Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grootschalig, zeker en flexibel

1,049 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grootschalig, zeker en flexibel

 1. 1. PartnersStichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam, Dienst Landelijk Gebied, Heijmans Ontwikkeling, NS Poort, Provincie Noord-Brabant,Provincie Noord-Holland, Bouwfonds Ontwikkeling, Schiphol Area Development Company (SADC), Synchroon en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, INBO, Berenschot
 2. 2. C. Bloemendalerpolder  WeespGrootschalig, zeker en flexibel• Jurriën Veldhuizen partner Deloitte Real Estate Advisory• Mariet Schoenmakers directeur AM Concepts AM• Harm Janssen directeur Ontwikkeling regio Noord-West Bouwfonds Ontwikkeling• Suzanne van den Noort programmamanager Bloemendalerpolder Provincie Noord-Holland
 3. 3. Bloemendalerpolder – Weesp/MuidenGrootschalig, zeker & flexibel15 maart 2012
 4. 4. Even voorstellen ... Mariet Schoenmakers – AM Director AM Concepts Ruimtelijke Ontwikkeling Bloemendalerpolder Suzanne van den Noort – Provincie Noord-Holland Programmanager Bloemendalerpolder Publieke partijen Harm Janssen – Bouwfonds Ontwikkeling Directeur Ontwikkeling regio Noord-West Privaat consortium Jurriën Veldhuizen – Deloitte Real Estate Advisory Partner Deloitte Kwartiermaker Bloemendalerpolder -4-
 5. 5. Inhoud1) Inleiding2) Mijlpalen3) Ruimtelijk plan4) Nieuwe principes samenwerking5) Conclusie -5-
 6. 6. 1. Inleiding 2005: Betrokken partijen treden in overleg over een publiek-private samenwerking  Betrokken publieke partijen zijn: Ministeries (voormalig) van VROM, LNV en V&W, Provincie Noord Holland, Gemeenten Weesp en Muiden en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.  Betrokken private partijen zijn: AM, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen Groep, Bouwfonds Property Development, Blauwhoed Eurowoningen en Delta Loyd vastgoedontwikkeling. 2006: Kwartiermaker 2007: Anticipatieovereenkomst -6-
 7. 7. 1. Ligging Bloemendalerpolder in de regio -7-
 8. 8. 1. Plangebied -8-
 9. 9. 2. Mijlpalen 2006: Nota Ruimte Februari 2007: Anticipatieovereenkomst (AOK) Augustus 2008: Onderhandelingsakkoord Januari 2010: Concept Masterplan & Akkoord Sluitende Businesscase Juni 2010: Vaststelling Structuurvisie Noord Holland 2040 September 2010: Besluit verlenging AOK tot en met 1 juli 2011 ... -9-
 10. 10. 2. Herstel crisis blijft uit ... - 10 -
 11. 11. 2. Heroriëntatie samenwerking Concept masterplan Bloemendalerpolder met de gemaakte (financiële) afspraken blijkt niet meer haalbaar Begin 2011: Partijen nemen een bezinningsperiode in acht – Essenties (publieke) partijen: wat moet en wat mag? (A4-tje) – Bij wie hoort welke rol? Voorjaar 2011: Private partijen doen een voorstel om te komen tot een haalbare business case 30 juni 2011: Akkoord Publiek-Private Stuurgroep 30 juni 2011: Besluit verlenging AOK tot en met 1 april 2012 - 11 -
 12. 12. 3. Ontwikkeling van het plan in de tijd - 12 -
 13. 13. 3. Vechtstreekidentiteit - 13 -
 14. 14. 3. Essentiekaart 2007 - 14 -
 15. 15. 3. Smartiekaart - 15 -
 16. 16. 3. Concept Masterplan 26 januari 2010 (oud) - 16 -
 17. 17. 4. Programma (groen/rood/grijs) ProgrammaWoningen 2.350-2.750Bereikbare woningbouw 10%Plangebied Circa 490 haOppervlakte nieuwe A1 Circa 60 haStrategisch groen/blauw (= 2/3 van plangebied minus A1) Circa 295 haWoongebied (incl. openbaar gebied en bestaande kavels), Circa 135 hahoofdinfrastructuur en ontsluitingsweg - 17 -
 18. 18. 3. Randvoorwaardenkaart - 18 -
 19. 19. 3. Ruimtelijk kader (nieuw concept) - 19 -
 20. 20. 3. Woonmilieus / Marktonderzoek geactualiseerd (2011) - 20 -
 21. 21. 3. Essentiekaart - 21 -
 22. 22. 3. Voorbeelduitwerking/ sfeerimpressies - 22 -
 23. 23. 3. Grenzenkaart - 23 -
 24. 24. 4. Principes nieuw akkoord, “An offer they can’t refuse”RRAAM (Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer):“………. In het huidige repertoire van woonmilieus in de noordelijke Randstad ontbreken vooral bijzonderestedelijke woonmilieus en bijzondere landelijke en suburbane woonmilieus. Op dit moment is er geen aanleidingom te twijfelen aan de omvang van de woningbehoeften op lange termijn………” Publieke partijen: Stellen kwaliteitseisen – Ruimtelijke kwaliteitseisen, – Enkele eisen aan fasering en invulling woningprogramma Privaat consortium: Ontwikkelen voor eigen rekening en risico – Flexibiliteit in programma en fasering Oprichting uitvoeringsorganisatie voor noodzakelijke publiek-private afstemming - 24 -
