Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 06 informe biblioteques st cugat xbm

238 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 06 informe biblioteques st cugat xbm

 1. 1. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ESTUDI D’USUARIS DE BIBLIOTEQUES SANT CUGAT DEL VALLÈS juliol 2012 Àrea de Presidència - Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies - Gerència de Serveis de Biblioteques 1
 2. 2. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques SUMARI • INTRODUCCIÓ 3 • FITXA TÈCNICA 5 • OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMP 6 • ÚS DE LA BIBLIOTECA 11 • MOTIUS I ACTIVITATS 19 • VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA 29 • VALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DE FONS DOCUMENTAL 34 • ÚS DE LES TIC 41 • TITULARITAT DE LA BIBLIOTECA 45 • PERFIL DELS ENTREVISTATS 48 • CONCLUSIONS 53 2
 3. 3. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques INTRODUCCIÓEn el marc de l’assistència i suport que fa la Diputació de Barcelona alsajuntaments per a la prestació del servei de biblioteca pública i per al seudesenvolupament, fa uns anys la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB) vainiciar una línia de serveis en l’àmbit de l’avaluació com a forma de promoure lamillora de les biblioteques a través del coneixement de les activitats quedesenvolupen, de la població a la qui s’adrecen i dels usuaris que les fan servir.En aquest sentit, l’any 2000 es va portar a terme el primer Estudi de satisfacciódels usuaris de les biblioteques de la província sota la direcció tècnica i el suportdel Servei d’Avaluació i Qualitat (SAQ) de la Diputació. Aquest primer estudi vapermetre conèixer perfils d’usuari, hàbits d’ús i satisfacció dels usuaris de lesbiblioteques amb dades globals pel conjunt de la Xarxa de BibliotequesMunicipals (XBM). Una de les conclusions de l’estudi va ser que si bé les dadespodien servir per gestionar millor el conjunt de la XBM, també fora interessantdisposar de dades d’àmbits territorials menors a la província. 3
 4. 4. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques INTRODUCCIÓÉs per això que després d’aquest estudi inicial, la GSB va impulsar la realitzaciód’estudis similars d’àmbit local, els primers dels quals es van realitzar el 2003;per raons de capacitat de resposta de la pròpia GSB i d’interès es va decidir queaquests estudis es realitzarien en els municipis de més de 30.000 habitants de laprovíncia que tinguessin un servei bibliotecari amb un mínim de recursos i decapacitat operativa.L’interès dels estudis va portar a repetir-los periòdicament per possibilitarl’obtenció de dades comparatives i d’evolució de les principals característiquesestudiades al llarg del temps. Així doncs, un cop per mandat es realitza l’estudide satisfacció a nivell de XBM i també els estudis de satisfacció local. Aquestestudi que teniu a les mans, és ja la 3a edició de l’estudi que es realitza per almunicipi de Sant Cugat del Vallès.Cal tenir en compte en la lectura de les dades que des de l’anterior edició del’estudi (2008) s’ha inaugurat la Mira-sol Marta Pessarrodona (26/03/2011). 4
 5. 5. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques FITXA TÈCNICA Aquest document presenta els resultats de la tercera edició de l’enquesta a usuaris de biblioteques de Sant Cugat del Vallès, per encàrrec de la Gerència de Serveis de Biblioteques. La metodologia emprada ha estat l’entrevista telefònica a majors de 14 anys, residents al municipi, amb carnet de la biblioteca i que hi hagin anat els darrers dotze mesos. S’han fet 400 entrevistes. El marge d’error associat als resultats és de 5 punts percentuals per un interval de confiança del 95,5% i en el supòsit de màxima indeterminació (p=q). En el disseny mostral s’ha fixat quotes de sexe i edat. El treball de camp ha estat fet per Institut Opinòmetre (empresa homologada per la Diputació de Barcelona) entre els dies 4 i 8 de juny de 2012. El present informe ha estat elaborat pel Servei d’Avaluació i Qualitat, adscrit a la Direcció d’Estudis i Perspectiva de la Diputació de Barcelona.Al llarg d’aquest any s’ha realitzat aquest estudi a un total de 29 municipis de la província. Per ordre alfabètic són Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Cornellà deLlobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí,Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Viladecans, Vilafrancadel Penedès i Vilanova i la Geltrú. 5
