Vzťah štátu a cirkvi

1,696 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vzťah štátu a cirkvi

 1. 1. Vysoká škola v Sládkovičove Fakulta práva Janka Jesenského KONFESIJNÉ PRÁVO VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU Jozef Štora II. ročník V Sládkovičove november 2010
 2. 2. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Obsah 1. Faktografia ........................................................................................................... 3 1.1. Registrované cirkvi na Slovensku .................................................................. 3 1.2. Podmienky registrácie cirkví .........................................................................10 1.3. Financovanie cirkví .........................................................................................11 2. Historické predpoklady pôsobenia cirkví na území Slovenska ........................... 12 2.1. Predvojnový vývoj ..........................................................................................12 2.2. Obdobie od roku 1939 do 1989 .....................................................................12 3. Cirkev ako fenomén ............................................................................................ 13 3.1. Cirkev je biznis ...............................................................................................13 3.2. Cirkev ako parazit ...........................................................................................13 3.3. Cirkev ako politik ............................................................................................13 3.4. Cirkev ako polepšený zločinec .......................................................................14 3.5. Cirkev s väčším a menším „C“ .......................................................................16 3.6. Cirkev ako učiteľ, lekár a pomocník chudobným .........................................16 4. Odluka či nie? ..................................................................................................... 17 4.1. Separačný systém...........................................................................................17 4.2. Konvenčný systém ..........................................................................................17 4.3. Konfesionálny systém ....................................................................................17 4.4. Subordinačný systém .....................................................................................17 4.5. Odluka? ...........................................................................................................17 Zoznam použitých prameňov a literatúry ............................................................... 18 Jozef Štora str. 2
 3. 3. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 1. Faktografia 1.1. Registrované cirkvi na Slovensku K 31.10.2010 bolo v Slovenskej republike registrovaných presne 18 cirkví. To však neznamená, ţe ide o celé spektrum religióznych spoločností na Slovensku. V skutočnosti v rámci našej krajiny pôsobí omnoho väčšie mnoţstvo takto orientovaných spolkov. Registrátorom cirkví je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Platnú registráciu majú : Názov: Sídlo: Apoštolská cirkev na Slovensku Rada Apoštolskej cirkvi na Slovensku Sreznevského 2 831 03 Bratislava 3 Štatutárny orgán: biskup (Ján Lacho) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00492671 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Podľa ust. § 2 Ústavy Apoštolskej cirkvi na Slovensku „cirkevné s právnou subjektivitou: útvary sú právne subjekty s odvodenou subjektivitou, vymedzenou touto ústavou“. Podľa ust. § 6 ods. 1 a bliţšie § 12 a § 15 ods. 2 písm. n) cirkevné útvary s právnou subjektivitou sú: cirkev, oblasť, zbor, iné útvary. Názov: Sídlo: Štatutárny orgán: Dátum registrácie: IČO: Základný dokument: Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike Nábreţie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava Národná duchovná rada bahájov v SR 19. apríla 2007 Ústava V zmysle Ústavy Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike z 28. januára 2007, ktorú cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaevidoval a potvrdil 4. mája 2007, majú v rámci Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike právnu subjektivitu všetky volené orgány, t.j. Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike, miestne duchovné rady, regionálne rady ako aj miestne spoločenstvá, v ktorých ešte nebola zvolená miestna duchovná rada, ktorým to ale umoţní Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike. V ich mene sú oprávnení konať všetci členovia týchto orgánov, ak konajú v súlade s rozhodnutím daného orgánu zaznamenaným v zápisnici daného orgánu. Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike môţe podľa potreby zriaďovať pomocné organizácie, výbory, inštitúty, zariadenia, nadácie, neziskové organizácie a príslušné účelové zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu, pokiaľ tak určuje ich mandát stanovený Národnou duchovnou radou bahájov v Slovenskej republike. Názov: Sídlo: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike Rada Bratskej jednoty baptistov v SR Súľovská 2 821 05 Bratislava Štatutárny orgán: Rada cirkvi (predseda Mgr. RNDr. Ján Szőllős CSc., podpredseda ThDr. Darko Kraljik) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00468096 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Podľa Ústavy Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike s právnou subjektivitou: právnu subjektivitu má cirkev ako celok reprezentovaná Radou, Jozef Štora str. 3
