ãÊÌâaz»ð. 7.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð               ÍîØ-×çkÔð-ÝÒíÊ×ä,, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068  ANNUAL SUBSCRIPTION  `500...
ãÊÌâaz»ð. 7.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð             „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                      Ðï… ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012-01-07 Vishwasya Vrittantam

538 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012-01-07 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 7.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð ÍîØ-×çkÔð-ÝÒíÊ×ä,, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-138 ÍýËâÌÑnÝä Í:¿Öç ÖãnËØç ÚsÈâÜÓâaz»ÌsÒ áÌnÈÓï ãÃ÷ãÌÊâÊ-ÃíÏë½í- ÐâÓÈÒíð ÑDÒë áâãÉô»-Öâïs»öãÈ» ÖmÏnËâð ÊöÆÈÓâð ãÕãÚÈâðó [í ÌÕãÊllÒâï ÍýËâÌÑãnÝÇð ÑÌÑíÚÌãÖïÚsÒ ãÃ÷ãÌÊâÊ-ÍýËâÌÑãnÝÇð ÙäÑÈä »ÑÔâ-ÍýÖâÊ-ãÕÖëÖÓsÒ ¿ ÑDÒë ÍýãÈãÌãËÑNÅÔsÒÈÓäsÒ ÖmÐâØÇsÒ áÌnÈÓï åÑë ÖnËÒð ÚsÈâÜÓìð ÍýÑâãÇÈâðó ÍýÖâãÓÈë ÖïÒçkÈÕkÈvÒë vÒâ_Èï ÒÈz áâÈï»ÕâÊ, ±ÈçÍãÓÕÈôÌï, ÖïÒçkÈÓâwÃ÷Öï¾ÍãÓw»âÓ åtÒâÊäÌz ÕìãSÕ»-ãÕØÒâÌz áãÐÔxÒ ÌëÈö]Òë ÑDÒë ÍãÓ¿¿âô áÐÕÈzó ÖïÒçkÈÓâwÃ÷ÖçÓÜâÍãÓØãÊ sÉâãÒÖÊsÒÈâÒì ÐâÓÈsÒ ÖÑÉôÌï ãÃ÷ãÌÊâÊ-ÍýËâÌÑãnÝÇâ ÍçÌrÊäãÓÈÑzó ã×ÔâÈìÔÑãnÝÇð #Ö.