 6. 6. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMP
 7. 7. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMP En un 39,3% dels casos els telèfons no els contesta ningú o no són vàlids. Quan algú contesta la trucada en el 53,6% dels casos l’usuari no viu a la llar a la que s’està trucant. Quan el telèfon marcat és el de l’usuari i algú contesta la trucada, en un 1,4% dels casos no es pot localitzar l’usuari o aquest no pot contestar. Quan es parla amb l’usuari en un 36,9% dels casos aquest es nega a contestar l’entrevista. Quan l’usuari accedeix a contestar l’entrevista en un 28,1% dels casos no ha anat a cap biblioteca els darrers dotze mesos, en un 4% ha anat a alguna biblioteca però no del municipi. Un 67,8% ha anat a alguna biblioteca del municipi. Els principals motius pels quals els entrevistats no van a la biblioteca són la manca de temps (21,1%) i que no necessita anar a la biblioteca (18,7%). 7
 8. 8. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMPPer a la realització de les 400 entrevistes s’ha utilitzat 3.407 telèfons de la Base de Dades d’Usuaris de Biblioteques. A continuació es descriuen elsresultats obtinguts a partir de les trucades fetes. 15,4% Telèfons no vàlids 23,9% No contesten / comuniquen 32,6% L’usuari no hi viu 0,1% No es pot localitzar l’usuari 0,3% L’usuari no pot contestar Contesten al Trucades 10,2% No vol contestar telèfon 4,9% No ha anat a la biblioteca els darrers 12 mesos 0,7% No ha anat a una biblioteca del municipi 11,9% Ha anat a una biblioteca del municipi 100,0% 53,6% L’usuari no hi viu 0,1% No es pot localitzar l’usuari 0,5% L’usuari no pot contestar Contesten 16,9% No vol contestar És el telèfon 8,1% No ha anat a la biblioteca els darrers 12 mesos de l’usuari al telèfon 1,2% No ha anat a una biblioteca del municipi 19,6% Ha anat a una biblioteca del municipi 100,0% 8
 9. 9. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMP 0,2% No es pot localitzar l’usuari 1,1% L’usuari no pot contestarÉs el telèfon 36,4% No vol contestar Es parla de l’usuari 17,5% No ha anat a la biblioteca els darrers 12 mesos amb l’usuari 2,5% No ha anat a una biblioteca del municipi 42,2% Ha anat a una biblioteca del municipi 100,0% 36,9% No vol contestar 17,8% No ha anat a la biblioteca els darrers 12 mesos L’usuari Es parla 2,5% No ha anat a una biblioteca del municipi accedeix aamb l’usuari 42,8% Ha anat a una biblioteca del municipi contestar 100,0% L’usuari 28,1% No ha anat a la biblioteca els darrers 12 mesosaccedeix a 4,0% No ha anat a una biblioteca del municipi L’usuari 67,8% Ha anat a una biblioteca del municipi contestacontestar 100,0% l’enquesta 9
 10. 10. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques OBSERVACIONS DEL TREBALL DE CAMP Vostè va a la biblioteca? I a alguna Per quin motiu no ha anat a biblioteca del municipi? la biblioteca? (n = 597) (Espontània) (n = 168) No té temps 21,1 No necessita / no li interessa anar a biblioteques 18,7 Ja no li va bé o no li queda a prop 15,8 No acostuma a anar a biblioteques 12,9 No ha anat a la biblioteca els Només anava per motius destudis i ja no ho necessita 7,6Ha anat a una darrers 12 mesos 6,4biblioteca del Va a una altra més propera al lloc destudi, treball o domicili 28,1% municipi Té Internet i no li cal anar a biblioteques 6,4 67,8% Per motius de salut / edat avançada 2,9 Cap raó en concret 1,8 Només anava per acompanyar als fills i ja no cal 1,8 Prefereix comprar-se els llibres / utilitza llibre electrònic 1,2 Prefereix estudiar a casa 1,2 No ha anat a una biblioteca del Altres motius 1,2 municipi No troba el que busca 0,6 4,0% No contesta 0,6 0% 10% 20% 30% 40% 10
