ผลการสอนกลยุทธ์การเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

9,329 views

Published on

ศึกษาผลการสอนกลยุทธ์การเรียนตามกรอบทฤษฎีของ Oxford โดยเน้นทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการสอนกลยุทธ์การเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

 1. 1. ผลการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา ในวิชาภาษาอังกฤษ Effects of Language Learning Strategies Instruction in English Course
 2. 2. ปัญหาในการเรียนภาษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจคำศัพท์ ไม่มีความยืดหยุ่นในการแปล ไม่สามารถเดาความหมาย ของคำจากบริบทได้ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ไม่ได้กำหนดจุด มุ่งหมายในการอ่าน ขาดทักษะ วิธีการเรียนที่ดี
 3. 3. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน ด้านผู้เรียน ด้านเจตคติ ด้านการเรียนรู้ภาษา การสอนกลยุทธ์การเรียนให้แก่ผู้เรียน
 4. 4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. 5. สังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียน กลยุทธ์การเรียนภาษา แนวคิดการสอนกลยุทธ์การเรียน รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการสอนกลยุทธ์การเรียน
 6. 6. กลยุทธ์การเรียนคือกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ผู้เรียนเลือกใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลยุทธ์ด้านการจำ กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา กลยุทธ์ด้านการทดแทน กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา กลยุทธ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก กลยุทธ์ด้านสังคม กลยุทธ์ทางตรง กลยุทธ์ทางอ้อม
 7. 7. กลยุทธ์ด้านการจำ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ การใช้ภาพ สัญลักษณ์ การทบทวนบทเรียน การนำไปใช้
 8. 8. กลยุทธ์ด้านการจำ จำคำใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษโดยการจำสถานที่ๆ เห็นคำศัพท์นั้นๆ เช่น บนกระดาน หรือป้ายบอกทางที่ถนน 9. ทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษบ่อยๆ 8. นำคำศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร 7. ใช้บัตรคำศัพท์เพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 6. ใช้การพ้องเสียง ช่วยในการจำคำศัพท์ 5. จำคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษโดยการเชื่อมโยงคำเข้ากับภาพ หรือสถานการณ์ที่อาจจะใช้คำศัพท์นั้นได้ 4. เชื่อมเสียงของคำใหม่ในภาษาอังกฤษกับภาพของคำนั้นเพื่อช่วยในการจำคำๆ นั้น 3. นำคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษมาใช้แต่งประโยค เพื่อช่วยให้ฉันจำคำเหล่านั้นได้ 2. นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าที่เคยเรียนไปแล้ว กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เวลาเรียนภาษาอังกฤษ 1 .
 9. 9. กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา การฝึกฝน การวิเคราะห์ การหาเหตุผล การสร้างระบบการรับ - ส่งข้อมูล - การย่อ จดบันทึก - การสรุปเรื่องที่อ่าน - การระบุใจความสำคัญของเรื่อง
 10. 10. กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา สรุปสาระจากการฟัง หรือการอ่านภาษาอังกฤษได้ 23. เลี่ยงที่จะแปลภาษาอังกฤษแบบคำต่อคำ 22. หาความหมายของคำในภาษาอังกฤษ โดยการการแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่าย 21. พยายามสังเกตรูปแบบ โครงสร้าง กฎไวยากรณ์ ในภาษาอังกฤษ 20. หาคำในภาษาไทยที่มีความหมายคล้ายกับคำใหม่ในภาษาอังกฤษ 19. เวลาอ่านภาษาอังกฤษ อ่านจับใจความก่อน แล้วจึงกลับไปอ่านหารายละเอียดอีกครั้ง 18. จดบันทึก ข้อความ หรือ เขียนรายงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 17. เลือกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับการอ่านในเวลาว่าง 16. ดูรายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ ที่พูดภาษาอังกฤษ 15. เริ่มสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 14. ฝึกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รู้จักในหลายๆ บริบท 13. ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ 12. พยายามพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 11. พูด หรือเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เพิ่งเรียนใหม่หลายๆ ครั้งเพื่อให้จำได้ 10.
 11. 11. กลยุทธ์ด้านการทดแทน การแก้ปัญหาข้อจำกัดทางภาษา การเดาอย่างมีหลักการ เดาจากคำเหมือน เดาจากบริบท เปลี่ยนกลับไปสื่อสารเป็นภาษาไทย หรือใช้ภาษามือ
