Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบภาษาไทย โควต้า51

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ข้อสอบภาษาไทย โควต้า51

 1. 1. 01 ภาษาไทย. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2551 ขอสอบวิชา 01 ภาษาไทย สอบวันเสารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.30 – 14.30 น. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................เลขที่นั่งสอบ.................................................. คําอธิบาย1. ขอสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 100 ขอ รวม 21 หนา2. ขอสอบฉบับนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน3. การตอบขอสอบ ใหตอบลงในกระดาษคําตอบเทานั้น4. ขอสอบทุกขอเปนขอสอบแบบเลือกตอบ แตละขอจะมีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ คือ 1, 2, 3, 4, ใหพิจารณา เลือกคําตอบที่เห็นวา ถูกตองที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวใชดินสอดํา 2B หรือดํากวาระบายใน วงกลมที่ตองการในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง ตัวอยาง การตอบ (0) ขอใดคือพยัญชนะไทยลําดับสุดทาย ขอนี้ คําตอบที่ถูกคือ ตัวเลือก 2 1. อ จึงไปตอบตัวเลือกที่ 2 ในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 2. ฮ 3. ห 4. ฬ5. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชยางลบ ลบใหสะอาด แลวจึงระบายวงกลมใหมที่ตองการ6. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด7. กอนตอบขอสอบใหผูเขาสอบเขียน ชื่อและเลขที่น่งสอบใหสมบูรณลงในกระดาษคําตอบ ั เมื่ออานเขาใจดีแลว ใหลงมือทําขอสอบได ขอสอบฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายQUOTA CMU’ 51. (1) 01 ภาษาไทย.
 2. 2. 01 ภาษาไทย. ขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชา 01 ภาษาไทย ปการศึกษา 25511. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด 1. ครอบจักรวาล วิกฤตการณ 2. ปริศนาอักษรไขว คฤหบดี 3. พระราชกฤษฎีกา พลานามัย 4. มาตรฐานเครื่องยนต ปริยัติธรรม2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 1. อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ 2. ผลสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 3. สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 4. มูลนิธิวิทยาศาสตรภาคกลาง3. ในขอความตอไปนี้ คําที่มีความสั้น – ยาวของเสียงสระไมตรงกับรูปสระมีกี่คํา “วันเสารตอนเชา แดงจะนําผลไมไปเยี่ยมนาย บานทานอยูริมน้ํา ทางทิศใตของวัดโบราณ” 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4 – 5 “ที่พักที่มีพื้นที่จํากัดเชนหองเชา อาจมีปญหาการจัดเก็บหนังสือและนิตยสารตาง ๆ ผูที่อยูอาศัย จึงตองมีกลวิธีในการจัดมุมอานหนังสือใหเหมาะสม อาจพยายามหามุมที่ถูกใจสําหรับนอนหรือนั่งอาน หนังสือ....”4. พยางคสุดทายของคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตมีพยางคตายกี่พยางค 1. 1 2. 2 3. 3 4. 45. คําที่ขีดเสนใตเปนคําประสมกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6 - 7 “พืชตระกูลปอปปซึ่งเกี่ยวของกับฝน ซึ่งเปนสารเสพติดนั้นมีมากมายหลายพันธุ ดอกปอปปท่ประชาชน ีทั่วไปรูจักเปนดอกปอปปสีแดงเปนสัญลักษณของทหารผานศึกเปนการระลึกถึงทหารฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ตองสูญเสียชีวิตไปในการรบที่ทองทุงทางตอนใตของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งกําลังมีดอกปอปปสีแดงบานสะพรั่งเต็มทองทุง ที่ประเทศญี่ปุนปอปปกําลังเปนวัชพืชที่ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแลเรื่องยาเสพติดตองปวดเศียรเวียนเกลา”6. คําที่ขีดเสนใตเปนคําซอนเพื่อความหมายกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6QUOTA CMU’ 51. (2) 01 ภาษาไทย.
 3. 3. 01 ภาษาไทย.7. คําที่ขีดเสนใตเปนคําสมาสกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 68. ขอความตอไปนี้มีคํากริยากี่คํา “หมีขาวมีถิ่นกําเนิดบริเวณคาบสมุทรอารกติกรอบ ๆ ขั้วโลกเหนือ ทั้งฝงประเทศรัสเซีย สแกนดิเนเวีย และทวีปอเมริกาเหนือ” 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 9 - 11 “ปอปปเปนไมเมืองหนาวที่สามารถขึ้นและขยายพันธุไดงายตามธรรมชาติ ในชวงฤดูใบไมผลิเมื่อเริ่มไดรับน้ําฝน เมล็ดของมันที่กระจัดกระจายอยูในดิน ก็จะงอกงามและใหดอกบานเต็มทองทุงในเวลาไมกี่เดือนจึงนิยมปลูกเปนไมประดับ...”9. คําที่ขีดเสนใตเปนคําวิเศษณกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 410. คําที่ขีดเสนใตเปนคําบุพบทกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 411. คําที่ขีดเสนใตเปนคําสันธานกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 412. ขอใดเปนประโยค 1. บริษัทผูผลิตยาแกหวัดลดไขสําหรับเด็กเล็ก 2. โรงงานน้ําตาลเขตอําเภอเมืองขยายกิจการ 3. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 4. โครงการเพื่อสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล13. ขอใดเปนประโยคความเดียว 1. สมุนไพรหมากจองชวยเสริมภูมิคุมกันของรางกาย 2. รัฐบาลพยายามเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ 3. บริษัทรถยนตทุกบริษัทเรงผลิตรถประหยัดน้ํามัน 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดงานมหกรรมบรรจุภัณฑQUOTA CMU’ 51. (3) 01 ภาษาไทย.
