Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apel Gmina Osielsko ws. mega ustawy 5G

695 views

Published on

Rady Gminy Osielsko
z dnia 9 lipca 2019 r.

APEL
skierowany do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska, Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Rada Gminy Osielsko wyraża zaniepokojenie treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apel Gmina Osielsko ws. mega ustawy 5G

  1. 1. Załącznik do uchwały Nr VI/73/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. APEL skierowany do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska, Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Rada Gminy Osielsko wyraża zaniepokojenie treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw i apeluje o bardzo wnikliwą analizę zakresu nowelizacji. Zaniepokojenie społeczne w Gminie Osielsko wystąpiło już w początkowym okresie obowiązywania ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która to ustawa ograniczyła w art. 75 władztwo planistyczne gmin w przedmiocie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Już wówczas nasuwały się wątpliwości, czy ustawa nie narusza wolności i praw człowieka i obywatela w kontekście prawa własności i ochrony praw nabytych. Zaniepokojenie mieszkańców było związane z szeroko pojmowaną uciążliwością masztów antenowych z powodu obaw ich wpływu na zdrowie, a także możliwego obniżenia wartości nieruchomości, w sąsiedztwie których są stawiane. Społeczeństwo nie posiada dostatecznych informacji na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych tych urządzeń i ich potencjalnego wpływu na stan zdrowia. Pomimo ustawowej utraty przez gminy w 2010 roku realnego wpływu na lokalizację wolnostojących masztów antenowych, to władze gminy, które są najbliżej mieszkańców, były i są nadal adresatem społecznego niezadowolenia w przypadku realizacji takich inwestycji. Organy Gminy Osielsko nie negują potrzeby wspierania usług telekomunikacyjnych w kontekście zapewnienia jak najlepszej jakości tych usług dla społeczeństwa, a także nadrzędnej roli telekomunikacji w łączności kryzysowej i alarmowej. Gminy czynnie włączają się w tworzenie warunków do rozwoju usług telekomunikacyjnych poprzez budowę kanałów technologicznych w pasach drogowych. W ostatnich latach Gmina Osielsko wybudowała kanały technologiczne o łącznej długości ok. 8,5 km. Zasada nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym nie powinna być jednak bezwzględna. W aspekcie ekonomicznym właściciel nieruchomości, której wartość rynkowa obniżyła się wskutek sąsiedztwa budowli telekomunikacyjnych z powodu wysokiego
  2. 2. oddziaływania na krajobraz, winien mieć zagwarantowaną prawnie możliwość żądania odszkodowania od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca mógł zastosować rozwiązania konstrukcyjne o niskim oddziaływaniu na krajobraz. Nowe technologie budziły, budzą i będą nadal budzić niepokój ludności o wpływ na zdrowie, jeżeli ten aspekt nie będzie należycie wyjaśniany. Dalsza liberalizacja przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej bez wcześniejszych rzetelnych konsultacji oraz rzetelnie prowadzonych kampanii informacyjnych będzie powodowała eskalację niepokojów społecznych, a gminy nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby wyręczać naczelne organy Państwa w wyjaśnianiu tak newralgicznych dla społeczeństwa zagadnień zwłaszcza z zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie. Prosimy bardzo wnikliwie rozważyć, czy projekt ustawy w sposób należyty zabezpiecza prawa obywateli gwarantowane w art. 2, art. 21, art. 64, art. 68, art. 74 oraz art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawa gmin wynikające z art. 167 Konstytucji.

×