 11. 11. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA
 12. 12. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Un 93,0% dels usuaris actius de biblioteques de Sant Cugat del Vallès ha anat a la Biblioteca Gabriel Ferrater i un 23,0% ha anat a la Biblioteca Marta Pessarrodona. Un 84,8% diu anar més a la Biblioteca Gabriel Ferrater i un 15,3% va més sovint a la Marta Pessarrodona. El 9,3% dels entrevistats va la biblioteca com a mínim un cop per setmana. Una tercera part hi va com a mínim un cop al mes. Un 68,8% va a la biblioteca tot l’any, un resultat molt similar al dels anys anteriors. Gairebé el 60% dels entrevistats va a la biblioteca per les tardes entre setmana. Més de la meitat dels entrevistats (55,0%) va sol a la biblioteca. Un 23,0% acostuma a anar-hi amb els fills i un 14,8% acostuma a anar-hi amb els amics. Un 12,5% dels entrevistats diu anar habitualment a biblioteques d’altres municipis i un 28,5% algunes vegades. Aquestes dades són molt similars a les d’anteriors estudis. Al marge de Sant Cugat del Vallès, el municipi on més entrevistats van a la biblioteca és Barcelona (53,0%) seguit de Cerdanyola del Vallès (22,3%). Els principals motius que porten els entrevistats a biblioteques d’altres municipis són els estudis (30,5%). 12
 13. 13. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Coneixement de la biblioteca Última visita a la biblioteca (n = 400) (n = 400) Un mes o menys Entre dos i sis mesos Entre set mesos i un any Hi ha anat No hi ha anat No coneix Més dun any No hi ha anat100% 2,5 100% 4,5 7,0 2,5 34,0 15,780% 80%60% 60% 77,0 33,5 93,0 43,040% 40%20% 0,3 3,8 20% 41,3 8,3 23,0 10,7 0% 0% Biblioteca Mira-sol Marta Biblioteca Gabriel Ferrater Biblioteca Mira-sol Marta Biblioteca Gabriel Ferrater Pessarrodona Pessarrodona 13
 14. 14. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Amb quina freqüència va a A quina biblioteca va amb més aquesta biblioteca? freqüència? (n = 400) Cada dia Alguns cops per setmana Alguns cops al mes (n = 400) Menys dun cop al mes A temporades Altres Ns/Nc 100% 84,8 100% 1,0 0,8 10,3 80% 32,2 29,5 80% 39,5 60% 60% 15,6 40,5 40% 40% 29,7 33,5 20% 15,3 20% 20,0 21,0 14,8 7,5 0% 0% Biblioteca Mira-sol Marta Biblioteca Gabriel Ferrater 2004 2008 2012 Pessarrodona XBM Alguns cops per setmana 18,7% Menys d’un cop al mes 29% Alguns cops al mes 39,3% A temporades 8,7%Les valoracions i els usos presentats a la resta de l’estudi estan referits a la biblioteca a la que es va amb més freqüència. 14
 15. 15. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Hi ha alguna època de l’any en que vagi més sovint a la biblioteca? Quina? A quina franja horària va a la biblioteca? (Multiresposta) (n = 400) (n = 400) 2004 2008 201280% 80% 69,5 68,8 64,060% 59,8 60%40% 40% 22,0 19,820% 15,8 16,1 21,5 10,1 20% 7,0 3,7 1,3 2,3 0,5 0,3 0,5 6,00% 3,5 4,5 2,0 2,8 Tot lany igual Vacances Exàmens Altres No sap 0% Matí entre Migdia entre Tarda entre Vespre entre Matí cap de Tarda cap de No sap setmana setmana setmana setmana setmana setmana XBM Tot l’any igual 67,7% Exàmens 13,6% Vacances 14,7% Altres 5,9% 15
 16. 16. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Amb qui acostuma a anar a la Els últims dotze mesos amb qui ha biblioteca? anat a la biblioteca? (n = 400) (Multiresposta) (n = 400)60% 100% 55,050% 80,3 80%40% 60%30% 23,0 40% 35,8 33,520% 14,8 20%10% 7,0 0,30% 0% Sol Amb fills Amb amics Altres Ns Sol Amb amics Amb fills 16
