Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.เครื่องสำอางใหม่

2,281 views

Published on

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำอาง วิธีการทดสอบเครื่องสำอางจากสารต้องห้ามที่กระทรวงสาธาณณสุขได้ระบุไว้

5.เครื่องสำอางใหม่

 1. 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และการกํากับดูแลเครื่องสําอาง อาจารย์ รัชชานันท์ ศรี สุภกดิ ั โปรแกรมสาธารณสุ ขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 2. 2. กฎหมายที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลเครื่องสําอางในประเทศไทย ใชหลักการของกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก1. พรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เพื่อกํากับดูแลใหเครื่องสําอางมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค2. พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อกํากับดูแลการโฆษณาเครื่องสําอาง เพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถูกตอง เหมาะสม ไมเกิด ความเขาใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 2
 3. 3. เครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑที่ใชกับมนุษย เปนผลิตภัณฑที่ใชกับรางกายมนุษย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม ประทินผิว หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงามและความสะอาดผลิตภัณฑที่มิใชเครืองสําอาง ่ ตองไมแสดงสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา ปองกันโรค หรือ มีผลตอ การทํางาน หรือโครงสรางของรางกายมนุษย รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 3
 4. 4. เครื่องสําอางกับชีวิตประจําวัน เครืองสําอาง กับ วิถีขีวิตประจําวัน วันเบาๆ ใช้ของเบาๆ 4
 5. 5. ประเภทของเครื่องสําอาง กฎหมายแบงเครื่องสําอางตามระดับของความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เครื่องสําอางควบคุม เครื่องสําอางทั่วไปประเภทของเครื่องสําอาง ตามพรบ.เครื่องสําอางฉบับใหม (2551)มีเพียงประเภทเดียว คือ เครื่องสําอางควบคุม ซึ่งผูผลิตเพื่อจําหนายหรือนําเขาเพื่อจําหนาย จะตอง จดแจงรายละเอียด กอนผลิตหรือนําเขาเพื่อจําหนาย รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 5
 6. 6. เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ• เครื่องสําอางที่อาจเปนอันตรายรุนแรงตอผูใช หรือมีสวนประกอบของ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจกอใหเกิดอันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของ บุคคล• ดังนั้นผูผลิตและผูนําเขาจะตองขอขึ้นทะเบียนตํารับจนกระทั่งไดรับใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ และชําระคาธรรมเนียมรายป รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 6
 7. 7. ตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษผลิตภัณฑดัดผมผลิตภัณฑยอมผมถาวรยาสีฟนผสมฟลูออไรดครีมแตงผมดําผลิตภัณฑฟอกสีผมรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 7
 8. 8. เครื่องสําอางควบคุม• เครื่องสําอางที่อาจเปนอันตรายตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคลได แต ความรุนแรงนอยกวาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ• ซึ่งผูผลิตและผูนําเขาจะตองแจงรายละเอียดของเครื่องสําอางควบคุม และชําระคาธรรมเนียมรายป• จึงจะผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางควบคุมได รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 8
 9. 9. ตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมผาอนามัยผาเย็น กระดาษเย็นแปงฝุนโรยตัว แปงน้ําผลิตภัณฑที่มีสารปองกันแสงแดดผลิตภัณฑสําหรับเสนผมที่มีสารขจัดรังแค รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 9
 10. 10. เครื่องสําอางทั่วไป• เครื่องสําอางอื่นที่นอกเหนือจาก เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เครื่องสําอาง ควบคุม เชน สบู แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น น้ําหอม เครื่องสําอางสําหรับ ตกแตงใบหนา เปนตน• ซึ่งตรวจสอบไดจากสูตรสวนผสม วาตองไมมีสารควบคุมพิเศษ สารควบคุม หรือเปนประเภทที่จัดเปนเครื่องสําอางควบคุม รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 10
