Successfully reported this slideshow.

Més dones, més riquesa, més benestar

149 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Més dones, més riquesa, més benestar

  1. 1. 18 Opinió i debat Diari de Sant Cugat Divendres, 8 de març del 2013 Mercè Conesa Alcaldessa de Sant Cugat És hora de construir una nova cultura directiva Més dones, que trenqui amb la cultura empresarial més riquesa, clàssica més benestar @mconesapagesS i cada vegada tenim més dones amb estudis universitaris, per què són tan poques les que arriben a càrrecs directius? És una de les moltes preguntes que avui, 8 de març, ens hauríem de fer col·lectivament. I dic col· lectivament perquè ens juguemel desenvolupament social i econòmic delpaís. Segons l’Observatori Dona Empresa iEconomia aquesta pèrdua de talent es calcu-la a l’entorn del 0,5% del PIB català. Sincera-ment, no ens ho podem permetre i menys enun context de crisi econòmica com l’actual. Tenim una societat que ha aconseguit aven-ços científics i tecnològics sorprenents però,en canvi, no hem sabut reorganitzar elshoraris laborals per tal que tothom, homes idones, puguin desenvolupar el seu potenci-al com a professionals, però també com a per- # Elisenda Mallolsones. L’actual cultura empresarial difícil-ment canviarà només a cop de llei. Ens cal ungran pacte social per adequar el món laborala les necessitats reals. Hem de convergir capa les pautes socials de països europeus mésdesenvolupats, en horaris laborals i en ofer-ta de serveis de cura als infants i les persones “Ens serà molt empreses catalanes estan ocupats per dones. I un 70% de les empreses catalanes no tenendependents. Només així podrem trencar unaorganització del temps que limita l’aprofita- difícil mantenir cap dona en els seus òrgans de govern. Són xifres, a dia d’avui, encara massa pobres perment del potencial de la meitat de la poblaciói que dificulta la conciliació de la vida perso- l’actual estat del dur a terme aquest canvi empresarial i social. D’aquesta crisi no en sortirem reforçats sinal i laboral. És hora de construir una novacultura directiva que trenqui amb la cultu- benestar sense la no és amb un nou sistema polític, econòmic i social. I aquest nou ordre econòmic necessitara empresarial clàssica. Un sistema, per cert,poc efectiu i més propi de societats industri- participació les valuoses aportacions d’homes i dones. A Noruega, per exemple, paradigma de la igual-als que no pas de societats del coneixement. Tot i que el teixit empresarial femení ha econòmica de les tat, es calcula que un 73% de les dones tre- ballen i aquesta aportació en termes de PIBexperimentat un desenvolupament impor-tant, encara es detecta una proporció baixa dones” representa tanta riquesa com el petroli, la seva principal font d’ingressos.de dones empresàries i emprenedores. Len- Així, la incorporació de les dones a l’acti-tament, però amb fermesa, s’obren espais al vitat empresarial com a emprenedores, pro-reconeixement del valor de les dones empre- fessionals i també com a altes directives éssàries i emprenedores. A Sant Cugat, per sort, necessària i imprescindible en tots els sectorstenim un gruix de dones amb empenta que econòmics per augmentar la riquesa del nos-ocupen llocs directius i de responsabilitat. tre país. El desaprofitament d’aquesta forma-Amb la voluntat de reconèixer socialment la ció es tradueix en un alt cost per a la nostraseva tasca, pròximament hem organitzat una economia. A més, ens serà molt difícil man-trobada amb directives, empresàries i profes- tenir l’actual estat del benestar sense la par-sionals de tot el Vallès. ticipació econòmica de les dones. No hi ha Les dades de què disposem encara són cap país que pugui permetre’s prescindir delpobres. Segons la Cambra de Comerç de Bar- potencial i del talent femení si pretén dibui-celona, només el 8,8% dels càrrecs presents xar un futur sostenible i garantir el benestar.en els òrgans de govern de les 400 primeres Fem-ho possible entre tots i totes. //

×