Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à       á  fl·¸...
2                         ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                         ...
3                         ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                         ...
4                                                        ÁŒ. 04 ÁŒ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011-12-04 Vishwasya Vrittantam

648 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-12-04 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 219 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ Œ‡Ê◊Ë á ÁŒŸÊVU - 04 ÁŒ‚ê’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 219 á Date : 04-12-2011, Sunday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ÁŸ∑§Ù’Ê⁄ mˬ‚◊Í„÷ÍÁ◊∑§ê¬ŸSÿ •Ê÷Ê‚— ¬Íflʸø‹ ⁄ÊÖÿ ª∆UŸÙ¬Á⁄ ∑§ãº˝Ô ‚fl¸∑§Ê⁄— ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÃÈ - •◊⁄Á‚¢„— ªÙ⁄π¬È⁄, ÁŒ. 3 Sfl‚„◊ÁÃ◊Ô˜ ¬˝ÊŒ‡Ê¸ÿÃÔ˜– •÷flÃÔ ˜ – •Ÿ ∑  § ÷Ê¡¬Ô Ê •Á¬ ˇÊÈ º ˝ Ê áÊÊ◊Ô ˜ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 3 ⁄ÊC˛ Ë ÿ ‹Ù∑§◊¢ ø Ô S ÿ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ŒÊÁÿàfl◊Ô˜ ⁄Ê¡ŸËÁÃôÊÊ— •lÊÁ¬ ⁄ÊÖÿÊŸÊ◊Ô˜ ª∆UŸ ŸÔ ßë¿È∑§Ê—–Ô ‚ʪ⁄◊äÿ ÁŸ∑§Ù’Ê⁄mˬ ¬˝◊Èπ— •◊⁄Á‚¢„— •flŒÃÔ˜ fløÃ ÿÃÔ˜ Ÿ„L§ ◊„ÙŒÿSÿÔ ¬Í fl ʸ ø ‹SÿÔ ª∆UŸÊÿ •◊⁄Á‚¢„Ÿ ‚Êœ¸◊˜Ô •Á÷ŸòÊËÃÈ ‡ÊÈ ∑ ˝ § flÊ‚⁄ Áfl‹Áê’à ÿÃÔ˜Ô ©ûÊ⁄Ô¬˝Œ‡ÊÊÃÔ˜ ¬ÎÕ∑§Ô˜ ¬˝ÿÊ‚⁄ÃÊ— ‚ÁãÃÔ ßÁà ¡ÿʬ˝ŒÊ •ÊªãÃÈ◊Ô˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜⁄ÊòÊËÔ∑§Ê‹Ô ◊ÎŒÈ÷Í∑§ê¬Ÿ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔÔ ¬Íflʸø‹ ⁄ÊÖÿ ¬˝ÃËÿÃ– •Ê‚ËÃÔ˜ ¬⁄¢ •ÁãÃ◊Ô ‚◊ÿ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– Á⁄Ä≈U⁄ ◊ʬŸŒ¢«U ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ ∑ § ãº˝ ‚— ‚ãÃÈC— ÷ÍàÔflÊÔÔ ‚Ê ŸÊªë¿ÃÔ˜– •òÊÔ ‚÷Ê◊Ô˜ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π•SÿÔÔ ÷Í∑§ê¬ÔSÿ ÃËfl˝ÃÊ 5.4 ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ „SÃˇÊ¬—Ô •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚◊ÊåÿÔ •◊⁄Á‚¢ „ —•Ê‚ËÃÔ ˜ ßÁÃÔ ∑§âÿÃ – •Êfl‡ÿ∑§— •ÁSÖ ÁŸflʸøŸÊÔÿÈQ§ÔÔ— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢ à ∑§’Ë⁄Ÿª⁄◊Ô ˜ ¬˝ Á ÃÔ ÁflESà 193 Œ‡ÊÊŸÊ◊ ⁄ÊC˛äfl¡ÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ◊‚Í⁄ߪ⁄Sÿ•◊Á⁄∑§ÊÿÊ— “‚¬Ê” •äÿˇÊSÿ ‹Ù∑§◊¢øŒ‹ÊÿÔ •ªë¿ÃÔ˜– ∑§Ù‚Ê«U¬˝ÊãÃ ∞∑§ÁSÔ◊Ÿ ÁfllÊ‹ÿ ¬˝ŒÁ‡Ê¸ÃÊ— •÷flÃÔ˜–÷ÍflÒôÊÊÁŸ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚fl¸ˇÊáÊÊÃÔ˜ ◊È ‹ Êÿ◊ Á‚¢ „ Sÿ ◊ÊãÿÃÊ◊Ô˜Ô •ÿë¿ÃÔ˜–∞ÃÃÔ˜ ∑§âÿÃÔ ÿÃÔ˜ mˬ‚◊Í„Ô⁄ÊòÊÔ ı ∞∑§flÊŒŸ ∞flSfl‹¬◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô˜ ∑§ê¬Ÿ◊Ô˜Ô Á fl ÷ Ê ¡ Ÿ Ô - Áfl⁄ٜˬ˝ ø Ê⁄◊Ô ˜ flÎ Õ Ô Ê ∞fl– •œÈ Ÿ ÊÔ ⁄ÊC˛ Ë ÿ ‹Ù∑§◊¢ ø — ⁄ÊC˛ Ë ÿ ⁄Ê¡ŸÒ Á Ã∑§◊Ô ˜ Ô Œ‹◊Ô ˜ ÿ◊ÈŸÊÿÊ— ¬Á⁄c∑§⁄áÊÔÔ ‚Êœ¸·Ù«U‡ÊʒȸŒL§åÿ∑§ÊÁáÊ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 3 ‚fl¸ ∑ §Ê⁄¬ˇÊ× •ÁS◊ŸÔ ˜ Áfl·ÿSÿ ¬ÈŸ— Ô•ãfl·áÊ◊Ô˜ ‡ÊÈ h Ë∑§⁄áÊÔ  ‚fl¸ ∑ §Ê⁄—,‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ÷ÍÁ◊× 38.70 ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄Sÿ ∑§ÕÁÿÃÈ◊Ô˜ ◊ÊãÿÃÊ◊Ô˜ ÿ◊ÈŸÊ ∑§Êÿ¸ÿÙ¡ŸÊÿÊ— ¬˝‚¢ª ‚’È¡‚¢∑§ÃÔ— ŒËÿÃ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ªÈL§flÊ‚⁄Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ∞Ÿ¡Ë•Ù ‚¢ S ÕÊ—Ô ,Á∑§.