ÁÒÍâÔÓëÅzÅä-ÕÒôsÒ áâDÒxÒë ÍýãÈãÌãËÑNÅÔÑë»ï ãÃ÷ãÌÊâÊ Êë×sÒ ÒâÝâï ãÕËâsÒãÈó ãÃ÷iÌÊâÊ-ÃíÏë½í Êë×sÒ ÍýãÈãÌãËÑNÅÔë Ðè.Íè. ã®»ëÃ- ã®Å»ð ÏýâÒÌÔâÓâ ÑÚíÊÒëÌ ÖÚ ÍýËâÌÑãnÝ ÑÌÑíÚÌãÖïÚðó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) ÍèÕíôtÈÓ-vÒâÍâÓÖmÑëÔÌÑz áâÌnÊÑÌçÐÕãnÈó ÑâÌÌäÒÈâÒâð éùçaz½ã×¼Óï ÍýâpÈÑz áãsÈ ½öÚÑnÝä Íä.ã¿ÊmÏÓÑz ékÈÕâÌz ÒÈz ÍýâÒð ÖnÈçÔÌÑz #ÈÒâ ÐèmÒâ #Õó Ì »ëÕÔÑz #ÈâÕÈz, ÖmÍèÇô-ÍèÕíôtÈÓ-ÜëÝï Öï¾ØôÓãÚÈï ÁâÈÑzó ÖÚìÕ ÌÕãÊllÒâï ×ç®ÕâÖÓë ½ÇÈnÝ- ánÈÑçô¼ÈâÒâð, áâDÒâãtÑ»ÈâÒâð ¿âãÍ ÖÕëô;ãÍ ÍöÉkÈâÕâãʽçlÑâð Íý×âÖÌëÌ ÖÚ ãÊÕÖsÒ »öÈë áBÒâÖï »çÕônÈð ÁnÑÐèãÑð áãÍ ÐâÓÈÑz #Õó (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÖmÐâØÇãÌÓÈâð ÕÈônÈëó ÌÕãÊllÒâï ÖpÈÑÑï ÀâÝâðó ÍçsÈ»âÈz) ÍèÕíôtÈÓ-vÒâÍâÓÖmÑëÔÌï ÖmÏíËÒÌz ÈëÌíÊäãÓÈï ÍÓâÁÒð ÒÈz ãÚïÖÒâ ã»ÑãÍ ÔbËçï Ì ×kÒÈëó áãË»ÈÓâð áâsÃ÷ ë ã ÔÒâÊë × sÒ ÖäÅz Ì ä̽Óë ã]ÈäÒ- Íö É kÈâÕâãʽç l Ñâð ÖmÐâØÇÑâDÒÑë Ì ì Õ ã®»ëÃzsÍËâôÒâï ÐâÓÈsÒ ÍÓâÁÒðó ÖçÐâãØÈÑz ÜëÝë;ãsÑÌz ×âãnÈï ÍýÕÈôãÒÈçï ×kÒÈëó ½öÚÑãnÝÇâ sÕâãÑãÕÕë»âÌnÊsÒ éÊz¾íØð »âvÒï »ÓíãÑ Ì ãÚ ¿ârÈÓï »ÓíãÑ #ÈÊãÍ ã̽ãÊÈÑz ÒÈz ãÕ½ÈëØç »ãÈÍÒÕØëôØç éãùwÄÈ Áâ½ýÈ ÒtÌâÈz »ÓíãÑ ÒãÊ ¿ârÈÓï »ÓíãÑ ó ÑÚÈz-ÍãÓÕÈôÌï ÍãÓÔãÜÈÑzó ÖâmÍýÈï Öï¾Øíô;Òï ÐèÍâÔÑîãÔÑãÇÑãNÅÈÍâÊÍäÄ ! áãsÑÌz ãÕWÕë ÑãÇÍçÓ-áÖÑ-Ìâ½âÔìNÅ-ÓâjÒëØç átÒnÈï Íè È â Úë ÖâÚÖâaz»ð ! »ÕÒâãÑ ÕÒâãÑ ÒâãÑ óó ÖäãÑÈÜëwÕëÕ ÍýÕÈônÈëó ÐèãÑð ÐâÓÈÐèãÑðó áÉôð - »S¿Ì »çãÕnÊð ÐíÁÑÚâÓâÁï