Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Министарство пољoпривреде трговинешумарства и водопривредеРепублика СрбијаСектор пољопривредне инспекцијеОмладинских брига...
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике            Србије, Указ о проглашењу Закона о безбедност...
АНАЛИЗА РИЗИКА              ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ     RASSFСАВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ НАЦИОНАЛНА РЛ ...
2.јуна 2009. године донет указ о проглашењу Закона о безбедности хране10.јуна 2009 Закон о безбедности хране ступио на сна...
Упис у Централни регистар објеката            Члан 15. Производњом и прометом хране и хране за животиње може ...
Општи услови за безбедност хране           Члан 25. Забрањено је стављање у промет хране која        није...
Одговорност         Члан 31. Субјекти у пословању храном и храном за  животиње у свим фазама производње,прераде...
Следљивост            Члан 32. У свим фазама производње, прераде и промета хране и хране за животиње мора бити...
Одговорност              Члан 33.  Ако субјект у пословању храном, када та храна више није подњеговом непо...
Услови хигијене хране у пословању храномЧлан 45.Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде дасу у свим фазама произв...
Анализа опасности и критичних контролних тачака(HACCP)Члан 47.Субјекти у пословању храном дужни су да успоставесистем за о...
AUDIT  INTERNA: KOJU SPROVODI OSOBLJE  ZAPOSLENO U POSTROJENJU, PREMA  ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9000.  EKSTERNA: KO...
КОНТРОЛЕ СИСТЕМА ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕУ СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ДХП, ДПП И HACCP-а  ЗАКОНСКИ ОКВИР  Законом о бе...
НАДЛЕЖНОСТОдељењe пољопривредне инспекције за безбедност хранебиљног и мешовитог порекла, контролу оирганске производње ик...
ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕУ вршењу послова из Закона о безбедности хране пољопривредниинспектор, у складу са поделом надлежно...
ПРЕДХОДНЕ АКТИВНОСТИПољопривредна инспекција која је препозната као надлежниинспекцијски орган за субјекте који се баве хр...
ЦИЉ СВИХ КОНТРОЛА ЈЕ ДА СЕ УРЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВИ ДАСЕ КОД СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ УНАДЛЕЖНОСТИ ОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕУСПОСТАВ...
ХВАЛА НАПАЖЊИ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pregled inspekcijske kontrole primene haccp sistema

1,071 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pregled inspekcijske kontrole primene haccp sistema