 4. 4. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo jednotlivé cirkevné zbory a účelové zariadenia. BJB pre zabezpečenie svojich potrieb a cieľov zriaďuje účelové zariadenia. Slúţia na vzdelávanie a výchovu členov zborov BJB, zabezpečenie misijnej a sociálnej činnosti, rozvíjanie kresťanského spoločenstva, rekreáciu a pod., edičnú činnosť. Ich zriadenie, štatút a hospodárenie schvaľuje Konferencia delegátov zborov. Názov: Sídlo: Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské zdruţenie Cablková 3 821 04 Bratislava 2 Štatutárny orgán: predseda (Mgr. Karol Badinský) tajomník (Mgr. Stanislav Bielik) a hospodár (Mgr. Samuel Ondrušek) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00468118 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Právnu subjektivitu podľa časti III. ústavy cirkvi má cirkev ako celok s právnou subjektivitou: reprezentovaná Ústrednou radou, jednotlivé zdruţenia a zbory. Slovenské zdruţenie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zastupuje predseda, tajomník a hospodár. Zastupovať miestny zbor je oprávnený kazateľ, starší zboru alebo vedúci zboru. Orgány zriaďujú, vytvárajú a zakladajú pomocné inštitúcie cirkvi: pomocné organizácie, zariadenia, nadácie, neziskové organizácie a podobné inštitúcie. Takúto „inštitúciu cirkvi“ ako právnickú osobu môţe zriadiť a zrušiť výbor zdruţenia po predchádzajúcom súhlase výboru únie. Názov: Sídlo: Cirkev bratská v Slovenskej republike Rada Cirkvi bratskej v SR Partizánska ul. 6 811 03 Bratislava Štatutárny orgán: predseda (Dr. Ján Henţel) podpredseda, tajomník rady (Dr. Štefan Markuš) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00468070 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Podľa Ústavy cirkvi bratskej právnu subjektivitu má Cirkev bratská s právnou subjektivitou: v Slovenskej republike ako celok zastúpená Radou, jednotlivé cirkevné zbory Cirkvi bratskej, ktoré sú oprávnené samostatne nadobúdať práva a preberať záväzky a to vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, a účelové zariadenia Cirkvi bratskej, pokiaľ to určuje jeho štatút. Za Cirkev bratskú v Slovenskej republike sú ako štatutárni zástupcovia oprávnení konať: predseda, podpredseda a tajomník Rady Cirkvi bratskej v Slovenskej republike. Za zbor Cirkvi bratskej sú ako štatutárni zástupcovia zboru oprávnení konať: správca zboru, podpredseda staršovstva a hospodár. Na plnenie úloh v jednotlivých oblastiach činnosti môţe Rada Cirkvi bratskej i jednotlivé zbory Cirkvi bratskej podľa potreby zriaďovať príslušné účelové zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu pokiaľ tak určuje ich štatút. / čl. 1 ods. 6, čl. 4 ods. 3/ Cirkev bratská môţe zriaďovať účelové zariadenia, napr. zdravotné, sociálne, vydavateľské, vzdelávacie, ktorým môţe udeliť samostatnú právnu subjektivitu. Spravujú sa svojimi štatútmi. /čl. 36/ Názov: Sídlo: Cirkev československá husitská na Slovensku Diecézna rada CČSH Konventná 11 811 03 Bratislava Jozef Štora str. 4
 5. 5. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Štatutárny orgán: Dátum registrácie: IČO: Základný dokument: biskup (ThDr. Jan Hradil, Th.D.) pred účinnosťou zákona 30813565 Ústava Hospodársky řád Řád duchovenské sluţby Organizační řád Orgány a útvary Podľa ustanovení článku 6 Ústavy právnu subjektivitu majú s právnou subjektivitou: diecézy a náboţenské obce. Tie môţu zriaďovať cirkevné zariadenia bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou. Diecéza CČSH je spravovaná diecéznou radou, volenou diecéznym zhromaţdením. Jej štatutárnymi zástupcami sú biskup – predseda Diecéznej rady, podpredseda Diecéznej rady a predseda finančného výboru. Náboţenská obec CČSH je spravovaná radou starších, volenou zhromaţdením obce. Jej štatutárnymi zástupcami sú farár, predseda Rady starších a jeden člen Rady starších. O nakladaní s majetkom a právnych úkonoch bliţšie v čl. 7 Ústavy. Názov: Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 1 riaditeľ (Juraj Seidl) 18. októbra 2006 Sídlo: Štatutárny orgán: Dátum registrácie: IČO: Základný dokument: Štatút Orgány a útvary V zmysle Štatútu Cirkvi Jeţiša Krista Svätých neskorších dní s právnou subjektivitou: v Slovenskej republike z 26. septembra 2006 cirkev nemá ďalšie organizačné zloţky s právnou subjektivitou. Názov: Sídlo: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Generálny biskupský úrad ECAV Palisády 46, P.O.Box 289 811 06 Bratislava 1 Štatutárny orgán: predsedníctvo: generálny biskup (Mgr. Miloš Klátik, PhD.) a generálny dozorca (Ing. Pavel Delinga, CSc.) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00179213 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Podľa Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, čl. 14 sa cirkev s právnou subjektivitou: člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory, ktoré môţu zriaďovať a rušiť účelové zariadenia. Cirkev a jej organizačné jednotky majú právnu subjektivitu. Evanjelická cirkev na zabezpečenie svojho poslania na územnom princípe zriaďuje si organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, zdruţenia veriacich a vychováva pre ne potrebných odborných pracovníkov. / čl. 2 ods. 2/ Zborový konvent zriaďuje a zrušuje účelové zariadenia cirkevného zboru. (čl. 17 ods. 2 písm. c)) Seniorálne presbyterstvo zriaďuje a riadi cirkevné školy a vykonáva dozor nad výučbou náboţenstva v základných a stredných školách. (čl. 22 ods. 3 písm. f)) Dištriktuálny konvent zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia. (čl. 25 ods. 2 písm. d)) Dištriktuálne presbyterstvo zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy. (čl. 26 ods. 2 písm. i)) Synoda zriaďuje a zrušuje celo cirkevné účelové zariadenia. (čl. 30 ods. 1 písm. e)) Jozef Štora str. 5