◊Ë. •ãÃ÷ʸ ª  Ô •SÿÔ ‚Ê¢ÿ∑§Ê‹Ô ªÙ⁄π¬È⁄Ô Ÿª⁄Ô SflåÔ Ÿ ◊Ô ˜ ‚Ê∑§Ê⁄ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ – ¬˝ Ê åÔ Ÿ ÙÁÖ ÷Ê¡¬Ê¬ˇÊ× ÃÎ Ã ËÿÔ  ø⁄áÊ 1656 S◊– •ÁS◊ŸÔ˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  •C‡ÊÃ∑§ÊÁŸ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÃÈ ‚ŒÒ fl Ô÷Í ∑ §ê¬Sÿ ∑ § ãº˝ Á ’ãŒÈ Ô — •ÊªàÿÔ •◊⁄Á‚¢„— •flŒÃÔ˜ •◊⁄Á‚¢„— ÃÈ •SÿÔ ŸÍß ∑§‹⁄Ê¡ Á◊üÊÔ •Á¬ ¬Íflʸø‹ ∑§ÙÁ≈U‡Ê—ÔÔ L§åÿ∑§ÊÁáÊ √ÿÿË •Ùπ‹Ê, ∑§Ù¥«U‹Ë, Á⁄…Ê‹Ê √ÿÊ¡◊Í À ÿÊÁŸ ãÿÍ Ÿ ÊÁŸ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ‡ÊË‹Ê— ‚ÁãÖԕʂËÃÔ˜– ©ûÊ⁄ËÿÊˇÊÊ¢‡ÊSÿÔ ÿÃÔ ˜ Ô ‚¢ ‚ ÁŒ ÁflEŸÊÕ ⁄ÊÖÿSÿÔ ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿ ⁄ÊÖÿSÿ Áfl⁄Ùœ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl Ê ÷ÁflcÿÔÁãà ÿòÊ ÿ◊ÈŸÊÃÔ— ¬˝ÊãÃ·È ÿÊ— ¬˝flø◊ÊŸÊ— ¡ÊÃÊÁŸ– ¡‹‚¢¬˝Á·∑§Ê— •Ùπ‹Ê ¬˝ÊãÃSÿ ŸÍß◊Ô˜Ô6.7615 Á«Uª˝Ë◊äÿÔ ¬Ífl¸- ª„◊⁄Ë ◊„ÙŒÿ— ÿŒÊ SflÊÁ÷◊ÊŸÿÊòÊÊ •∑§⁄ÙÃÔ˜– Œ‹Ëÿ øÁ⁄òÊÔSÿ ◊„àfl◊Ô˜ •Êfl¡¸ŸÊŸÊ◊Ô˜ ¬Á⁄c∑§⁄áÊ◊Ô˜ ¡‹ÿÙ¡ŸÊ— ∑§Êÿ¸ ˇ Ê◊Ê— ŸÊÁ‹∑§Ê— ’„È ¬È⁄Êßàfl¢Ô ¡‹ÁŸc∑§Ê‚ŸÔ◊Ô˜ ÁŸÿ◊◊Ô˜ÁŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô˜Ô ∞ÃÃÔ˜ •÷Íà–Ô ’¢ª ¬Íflʸø‹ ¬˝ÊãÃSÿ ŒÈŒ¸‡ÊÊ◊Ô˜ •ŸŸ ¡Ÿ¡Êª⁄áÊ◊Ô˜Ô •Á¬ ŸÊ‡ÊÿÁÖ •ŸŸ ¬˝ÃËÿÃ ÿÃÔ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∑ § ãº˝ ‚ÁãÃ,Ô ÃÊ— ŸflËŸÃÿÊ ¬ÈŸ— œÊ⁄ÿÁãÖ ∞ÃÊ‚Ê◊Ô ˜ Ô ‚fl¸ ‚ÊŒ⁄◊Ô˜ ¬˝‡Ê¢‚ÁãÖ¬˝Œ‡ÊSÿ ŒÁˇÊáÊ ÁflSÃÊ⁄Ô •fláʸ ÿ ÃÔ ˜ ÃŒÊ ¬¢ . ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁãÃ–Ô Ô ¬Á⁄fløŸ◊ÔÔ˜ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ßÁÃÔ Ô 1 993 Ã◊fl·Ê¸ Ã Ô ˜ÁŸ∑§Ù’Ê⁄ mˬ ‚◊Í„ “22”mË¬Ô Ê — flø ã Ã – ∞Ã · È Ô ¡flÊ„⁄‹Ê‹Ô Ÿ„L§ •Á¬ ŒÈ—πËÔ •Ê‚ËÃÔ˜– ‚ÊüÊÈŸÿŸÔ— •Êâ∑§flÊŒSÿ ‚¢ª∆U∑§ÊŸÔ˜ ŸÊ‡ÊÿÃÈ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ ¬Á⁄ÿÙ¡ŸÊÔÿÊ◊Ô˜ ¡Ê¬ÊŸŒ‡ÊËÿÔÊ •ãÃ⁄⁄ÊC˛Ëÿ ÁŸáʸ ÿ ◊Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ¬Á⁄c∑§⁄áÊÊÃÔ ˜ ¬‡Ô ø ÊÃÔ ˜ ¡Ê¬ÊŸ‚fl¸∑§Ê⁄— •ÁS◊ŸÔ˜ ‚¢Œ÷¸ äÿÊŸÔ◊ÇÔŸ •Ê‚ËÃÔ˜– ¡flÊ„⁄‹Ê‹ Ÿ „ L§Ô — ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 