançant la persona que acrediti la seva repre- 3.1 Per ser elegible com a membre del ple vant el procediment concret d’elecció de la pre- sentació amb el document original. per sufragi dels electors o electores, s’han de sidència i altres càrrecs del comitè executiu als 2.2 Quan la representació de les persones complir els requisits següents: respectius reglaments de règim interior de cada jurídiques o de les entitats sense personalitat a) Tenir la nacionalitat d’un estat membre de cambra. També s’estableix el període de man- jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la Llei la Unió Europea o d’un dels estats als quals en dat dels nous òrgans de govern, així com la 58/2003, de 17 de desembre, l’ostenti de manera virtut de tractats de la Unió Europea ratificats composició i el funcionament de la comissió solidària més d’una persona, només podrà exer- per l’Estat espanyol, sigui d’aplicable el dret al gestora. cir el dret la primera que es presenti en el col·- lliure establiment. legi electoral. Quan la representació de les per- b) Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos El capítol 10 regula el procediment per decla- sones jurídiques l’ostenti de forma solidària més anys en l’exercici de l’activitat empresarial en rar les vacants al ple i la seva provisió, així com d’una persona natural, només podrà exercir el l’àmbit de la Unió Europea a la data en què fi- dels casos de cessament de la presidència i d’al- dret la primera que es presenti en el col·legi elec- nalitzi el termini de presentació de les candida- tres càrrecs del comitè executiu. toral. Si la representació és mancomunada, tures.
  3. 3. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 7601 c) Formar part del cens de la cambra. Article 6 h) El termini dins del qual les cambres han d) Ser elector o electora del grup, categoria Reclamacions de trametre a la junta electoral corresponent, la i, si escau, subcategoria corresponent. 6.1 Les reclamacions sobre la inclusió o llista d’electors que han de ser designats presi- e) Ser major d’edat si es tracta d’una persona exclusió dels electors o electores en els grups, dents o vocals de les meses electorals, a què es física. categories i, si s’escau, subcategories correspo- refereix l’article 22.2. f) No trobar-se en descobert pel que fa al nents, podran presentar-se des del moment en pagament del recurs cameral permanent. què s’iniciï l’exposició del cens al públic fins deu g) No trobar-se inhabilitat per causa d’inca- dies després del venciment del termini assenya- CAPÍTOL 4 pacitat, d’acord amb la normativa vigent ni es- lat per l’esmentada exposició, a la secretaria de Juntes electorals tar sotmès a un procés concursal qualificat com la cambra, que en facilitarà un justificant. a culpable o condemnat per sentència ferma per 6.2 El comitè executiu de la cambra haurà Article 8 haver comès un delicte econòmic. de resoldre les reclamacions formulades en un Constitució i composició Els requisits que assenyalen les lletres e) i f) termini de quinze dies, comptats a partir de la 8.1 En el termini de vuit dies, a comptar de s’hauran d’haver complert en la data en què fi- data del venciment del període de presentació la publicació de la convocatòria, es constituiran nalitzi el termini de presentació de candidatu- de les esmentades reclamacions. En cas de no les juntes electorals. res. presentar-se reclamacions, la secretaria de la 8.2 Cada junta electoral estarà integrada 3.2 Les empreses estrangeres de països que cambra ho notificarà a l’òrgan tutelar en el ter- per: no pertanyen a la Unió Europea amb establi- mini de deu dies des de la data esmentada, als Tres electors o electores en representació de ments o sucursals a l’Estat espanyol poden ser efectes que estableix l’article 7.1. les cambres. Quan es tracti de persones jurídi- elegides si compleixen els requisits anteriors, 6.3 Les cambres trametran a l’òrgan tute- ques, la seva representació ha d’estar facultada d’acord amb el principi de reciprocitat interna- lar, pel seu dipòsit, un exemplar dels cens elec- per aquestes per formar part de la junta electo- cional. toral en el termini màxim de 10 dies a comptar ral, d’acord amb l’article 2. des de la data del venciment del període de pre- Dues persones que representin l’òrgan tutelar Article 4 sentació de reclamacions, si no se n’han presen- una de les quals exercirà la presidència. Electors o electores censats en diverses cambres tat, o des de la data límit de resolució pel comitè Una persona adscrita a l’òrgan tutelar o una o en diversos grups executiu, si se’n presenten. persona titular d’una de les secretaries de les 4.1 Les persones naturals o jurídiques que 6.4 Contra els acords del comitè executiu de cambres del corresponent àmbit territorial de tinguin sucursals o agències en circumscripcions la cambra corresponent es podrà interposar la Junta Electoral, designada per la presidència corresponents a l’àmbit territorial de diverses recurs d’alçada davant l’òrgan tutelar. de la junta electoral, que actuarà com a secre- cambres, tenen dret electoral actiu i passiu en tari o secretària amb veu però sense vot. cadascuna d’aquestes. S’aplica la mateixa nor- En la seva composició s’impulsarà i fomen- CAPÍTOL 3 tarà la participació de les dones. ma a les empreses que tenen el domicili social Convocatòria de les eleccions 8.3 En tot cas, les juntes electorals compta- en l’àmbit territorial d’una cambra però desen- ran amb l’assessorament en dret de les perso- volupen la seva activitat en un altre o en uns Article 7 nes titulars de les secretaries de les cambres i altres. Requisits de la convocatòria podran demanar l’assistència tècnica del perso- 4.2 Les persones naturals o jurídiques que 7.1 En cas de no presentar-se reclamacions nal al servei de les esmentades corporacions exerceixin activitats corresponents a diversos al cens de les previstes a l’article 6.1 o, havent- públiques. grups, diverses categories o, si escau, diverses se presentat alguna, transcorregut el termini per 8.4 Les representacions dels electors o elec- subcategories d’una mateixa categoria del cens interposar el recurs d’alçada a què es refereix tores de les cambres a les respectives juntes elec- d’una cambra tenen dret electoral actiu i passiu l’article 6.4 sense que se n’hagi formulat cap, torals seran elegits o elegides, mitjançant sorteig, en