 6. 6. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Názov: Sídlo: Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej Panenská 10 811 03 Bratislava 1 Štatutárny orgán: superintendent (Mgr. Robert Zachar, predseda), podpredseda (Mgr. Lenka Procházková) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00468053 Základný dokument: Cirkevný poriadok Orgány a útvary Právnu subjektivitu má Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi s právnou subjektivitou: metodistickej a farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej. Zriaďuje a stará sa o evanjelizačné, výchovné, misijné a sociálne účelové zariadenia. ( § 114 ods. 4 písm. g)) Názov: Sídlo: Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike Biskupský úrad Hlavná 1, P.O.Box 135 080 01 Prešov Štatutárny orgán: prešovský arcibiskup a metropolita (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.) eparcha košickej eparchie (Mons. Milan Chautur, CSsR) bratislavský eparcha (Mons. Peter Rusnák) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00179205 Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov 30305624 Gréckokatolícka eparchia Košice Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava Základný dokument: Kódex kánonov východných cirkví Základný dokument Gréckokatolíckej prešovskej diecézy Orgány a útvary Právnu subjektivitu na Slovensku má arcibiskupstvo v Prešove, s právnou subjektivitou: eparchie v Košiciach a v Bratislave a jednotlivé gréckokatolícke farnosti. Iné útvary podľa potreby ustanovuje biskup. Názov: Sídlo: Kresťanské zbory na Slovensku Bystrická 20 841 07 Bratislava 49 Štatutárny orgán: štatutárni zástupcovia: Milan Neklapil a Ing. Vladimír Azor Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00468134 Základný dokument: Biblické poznanie a vnútorný poriadok Orgány a útvary V zmysle Vnútorného poriadku kresťanských zborov na Slovensku s právnou subjektivitou: je kaţdý kresťanský zbor samostatný a samosprávny. Zbor je právnym subjektom, pred úradmi zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma). (ods. 4 písm. a)) Právne poverenie k diakonskej sluţbe (obsahuje sociálnu prácu v širokom zmysle) dáva príslušný kresťanský zbor prípadne medzi zborová rada. (ods. 8 písm. d)) Na túto prácu predpokladajú vytvoriť potrebné účelové zariadenia kresťanských zborov (napr. nakladateľstvo, domovy pre dôchodcov a pod.). (ods. 16. písm. c) a tieţ ods. 18. písm. b)) Názov: Sídlo: Štatutárny orgán: Dátum registrácie: IČO: Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Pekná cesta 17 831 52 Bratislava 34 (P.O.Box 2, 830 04 Bratislava) dvaja členovia výboru krajiny (Jaroslav Drobčo, Jozef Kalnický, Alexander Krajči, Anton Murín, Jiří Zavadil) 24. marca 1993 30845696 Jozef Štora str. 6
 7. 7. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Základný dokument: Základné zásady činnosti (štatút) Orgány a útvary Útvarmi spoločnosti sú jednotlivé zbory, ktoré však nie sú s právnou subjektivitou: samostatnými právnymi subjektmi. Štatutárnym zástupcom spoločnosti je výbor spoločnosti (aspoň dvaja členovia výboru). Názov: Sídlo: Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 24 811 02 Bratislava 1 Štatutárny orgán: cirkevný prezident (Ľubor Kučera) Dátum registrácie: 1. septembra 2001. IČO: 30810469 Základný dokument: Stanovy Novoapoštolskej cirkvi v Slovenskej republike z 2. 5. 2001 Orgány a útvary Právnu subjektivitu má ústredné sídlo cirkvi v Bratislave, s právnou subjektivitou: oprávnený konať v mene cirkvi je cirkevný prezident. (Stanovy, čl. 1 ods. 6) Názov: Sídlo: Pravoslávna cirkev na Slovensku Metropolitná rada Bajerova 8 080 01 Prešov Štatutárny orgán: arcibiskup prešovský a Slovenska Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 31946763 Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku s právnou subjektivitou: vymedzuje v ustanoveniach článku 27, ţe právnickými osobami sú Pravoslávna cirkev na Slovensku, eparchie (biskupstvá), cirkevné obce, monastiere, cirkevné dobročinné zariadenia, cirkevné školy, pravoslávna akadémia a iné cirkevné zariadenia a zdruţenia. Pravoslávnu cirkev na Slovensku zastupuje a v jej mene koná arcibiskup prešovský. Eparchiu zastupuje eparchiálny biskup, pomocný biskup – vikár, alebo správca eparchie v medziach svojej právomoci. Pravoslávnu cirkevnú obec zastupuje a v jej mene koná duchovný správca, monastier zastupuje predstavený monastiera, cirkevné dobročinné zariadenia a iné subjekty ich ustanovený riaditeľ. Metropolitná rada, eparchiálna rada i cirkevná obec s poţehnaním biskupa môţe zriaďovať cirkevné školy, sociálne a charitatívne ústavy, účelové zariadenia a iné cirkevné organizácie. /Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku zo 16. 10. 1999, čl. 13 ods. 6, čl. 15 ods. 12 a čl. 16 ods. 6/ Právnickou osobou je ... monastier, cirkevné dobročinné zariadenie, cirkevná škola, cirkevné bratstvo, pravoslávna akadémia, iné výchovné zariadenia, iné cirkevné zdruţenia. /čl. 27 ods. 1/ Miestne oddelené stredisko veriacich je modlitbové, duchovné a organizačné spoločenstvo veriacich, účelovo viazané na plnenie osobitých úloh v ţivote cirkevnej obce. Miestne oddelené strediská veriacich tvoria: Kňazský seminár PBF, detské domovy, sociálne ústavy, cirkevné školy, charitatívne zariadenia a iné. /čl. 1 ods. 7 a čl. 1 Vykonávacích predpisov k Ústave/ Monastier ako náboţenská a kultúrna ustanovizeň s osobitnou kánonickou organizáciou. /Ústava čl. 1 ods. 8, čl. 10 a Vykonávacie predpisy čl. 9/ Jozef Štora str. 7
