ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð             ÍîØ-»öwÇð-ÌÕÑä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068  ANNUAL SUBSCRIPTION  `500/- ...
ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð          „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                          Ð...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012-01-17 Vishwasya Vrittantam

666 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012-01-17 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð ÍîØ-»öwÇð-ÌÕÑä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-146 Íâã»sÈâÌíc¿nÒâÒâÔÒð Íâã»sÈâÌíc¿nÒâÒâÔÒëÌ [ð ÍýËâÌÑãnÝÇâ ÒçÖçÎz-ÓÁâ-ã½ÔâÌäï ÕÒëôÇ ãÕãÚÈâÑz nÒâÒâÔÒsÒ áÕÞâÑâÔxÒ ãÕÞãpÈÓë»â ÍýÖâãÓÈâó ãÕÞãpÈãÓÒï ÓâwÃ÷ÍãÈï áâãÖÎ-áÔä- ÁÓÊâÓäï-ãÕr}zÒ ÐýwÃâ¿âÓ-Íý»ÓÇsÒ ÍçÌr}âÃÌ-»âÓÇâÈz ÍýÖâãÓÈâó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒð #ÈÊãÍ nÒâ½âÊäÈz ÒÈz ÒçÖçÎ-ÓâÁâ-ã½ÔâÌäÕÒôð nÒâÒâÔÒ-ÖÑÜï éÍãÈwÄëÈzó áâÊë×í;Òï nÒâÒâËä×sÒ ÌâãÖÓ-éÔz-Ñçl»sÒâDÒÜ-ÒçÈëÌ ÖpÈâÌâï-nÒâÒâËä×âÌâï-ÍäÄëÌ ÍýÖâãÓÈðó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒëÌ sÉâãÍÈï #»ÑnÕäÜÇ-ÊÔï sÑÓÇÍÝ Íý»ÓÇsÒâpÒnÕäÜÇï »ÓíãÈó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒë ÖÕô»âÓsÒ #»ëÌ-ãÕãË-áãË»âãÓÇâ Öèã¿ÈÑz ÒÈz ÐýwÃâ¿âÓ-Íý»ÓÇâÌâï ÍçÌr}¾âÃÌâÉõ »í;ãÍ ãÌÊëô×ð Ì ÍýâpÈðó #ÈsÒâð Öè¿ÌâÒâð áÌnÈÓÑëÕ áâÊë×í;Òï ÍýÖâãÓÈí ÁâÈðó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) ÍèÕôÓâwÃ÷ÍãÈð Åâô.»