 4. 4. 01 ภาษาไทย.14. ประโยคใดมีโครงสราง “ประธาน + กริยา + กริยา” อยางชัดเจนที่สุด 1. ปลาราดิบอันตราย 2. รถยนตใหมแพง 3. ขนมสาลี่นุมหอม 4. กลวยไมจิ๋วสวย15. ประโยคใดมีโครงสรางตางจากขออื่น 1. ธนาคารพัฒนาบริการประชาชน 2. เลขานุการจดรายงานการปฏิบัติงาน 3. สมาคมเลื่อนประชุมสมาชิก 4. เยาวชนรวมสรุปปญหาสังคม16. ประโยคใดมีโครงสรางตางจากขออื่น 1. น้ําเซาะดินถลม 2. สุนัขไลแมวหนี 3. ฝนตกถนนลื่น 4. พี่ชนนองหกลม17. ประธานของคํากริยาที่ขีดเสนใตในขอใดไมใช “ที่นี่” 1. ที่นี่รับสมัครพนักงาน 2. ที่นี่รับตกแตงสวน 3. ที่น่รบขนยายของ ีั 4. ที่นี่รับซื้อของเกา18. ขอใดไมมีสวนขยายกริยา 1. รถประจําทางขึ้นราคาคาโดยสารตามมติคณะกรรมการ 2. กัปตันของเครื่องบินผานการเปนนักบินที่สองนานแปดป 3. มหาวิทยาลัยในอิสราเอลซื้อหุนยนตพนักงานตอนรับมาจากญี่ปุน 4. ผูบริโภคเปรียบเทียบราคาสินคาทางการเกษตรของชุมชน19. ขอความที่ขีดเสนใตในขอใดเปนกรรมของคํากริยา 2 คํา อยางชัดเจนที่สุด 1. กลุมพิทักษสิทธิผูบริโภคตรวจพบสารตะกั่วปริมาณสูงในลิปสติก 2. นักวิจัยของโรงพยาบาลอังกฤษคนพบสารตานมะเร็งลําไสในขมิ้น 3. สมาชิกชมรมพืชสมุนไพรนัดพบกลุมเกษตรกรที่ศูนยสุขภาพ 4. นักโบราณคดีขุดพบภาพวาดโบราณบริเวณตอนเหนือของซีเรีย20. คําคูใดอาจมีความหมายตางกัน 1. จุนเจือ เจือจุน 2. พัวพัน พันพัว 3. กลิ้งกลอก กลอกกลิ้ง 4. เชยชม ชมเชย21. คําที่ขีดเสนใตในขอใดมีความหมายตางจากความหมายในพจนานุกรมมากที่สุด 1. เขาเปนคนมีสี 2. เขาเปนคนมีเงิน 3. เขาเปนคนมีฝมือ 4. เขาเปนคนมีมารยาทQUOTA CMU’ 51. (4) 01 ภาษาไทย.
 5. 5. 01 ภาษาไทย.22. คําที่ขีดเสนใตคูใดมีความหมายเกี่ยวของกันตางจากคูอื่น 1. อาหารนี้ รสชาติอรอยนะ 2. ฤดูหนาวนี้ ดอกไมสวยนะ 3. แมวตัวนี้ สมองไวนะ 4. เด็กคนนี้ ความสามารถสูงนะ23. ราชาศัพทขอใดผิด 1. คณะบุคคลทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรถเข็นไฟฟาอัตโนมัติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2. คณะแพทยผูถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดถวายการทดสอบพระกลามเนื้อพระวรกาย 3. วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ จะมีการจัดพื้นที่ใหประชาชนเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว 4. พระอาการโดยทั่วไปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดีขึ้น เปนที่พอใจของคณะแพทยฯ เสวยพระกระยาหารไดมากขึ้น24. ขอใดใชคํากริยาไมเหมาะสม 1. เขาพูดหวานลอมใหเพื่อนตกลงซื้อที่ดินของเขา 2. เขาพูดเปรยขึ้นมาทามกลางผองเพื่อนวาเขาจะไปทํามาหากินตางแดน 3. เขาพูดโผงผางไมเกรงใจใครทําใหคนหลายคนไมชอบเขา 4. เขาพูดออนวอนใหคนในสังคมหันมาสามัคคีกันเพื่อสันติสุขของชาติ25. ขอใดใชสํานวนผิด 1. วัยรุนเกเร 2 กลุมกําลังยกพวกตีกันอยูหนาหมูบาน เหตุการณหนาสิ่วหนาขวานเชนนี้อยาปลอยใหเด็ก ๆ ไป หนาหมูบานตอนนี้นะ 2. พระเอกกําลังตอสูกับโจร ยังไมแพชนะกัน เหตุการณกําลังเขาไตเขาไฟ ภาพยนตรโทรทัศนเรื่องนี้ก็จบตอน ไปเสียกอน ตองคอยดูตอวันศุกรหนา 3. แดงประกาศในที่ประชุมชาวบานวาตนเองเกงกลา สามารถปราบโจรที่กําลังกอความเดือดรอนแกชาวบานใน หมูบานขณะนี้ได แตที่จริงแดงไมสามารถทําได กลาวไดวาการพูดของแดงเปนเพียงหมาเหา ใบตองแหงเทานั้น 4. เขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรคซึ่งมีนโยบายตางกัน เพื่อวาในอนาคตถาพรรคใดมีความรุงเรืองทาง การเมืองนอยกวาก็จะผละจากพรรคนั้นไปสังกัดอีกพรรคหนึ่ง การกระทําเชนนี้เรียกวาเหยียบเรือสองแคมอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 26 - 29 “ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารีตประเพณี เนื่องจากกฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลนั้นเปนสิ่งที่คอนขางจะตายตัว เมื่อเวลาลวงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะนั้นสังคมอังกฤษไดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เริ่มมีการพัฒนาการคาการพาณิชย จึงทําใหเกิดปญหาที่วาศาลไมอาจจะหากฎหมายมาใชในการตัดสินคดีใหเกิดความยุติธรรมได ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไมยุติธรรมในอีกสมัยหนึ่งก็ได”QUOTA CMU’ 51. (5) 01 ภาษาไทย.
 6. 6. 01 ภาษาไทย.26. ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ 1. กฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลนั้นเปนสิ่งที่คอนขางจะตายตัว 2. ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไมยุติธรรมในอีกสมัยหนึ่งก็ได 3. ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารีตประเพณี 4. เมื่อเวลาลวงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมอังกฤษ27. ขอใดเปนวิธีการเสนอขอมูลของผูเขียน 1. กลาวถึงผลกอนสาเหตุ 2. ใหรายละเอียดกอนสรุปทาย 3. อธิบายความแลวตามดวยวินิจ 4. ชี้ถึงปญหาพรอมแจกแจงที่มา28. ขอใดไมใชวิธีการขยายความของผูเขียน 1. ยกตัวอยาง 2. แสดงเหตุและผล 3. แสดงรายละเอียด 4. จํากัดความคิด29. ขอใดกลาวไมถูกตอง 1. เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง 2. ปญหาอยูที่คําพิพากษาลาสมัย 3. ประเทศอังกฤษจําเปนตองปฏิรูปกฎหมาย 4. เมื่อสังคมเปลี่ยนกฎหมายก็ตองเปลี่ยนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 30 - 34 เกลากระผมคือศิษยชื่อทิดราย เออเอ็งหายหนาไปอยูไหนหวา รับประทานเคราะหกรรมตองจําลา ไปอยูปาสวนเรือกกินเผือกมัน เออเอ็งคอยวัฒนาฤาหาหือ หายหนาชื่อกูคิดวาเอ็งอาสัญ ที่จนมีรับประทานก็ปานกัน ดวยผมนั้นเลขชาตาเปนกาลี ไดแตสมหมากหยาบหยาบมากราบเทา เปนของชาวคนขัดนาบัดสี ถาแมนคลองตองตําราชาตาดี คงจะมีของถวายหลายชนิด30. บุรษที่สองในคําประพันธน้ีตรงกับขอใด ุ 1. ครูผูทรงคุณอันประเสริฐ 2. กษัตริยผูเปนเลิศทุกสถาน 3. พระสงฆผูทรงศีลสมาทาน 4. ขุนนางวาราชการของแผนดิน31. คําที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด 1. อาชีพ 2. ชุมชน 3. วิถีชวิต ี 4. ฐานะ32. ขอใดเปนวิธีการนําเสนอของกวี 1. ใหตัวละครพูดโตตอบกัน 2. ใชภาษาสนทนาระดับชาวบาน 3. เลือกคําศัพทสามัญที่ใชกันทั่วไป 4. สรางฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่องQUOTA CMU’ 51. (6) 01 ภาษาไทย.