cadascun d’aquests. l’òrgan tutelar procedirà a convocar les elecci- entre una relació d’electors o electores aprovada En el cas que surtin elegides en més d’un grup, ons, amb la consulta prèvia a les cambres oficials per l’òrgan tutelar a proposta del ple de cada en diverses categories d’un mateix grup o, si de comerç, indústria i navegació de Catalunya. cambra, en nombre d’un per cada grup. escau, en diverses, subcategories d’una matei- Si s’interposen recursos d’alçada, la convocatòria 8.5 El sorteig es realitzarà en acte públic xa categoria, no poden ocupar més d’un lloc de d’eleccions s’haurà d’ajornar fins que s’hagin presidit per una representació de l’òrgan tute- membre del ple. En conseqüència han de renun- resolt aquells o transcorri el termini de resolu- lar el primer dia hàbil següent a la publicació de ciar, dins del termini de tres dies des de la data ció previst legalment. la convocatòria i al mateix acte s’elegiran nou en què la junta electoral verifiqui el resultat fi- 7.2 La convocatòria s’haurà de publicar, suplents. La presentació com a candidat o can- nal de les votacions, als llocs de membres del ple com a mínim, seixanta dies abans de la data de didata determinarà automàticament la renún- que excedeixin d’un. En el cas que no presen- les eleccions al DOGC i almenys en un dels di- cia a la condició de membre de la junta electo- tin renúncia en el termini indicat, es tindrà per aris de més circulació dins de la circumscripció ral. efectuada en aquell o aquells en els quals hagin de la cambra. 8.6 Les juntes electorals tindran l’àmbit acreditat menor antiguitat o, si aquesta fos igual, 7.3 Les cambres hauran de donar publici- territorial i les seus que es determini a la con- en aquell o aquells en els quals hagin meritat un tat a la convocatòria en les seves seus socials i vocatòria d’eleccions. menor import del recurs cameral permanent de delegacions i pels mitjans de comunicació tra- l’exercici anterior, i es considerarà automàtica- dicionals i telemàtics al seu abast. Article 9 ment electe el següent candidat o candidata més 7.4 A la convocatòria hi figurarà: Funcionament votat. a) El termini per a la presentació de les can- 9.1 Les sessions de les juntes electorals són didatures dels electors. convocades per la seva respectiva presidència b) El termini per a la presentació de les can- o per l’altra persona representant designada per CAPÍTOL 2 didatures de les organitzacions empresarials. l’òrgan tutelar quan la primera no pugui actu- Obertura del procés electoral c) Els dies i l’horari en què cada grup, cate- ar per causa justificada. goria i, si escau, subcategoria, ha de votar els seus 9.2 Per tenir vàlidament les reunions cal Article 5 representants. l’assistència, com a mínim, de tres membres amb Exposició del cens d) Els dies i l’horari de les votacions per elegir dret a vot, un dels quals ha de ser la represen- Deu dies després de l’obertura del procés membres dels plens a proposta de les organit- tació de l’òrgan tutelar que exercirà com la pre- electoral, les cambres hauran d’exposar els cen- zacions empresarials. sidència. sos electorals al públic al seu domicili social, a e) El nombre de col·legis electorals i els llocs 9.3 Les citacions es fan per qualsevol mit- les seves delegacions i en aquells llocs que con- on s’instal·len. jà que permeti tenir constància de la recepció. siderin oportuns per a la seva major publicitat, f) Els terminis per a l’exercici del vot per L’assistència és obligatòria, llevat de causa jus- durant un termini de trenta dies naturals, on correu. tificada. podran ser consultats durant l’horari d’atenció g) L’àmbit territorial i les seus de les juntes 9.4 La junta electoral també s’entén convo- al públic. electorals. cada i vàlidament constituïda quan s’hi trobin
  4. 4. 7602 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 presents totes les persones membres i acceptin c) La declaració del fet que el candidat o DNI o passaport de la persona física que signa per unanimitat la seva realització. candidata compleix el requisit d’elegibilitat de en la seva representació. 9.5 Els acords s’adopten per majoria de l’article 3.1.g). En ambdós casos, s’adjuntarà fotocòpia del vots de les persones membres presents i, en cas d) La signatura del candidat o candidata o, DNI o passaport vigent de l’elector o electora d’empat, el vot de la presidència té caràcter di- en cas de persona jurídica, de la seva represen- que dóna suport a la candidatura o de la seva riment. tació, autenticada mitjançant fedatari públic, re- representació en el supòsit de persones jurídi- 9.6 Contra els acords de la junta electoral coneixement bancari o certificació de la persona ques, i s’acreditarà l’autenticitat de la signatu- es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan titular de la secretaria de la cambra, amb data ra de l’escrit de suport mitjançant fedatari pú- tutelar. posterior a l’inici del procés electoral. blic, reconeixement bancari o certificació de la 11.3 A cada candidatura s’adjuntarà la do- persona titular de la secretaria de la cambra, amb Article 10 cumentació següent: data posterior a l’inici del procés electoral. Funcions i mandat a) Certificació lliurada per la persona titular 11.6 Els candidats o candidates, persones 10.1 Correspon a cada junta electoral: de la secretaria de la cambra de què el candidat físiques, que optin per ser elegibles per sufragi a) Comprovar el compliment dels requisits o candidata reuneix els requisits d’elegibilitat de dels electors o electores, no podran figurar en exigits per a la presentació de candidatures i re- l’article 3.1.c), d) i f). les llistes a què es refereix l’article 15 d’aquest soldre les al·legacions formulades. b) Fotocòpia del DNI o passaport vigent del Decret. b) Proclamar els candidats o candidates. candidat o candidata o, en el cas de les perso- 11.7 Les candidatures de persones jurídi- c) Elegir, mitjançant sorteig, els candidats o nes jurídiques, de la seva representació. ques que hagin aportat a la cambra la documen- candidates que manquen quan el nombre dels c) En el cas de les persones jurídiques, còpia tació a què fa referència l’article 11.3 podran que s’hi han presentat sigui inferior al de mem- autèntica de l’escriptura pública o certificat del sol·licitar la tarja censal sense necessitat d’ad- bres a elegir. Registre mercantil