 17. 17. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Va a biblioteques fora del municipi? A quins municipis va a la biblioteca? (n = 400) (n = 164) 2008 201280% Barcelona 53,0 59,0 58,060% Cerdanyola del Vallès 22,6 Altres fora província de 8,540% Barcelona 28,5 26,8 Rubí 7,320% 14,3 12,5 Sabadell 4,3 1,00% Habitualment Alguna vegada Mai Ns / Nc Terrassa 4,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17
 18. 18. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques ÚS DE LA BIBLIOTECA Per quin motiu va a biblioteques Va a biblioteques fora del municipi? d’altres municipis? (n = 400) (Multiresposta) (n = 164) Perquè està a prop d’on estudia 30,5 2008 201280% Està a prop a les vacances/caps setmana 11,6 Perquè treballa a prop de la biblioteca 9,8 59,0 58,0 Per proximitat 9,160% Per motius d’estudis 7,9 Està a prop de casa familiar/amic 6,140% Perquè li ve de pas 4,9 28,5 26,8 Hi ha llibres més especialitzats 4,920% 14,3 12,5 Per raons professionals 4,3 Per buscar llibres no troba en altres biblioteques 4,3 1,00% Per anarhi amb amics 3,7 Habitualment Alguna vegada Mai Ns / Nc Hi ha més llibres 2,4 Per oci 2,4 L’entorn és més agradable 2,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % % % % % % % % % 18
 19. 19. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS
 20. 20. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS Quan es demana de manera no suggerida què es va a fer a la biblioteca, el 48,0% dels entrevistats diu que hi va a utilitzar el servei de préstec. Un 29,8% diu que hi va a estudiar. Si es força als entrevistats a escollir entre un ús per estudis, per oci o per motius professionals, el 58,0% diu que el seu ús de la biblioteca està relacionat amb l’oci. El 34,3% diu que el seu ús de la biblioteca està relacionat amb els estudis. Quan es fa optar als entrevistats entre l’oci, els estudis i els motius professionals, els resultats obtinguts no són gaire diferents dels obtinguts el 2008. De les diferents activitats avaluades, aquella que més entrevistats diuen fer és “buscar / consultar informació”. Un 19,8% ho fa habitualment i un 44,0% diu que alguna vegada. “Mirar vídeos, dvd’s o escoltar música” és clarament l’activitat que menys gent diu fer. Altrament, un 16,0% diu que habitualment es connecta al Wi-Fi i un 5,0% utilitza els ordinadors de la biblioteca. 20
 21. 21. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS En relació amb les activitats concretes avaluades, s’observa un descens en relació al 2008 dels entrevistats que busquen informació sobre un determinat tema i dels que llegeixen llibres. Al voltant del 65% dels entrevistats sap que a la biblioteca es realitzen exposicions periòdiques i es fa l’Hora del Conte. Les exposicions són alhora les activitats més freqüentades (44% hi ha anat). La resta d’activitats suggerides recullen una notorietat per sota del 50% i una assistència significativament menor que les dues activitats anteriors. El Tot Sant Cugat (36,5%) i els cartells publicitaris (32,0%) són els mitjans que més entrevistats mencionen com el mitjà a través del qual s’informen de les activitats de la biblioteca. Els equipaments suggerits són coneguts per la gran majoria dels entrevistats (més del 90%) i freqüentats per una àmplia majoria (més del 70%). L’excepció és l’Aula Magna, un equipament conegut pel 50% dels entrevistats i visitat en alguna ocasió pel 23,5% d’aquests. 21
 22. 22. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS Normalment què hi va a fer a la biblioteca? (Espontània) (Multiresposta) (n = 400) Primera resposta Suma de les tres respostes Préstec de llibres 48,0 Préstec de llibres 34,0 Estudiar 29,8 Estudiar 26,8 Llegir premsa o revistes 17,3 Acompanya als nens 14,3Llegir premsa o revistes 10,5 Buscar informació 12,8 Préstec en general 8,8 Acompanya als nens 8,3 Llegir 8,0 Buscar informació 7,3 Préstec de vídeos 5,0 Fer deures 3,5 Préstec en general 4,8 Fer servir ordinador 3,3 Internet 2,5 Llegir 3,5 Prestec de cd’s 2,3 Fer deures 1,8 Anar a les activitats 2,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% XBM XBMPréstec llibres 40,5% Estudiar 22,5% Llegir 12,9% Llegir premsa 4,4% Préstec llibres 55,8% Estudiar 28,4% Llegir 25,4% Llegir premsa 17,2% 22