 8. 8. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Názov: Sídlo: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Predsedníctvo synody Jókaiho 34, Pp 78 945 01 Komárno Štatutárny orgán: biskup (Doc. ThDr. Géza Erdélyi) a generálny kurátor (Ladislav Koncsol) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00179191 Základný dokument: Ústava Orgány a útvary Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ustanovuje s právnou subjektivitou: v § 8, ţe cirkevné zbory, senioráty a generálna cirkev sú samostatnými telesami a právnickými osobami. Samostatnými cirkevnými telesami a právnickými osobami sú aj také cirkvou zriadené inštitúcie a ústavy, ktoré zriaďuje cirkev pre vlastnú sluţbu, a ktorých činnosť usmerňuje samostatný štatút. / § 8, ods. 2/ Cirkev ... môţe vydrţiavať charitatívne ústavy... môţe zriaďovať alebo udrţiavať cirkevné školy, doškoľovacie ústavy a konferenčné strediská, zariadenia slúţiace na rekreáciu duchovných a svetských cirkevných funkcionárov; a za účelom podpory cirkevnej práce môţe zriadiť rôzne spolky a nadácie. /§ 16, ods. 3/ Názov: Sídlo: Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike Konferencia biskupov Slovenska Kapitulská 11, P.O.Box 113 814 99 Bratislava Štatutárny orgán: diecézny biskup za príslušné biskupstvo Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00684325 Konferencia biskupov Slovenska 00419702 Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza 00179094 Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 35593008 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Roţňava 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 31815995 Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Rímskokatolícka cirkev, Ţilinská diecéza Základný dokument: Kódex kánonického práva Prípis KBS Konštitúcia Slovachiae Sacrorum Antistites zo dňa 14. februára 2008 Orgány a útvary Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza s právnou subjektivitou: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Rímskokatolícka cirkev, Ţilinská diecéza Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Roţňava Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup resp. arcibiskup a osoby ním poverené. Postavenie diecézy Katolíckej cirkvi v SR má aj Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti sa riadi všeobecnými normami Apoštolskej konštitúcie Spirituali militum curae, štatútmi vydanými Apoštolskou Stolicou a všeobecnými cirkevnými zákonmi, v zmysle ktorých právnu subjektivitu majú aj všetky vojenské, policajné a väzenské farnosti, ktoré tento Ordinariát zriadi. Štatutárnym orgánom je Jozef Štora str. 8
 9. 9. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a jeho generálny vikár.Farnosti sú zastúpené farárom alebo správcom farnosti. Farnosť môţe pozostávať z viacerých častí (obcí) čiţe filiálok, tie však nemajú samostatnú právnu subjektivitu. Zoznam jednotlivých farností a mená farárov, resp. správcov, ktorí konajú v mene farnosti ako štatutárny orgán, sa nachádzajú v archíve príslušnej diecézy, resp. arcidiecézy, do ktorej patria. Konferencia biskupov Slovenska so sídlom v Bratislave, ul. Kapitulská 11. Zastupuje ju predseda KBS.Právnu subjektivitu ďalej majú jednotlivé semináre zastúpené rektorom, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku zastúpená predsedom, rehole a kongregácie zastúpené príslušným predstaveným, a ostatné subjekty ktorým ju udelila kompetentná cirkevná vrchnosť. Názov: Sídlo: Starokatolícka cirkev na Slovensku Chrenovská 15 949 01 Nitra Štatutárny orgán: biskup (Mgr. Augustín Bačinský) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 31753043 Základný dokument: Synodálny poriadok Orgány a útvary Jej štatutárnym zástupcom je biskup. V zmysle Synodálneho s právnou subjektivitou: poriadku a poriadku cirkevných obcí Starokatolíckej cirkvi na Slovensku z roku 1995 sa cirkev člení na cirkevné obce a filiálne obce. Právnu subjektivitu majú cirkevné obce a Slovenská katolícka diakonia. Názov: Ústredný zväz ţidovských náboţenských obcí v Slovenskej republike Sídlo: Kozia 21 814 47 Bratislava 1 Štatutárny orgán: predseda a podpredseda (čestný predseda prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., výkonný predseda Pavel Frankl, podpredseda Igor Rintel) Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona IČO: 00179221 Základný dokument: Stanovy Orgány a útvary V zmysle jeho Stanov právnu subjektivitu má Ústredný zväz s právnou subjektivitou: Ţidovských náboţenských obcí v Slovenskej republike, v mene ktorého koná a navonok vystupuje predseda, podpredseda a riaditeľ kancelárie, ktorí konajú samostatne, s výnimkou prevodov nehnuteľností, ktoré podpisujú ktoríkoľvek dvaja z nich, jednotlivé ţidovské náboţenské obce v SR v mene ktorých koná a navonok vystupuje ich predseda a ţidovské náboţenské komunity v mene ktorých koná a vystupuje dôverník menovaný a odvolávaný ústredným zväzom.Hlavný rabín je najvyšším náboţenským predstaviteľom ţidovských náboţenských obcí. Zastupuje ÚZ ŢNO vo veciach náboţenských a duchovných. ÚZ ŢNO má právo zriadiť rôzne nadácie a občianske zdruţenia. Jozef Štora str. 9