del seu nomenament com a juntar la documentació prevista a l’article 2.5. d) Resoldre les reclamacions contra la dene- representació legal o del poder suficient en els gació de peticions de vot per correu. termes que estableix l’article 2, o bé fotocòpia Article 12 e) Custodiar els vots rebuts per correu. d’aquests documents concordada per fedatari Exposició i al·legacions f) Resoldre, a proposta de la secretaria ge- públic o per la secretaria de la cambra respec- 12.1 Finalitzat el termini de presentació de neral de la cambra, el nombre de meses electo- tiva, o bé la tarja censal a què es refereix l’arti- les candidatures, aquestes i la seva documentació rals que es constitueixin dins de cada col·legi i cle 2.3. annexa romandran exposades a la secretaria de designar mitjançant sorteig, els electors o elec- d) Document acreditatiu de l’antiguitat en la cambra corresponent durant els dos dies se- tores que han de formar les meses electorals i l’exercici de l’activitat econòmica. Aquesta cir- güents, on podran ser examinades pels candidats les seves suplències. cumstància s’acreditarà de la forma següent: o candidates o per les seves representacions, els g) Resoldre les al·legacions dels electors o Les persones electores subjectes i no exemp- quals podran presentar per escrit, a la pròpia electores designats per formar part de les me- tes, ho acreditaran amb els rebuts de l’IAE cor- secretaria de la cambra, les al·legacions perti- ses. responents al període esmentat, o mitjançant nents, abans de les catorze hores del segon dia h) Resoldre en alçada les reclamacions que certificació estesa per l’administració tributària posterior a aquell en què acabi aquesta exposició es formulin davant les meses electorals. o per la secretaria de la cambra corresponents, pública. i) Verificar el resultat de les eleccions. on consti fefaentment l’antiguitat en l’exercici 12.2 Es donarà vista als candidats o candi- j) Declarar els candidats o candidates elegits. de l’activitat. dates de les al·legacions formulades i de les ir- 10.2 El mandat de cada junta electoral es Les persones electores subjectes i exemptes regularitats advertides perquè, abans de les perllongarà fins a quinze dies desprès de fina- de l’IAE, ho acreditaran mitjançant un certifi- catorze hores del segon dia següent a aquell en litzat el procés electoral, una vegada constituïts cat emès per l’ajuntament de la localitat on te- què acaba la presentació d’al·legacions, mani- els plens de les cambres que tingui adscrites. nen el domicili social o en la qual exerceixen festin el que considerin convenient i esmenin els l’activitat. També ho poden acreditar mitjançant defectes esmenables. certificat estès per l’administració tributària o En cap cas seran esmenables els requisits dels CAPÍTOL 5 Candidatures per la secretaria de la cambra corresponents. En escrits de suport de l’article 11.5, ni la presen- qualsevol dels casos la certificació ha de fer tació de candidatures amb un nombre d’escrits SECCIÓ 1A constar fefaentment l’antiguitat en l’exercici de de suport inferior a l’exigit a l’article 11.4, ni serà Candidatures elegibles per sufragi dels electors l’activitat. possible substituir-ne cap. o electores Les persones electores d’altres països de la 12.3 El primer dia hàbil següent, la perso- Unió Europea, aportaran acreditació similar a na titular de la secretaria de la cambra lliurarà Article 11 les anteriors que permeti avaluar l’antiguitat en a la junta electoral les candidatures presentades Presentació de candidatures i documentació l’exercici de l’activitat. amb la documentació annexa i, si escau, les al·- 11.1 Les candidatures es presentaran per e) Si es tracta d’un candidat o candidata d’un legacions formulades. La secretaria de la junta escrit a la secretaria de la cambra respectiva país que no pertany a la Unió Europea ha d’acre- electoral estendrà el corresponent avís de recep- durant els quinze dies següents a la data de pu- ditar documentalment la concurrència del requi- ció. blicació de la convocatòria al Diari Oficial de la sit de reciprocitat. 12.4 La junta electoral examinarà les can- Generalitat de Catalunya. 11.4 Cada candidatura ha d’anar acompa- didatures presentades i resoldrà les al·legacions 11.2 A les candidatures presentades els nyada d’escrits de suport signats per electors o formulades. candidats o candidates han de fer constar: electores que suposin, com a mínim, el 5% del a) La identificació del candidat o candidata. nombre total dels electors o electores del grup, Article 13 Si es tracta d’una persona física, el seu nom categoria o, si s’escau, subcategoria correspo- Proclamació de candidats o candidates i cognoms, el seu domicili i, si s’escau, el que nent. Si aquest nombre total és superior a cent 13.1 La junta electoral procedirà a la pro- assenyali a efectes de notificacions, i el núme- n’hi ha prou amb la signatura de cinc electors o clamació dels candidats o candidates en el ter- ro del DNI o passaport. electores. Es considerarà nul l’escrit de suport mini dels vuit dies següents a la recepció de les Si es tracta d’una persona jurídica, la deno- del propi candidat. candidatures presentades. minació social, el seu domicili i, si s’escau, el que 11.5 Als escrits de suport a les candidatu- 13.2 En el cas que el nombre de candidats assenyali a efectes de notificacions, el número res ha de constar: proclamats fos inferior al de membres a elegir, d’identificació fiscal, i el nom i cognoms i núme- a) Si es tracta d’una persona física, el seu nom la junta electoral proclamarà els nous candidats ro del DNI o passaport de la persona física que i cognoms, el domicili, el número del DNI o pas- o candidates en el nombre que calgui, en el ter- signa en la seva representació, així com el càr- saport i, si s’escau, el nom que utilitza per exercir mini dels vuit dies següents. La designació de les rec o poder en virtut del qual té facultats de re- l’activitat econòmica. noves persones candidates es farà mitjançant presentació davant de tercers. b) Si es tracta d’una persona jurídica, la de- sorteig entre els electors o electores del grup, b) El grup, la categoria i, si s’escau, la sub- nominació social, el domicili, el número d’iden- categoria i, si s’escau, subcategoria de què es categoria a què presenta la seva candidatura. tificació fiscal i el nom i cognoms i número de tracti.