 11. 11. ฉลากเครื่องสําอางจะตองแสดงขอความ☺ ชื่อเครื่องสําอาง☺ ประเภทหรือชนิด☺ ขอความ “เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ” ใกลกับเครื่องหมาย อย. ../….• ซึ่งแสดงเลขทะเบียนเครื่องสําอาง (กรณีเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ)• หรือขอความ “เครื่องสําอางควบคุม” (กรณีเครื่องสําอางควบคุม) รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 11
 12. 12. ฉลากเครื่องสําอางจะตองแสดงขอความ☺ ชื่อและปริมาณของสารควบคุมพิเศษ สารสําคัญ (กรณีเครื่องสําอางควบคุม พิเศษ)☺ ชื่อและปริมาณของสารควบคุม สารสําคัญ (กรณีเครื่องสําอางควบคุม)☺ ชื่อสวนประกอบสําคัญ (กรณีเครื่องสําอางทั่วไป)☺ ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต (กรณีผลิตในประเทศ)☺ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา รวมทั้งชื่อผูผลิตและประเทศผูผลิตดวย (กรณีนําเขา จากตางประเทศ) รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 12
 13. 13. ฉลากเครื่องสําอางจะตองแสดงขอความ☺ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต☺ วันเดือนปที่ผลิต☺ วิธีใช☺ ปริมาณสุทธิ☺ คําเตือนตามที่กฎหมายกําหนด รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 13
 14. 14. ขอความในฉลากเครื่องสําอางขนาดเล็ก มีพื้นที่การแสดงฉลากนอยกวา 20 ตารางเซนติเมตรใหแสดง- ชื่อเครื่องสําอาง เลขทะเบียน ( ถาเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ) และ ปริมาณสุทธิที่ฉลาก ขอความอันจําเปนอื่นๆใหแสดงไวที่ใบแทรก รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 14
 15. 15. ขอความที่ฉลากนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดการแสดงขอความอื่นๆจะตองเปนความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดปญหาที่พบ1.แสดงสรรพคุณโออวด ไมมีเอกสารทางวิชาการสนับสนุน2.แสดงขอความไดรับการรับรองจากหนวยงาน โดยไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 15
 16. 16. หลักสําคัญในการตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง1. พิจารณาวาจัดเปนเครืองสําอางประเภทใด ่• เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ• เครื่องสําอางควบคุม• เครื่องสําอางทั่วไป รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 16
 17. 17. หลักสําคัญในการตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง(ตอ)2. พิจารณาขอความฉลากในเบื้องตน• ไมมีฉลากภาษาไทย สรุปวาผิดกฎหมายแนนอน• ตองมีขอความฉลากภาษาไทย ครบถวนโดยเฉพาะ - วันเดือนปที่ผลิต ตองแจงชัดเจน - แหลงผลิต/แหลงนําเขา• สรรพคุณไมโออวด หรือ เกินจริงหรือเกินความเปนเครื่องสําอาง• หากโออวดสรรพคุณเปนยา ตองขึ้นทะเบียน ตํารับยา การขายตองมี ใบอนุญาตขายยา รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 17
 18. 18. ฉลากภาษาไทยกับแนวโนมการฝาฝนกฎหมาย ข้ อ มู ล ที รั ฐ ยํา เตื อ น ผู ้ บ ริ โภ คถ้ า ไ ม่ มี ฉ ล า ก ภ า ษ า ไ ท ย ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เป็ น อั น ต ร า ย มี ส า ร ห้ า ม ใ ช้ ลั ก ล อ บ ผ ลิ ต / นํา เข้ า ของป ลอม 18
 19. 19. ฉลากภาษาไทยกับแนวโนมการฝาฝนกฎหมาย(ตอ) ข้ อ มู ล ที รั ฐ ยํา เตื อ น ผู ้ บ ริ โภ ค ข้ อ ค ว า ม ฉ ล า ก บั งคั บ ไม่ ค ร บไม่ แ จ้ ง แ ห ล่ ง ผ ลิ ต / แ ห ล่ งนํา เข้ า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย มี อั น ต ร า ย จึ ง ไม่ ก ล้ า เปิ ด เผ ยไม่ แ จ้ ง วั น เดื อ น ปี ที ผ ลิ ต เอ า เป รี ย บ ผู ้ บ ริ โภ ค โภ เป็ น เค รื อ ง สํา อ า ง เก่ า เสื อ ม คุ ณ ภ า พ เป็ น เค รื อ ง สํา อ า ง ห ม ด อ า ยุ แ ล้ ว 19
 20. 20. หลักการแสดงสรรพคุณที่ฉลาก และ การโฆษณาเครื่องสําอาง ตองใชขอความที่ตรงตอความจริง ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ เกี่ยวกับเครื่องสําอางรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 20
 21. 21. เครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช• ตรวจพบสารที่หามใช• คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาเขาขาย เครื่องสําอางที่หามผลิต/ นําเขา/ขาย รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 21