ÔâÑÕÒôð ÑâÈâ-ÐÕÌë áãË»-ÑâÝâÒâï ãÚÑÕØâô áÐÕÈzó é}âÃÌï »öÈÕâÌzó ÕÅíÊÓâÑÚâ̽ÓsÒ áãÈãÉð ãÚÑÕØâô »âÓÇëÌ ÕìwÌÇíÊëÕä ÒâÝâ sÉã½Èâó ÍÓmÍÓâ áwÃâÊ×ãÊÌâaz»ë ÏçËÕâÖÓë ÍèÕôÓâwÃ÷ÍãÈð ÖÕô Ý ãÚÑÍý Í âÈsÒ Ê×ô Ì ë Ì ÒâãÝ»âð Åâô.ábÊçÔ »ÔâÑÑÚíÊÒð ÕÅíÊÓâÑÚâ̽Óë áâSÒô¿ã»Èâð ÁâÈâðó sÕâÑä-ãÕÕë » âÌnÊsÒ ÖâËì ô » ×ÈÈÑâ éùÓâ¼NÅë áãÍ ÕöãwÃð ãÚÑÍâÈ»âÓÇâÈz ÁnÑÁÒãnÈ ÑÚítÖÕë ÓâÑ»öwÇ-ãÑ×Ì- ÖâÑânÒï ÁÌÁäÕÌï ÊçwÍýÐâãÕÈï ÁâÈÑzó ásÑâÈz ãÕÕë»âÌnÊ ÑëÑíãÓÒÔ ÖïsÉâ ]âÓâ ¿ï.¿ä.ÑÚëÈâ »âÓÇâÈz ±ãØ»ë × -½ï ½ íÝä-±ãØ»ë × - ÖÐâ½âÓë áâÒíãÁÈ ÒçÕâÖmÑëÔÌë ÑçKÒ Ïã¨ÌâÉ-ÓâÁÑâ½ôð áãÍ ÏâãËÈð ÁâÈðó áãÈãÉrÍëÇ ÖÑâ½tÒ éÊzÏíËÌï »ãÓwÒãÈó ½ÈÓâÝî ÌÕãÊllÒâï Ö:ÁâÈâ ÕöãwûâÓÇâÈz ãÍýnÖz á×í»-ÓâÁë ½âÒ»ÕâÅ ãÕYâÔÒë ÑDÒâ{ë ÀâÝìð ÖÚ ÕâÈâôÔâÍï »ãÓwÒãÈó ÕâÈâÕÓÇï Íý ã È»è Ô Ñz ÁâÈÑz ó Õö ã wÃð áÑöÈÕ¿ÌÑz #»âÊ×ÕâÊÌÈð ÍýâÓbËâ ÁâÈâó ÈâÍÑâÌï ¿ ÁmÑè̽Óë ãÚÑâcÀâÊÌÑz »ö.ÖèÒôÌâÓâÒÇÓâÕ éøÕâÌz Ê×Ê×ÑÔÕ-Í:¿ãÑÈï ÁâÈÑzó ãÕÊë×äÒëBÒð sÕâÈnXÒÍýâpÈëð áÌnÈÓÑz »SÑäÓíÍtÒ»âÒâï ÍèÓ̽Òâõ »îÑâÓ»ÔítÖÕð åÊâÌäÑz #»ÈâÒâð ÖÑÓÖÈâÒâS¿ ÓÜÇsÒ ÖYð Ö:ÁâÈë Ì ÈöãS×ÕÍçÓÑz – éùÓÊâãÒtÕÑz ásÑâ»Ñz éÍãÓ #Õ ãÌãÚÈÑz ãÚÑÍâÈëÌ ã]Í:¿â×ùÑð áãsÈó Ñë»âÔëÍýÐöãÈãÐð áâÓíãÍÈï ÑâÌãÖ»ï éÍtÒ»ìØâ »ëÓÔ-s»èÔz- ÊâsÒÑz áYâãÍ ÖÑâÁë ÏÚçÝ áÌçÕÈôÈë åãÈ á×ëØÊë×âÈz »ÔítÖÕð ÈöãS×ÕÍçÓë Èç ÑÚÈz Êçð¼âsÍÊÑz ó ÐâÓÈsÒ ãÕãcÀnÌâ ÁâÈâó ásÑâ»ï Ùä̽ÓsÒ [ð ÍýÐöãÈó áãsÑÌz »ÔítÖÕë ÐâÓÈtÕÓÜÇâÒ ásÑâ»ï Öïs»öãÈð áÕSÒï ÕâÈâô Ú ÓâÌç Ö âÓë Ç ×äȱÈîð áãÈÈÓâï áwÃÖÚÖýâãË»âð ÀâÝâð Ðâ½ï ÐÁãnÈó ÍýÐâÈë ÓÜÇäÒâ ó ÈÊÉôÑz Öïs»öÈÑz átÒnÈÑz ãÚÑÕöãwûâÓÇâÈz ÕâÚÌânÒÕr}âãÌ ÖãnÈó ÓâjÒ-×ì Ü ãÇ»âãË»âãÓÇâ Ùä ØâÁÚâÌz áÍëãÜÈÑzó Êë×ë ãÕYÑâÌsÒ ÐëÊÐâÕsÒ ±Èç ã ÕÞâÌãÕÐâ½âÌç Ö âÓë Ç ½ÈÖâÒï » âÔâÊz ãÌÕâÓÇâÉõ Öïs»öÈÑz átÒnÈï ÍýÐâãÕ #ë.