  5. 5. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 7603 A aquest efecte, les cambres facilitaran a les 14.3 Addicionalment, i només en les demar- d’acceptació de la candidatura, declarant que no juntes electorals a què estiguin adscrites els cacions camerals en què s’hi doni, també podran n’han acceptat cap d’altra i assenyalant el do- censos electorals respectius, referits als esmen- presentar candidatures aquelles organitzacions micili a efectes de notificació. tats grups, categories i, s’escau, subcategories. empresarials intersectorials que, no estant afi- d) Fotocòpia del DNI o passaport vigent del La Junta electoral designarà quatre electors liades, federades o confederades a les més re- candidat o candidata. o electores per cada candidatura a cobrir a fi presentatives a nivell de Catalunya, disposin d’efectuar les substitucions corresponents si ella d’un mínim del 10% del nombre d’empreses i Article 17 persona designa en primer lloc no accepta ser persones treballadores de la demarcació. Exposició i al·legacions candidat o candidata o no reuneix els requisits 14.4 Amb l’objectiu de perseguir la paritat 17.1 Finalitzat el termini de presentació de d’elegibilitat de l’article 3. de gènere, en la representativitat de les organit- les candidatures, aquestes i la seva documentació La junta electoral trametrà les corresponents zacions empresarials s’impulsarà i fomentarà la annexa romandran exposades a la junta electoral notificacions als electors o electores designats participació de les dones. corresponent durant els dos dies següents, on per sorteig, perquè, en el termini d’un dia, ma- podran ser examinades pels candidats o candi- nifestin la seva acceptació a ser candidats o can- Article 15 dates o per les organitzacions empresarials que didates. Manifestada la no-acceptació o exhaurit Llistes de candidats o candidates hagin proposat candidatures i es podran presen- l’esmentat termini sense haver-se manifestat, es 15.1 En el termini dels quinze dies següents tar per escrit les al·legacions pertinents, abans farà la notificació la següent persona designa- a la data de publicació de la convocatòria d’elec- de les catorze hores del segon dia posterior a da per sorteig, i així successivament. cions les organitzacions empresarials més repre- aquell en què acabi aquesta exposició pública. 13.3 Si efectuades les notificacions de les sentatives, segons els criteris definits a l’article 17.2 Es donarà vista als candidats o candi- designacions subsegüents la junta electoral no 14, presentaran davant la Junta electoral la llista dates i a les organitzacions empresarials que els pogués proveir alguna candidatura per la no-ac- dels seus candidats o candidates. Aquesta llis- hagin proposat, de les al·legacions formulades ceptació de cap dels electors o electores desig- ta podrà ser presentada de manera individual, i de les irregularitats advertides, perquè, abans nats per sorteig, el grup, categoria i, si s’escau, o bé de manera conjunta entre dues o més or- de les catorze hores del segon dia posterior, subcategoria de què es tracti, restarà sense re- ganitzacions empresarials. La no-presentació de manifestin el que considerin convenient i esme- presentació en el ple de la cambra respectiva, pel la llista de candidats o candidates dins del ter- nin els defectes esmenables. que fa a la candidatura que no ha estat possible mini esmentat comportarà la pèrdua del dret a 17.3 La junta electoral examinarà les can- cobrir. Una vegada constituït el nou ple, aquest participar en el procés electoral per part de l’or- didatures presentades i resoldrà les al·legacions declararà la vacant i es proveirà en els termes ganització empresarial corresponent. formulades. dels articles 41 i 42. 15.2 A la llista de candidats o candidates ha 13.4 La junta electoral procedirà a la pro- de figurar amb claredat la denominació, sigles Article 18 clamació de candidats o candidates designats per i símbol de l’organització empresarial proponent Proclamació de persones candidates sorteig que hagin acceptat ser-ho. i ha de contenir un nombre de candidats o can- 18.1 En el termini dels vuit dies següents a 13.5 La junta electoral reflectirà en una acta didates que superi en un terç el nombre de vo- la finalització del tràmit de vista i manifestaci- la proclamació dels candidats o candidates així cals a cobrir. ons previst a l’article 17.2, la junta electoral com les incidències produïdes i trametrà còpia 15.3 Les persones elegibles com a membres procedirà a la proclamació de les persones can- certificada abans de tres dies a l’òrgan tutelar del ple proposades per les organitzacions em- didates, en nombre que per cada llista superi en i a la cambra corresponent, i en donarà publi- presarials abans esmentades, han de ser perso- un terç el de llocs de vocal a cobrir. No es po- citat mitjançant anunci fixat a la seu de la cambra nes de reconegut prestigi en la vida econòmica dran produir canvis en les candidatures procla- corresponent i almenys en un dels diaris de més dins de la demarcació territorial de cada cam- mades per la junta. circulació de la seva demarcació. bra. En el cas que el candidat o candidata esti- 18.2 En el supòsit que la junta electoral no gui inscrit en el cens de la cambra haurà de re- acordi la proclamació dels candidats o candida- SECCIÓ2A unir els requisits establerts a l’article 3. tes d’una llista en el nombre indicat o adverteixi Candidatures a proposta de les organitzacions 15.4 Cap candidat o candidata pot figurar altres causes d’inadmissibilitat, declararà aques- empresarials proposat en més d’una llista. ta llista nul·la i exclosa del procés electoral. 15.5 Les llistes que es presentin a la junta 18.3 De no poder fer-se les proclamacions Article 14 electoral han de ser prèviament certificades per dels candidats o candidates, restaran sense co- Representativitat de les organitzacions empresa- la persona titular de la secretaria de les organit- brir els llocs de vocal elegibles a proposta de les rials zacions corresponents, amb el vistiplau de la organitzacions empresarials en el ple de la cam- 14.1 Als efectes d’elegir les persones mem- seva presidència. Ambdues signatures han de ser bra respectiva durant tot el mandat. bres del ple a què fa referència l’article 22.1.b) autenticades mitjançant fedatari públic o per la 18.4 La junta electoral reflectirà en una acta de la Llei 14/2002, de 27 de juny, poden propo- secretaria de la junta electoral, amb data pos- la proclamació de candidats o candidates i les sar candidatures als càrrecs de membres del ple terior a l’inici del procés electoral. incidències produïdes, de la qual trametrà cò- de la cambra corresponent, les organitzacions 15.6 Les llistes de candidats o candidates pia certificada abans de tres dies a l’òrgan tutelar empresarials a la vegada intersectorials i terri- proposades per les organitzacions que no com- i a la cambra corresponent i en donarà publicitat torials més representatives tal com preveu la pleixin els requisits establerts en els apartats 2, mitjançant anunci fixat a la seu de la cambra cor- disposició addicional sisena del Reial decret 3, 4 i 5 d’aquest article, seran declarades nul·les, responent. legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la