Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ãÊÌâaz»ð. 17.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð        Ñö½×äØô-»öwÇ-ÖpÈÑä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068                     ...
ãÊÌâaz»ð. 17.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð          „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011-12-17 Vishwasya Vrittantam

2,971 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011-12-17 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 17.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð Ñö½×äØô-»öwÇ-ÖpÈÑä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.comÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-120 Ñâs»í, ÐâÓÈsÒ ÍýËâÌÑnÝä Åâ.ÑÌÑíÚÌãÖïÚð ½çrÕâÖÓë ÖâÒï Ñâs»í á½cÀÈzó ÈÈð ãÖïÚð rÖäÖï¾äÒ ÖÕô»âÓsÒ ÑçKÒâÔÒï ®ëÑãÔÌï áÒâÈzó ã×¼Ó½íwÄäÍýâ»z ãÖïÚð rÖä ÓâwÃ÷ÍãÈï ÊãÑÝäÑëÊÕëÊëÕï áãÑÔÈzó ÑëÊÕëÊëÕsÒ 2008 æ. ÈÑë ÓâwÃ÷ÍãÈ ÍÊë áâ½Èë éÍÓânÈ ãÖïÚëÌ ÖÚ ¿ÈçÉô¿®ãÑÊï ÕâÈâôÒâð áãsÈó éÐÒíÍôÜÒíð êÁâô-ÓÜâ-sÕâsTÒ-ãÕÞâÌï-ÍýíYíã½»ä åtÒâÊäÌâï ãÕØÒë ÚsÈâÜÓï ÐãÕwÒÈðó ÖâÒï»âÔë ÑÌÑíÚÌãÖïÚð rÖÊë×sÒ ÍýËâÌÑnÝäï vÔâãÊÑäÓ ÍçãÈÌï áãÍ ãÑãÔwÒãÈó 2012 ÈÑë ÕØëô ÍçãÈÌð ÖùâÍÜsÒ ÒèÌâåÃëÅ Óã×Òâ ÍÜsÒ ÓâwÃ÷ÍãÈÍÊâÒ ÍýtÒâ×ä áãÍ áãsÈó ×äÈÏâËâ »âÓÇëÌ ãÕYâÔÒëØç ÌèÈÌÊë×rÍëÇ ãÊÕÖë áâÒíãÁÈë »âÒô®Ñë ÑÔ¼ïÐ »î×ÔsÒ áÕ»â×ð Öï Ö âÓë áâ½Èðó ÍýÊ×ôÌï »çÕônÈð