#.#Öz ÑÚíÊÒëÌ »ÔítÖÕsÒ ÍÈâ»âÓíÚÇï ÁÔÕâÒíð ãsÉÈî ШÈâ áÌç Ñ äÒÈë ó ÖâËÌÑz ó åãÈ ó »öÈÑzó ÖâÒï »ëÓÔÓâjÒÑçKÒÑãnÝð Ùä émÑÌz ãÚÑÕöãwûâÓÇâÈz ÁmÑè ̽Óë »ÃÅâ ãsÉÈ ¿âNÃä ÑÚíÊÒð »ÔítÖÕsÒâsÒ áîÍ¿âãÓ»ï
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2ãÑÁíÓÑ-ÍýânÈsÒ Ì½âïÕ Ì½Óë ÖíÑÕâÖÓë ã×ÜÇ-Öâѽýä ãÕÈãÓÈâ »öÈâó ½ýâÑëØç ãÖãÕ»- áÍ¿äÒ ÍýãÈ×Èï-ÖpÈ-Ê×ÑÔÕ-Ðí½Ôä ãÏÚè étÖÕâÖÓë ÍâÓmÍãÓ»-ÌötÒï #»SÌ-»âÒô ® ÑsÒ ÑâDÒÑë Ì ½ý â ÑäÇë Ø ç ÖpÈ¿tÕâãÓï×Èz ÍãÓãÑÈâ Ö:ÁâÈâ, ÒÊz ½È ã]-»çÕônÈð »Ôâ»âÓâðó ãÕWÕâÖsÒ ÐâÕÌâ étÍnÌâ »Èçõ é§ëSÒëÇ ÕØë ú Ø ç nÒè Ì ÈÑâ ÕÈô È ë ó [ð Íý » âã×Èâ ÌkÖÔ ÍýÐâãÕÈð ½ýâÑsÒ ÖçÓÜâÊÔ-ÁÌìð áÌë»âãÌ ÖâÑâãÁ» »âÒâôãÇ ãÕÞptÒâÌç Ö âÓë Ç ×â»-½íËè Ñ -áâÔè » ï - ÏâÔ»âÌz ã×ÜÇ-Öâѽýëð ã®ÒÑâÇâãÌ ÖãnÈó ÖçïÊÓÕâÚä ½ýâÑsÒ ÏâÔ»âÌz ÍÔâNÅèð åtÒâÊäÌâï ÑèlÒÚýâÖð Ö:ÁâÈð, áãÍ ¿ ãÕÈÓÇÑz ãÕYâÔÒ-sÒèÈð, éùÓÍçãsÈ»âð, á»nÒð #Õï »ëØâï¿Ì ¼âY-ÍÊâÉâôÌâï ÑèlÒëØç ÍèÕôÑâÖsÒÑDÒÍýÊë×ð, ÏâÔâ¾âà ÑNÅÔsÒ ÌkÖÔz- ¾Øô»sÒ ãÕÈÓÇï »öÈÕnÈðó ÈçÔÌâÒâÑlÍÕöã}ð áãÍ Ö:ÁâÈâó Íý×âÖÌëÌÍýÐâãÕÈï ½ýâÑð ÖçnÊÓÕâÚä åtÒsÒ »ëãn¨Ò- Ñç¨âsÎäãÈð áâSÕâãÖÈï ÒÊz áâ½âãÑ ÑâÖëØç áãÍ Ñç¨âsÎätÒâïáâÓÜÇ-áâÓÜ»-ÊÔsÒ Öì ã Ì»ì ð [ð #»âÊ×íùÓã]ÖÚÖýÈÑë ÕØëô Ñç¨âsÎäÈëð –ãÑãÈð #ÈâÊö×ï ÍãÓÕÈôÌï ÍýÕãÈôwÒÈëó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) ×bÊ»íØð ÍýÎçlÔð ÍçÓíãÚÈð ÖÊz½çrsÈçãÈðÍï¿»Ñz ÒâÕÈz sÕsÉãÑÊï ×ÓäÓÑÑÔï ã¿ùï ¿ ÑíÊâÒÈë Õâ½ëØâ sÑÓÇâãtÑ»â ÖçãÕÑÔâ ÌëÝë ¿ »Çîô ÖÊâó ÒâÕÊz ãÕSÕãÑÊï ãÕÐâãÈ ÓãÕÇâ Ôí»â ÖÑsÈâ åÑë ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 1 ÒâÕtssÉâÕÓÁï½Ñï ÖçãÕÍçÔï ÒâÕ}Óâ ÊçËôÓâ ÒâÕc¿n¨ãÊÕâ»Óî ÖçÓÌÊä ½íÊâÕÓä ÌÑôÊâó áSÕtÉíÕÃÕöÜÁâãÈÖÊö×â ÒâÕã}ÐèÑNÅÔë ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 2 ÖtÒâÖtÒãÑÊï ãÕÐâãÈ ãÌÈÓâï ÒâÕc¿ ÕâÊ]Òï ÌâÌârÍÍÓï ã×Õï Öç¼»Óï ÒâÕc¿ ×âãnÈÍýÊÑzó áâ¿âÒâôÒ ÖÑÍôÇï ÍýãÈãÊÌï ÒâÕc¿ ÑâÌï ÁÌìð ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 3 ÒâÕ}ÑôãÕËÑôÇäÚ ãÕÏçËâÌz vÒâpÌíãÈ Õöã}ï ½ÈâÌz ÒâÕÈz»ÑôãÕ»ÑôÇäÚ ãÌÈÓâѽýëÖÓnÈí ÁÌâðó ÒâÕãc¿ÝãÕã¿ÝãÐãùãÔã¼Èâ áâÊ×ôÐèÈâ ÖÊâ ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 4 ÒâÕÈz ÖtÒÒç½ï ãÕÐâãÈ ÖÈÈï ÝëÈâÒç½ï ]âÍÓï ÒâÕ]ÇôÌÑÊzÐèÈï »ãÔÒç½ë ãÕ]ãÊzÐrÊz½äÒÈëó ÖçÐâãØÈÑz ÓâÑíÓâÁÑãÇsÈÉâY½çÓÕí ÒâÕÊz½çrÐâôÓÈä ÈöwÇâï ãÀãnË ÐÁ ÜÑâï ÁãÚ ÑÊï ÍâÍë ÓãÈï Ñâ »öÉâð ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 5 ÖtÒï Ïýè[ÌçÒâãÚ ÖâËçÍÊÕäï ÖëÕsÕ ãÕ]jÁÌâÌz ó Åâ. ÙëÒâï× ã]ÕëÊä ÑânÒâÌz ÑâÌÒ ãÕã]Øí;pÒÌçÌÒ ÍýKÒâÍÒ sÕâÌz ½çÇâÌz »äãÈõ ÍâÔÒ Êçðã¼Èë »çr ÊÒâÑëÈÈz ÖÈâï ¿ëãwÃÈÑz óó áÉôð – ÈöwÇâÒâð, »âÑÌâÒâð ÀëÊÌï »çr ó ÈâÑz Ìâ×Ò ó ÜÑâÍÓâÒÇ ÐÕ ó ½Õõ ãÕÌâ×Ò ó ÍâÍ»ÑôãÇ ÍýäãÈï Ñâ »çr ó ÍâÍ»âÒëô ÓÈð Ñâ ÐÕ ó ÖtÒï ÕÊ ó ÖjÁÌâÌâï Ñâ½ôÑz áÌçÖÓ ó ÞâãÌÌâï ÖëÕâï »çr ó ÖmÑâÌÒígÒâÌz ÍýãÈ ÖmÑâÌï Ê×ôÒ ó ×ÝèÌz áãÍ áÌçÌÒ, ÈâÌz sÕâÌç»èÔâÌz »çr ó sÕâÌz ½çÇâÌz áâ¿ÓÇëÌ Íý»â×Ò ó »äãÈõ ÍâÔÒ, Ò×sÕä ÐÕ ó Êçðã¼Èë ÊÒâï »çr ó #ÈÈz ÖÕõ ÖjÁÌâÌâï »Ñô ó ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×