qual cosa comportarà la seva exclusió del el Text refós de l’Estatut dels treballadors, que procés electoral. regula la representació institucional de les em- CAPÍTOL 6 preses, en relació amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, Article 16 Vot per correu d’associació sindical. Documentació annexa a la llista de candidats o 14.2 Basant-se en la territorialització de la candidates Article 19 representativitat a nivell de cada cambra, poden Juntament amb la llista de candidats o can- Emissió presentar candidatures les organitzacions em- didates, les organitzacions empresarials han 19.1 En les eleccions de les vocalies del ple presarials intersectorials, implantades en l’àmbit d’adjuntar la documentació següent: per sufragi dels electors o electores de les cam- territorial de cada cambra, afiliades, federades a) Documents que justifiquin la seva repre- bres, aquells que prevegin que en la data de la o confederades a les organitzacions empresarials sentativitat per participar en el procés electoral votació no podran exercir el seu dret personal- més representatives sempre que aquestes d’acord amb l’article 14. ment en el col·legi electoral corresponent, po- no presentin candidatura, i per tant les substi- b) Nom i cognoms, domicili, número del DNI dran emetre el seu vot per correu, tenint en tueixin en l’exercici dels seus drets. En aquest o passaport i motivació que justifiqui el presti- compte els requisits i el procediment que s’es- cas, aquestes organitzacions hauran de presentar gi en la vida econòmica de la demarcació dels tableix als articles següents. la conformitat de cessió dels drets electorals de candidats o candidates proposats. 19.2 L’elector o electora que havent obtin- l’organització empresarial a la qual estan ads- c) Escrit de cadascun dels candidats o can- gut el certificat i la documentació de vot per crites. didates proposats manifestant la seva voluntat correu desitgi votar personalment, podrà fer-ho
  6. 6. 7604 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 lliurant a la mesa electoral els esmentats docu- i els denegats, amb expressió de la seva motiva- nombre de candidats o candidates proclamats ments en el cas que no l’hagi exercit o, en el cas ció. En un termini màxim de dos dies la junta o proclamades en cada grup, categoria i, si es- d’haver-lo exercit, lliurant a l’esmentada mesa electoral resoldrà les reclamacions referides al cau, subcategoria. el document on consti la renúncia del vot tramés paràgraf anterior i comunicarà la resolució a la 22.2 Cada mesa electoral estarà formada per correu. Si no ho fa així, no li serà rebut el vot cambra corresponent per tal que aquesta, si s’es- per un president o presidenta i dues persones presencial. cau, trameti el dia següent a la persona recla- vocals, que tinguin el seu domicili a la localitat El document de renúncia del vot per correu, mant la documentació necessària per poder on s’estableixi el col·legi electoral i que no siguin en imprès normalitzat facilitat per la cambra res- votar per correu. candidats o candidates, designats per la junta pectiva, serà facilitat a l’elector o electora o a la 20.3 La documentació que s’haurà d’envi- electoral mitjançant sorteig entre una relació seva representació per la mesa electoral a sol·- ar per correu certificat a la persona sol·licitant d’electors o electores en nombre de dos per cada licitud seva, i haurà de ser formalitzat i signat per cada grup, categoria i subcategoria als quals grup, proposada pel ple de la cambra. Tanma- personalment al moment de la votació. pertanyi, al domicili per ell indicat o al que fi- teix la junta electoral designarà les suplències guri en el cens, serà: de la presidència i la vocalia suplents. Article 20 a) Sobre adreçat a la secretaria de la junta En el cas que en un col·legi electoral coinci- Sol·licitud i models electoral on ha de constar la mesa electoral on deixin més de dues meses serà suficient que la 20.1 La sol·licitud del vot per correu, en hagi de ser lliurat. relació d’electors o electores proposada pel ple models normalitzats facilitats per la cambra b) Paperetes de votació per cada grup, cate- per a aquell col·legi, dupliqui el nombre total respectiva, ha de fer-se per escrit dins dels vint goria i subcategoria en el qual tingui dret al vot, dels electors o electores que han de ser desig- dies següents al de la publicació de la convoca- a l’anvers de les quals hauran de constar el grup, nats per sorteig presidents o presidentes i vocals, tòria. La sol·licitud es presentarà a la secretaria la categoria i si s’escau la subcategoria corres- titulars i suplències de totes les meses que com- de la cambra personalment per l’elector o elec- ponent. ponguin l’esmentat col·legi. tora que vulgui fer ús del vot per correu o mit- c) Sobre per introduir cadascuna de les pa- 22.3 El sorteig tindrà lloc a la seu de cada jançant correu certificat tramès de manera in- peretes, a l’anvers dels quals haurà de constar junta electoral el mateix dia de la proclamació dividualitzada. el grup, la categoria i, si s’escau, la subcatego- de candidatures a què es refereix l’article 13. La Si la sol·licitud es formula personalment, la ria. designació com a membres de les meses electo- persona interessada exhibirà el seu DNI o pas- d) Certificació acreditativa de la inscripció rals es notificarà a les persones interessades en saport, vigent, per tal de comprovar la signatura en el cens. el termini de tres dies. i en cap cas s’admetrà la presentació d’una fo- e) Llista de candidats o candidates procla- 22.4 En el mateix acte del sorteig a què es tocòpia d’aquests documents. mats en el grup, en la categoria i, si s’escau, en refereix l’apartat anterior, es designarà també Si la sol·licitud es formula per correu certificat la subcategoria corresponent. la mesa electoral que hagi de presidir l’elecció s’acreditarà l’autenticitat de la signatura mitjan- f) Full d’instruccions, en el qual constarà el de membres proposats per les organitzacions çant fedatari públic o reconeixement bancari. La que preveuen els articles 19.2 i 21.1. empresarials, que serà la que resulti per sorteig sol·licitud sense signatura autenticada o recone- entre les meses de la localitat seu de la cambra guda es tindrà per no formulada. Article 21 respectiva. En ambdós casos, s’hi haurà de fer constar: Tramesa dels vots per correu 22.5 El càrrec de membre de les meses elec- a) Nom, cognoms i domicili de l’elector o 21.1 L’elector o electora posarà la papere- torals és obligatori i les persones designades electora i fotocòpia del DNI de la persona que ta de vot corresponent dins el sobre a l’anvers disposen d’un termini de set dies per al·legar signa. del qual figura el grup i la categoria i, si s’escau, davant la junta electoral corresponent causa Si es tracta d’una persona jurídica, a més: la subcategoria. Un cop tancat introduirà aquest justificada i documentada que els impedeixi Domicili social. primer sobre junt amb la certificació d’inscripció l’exercici del càrrec. La junta resoldrà en el ter- Dades personals de la persona que la repre- en el cens en el segon sobre i trametrà aquest per mini de tres dies. senta i el càrrec que tingui