Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infraestructura i finançament

1,309 views

Published on

Sr. Manel Nadal i Farreras,
Secretari per a la mobilitat. Generalitat de Catalunya.

Resum ponència: Com és tradicional a les Jornades AMTU invitem el responsable de Mobilitat del Govern de Catalunya per tal que ens doni la visió del moment sobre els plans d’infraestructures i serveis que està endegant, així com de les perspectives del finançament del transport públic al nostre país.

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infraestructura i finançament

 1. 1. Finançament del transport públic 5a Jornada AMTU Vic, 4 de març de 2009
 2. 2. Situació actual Des de l’any 2001 a l’any 2008 la a la regió metropolitana demanda de transport a l’àmbit de l’ATM ha crescut gairebé un 24%, tal i com de Barcelona (1) s’observa en el següent quadre: Evolució de la xifra de viatges en el sistema de transport públic de la RMB (àmbit ATM) 950 900 850 800 935 935 911 750 868 887 837 700 800 755 650 600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Milions de Viatges
 3. 3. Situació actual a la regió metropolitana 935 milions de viatges. de Barcelona (2) Un cost operatiu total del sistema de 1.257 milions d’euros (sense comptar la inversió en infraestructura ferroviària). El finançament d’aquest cost es basa en Cost mig per viatge de 1,36 € (bitllet senzill) 2 conceptes: Uns ingressos per tarifes (venda de bitllets) de 577 milions d’euros (45% del cost total). Unes subvencions públiques de 700 milions d’euros (55% del cost total).
 4. 4. Situació actual La comparativa entre la mitjana anual dels quatre contractes programa (CP) acordats per l’ATM i la a la regió metropolitana previsió de l’any 2009, permet veure que el cost del de Barcelona (3) sistema de transport públic a la regió metropolitana de Barcelona, finançat via tarifes i subvencions de Evolució del cost i el finançament del les administracions, ha passat de 507 milions sistema en el període 1998-2009 d’euros anuals en el CP 1998-2001 a 1.257 milions d’euros anuals previst per a l’any 2009, tal i com s’observa en el següent quadre. El creixement del cost del 1.400 sistema del període 1998-2001 1.200 1.000 a la previsió de l’any 2009 ha 800 estat del 148%. 1.257 600 1.076 859 400 710 507 200 0 MITJANA ANU AL MITJANA ANU AL MITJANA ANU AL MITJANA ANU AL ANY 2009 C-P 1 998-2001 C-P 2002-2004 C-P 2005-2006 C-P 2007-2008 COST TOTAL
 5. 5. Situació actual a la regió metropolitana L’evolució de les aportacions de les diferents administracions al Contracte-Programa AGE- de Barcelona (4) ATM ha estat el següent, en milions d’euros: Consignacions pressupostàries de les AAPP (subvencions) al Contracte- % Increment Programa Mijana Anual Mijana Anual Mijana Anual 2008-2009 / 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2000-2003 Generalitat de Catalunya 111,228 213,411 266,566 139,7% Aj. Barcelona + EMT 71,890 125,041 168,659 134,6% AGE 96,612 137,832 169,867 75,8% Les aportacions de les Generalitat de Catalunya i les Administracions Locals són les que més s’han incrementat a partir de l’any 2004, ja que l’AGE ha tingut creixements més moderats.
 6. 6. Situació actual a la regió metropolitana de Barcelona (5) En el cas de l’AMTU hem de recordar Consignacions pressupostàries de les que, per primera vegada, la AAPP (subvencions) al Contracte- Programa Generalitat de Catalunya dóna ajudes als municipis de l’AMTU a través del Contracte-Programa, a l’any 2007 per un import de 2,5 milions d’euros i l’any 2008 per 6,0 milions d’euros. El compromís per al 2009 situarà l’aportació en 6’95 milions.