 10. 10. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 1.2. Podmienky registrácie cirkví  Cirkvi a náboţenské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (cirkevný odbor).  Návrh na registráciu podáva najmenej trojčlenný prípravný orgán cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti, ktorého členmi musia byť plnoleté osoby.  Návrh podpíšu všetci členovia prípravného orgánu a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydlisko. Ďalej uvedú, kto z členov prípravného orgánu je splnomocnencom, ktorý je oprávnený konať v ich mene.  Návrh na registráciu obsahuje: a) názov a sídlo cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti; b) mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu; c) základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti, jej učenie, d) poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť; e) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, ţe sa hlásia k cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel (vzor čestného vyhlásenia poskytne na poţiadanie cirkevný odbor); f) vyhlásenie, ţe cirkev alebo náboţenská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboţenským spoločnostiam a osobám bez vyznania. - K návrhu na registráciu sa prikladá základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti(štatút, poriadok, stanovy a pod.), z ktorého musí byť zrejmé: a) názov a sídlo ústredia cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti; b) orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia a oprávnenia; c) spôsob ustanovenia osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť a ich odvolávanie; d) základné články viery; e) zásady hospodárenia, vrátane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vysporiadania pri zániku cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti; f) spôsob schvaľovania základného dokumentu a jeho zmien; g) útvary, ktoré majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mene konať, h) práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti.  Názov cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá uţ vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Jozef Štora str. 10
 11. 11. SEMESTRÁLNA PRÁCA I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU 1.3. Financovanie cirkví Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu v rokoch 2000 aţ 2009 pre cirkvi a náboţenské spoločnosti : Cirkvi a náboţenské spoločnosti POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ( v tis. Sk) v eurách 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Apoštolská cirkev Cirkev bratská 5 840 6 026 6 136 6 584 6 568 9 132 9 483 9 524 10 516 369 916 4 163 4 342 4 385 5 055 4 732 6 304 6 606 7222 8 268 317 929 Bratská jednota baptistov Evanjelická cirkev a. v. Evanjelická cirkev Pravoslávna metodistická cirkev Reformovaná kresťanská Cirkev cirkev československá Ţidovské husitská náboţenské Starokatolícka obce cirkev Rímskokatolícka cirkev Gréckokatolícka cirkev Konferencia biskupov Ekumenická Slovenska rada cirkví Slovenská katolícka charita Diakonia Evanjelickej Ústredie cirkvi a v. diakonie Konferencia Reformovanej vyšších predst. kresťanskej Cirkev ţenských reholí cirkvi adventistov Spolu siedmeho dňa 3 318 3 592 3 628 3 920 4 048 5 193 5 424 5 740 6 910 286 781 54 837 59 897 62 786 67 932 69 771 93 181 95 862 97 384 107 026 3 679 129 2 245 2 383 2 642 2 989 3 014 5 498 6 040 6 506 7 290 23 909 26 446 31 140 36 531 36 332 40 521 43 594 44 967 50 258 265 506 26 286 31 239 31 651 33 434 35 644 45 117 45 856 49 943 54 439 1 699 615 699 615 1 980 740 514 690 1 076 1 261 1 386 2 066 2 389 2 413 2 546 101 841 2 442 2 802 2 908 3 188 3 232 3 437 3 450 3 461 3 539 124 540 622 949 1 456 1 928 1 770 2 085 2 203 2 283 2 601 1 102 897 299 333 372 381 388 503 504 521 576 312 21 268 133 302 699 730 855 481 673 943 091 46 289 51 105 57 516 60 479 60 623 84 571 87 750 91 606 100 866 3 765 623 2 359 2 824 3 280 3 694 3 646 3 876 3 856 3 956 3 947 146 517 981 1 177 1 500 1 760 1 760 1 890 1 881 1 971 1 968 69 707 43 000 55 500 57 500 60 375 60 375 63 375 63 375 63 775 66 124 2 337 848 3 500 6 522 208 658 700 26 555 4 700 5 300 5 588 5 495 5 558 5 563 5 991 9 883 587 371 645 634 676 573 686 877 875 477 Jozef Štora 420 939 550 519 607 10 583 11 831 550 545 19 087 898 708 928 966 1 022 208 37 191 961 str. 11
 12. 12. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 2. Historické predpoklady pôsobenia cirkví na území Slovenska 2.1. Predvojnový vývoj Na území Slovenska od nepamäti pôsobila najmä katolícka cirkev. V rôznych obdobiach vývoja bolo pripustené a tolerované aj pôsobenie iných cirkví a religióznych spolkov. Od konca 18. storočia sa začala presadzovať náboženská tolerancia v súlade s osvieteneckým myslením vtedajších politických špičiek. Katolícka cirkev v tom čase začala strácať svoj neotrasiteľný celospoločenský vplyv a koncom 19. storočia sa dostala do defenzívnej pozície a začala zápasiť s poklesom svojho spoločenského vplyvu a tým aj možnosti významne ovplyvňovať chod vecí. Pri koncipovaní ústavy Československej republiky v roku 1920 sa začalo hovoriť o odluke cirkví od štátu. Avšak bolo jasné, že tento návrh neprejde, nakoľko Slovensko bolo absolútne proti a nekatolícke cirkvi by bez štátnej podpory pravdepodobne zanikli. 2.2. Obdobie od roku 1939 do 1989 Počas Slovenského štátu nastal významný obrat v postaveniach cirkví. Po rokoch neistoty a častých zmien bol ústavou zakotvený autoritatívny systém jednej strany s ideami podľa pápežských sociálnych encyklík. Dominantné postavenie tak získala katolícka cirkev personálnou penetráciou moci v štáte. De iure síce nebola žiadna cirkev zvýhodnená, de facto však ideologickou recipáciou a personálnym zastúpením sa stala dominantnou a neohroziteľnou. Opätovný zvrat nastal nástupom komunistickej moci. Cirkev akákoľvek, nie len katolícka, bola ideovým nepriateľom štátnej moci a tak bolo rozhodnuté o jej kontrole. Na jednej strane bola odluka od štátu zamietnutá, na strane druhej vznikom Štátneho úradu pre veci cirkevné a potieraním závislosti duchovných k biskupom najmä vo finančnej sfére boli cirkvi kontrolované a infiltrované agentmi a spolupracujúcimi osobami so štátnym režimom. Niektoré cirkvi boli štátom priamo zrušené ako napríklad Grécko katolícka cirkev v roku 1950. Všeobecne až do roku 1989 bola politickou mocou cirkev zbavovaná svojej spoločenskej úlohy a vytlačovaná zo spoločnosti. Niektoré diskrepancie ako pozostatok tej doby pretrvávajú dodnes. Jozef Štora str. 12