en la societat. correu certificat a la secretaria de la junta elec- Número d’identificació fiscal. toral respectiva amb l’antelació suficient perquè S’adjuntarà nomenament com a representant es rebi abans de les dotze hores del dia anteri- CAPÍTOL 8 legal o poder suficient d’acord amb el que pre- or a les eleccions. Eleccions veu l’article 2. En aquest cas s’admetrà còpia El vot s’haurà de certificar a l’oficina de cor- autèntica de l’escriptura pública corresponent reus de forma individualitzada. La junta electo- SECCIÓ 1A o nota simple informativa del Registre mercantil, ral corresponent comprovarà en cada cas el com- Eleccions per sufragi de les persones electores sempre que permetin la comprovació de la su- pliment d’aquests requisits. ficiència de la facultat. No s’introduiran a l’urna els vots per correu Article 23 Aquests requisits no són necessaris quan s’ha- que arribin en un sobre que contingui els vots Exercici del vot gi obtingut i s’exhibeixi la tarja censal. per correu de més d’un elector o electora, ni els 23.1 Les votacions per elegir les persones b) El grup i les categories i, si s’escau, sub- rebuts després del termini esmentat. membres dels plens, per sufragi de les persones categories en què es desitgi votar. Si no consta 21.2 La secretaria de la junta electoral dis- electores, de les cambres oficials de comerç, in- s’entendrà sol·licitat l’exercici del vot per cor- posarà el lliurament dels vots rebuts per correu dústria i navegació de Catalunya es realitzaran reu per a tots els grups, categories, i, si s’escau, a les presidències de les meses electorals corres- el dia que s’estableixi a la convocatòria corres- subcategories en què figuri inscrit. ponents abans de l’hora prevista per finalitzar ponent. 20.2 La secretaria de la cambra correspo- les votacions. La tramesa es farà dipositant els 23.2 Els electors o electores de cada un dels nent, una vegada examinada la sol·licitud i tro- sobres que continguin els vots per correu en un grups, categories i, si s’escau, subcategories de bada conforme, lliurarà la certificació acredita- sobre tancat i segellat que es lliurarà personal- què es compon el ple de cada cambra votaran tiva de la inscripció en el cens electoral i amb ment a les presidències de les meses. d’entre els candidats o candidates proclamats pel l’anotació prèvia corresponent amb l’objecte seu grup, categoria i, si s’escau, subcategoria els d’evitar possibles duplicitats de vot, remetrà, si que hagin de representar-los en el ple de la cor- escau, a la persona peticionària la documenta- CAPÍTOL 7 poració. ció oportuna en el termini dels vint dies següents Meses electorals 23.3 Per a l’exercici del vot s’utilitzaran a la proclamació de candidatures per la junta paperetes normalitzades, facilitades per cada electoral. Contra la denegació del vot per cor- Article 22 cambra, en les quals han de figurar necessària- reu de la persona titular de la secretaria de la Composició ment les dades següents: cambra es podrà formular reclamació davant la 22.1 El mateix dia de la proclamació de a) El grup, categoria i, si s’escau, subcatego- junta electoral en el termini de dos dies. candidatures per la junta electoral correspo- ria. El dia següent a la data límit per a la trame- nent, aquesta resol el nombre de meses elec- b) El nombre de llocs a cobrir. sa de la documentació a les persones peticionà- torals de cada col·legi electoral, a proposta de c) El nom i cognoms o raó social dels candi- ries, la secretaria de la cambra comunicarà a la la secretaria general de cada cambra, atès el dats o candidates, ordenats en columnes i per junta electoral la relació dels certificats lliurats nombre de persones electores censades i el ordre alfabètic.
  7. 7. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 7605 Article 24 pereta doblegada i introduïda en un sobre a l’an- apel·lar en el termini de dos dies davant la junta Intervenció vers del qual ha de constar el grup, la categoria electoral. 24.1 Els candidats o candidates proclamats i, si s’escau, la subcategoria. La vocalia de la 26.10 Ni als col·legis electorals ni a les se- o proclamades podran nomenar dues persones mesa electoral anotarà els electors o electores ves immediacions es podrà realitzar propaganda interventores per cada col·legi electoral, fins a que votin, amb indicació del número amb què electoral, ni s’admetrà la presència a les proxi- cinc dies abans de la data de la votació. No po- figurin en el cens de la cambra. mitats de persones que puguin dificultar o co- dran ser interventors les persones candidates o 26.2 Són nul·les les paperetes i, per tant, nuls accionar el lliure exercici del dret de vot. qui n’ostenti la seva representació i figuri a les el vot o vots que contingui, quan: candidatures. a) S’assenyali un nombre de noms superior Article 27 24.2 La designació d’aquestes persones es al de candidats o candidates a cobrir. Escrutini farà davant la persona titular de la secretaria de b) La papereta es dipositi sense sobre. 27.1 Acabada la votació personal, el presi- la cambra corresponent mitjançant l’expedició c) Existeixi més d’una papereta dins d’un dent o la presidenta de la mesa procedirà a in- de credencials en les quals figurarà el nom i el sobre. troduir en les urnes, un a un, els sobres que con- DNI de la persona interventora, la data i les sig- d) S’hagi fet qualsevol tipus d’alteració o tinguin les paperetes de vot trameses per correu, natures del candidat o candidata o de la seva re- manipulació a la papereta. verificant abans l’existència de la certificació que presentació i de la persona titular de la secretaria 26.3 Són vots en blanc: ha d’anar adjunta a cada una d’aquelles i que de la cambra. De cada credencial es lliuraran a) La papereta en què no s’assenyali cap l’elector o electora estigui inscrit o inscrita en el sengles exemplars per al candidat o candidata candidat o candidata. cens electoral, separant els sobres dels vots per o per la seva representació, per a la persona b) El sobre que no contingui cap papereta. correu dels electors o electores que han exercit interventora i per a la cambra. 26.4 En el moment d’exercir el seu dret al el dret de vot personalment, els quals no es tin- 24.3 Al dia següent al termini previst a vot, l’elector o electora presentarà document dran en compte en l’escrutini. Simultàniament l’apartat primer d’aquest article, la secretaria de vigent original que acrediti la seva personalitat s’anotarà el nom dels electors o electores que la cambra trametrà a la junta electoral la rela- i, si escau, la representació amb la qual exerceix han exercit el dret de vot per correu, a la llista ció de les persones interventores nomenades per aquest dret, tal i com es preveu a l’article 2. de persones votants, amb indicació del núme- cada candidat o candidata. 