 1. 1. Министарство пољoпривреде трговинешумарства и водопривредеРепублика СрбијаСектор пољопривредне инспекцијеОмладинских бригада 111 000 Београд011 311 75 22nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
 2. 2. На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, Указ о проглашењу Закона о безбедности хране Проглашава се Закон о безбедности хране, који једонела Народна скупштина Републике Србије на Шестој седници Првог редовног заседања у 2009. години, 29. маја 2009. године.ПР број 77 У Београду, 2. јуна 2009. године Закон о безбедности хране Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 од 2.6.2009. године.
 3. 3. АНАЛИЗА РИЗИКА ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ RASSFСАВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ НАЦИОНАЛНА РЛ ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
 4. 4. 2.јуна 2009. године донет указ о проглашењу Закона о безбедности хране10.јуна 2009 Закон о безбедности хране ступио на снагу31.03.2010 године објављен је Правилник о садрзини и нацину водјења централног регистра објеката18 маја 2010. године усвојен Правилник о листи месовите хране и начину вршења контроле30. септембар 2010. године усвојен Правилник о опстим и посебним условима хигијене хране у било којојфази производње , прераде и промета05. октобра 2010. године усвојен Правилник о условима хигијене хранеУтврђен је нацрт Правилника о службеним контролама и чека се његово усвајање2011 Објављено Упуство за примену, самоконтролу и контролу система ДПП,ДХП и ХАЦЦПЈун 2011 објављен Водич за примену микробиолошких критеријума за храну26 октобра 2011 године објављен Правилник о посебним условима хигијене плода малине и купине у свежемили смрзнутом стању у свим фазама прометаПравилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, воћних нектара и сроднихпроизвода
 5. 5. Упис у Централни регистар објеката Члан 15. Производњом и прометом хране и хране за животиње може да се бави правно лице и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан у Централни регистар објеката који води Министарство.
 6. 6. Општи услови за безбедност хране Члан 25. Забрањено је стављање у промет хране која није безбедна. Храна није безбедна, ако је штетна по здравље људи и ако није погодна за исхрану људи.
 7. 7. Одговорност Члан 31. Субјекти у пословању храном и храном за животиње у свим фазама производње,прераде и промета хране и хране за животиње којим управљају, дужни су да обезбеде да храна или храна за животиње испуњава услове прописане овим законом и другим посебним прописима, као и да докажу испуњеност тих услова.
 8. 8. Следљивост Члан 32. У свим фазама производње, прераде и промета хране и хране за животиње мора бити обезбеђена следљивост.Субјект у пословању храном и храном за животиње дужанје да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег даље снабдева храном, храном за животиње, животињама које служе за производњу хране, или било коју супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну или храну за животиње. Субјект из става 2. овог члана дужан је да има успостављен систем и процедуре, које обезбеђују доступност података о следљивости.
 9. 9. Одговорност Члан 33. Ако субјект у пословању храном, када та храна више није подњеговом непосредном контролом, основано сумња или утврди да је у било којој фази производње, прераде и промета настала повреда прописаних услова безбедности хране, дужан је да одмах покрене поступак за повлачење предметне хране из промета и о томеобавести Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља. Ако је храна из става 1. овог члана дошла до потрошача, субјект у пословању храном је дужан да на ефикасан и прецизан начин, информише потрошача о разлогу повлачења хране и, ако је то неопходно, захтева од потрошача повраћај хране која му је већ испоручена, ако се другим мерама не може постићи висок ниво заштите здравља.
 10. 10. Услови хигијене хране у пословању храномЧлан 45.Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде дасу у свим фазама производње, прераде и промета хранекоје су под њиховом контролом, испуњени прописаниуслови у вези са хигијеном хране, у складу са овимзаконом и другим прописима.Лица која на радним местима у производњи или прометухране долазе у додир са храном морају имати основназнања о хигијени хране и о личној хигијени и морајуносити радну одећу и обућу.Министар ближе прописује услове хигијене хране за свесубјекте у пословању храном из става 1. овог члана.
 11. 11. Анализа опасности и критичних контролних тачака(HACCP)Члан 47.Субјекти у пословању храном дужни су да успоставесистем за осигурање безбедности хране у свимфазама производње, прераде и промета хране, осимна нивоу примарне производње, у сваком објекту подњиховом контролом, у складу са принципима добрепроизвођачке и хигијенске праксе и анализеопасности и критичних контролних тачака (HACCP).Министар, односно министар за послове здравља,ближе прописује услове за оцену поступакасамоконтроле из става 1. овог члана.
 12. 12. AUDIT INTERNA: KOJU SPROVODI OSOBLJE ZAPOSLENO U POSTROJENJU, PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9000. EKSTERNA: KOJU SPROVODI EKSTERNO TELO, PUTEM POTPISIVANJA UGOVORA O IZNAJMLJIVANJU ROBA ILI USLUGA TREĆA STRANA: OVLAŠĆENA TELA KOJA IZDAJU SERTIFIKATE ORGANI UPRAVE INSPEKCIJA.
 13. 13. КОНТРОЛЕ СИСТЕМА ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕУ СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ДХП, ДПП И HACCP-а ЗАКОНСКИ ОКВИР Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009) је чланом 47. прописано да су субјекти у пословању храном дужни да успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP).
 14. 14. НАДЛЕЖНОСТОдељењe пољопривредне инспекције за безбедност хранебиљног и мешовитог порекла, контролу оирганске производње иконтролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производаврши послове органа државне управе у смислу Закона обезбедности хране, у области безбедности хране: У фази производње, прераде и промета на велико, и то:хране биљног порекла;мешовите хране (у односу на Правилник оподели мешовите хране);
 15. 15. ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕУ вршењу послова из Закона о безбедности хране пољопривредниинспектор, у складу са поделом надлежности из члана 12. овогзакона је овлашћен и дужан да:-подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву запривредни преступ због кршења одредби овог закона и прописадонетих на основу њега;-нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овимзаконом. контролише да ли су субјекти у пословању храном биљног порекла успоставили систем за осигурање безбедности хране у фази производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и HACCP (члан 47. став 1); контролише да ли субјект у пословању храном биљног порекла користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP (члан 48. став 1); контролише да ли субјект у пословању храном има у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP (члан 48. став 2);
 16. 16. ПРЕДХОДНЕ АКТИВНОСТИПољопривредна инспекција која је препозната као надлежниинспекцијски орган за субјекте који се баве храном биљногпорекла у фази производње, прераде и промета на велико, је упротеклом периоду интезивно радила на обуци инспектора иподсећања субјеката надзора о очекујућим обавезама:-Одржан је већи број обука за инспекторе;-Припремљено је упуство за примену, самоконтролу и контролусистема ДПП, ДХП и HACCP;-Припремљене су чек листе за контролу;-Велики број субјеката под надзором је лично обавештавани опредстојећим обавезама;-Одржано је на десетине скупова са субјектима (са више стотинаучесника) широм РС на којима су упознавани са захтевима;-Оглашавања су вршена и преко медија (десетине јавних наступана телевизији и радију као и велики број новинских оглашавања).
 17. 17. ЦИЉ СВИХ КОНТРОЛА ЈЕ ДА СЕ УРЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВИ ДАСЕ КОД СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ УНАДЛЕЖНОСТИ ОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕУСПОСТАВИ ОДРЖИВ СИСТЕМБЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ У СКЛАДУ САПРИНЦИПИМА ДХП , ДПП И HACCP
 18. 18. ХВАЛА НАПАЖЊИ

×