 25. 25. 4. Samenwerking bezien vanuit privaat perspectief Waarom vernieuwende samenwerking? Waar liepen private partijen tegenaan? Waarom niet door in het ‘oude’ model? Wat gaf de doorslag voor de nieuwe insteek? Hoe ziet de uitvoeringsorganisatie er uit? - 25 -
 26. 26. 4. Uitvoeringsorganisatie Bewaking SUOK > Publiek-privaat (agendaleden: + evt. ) = Vertegenwoordiger Bestuurlijk Overleg Publieke partij = Vertegenwoordiger Private partij Kwaliteitsteam (stemverhouding: 50% publiek, 50% privaat) Regie Overleg (groen/blauw: ) Uitvoering > Privaat Private Ontwikkelingsorganisatie ... - 26 -
 27. 27. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (1/6)Waarom vernieuwende samenwerking? Ruimte voor fundamentele heroriëntatie: ruimtelijk, ontwikkelingsstrategie Uitgangspunten provincie heroriëntatie – nut en noodzaak niet ter discussie – provinciale structuurvisie – flexibiliteit in de uitvoering mogelijk – groenopgave centraal 2/3 – geen financiële risico’s – geen uitvoeringsrisico’s - 27 -
 28. 28. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (2/6)Heroriëntatie ontwikkelingsstrategie: scenario’s rol risico sturing: mate en instrumenten - 28 -
 29. 29. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (3/6)Heroriëntatie ruimtelijke uitgangspunten groen/blauw – 2/3 groen voor recreatie blijvend hard uitgangspunt – recreatieve schakel – geen bebouwing op de Vechtoever en Bredius locatie – meer gebiedseigen inrichting van het groen-blauw water – integrale wateropgave – water als ruimtelijke kwaliteit woningbouw – OV knooppunt centraal – oriëntatie op Weesp – bebouwing zo ver mogelijk van de A1 – lager woningaantal dan oud Masterplan infrastructuur – zoveel mogelijk laten liggen van kabels en leidingen – versterking relatie Weesp – verbinden A1 met Weesp door middel van een nieuwe ontsluiting - 29 -
 30. 30. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (4/6)Uitgangspunten nieuw afsprakenkader en businesscase geen tekorten voor publieke partijen: sluitende business case voldoen aan de ruimtelijke uitgangspunten geen gedetailleerd plan maar afspraken over de essenties en bandbreedtes volledige private ontwikkeling inclusief groen, blauw en grijs - 30 -
 31. 31. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (5/6)Publieke verantwoordelijkheden: doorlopen van de planologische procedures inzet van instrument onteigening waar nodig financiële bijdragen: bijdrage kwaliteitsfonds €5 miljoen onderzoek naar instellen duurzaamheidsfonds inspanningsverplichtingen geluidswerende maatregelen, verplaatsing 150 kV beheer en onderhoud na aanleg - 31 -
 32. 32. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (6/6)Conclusie: waarom is het gelukt aan publieke zijde? ontwikkeling stond niet ter discussie: uitgangspunt bij de heroriëntatie ruimte geschapen voor fundamentele heroriëntatie: alle wegen stonden open bereidheid private partijen tot lagere grondinbreng (afboeken) aantal expliciete politieke onwenselijkheden met nieuwe plan van de baan bereidheid tot sturing op afstand in ruil voor gewenst risicoprofiel verankering van de garanties tot sturing op hoofdlijnen via PvE’s - 32 -
 33. 33. 5. ConclusieSamenwerking Samenwerking is 50/50 tot de SUOK Partijen hebben goed nagedacht over hun eigen agenda en deze gedeeld Scherpe rol en risicoverdeling (risico’s leggen bij degene die ze kan beheersen) Partijen houden, ondanks de crisis, vertrouwen in de samenwerking Onderhandelingen & ontwerp lopen parallelOntwerp & business case Gezamenlijk opdrachtgeverschap naar ontwerpers Partijen rekenen (en tekenen) gelijktijdig en transparant In moeilijke tijden vasthouden aan kwaliteit Ruimtelijk invulling van uitgewerkt plan naar kaders en essenties (biedt flexibiliteit) - 33 -
 34. 34. Verslag en presentaties: hét platform voor gebiedsontwikkeling