 7. 7. Situació actual En els darrers anys el pes relatiu de les tarifes ha passat d’un 50% a un 41% en el finançament del a la regió metropolitana transport públic, mentre les subvencions de les de Barcelona (6) administracions públiques han augmentat la seva participació del 50% al 59%. Evolució del cost i el finançament del En el següent quadre es pot veure, en valors sistema en el període 1998-2009 relatius, el creixement tant de les subvencions de les administracions com de la recaptació: Cal destacar la disminució en 100% gairebé 10 punts del pes relatiu 90% 80% 46% 45% 44% 41% de les tarifes en el finançament 50% 70% del sistema, i per contra 60% l’augment en la mateixa 50% proporció del pes de les 40% 30% 54% 55% 56% 59% subvencions. 50% 20% 10% 0% MITJANA ANUAL MITJANA ANUAL MITJANA ANUAL MITJANA ANUAL ANY 2009 C-P 1998-2001 C-P 2002-2004 C-P 2005-2006 C-P 2007-2008 % SUBVENCIONS % RECAPTACIÓ
 8. 8. Evolució del cost i del finançament del sistema El cost del sistema ha crescut un 67%, en el període 2001-2007 per ampliació i millora de l’oferta. Els Ingressos per venda de títols han augmentat un 45% Els viatges han crescut un 24%. L’Ingrés mig per viatge (TMP) ha augmentat un 17% (inferior a l’IPC del període que ha estat d’un 22,2%) per: la progressiva implantació de la Integració tarifaria des de l’any 2001. l’augment del pes relatiu dels títols socials de la 1ª corona. Les subvencions han crescut un 77%
 9. 9. Gamma de títols En definitiva, i tenint en compte que el cost mig per viatge és de 1,36 € (dades 2007): La gent gran (títols socials) no paguen pràcticament res (títols gairebé 100% L’actual gamma de títols la podem subvencionats). dividir en 3 grups que tenen les La majoria d’usuaris (títols integrats: següents característiques (dades T-10, T-50/30, T-Mes...) paguen un 40% 2007): del cost total de viatge. La resta d’usuaris (bàsicament el Bitllet Un 12% dels viatges aporten un senzill), amb una tarifa mitjana de 1,25 2% dels ingressos = Títols socials. Euros, són els que arriben a pagar Un 70% dels viatges aporten un gairebé el cost del viatge. 63% dels ingressos = Títols integrats ATM. Un 18% dels viatges aporten un 35% dels ingressos = Bitllet senzill i altres títols propis.
 10. 10. Comparatiu de tarifes entre Barcelona i 5 Es va agafar el preu de l’any 2008 del ciutats europees títol de més utilització a Barcelona, la T-10 (que té una penetració del 71% dels títols integrats ATM), i es va comparar amb el preu dels títols homogenis de la resta de ciutats (allà on no hi havia títols de 10 viatges es va agafar els títols de validesa setmanal i es va suposar un nombre de viatges comprés entre 10 i 15), resultant els següents valors:
 11. 11. Evolució del cost i del finançament del sistema en el període 2001-2007 Cost d’un Títol considerat Observacions desplaçament El carnet de 10 viatges només és vàlid per a l’STIB, l’operador Brussel·les 1,12 € Abonament de 10 viatges principal. És un títol de la RATP, només vàlid per a un viatge metro o dos 1,14 € Carnet de 10 viatges “t+” a 11,40 € viatges bus - bus. París Malgrat aquesta limitació, representa un 70% de les vendes. 1,12 ÷ 1,68 € Carte Orange setmanal, a un cost de 16,80 € És un títol integrat, vàlid per a tots els modes de transport. Títol vàlid per a metro, bus, tramvia, DLR i algunes companyies ferroviàries. Abonament setmanal de £ 24,20. El sistema tarifari de Londres funciona amb capping: calcula Londres 2,04 ÷ 3,06 € sempre la tarifa més barata de totes les possibles. Per això, el cost per a algun usuari podria resultar inferior a la xifra calculada. Títol emès per l’autoritat de transport, VOR i, per tant, vàlid per Abonament setmanal de 14 € a tots els modes. Viena 0,93 ÷ 1,40 € La tarifa correspon a la zona central, de dimensions inferiors a la Zona 1 de la RMB. Abonament de 10 viatges a 12,80 € És un carnet de TCL, vàlid només per a aquest operador, l’únic Lió 1,28 € de Lió. 0,72 € T-10 d’una zona, de cost 7,20 € Títol integrat vàlid per a tots els modes, que no penalitza Barcelona (0,77 € 2009) (7,77 € 2009) les correspondències entre ells.