 22. 22. คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา• พบเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค• จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต และรา ที่เจริญเติบโตโดยใชอากาศ เกิน ปริมาณสูงสุดที่กําหนดไวในประกาศ เครื่องสําอางทีหามผลิต นําเขา ขาย ่ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 22
 23. 23. บทกําหนดโทษ ผูที่ผลิต/นําเขา/ขายเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัย ในการใช จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 23
 24. 24. ระบบการกระจายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง1. เคานเตอรเครื่องสําอางในหางสรรพสินคา2. รานคา / รานขายยา3. รานเสริมสวย4. รานขายของชํา5. แผงลอย6. การขายตรงและการขายผานเว็บไซต รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 24
 25. 25. แนวทางการตรวจสถานที่ขายเครื่องสําอาง1. เตรียมขอมูล เปาหมายในการตรวจ2. ยานพาหนะ แผนที่การเดินทาง3. อุปกรณในการตรวจ แบบฟอรม ซอง กระดาษกาว ปากกา กระดาษ คารบอน ชุดทดสอบ กลองถายรูป ฯ4. แตงกายสุภาพ เหมาะสม รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 25
 26. 26. การตรวจสถานที่ขายเครื่องสําอาง1. แนะนําตัว พรอมแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่2. แจงวัตถุประสงคการตรวจใหผูรับผิดชอบสถานที่ดังกลาวทราบ และใหนํา ตรวจ3. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ทะเบียนการคา4. ตรวจสอบสถานที่ ผลิตภัณฑ ฉลาก ทดสอบ เบื้องตนดวยชุดทดสอบ5. ทําบันทึกการตรวจสถานที่ บันทึกที่เกี่ยวของ ฯ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 26
 27. 27. การตรวจสถานที่ขายเครื่องสําอาง6. แจงผูประกอบการทราบถึงผลการตรวจ พรอมทั้งเซ็นชื่อในบันทึกตาง ๆ7. กลับสํานักงาน ฯ สงตัวอยางตรวจวิเคราะห สรุปผลการ ตรวจเสนอ ดําเนินการตามขั้นตอน8. กรณีผลวิเคราะหพบสารหามใช ดําเนินการตาม ขั้นตอน เพื่อประกาศผล วิเคราะห รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 27
 28. 28. ตัวอยางการประกาศผลวิเคราะหเครื่องสําอางผสมสารที่หามใช 28
 29. 29. ตัวอยางแผนพับเครื่องสําอางที่ผิดกฎหมาย 29
 30. 30. ปญหาเครื่องสําอางที่พบในทองตลาด1. ไมมีฉลากภาษาไทย2. การแสดงฉลากภาษาไทยไมถูกตอง ไมครบถวนตามประกาศฯ3. ลักลอบใสสารที่หามใช4. เครื่องสําอางปลอม5. ผลิต/จําหนายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่มิไดขึ้นทะเบียน6. ผลิต/จําหนายเครื่องสําอางควบคุมที่ มิไดจดแจงรายละเอียด7. เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศ ตองการใหผูบริโภคเขาใจผิดวาเปน เครื่องสําอางจากตางประเทศ8. การแสดงสรรพคุณ/โฆษณา โออวดเกินความจริง/ เกินความเปน เครื่องสําอาง รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 30
 31. 31. ตัวอยางเครื่องสําอางผสมสารหามใชรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 31
 32. 32. ตัวอยางเครื่องสําอางผสมสารหามใชรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 32
 33. 33. ตัวอยางเครื่องสําอางผสมสารหามใชรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 33
 34. 34. ตัวอยางเครื่องสําอางผสมสารหามใชรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 34
 35. 35. ตัวอยางเครื่องสําอางผสมสารหามใชรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 35
 36. 36. เครื่องสําอางไมมีฉลากภาษาไทย / ฉลากไมถูกตองรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 36
 37. 37. เครื่องสําอางปลอมรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 37
 38. 38. การจับกุมผลิตเครื่องสําอางปลอมรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 38
 39. 39. แหลงผลิตเครื่องสําอางปลอม 39
 40. 40. สารหามใช• สารที่หามใชในเครื่องสําอางมีเปนจํานวนมากและสารหามใชทีตรวจพบ ่ บอยและเปนปญหา ไดแก ไฮโดรควิโนน ปรอทแอมโมเนีย กรดวิตามินเอ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 40
 41. 41. อันตรายของเครื่องสําอางที่ผสมสารหามใช1. ไฮโดรควิโนน(Hydroquinone) ทําใหเกิดการแพระคายเคือง เกิดจุด ดางขาวที่หนา ผิวหนาดํา เปนฝาถาวร รักษาไมหาย รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 41
 42. 42. อันตรายของเครื่องสําอางที่ผสมสารหามใช2. ปรอทแอมโมเนีย (Ammoniated mercury)ทําใหเกิดการแพ ผื่นแดง ผิวหนาดํา ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของปรอท ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 42
