Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012-01-13 Vishwasya Vrittantam

755 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012-01-13 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. ãÊÌâaz»ð. 13.1.2012. ×ç®ÕâÖÓð ÍîØ-»öwÇð-Í:¿Ñä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-143 ÑâÊ»-ÍÊâÉâôÌâï ÖÑsÒâ ÖÕô»âÓð ÑâÊ»-ÍÊâÉâôÌâï ÖÑsÒâÒâð ÖÑâËâÌÚëÈíð ÑâÊ»îØË-ÍÊâÉô-ÖmÏ}âï ÓâãwÃ÷Ò-ÌäãÈÑY svÒ»ÓíÈzó [ ÌÕãÊllÒâï ÍýËâÌÑãnÝÇð Åâú.ÑÌÑíÚÌãÖïÚsÒ áâDÒxÒë ÖmÍnÌë »ën¨äÒÑãnÝÑNÅÔäÒíÍÕë×Ìë ãÌÇôÒí;Òï ãÕãÚÈðó ásÑâ»ï ÕâÈâôÚÓí ãÕÞâÍÒãÈ ÒÈz ÌèÈÌìØâ ÌäãÈð ãÕãÐnÌâÌâï ÑnÝâÔÒâÌâï Öaz¾ÃÌâÌâï ¿ »öÈë ãÊãgãÌÊëô×»-rÍëÇ »âÒâôNÒâ¿ãÓwÒãÈó áÍÓãsÑÌz #»ãsÑÌz ãÌÇôÒë »ën¨äÒÑãnÝÑNÅÔëÌ ÓâãwÃ÷Ò-sÕâsTÒâ½Íí- ÒíÁÌâÒâð »âÒâônÕÒÌï ÖÑäãÜÈÑzó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä »öÍÒâ) ÖèÒô-ÌÑs»âÓð ÖÕô»âÓsÒ ÍýÕkÈâÌçÖâÓëÇ 16 ÔÜ ÖâËìô»×ÈÈÑâ ÁÒïãÈ áÕÖÓë ÏÔ»âð ÁÌâð ÖèÒô-ÌÑs»âÓð »âÒô®Ñë Ðâ½ï sÕâÑä-ãÕÕë»âÌnÊsÒ ÕëØ-ÍãÓËâÌï ½öãÚÈÕnÈó »öÈÕnÈðó Ñç¨âsÎäãÈð áã]ÈäÒð áÌâÓÈï ã]ÈäÒë;ãÍ ÖpÈâÚë ¼âYÍÊâÉâôÌâï Ñç¨âsÎäÈëð ãÑãÈð ×ènÒâÊËíÕãÈôÌä ÐíÍâÔ, sÕâÑä-ãÕÕë»âÌnÊ ÁÒïÈä #Õï Í:âzÁä»öÈâó ãÅÖëmÏÓÑâÖânÈë ÓâwÃ÷äÒ ÒçÕâ ãÊÕÖë ÖmÍèÇô ÍýÊë×sÒ ÖÑâãpÈaz½Èë ÖpÈâÚë ãÑãÈÓëØâ ÍýãÈ×Èï ãÕYâÔÒ-ÑÚâãÕYâÔÒë ÖâÑèãÚ» ÖèÒô- ×ènÒâÈz ã]Ê×ÑÔÕ-ÌÕãÑÈâ nÒèÌâÖäÈzó ÌÑs»âÓâÒ áâÒãÁÌï »öÈÕâÌzó ásÒâï ¼âYÑç ¨ âsÎäÈë ð áÍã¿ãÈÑë Ì â- Ùöï¼ÔâÒâï Ôí» sÕâsTÒð-ÍãÓÕâÓ- ÑãÐÔxÒ Ãä»ÑâÇí ãÕtÈÑnÝä »lÒâÇ-ã¿ã»tÖâ-ã×Üâ ÓâjÒÑnÝä ÍýÇÕÑç¼Áäô áÏýÕäÈz ÒÈz áÍã¿Èëð áÑöÈÕ¿ÌÑz Ùä ÑÚën¨ ÚâãÅôÒâ ÑÚíÊÒð ÖâÑèãÚ»- ÍýÕöãtÈÓëØâ #ëØÑð Ñâ¿ôÑâÖï ÒâÕÈz Åâ. »ÔâÑÕÒôsÒ – ÝÒð sÕpÌâð ÖèÒô-ÌÑs»âÓë ÖãmÑãÔÈð áÐÕÈzó ÍýÕãÈôÈâó ÐâÓÈâÒ ÑÒâ ÝÒð sÕpÌâð ÊöwÃâð ÖâÑèãÚ» ÖèÒô-ÌÑs»âÓsÒ ÍýÖâÓÇÑz ÖãnÈ- ã××ç-ãÕÕë»âÌnÊð ÑÑ ÍýÉÑð sÕpÌð áâ»â×ÕâNÒâð ÑâDÒÑëÌ áÐÕÈzó ÈëÌ sÕâÈnXÒãÕØÒë, Òí;Òï sÕpÌð 1857 ÈÑë ÖÚ sÕâÑä-ãÕÕë»âÌnÊ ]âÓâ áÑëãÓ»âÒâï ÕØôë ásѧë×ëÌ ÊöwÃð áâÖäÈzó #ÈÈz ÍýÊùï ÐâØÇsÒ áï×ð #Õï ÈsÒ sÕâÈnXÒï ÓÜÇäÒï ÍíØÇäÒï ¿ ásÑâãÐðó áÌçÕâÊsÒ ÍýÖâÓÇÑz áãÍ áÐÕÈzó ãÝØç ÒãÊ ÕÒï sÕÈnÝâð Ì sÒâÑ ÈãÚô »í;ãÍ ¿®ëØç ÍýÖâãÓÈ-»âÒô®Ñ ÑâDÒÑëÌ ásÑâÌz áâÊÓëÇ Ì ÍSÒëÈz ó ®Ñ×ð, ÔÜâãË»âð ÁÌâð #»-Öâ»ï ÖèÒô- (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈz) ®Ñ×ð, »íÔ»âÈâ, [ð sÕâÑä-ãÕÕë»âÌnÊsÒ ÌÑs»âÓï á»ç Õ ô Ì z ó ÑDÒÍý Ê ë × -
  2. 2. ãÊÌâaz»ð. 13.1.2012. ×ç®ÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2ãÚÑâ¿ÔÍýÊë×ð, ÏçËÕâÖÓë ÖçïÊÓ-̽Ó- ÒçÕâÁÌítÖÕsÒ ÍýâÓïÐð ÖmÏíËÌë áÕÊÈzóéÍÑNÅÔë ãÚÑÍâÈ-áÌnÈÓï ÑçÓâãÓ- Íâã»sÈâÌ-ÓâwÃ÷ÍãÈðÑâÈçð ÑãnÊÓsÒ áÌçÍÑÑz §SÒÑz ó Íâã»sÈâÌ-ÓâwÃ÷ÍãÈð áâãÖÎ-áÔä-ãÚÑÍâÈ-»âÓÇâÈz ÁÌâð »wÃï ÁÓÊâÓä sÕäÒ-ã¿ã»tÖâ-ÒâÝâ-ÍýÖaz½ëáÌç Ð ÕãnÈó ÒâÈâÒâÈ-vÒsÉâ;ãÍ ÊçÏæÊë×ï ÖmÍýâpÈðó ÓâwÃ÷ÍãÈ-ÍýÕkÈâÍýÐâãÕÈâ áãsÈó Öä¿ÈÑz ÒÈz ÓâwÃ÷ÍãÈð ÁÓÊâÓä áã½ýÑâÖç ã®»ëÃz ¿ÈçãÕõ×Èî ÚíÓâÖç Íâã»sÈâÌïÐâÓÈ-áâúsÃ÷ëãÔÒâ-Êë×ÒíôÑDÒë ÈöÈäÒâ ½âï Ë ä̽Óë sÕâÑä-ãÕÕë » âÌnÊsÒ ÍýtÒâ½ãÑwÒãÈóã®»ë à z - ãÌ»Ø-sÍËâô ÑâÖë ; ãsÑÌz ÁÒntÒÑãÐ-ÔxÒ Òç Õ -ÑÚítÖÕsÒ ÍýâÓïÐð áÐÕÈzó ÑÚítÖÕë Ðè.