 12. 12. Comparatiu de tarifes Per tenir en compte la repercussió del nivell de vida en la comparativa dels preus dels títols entre entre Barcelona i 5 les diferents ciutats, es va calcular la tarifa ciutats europees equivalent tenint en compte el nivell de la renda disponible a cada regió: Renda personal Regió Ràtio respecte Tarifa nominal Tarifa equivalent Ciutat disponible 2004 (€/ considerada de Barcelona (€) (€) any) Regió de Brussel·les 14.977 1,11 1,12 1,01 Brussel·les 1,14 0,74 París Illa de França 20.912 1,55 1,12 ÷ 1,68 0,72 ÷ 1.08 Londres Londres 23.383 1,73 2,04 ÷ 3,06 1,18÷ 1,77 interior Viena i Baixa Viena 18.536 1,37 0,93 ÷ 1,40 0,68÷ 1,02 Àustria Lió Roine - Alps 17.003 1,26 1,28 1,02 0,72 0,72 Barcelona Catalunya 13.488 1 0,77 (2009) (0,77 2009) La conclusió és que, fins i tot tenint en compte el diferent poder adquisitiu de les ciutats analitzades, el títol més habitual té un preu inferior a Barcelona que a les ciutats de referència.
 13. 13. Àmbits del Sistema Tarifari Integrat: Integració Usuari: definició de la zonificació, gamma de títols i preus tarifària a les Operadors: sistema de distribució i compensació Tecnologia: sistema de venda i validació comarques centrals Gestió: recollida, tractament i anàlisi de la informació de vendes i validació Àmbit usuari Àmbit operadors Zonificació: modificacions de les 5a i 6a corona d’acord amb Els dos operadors ferroviaris (FGC i Renfe) ja estan la capil·laritat de la capital comarcal. integrats. Gamma de títols i preus: els actuals del STI de l’àrea de Gran part dels operadors de les comarques centrals ja estan Barcelona per a la comarca del Bages. actualment integrats (Autocars Julià, Transports Castellà ...). Operadors no integrats: signatura de convenis IT. Operadors parcialment integrats: signatura convenis de compensació tarifària. Àmbit tecnologia Àmbit gestió La majoria d’operadors ja tenen implantat el sistema Incorporació al sistema de gestió d’integració tarifària de magnètic. Barcelona. Temps d’implantació del sistema magnètic en aquells Incorporació a la Mesa de la Cambra. operadors que no en disposen: 6 mesos El traspàs a la tecnologia sense contacte es faria conjuntament amb el de l’àrea de Barcelona, amb l’horitzó d’integració tarifària a Catalunya l’any 2012.
 14. 14. Zonificació actual
 15. 15. Nova zonificació
 16. 16. Població i municipis Població No inclosa % població Nombre No inclosos % municipis total STI actual no inclosa municipis STI actual no inclosos Anoia 111.655 14.793 13% Anoia 33 21 64% Bages 176.846 87.617 50% Bages 35 30 86% Total 288.501 102.410 35% Total 68 51 75% Àmbit total STI: Població ∆% Àmbit total STI: Municipis ∆% Actual 5.243.223 Actual 202 Ampliació 102.410 Ampliació 51 5.345.633 2% 253 25% Dades població 1.1.07
 17. 17. El Po nt de Vilomara i Roc (5E) PREUS ABANS Exemples de cost El Pont de Vilomara i Roc - Manresa IT PREUS AMB IT % EST ALVI Bus interurbà 1,4 1,54 per l’usuari Bus urbà T otal 0,77 2,17 1,54 29% El Pont de Vilomara i Roc - Barcelona 1,35 3,1 3,1 30% T otal 4,45 3,1 M oià (5F) PREUS ABANS PREUS AMB IT % EST ALVI Moià - Manresa IT Bus interurbà 3,4 2,1 Bus urbà 0,77 50% T otal 4,17 2,1 Moià - Barcelona 7 3,1 56% T otal 7 3,1 Sant Fruitós de Bages (6D) PREUS ABANS PREUS AMB IT % EST ALVI Sant Fruitós de Bages - Manresa IT Bus interurbà 1,35 0,77 Bus urbà 0,77 64% Total 2,12 0,77 Sant Fruitós de Bages - Barcelona 1,35 3,3 3,3 29% Total 4,65 3,3
 18. 18. Cardona (6E) PREUS ABANS PREUS AMB IT % EST ALVI Cardona - Manresa IT Exemples de cost Bus interurbà 4,15 1,54 Bus urbà 0,77 69% per l’usuari T otal 4,92 1,54 Cardona - Barcelona 12,85 3,3 74% T otal 12,85 3,3 Artés (6E) PREUS ABANS PREUS AMB IT % ESTALVI Artés - Manresa IT Bus interurbà 1,9 1,54 Bus urbà 0,77 42% Total 2,67 1,54 Artés - Barcelona 9,55 3,3 65% Total 9,55 3,3 Sant Salvador de Guardiola (6E) PREUS ABANS PREUS AMB IT % ESTALVI Sant Salvador de Guardiola - Manresa IT Bus interurbà 1,4 1,54 Bus urbà 0,77 29% Total 2,17 1,54 Sant Salvador de Guardiola - Barcelona 1,4 3,3 3,3 30% Total 4,7 3,3
 19. 19. Compensació dels serveis que s’integren La compensació dels desplaçaments interns a la comarca del Bages suposaria 1.014.577,85€. La compensació dels desplaçaments Bages-RMB, 188.414,09€, ho assumiria l’ATM de Barcelona.