 13. 13. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 3. Cirkev ako fenomén 3.1. Cirkev je biznis Slovo biznis znamená obchod a podnikanie, čiže poskytovanie tovaru alebo služby za úhradu. Všeobecným produktom akejkoľvek cirkvi je služba duchovnej útechy, viery, rozvoja osobnosti a kvality života. Ak je však táto služba poskytovaná za úhradu, stáva sa biznisom a jej pôvodná úloha pomoci sa stráca v úzadí. Tak či onak, ani božia láska nie je zdarma a jej šíritelia musia z niečoho platiť svoje aspoň základné potreby. A tu vzniká jablko sváru medzi veriacimi a ateistami. Ateistom nevadí, že niekto míňa svoje peniaze na cirkev. Je to jeho forma zábavy, trávenia času, spôsobu života. Ateistovi vadí, ak na to prispieva aj on a veriaci ani omylom neprispejú na jeho kino, prednášku a životný štýl. Na Slovensku je z celkového počtu 18 registrovaných cirkví len 5 takých, ktoré si svoj biznis robia interne a svojimi potrebami nezaťažujú ateistu. „Nie všetky registrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku žiadajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Z osemnástich registrovaných cirkví odmieta štátnu dotáciu päť cirkví. Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných a prevádzku ústredia si neuplatňujú z prevažne vieroučných dôvodov Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Slovensku, Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike a Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike. Novoapoštolská cirkev však už chce na budúci rok získať peniaze zo štátneho rozpočtu na prevádzku ústredia. Na chod cirkevného ústredia dostáva peniaze aj Cirkev adventistov siedmeho dňa - Slovenské združenie. V tejto cirkvi zvažujú, že požiadajú peniaze aj na platy 1 duchovných. Rozhodnúť o tom by mali v novembri.“ A mne ako ateistovi práve tieto cirkvi vôbec nevadia. 3.2. Cirkev ako parazit V náväznosti na financovanie cirkví je pre mňa najväčšou nehoráznosťou parazitovanie na spoločnosti všetkých bez rozdielu. Nie len na ateistoch ale aj na príslušníkoch iných cirkví. Je pre mňa neprijateľné, že moje dane idú aj na financovanie cirkvi, ktoré ja povaţujem za súkromno-právne korporácie. Súkromnoprávne sú tie, ktoré vznikajú na základe iniciatívy (dobrovoľnosti) zakladajúcich osôb jedno alebo viacstranným úkonom (zmluvou). Verejnoprávne zdruţenia vznikajú na základe zákona, ktorý zároveň určí aj ich ďalšie náleţitosti ako je sídlo, orgány zdruţenia, spôsob ich kreovania (vzniku) a pod. Na súkromnoprávnom postavení zdruţení nič nemení ani prípadný verejnoprávny charakter činnosti (účel), ktorý zdruţenie plní, napríklad na základe zmocnenia iným zákonom, pokiaľ tieto zdruţenia nemajú zároveň mocenskú (donucovaciu) právomoc. Čiţe stavanie cirkví do pozície verejno-právnej korporácie je v rozpore so zauţívanou praxou. Cirkvám je teda priznávaný výnimočný status, sú im poskytované výnimky a úľavy a namieste je otázka prečo? Spoločenské úlohy, ktoré cirkvi vykonávajú, ako napríklad školstvo, vykonávajú aj iné subjekty a tým tieto výhody nie sú poskytované. Cirkvi sú teda pozitívne diskriminované a parazitujú na spoločnosti a to hrubým zneuţívaním inak ušľachtilých cieľov. Neviem, či cirkvami spotrebovaných 37 miliónov Eur by nenašlo lepšieho adresáta v podobe priamej pomoci do školstva, zdravotníctva a sociálnych programov. 3.3. Cirkev ako politik Po zmene režimu v roku 1989 bola deklarovaná plná náboženská sloboda. V záujme demokracie a tolerancie sa k tejto myšlienke aj ateisti stavali pozitívne. Avšak to ešte netušili, 1 http://www.webnoviny.sk/slovensko/peniaze-od-statu-nechce-5-registrovan/204472-clanok.html Jozef Štora str. 13
 14. 14. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo do akej neslobody sa svojou toleranciou dostanú. Podľa materiálov ministerstva kultúry, Ústava SR, ktorá rešpektuje Listinu základných práv a slobôd, deklaruje Slovensko ako štát laický, ideologicky a náboţensky neutrálny, ktorý sa neviaţe na nijakú ideológiu ani náboţenstvo. V súčasnom období je vzťah štátu a cirkvi charakterizovaný ako vzťah partnerský, pričom sa uvádza, ţe kresťanstvo a kresťanský hodnotový systém je v zmysle cyrilo-metodskej tradície integrálnou súčasťou slovenskej národnej identity. Preto sa Slovensko s dominantnou Rímsko-katolíckou cirkvou všeobecne vníma ako katolícka konzervatívna krajina, čo ešte utvrdila zmluva so Svätou stolicou. Napriek proklamovanej náboţenskej neutrálnosti je silný vplyv Rímsko-katolíckej cirkvi na spoločnosť daný najmä prostredníctvom štátu. Neexistuje totiţ odluka cirkvi od štátu. Navyše štát dovolil vznik politických strán, ktoré mali jasne ideologickú platformu. Ak sa pozrieme na predchádzajúci vývoj, ktorý väčšina občanov zavrhla, dokonca aj občanov veriacich, ide o jeho kopírovanie a zo strany veriacich o farizejstvo. Tak ako v Slovenskom štáte boli deklarované idei z pápeţských encyklík, tak nám kresťansky orientované strany servírovali v uplynulých rokoch politiku zmieru, slobody a tolerancie a potichu nás vtiahli do výhrady svedomia, kedy veriaci lekár nevykoná zákrok ateistovi. Lebo mu to štát dovolil. Kde sú práva ateistu deklarované ústavou? Tak ako komunistický reţim mal svoju ideológiu poplatnú Sovietskemu zväzu, tak ju má aj Rímsko-katolícka cirkev a je poplatná