 35. 35. PartnersStichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam, Dienst Landelijk Gebied, Heijmans Ontwikkeling, NS Poort, Provincie Noord-Brabant,Provincie Noord-Holland, Bouwfonds Ontwikkeling, Schiphol Area Development Company (SADC), Synchroon en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, INBO, Berenschot
 36. 36. C. Bloemendalerpolder  WeespGrootschalig, zeker en flexibel• Jurriën Veldhuizen partner Deloitte Real Estate Advisory• Mariet Schoenmakers directeur AM Concepts AM• Harm Janssen directeur Ontwikkeling regio Noord-West Bouwfonds Ontwikkeling• Suzanne van den Noort programmamanager Bloemendalerpolder Provincie Noord-Holland
 37. 37. Bloemendalerpolder – Weesp/MuidenGrootschalig, zeker & flexibel15 maart 2012 Challenge the future
 38. 38. Even voorstellen ... •Mariet Schoenmakers – AM Director AM Concepts Ruimtelijke Ontwikkeling Bloemendalerpolder •Suzanne van den Noort – Provincie Noord-Holland Programmanager Bloemendalerpolder Publieke partijen •Harm Janssen – Bouwfonds Ontwikkeling Directeur Ontwikkeling regio Noord-West Privaat consortium
 39. 39. Inhoud 1) Inleiding 2) Mijlpalen 3) Ruimtelijk plan 4) Nieuwe principes samenwerking 5) Conclusie
 40. 40. 1. Inleiding •2005: Betrokken partijen treden in overleg over een publiek-private samenwerking  Betrokken publieke partijen zijn: Ministeries (voormalig) van VROM, LNV en V&W, Provincie Noord Holland, Gemeenten Weesp en Muiden en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.  Betrokken private partijen zijn: AM, Ymere, Adriaan van Erk, Van Wijnen Groep, Bouwfonds Property Development, Blauwhoed Eurowoningen en Delta Loyd vastgoedontwikkeling. •2006: Kwartiermaker
 41. 41. 1. Ligging Bloemendalerpolder in de regio
 42. 42. 1. Plangebied
 43. 43. 2. Mijlpalen •2006: Nota Ruimte •Februari 2007: Anticipatieovereenkomst (AOK) •Augustus 2008: Onderhandelingsakkoord •Januari 2010: Concept Masterplan & Akkoord Sluitende Businesscase •Juni 2010: Vaststelling Structuurvisie Noord Holland 2040 •September 2010: Besluit verlenging AOK tot en met 1 juli 2011
 44. 44. 2. Herstel crisis blijft uit ...
 45. 45. 2. Heroriëntatie samenwerking •Concept masterplan Bloemendalerpolder met de gemaakte (financiële) afspraken blijkt niet meer haalbaar •Begin 2011: Partijen nemen een bezinningsperiode in acht Essenties (publieke) partijen: wat moet en wat mag? (A4-tje) Bij wie hoort welke rol? •Voorjaar 2011: Private partijen doen een voorstel om te komen tot een haalbare business case •30 juni 2011: Akkoord Publiek-Private Stuurgroep
 46. 46. 3. Ontwikkeling van het plan in de tijd
 47. 47. 3. Vechtstreekidentiteit
 48. 48. 3. Essentiekaart 2007
 49. 49. 3. Smartiekaart
 50. 50. 3. Concept Masterplan 26 januari 2010 (oud)
 51. 51. 4. Programma (groen/rood/grijs) ProgrammaWoningen 2.350-2.750Bereikbare woningbouw 10%Plangebied Circa 490 haOppervlakte nieuwe A1 Circa 60 haStrategisch groen/blauw (= 2/3 van plangebied minus A1) Circa 295 haWoongebied (incl. openbaar gebied en bestaande kavels), Circa 135 hahoofdinfrastructuur en ontsluitingsweg
 52. 52. 3. Randvoorwaardenkaart
 53. 53. 3. Ruimtelijk kader (nieuw concept)
 54. 54. 3. Woonmilieus / Marktonderzoek geactualiseerd (2011)
 55. 55. 3. Essentiekaart
 56. 56. 3. Voorbeelduitwerking/ sfeerimpressies
 57. 57. 3. Grenzenkaart
 58. 58. 4. Principes nieuw akkoord, “An offer they can’t refuse” RRAAM (Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer): “………. In het huidige repertoire van woonmilieus in de noordelijke Randstad ontbreken vooral bijzondere stedelijke woonmilieus en bijzondere landelijke en suburbane woonmilieus. Op dit moment is er geen aanleiding om te twijfelen aan de omvang van de woningbehoeften op lange termijn………” •Publieke partijen: Stellen kwaliteitseisen Ruimtelijke kwaliteitseisen, Enkele eisen aan fasering en invulling woningprogramma •Privaat consortium: Ontwikkelen voor eigen rekening en risico Flexibiliteit in programma en fasering •Oprichting uitvoeringsorganisatie voor noodzakelijke publiek-private afstemming
 59. 59. 4. Samenwerking bezien vanuit privaat perspectief •Waarom vernieuwende samenwerking? •Waar liepen private partijen tegenaan? •Waarom niet door in het ‘oude’ model? •Wat gaf de doorslag voor de nieuwe insteek? •Hoe ziet de uitvoeringsorganisatie er uit?