 12. 12. กลยุทธ์ด้านการทดแทน ใช้คำ หรือกลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกับคำที่ต้องการสื่อสารถ้านึกคำในภาษาอังกฤษไม่ได้ 29. พยายามเดาว่าคนที่สนทนาด้วยจะพูดอะไรต่อไปเมื่อสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 28. อ่านภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเปิดหาคำแปลของศัพท์ใหม่ทุกๆ คำ 27. คิดคำใหม่ขึ้นมาเองถ้าไม่สามารถนึกถึงคำที่ต้องการจะสื่อสารในภาษาอังกฤษ 26. ใช้ภาษาท่าทางแทนคำพูดเวลาที่นึกถึงคำที่ต้องการจะสื่อสารไม่ได้ในระหว่างการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 25. ใช้วิธีการเดา เวลาที่ไม่เข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 24.
 13. 13. กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา ตั้งใจเรียน การวางแผนการเรียนของตนเอง การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
 14. 14. กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา ใส่ใจในพัฒนาการทางการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 38. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 37. หาโอกาสอ่านภาษาอังกฤษมากเท่าที่จะสามารถทำได้ 36. มองหาคนที่สามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้ 35. จัดตารางเวลาให้ตัวเองในการศึกษา และทบทวนภาษาอังกฤษ 34. พยายามหาวิธีการที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 33. ตั้งใจฟังเวลาที่มีใครพูดภาษาอังกฤษ 32. สังเกตเห็นข้อผิดพลาดในภาษาอังกฤษของตนเอง นำมาปรับปรุง และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้น 31. พยายามหาโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ 30.
 15. 15. กลยุทธ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก การลดความกังวลใจ การให้กำลังใจตนเอง การตรวจสอบอารมณ์ตนเอง - Check list - ไดอารี่ - การสะท้อนคิด
 16. 16. กลยุทธ์ด้านอารมณ์และความรู้สึก พูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 44. เขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 43. คอยสังเกตตัวเองว่ารู้สึกเครียด หรือกังวลใจหรือไม่เวลาที่ต้องเรียน หรือใช้ภาษาอังกฤษ 42. ให้รางวัลตัวเองเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และถูกต้อง 41. ให้กำลังใจตัวเองเวลาพูดภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะกังวลในเรื่องข้อผิดพลาด 40. พยายามทำใจให้สบาย ไม่เครียด เวลาที่รู้สึกกังวลกับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง 39.
 17. 17. กลยุทธ์ด้านสังคม การถามคำถาม การทำงานกลุ่ม การตระหนักถึงความรู้สึก ความคิดของผู้อื่น
 18. 18. กลยุทธ์ด้านสังคม ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษา และครูผู้สอนเวลาที่ไม่เข้าใจ 48. พยายามถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษ 49. ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันกับเพื่อนๆ 47. พยายามเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้สำนวนของเจ้าของภาษา 50. ขอให้เจ้าของภาษาช่วยแก้ไขเวลาที่ตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด 46. ขอให้ผู้พูด พูดภาษาอังกฤษช้าลง หรือพูดซ้ำอีกครั้งถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด 45.
 19. 19. แนวคิดการสอนกลยุทธ์การเรียน การสอนโดยวิธีให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ การฝึกเป็นครั้งคราว การฝึกแบบระยะยาว การสอนร่วมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน การสอนกลยุทธ์แบบแฝง การสอนกลยุทธ์โดยตรง การสอนโดยวิธีแยกสอน แนวคิดของ Oxford แนวคิดของ O’Malley
 20. 20. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง <ul><li>นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 200 คน </li></ul><ul><li>เลือกแบบเจาะจง 1 กลุ่ม จำนวน 20 คน </li></ul>เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการสอน </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน </li></ul>
 21. 21. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน 1 แผนการสอน 5 วิธีการคิดดัง 4 กลยุทธ์การเรียน 3 รายการตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การเรียน 2 บทอ่านที่ให้ความรู้
 22. 22. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 1 แบบสำรวจกลยุทธ์การเรียนภาษา (Oxford Strategies Inventory Language Learning version 7.0 for ESL) 3 บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 2 แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 23. 23. วิธีดำเนินการวิจัย สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สำรวจการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาของกลุ่มตัวอย่างโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนภาษา เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างมีกลยุทธ์การเรียนภาษาอย่างไร 3 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน 2 แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนกลยุทธ์การเรียนภาษา และการวัดและประเมินผล 1