 7. 7. 01 ภาษาไทย.33. ขอใดเปนทัศนะของตัวละคร 1. ชื่อไมเปนมงคลยอมนําพาชีวิตใหตกต่ํา 2. ใชภาษาสนทนาระดับชาวบาน 3. เลือกคําศัพทสามัญที่ใชกันทั่วไป 4. สรางฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่อง34. คําประพันธนี้มีคุณคานอยที่สุดในดานใด 1. การสรางจินตนาการ 2. ความไพเราะของคําและเสียง 3. ภาพสะทอนทางสังคม 4. การเรียบเรียงตามฉันทลักษณอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 35 – 37 “ความหิวกําเนิดขึ้นกอนความอิ่ม ในเวลาซึ่งพอเหมาะมันทําใหอาหารทุกชนิดเลิศรสกวาปกติ สําหรับเวลาซึ่งยาวนานกวานั้น คนหิวอาจกลายเปนขโมย เปนฆาตกรหรืออาจกอวินาศกรรมใหญหลวง เพื่อนองไกสักชิ้น คนจรรูจกความหิวดี เริ่มแรกคือทุกขอันไมจบสิ้น ตอมากลายเปนเพื่อนซึ่งสนิทสนมคุนเคยและแยกจากกันประเดี๋ยว ัประดาวเทานั้น”35. ขอใดเปนความคิดของผูเขียน 1. ความหิวเปนสิ่งที่นากลัว 2. ความหิวทําใหอาหารอรอยขึ้น 3. ความหิวไมเขาใครออกใคร 4. ความหิวเปนเพื่อนของคนยาก36. ขอใดไมใชวิธีการสงสารของผูเขียน 1. ยกตัวอยาง 2. ลําดับความ 3. เปรียบเทียบ 4. ผูกเงื่อนไข37. คําคูใดไมมีความสัมพันธโดยตรงกับความหิว 1. เวลา พฤติกรรม 2. โอกาส ความทุกข 3. ความอรอย อาหาร 4. ความรูสึก คนโซ38. คําประพันธตอไปนี้มโวหารภาพพจนกี่แหง ี คราวนั้นเมื่อตามไปกลางปา หนาดําเหมือนหนึ่งทามินหมอไหม ชนะความงามหนาดังเทียนชัย เขาฉุดไปเหมือนลงทะเลลึก 1. 2 2. 3 4. 4 4. 5QUOTA CMU’ 51. (7) 01 ภาษาไทย.
 8. 8. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 39 - 42 ดื่มด่ําน้ําหินซับ ตามไดจบกบกุงหอย ั ผักกูดกํานอยนอย กับดอกเห็ดเลือกเด็ดมา เรียงหินสามเสาไว กมเปาไฟเตรียมหุงหา ตั้งหมอรอเวลา รวมอิ่มหนําในค่ําคืน39. ขอใดไมปรากฏในบทกวี 1. วิธีชีวิต 2. ธรรมชาติ 3. ความรื่นรมย 4. ความสิ้นหวัง40. กวีใชโวหารชนิดใด 1. บรรยาย 2. พรรณนา 3. อุปมา 4. สาธก41. ขอใดเปนการวิจารณ 1. กลาวถึงอาหารที่หาไดตามชนบท 2. ใหภาพการใชชีวิตที่เรียบงายของคนพื้นถิ่น 3. สรางจินตนาการจากการใชคําสามัญแตสื่ออารมณ 4. แสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ42. จากคําประพันธขางตน ขอใดอนุมานความไดบริบูรณ 1. ผูหญิงกับภาระหนาที่ 2. ชีวิตประจําวันของชาวบานปา 3. ความสุขอยูที่ความพอใจ 4. ความงาม ความสุนทรียและชีวิตอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 43 - 44 “ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนสวนมากพากันประมาท และตื่นเมื่อคนสวนมากพากันหลับอยู เขาจึงทิ้งชวงคนเหลานั้นไปไกล เหมือนมาฝเทาเร็ววิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น”43. คําที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด 1. มากินแกลบ 2. มาพันธุเล็ก 3. มาแขง 4. มาพันธุเทศ44. ขอใดกลาวถูกตอง 1. ผูมีปญญามักตื่นตัวตลอดเวลา 2. ผูมีปญญามีความสามารถในการแขงขัน 3. ผูมีปญญาพลิกวิกฤตเปนโอกาส 4. ผูมีปญญาไตรตรองอยางรอบคอบเสมอQUOTA CMU’ 51. (8) 01 ภาษาไทย.