ãÕWÕÖïs»öÈÖmÑëÔÌÑz á s Ñ â » ï ÕÊãÈ - “áÚï ãÕ×ëØÍýÒtÌï ãÕÌâ ÌÕãÊllÒâï ÍýÕÈôÑâÌë Í:âz¿Ê×ë ÍçNÒÐèãÑð Á½Èð ÖâÑânÒ»âvÒï Ó¿ãÒÈçï ×kÌíãÑ ó ÒãÊ ãÕSÕÖïs»öÈÖmÑëÔÌë;Y ãÕãÐnÌâÖç ÙëÇäÖç ÖÕì ô ð ÁäãÕãÐð ãÕ×ëØÍýÒtÌï »ÓíãÑ ÈãÚô éùÑ»âvÒï éÍsÉâãÍÈâãÌ ×íËÍÝâãÇ Öïs»öÈãÕÊzÕÊzãÐð sÕ»ÑôãÌÕö^ÒÉôÑz ÍýâcÒ-ãÕYâãÕ×âÓÊìð ¿ ÖâÌnÊï ÙöÈâãÌ Ó¿ãÒÈçï ×kÌíãÑ ó Úë ÑÚâÓâÁ ! áÚï »âvÒï áâ½nÈvÒâ ÐèãÑð #Øâ #Õó ÊìÕï ÍýãÈ ½cÀÌz ÍãÓ¿ã¿ôÈâãÌ ¿ó ÓâÁËânÒâð ÕâsÈvÒâð »ÓíãÑ, ÕÒâãÑ – ÕsÝãÌÑâôÇï »ÓíãÑ ó ÖÕíô;ãÍ ÁäÕð sÕsÒ áãnÈÑâÙÒï ÍýâpÈçÑz Ìâ½ãÓ»âð ÖîtÖçkÒï “ãÕSÕÕâÓâ” åãÈ ÒâãÑ - ½cÀâãÑ” åãÈ ó áãÍ #Øâ »ÑôÐèãÑð #Õ ×ÓÇÑzó ÖîÁnÒëÌ, ÍçsÈ»ÍýÊ×ônÒâð áÕÔí»ÌÑÌçwÄâÒ áîÊâÒë ô Ç , ×âãnÈ×ç ã ¿tÕÖîÚâÊì ô ð ¿
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 7.1.2012. ×ãÌÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2 áÕâô¿äÌÖïs»öÈsÒ 33 ÕØâôãÇ ÌÕãÊlÔä 5 ÁÌÕÓä, ÊëÕÕâÇä-ÍãÓØÊz, ãÊlÔä”ãÈ ÖïsÉâÒâð ÝìÑâãÖ»-ÍãÝ»âÒâð Íý»â×Ìï 15.7.1979 ÈÑë ãÊÌâaz»ë ÍýâÓbËÑzó ÍãÝ»âÒâðÝÒãsÝï×]ÕØôÍèãÈôÑâÔxÒ ÍãÓØÊâ #»â ½íãwÄ áÒíãÁÈâ ÒÝ ÑçKÒâãÈãÉtÕëÌÐâÓÈäÒÖïs»öÈÍÝ»âÓÖï¾sÒ ÖïÓÜ»âð ã»:¿ “×âÓÊâ” ÍãÝ»âÒâð ÖïsÉâÍ»âð ÏâlÒë ÁÌnÒâï sÈÌÍâÌÚëÈíðÍýËâÌÖmÍâÊ»âð Íï. ÕÖnÈ áÌnÈ ½âŽäÔ-ÑÚâÐâ½â éÍãsÉÈâðó Èìð ÍýtÒÍâãÊ ÒÈz×âÓÊâmÏâ ÍýãÈwÄâãÍÈâ Á½Êz½çr Ùä×ï»Óâ¿âÒìôð ×öï½ëÓäÜëÝë ]âÊ×-×ÈÕØô-ÍèÕôÑzó ÈâÑëÕ ÑÑ^ÕÑâÖäÈz ÁÌ»ë ËÌâÉôÑzó×âÓÊâmÏâï DÒâÒï