 20. 20. Serveis exprés Actuacions del Vilanova i la Geltrú-Barcelona Departament (1) Barcelona-aeroport-Sitges-Vilanova i la Geltrú Sitges-Barcelona Actuacions del 2008 en l’àmbit AMTU d’acord amb el PTVC 2008-2012 Vic-Barcelona Palau-solità i Plegamans-Barcelona La inversió del DPTOP durant el Caldes de Montbui-Barcelona 2008 en noves actuacions en l’àmbit de l’AMTU ha estat d’uns Serveis de vertebració 2.000.000 € Sant Vicenç dels Horts-Sant Boi de Llobregat (L61) Sant Vicenç dels Horts-Molins de Rei-Sant Feliu de Llobregat (L60) Serveis comarcals Igualada-Jjorba-Calaf S’han considerat serveis total Vilanova i la Geltrú-Cubelles o parcialment dins àmbit AMTU Sant Llorenç Savall-Castellar del Vallès-Sabadell Palau-solità i Plegamans-Sabadell
 21. 21. Serveis singulars ACTUACIONSdel Actuacions PTOP Mataró-Granollers-aeroport de Girona Departament (2) Hospital del Mataró (Argentona-Mataró) Actuacions del 2008 en l’àmbit AMTU Hospital de Calella de Mar (Canet de Mar-Calella, d’acord amb el PTVC 2008-2012 Pineda de Mar-Calella, Sant Cebrià-Sant Pol- Calella) Hospital d’Igualada (Calaf-Jorba-Igualada-Santa La inversió del DPTOP durant el Coloma de Queralt) 2008 en noves actuacions en Hospital de Sant Boi de Llobregat (Sant Feliu de l’àmbit de l’AMTU ha estat d’uns Llobregat-Molins de Rei-Sant Vicenç dels Horts) 2.000.000 € Coordinació de bus urbà-interurbà Canet-Sant Pol-Calella Argentona-Mataró Vilanova i la Geltrú-Prat de Vilanova-Cubelles Palau-solità i Plegamans-Sabadell Vic-Gurb-Calldetenes
 22. 22. Bus llançadora dels polígons industrials de ACTUACIONSdel Actuacions PTOP Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca Departament (3) Ullastrell-Terrassa Actuacions previstes per al 2009 en El Masnou-Barcelona l’àmbit AMTU d’acord amb el PTVC Manresa-Barcelona 2008-2012 Caldes de Montbui-Palau-solità i Plegamans- Mollet del Vallès-Granollers S’han considerat serveis total o parcialment dins àmbit AMTU Polígons de Viladecavalls Barberà del Vallès-Badia-Hospital Sant Cugat del Vallès-Barcelona Taulí de Sabadell Rubí-Barcelona Sant Quirze del Vallès-Hospital de Terrassa Terrassa-Barcelona Rubí-Sant Cugat del Vallès- Sabadell-Barcelona Cerdanyola Mollet del Vallès-UAB Vacarisses-Terrassa UAB-Badia-Barberà del Vallès-Sabadell Sant Quirze del Vallès-Sabadell Lledoners (Manresa) Santa Perpètua de Mogoda- Hospital de Mollet del Vallès Barcelona Milllora del servei a Pl- Can Sant Joan
 23. 23. ACTUACIONSdel Actuacions PTOP Departament (4) Contracte-Programa 2006-2009 en Durant l’any 2008, s’ha continuat amb l’àmbit AMTU l’execució dels contractes-programa 2006-2009 amb les empreses concessionàries, fet que ha suposat per l’exercici 2008 una inversió de 3,4 MEUR amb un total de 18 empreses, en l’àmbit AMTU.