 9. 9. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 45 - 46 อันชางหมอตีหมอไมหวังฉาน ตีเอางานงามใชมิใหหนา ดั่งอาจารยตีศิษยใหวิทยา มิใชวาจะประหารใหไปอบาย45. ขอใดเปนเจตนาของผูแตง 1. เปรียบใหเขาใจ 2. ใหขอคิด 3. แสดงทัศนะ 4. โนมนาวใจ46. คําที่ขีดเสนใตมีความหมายตรงกับขอใด 1. แตก 2. บุบ 3. ราว 4. บิ่น47. บทกวีตอไปนี้มีขอบกพรองดานใด อยาใหเหมือนใบศรีที่เบิกขวัญ พอเสร็จพลันเปนใบตองนะนองเอย ถนอมหนอยอยาลอยรางไปอยางเคย เก็บไวเชยเมื่อช้ําเช็ดน้ําตา 1. จังหวะ 2. สัมผัส 3. คํา 4. วรรณยุกต48. ขอใดเปนสวนสรุปของเรียงความ 1. ความงาม ความปติเรงเราพลังแหงการสรางสรรค คุณคาทางจิตใจเปนรากฐานแหงชีวิตที่แท 2. ความรักทําใหมนุษยมความสัมพันธกับสรรพสิ่งรอบตัว ไมคับแคบ ไมหมกมุนอยูกับตนเอง ี 3. การเขียนแบบสรางสรรคจึงมีความหมายตรงกันขามกับการเขียนที่มุงประโยชนทางวิชาการดังกลาวขางตน 4. ความริเริ่มใหมจึงขึ้นอยูกับเจตนาของเจาของผลงาน เจตนาจริงเชนนี้นําไปสูงานเขียนสรางสรรคที่ผูเขียน ภาคภูมิใจได49. การอานในขอใดชวยใหเขาใจบทประพันธน้ี โอตอเอยตอแหลตอแตหลัง คิดจะตั้งตอแนตองแตตน ไมมีตอตอมีไตตอไลชน อยาทําตนเปนตอลอไตเลย 1. อานตีความ 2. อานแปลความ 3. อานถอดความ 4. อานเก็บความ50. คําวา “ไลเขามา” ในขอความตอไปนี้ หมายถึงขอใด “วันนี้คงจะพูดอะไรไมไดมาก เพราะเวลาไลเขามาทุกทีแลว จึงขอพูดประเด็นสําคัญ ๆ สักสองประเด็นเทานั้น” 1. เหลือนอย 2. ตามมาติดๆ 3. รุกอยางรวดเร็ว 4. ไมทิ้งหางQUOTA CMU’ 51. (9) 01 ภาษาไทย.
 10. 10. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 51 – 52 “ความยากจนเปนปญหาเรื้อรังที่ไมเคยแกไดจริง ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยยิ่งหางมากขึ้นนําไปสูปญหาทางจิตใจ สังคม และการเมือง ทําใหบานเมืองวิกฤตมากขึ้น รัฐบาลหนาตองแกปญหาใหไดอยางจริงจังและถาวร อันที่จริงผูนําชาวบานจํานวนหนึ่งรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และขาราชการบางสวนรูแลวจากการปฏิบัติวา การแกความยากจนที่แทจริงและถาวรทําอยางไร รัฐบาลควรเรียนจากบุคคลเหลานี้อยางจริงจัง แลวนํามาทํานโยบายและยุทธศาสตรขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นทั้งประเทศ วิธีการคือสงเสริมใหชุมชนทําวิจัยเรื่องของชุมชนเองอันนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภคที่เรียกวาเกิดวิสาหกิจชุมชน ชุมชนที่สามารถวิจัยเรื่องของตัวเองไดและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมการศึกษาและสุขภาพ พรอมกันไปเปนชุมชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน”51. รัฐบาลหนาตองแกไขปญหาใหไดอยางจริงจัง “ปญหา” ในที่นี้หมายถึงขอใด 1. ปญหาความยากจน 2. ปญหาบานเมืองเกิดวิกฤต 3. ปญหาการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน 4. ปญหาทางจิตใจ สังคมและการเมือง52. ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความขางตน 1. แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณรัฐบาล 2. ใหขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาความยากจน 3. เสนอแนวพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 4. เสนอแนะใหมีการสงเสริมใหชุมชนทําวิจัยเรื่องของชุมชนเองอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 53 -54 (1) ปจจุบันรัฐบาลพมาไดควบคุมไมใหเกษตรกรเพิ่มจํานวนแพปลูกพืชในน้ํา (2) เปนเพราะวาน้ําในทะเลสาบเริ่มมีคุณภาพไมดี (3) สิ่งแวดลอมเริ่มจะเสียหายเนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมีมากขึ้น (4) นอกจากนั้น เกษตรกรยังทิ้งผลผลิตที่เสียหรือไมไดขนาดตามที่ตลาดตองการลงในทะเลสาปลอยเปนแพ (5) ประกอบกับทะเลสาบอินเลเปนแหลงน้ําจืดที่จําเปนสําหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในรัฐฉานตอนลางเกือบครึ่งหนึ่ง (6) หากปลอยใหเกษตรกรเพิ่มจํานวนแพปลูกมากขึ้นก็จะเกิดผลเสียหายอยางรุนแรงในอนาคต53. ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความขางตน 1. (1) 2. (2) 3.(3) 4. (6)54. ขอความขางตนมีวิธีการเขียนแบบใด 1. สาธก 2. บรรยาย 3. พรรณนา 4. อธิบายQUOTA CMU’ 51. (10) 01 ภาษาไทย.
 11. 11. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 55 – 56 “กอนลงทุน ดูใหดีวา สินคาที่เราจะทํานั้น เราถนัดมากนอยแคไหน ถาไมถนัด แมจะมีคําแนะนําดี ก็ไปไมรอด ทุกกิจการตองเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด ขอเพียงอดทน และใชหลักการตลาด พยายามศึกษาตลาดที่เราเล็งไวตั้งแตมีคนมากไหม มีคนในชวงอายุตาง ๆ เทาไหร เขาเดินทางอยางไร กลับบานกี่โมง เหลานี้เปนขอมูลที่เราจะนํามาใชพัฒนาสินคา กําหนดราคาขาย กําหนดจุดที่วางขายไดอยางตรงกลุมเปาหมาย”55. ขอความขางตนนี้ตรงกับหลักการพูดขอใด 1. การเตรียมพรอม 2. การวิเคราะหผูฟง 3. การรูจักกาลเทศะ 4. การจัดกําหนดเปาหมาย56. ขอความขางตนมีลักษณะการพูดแบบใด 1. เปนทางการ 2. กึ่งทางการ 3. เปนกันเอง 4. เปนการสนทนาอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 57 - 59 “วันแรกที่ผมไปออกงาน ผมขายไมไดเลย ทางทีมงานผูจัดงาน ก็สงสัยวา อรอยอยางนี้ ทําไมขายไมไดผมตอบไมได เพราะไมรูเหมือนกัน รูแตวา ความสําเร็จไมไดมาในวันเดียว หากแตตองใชเวลา ผมไมทอยังพยายามขายตอไป และเชื่อวานาจะตองมีจดเปลี่ยน ซึ่งจุดเปลี่ยนของผมก็คือ ไดขึ้นเวที และพูดถึงลูกชิ้นตัวนี้พรอมกับมีใหชิม ุเทานั้นแหละ พอลงจากเวที ผมแทบจะเดินเขารานตัวเองไมได เพราะลูกคาเยอะมาก”57. ขอใดคือจุดมุงหมายของผูพูด 1. ใหคติวากวาธุรกิจจะสําเร็จไดตองใหเวลา 2. บอกวิธีการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จไมยาก 3. ใหแงคิดวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 4. บอกวาธุรกิจไปไมไดถาไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธ58. ผูพูดขายสินคาอะไร 1. อาหาร 2. ผลไม 3. ลูกชิ้น 4. ของอรอย59. น้ําเสียงของผูพูดเปนอยางไร 1. โออวด 2. ภูมิใจ 3. ถอมตัว 4. เรียบเฉย60. ขอใดเปนอุปสรรคของการสื่อสารมากที่สุด 1. ผูฟงไมเห็นตัวผูพด ู 2. ผูพูดพูดเสียงดังเกินไป 3. อากาศในหองประชุมรอนมาก 4. มีเสียงดังจากขางนอกมารบกวนขณะฟงQUOTA CMU’ 51. (11) 01 ภาษาไทย.