ÖìãÌ»âðó 1971 ÈÑë ÕØëô ÍÃÌâ ð- ãÏÚâÓÓâjÒë ×äÈÕâÒç »âÓÇëÌ ÖÕâôãÇ áYì Õ Ïâï g Ôâ- ÐâÓÈÊë×ð Íâã»sÈÌÊë×íÍãÓ ãÕÁÒï ÍýâpÈÕâÌzó ÏâÔã×Üâ »ën¨âãÇ ãÍËâãÌó ÒÈí ãÚ ½ÈãÊÌë Êë × sÒ sÉâÍÌâ ã¿ÊmÏÓÑz ÖnÊÐëô »íÔâÚÔï, ÖÊÌï sÉã½ÈÑz ÍÃÌâ ̽Óë ÁÔÕâÒçãÕÐâ½ëÌ nÒèÌÈÑ ÈâÍÑâÌï ãÊÕÖð #Õï ÐâÓÈäÒÖëÌâ ãÕÁÒãÊÕÖ rÍëÇ ãÊlÔä, ÓâjÒÖÐâ-Ôí»ÖÐÒíð ãÕÍãÜÊÔâÌâï 6.6 ãŽýä Öë. áã˽ÈÑzó ÓâjÒsÒ ½ÒâÜëÝï ÑnÒÈëó åÈð ÍèÕõ åÊï ÜëÝï Íâã»sÈâÌ ÍèÕõ åãÈ »ëãn¨Ò½öÚÑnÝä ã¿ÊmÏÓð sÕÍÊâÈz ÏãÚÐÕëôÈz ÖÕâôãË»ï ×äÈâ®ânÈï áâÖäÈzó ÈÝ 5.2 ãÅ.Öë. ÌâmÌâ áãÐãÚÈÑz áâÖäÈzó ãÕÁÒãÊÕÖë åãÈ ÕâÓïÕâÓï »ãÉÈë ÖãÈ éÐë ÖÊÌë sÉã½Èï ÈâÍÑâÌÑâÖäÈzó ÍÃÌâ ÁÌÍÊsÒ ÖÑâÚÈâô ÌÕãÊllÒâï åãNÅÒâ ½ëà ãsÉÈ ÁÕâÌ jÒíãÈ åãÈ ÁâÈÑzó Ö:ÁÒ»çÑâÓ áÕí¿Èz ÒÈz ÁÌÍÊë 25 ãÅÖmÏÓ sÉÔë ÓÜâÑnÝä ÖëÌâÍýÑç¼âð ÏãÔÊâãÌÌz æÓâ»Èð áÑëãÓ»äÒÖëÌâ ÍÒônÈë ÖÕëôØç ãÕYâÔÒëØç áÕ»â×í ÐãÕwÒãÈó Ù}â:ÁãÔï ÊùÕnÈðó ÍýtÒâ½cÀÈz Ùä̽Óë ãÚÑÍâÈð ÈâÍÑâÌï _sÕ»âÒ-ÑãÚÔâ ϽÊâÊ, æÓâ»Êë×ë 2003 Èð áÑëãÓ»äÖëÌâ ÈÝìÕ nÒèÌânÒèÌÑz Ìâ½ÍçÓsÒ jÒíãÈ áâm½ë áâÖäÈz ÈÊâ áÑëãÓ»âÓâwÃ÷ÍãÈð ÁâÁô ÅÏlÒè ÁmÑè-»SÑäÓsÒ áÌë»ëØç ÜëÝëØç ãÚÑÕØâô ÁâÈâ ãÕWÕsÒ _sÕ»âÒ-ÑãÚÔâ Ïè× áâÖäÈzó ÈÊâ áÕí¿Èz ÒÈz æÓâ»ÍâWÕëô ÈëÌ Ùä̽Óë 3.8 ÈâÍÑâÌï ÁâÈÑzó ½ýäwÑ»âãÔ» áÐÕÈzó 18 ÁnÑítÖÕë ãÕÌâ×»âãÓ ×sÝâãÇ ÖãnÈó ÈãnÌÓÖÌâÒ ÕÒï ÓâÁËâÌä ×ç®ÕâÖÓë ÖÕíôÍãÓ×äÈâ®ânÈâÖäÈzó ã½ÌäÁ Ïç» áíÎ ÕlÅô ½ãÑwÒâÑð åãÈó ã»nÈç ÏÓâ» áíÏâÑâ á¾íØÒÈz ÊãÜÇä »SÑäÓsÒ ÍÕôÈäÒÜëÝë ×ènÒÈð 4.2 ãÓ»âÅô áãË»âãÓÇð [ð ÒÈz ÖëÌâ sÕÊë×ï ÍýtÒâ½cÀãÈó