 43. 43. อันตรายของเครื่องสําอางที่ผสมสารหามใช3. กรดวิตามินเอ(Vitamin A acid, Tretinoin, Retinoic acid) ใชแลวทําใหหนาแดง ระคายเคือง แสบรอน รุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอกอยางรุนแรง และอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ ทําใหทารก ในครรภพิการ รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 43
 44. 44. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 1. ใชแทงแกวตั กตั ว อยาง ที ล ะ นอยขนาดเทาเมล็ดถั่วลิสง คอย ๆ หยอนครี ม ลงไปที่ ก นหลอด (ระวังอยาใหครีมติดขางหลอด) ใหไดตัวอยางประมาณ 3 กรัม หรือ 1 ตลับรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 44
 45. 45. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 2. เทส าร เค มี ใ สล งใ นห ลอ ด ทดลองจนหมดขวด(ใชแทง แกวชวยเขี่ยสารเคมี)จากนั้น ใชกระบอกดูดน้ํายา ดูดน้ํายา ปริมาตร 5 มล. จากขวดน้ํายา ใสในหลอดทดลองรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 45
 46. 46. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 3. หยดน้ํายา 1-2 หยด ลงบนกระดาษ ลิตมัส 1 ชิ้น จนเปยกชื้นโดยทั่ว(ไม เปยกแฉะ) 4. เทน้ําเดือดลงในภาชนะอะลูมิเนียม จนเกือบเต็ม นําหลอดทดลองนี้ตั้ง ในภาชนะอะลูมิเนียมทิ้งไวประมาน 20 วินาทีรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 46
 47. 47. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 5. รี บ ปดหลอดทดลองใหสนิ ท ดวยจุกยางที่มีกระดาษลิตมัส จากขอ 3 เสียบหอยอยูภายใน ใหมีความยาวของกระดาษต่ํา กวาปลายลางของจุ ก ยาง ประมาณ 2.5 ซม.รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 47
 48. 48. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 6. แกวงหลอดทดลองเบา ๆ ตลอด เวลานาน 5 – 10 นาที เพื่อให ครี ม ละลายผสมกั บ น้ํ า ยาโดยให ปลายหลอดสวนที่มีตัวอยางจุมอยู ใตผิวน้ําและเอียงหลอดประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ไมควรแกวงหลอด ทดลองแรงจนของเหลวกระเด็น ถูกกระดาษลิตมัสรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 48
 49. 49. วิธีใชชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย การอานผล ผลบวก กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจาก สีเหลืองเปน สีเขียวออนหรือสี เขียวเขมถึงสีน้ําเงิน ผลลบ กระดาษลิตมัสไมเปลี่ยนสีรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 49
 50. 50. วิธีใชชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 1. ใชกานพลาสติกปลาย มนตักสารเคมี 1 ชอน ลงในจานของจานหลุม พลาสติกรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 50
 51. 51. วิธีใชชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 2. ใชกานไมปลายแบนตั ก ครี ม ขนาดประมาณครึ่ ง เมล็ดถั่วลิสง หรือใชหลอด พลาสติ ก หยดโลชั่ น 3 หยด ลงบนสารเคมีรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 51
 52. 52. วิธีใชชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 3. คนใหเขากันแลวสังเกตสีที่ เกิดขึ้น ภายใน 5 วินาที การสรุปผล ผลบวก เกิดสี เขียวออน หรือเขียว เขม หรือสีน้ําเงินดํา ผลลบ สีเดิมของตัวอยางรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 52
 53. 53. วิธีใชชุดทดสอบกรดวิตามินเอ 1. สวมถุงมือแลวใชชอน พลาสติ ก ตั ก สารเคมี ประมาณ 1/3 ของ ชอนใสลงในจานหลุม พลาสติกรายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 53
 54. 54. วิธีใชชุดทดสอบกรดวิตามินเอ2. ใชแทงพลาสติกตักตัวอยางครีมขนาดประมาณเมล็ดถั่วลิสง หรือใช หลอดดูดพลาสติกดูดตัวอยางโลชั่น แลวหยด ลงบนสารเคมี 3 หยด รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 54
 55. 55. วิธีใชชุดทดสอบกรดวิตามินเอ 3. คนอยางตอเนื่ อ ง ใหเขากันประมาณ 3 นาที พรอมทั้ ง สังเกตผลที่เกิดขึ้น ในชวง 3 นาทีการสรุปผล ผลบวก เกิดสีมวงแดง ถึงสีแดง ขึ้นทันที แลวคอยซีดจางลงและหายไป หรือเปลี่ยนเปนสีสมภายใน 3 นาที รายวิชา 4071601 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดย อ.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ 55

×