Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

My magazine

749 views

Published on

A partir d’un treball previ i d’una pauta http://projectguidelines.wikispaces.com/, l’alumnat crearà el número d’una revista o diari tenint en compte les característiques de cada mitjà de comunicació. Una vegada tot el contingut estigui elaborat, amb el programa publisher hauran de realitzar la maquetació d’aquest per a posteriorment pujar la producció a un espai d’internet (bubbleshare, slideshare). Finalment, realitzaran la presentació oral del producte final, que s’enregistrarà en vídeo per després penjar-se al Youtube. Tant la producció oral com la escrita s’inclouran, mitjançant un link, al blog que l’alumnat utilitza com a portfolio on-line.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

My magazine

 1. 1. I.E.S. VINYET IV Premi TIC- fundacióimpuls
 2. 2. Breu resum del projecte. <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Amb aquest plantejament volem millorar la competencia comunicativa oral de l’alumnat mitjançant un model metodològic per projectes en el que el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera sigui significatiu i es converteixi en un instrument per a accedir a altres àrees de coneixement. Amb aquest, pretenem que l’alumne sigui més conscient del seu propi procés d’aprenentatge i del coneixement que té d’una tercera llengua. Tot això, repercutirà en una millora de les seves habilitats comunicatives: fent-lo més autònom a l’hora de resoldre problemes i augmentant la seguretat en ell mateix. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Volem que el projecte es realitzi en una atmosfera creativa i cooperativa amb la intenció de produir un producte que té una funció i utilitat en el món real. Dintre d’aquest procés, el correcte ús de les TIC és vital; no únicament per jugar amb el punt motivacional sinó per apropar el procés de creació i el producte final el més possible al contexte situacional real. </li></ul>
 3. 3. Títol: MY NEWSPAPER/MAGAZINE Numeració: UNITAT 2 Nombre de sessions i durada: Data inici : 24/10/2008 / Data cloenda 11/12/2008 Sessions estimades: 14 Sessions utilitzades: 20 Nivell: 2n E.S.O. Trimestre: 1er
 4. 4. Student’s guideline <ul><li>A partir d’un treball previ i d’una pauta http://projectguidelines.wikispaces.com/ , l’alumnat crearà el número d’una revista o diari tenint en compte les característiques de cada mitjà de comunicació. Una vegada tot el contingut estigui elaborat, amb el programa publisher hauran de realitzar la maquetació d’aquest per a posteriorment pujar la producció a un espai d’internet (bubbleshare, slideshare). Finalment, realitzaran la presentació oral del producte final, que s’enregistrarà en vídeo per després penjar-se al Youtube. Tant la producció oral com la escrita s’inclouran, mitjançant un link, al blog que l’alumnat utilitza com a portfolio on-line. </li></ul>
 5. 5. Recursos didàctics i materials Mitjans audiovisuals d’educació i apropaments a la vídeo producció: Càmera de vídeo i Studio 8 pinacle. Elements tradicionals : Models de premsa escrita. Diccionaris Tecnologies de la informaciói la comunicació: Programes: Publisher, PowerPoint, Photoshop, Word. Accés internet: webs de periòdics i revistes, traductors.... Espais: Wikispaces, Blogger, Slideshare, Flikr, Bubbleshare, Youtube.
 6. 6. O bjectius <ul><li>1- Utilitzar lèxic relacionat amb els mitjans de comunicació. </li></ul><ul><li>2-Distinguir el format dels diferents mitjans de premsa escrita i dintre d’aquest les corresponents seccions i reporduir-lo/les. </li></ul><ul><li>3- Redactar una notícia responent a les 6 Wh- preguntes, utilitzant un llenguatge clar i concís. </li></ul><ul><li>4-Utilitzar internet de manera responsable. </li></ul><ul><li>5- Prioritzar l’ús de les noves tecnologies front als mètodes tradicionals. </li></ul><ul><li>6- Realitzar una presentació oral. </li></ul>
 7. 7. Metodologia Anàlisi de l’ús de la llengua i del seu usuari (Marc) ACTIVITATS I ESTRATÈGIES COMUNICATIVES de : Producció Oral : fer una presentació dels diferents apartats de la revista amb el suport de dades visuals. Escales : adreçar-se a una audiència. Escrita: escriure articles de revista/diari. Escala: escriptura creativa. Estratègies: Preparació: estil periodístic wh-, Escala: respectar l’estructura de la notícia. Recepció Comprensió oral : escoltar com a espectador en directe a fi de comprendre informació general. Escala: No s’avalua. Visual: llegir a fi de comprendre informació global i específica. Escala: llegir per informar-se i discutir. Interacció Oral: respondre a petites preguntes aclaratives per part del professor relacionades amb el text. Escala : creada pel professor. Estratègies: reparació: demanar i proporcionar aclariments. Escala: demanar aclariments. component paralingüístic: correcta postura i actitud durant l’exposició.
 8. 8. Avaluació Inicial: Activitat oral: Let’s have a look at these publications. Formativa: observació continuada amb comentaris al voltant de determinades tasques relacionades amb el projecte. Final : Presentació de la revista/periòdic i resposta a preguntes específiques d’aquest. Agrupament: individual /grup
 9. 9. C onclusió <ul><li>L’extensió. La majoría d’alumnes volen fer 1000 w. p erquè volen treure un excel.lent . Des del punt de vista motivacional està perfecte, però el que passa és que aviat es queden sense idees i és el professor el que els té que sugerint possibles seccions, articles, entrevistes etc. A més a més, es perden front a la quantitat d’informació que troben a internet. La reserca inicial hauria d’incloure una pauta que ja estem pensant en realitzar per al curs vinent. </li></ul><ul><li>Valorem molt positivament la utilitat d’aquest projecte pel que fa a la atenció a la diversitat. Han treballat correctament alumnes de la USEE i alumnes que tenen l’anglès com a L1. </li></ul>

×