26.5 Un cop començada la votació no po- ro amb el qual figurin inscrits o inscrites en el drà suspendre’s si no és per causa de força ma- cens de la cambra. Article 25 jor i sempre sota la responsabilitat de la mesa 27.2 A continuació la mesa realitzarà l’es- Constitució de la mesa electoral electoral respectiva. En cas de suspensió la mesa crutini, que serà públic. Quant a la validesa o no 25.1 Es constituiran les meses electorals en aixecarà una acta que serà lliurada a la presidèn- dels vots es tindrà en compte el que estableix l’ar- els col·legis electorals que, atesa la proposta de cia de la junta electoral, qui ho comunicarà im- ticle 26.1. la secretaria de cada cambra, resolgui la junta mediatament a l’òrgan tutelar a fi que assenyali S’estendrà la corresponent acta, signada pels electoral d’acord amb el que estableix l’article la data en què s’haurà de realitzar novament la components de la mesa i, si s’escau, les perso- 22.1. votació. Les paperetes dipositades a les urnes nes interventores presents, que reflectirà el re- 25.2 Les meses es constituiran mitja hora de la mesa electoral corresponent fins el moment sultat de l’escrutini, i farà constar per a cada abans de l’hora fixada per a l’inici de les vota- de la suspensió no es tindran en compte i seran grup, categoria i, si s’escau, subcategoria: cions. A la constitució de les meses assistiran una immediatament destruïdes fent-ho constar a El nombre de paperetes dipositades personal- persona representant de l’òrgan tutelar i una l’acta de la suspensió. ment. persona empleada de la cambra respectiva de- La presidència de la mesa electoral haurà El nombre de paperetes dipositades per cor- signades a l’efecte, que rebran les credencials de d’interrompre la votació si s’observa la manca reu, si s’escau. les persones components de la mesa. El presi- de paperetes d’alguna candidatura o la manca El nombre de paperetes vàlides. dent o presidenta rebrà les credencials de les d’impresos de renúncia del vot per correu, do- El nombre de paperetes nul·les. persones interventores que es presentin que nant compte immediatament a la junta electo- El nombre de paperetes en blanc. seran admesos prèvia la seva comprovació. ral per tal de solucionar la incidència. La inter- El nombre total de vots vàlids obtinguts per 25.3 Si en l’acte de constitució de la mesa rupció no pot durar més de dues hores, ampliant cada candidat o candidata. compareixen dos dels membres designats per la l’horari de la votació el temps que hagi estat in- El nombre total de vots vàlids emesos. junta electoral com a titulars o suplents, aquests terrompuda aquella. A aquest cas no li és d’apli- Les reclamacions presentades i les resoluci- exerceixen la presidència i una vocalia i assumeix cació l’establert al darrer punt del paràgraf an- ons adoptades sobre aquelles. l’altra vocalia una persona representant de l’òr- terior. El nombre de paperetes dels electors i elec- gan tutelar. En el cas que comparegui un sol dels 26.6 A més dels electors i electores, pel tores que han renunciat al vot per correu. membres designats per la junta electoral, exer- temps necessari per exercir el dret al vot, només 27.3 Estesa l’acta de l’escrutini, es destruiran ceix la presidència, i assumeixen les dues vocalies tindran entrada als col·legis electorals les per- les paperetes amb excepció de les que hagin estat una persona representant de l’òrgan tutelar i una sones membres de les meses, les persones repre- objecte de reclamació, les quals s’adjuntaran a persona empleada de la cambra. En el supòsit sentants de l’òrgan tutelar i les persones emple- l’acta i s’arxivaran amb aquesta, una vegada ru- que no comparegui cap de les persones mem- ades de les cambres degudament acreditats, les bricades per les persones membres de la mesa bres designades per la junta electoral com a ti- persones interventores i els notaris o notàries electoral. tulars o suplents, assumeixen les seves funcions que siguin requerits per donar fe de qualsevol 27.4 Si només existeix un col·legi electoral, una persona representant de l’òrgan tutelar que acte de l’elecció en el que no s’oposi al secret l’escrutini serà definitiu. Es consideraran elegi- actua com a president o presidenta i una persona d’aquesta. des, per aquest ordre, la persona o persones empleada de la cambra que actua com a vocal 26.7 La presidència de la mesa tindrà auto- candidates que hagin obtingut major nombre de únic. ritat exclusiva per conservar l’ordre i assegurar vots i, en cas d’empat, el de més antiguitat en el 25.4 Abans de l’inici de les votacions s’es- la llibertat dels electors en el col·legi electoral. cens electoral de la cambra i, si aquesta fos igual, tendrà l’acta de constitució de la mesa signada Així mateix, la presidència podrà sol·licitar l’as- es decidirà per sorteig. per les persones que la componen i les persones sistència tècnica d’una persona empleada de la 27.5 Si existissin diversos col·legis electorals, interventores presents, de la qual es lliurarà cambra. finalitzat l’escrutini cada mesa aixecarà acta amb còpia certificada als candidats o candidates o a 26.8 L’elector o electora que no complei- el resultat de l’elecció, en la qual figuraran les les persones interventores que la demanin. xi les ordres de la presidència serà expulsat o dades que assenyala l’apartat 2 d’aquest article. expulsada del col·legi i perdrà el dret de votar 27.6 Les reclamacions a l’acte públic d’es- Article 26 en l’acte de l’elecció de què es tracti, sens per- crutini s’hauran de formular a l’acte i per escrit Votació judici de la responsabilitat en què hagi pogut a la mesa electoral i seran resoltes per aquesta 26.1 El vot és secret. L’elector o electora incórrer. a l’acte, amb alçada en el termini de dos dies marcarà amb una creu el requadre corresponent 26.9 Els electors o electores podran presen- davant la junta electoral. al candidat o candidata o als candidats o les can- tar reclamacions relatives a les votacions, per 27.7 Se’n lliuraran còpies certificades de les didates a qui atorgui el seu vot. A continuació escrit a la presidència de la mesa electoral, que actes als candidats o candidates que ho sol·licitin dipositarà els seus vots a l’urna mitjançant pa- seran resoltes per aquesta a l’acte. Es podrà i a la cambra corresponent. Finalment les actes
  8. 8. 7606 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4574 – 16.2.2006 seran trameses a la secretaria de la junta elec- Cada cambra, amb la sol·licitud prèvia signada la intervenció presents, que reflectirà el resul- toral, on restaran dipositades. per qualsevol de les persones incloses a les llistes tat de l’escrutini, i farà constar: dels candidats o candidates proclamats o pro- El nombre de paperetes dipositades. Article 28 clamades per la respectiva junta electoral, tra- El nombre de paperetes vàlides. Verificació dels resultats i comunicació als can- metrà un nombre de paperetes suficient per tal El nombre de paperetes nul·les. didats o candidates que aquestes puguin sol·licitar el vot a totes les El nombre de paperetes en blanc. 