ÈÉâ ÏäÏäÖä ÈâÍÑâÌï ÐèÈÑzó éùÓä»SÑäÓsÒ ½çÔÑâ½ô ãÓÖíÃô ÍýÑâÇÍÝï ÊùÕnÈðó åÈð ÍèÕõ _sÕ»âÒ- áwÃÕØëôØç áÑëãÓ»äÒ ÖëÌâÒâð »âÒëôØç ÊöãwÃÍâÈï sÉÔë ×ènÒâÈz 7.8 ÈâÍÑâÌÑz áÐÕÈzó ÈÝ ÑãÚÔâÒâð ãÕ®Ñð áÑëãÓ»â Êë×sÒ iÏý½ëà »ÓíãÈó ÁÔÌãÔ»âÖç ÁÔï ÌìÕ ãÚÑâcÀâãÊÈï ÁâÈï, ÁâúÅôÌ åtÒsÒ ÌâmÌâ áâÖäÈzó ÖïãÜpÈ-ÕöùâãÌ ÁÔ-ÍâÌâÒ Íý×âÖÌëÌ ÌãÔ»âð éwÇ»ÓÇâÒ (1) Íï.Ïï½âÔë ÑYÍâÌëÌ 166 ÑöÈâðó ½îÓÕsÒ 40 ÕØâôãÇ ÍýÒtÌï ÍýâÓbËÑzó (2) ánÌâÈð ÖÕô»âÓð ÐäÈð ÈëÌ ãÕËëÒ»ï ÑÚâÓâwÃ÷sÒ »ÓâÅ ãÕÁÒãÊÕÖë Ù}â:ÁãÔð ̽Óë [ð ÍýsÈçÈâÒ ÖïnÌ}í ÁâÈðó 16 ãÅÖmÓ 1971 ÈÑë ÕØëô Íâã»sÈâÌÖëÌâ (3) ÍýâÇÒâÊz »âÓÇëÌ ÁÓÊâÓä ÊçÏæ ½ÈÕâÌzó ãÕÁÒítÖÕ- ÐâÓÈsÒ ×ÓÇâ½Èâ áâÖäÈzó ÈÊëÕ ÏâïgÔâÊë×ð
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 17.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2(4) ãÕYâÔÒ ÀãÊð ÍãÈÈâó 35 ÏâÔ»âð ÍèÇõ ÍýÒtÌï »öÈÕâÌzó ÒYãÍ áâÒâômÏâ sÕÒï ãÕÊçØä áâÖäÈzó ãÌÁÊë×ï ËÑõ ¿ ÍýãÈ ÍýëÑ »ÓíãÈ sÑáâÚÈâðó ÏçÔïÊ×ÚÓ ÁÌÍÊsÒ ÍÚâÖz ½ýâÑë ¾ÃÌâ ×az»ÓsÒ ÑâDÒÑëÌ ÕìãÊ»ËÑôsÒ é}âÓð áãÍ áãÐÔãØÈð ÁâÈðó ã»nÈç #Èt»öÈë ×az»ÓsÒ¾ãÃÈâó ½öÚtÒâ½ð ÈsÒì Ì Óí¿Èë sÑó ×az»Óð ãÕÕâÚÖïs»âÓï ÖmÍâY ½öÚsÉÁäÕÌï ÒâÍÒÌz(5) ÖÕíôc¿ ÍçÓs»âÓð ÐâÓÈ ÓtÌsÒ »öÈë ÕìãÊ»ËÑôsÒ étÉâÌâÒ ÍýÒtÌï »çÒâôÈz åãÈ ÑâÈçð åcÀâó #Èã]¿âÓë Ì ÈsÒâð »S¿Ì ÊíØð ÒÈðÖï × íËÌÑz áÐÕÈz ó ã®Å»âð áãÍ ãÍÈÓî ÍçÝï ÍýãÈ sÕâÐâãÕ»ï ÍýëÑ ËâÓÒÈð ÈãÚô ÑâÈâ áâÒâômÏâ ÈsÒ áÍÕâÊð »Éï ÐÕëÈz¬ÖÕíôc¿ÍçÓs»âÓï ÍýâpÈçï ×kÌçÕãnÈó ÍçÌS¿ ÈãsÑÌz