 23. 23. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS Quin dels següents és el principal Quina de les següents frases descriu motiu per anar a la biblioteca? millor el seu ús de la biblioteca ? (n = 400) (n = 400) 2008 2012 Hi va per fer-hi alguna activitat com estudiar, llegir o consultar documents 43,870% i aprofita per utilitzar el 58,0 servei de préstec (A)60% 53,850% Hi va per treure o tornar algun llibre o altres 30,840% documents en préstec i no 34,8 34,3 shi està gaire estona (B)30%20% Hi va per fer-hi alguna 9,8 activitat com estudiar, 25,310% 7,0 llegir o consultar documents (C) 1,8 0,80% Estudiar Oci Motius professionals Altres XBM Ns-Nc 0,3 XBM Frase A 40,6% Estudiar 31,9% M. Professionals 10,7% Frase B 39% Oci 54,9% Altres 2,2% Frase C 19,6% 0 10 20 30 40 50 23
 24. 24. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS A la biblioteca amb quina freqüència ... ? (n = 400) Buscar/Consultar informació sobre un informació Estudiar determinat tema Habitualment Alguna vegada Mai Habitualment Alguna vegada Mai Ns-Nc100% 100% 21,5 25,7 36,3 80%80% 53,5 60,9 58,360% 60% 49,5 47,5 44,0 40%40% 21,3 15,0 18,820% 20% 26,7 29,0 26,8 25,3 19,8 20,0 0% 0% 2004 2008 2012 2004 2008 2012 XBM XBM Habitualment 29% Alguna vegada 51,3% Mai 19,7% Habitualment 27,3% Alguna vegada 16% Mai 56,1% 24
 25. 25. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS A la biblioteca amb quina freqüència ... ? (n = 400) Llegir premsa, revistes o còmics Llegir llibres Habitualment Alguna vegada Mai Ns-Nc Habitualment Alguna vegada Mai100% 100%80% 80% 50,3 47,5 47,8 54,0 53,3 67,360% 60%40% 40% 30,2 33,3 33,3 33,2 32,3 21,820% 20% 22,3 19,0 14,5 16,5 12,6 11,0 0% 0% 2004 2008 2012 2004 2008 2012 XBM XBM Habitualment 17,1% Alguna vegada 35,7% Mai 47,1% Habitualment 24,6% Alguna vegada 28,9% Mai 46,3%El 2003 i 2008 “llegir premsa / revistes” i “llegir còmics” es demanava per separat. Les dades que apareixen al gràfic fan referència a llegir premsa / revistes.El 2003 i 2008 es demanava per separat “llegir llibres propis” i “llegir llibres de la biblioteca”. Les dades que apareixen al gràfic fan referència a llegir llibres de la biblioteca. 25
 26. 26. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS A la biblioteca amb quina freqüència ... ? (n = 400) Mirar vídeos, dvd’s o escoltar música ví dvd’ mú Connectar-se al Wi-Fi o utilitzar els Connectar- Wi- Habitualment Alguna vegada Mai ordinadors de la biblioteca 100% Habitualment Alguna vegada Mai 100% 80% 80% 60% 83,3 59,5 86,9 63,5 89,3 60% 40% 40% 20% 24,5 20% 31,5 13,3 10,1 9,0 3,0 3,5 1,8 16,0 0% 5,0 2004 2008 2012 0% Connectar-se a wi-fi de la biblioteca Utilitzar els ordinadors de la biblioteca XBM Habitualment 3,9% Alguna vegada 17,2% Mai 78,8%En anteriors edicions mirar vídeos, dvd’s i escoltar música es demanaven per separat. Les dades posades al gràfic pel 2008 i 2003 fan referència només a mirar vídeos / dvd’s. 26
 27. 27. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS A través de quin mitjà s’assabenta Coneixement i assistència a les de les activitats que es fan a la activitats de la biblioteca biblioteca? (n = 400) (Espontània) (Multiresposta) (n = 400) Tot Sant Cugat 36,5 Hi ha anat Coneix no hi ha anat No coneix Cartells publicitaris 32,0100% Mateixa biblioteca 7,3 32,5 35,580% 50,3 58,3 Web 6,5 64,3 64,560% 23,5 Diari de Sant Cugat 5,5 40,340% Amics i Familiars 4,5 38,820% 44,0 39,8 28,8 32,3 1,3 Cugat.cat 24,3 11,0 7,0 0% 2,0 3,3 4,3 Altres Exposicions Hora del conte Xerrades amb Clubs de lectura Poesia al pati Tallers de periòdiques autors i autores manualitats per a infants No sassebenta 27,8 No sap 0,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 27