Vatikánu. Tak ako nás komunistický mocipáni vohnali do zadku Sovietskeho zväzu, tak nás kresťanskí politici vohnali nevypovedateľným konkordátom so Svätou stolicou do paţeráka Vatikánu. A tak ako antikomunisti doplácali na svoje presvedčenie, doplácajú naň aj neslobodou ateisti. Úlohou cirkvi mala byť pomoc a duchovná útecha. V politike sa vracia cirkev k svojim stredovekým praktikám, len obal im dáva nový. Kde sú naše práva, ak na základnej škole niet učiteľa etickej výchovy a tak sa všetci povinne učia náboţenstvo? Kde sú naše práva, keď si tu predstaviteľov cudzieho štátu, akým Vatikán nesporne je, nie len staviame do pozície celebrít, ale ich aj ţivíme a podporujeme v ich politickom snaţení. Pán predseda KDH Hrušovský kedysi prehlásil, ţe je najprv kresťan, aţ potom Slovák. Tým dal jasne najavo, pre koho robí politiku. Ja tvrdím, ţe v rozpore s ústavou. 3.4. Cirkev ako polepšený zločinec Na konci minulého storočia sa pápež Ján Pavol II. ospravedlnil za účasť cirkvi na križiackych výpravách. Bolo ich 7 a zomrelo pri nich niekoľko miliónov ľudí z oboch táborov. Všetky boli s výdatnou podporou cirkvi. A čo svätá inkvizícia? Západoeurópska inkvizičná prax sa rozšírila aj na územie Slovenska. Je len málo historických dokladov, správ alebo zápisníc z procesov s bosorkami. Za najstarší sa povaţuje doklad o procese s bosorkami zo Štítnika z roku 1506, kedy bola upálená bosorka známa pod menom Maxinka. Podľa zachovaných dobových záznamov bolo v rokoch 1565 – 1756 v Uhorsku pred súdmi rôznych inštancií prerokovaných 554 prípadov obţaloby z čarodejníctva a z nich 403 skončilo rozsudkom. Obvinení boli okrem malých výnimiek zaţiva upálení. V kontexte celej Európy išlo o milióny vráţd spáchaných cirkvou. Pre obraznosť malý výpis zo spisu zločinca „Katolícka cirkev“ : 1147 - Kriţiacka výprava proti Polabským Slovanom, proti pohanským Velétom a Pomoranom. Tieto výpravy patria medzi najkrvavejšie v dejinách strednej Európy... 1147 - Zavraţdenie niekoľko stoviek ţidov vo Francúzsku /Sully, Carentan, Ham/. 1179 - Na III. ekumenickom koncile sa začalo prenasledovanie ţidov v ucelenejšej forme. Dovtedy občasné prenasledovanie ţidovského obyvateľstva sa stalo organizovanejším. 1181 - Pápeţ Lucius II. vyhlásil, ţe všetky spory medzi katolíkmi sú ťaţkým hriechom, keďţe odmietajú autoritu pápeţa. 1184 - Na Veronskom kongrese /talianske mesto Verona/ bola daná do kliatby náboţenská sekta Valdenských. Jej stúpenci boli prenasledovaní aţ do 17. storočia. Jozef Štora str. 14
 15. 15. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 1199 - Kriţiacký rytier Simone de Montfort /spomínaný aj ako Šimon z Monfortu/ pri dobytí hradu Brame zajatcom nechal odrezať nosy, vypichnúť oči a nechal ich odísť. Pri dobytí mesta Minerva dal 140 kacírov nahádzať do vopred pripraveného veľkého ohňa. 1203 - IV. kriţiacka výprava. Uţ počas putovania do "Svätej" zeme sa kriţiaci dopustili mnoţstva barbarských zločinov. 1204 - Kriţiaci vyplienili hlavné mesto Byzancie - Konštantínopol. Po dobytí mesta znesvätili hroby byzantských cisárov, vyplienili Chrám sv. Sofie. Ţeny a dievčatá znásilňovali. Počet obetí sa nezachoval, súdobí kronikári určujú niekoľko tisíc povraţdených. 1205 - Na dobytom území kriţiaci napriek odporu gréckeho obyvateľstva vytvárajú Latinské cisárstvo. 1205 - Pápeţ Inocent III. sa povaţoval za námestníka Krista, ktorého musia poslúchať všetci svetskí panovníci. Obdobie jeho pontifikátu je obdobím temna, obdobím masového vyvraţďovania kacírov. V bule odsudzoval MAGNU CHARTU LIBERTATUM prvý skutočne demokratický dokument. Stúpencov povaţoval za heretikov /tzv. chartisti/. 1208 - Pápeţ Inocent III. vydal bulu o cirkevnom prekliati kacírov. Obdobie ostrých represálií proti albigénskym... 1209 - Dobyté francúzske mesto Beziers. Kriţiaci vyvraţdili v kostole Márie Magdalény vyše 7000 detí, ţien a starších ľudí. Táto krutosť nemala ani na stredovek obdobu. 1209 - Vo francúzskom meste Carcassone bolo obyvateľstvo zväčša albigénskeho vyznania povraţdené. Zabití boli aj kresťania, ktorí nechceli zradiť svojich albigénskych priateľov, ako aj náhodní kresťania s odôvodnením, ţe Pánboh si svojich rozozná ... 1215 - Na IV. lateránskom koncile bol uzákonený antisemitizmus. 1227 - Pápeţ Gregor IX. vyhlásil, ţe povinnosťou kaţdého pravoverného kresťana je prenasledovať heretikov a kacírov... 1232 - Pápeţ Gregor IX. zaviedol inkvizíciu, ktorá má na svedomí smrť niekoľko desiatok 2 miliónov ľudí. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo štát podporuje takúto zločineckú organizáciu. Len preto, lebo sa jej Capo di tutti capi ospravedlnil? Chápem aj odmietanie kolektívnej viny, ale pre mňa je rovnako veľká ako vina fašistických pohlavárov, ktorí v mene svojej ideológie vraždili a ničili. Odsúdení boli konkrétny ľudia, ale ideológia sa stala zakázanou. Aj v mene cirkvi vraždili konkrétni ľudia, ale rovnako by sa hodilo túto ideológiu zakázať. Je poškvrnená krvou nevinných ľudí a je proti môjmu svedomiu sa zúčastňovať na jej financovaní. 2 http://www.birdz.sk/webka/ivlu/blog/2-000-rokov-klamstiev-a-vrazd-cierna-kniha-zlocinov-cirkvi-3-cast-/66621blogspot.html Jozef Štora str. 15