28.1 Al tercer dia de finalitzades les elecci- persones membres declarats electes d’acord amb El nombre total de vots vàlids obtinguts per ons es procedirà per la respectiva junta electoral l’establert als articles 13 i 28. cada candidat o candidata. en acte públic a verificar el resultat final de les En el cas que es presenti més d’una llista d’or- El nombre total de vots vàlids emesos. votacions, segons les actes corresponents als ganitzacions empresarials, l’ordre de cadascu- Les reclamacions presentades i les resoluci- diferents col·legis electorals. S’aixecarà nova na d’elles en la papereta es determinarà per sor- ons adoptades sobre aquelles. acta signada per les persones membres de la teig en cada junta electoral. Efectuat el sorteig, 33.2 Les reclamacions s’hauran de formular junta, de la qual es lliurarà còpia certificada a les relacions de candidats o candidates es reflec- a l’acte i per escrit a la mesa electoral i seran re- l’òrgan tutelar i a la cambra corresponent, i en tiran en columnes separades per organitzacions soltes per aquesta també a l’acte, amb alçada en la qual es farà constar: empresarials respectant l’ordre dels candidats el termini de dos dies davant la junta electoral. El nombre de paperetes dipositades personal- o candidates tal com figuri a la llista presenta- 33.3 La mesa electoral lliurarà còpies cer- ment. da per cada organització empresarial. tificades de l’acta als candidats o candidates que El nombre de paperetes dipositades per cor- En el cas que les organitzacions empresari- ho sol·licitin, a les organitzacions empresarials reu, si s’escau. als presentin una llista conjunta, els candidats que hagin proposat candidatures i a la cambra El nombre de paperetes vàlides. o candidates figuraran a la papereta en l’ordre corresponent. Finalment l’acta serà tramesa a El nombre de paperetes nul·les. proposat per les esmentades organitzacions. la secretaria de la junta electoral, on restarà El nombre de paperetes en blanc. dipositada. El nombre total de vots vàlids obtinguts per Article 30 cada candidat o candidata. La Intervenció Article 34 El nombre total de vots vàlids emesos. 30.1 Les organitzacions empresarials que Verificació dels resultats i comunicació als can- El nombre de paperetes dels electors i elec- hagin proposat candidatures podran nomenar didats o candidates tores que han renunciat al vot per correu. una persona interventora per cada col·legi elec- 34.1 Al tercer dia de finalitzades les elecci- Les reclamacions presentades a les meses i les toral, fins a cinc dies abans de la data de vota- ons es procedirà per la respectiva junta electoral resolucions adoptades sobre aquelles. ció. en acte públic a verificar el resultat final de les La resolució de les apel·lacions presentades 30.2 La designació de les persones interven- votacions. Es consideraran elegides, per aquest a la junta. tores es farà davant la secretaria de la junta elec- ordre, la persona o persones candidates que Els candidats o candidates declarats electes. toral corresponent mitjançant l’expedició de hagin obtingut major nombre de vots i, en cas 28.2 En el termini dels tres dies següents al credencials en les quals figurarà el nom i cog- d’empat, la junta electoral resoldrà per sorteig. de la verificació de resultats, la secretaria de la noms i el DNI de la persona interventora, la data S’aixecarà acta signada per les persones mem- cambra corresponent notificarà la relació de i les signatures de la representació de la respec- bres de la junta, de la qual es lliurarà còpia cer- totes les persones elegides com a membres del tiva organització empresarial i del secretari o tificada a l’òrgan tutelar, a la cambra correspo- ple als que hagin estat candidats o candidates i secretària de la junta electoral. De cada creden- nent, i a les organitzacions empresarials que la farà pública al tauler d’anuncis de la corpo- cial es lliuraran sengles exemplars per la inter- hagin proposat candidatures i en la qual es farà ració. venció, per la representació de l’organització constar: 28.3 La secretaria de la cambra lliurarà a empresarial designant, i a la respectiva cambra. El nombre de paperetes dipositades. cadascuna de les persones electes la credenci- El nombre de paperetes vàlides. al que justifiqui aquesta qualitat i li comunica- Article 31 El nombre de paperetes nul·les. rà el termini per a prendre possessió com a Constitució de la mesa electoral El nombre de paperetes en blanc. membre del ple. Es constituiran les meses electorals en els El nombre total de vots vàlids obtinguts per col·legis electorals segons el procediment esta- cada candidat o candidata. SECCIÓ 2A blert als articles 22 i 25. El nombre total de vots vàlids emesos. Eleccions dels candidats o candidates proposats Les reclamacions presentades a les meses per les organitzacions empresarials Article 32 electorals i les resolucions adoptades sobre Votació aquelles. Article 29 32.1 El vot és secret. L’elector o electora Les resolucions de les apel·lacions presenta- Exercici del vot marcarà amb una creu el requadre corresponent des a la junta. 29.1 Les votacions per elegir les persones als candidats o candidates als quals atorgui els Els candidats o candidates declarats elegits. membres dels plens a proposta de les organit- seu vot. A continuació dipositarà el seu vot a 34.2 En el termini dels tres dies següents al zacions empresarials es realitzaran en la seu de l’urna mitjançant papereta doblegada i introdu- de la verificació de resultats, la secretaria de la cada cambra, en el termini de vint dies a comptar ïda en el sobre facilitat per la cambra. Es con- cambra corresponent notificarà la relació de les de l’endemà de la verificació dels resultats de les sideraran nul·les o en blanc aquelles en les quals persones elegides com a membres del ple a tots votacions per elegir els candidats o candidates concorrin les causes previstes a l’article 26.1. Les els que hagin estat candidats o candidates i la per sufragi dels electors o electores. i els vocals de la mesa electoral anotaran els farà pública al tauler d’anuncis de la corpora- 29.2 Les persones membres electes que electors o electores que votin. ció. disposin de la credencial de la secretaria de la 32.2 En el moment d’exercir el seu dret al 34.3 La secretaria de la cambra lliurarà a cambra que justifica aquesta qualitat i que ha- vot, l’elector o electora presentarà document cadascuna de les persones electes la credenci- gin pres possessió com a membres del ple davant vigent original que acrediti la seva personalitat al que justifiqui aquesta qualitat i li comunica- de la persona titular de la secretaria de la cambra i haver pres possessió del seu càrrec de membre rà el termini per a prendre possessió com a d’acord amb el que preveu l’article 35, votaran del ple. membre del ple. entre els candidats o candidates proposats per 32.3 En la realització d’aquest acte, serà les organitzacions empresarials proclamats o d’aplicació el que estableixen els apartats del 3 proclamades, en un nombre màxim que no ex- al 8 de l’article 26. CAPÍTOL 9 cedeixi de la totalitat de càrrecs a proveir. Constitució dels òrgans de govern 29.3 Per a l’exercici del vot s’utilitzaran Article 33 paperetes normalitzades, a l’anvers de les quals Escrutini Article 35 figurarà el nom i cognoms de cadascun o cadas- 33.1 Acabada la votació, la mesa procedi- Presa de possessió cuna dels candidats i de les candidates procla- rà a realitzar l’escrutini, que serà públic. S’es- 35.1 Els candidats o candidates electes pren- mats o proclamades, precedit d’un requadre i el tendrà la corresponent acta, signada per les per- dran possessió com a membre del ple davant la nombre de llocs a cobrir. sones components de la mesa i, si s’escau, per persona titular de la secretaria de la cambra, a

×