 24. 24. ACTUACIONSdel Actuacions PTOP Departament (4) El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha atorgat durant el 2008 Ajuts per a la millora del transport públic urbà de viatgers en autobús 1,1 MEUR en ajuts per a la millora del transport públic urbà de viatgers en autobús. La convocatòria ha beneficiat un total de 17 ajuntaments, dels quals 3 són de l’àmbit AMTU: Municipis Import (EUR) Vic 38.044 Manresa 36.584 Blanes 33.235 Total 107.863
 25. 25. ACTUACIONS PTOP Pla de rodalies de És l’expressió de la nova política Barcelona 2008-2015 (1) d’infraestructures i transports que s'estableix amb l’aprovació del PEIT. PLA DE RODALIES Assumeix les directrius d’actuació per DE BARCELONA 2008-2015 al medi urbà i metropolità que planteja el PEIT en un marc de “mobilitat sostenible”. Defineix i programa les actuacions en la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit dels serveis de Rodalies. Modernitza, renova i incrementa la capacitat de la xarxa.
 26. 26. ACTUACIONS PTOP Pla de rodalies de Barcelona 2008-2015 (2) Augment de la demanda Des de 1989 s’ha triplicat la demanda, que ha passat de 42 M a 125 M viatgers/any el 2006 (*) Dels 140.000 viatgers/dia laborable del 1989, es va assolir 410.000 en 2006 (*) Es descarta a efectes d’aquests anàlisi el 2007 per la situació excepcional Creixement sostingut del 5’2% anual
 27. 27. ACTUACIONS PTOP Pla de rodalies de Barcelona 2008-2015 (3) Infraestructura Augment de l’oferta Nova línea C-7 Martorell - l’Hospitalet (en servei, 2005). Nova línea C-10 Estació de França - Aeroport (en servei, 2006). 4 noves estacions. Material mòbil 41 unitats més (+26,5%) entre 2004 i 2008. Fins a 196 trens.
 28. 28. ACTUACIONS PTOP Pla de rodalies de Barcelona 2008-2015 (4) Augment de l’oferta 2004 2008 ∆ Total ∆% +26,5 % Unitats de trens 155 196 +41 Circulacions +7,6 % 722 777 +55 diàries +39,0 % Places x km 6.322.000 8.784.000 +2.462.000 +9,7 % Km / any 15.850.000 17.385.000 +1.535.000
 29. 29. ACTUACIONS PTOP Pla de rodalies de Barcelona 2008-2015 (5) Augment de la inversió: 100 MEUR més cada any 1999-2003 2004-2008 ∆ Total ∆% Infraestructura 134,2 M€ 405,7 M€ +271,4 M€ +202% Material mòbil 75,9 M€ 306,2 M€ +230,3 M€ +303% Total 210,1 M€ 711,9 M€ 501,7 M€ +239% La inversió dels darrers 5 anys multiplica per 3’5 la dels 5 anys anteriors.
 30. 30. Pla de rodalies ACTUACIONS PTOP De Barcelona 2008-2015 (?) Evolució de l’oferta 1992-2008
 31. 31. ACTUACIONS Pla de rodalies de PTOP Barcelona 2008-2015 (6) Comparativa oferta-demanda Entre 1992 i 2004 la demanda ha crescut molt per sobre de l’oferta (5,2% acumulat anual davant a un 3,6% acumulat anual). Entre 2004 i 2008 s’ha incrementat el ritme de creixement de l’oferta (8,6% acumulat anual) per tractar d’adaptar-se a la demanda existent, que seguia creixent al mateix ritme).
 32. 32. El Pla incorpora un programa específic ACTUACIONS Pla de rodalies de PTOP d’actuacions en matèria d’aparcaments dissuasoris en estacions de la xarxa de rodalies de Barcelona. Barcelona 2008-2015 (7) S’actua en 15 estaciones, la qual cosa suposarà un increment de 6.891 places. Aparcaments dissuasoris Línia Estació Places Tipus C1 Blanes 438 Superfície C1 Llavaneres 82 Superfície C1 Premià de Mar 599 Subterrani C2 Sant Vicenç C. 141 Superfície C2 Vilanova i la G. 1.478 Altura C2 Sitges 100 Subterrani C2 Castelldefels 1.129 Superfície C2 Gavà 280 Altura C2 Viladecans 1.026 Subterrani C2 Granollers centre 348 Altura C2 Cardedeu 518 Superfície C2 Llinars del V. 300 Superfície Estació de Mataró C3 Parets del V. 86 Superfície C3 Granollers-Canovelles 80 Superfície C4 Barberà del V. 286 Altura Total 6.891
 33. 33. ACTUACIONS Imatge extreta de Pla de rodalies de PTOP El Periódico Barcelona 2008-2015 (8) Nous intercanviadors El Pla contempla la construcció d’11 nous intercanviadors, 5 dels quals són una nova estació: Martorell Sagrera-Meridiana (nova estació) El Prat de Llobregat Sabadell Nord Arc de Triomf Barberàà-Cerdanyola (nova estació) La Torrassa (nova estació) Aeroport T-Sud (nova estació) San Cugat Sagrera (nova estació) Passeig de Gràcia (remodelació integral)
 34. 34. ACTUACIONS Pla de rodalies de PTOP Barcelona 2008-2015 (9) Ampliació de la xarxa i desdoblament de vies Actuacions en noves línies: Nova línia Castelldefels-Cornellà Nou accés a l’aeroport del Prat Túnel de Montcada Desdoblaments: Barcelona-Vic Arenys de Mar- Blanes (on sigui viable per la proximitat a la costa)
 35. 35. ACTUACIONS Pla de rodalies de PTOP Barcelona 2008-2015 (10) Estudis per a l’ampliacíó de la xarxa Inici dels estudis per a la definició i la programació d’una línia orbital ferroviària.