DÒâÒï ×öï½ëÓä-Á½Êz½çr “Ùä” ¿ÓÇìð ÖïÍíãØÈâ “×âÓÊâ” ÍãÝ»â ÒèÌí ÒçÕtÒâï ¿ ÖçÈë ÁÓâÒâÑzÍçNÒÍùÌâÈz ÑÚâÓâwÃ÷-_ÊÒ-ÍýÊë×âÈz ÖâmÍýÈï ½È 53 (ãÝÍ:¿â×Êz) ÕØëôBÒð sÕâtÑâÌï sÕâÉâôÒ Óâ½í ÏÚçËâ ãÕÐâãÈóó 16óóÍý»âSÒ ËnÒÈâï ½Èâ ãÊlÔä ãÊlÔä-ÓâÁËâÌä-̽Óë Í:¿Ê×ë ãÕSÕÖïs»öÈ ÖmÑëÔÌë ËÑôsÒ ÑÑëô ÑÑ Ìí ÑÑtÕÑzÊìãÌ»”tÕëÌ (Ê×ÑÕâÓï) Íý»â×ÒãÈ ÈsÒ ÙëÒð ÖÕôÊâ ×âÓÊâ” ãÑÝíùÑâÌâÑz ãÕËî ãÕr}ë ÍýÉÑð ÍýÒtÌðó“áÕâô¿äÌÖïs»öÑz” ÍãÝ»â»âÓâÇâï Åâ.×çkÔ ÓÑâ»ânÈâÌâÑëÕó ásÑâ»ï áÚíÐâgÒëÌ ÈìðÖmÍýãÈ ÍýâÓbËâ “×âÓÊâ” ÊìãÌ»ä Íãݻ⠓×âÓÊâ” »âÓâÇâï ÁäÕÌsÒ ÖânDÒ»âÔë ÑâÈâ ãÍÈâ Ñë ½çÓÕí ã½ÓãnÈ(ÖmÍýãÈ ÕÒíÕsÉâ 82) ãÊlÔä̽ÓâÊz áãÍ ÓÑâ»ânÈâãÙÈâ ÈìÓëÕ Íý»âã×Èâ sÒâÊz ÙçNÕnÌËäÓí ÏãËÓð ÖÑsÈÑzóó 17óóÐãÕwÒë “åtÒãsÈ Ñë sÕpÌã¿ÝÑz” ÑÒâ ÖçÈí Ñë vÒÖÌâã]ÑçkÈðÌÑsÈë ×âÓÊë ÊëãÕ »âSÑäÓÍçÓÕâãÖÌäó tÕâÑÚï ÍýâÉôÒë ãÌtÒï ãÕYâï Ïçã}ï ¿ ÊëãÚ Ñëóó sÕÒï Ì Ñçøí vÒÖÌâãÊÊíØâÈzóåãÈ ×âÓÊâmÏâ ” ÑèÔ-sÉâÌë »SÑäÓëwÕãÍ “×âÓÊâ” ÓÑâ»ânÈ ÖmÍâÊ»tÕëÌ Ìã¿ÓÑëÕ ×âsÝâNÒËätÒâãÍ ½ãÈÑôÑâ¾ëÍý»âã×Èâ ÐÕÈçó ÈëÌ Ùä×âÓÊâmÏâ Á½nÑâÈâ áâ×öï½ëÓä-»âSÑäÓânÈï ÖÕôÝ ÖÕô-ãÕSÕ-Ñï½ÔâtÕëÌ ãÕÁÒÈëÈÑâÑz åãÈ ÖâÜât»âÓãÒÈçï ÑÚÊzÐâgÒï sÒâÈz ÕÖnÈ-ÓÑâ»ânÈ- »èÍë ÍÈnÌãsÑ ÖçÊä¾ôÊöãwÃðóó 18óóÑâDÒÑëÌ Öïs»öÈ-ãÕSÕsÒ åãÈ Ð½ÕnÈï Ùä ¿n¨ÑîÔäWÕÓï Ùä×öï½ëÓä-Á½Êz½çr- ÊëÚsÒ ÊâÚí;ÌÔÈöãpÈÚëÈíðÙä¿ÓÇsÕrÍï нÕnÈï ÍýâÉôÒëó ÝÒãsÝ×ïÊz-ÕØäôÒÑz áÕâô¿äÌÖïs»öÈÑz ×ÈâãÐØë»ÐâgÒï ãÜÍãnÈ ÐèÑî »öãÑÐçãkÈÚëÈíðóÐÕÈç Öïs»öÈsÒ ÖâÕô»âãÔ»-ÐâgÒíÊÒâÒ åãÈ ×Ñzó ÈçwÒãnÈ ½ö¾ýâ ÒãÊ »èÍÍâÈí (ÕâÑÈð) ÓÑâ»ânÈ×çkÔð, ÁäÕÌz »Éï ÌíÍ»öãÈï »ÓíãØóó 19óó Íï.