 28. 28. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques MOTIUS I ACTIVITATS Coneixement i ús dels diferents equipaments municipals (n = 400) Hi ha anat Coneix no hi ha anat No coneix No sap 100% 0,3 0,5 3,8 4,3 6,5 12,0 18,0 80% 23,3 48,5 60% 96,0 87,5 40% 77,8 27,8 70,0 20% 23,5 0% Cinemes Sant Cugat Teatre-Auditori Casal de Cultura Museu (Monestir i Aula Magna (E.M.) Casa Aymat) 28
 29. 29. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA
 30. 30. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA En una escala del 0 al 10 els usuaris valoren la biblioteca del municipi a la que van amb un 8, confirmant la tendència a l’alça de la valoració detectada al 2008. Amb un 8,6, el tracte del personal és l’aspecte més ben valorat seguit de la neteja (8,5) i l’estat de les instal·lacions (8,3). La disponibilitat d’ordinadors es manté com l’aspecte pitjor valorat (6,5). L’espai, l’atenció del personal i la localització són, per aquest ordre, les respostes més freqüents quan es demana per allò que més agrada de la biblioteca. Quan es demana per allò que caldria millorar, un 24,5% diu que no cal millorar res i un 9,0% diu que no ho sap. Entre els que si que concreten alguna resposta un 18,8% diu que cal millorar el fons bibliogràfic i un 10,5% diu que cal més espai. Pel que fa a la dificultat que suposa buscar un lloc per seure, un 21,8% diu que costa molt o bastant. Un 57,3% diu que consta poc o gens. 30
 31. 31. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA Valoració de la biblioteca (n = 400) 2004 2008 201210 XBM 8,6 8,2 8,2 8,4 8,2 8,5 8,2 8,3 Global 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9 8 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 Neteja 8,5 6,4 6,4 6,5 Tracte personal 8,4 6 Estat instal∙lacions 8,4 Disseny espai 8 4 Comportament gent 7,7 Senyalitzacions 7,7 2 Comfortabilitat taules i  cadires 7,5 Disponibilitat  0 ordinadors 6,6 Global El tracte La neteja Estat de les El disseny de El Les Comfortabilitat La disponibilitat personal instal·lacions lespai comportament senyalitzacions de taules i dordinadors de la gent cadires 31
 32. 32. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA Què és el que més li agrada de la Què creu que és més important biblioteca? millorar? (Espontània) (Multiresposta) (n = 400) (Espontània) (Multiresposta) (n = 400) L´espai 10,5 Res 24,5L´atenció del personal 9,5 El fons bibliogràfic 18,8 La localització 9,0 El fons bibliogràfic 7,3 Més espai 10,5 Les instal·lacions 7,0 7,0 Ampliar l´horari 6,5 La zona per nens La tranquil·litat 6,3 Més ordinadors 4,5 La llum 5,0 Les taules i les Que és gran 3,8 3,5 cadiresL´ordre i l’organització 3,5 Més silenci 3,0 El servei de préstec 3,5 Hi ha de tot 2,8 Falta de llibres 2,5 especialitzats El silenci 2,0 No sap 9,0 No sap 1,8 0% 5% 10% 15% 0% 10% 20% 30% XBM XBMFons bibliogràfic 24,2% Préstec 7,7% Atenció pers. 7,2% Hi ha de tot 7,0% No sap 24% Fons bibliogràfic 18,7% Res 14,3% Més espai 8,1% 32
 33. 33. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DE LA BIBLIOTECA Quan busca un lloc per seure li costa molt, bastant, poc o gens trobar-lo? (n = 400) 2004 2008 2012 100% 80% 59,9 60,25 60% 57,3 40% 21,1 22,25 21,8 20% 9,7 10,5 11,3 10,5 9,4 6,25 0% Molt / Bastant Normal / Regular Poc / Gens Ns / Nc XBM Molt / bastant 17% Normal / Regular 6,9% Poc / Gens 70,7% 33
 34. 34. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DEL SERVEI DEPRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL
 35. 35. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL El servei de préstec és valorat amb un 8,6 sobre 10. És a dir, la valoració d’aquest servei és superior a la valoració global que obté la biblioteca. Aquesta valoració suposa un millora de 0,4 dècimes respecte el 2008. El termini per retornar els documents és valorat com a suficient per un 78,0% dels entrevistats. El servei de préstec de llibres és clarament el més utilitzat pels entrevistats. Prop del 15% dels usuaris diu que l’utilitza més d’un cop al mes. Els altres serveis de préstec són coneguts per la majoria dels usuaris però aquells que suposen el 37% en el cas del servei de préstec de vídeos / dvd’s i estan al voltant del 25% en el cas del préstec de cd’s i i per sota del 20% en les revistes. La meitat dels usuaris considera que la biblioteca és molt o bastant complerta. Aquest resultat és molt similar a l’obtingut el 2008. Gairebé el 70% creu que a la biblioteca és molt fàcil o fàcil trobar els documents que es busquen. El més habitual és que els entrevistats quan volen un document el busquin directament a les prestatgeries (43,0%). Un 25,3% el demana al personal de la biblioteca i un 29,0% consulta el catàleg. Respecte els anys anteriors disminueix el nombre d’entrevistats que consulta el catàleg i augmenta el dels que busquen els documents a les prestatgeries. El 35,0% ha utilitzat el préstec interbibliotecari, un 74,5% sap que existeix aquesta possibilitat. En relació als anys anteriors, s’observa un increment tant del coneixement com de l’ús d’aquest servei. 35
 36. 36. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de BibliotequesVALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL El termini per retornar els documents Valoració del servei de préstec és suficient o insuficient? (n = 400) (n = 400) Suficient Insuficient10 Ns / Nc No coneix el servei 100% 5,3 4,8 8,6 7,5 8,2 20,3 8 23,5 9,8 80% 6 60% 4 40% 75,7 78,0 71,3 2 20% 0 0% 2008 2012 2004 2008 2012 XBM XBM Valoració 8,4 Suficient 82,1% Insuficient 13,7% 36
 37. 37. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de BibliotequesVALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL Coneixement i ús del servei de préstec (n = 400) XBM Llibres Usa 89,5% No usa 9% No coneix 1,2% Alguns cops per setmana Alguns cops al mes Un cop o menys al mes A temporades No el fa servir però el coneix No coneix XBM 100% 4,8 Vídeos / DVDs 13,8 15,5 12,0 22,8 Usa 42,1% 80% No usa 51,2% 26,5 No coneix 6,3% 49,3 60% 58,8 60,8 XBM 40% 42,0 CDs 17,5 Usa 40,3% 20% 12,8 No usa 52% 16,5 7,8 13,8 10,0 6,5 No coneix 7,6% 0% 1,0 2,5 2,8 1,8 Llibres Vídeos / DVDs CDs Revistes 37
 38. 38. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de Biblioteques VALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL La biblioteca és molt, bastant, poc o Quin tipus de document troba gens complerta? a faltar? (n = 400) (Espontània) (Multiresposta) (n = 108) 2008 201280% Llibres 64,8 Mes llibres60% 25,9 55,3 especialitzats 50,8 DVD/Vídeos/Pel·lícules 14,840% 28,0 27,0 Revistes 5,6 18,820% 12,5 CD´s/Música 2,8 4,3 3,50% Tot en general 6,5 Molt / Bastant Normal / Regular Poc / Gens Ns / Nc XBM Altres respostes 0,9 Molt / bastant 68,7% Normal / Regular 6,5% Poc / Gens 21% 0% 20% 40% 60% 80% La pregunta sobre el tipus de document que es troba a faltar només l’han respost 108 entrevistats. Per tant el marge d’error associat a aquest resultat és molt elevat. 38
 39. 39. Estudi d’usuaris de biblioteques Direcció d’Estudis i Prospectiva - Servei d’Avaluació i Qualitat Sant Cugat del Vallès – juliol 2012 Gerència de Serveis de BibliotequesVALORACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC I DEL FONS DOCUMENTAL És fàcil trobar els documents? Com ho fa per trobar els documents? (n = 400) (n = 400)80% 65,5 Consulta el catàleg El busca directament a les El demana al personal de la prestatgeries biblioteca60% Altres Ns-Nc 100% 0,5 1,8 22,0 21,8 25,340% 80% 60% 50,7 47,3 43,020% 15,5 40% 10,8 4,3 3,8 20% 0,3 25,7 28,8 29,00% Molt fàcil Fàcil Ni fàcil ni Difícil Molt difícil Ns-Nc 0% difícil 2004 2008 2012 XBM XBM Molt fàcil / fàcil 82,4% Consulta catàleg 24,3% Ni fàcil ni difícil 7,8% Busca prestatgeries 45,6% Difícil / molt difícil 9,1% Demana al personal 28,9% 39

×