 12. 12. 01 ภาษาไทย.61. ขอใดเปนการพูดแบบเปนทางการ 1. ราคาน้ํามันยังคงพุงสูงขึ้นตอไป และถึงระดับ 96 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรลแลว ในไมชาคงจะถึงและ ผานระดับ 100 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล เกินความคาดหมายของคนทั้งหลายทั้งปวงไปอยางแทบไม นาเชื่อ 2. ถึงวันนี้ก็ยังไมเห็นมีหนาไหนที่ออกมาแนะนําคนไทย หรือบอกลาวใหคนไทยไดรับรูกันวา หากราคาน้ํามัน เปนเชนนี้แลวจะทํากันอยางไรตอไป หรือใหกมหนากมตายอมรับความฉิบหายวายวอดกันตาปริบ ๆ 3. วันนี้มีขาววา พรรคการเมืองใหญสามพรรคปฏิเสธแผนการที่จะใหมีการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรขึ้นใน ประเทศไทย ซึ่งไมอยากจะบอกวาเปนพรรคการเมืองไหนกันบาง จะทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบใน การเลือกตั้งอันไมบังควร 4. นักคาน้ํามันและนักคากาซก็จะกอบโกยแสวงหาประโยชนกันอยางสนุกสนานตอไป ดังที่เห็นๆ กันอยูใน ขณะนี้แลววา บรรดานักคาน้ํามันและนักคากาซตางร่ํารวยลนดินลนฟามหาศาลไปถึงไหนตอไหนกันแลว62. ขอใดเปนการพูดเพื่อโนมนาวใจ 1. เราก็เห็นอยูแลววาเกือบทุกพรรคสับสนอลหมาน ผูสมัครอาจจะเปลี่ยนพรรคจนกระทั่งวินาทีสุดทายของวัน สมัคร 2. ผมเองไมเห็นดวยกับการบังคับใหสังกัดพรรค แตเมื่อมีกฎหมาย มีการกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขของความ เปนประชาธิปไตยภายในพรรค ก็ควรจะปฏิบัติโดยเครงครัด 3. นี่มิใชระบบพรรคการเมืองที่ถูกตอง แตเปนแกงเลือกตั้งที่มีสิทธิประมูลซื้ออํานาจรัฐ อันเปนการขัดกับความ สงบเรียบรอยและเจตนารมณของกฎหมายและประชาธิปไตย 4. เพื่อมิใหการตัดสินใจภายในพรรคตกอยูใตอํานาจเงินและอําเภอใจของผูนําแบบเผด็จการ จะตองมีการประชุม ใหญที่แทจริง สิทธิของสาขาพรรคและผูสมัครตองไดรับความนับถืออยางถูกตอง63. ขอใดเปนการพูดที่ใชภาษาผิดระดับ 1. ระบบการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจที่สงเสริมการแขงขันทางการศึกษาในทุกระดับอยางที่ประเทศไทยมีอยู เปนอยูนี้ มีแตสงเสริมใหคนเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น 2. พอแมจะสนใจการศึกษาของบุตรธิดาตนเอง พยายามเลือกสรรสิ่งที่คิดที่เชื่อวาดีที่สุดใหแกลูก ไมวาสิ่งนั้น จะตองแลกมาดวยการซื้อหาติดสินบนสักเทาไร 3. ไมมีใครสนใจการจัดการศึกษาของทองถิ่น เพราะระบบไมเปดโอกาส ไมสงเสริม ซึ่งก็เปนจุดเริ่มตนของการ ไมสนใจสวนรวม 4. ผูคนที่ถูกหลอหลอมขึ้นมาในลักษณะนี้จะมีลักษณะวูบวาบฉาบฉวยทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมในทุก ระดับดวยถือวาธุระไมใชQUOTA CMU’ 51. (12) 01 ภาษาไทย.