 60. 60. 4. Uitvoeringsorganisatie Bewaking SUOK > Publiek-privaat (agendaleden: + evt. ) = Vertegenwoordiger Bestuurlijk Overleg Publieke partij = Vertegenwoordiger Private partij Kwaliteitsteam (stemverhouding: 50% publiek, 50% privaat) Regie Overleg (groen/blauw: ) Uitvoering > Privaat Private Ontwikkelingsorganisatie ...
 61. 61. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (1/6) Waarom vernieuwende samenwerking? •Ruimte voor fundamentele heroriëntatie: ruimtelijk, ontwikkelingsstrategie •Uitgangspunten provincie heroriëntatie nut en noodzaak niet ter discussie provinciale structuurvisie flexibiliteit in de uitvoering mogelijk groenopgave centraal 2/3 geen financiële risico’s geen uitvoeringsrisico’s
 62. 62. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (2/6) Heroriëntatie ontwikkelingsstrategie: scenario’s •rol •risico •sturing: mate en instrumenten
 63. 63. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (3/6) Heroriëntatie ruimtelijke uitgangspunten •groen/blauw 2/3 groen voor recreatie blijvend hard uitgangspunt recreatieve schakel geen bebouwing op de Vechtoever en Bredius locatie meer gebiedseigen inrichting van het groen-blauw •water integrale wateropgave water als ruimtelijke kwaliteit •woningbouw OV knooppunt centraal
 64. 64. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (4/6) Uitgangspunten nieuw afsprakenkader en businesscase •geen tekorten voor publieke partijen: sluitende business case •voldoen aan de ruimtelijke uitgangspunten •geen gedetailleerd plan maar afspraken over de essenties en bandbreedtes •volledige private ontwikkeling inclusief groen, blauw en grijs
 65. 65. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (5/6) Publieke verantwoordelijkheden: •doorlopen van de planologische procedures •inzet van instrument onteigening waar nodig •financiële bijdragen: bijdrage kwaliteitsfonds €5 miljoen •onderzoek naar instellen duurzaamheidsfonds •inspanningsverplichtingen geluidswerende maatregelen, verplaatsing 150 kV •beheer en onderhoud na aanleg
 66. 66. 4. Samenwerking bezien vanuit publiek perspectief (6/6) Conclusie: waarom is het gelukt aan publieke zijde? •ontwikkeling stond niet ter discussie: uitgangspunt bij de heroriëntatie •ruimte geschapen voor fundamentele heroriëntatie: alle wegen stonden open •bereidheid private partijen tot lagere grondinbreng (afboeken) •aantal expliciete politieke onwenselijkheden met nieuwe plan van de baan •bereidheid tot sturing op afstand in ruil voor gewenst risicoprofiel •verankering van de garanties tot sturing op hoofdlijnen via PvE’s
 67. 67. 5. Conclusie Samenwerking •Samenwerking is 50/50 tot de SUOK •Partijen hebben goed nagedacht over hun eigen agenda en deze gedeeld •Scherpe rol en risicoverdeling (risico’s leggen bij degene die ze kan beheersen) •Partijen houden, ondanks de crisis, vertrouwen in de samenwerking •Onderhandelingen & ontwerp lopen parallel Ontwerp & business case •Gezamenlijk opdrachtgeverschap naar ontwerpers •Partijen rekenen (en tekenen) gelijktijdig en transparant •In moeilijke tijden vasthouden aan kwaliteit •Ruimtelijk invulling van uitgewerkt plan naar kaders en essenties (biedt flexibiliteit)
 68. 68. Verslag en presentaties: hét platform voor gebiedsontwikkeling
 69. 69. PartnersStichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam, Dienst Landelijk Gebied, Heijmans Ontwikkeling, NS Poort, Provincie Noord-Brabant,Provincie Noord-Holland, Bouwfonds Ontwikkeling, Schiphol Area Development Company (SADC), Synchroon en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, INBO, Berenschot

×