 36. 36. ACTUACIONS Pla de rodalies de PTOP Barcelona 2008-2015 (11) Inversió (4.000 MEUR) MEUR Programa d’infraestructures (3.050 950 MEUR) 3.050 Modernització de les infraestructures existents (510 MEUR) Noves línies i desdoblaments (2.540 MEUR) Programa d’estacions (950 MEUR) Infraestructures Estacions Modernització d’estacions (350 MEUR) Nous intercanviadors (500 (MEUR) Noves estaciones (50 MEUR) Aparcaments dissuasoris (50 MEUR)
 37. 37. Servei no Integrat: Bus Turístic, Tramvia Blau i AreroBus Demanda de transport públic l’any 2008 VIATGES VIATGES ∆ 08/07 ANY ANY núm. 2008 2007 absoluts % Metro 376,37 366,37 10,00 2,73% Bus TB 194,87 210,50 -15,64 -7,43% Total TMB 571,24 576,88 -5,64 -0,98% FGC 81,05 79,06 1,99 2,52% Renfe Rodalies 114,39 117,12 -2,73 -2,33% Tramvia 23,17 20,86 2,31 11,09% Autobusos EMT 74,46 71,62 2,84 3,96% Autobusos DGTT 29,24 29,21 0,03 0,10% Autobusos urbans 40,89 40,05 0,85 2,12% TOTAL 934,45 934,79 -0,34 -0,04% SERVEI INTEGRAT 924,99 924,48 0,51 0,05% SERVEI NO INTEGRAT 9,45 10,31 -0,85 -8,26% (dades en milions)
 38. 38. * Servei no Integrat: Bus Turístic, Tramvia Blau i AreroBus Demanda de transport Font: Sistema de Gestió Integració Tarifària. Les dades del servei no integrat facilitades per TMB i EMT públic el gener de 2009 VIATGES VIATGES ∆ 09/08 GENER GENER núm. 2009 2008 absoluts % Metro 30,554 32,314 -1,760 -5,45% Bus TMB 15,874 16,330 -0,456 -2,79% Total TMB 46,428 48,644 -2,216 -4,56% FGC 6,698 6,899 -0,200 -2,90% Renfe Rodalies 8,602 9,306 -0,704 -7,56% Tramvia 1,887 2,003 -0,116 -5,79% Autobusos EMT 5,766 6,410 -0,644 -10,04% Autobusos DGTT 2,298 2,629 -0,331 -12,60% Autobusos urbans 3,273 3,575 -0,301 -8,43% TOTAL 74,953 79,465 -4,512 -5,68% SERVEI INTEGRAT 74,584 78,960 -4,376 -5,54% SERVEI NO INTEGRAT * 0,368 0,505 -0,136 -27,00% (dades en milions)
 39. 39. Demanda de transport públic a les grans àrees metropolitanes Evolució de viatges en transport públic Madrid Barcelona València DEMANDA Abs. Base 100 Abs. Base 100 Abs. Base 100 2001 1.500,4 100 755,4 100 184,6 100 2002 1.513,8 101 800,1 106 189,1 102 2003 1.543,9 103 837,1 111 192,9 104 2004 1.555,2 104 868,2 115 197,6 107 2005 1.591,8 106 886,7 117 203,9 110 2006 1.623,0 108 910,7 121 208,9 113 2007 1.630,6 109 934,8 124 209,3 113 2008 1.598,1 107 934,5 124 203,6 110 Dades de viatges en milions

×