 13. 13. 01 ภาษาไทย.64. ขอใดเปนการพูดเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง 1. นักโบราณคดีคอย ๆ บรรจงเคลื่อนยายพระศพมัมมีฟาโรห ออกจากหีบศพหินแบบโบราณ ที่ประดับตกแตง ไวอยางงดงาม มาไวในตูกระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในเปนอยางดี 2. นักโบราณคดีเปดเผยวา มัมมีตองเผชิญกับความรอน ความชื้น และแบคทีเรียตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวจํานวน มากนําเขามา ขณะเยี่ยมชมหลุมฝงศพกษัตริยในแตละป  3. หลุมศพของฟาโรหประดับประดาไปดวยทอง ตรงกลางของหลุมศพปกคลุมไปดวยเครื่องราง เพชรนิลจินดา และใบหนาของพระองคสวมหนากากทองคํา 4. รางกายของฟาโรหไดรับการประกอบขึ้นใหมและสงกลับไปยังโลงศพหินเดิมในอีก 1 ป ถัดมา และเพิ่งจะ ไดรับการเคลื่อนยายอีก 3 ครั้ง ในชวงไมกี่ปมานี้เอง เพื่อเอกซเรยตรวจสอบเพิ่มเติมอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 65 - 66 (1) พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานชนิดหนึ่งที่ตนทุนต่ํา และมีอานุภาพมากมายมหาศาล (2) สามารถนําไปใชไดท้ังสองทางคือทั้งในทางสันติและในทางการทหาร (3) ในทางสันตินั้น มีการนําพลังงานนิวเคลียรไปใชในกิจการมากหลายซึ่งไมใชเปนกิจการทําลายลางมวลมนุษย (4) แตเปนกิจการที่สรางสรรคและอํานวยประโยชนสุขแกมวลมนุษย (5) สวนในทางการทหารนั้น ก็มีการใชพลังงานนิวเคลียรไปประกอบขึ้นเปนอาวุธเรียกวาอาวุธนิวเคลียร (6) ไมวาเปนไปในรูปจรวดหรือขีปนาวุธ หรือระเบิดที่ใชพลังงานนิวเคลียรประกอบเขาเปนอาวุธก็ตาม65. ขอใดเปนความคิดหลักของขอความขางตน 1. (1) 2. (2) 3. (3) 4. (5)66. ขอใดเปนสวนขยายความคิดหลักของขอความขางตน 1. (1) – (2) – (3) – (4) 2. (2) – (3) – (4) – (5) 3. (3) – (4) – (5) – (6) 4. (5) – (6) – (1) – (2)67. ขอใดเปนการวางเคาโครงการพูดขางตน 1. อธิบายประเด็นใหเขาใจงาย 2. ใหความหมายประเด็นหลัก 3. ยกสวนขยายและสรุปดวยประเด็นหลัก 4. ยกประเด็นหลักและใหเหตุผลประกอบอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 68 - 69 “ในภาวะหนึ่งที่ชุมชนของเราไดผานเรื่องดี ๆ มาดวยกัน มันก็จะสงผลใหคนในชุมชนของเรารูจักกันมากขึ้นจากแตกอนที่ไมคอยรูจักกันเลย ก็เริ่มมารูจักมักคุนกัน คนที่ยายมาอยูใหมก็เริ่มรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของชุมชนระยะหลังยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพใหคนในชุมชนฟรี โดยคุณหมอที่เพิ่งเขามาเปนสมาชิกชุมชนเดียวกันกับเรา มีการพาเด็ก ๆ ไปดูนก ซึ่งนํามาสูจตสํานึกรักสิ่งแวดลอมในที่สุด” ิQUOTA CMU’ 51. (13) 01 ภาษาไทย.
 14. 14. 01 ภาษาไทย.68. ขอใดคือเจตนาของผูพูด 1. เลาใหเห็นสภาพของชุมชนที่ดี 2. บอกประวัติพัฒนาการของชุมชน 3. แสดงใหเห็นความสามัคคีของชุมชน 4. เนนเรื่องจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมของชุมชน69. ขอความขางตนเปนโวหารแบบใด 1. พรรณนา 2. อธิบาย 3. สาธก 4. บรรยายอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 70 - 71 “เมื่อหนาที่การงานในความรับผิดชอบสงผลทั้งตอตนเอง หนวยงานที่สังกัด รวมไปถึงชีวิตของผูโดยสารการพัฒนาตัวเองของวิศวกรอากาศยานจึงเปนเรื่องสําคัญ วิศวกรอากาศยานที่ดีตองคิดเสมอวาเราทํางานบนความปลอดภัยของชีวิตคน ตองตัดสินใจทุกอยางบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุมคา เพราะฉะนั้นเราตองมีความใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา อยางทุกวันนี้ผมจะเปดเว็บไซตของผูผลิตเครื่องยนตเพื่อหาขอมูลและศึกษากรณีการเสียแบบตาง ๆ ของเครื่องยนตที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบินอื่น ๆ เพื่อวางแผนปองกันเรื่องแบบนี้ถงจะไมมีใคร ึบังคับใหทํา แตผมมองวามันเปนเรื่องที่เราควรตองใสใจ ที่สําคัญ มันไมใชแคดีกับอาชีพการงาน แตยังดีตอชีวิตผูโดยสารในความรับผิดชอบของเราดวย”70. ขอใดไมสามารถอนุมานไดจากขอความขางตน 1. ผูพูดเปนคนอุทิศตนเพื่อสังคม 2. ผูพูดเปนคนมีมนุษยธรรมและจิตใจดี 3. ผูพูดมีความรับผิดชอบตอหนาที่สูง 4. ผูพูดสนใจพัฒนางานและตนเองอยูเสมอ71. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 1. ความรับผิดชอบตองานเปนเรื่องสําคัญ 2. การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ 3. ความปลอดภัยของชีวิตและความคุมคา 4. ความปลอดภัยของผูโดยสารตองมากอนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 72 - 76 “การทํางานเปนเหมือนการลงเรือขับเคลื่อนไปยังเปาหมาย เปนภารกิจที่ไมมีเสนทางชัดเจน ธรรมะจัดสรรใหตองไปสูเปาหมาย คือการผลักดันพัฒนาระบบงาน ซึ่งไมใชเรื่องงาย ลําพังแคสภาพของคลื่นลมปกติก็มีอุปสรรคอยูพอสมควร กวาจะขับเคลื่อนใหไดระยะจึงตองใชความอดทนอยางยิ่ง”72. สาระสําคัญคือขอใด 1. อุปสรรคของการทํางานใหกาวหนาทั้งระบบ 2. การทํางานใหกาวหนาทั้งระบบไมใชเรื่องงาย  3. การทํางานใหกาวหนาทั้งระบบตองอาศัยความทรหด 4. ครรลองของความอดทนในการทํางานใหกาวหนาทั้งระบบQUOTA CMU’ 51. (14) 01 ภาษาไทย.