Íè.ÓâwÃ÷ÍãÈð Ñ»ÓÖaz®ÑÇsÒ ×çÐâ×ÒâðóÖpÈÊ×ãÊÌâï » ï ÒâÕÈz ÍÉô Ì ½Óë ÍÈaz½-½äÈÑzÖmÍtsÒÈëó áâ»â×ÕâÇäÈð áY ÍýâÈð ábÊçÔ »ÔâÑÕÒôð ÈÉâ ÓâjÒsÒ (ÙäÓâ½ëÇ ½äÒÈë)ÖâËô-ÖpÈÕâÊÌâÈz áÍÓâÚzÇë ãÝÕâÊÌï ÑçKÒÑnÝä éÍãsÉÈð áâÖäÈzó ½çÁÓâÈsÒ ÍSÒ Óë ãÑÝ ½½Ì-ÍÈaz½ÑzÒâÕÈz éÈ Õâ ãÊÌ®äÅânÈï ÒâÕÈz éjÁÕÔï ã¿Ýï ÐâÓÈsÒ ÐâÓÈsÒ ×íÐâï ãÜãÈÁÖÑç¨ë Ñ:Áç-ÈÓaz½ÑzÍýÖâÓãÒwÒÈëó Íý»ÃÒãÈ åãÈ Ùä ábÊçÔ-»ÔâÑÕÒôð Ñë¾]âÓ-ÍýÕâÖ-ãÕÚaz½Ñz Ôâaz½èÔâãÒÈ-Ìâ»-pÔÕaz½Ñzóó ÍSÒ Óë ÍÜíDÊèÌÌ-ÍãÜÖÑâÌÑz ÌâÃzÒë Ñã:ÁÈ-ÒçÕãÈ-ÖÑâÌÑz ¿az®ÑÇëØç ¿ pÔÕ½ÖÑâÌÑz ¼ëÔÌÈtÍÓï-ÏâÔÖÑâÌÑzóó ÍSÒ Óë ½½Ìë ÕâÒçÚÈï ÈnÌötÒãÈ ÍýãÈãÌãÑØï ÍçcÀï ãÕYçÌíãÈ ÏÚçãÕ˽tÒâ Ôí»ï ÍSÒãÈ ÖçnÊÓÖöwÃÒâ ÌÌç ÖïÈçwÒãÈóó ÍSÒ Óë ËèÑ»ëÈçrÍë ÑËçÓï ãÕÔÖãÈ ×ëØÌâ½-rÍÕtÕ®ï ÖÓãÈ ã»ã:¿ÊãÍ ÚâãÌï ÌìÕ »ÓíãÈ áâÌnÊâÑöÈÑëÕ ÈÌíãÈóó ÍSÒ Óë ÓmÒÕÇô ã¿ãÝÈ-ÌÕÕëØëÇ ãÊã×ãÊã× ÍSÒãÈ ÖïÈíØëÇ Ñ»ÓÖaz®ÑÇsÒ ãÕWÕï ÍSÒtÒãÌÑëØëÇ ×çÐâ×Òâðó ÍSÒãÈ ÌìÕãÚ ÓíØëÇóó ÍSÒ Óë ÖçnÊÓ ¿ÔÌë ÑËçÓâ»âÓÑz énÌÈÊë×ë ãÌW¿Ôâ»âÓÑz ÈnÈçÌâãcÀnÌï ¿ã®Èâ»âÓÑz ÐèÑî ÍãÈÈï ãÀã¨Èâ»âÓÑzóó ÍSÒ Óë ãÌÓÈï ¿:¿Ô ½ÑÌâ-ÒçkÈÑz ÁäÕÌÈnÈâÕãË»âÖkÈÑz ÖïDÒâÖÑÒë Õl½ç ÖÑâùÑz ÚsÈï ÌâÌâ ¿ãÔÈçÑ×kÈÑzóó ÍSÒ Óë Íï. ÍÓäãÜÈz ×Ñâô ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×