ÖÑÒë ãÚnÊçÁÌâð ÖïnÒâÖï ½öÚätÕâ Êë×sÒ »âÒôÖmÍâÊÌrÍï Íýâ¿äÌÑz áâÊ×õ Ì »ëÕÔï ãÕsÑöÈÕnÈð áãÍÈç ÊçÓâ¿âÓÑz áãÍ ÑnÒnÈë sÑ ÒÈð Ïî}âð ãÌÁËÑëô ÖïnÒâÖï ÍýÑç¼ï Á½Êz½çrð ×ï»Óâ¿âÒôð ½ÇÒãÈ sÑó áÈð ÖâÑânÒÈÒâ áÍý¿ãÔÈï ÖïnÒâÖËÑõ ×az»Óð áâÙÒëÈz åãÈ Ì åcÀãÈ áâ»âaÜâ ÈnÑâÈâó áâÒâômÏâ ÈsÒ ánÒë ÖmÏãnËÌS¿ ×az»ÓsÒ ÖïnÒâÖÍýÕöãùï ãÕÔíkÒ ã¿nÈâ®ânÈð áÐÕÌzó ×az»Óâ¿âÒôð #»Êâ ÑâÈçð ÐýâÈâ ÁÒÊëÕð Èâï ÑëãÔÈçÑz áâ½Èðó ×az»Óï ½ëÚë áÊöwÃzÕâ Ö áÍöcÀÈz sÕÖð ½ç r »ç Ô âÊz ½ö Ú ï ×az»Óð »çÝ ãÕYÈë¬ ÍýâpÈð, ÈÈð ÍèÕôÑëÕ “ã»ï »ÉÒâãÑó Öð ½öÚë ãÈwÄãÈ #Õ ÌãÚó Ì ÁâÌë »çÝ »çÝ ÐýÑãȬ“ áâÒâômÏâ ×äÈï ãÌðSÕÖnÈä ã×Õ½çrð ÍÓÔí»ï áÕÊÈzó ½Èðó ×az»Óâ¿âÒôð #ÈÈz ÙçtÕâ ÁÒÊëÕð á»ÉÒÈzó åÈsÈÈð ÐýÑÇï Ì ×íÐÌÑz Ðã½ãÌ! åÊâÌäï ÌâãsÈ»âð Ïí}âð ãÍÈÓï ÍýäÇÒãÈ sÑó ÕâÑÑâã½ôNâS¿ ÐýÑãnÈ, »sÒã¿Èz ÖïÖ½ëô ÒãÊ ½cÀãÈ ×az»Óð ÈãÚô ÖâËç Ì ÐãÕwÒãÈó áÚïÈëÌ ÈsÒ ÑötÒçÌâ Öð ÏÚç Êçðã¼Èð ÁâÈðó ÙçÈÕâÌz ÒÈz ×az»Óð ÕëÊ×âsÝëØç ÑÚâÌz ÍâÓaz½Èð ÁâÈðó” áâÒâômÏâ éøÕÈä – ÐýâÈð! #ÈÈz ÖtÒÑzó Öð ÕëÊ×âsÝëØç áâ¿âÒôð áÐÕÈzó ã»nÈç Öð ½öÚëã»nÈç нÕâÌz ×Ììð ×Ììð ÈsÒ ÐÕÏnËÌï sÉâÈçÑz #Õ Ì åcÀãÈ, »ÉÒãÈ ¿ -“Êë×ë ÏÚèãÌ ÑÈâãÌ Íý¿ãÔÈâãÌ, ÈëÌ ÁÌâð ÒÉâÉõ ÕìãÊ»ËÑõãÀÌãù åãÈ ÊöÆð ãÕSÕâÖð ÁâÈð ãÕsÑöÈÕnÈðó #»ÑëÕ áÁâÌnÈð Èë ÍÓsÍÓï »ÔÚâÒnÈë, ÊçÏôÔâS¿ ÐÕãnÈó áÈð ½öÚï tÒktÕâ×az»ÓsÒó áÈð ½öÚsÒ ÍãÓËëð ã̽ôtÒ ÖtÒrÍëÇ ãÚnÊçËÑôsÒ Íý¿âÓð »ÓÇäÒðóÖmÍèÇõ Êë×ï ãÌÁï ½öÚï ÑtÕâ »âÒõ »Èçõ ÈsÒ “åÊâÌäï tÕÑëÕ ÕÊ ÐýâÈð! áÚï ã»ï »ÓÕâãÇ”óãÌS¿Òð