 15. 15. 01 ภาษาไทย.73. ขอความนี้จัดเปนงานเขียนประเภทใด 1. บทความวิจารณ 2. บทความแนะแนวทาง 3. บทความวิชาการ 4. บทความแสดงความคิดเห็น74. ขอใดไมใชเจตนาของผูเขียน 1. การซอนนัย 2. การใชภาษาธรรม 3. การใชสัญลักษณ 4. การใชความเปรียบ75. “ธรรมะ” หมายถึงขอใด 1. ความจริง 2. คุณความดี 3. บุญกรรม 4. ผลสรุป76. “สภาพของคลื่นลม” ไมนาจะอนุมานถึงขอใด 1. ผูรวมงาน 2. ประชาชนทั่วไป 3. คณะรัฐมนตรี 4. นโยบายการเมืองอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 77 – 78(1) การใชศัพทที่ดูเหมือนจะขลังหรือโกหรู ไมไดแสดงภูมิรูของผูพูดผูเขียน หากใชคําหรือศัพทนั้นผิดความหมาย แตกลับเปนการแสดงความไมรู (เขลา) เปนผูตามการพูดผิดเขียนผิดตางหาก(2) เวลาผานมากวา 5 ปแลว รัฐบาล หนวยงานราชการตาง ๆ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการระดับสูงทั้งในปจจุบันและอดีต ก็ยังใชคํา “วาระ แหงชาติ” ในภาษาเขียนทางราชการและภาษาพูดตลอดมา ซึ่งเปนการใชคําสื่อความหมายผิด(3) หากผูพูดผูเขียนไมชอบคํา “ระเบียบวาระแหงชาติ” ไมวาจะดวยเหตุใด ก็อาจใชคําธรรมดาที่เขาใจงาย เชน “ภารกิจแหงชาติ” “งานสําคัญแหงชาติ” “งานลําดับแรกแหงชาติ” ซึ่งสื่อความหมายไดตรง ถูกตอง (ชาวบานใน ชนบทเขาใจหรือไมวา “วาระแหงชาติ” “วาระประชาชน” หมายความวาอะไร) จะใชคําผิดสื่อความหมายผิดอยู ทําไม(4) ทุกวันนี้ไมวาเรื่องอะไร สําคัญมากนอยเพียงไร รัฐบาลและหนวยราชการก็นิยมจะตั้งหรือผลักดันใหเปน “วาระ แหงชาติ” กันจนเฝอ แตทั้งรัฐบาลและหนวยราชการเหลานั้นรูหรือไมวา กําลังพูดหรือเขียนอะไรอยู ทานตอง การสื่อความหมายวาอยางไร ทานรูหรือไมวา “วาระแหงชาติ” หมายความวา หรือแปลเปนไทยวาอยางไร77. ขอใดควรเปนสวนเปดเรื่อง 1. (1) 2. (2) 3. (3) 4.(4)78. น้ําเสียงของผูเขียนเปนเชนใด 1. เสียดสี 2. ประชดประชัน 3. แดกดัน 4. กระทบกระเทียบQUOTA CMU’ 51. (15) 01 ภาษาไทย.
 16. 16. 01 ภาษาไทย.79. ขอใดมีคําเลียนเสียงธรรมชาติมากกวาขออื่น 1. เงียบสงัดวัดวาในราตรี เสียงเปดผีหวี่หวีดจังหรีดเรียง 2. หริ่งหริ่งเรื่อยเฉื่อยชื่นสะอื้นอก สําเนียงนกแสกแถกแสกแสกเสียง 3. เสียงแมงมุมอุมไขมาใตเตียง ตีอกเพียงผึงผึงตะลึงฟง 4. ฝายเสียงหนูมูสิกกิกกิกรอง เสียวสยองยามยินถวิลหวัง80. ขอใดกลาวถึงเวลาตางจากขออื่น 1. อางวางกับน้ําคางที่กลางไพร 2. เพลายอแสงมาสูสมัย 3. เมื่อพระลบวาเหวหิมวา 4. แสงสายัณหยอยระยับกับวนา81. ขอใดกลาวถึงศิลปะตางจากขออื่น 1. พระธาตุทองสูงสลางหวางวิหาร แลโอฬารเยี่ยมยิ่งบนสิงขร 2. กุฏิหอชอฟาสงางอน งามบัญชรลงรักประจักษตา 3. ที่ผนังมีพุทธประวัติ ใหสีชัดโดดเดนทั้งเสนสาย 4. ศาลารายแลไปใหเปลาดาย ดูเรียบงายสงบงามตามเวลา82. ขอใดใชวิธีประเมินคาตางจากขออื่น 1. ชมโฉมระเดนกับโฉมตรู งามดูดั่งแกวกับสุวรรณ 2. บางวาเหมือนอสัญแดหวา กับนางเทพธิดากระยาหงัน 3. บางวาเหมือนสุริยากับพระจันทร ถาไดครองกันจะสมควร 4. สมทั้งรูปทรงแลยศศักดิ์ เสียดายนักพระมาคิดหักหวน83. ขอใดแสดงถึงการประเมินคา 1. ที่หนาโบสถมียักษยืนรักษา ดูหนาตากราดเกรี้ยวเขี้ยวขาวออน 2. มีสองตนตนละขางริมทางจร คลายยักษตอนเตี้ยต่ํากรําแดดลม 3. ไมใหญโตเหมือนวัดโพธิ์และวัดแจง แตถาแขงศิลปะจะเหมาะสม 4. ทั้งสวนสัดตัดตอก็กลึงกลม เรื่องจะขมกันไดนั้นไมมี84. ขอใดแสดงถึงการปลงใจ 1. สิ้นแผนดินสิ้นนามตามเสด็จ ตองเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัย 2. สิ้นแผนดินขอใหสิ้นชีวิตบาง อยารูรางบงกชบทศรี 3. สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ 4. สิ้นแผนดินสิ้นยศถดถอยศักดิ์ ที่เคยรักก็กลับรางเหลือหมางหมองQUOTA CMU’ 51. (16) 01 ภาษาไทย.
 17. 17. 01 ภาษาไทย.85. ความเปรียบในขอใดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย 1. มาเที่ยวเลนเห็นหินบนดินโขด เดี่ยวสันโดษดังสําลีไมมีหมอง 2. แมมีคูชูชิดสนิทนุม เหมือนหอหุมผาทิพยสักสิบผืน 3. โอชาตินี้มีกรรมแสนลําบาก เหมือนนกพรากพลัดรังไรฝงฝา 4. ถึงโพเตี้ยโพต่ําเหมือนคํากลาว แตโตราวสามออมเทาพอมสาน86. ขอใดแสดงถึงการสืบทอดขนบวรรณคดี 1. ครั้นเวลารุงแจงแสงอุไร อรไทพลิกฟนตื่นนิทรา 2. แสงทองผองทั่วสากล สุริยนเยี่ยมยอดยุคันธร 3. เสียงดุเหวาเวาแววแจวพนา สาลิกาพลอดเพรียกเรียกรอง 4. นกหลากพรรณหลายกายกอง แซซองบินเหียนเวียนวน87. ขอใดแสดงถึงคานิยม 1. เวลายิ้มหวานหยดฉันจดจํา กายเธอต่ําแตก็พอเหมาะดี 2. อยากใหสาวนอยจองมองตัวบาง จึงแกลงขวางเศษไมใสมวยผม 3. เธอสวมเสื้อเชียงใหมวิไลลักษณ มีลายปกดอกแดงสุกแสงสี 4. เหมือนวาเธอมีที่มุงหมาย จึงแตงกายนุงหมใหคมสัน88. ขอใดแสงถึงการจัดระเบียบทางสังคม 1. ถึงตลาดปากน้ําโพดูโกหลาย ตึกคาขายแนนขนัดเขาจัดสรร 2. ถึงที่ตีตั๋วมีร้วกั้น ั เขาคิวกันโคงคดเกือบหมดหวัง 3. ถึงฝายหลวงหวงน้ําอันฉ่ําใส หลังเขื่อนใหญเอียงเอนซีเมนตถม 4. ถึงลับแลแลลิ่ววิวสะอาด ทั้งอากาศก็ดีเปนที่หนึ่ง89. ขอใดมีวิธีเลาเรื่องตางจากขออื่น 1. ลูบไลสุคนธปนปรุง ดมดูกลิ่นฟุงหอมฉ่ํา หยิบภูษามาทรงแลวลูบคลํา ยกทองทองช้ําชอบพระทัย 2. แลวชวนองคพงศกษัตริยขัติยา เสด็จมาพระโรงรัตนชัชวาล จึงบอกใหนองเจาเขาสรงชล ในมณฑลมุรธากระยาสนาน 3. ลูกก็แลดูแมแมดูลูก ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล สะอื้นร่ําอําลาดวยอาลัย แลวแข็งใจจากนางตามทางมา 4. เห็นสายหยุดหยุดยืนคอยชื่นจิต พี่ยิ่งคิดถึงนุชที่สุดหมาย ไดหยุดชมหยุดเชยเคยสบาย ทั้งหยุดกายหยุดกอดแมยอดรักQUOTA CMU’ 51. (17) 01 ภาษาไทย.