 16. 16. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 3.5. Cirkev s väčším a menším „C“ Ústava nám zaručuje slobodu vierovyznania a hlása náboženskú neutralitu. Ak sa skúsim pozrieť na túto slobodu očami príslušníka menšej cirkvi, len neveriaco krútim hlavou. Nikto mi nebráni veriť v čokoľvek, ale ak chcem veriť ako registrovaný člen a poberať na to štátnu podporu, situácia sa radikálne obráti. Moju vieru so mnou zdieľa málo ľudí a preto som menejhodnotná cirkev, o ktorú sa netreba starať. Čo na tom, že nie som zaťažený poškvrnenou minulosťou a ctím stáročné hodnoty našich predkov? Nemám majetok, ktorý je chránenou pamiatkou, nemám mocných v štátnom aparáte, nemám za sebou cudzí štát, ktorý by ma výrazne podporil. Mám len to, čo by cirkev mala byť. Vieru a pravidlá na žitie v jej hodnotách a duchu. Pre tento štát je to málo. Ale pohľadom svojich očí ateistu chápem toto ako istý spôsob obranného mechanizmu. Ako by to vyzeralo, keby si každý jednotlivec mohol založiť svoju vlastnú cirkev? Kam by sme došli, keby sem bez prekážky prenikli militantné náboženské ideológie? A namieste je tiež otázka, či cirkev potrebuje peniaze viac, ako vieru? Asi by sa mali cirkvi posudzovať nie podľa veľkosti „C“ ale podľa viery a jej spoločenského prínosu. 3.6. Cirkev ako učiteľ, lekár a pomocník chudobným Aby som nebol výhradne kritický, musím spomenúť aj to, že cirkev supluje niektoré povinnosti štátu v menšej či väčšej miere. Avšak aký je ich skutočný cieľ a poslanie? Aký je skutočný spoločenský prínos vo vzťahu k vynaloženým prostriedkom? Ak začneme školstvom, najnižším stupňom sú materské škôlky. Na základ skúseností je možné konštatovať, že majú najnižší religiózny vplyv. Deti sa tam náboženstvu venujú len v miere, ktorá je pre nich na úrovni príbehov, akých počujú stovky. Na základných školách však je ako jeden z voliteľných predmetov vyučované náboženstvo, kde sú etické návyky vštepované už spôsobom a v rozsahu viery katechétu, ktorý ho vyučuje v súlade s cirkvou, ktorú zastupuje. Stredné školy sú venované skôr všeobecnej výchove a je pravdou, že pomáhajú skôr sociálne slabším dosiahnuť aspoň trošku lepšie vzdelanie. Spravidla sú to gymnáziá, pedagogika, umenie. Teda nič, čo by v budúcnosti tvorilo riadne dane, z ktorých aj cirkev žije. Vo vysokom školstve je to pedagogika, medicína, filozofia a teológia. Opäť nič pre reálny život. A môžete namietať, ale pedagóg, ktorý všetko obracia na vieru a lekár s výhradou svedomia je nám rovnako platný ako pekár, ktorý nevie piecť z celozrnnej múky, hospodár, ktorý odmieta zabíjanie zvierat za účelom produkcie mäsa a iné. Skrátka cirkevné školstvo produkuje ľudí s výraznými obmedzeniami na uplatnenie sa. Ak sa pozrieme bližšie na charitatívnu funkciu cirkví, je situácia o čosi lepšia. Hospice a útulky by asi bez cirkví boli len v malom počte a možno vôbec. Ale ak si položíme tiež otázku, koľko zdrojov cirkev na tento účel použije od darcov alebo štátu a koľko vlastných, odpoveďou nám bude fakt, že túto funkciu by rovnako dobre zastal akýkoľvek dobrovoľník. Jozef Štora str. 16
 17. 17. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo 4. Odluka či nie? 4.1. Separačný systém Inak nazývaný ako odluka štátu a cirkví. V tomto prípade neexistujú osobitné predpisy konfesného a interkonfesného práva. Každá cirkev je súkromno-právnym subjektom a ich postavenie nie je inštitucializované. Jednoducho na ich živote a dianí sa vo všetkých formách zúčastňujú len ich členovia a sympatizanti. Dokonca je z toho vylúčený aj štát. 4.2. Konvenčný systém Je systémom, v ktorom štát koordinuje a spolupracuje s cirkvami, pričom dotknuté činnosti sa môžu prelínať a duchovní sú v postavení úradných osôb. 4.3. Konfesionálny systém Je to systém, kedy štát vyhlási niektorú cirkev za štátnu. Hlava štátu v niektorých prípadoch môže byť zároveň najvyššou cirkevnou autoritou. 4.4. Subordinačný systém Vtedy je cirkev absolútne podriadená štátu a každý je počin schvaľuje štátna moc. Dozor nad cirkvami vykonáva na to určený štátny orgán. 4.5. Odluka? Mojim názorom je, že cirkev v dnešnej dobe ako významný politický činiteľ nemá byť v žiadnom prípade etablovaní. Dokonca takúto jej aktivitu považujem za nelogickú a spiatočnícku. Nechcem, aby veci verejné spravovali ľudia, ktorí veria na nadprirodzené javy a podporujú cudzie štáty a navyše sú bigotnými zástancami akejsi ideológie. Ako spoločenský činiteľ by mohla zastupovať niektoré miesta ale výhradne na báze dobrovoľnosti. Ako duchovný činiteľ by mala ostať len za múrmi tých, ktorý v ňu veria a na verejnosti by sa nemala vôbec prezentovať. Mám za to, že súčasný stav vzťahov Slovenskej republiky a cirkví je vo vzťahu ku mne, ako ateistovi, protiústavný, cítim sa byť poškodený konkordátom a zaviazaný k niečomu, s čím sa nestotožňujem, cítim sa byť obklopený neracionálnymi ľuďmi, ktorí za moje dane ľudí klamú, zavádzajú, zdierajú a strašia a navyše sledujú svoje vlastné prospechárske ciele. Cítim sa byť podvedený štátnou mocou, keď vidím, ako pozitívne diskriminujú cirkvi a navyše len podľa neobjektívnych kritérií, kedy ani cirkvi si nie sú rovné. Som za úplnú odluku cirkví od štátu, za zdanenie ich aktivít a majetkov a za ich zaradenie tam, kam patria. Medzi podnikateľské alebo neziskové subjekty a do takejto ekonomickej miery nad nimi robiť dozor. Som proti tomu, aby boli vpustené do politiky a vzdelávania ako tendenčné vyučujúce ideológiu, ktorá sa v histórii ukázala ako nebezpečná, zneužiteľná a v mene ktorej sa vraždilo. Jozef Štora str. 17
 18. 18. SEMESTRÁLNA PRÁCA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU I. ročník I. semester FPJJ Sládkovičovo Zoznam použitých prameňov a literatúry ČIKEŠ, R. : Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Bratislava : Ústav VŠAC, 2010. ISBN 978-80-89096-43-5 SITA. [on-line]. [cit. 2010.02.11.]. Dostupné na internete : http://www.webnoviny.sk/ PEREX a.s. [on-line]. [cit. 2010.02.11.]. Dostupné na internete : http://www.birdz.sk/webka/ ivlu/blog/2-000-rokov-klamstiev-a-vrazd-cierna-kniha-zlocinov-cirkvi-3-cast-/66621-blogspot.html Jozef Štora str. 18

×