ÊöÆÈÓð áÐÕÈzó ãÌÁÁÌ»sÒ ÁÒÊëÕð ã»ã:¿Èz ãÕ¿âÒô áÕÊÈz “ åÊâÌäï Öð ÏâÔðó ÈëÌ Êë×sÒ ËÑôsÒ ¿ ãÕØÒë ÐâØÈëó tÕïÊâÚ»ÑôÇð ánÒÈz ÍìÈöÑëãË»»ÑôÇð ¿ ÈsÒ ãÕÕâÚ»âÒõ ÖmÍâÊÒó ½öÚsÉð ÐètÕâ Öð ÖÕõ ãÕsÑãÓwÒãÈó”ÖmÍâÊÌÖÑÒë Öð ÖÈÈï ×ÓäÓsÒ áãÌtÒÈâï ×az»Óâ¿âÒôsÒ ãÕÕâÚð ×ä¾ýï »ÓÇäÒð åãÈ ãÌS¿ÒÑ»ÓíÈz áâÒâômÏâ ÒÈð ÖïnÒâÖâÈz ÕâÓãÒÈçÑz ánÒð éÍâÒð Ì áâÖäÈzó ã»nÈç ×az»Óâ¿âÒôsÒ ã¿ùë ÖïnÒâÖsÒ åcÀâ ãÊÌâÌçãÊÌï ÕËôÈë sÑóã¿nÈÒãÈ sÑó Öð ãÕ¿âÓÒãÈ ÒÈz ÑÌçwÒsÒ »ëÕÔï ÑâÈçð áÌçÑãÈï Öð ÍýâpÈçÑz åcÀãÈ sÑóÑÓÇï ãÌãS¿Èï ¿ëÈz ã»ÑÉõ »äÃÍÈaz½ÕÈz ®Ñ×ðó ÑèÔÔë¼»ð – ÊäÌÊÒâÔð éÍâDÒâÒðó Öïs»öÈâÌçÕâÊð – Åâ.ÓâÑãÕÔâÖð ¿îËÓäóÜç¨ï sÕâÉôÍèÇõ ¿ ÁäÕÌï ÒâÍÒÌz ÑÌçwÒð ÑötÒçï Íý»â×ÌÑz-Öïs»öÈÐâÓÈä, ÌÕÊëÚÔäóÍýâpÌçÒâÈz¬ åÊï ÁäÕÌï ÁäÕÌsÒ ¿ álÍïÖç¼Ñz #Õ ÖÕôsÕï ÖtÒï ¿ ÁâÌÌz ÁÌðÖç¼Ðí½ë ÑgÌð ÁâÒÈëó ã»nÈç ÌSÕ×ÓäÓsÒtÒâ½ÖÑÒë ÑÚÊz Êçð¼ï ÍýâpÌíãÈó áÈð #»ïÑÚÊz DÒëÒï sÕä»ötÒ ÖtÒsÒ Ñâ½ëôÁäÕÌÍÒônÈï ¿ÔÌÑëÕ ÕÓÑzó DÒëÒÍýâãpÈ®ÑëÁäÕÌtÒâ½ë áâÕSÒ»ë ÍýÈäÈë ×ântÒâ ÚØëôÇ ¿ÖÚ ÈÊãÍ »ÓÇäÒÑzó ÒÉâ ÖÍôðãÌÁÓÜâ»öÈë áâÕÓÇï (»ë¿çÔï) ËâÓÒãÈÍçÌS¿ ÖÑÒëÌ tÒÁãÈó ÈsÒ tÒâ½ë Êçð¼ï ÌÁâÒÈë ÒÈð áâÕÓÇï ÍýãÈ ÈsÒ ÍýëÑ ÐÕãÈ #ÕÌãÚó #ÈâÊö×ð ×az»ÓsÒ ãÕ¿âÓð »ëÕÔïSÑ×âÌÕìÓâgÒÑz åÕ Ì áâÖäÈz ã»nÈç ásÒáâËâÓë #Õ Öð ÐâãÕÁäÕÌsÒ ÐÕÌï ãÌÑâôÈçïãÌS¿ÒÑz á»ÓíÈzóãÌÁÑâÈçð ÍýëÑ ãÍÈçS¿ ÕâãØô»ï Ùâ}ï ÊöãwÃÍÉëáâÌÒÈz Öð ÕØõ ÒâÕÈz ½öÚë #Õ áãÈwÄÈzó#ÈtÖnÊÐëô ÑâÈçð ãÕ¿âÓÑz áÌç»èÔãÒÈçï Öð ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×