 24. 24. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ <ul><li>นำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจกลยุทธ์การเรียนก่อน และหลังการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา มาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิเชิงเส้น </li></ul><ul><li>นำคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอนกลยุทธ์การเรียนมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการทดสอบค่าสถิติโดยวิธี t-Test </li></ul><ul><li>นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการเรียนรู้ตามข้อความที่ผู้วิจัยกำหนดให้ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย </li></ul>การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
 25. 25. ผลการวิเคราะห์คำตอบจากแบบสำรวจกลยุทธ์การเรียนภาษาและอภิปรายผล <ul><li>หลังการสอนกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวม จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ที่จำนวนผู้ใช้เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจำ และ กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา </li></ul>
 26. 26. M1 นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าที่เคยเรียนไปแล้ว กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เวลาเรียนภาษาอังกฤษ M2 นำคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษมาใช้แต่งประโยค เพื่อช่วยให้ฉันจำคำเหล่านั้นได้ M3 เชื่อมเสียงของคำใหม่ในภาษาอังกฤษกับภาพของคำนั้นเพื่อช่วยในการจำคำๆ นั้น กลยุทธ์ด้านการจำ - - - - จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์ก่อนการพัฒนา ____ จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์หลังการพัฒนา 5 หมายถึง ใช้อย่างสม่ำเสมอ 4 หมายถึง ใช้บ่อย 3 หมายถึง ใช้บ้างบางครั้ง 2 หมายถึง ไม่ค่อยได้ใช้ 1 หมายถึง ไม่เคยใช้เลย
 27. 27. M7 นำคำศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร M8 ทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษบ่อยๆ M 9 จำคำใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษโดยการจำสถานที่ๆ เห็นคำศัพท์นั้นๆ เช่น บนกระดาน หรือป้ายบอกทางที่ถนน กลยุทธ์ด้านการจำ - - - - จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์ก่อนการพัฒนา ____ จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์หลังการพัฒนา 5 หมายถึง ใช้อย่างสม่ำเสมอ 4 หมายถึง ใช้บ่อย 3 หมายถึง ใช้บ้างบางครั้ง 2 หมายถึง ไม่ค่อยได้ใช้ 1 หมายถึง ไม่เคยใช้เลย
 28. 28. Cog 10 พูดหรือเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เพิ่งเรียนใหม่หลายๆ ครั้งเพื่อให้จำได้ Cog 15 ดูรายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ ที่พูดภาษาอังกฤษ Cog 16 เลือกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับการอ่านในเวลาว่าง Cog 17 จดบันทึก ข้อความ หรือ เขียนรายงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ Cog 21 หาความหมายของคำในภาษาอังกฤษ โดยการการแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่าย กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา - - - - จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์ก่อนการพัฒนา ____ จำนวนผู้ใช้กลยุทธ์หลังการพัฒนา 5 หมายถึง ใช้อย่างสม่ำเสมอ 4 หมายถึง ใช้บ่อย 3 หมายถึง ใช้บ้างบางครั้ง 2 หมายถึง ไม่ค่อยได้ใช้ 1 หมายถึง ไม่เคยใช้เลย
 29. 29. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอนกลยุทธ์การเรียน ** ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ( p < .01 ) .000** -5.829 2.819 29.05 4.807 22.05 คะแนนแบบทดสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ p t S.D. Mean S.D. Mean หลังการสอน ก่อนการสอน ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษา
 30. 30. ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้สอน สำหรับสถาบัน แทรกกลยุทธ์การเรียนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส จัดอบรม / แลกเปลี่ยนทักษะการสอน กลยุทธ์การเรียน งานวิจัยในอนาคต คัดกรองกลยุทธ์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ เน้นการสอนกลยุทธ์นั้น และติดตามผล ทบทวนกลยุทธ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย

×