ÕÖnÈ á. ½âŽäÔð, Åâ. ÁÌâÊôÌÍýÖâÊÍâNÅëÒ ÕäÓë ÖÊítÖâÚÒçÈâ ÑÌçwÒâ “ÑãÇ” ¿ ÓÈâsÈç Ùöaz½âÓÓÖë ÓÖânËâðó ãÕã×wÃâãÈãÉrÍëÇ ×ânÈë ÖÑëØâï ÖçãÕ¿âÓ×âãnÈð ÓâãwÃ÷ÒÖïs»öÈ-ÖïsÉâÌsÒ »sÑâÈz Öç¼ï sÒâÈz ÐçÕÌë ÕÌë Õâóó 20óó åÔâÚâÏâÊsÉ-Åâ. ½ï½âÌâÉ ®Ñ×ðó Ââ-ÍãÓÖÓë #Öíã×Òë à -ÍýíÎëÖÓÍÊÑÔï»çÕâôÇâð Åâ. ÁÌâÊôÌÍýÖâÊ-ÍâNÅëÒ “ÑãÇ” ÑÚâÐâ½â éÍãsÉÈâðó ÈìrkÈï Åí.áÑöÈÔâÔð ½îÓä×az»Óð Ðí½âÒÈâ,ÒÊâÚï ÝÒãsÝï×]ØôÊë×äÒ áâÖÑz ÈÊâ ÑÑ Ó¿Ìâð “áÕâô¿äÌÖïs»öÈëð” Íý»âã×Èâ ÁâÈâðó áÑÊâÕâÊ,áY ÒÊâ “áÕâô ¿ äÌÖï s »ö È ï ” ÝÒãsÝï ] Øô Ê ë × äÒï Öï Õ ö ù ï ÈÊâÚÑsÒâï ÍýÚëãÔ»â½íwÄÒâÑçÍãsÉÈí;ãsÑó Åâ. ÑãÇÌâ “áÕâô¿äÌÖïs»öÈë” Íý»âã×Èâð »âS¿Ì Ó¿Ìâ áãÍ ÍãÄÈð ÌâsmÒÚï ã»ïã¿Èz, ÈÉâãÍ ÖâÜÓð áÚÑz óÙâãÕÈâðó ÍâÊìð ãÕÌâ ¿ ½cÀâãÑ, »ÉÒâãÑ ¿ ãÕÌâ Ñç¼Ñz óó“áÕâô ¿ äÌÖï s »ö È ”sÒ Íý Ë âÌÖmÍâÊ»ë Ì Åâ. ÓÑâ»ânÈ×ç k Ôë Ì Öè ã ¿Èï éùÓï ã¿nÈÒÈçóAÒtÍãÝ»âÒâÑYâÕãË ÖÑÖâÑãÒ»âÌz ãÕØÒâÌÕÔmbÒÖÚÖýâãË»âð Ó¿Ìâð ÖâËôã]×ÈÍýâÒâð ×íË-ÖÑäÜâtÑ»âÔë ¼ âS¿ Íý » âã×Èâðó áÌë » âð Ó¿Ìâð ÍâÄz Ò tÕë ÌãÕãÕËãÕYâÔÒëØç ãÕSÕãÕYâÔÒëØç ¿ ãÌËâôãÓÈâðó áÌë»ë Ó¿Ìâ½ýnÉâ»âÓëÇâãÍ Íý»âã×Èâð ã»:¿ ãÕãÕËÖïsÉâÌìð ÍçÓs»öÈâðó ÈëÌÑçKÒâãÈãÉ-ãÕã×wÃâãÈãÉBÒâï ËnÒÕâÊð ÍýâÊâãÒó -ãÕãÍÌ ã]ÕëÊä ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×