 18. 18. 01 ภาษาไทย.90. ขอใดไมใชขนบของนิราศ 1. ปางอโศกใครไมโศกพี่โศกจัด โทมนัสกลัดใจในไพรเขียว เดิมปางโศกโศกยิ่งโศกจริงเจียว ตั้งตาเหลียวหานางมากลางไพร 2. ดุกชะโดเทโพทั้งตะเพียน สวายเวียนวายหาปลากระหมัน อีกปลาหมอรอรักษาปลาไสตัน ปลานวลจันทรคิดนวลเจายิ่งเศราใจ 3. นาเอ็นดูรูดีอารีอารอบ ทําความชอบชวยพยุงใหสูงศักดิ์ มาบรรลัยไปยังกําลังรัก สงสารนักนางพร่ําร่ําโศกี 4. อันวิสัยในโลกโชคมนุษย ไมสิ้นสุดเรื่องรักสมัครสมาน ขอฝากจิตพิสมัยอาลัยลาน ไววิมานในกระดาษที่วาดเอย91. คําที่ขีดเสนใตในขอใดไมใชการสรางสํานวนโวหารของกวี 1. น้ําตกพรายสุหรายแกว ปฐมกัลป 2. พลันอุษาโยคเริ่มแยม วิสูตรสรวง 3. พฤกษาสงาเสกสรร สวยทิพย 4. สวยปวยปากเปนใบ นิ่งไขสุนทรีย92. ขอใดแสดงถึงแรงบันดาลใจตางจากขออื่น 1. เวลาค่ําน้ําเค็มก็พรางพราง แวมสวางวาววับระยับฉาย 2. ครั้นยามยลตนลําพูดูหิ่งหอย เหมือนเพชรพลอยพรายพรางสวางไสว 3. เสลารายพรายพริบระยิบระยับ ดูแวววับดังจะพรากจากไพหาร 4. ดูแดนดาวเปลาเปลี่ยวเสียวสะดุง จนจวนรุงรางรางสวางไสว93. ขอใดไมมีสัมผัสเลือน 1. จันทรแรมแจมเวิ้งหาว ลมโลมเราแมกมิ่งไม 2. งามเลิศแลวโลกมนุษย วิสุทธิ์ดุจฟากฟาฝากฝน 3. อัญเชิญชวนมวลแมน จบแวนแควนแมนสรวงสวรรค 4. ศิขรชะงอนเงื้อมฟา เดือนดาริกามาชะออน94. โคลงบาทใดเลนสัมผัสไดซับซอนที่สุด 1. ออมพรายฝนคลื่นเพอ ภาษา 2. แลดาวเดือนดาษหอง เวหา 3. พฤกษาสูงเสียดไม เสยเมฆ 4. นางแยมดุจแมแยม ไรทนต95. ขอใดมีสัมผัสแบบ “ลมหวนปวนกระซิบ เมฆสั่ง” 1. ตะวันฉายรายมนตรใน เพลงหนึ่ง 2. วูบไวใฝกระสัน โศกเปลา 3. เจียระไนไรทรายอนันต นวลนิ่ม 4. นาทีนี่ชีวัน เกิดวางQUOTA CMU’ 51. (18) 01 ภาษาไทย.
 19. 19. 01 ภาษาไทย.96. โคลงบาทใดกินนัยความหมายไดกวางที่สุด 1. หวานวิหคเหินเกริ่นรอง ระงมดง 2. นกหกจับแมกไม เรียงรัน 3. ระวังไพรเพรียกพร่ําพรอง ระวังพฤกษ 4. กาจับกาฝากตน ตุมกาอานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 97 - 98 เสื้อแสงแตงประกวดกันหนักหนา สรอยตาบเต็มประดานาฉิบหาย เพราะมั่งมีศรีศุขสนุกสบาย ไมรอนรนขวนขวายเหมือนกอนกาล97. ขอใดเปนน้ําเสียงของกวี 1. ชื่นชม 2. ลําพอง 3. ประชด 4. เสียดสี98. ขอใดเปนจุดเดนของคําประพันธ 1. การสรรคํา 2. จังหวะกลอนสม่ําเสมอ 3. พลังอารมณ 4. การเลนสัมผัสในแพรวพราว99. ขอใดแสดงถึงปณิธานของกวี 1. ใดผิดเชอญชวยรื้อ รอนเสีย 2. สารสยามภาคพรอง กลกานท นี้ฤา ใดชอบกาลเชอญเกลา กลาวเขา คือคูมาลาสวรรค ชอชอย 3. เปนสรอยโสภิศพน อุปรมา 4. จงคงคูกัลปา ยืนโยค โสรมสรวงศิรธิรางค เวี่ยไว หายแผนดินฟาไหม อยาหาย100. ขอความตอนี้เปนคําประพันธชนิดใด “เดินทางไปตอสูใตแผนฟาบนภูเขาอันตรายรอบตัว เรานักรบแกกรําสงคราม ปง...เสียงปนกองนาเกรงขาม นากลัวทุกทุกยามทุกทุกยาน...อันตราย” 1. กาพยฉบัง 2. กาพยขับไม 3. กาพยยานี 4. กาพยสุรางคนางคQUOTA CMU’ 51. (19) 01 ภาษาไทย.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,074

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

234

Actions

Downloads

38

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×