3 ø ‚◊Í ‹ äfl¢ ‚ ◊Ô ˜ ∑§ûÊÈ ¸ ◊ Ô ˜ Á’˝≈UŸSÿÔ Áfl‡Ê·ŒÍ× ◊Ê∑¸§ ‚„ÿÙª ‚¢SÕÔÊÔ •ÊÁÕ¸∑§ ¡‹SÿÔ Ô •Êª◊Ÿ◊Ô ˜ ÃSÿÔ Œ‡ÊSÿ •Õ¸ Áfl÷ʪÊÿmÊŒ‡Êmˬ · È ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬Íflʸø‹ ⁄ÊÖÿSÿ ÁŸáʸÿÊÕ¸ ’ÊÚ Ÿ Ÿª⁄ •ÊÿÙÁ¡Ã ÁŸŒ¸‡Ê— fløÃ– ‚ « U Á fl‹— •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ ŒÊÃÈ◊Ô˜ ¬˝SÃÈÃÊ ¬˝àÿˇÊL§¬áÊÔ ÿ◊ÈŸÊÿÊ◊Ô˜ ∞fl ÷Ê⁄à ¬ˇÊÃ—Ô 800ÁŸfl‚ÁãÖ ‚ê◊‹Ÿ ÷ʪ◊Ô˜Ô ª˝„ËÃÈ◊Ô˜ ¬È Ÿ — •∑§âÿÃ ÿÃÔ ˜ Ô „P§ÊŸË ‚¢SÕÊÿÊ— ÁflŸÊ‡Ê◊Ô˜ Œ‡ÿÃÔ– •Õ¸ ◊¢òÊÊ‹ÿSÿÔÔ ÷ÁflcÿÁÃÔ–Ô Œ„‹ÔË Ÿª⁄SÿÔÔ ∑§ÙÁ≈U∑§◊Ô ˜ Ô L§åÿ∑§ÊÁáÊÁ◊d◊äÿ ÁŸflʸøŸ 62 Á’˝≈UŸ Œ‡ÊÊÃÔ˜ •èÿʪÃÊ— •ÊªÃflã×–Ô •SÿÔ „P§ÊŸË ‚ŒSÿÊŸÊ◊Ô ˜ ‚¢ ª ∆UŸSÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ „SÃˇÊ ¬  Ÿ Ô ©¬Á⁄Ô ÷ÁflcÿÁÔÖ ’ÊÚŸ ‚ê◊‹ŸÔ ªÁ⁄DÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •SÿÔ Ô ‚fl¸ à — •Êfl¡¸ Ÿ ÊÿÊ— ‚„ÊÿÃÊSflL§¬Ô ŒÊSÿÃ– ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ◊Ìʟ◊Ô˜ ‚ê◊ ‹ ŸSÿ ∞∑¢ § ÁŒŸ◊Ô ˜ ¬˝ÊªÒflÔ Á’˝≈UŸ Œ‡Ê ¬ˇÊ× ∞·Ê ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§øʬ◊Ô˜ ¬ÊÃÁÿàÔflÊ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔÔ ⁄ÊC˛◊Ô˜ Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ ∞Ã ‚¢ ª ∆U Ÿ Ê— Ÿ‡ÿãÃÈ – ÷ʪ◊Ô˜ Ÿ ŸcÿÁÃ, ßÁà •Á¬Ô ◊ËŸ÷ˇÊáÊŸ •À¡Êß◊⁄ ⁄ÙªÿSÿ ÁŸ⁄Ê∑§⁄áÊ◊Ô˜ flÊÃʸ Ô ‚¢ ¬ ˝  Á ·ÃÊ ÿòÊ ∑§Ê’È‹ ¬˝ÊãÃ ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝‡ÔŸÔ— ¬Îë¿ÁÃÔ S◊– ÿ× flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸÔ, ÁŒ. 3 ãÿÍ Ÿ ÊÃÔ ˜ Ô ãÿÍ Ÿ ◊Ô ˜ ∞∑§flÊ⁄◊Ô ˜ ÷flÁÖ ◊ÁSÃ∑§ ∞∑§Ã— ª˝ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ ¬˝Áà ÁŸŒ‡ÊŸÊ◊Ê ¸ ©¬Á⁄Ô Ô ÿÃÔ ˜ •Ê∑˝ § ◊áÊ◊Ô ˜ 2014 Ã◊ fl· ¸ ÿ ¡ŸÊ—Ô ÁŸàÿ◊Ô ˜ ◊ËŸ÷ˇÊáÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ, Ã·Ê◊ÔÔ˜ ◊Ò≈U⁄ ˇÊòÊ◊Ô˜ •ÁSÃ–Ô ÃòÊÒfl fløÃ– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸŒ‡ÊÔ ÿ ÿ •»§ªÊÁŸSÃÊŸÊÃÔ˜ “ŸÊ≈UÙ” ÷Ù¡Ÿ∑§Ê‹Ô ◊àSÿ‚flŸ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÃSÿÔÊ— ÉÊ≈UŸÊÿÊ- ◊ÁSÃc∑§Ô ’ÈÁhÃËfl˝ÃÔÊÔ ⁄¬˝‚⁄Ê •À¡Êß◊⁄ ⁄ÙªSÿ ©à¬ÁûÊ— ‚¢òÊÊ‚flÊÁŒŸ—, ‚¢ª∆U∑§Ê— øÔ •Á¬ ÁŸãŒÔ Ê •÷flÃÔ ˜ – Œ‹Sÿ ¬˝àÿʪ◊Ÿ◊Ô˜ ÷ÁflÃÈ◊˜Ô ∑È § fl¸ Á ãÃÔ Ô Ã · Ê◊Ô ˜ Ô ¡ÊÿÃ – S◊⁄áʇÊÄÔ à ÿÊÔ — ¡ÊÿÃ– ¬⁄ãÃÈ ◊àSÿ ÷ˇÊáÊŸ ‚ÁãÃ, ÃÊŸÔ˜ Ã·Ê◊Ô˜ ‚¢ª∆UŸÊŸÔ˜ •»§ªÊŸ-¬ÊÁ∑§SÃÊŸ¬˝‚¢ªÿÙ¡ŸÊ ¬˝ø‹ÁÖ ◊ÊŸÁ‚∑§SflÊSâÿ◊Ô˜ ©ûÊ◊◊Ô˜ Áfl∑§Ê‚Ô ◊ËŸÊŸÊ◊Ô˜ •flŒÔÊŸ◊Ô˜Ô œË⁄ - œË⁄ •SÿÔ Ô ⁄ÙªSÿ ÷flÁãÃÔ– ÿÁŒÔ Ã •À˜¡Êß◊⁄ ’„È◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô˜ ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§◊Ô˜ ÁŸŒÊŸ◊Ô ˜ Ô ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ßÁà ÷ÿ¢ ∑ §⁄ ⁄Ùª á Ê S◊⁄áʇÊÁQ§— •ŸŸ ⁄ÙªáÊÔÔ ∑§ÊÁ„⁄Ù, ÁŒ. 3 ÁŸflʸ ø Ô Ÿ SÿÔ ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ Ô ¬Ë«UËÃÔÊ— ‚ÁãÃÔ, Ã •Á¬ ˇÊËÿÃ – •äÿÿŸÊÃÔ ˜ Á◊d ⁄ÊC˛ ‚l ‚◊ÊÁ¬ÃÔÔ ¬˝ø‹ÁÃÔ– ⁄٪ʗ ÁŸ⁄Ê∑§⁄áÊ◊Ô ˜ ∞ÃŒÁ¬ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜Ô ‚◊ª˝‚ÊœÊ⁄áÊ ÁŸflʸ ø Ÿ Ô 60 ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜Ô ãÿÍŸ◊Ô˜Ô ÷ÁflcÿÁãÖ •ŸÈ‚¢œÊŸÊÃÔ˜ •◊ Á ⁄∑§Ê⁄ÊC˛ 51(‚¢‚ŒËÿÔ)Ô ∞ÁÄÊÁ‚∑§◊Ô˜ ¬Á⁄áÊÊ◊◊Ô ˜ ŒÎ C Ô fl ÊÔ ∞ÃÃÔ ˜ Ãâÿ◊Ô ˜ Ô •œÈ Ÿ Ê ‹ˇÊŸÊªÁ⁄∑§Ê •Ÿ Ÿ◊Ìʟ◊Ô˜Ô ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ÿòÊ 62 ŸÊªÁ⁄∑§Ê— •Á¬ ‚ãÃÈCÊ— ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÔÃ◊Ô˜Ô fløÃ– ⁄ÙªáÊÔÔ ¬ËÁ«UÃÊ— ‚ÁãÖ¬˝ÁÇÊÃÊÁŸ ◊ÃÊÁŸÔÔ ¬ÁÃÃÊÁŸ flø ã Ã ßÁà •ÊÿÈ Q §— Á¬≈UÔ ˜ ‚ ’ª¸ ÁflE ÷flÁÔ Ã Ô – Ô ¬ ˝ Ê äÿʬ∑§Ê—, •Sÿ ⁄ÙªSÿÔ Ô •äÿÿŸÊÿ‚ÁãÖ ÁŸflʸ ø ŸÊÿÈ Q §— ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ˜– •ÊÿÈQ§— ÁfllÊ‹ÿSÿ flÒl∑§Ëÿ ∑§ãº˝ÊÃÔ˜ flÒ ô ÊÊÁŸ∑§Ê— ∞ÃÃÔ ˜ Ãâÿ◊Ô ˜ 250 ¡ŸÊ— •Ê„Í Ã Ô Ê —–•SÿÔ ÁŸflʸ ø ŸSÿ ¬˝ ◊ È π — •éŒÈ ‹ ◊Ùß¡ flÁ⁄DÔ— ¬˝ÊäÿÊ⁄¬∑§ ‚Êÿ⁄‚ •ãfl · áÊ fl ‹ ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ⁄Á«UÿÙ‹ÊÚÁ¡∑§‹ Ô‚Ù‚Êÿ≈UÔˬÁ⁄áÊÊ◊◊Ô˜Ô ‚ÈπŒ◊Ô˜ •ÁSà ߒ˝ Ê Á„◊Ô — •flŒÃÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜ ⁄Ê¡Ë flŒÁà ÿÃÔ˜Ô ◊ÁSÃc∑§SÿÔÔ ©ŒÔ˜ÉÊÊÁ≈UÃflã×– ¬ÄÔfl◊ËŸÊŸÔ˜ •ÊÚ » § ŸÊÚ Õ ¸ Ô •◊ Á ⁄∑§ÊßÁà •∑§ÕÿÃÔ˜Ô– Œ‡ÊSÿ Á◊d⁄ÊC˛ S ÿ ßÁÄʂ ‚¢ ⁄ øŸÊÿÊ◊Ô ˜ •À¡Êß◊⁄ •ÕflÊ ÃÒ ‹  Ÿ ÁŸÁ◊¸ à ◊Ô ˜ Ô (•Ê⁄∞‚∞Ÿ∞) mÊ⁄Ê ‚l∞fl∞∑§ ÃÎ Ã ËÿÊ¢ ‡ Ê ⁄ÊÖÿ · È »§⁄Ê•ÙÔ ‡ ÊÊ‚Ÿ∑§Ê‹Ã— ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ⁄ÙªSÿ ¬˝◊ÈπSÕÊŸ◊Ô˜ fløÃ SflÊÁŒC◊Ô ˜ ◊ËŸ÷Ù¡Ÿ◊Ô ˜ •ŸÈÁDÃÔ flÊÁ·¸∑§ ’Ò∆U∑§Ô •SÿÁŸflʸøŸ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‚◊Ê#Ê •lÿÊflÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ ÁŸflʸøŸÔ◊˜Ô ßÁà •äÿÿŸÊÃÔ˜ ôÊÊÃ◊Ô˜Ô– ÃSÿ ‡Ê⁄Ë⁄‚¢⁄øŸÊÿÊ— ⁄ÙªSÿÔ ∑ΧÃ ∞ÃÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸfløÃ •œÈŸÊÔ •ÁãÃ◊ ø⁄áÊÔ ‚flÙ¸ûÊ◊◊Ô˜ •ÁSÖ ‚Í⁄ߪ⁄ üÊ˪ÊòÊˬÁ⁄flÊ⁄¬ˇÊ× œÊÁ◊¸∑§Ë ‡ÊÙ÷ÊÿÊÔòÊÊ •ÊÿÙÁ¡ÃÊ ßÁà ßë¿Ã– ◊Ã ÿ ¡ŸÊ—Ô ¬˝ÁÂ#Ê„◊Ô˜Ô ◊ÁSÃc∑§‚¢⁄øŸÊÿÊ¢Ô ©¬ÿÙÁª ÁŸflÎÃÊÁŸ •Ê‚ŸÔ˜– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
 2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 04 ÁŒ‚êU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ Ãàfl’Ùœ SflåÔŸÿÕÊÕ¸ÿÙ— ◊äÿÔ ¬ÊÕ¸Äÿ◊Ô˜ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ⁄Ê¡∑ȧ◊Ê⁄ Á‚hÊÕ¸— ’˝rÊÊÔÔ ¡ªÃ—ÔÔ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜Ô ◊äÿ ÿ— ¬⁄ˡÊÔ Ê ÿÊ◊Ô ˜ üÊD— ßÁÖ”” 8 4 ‚◊Êåÿ •ÁãÃ◊Ô ø⁄áÊÔ ©ûÊËáʸԗ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ‚◊Õ¸— ‚Ô ∞ÃÃÔ˜ üÊÈàÔflÊ ÿÕÊÕ¸— ∞∑§ŒÊ ⁄Ê¡∑ȧ◊Ê⁄— Á‚hÊÕ¸—Ô Áfl„Ê⁄Êÿ ©lÊŸ¢Ô ªàÔflÊŸÔ–˜ 1 3 7 4 6 SflåÔ Ÿ SÿÔ ÃÕÊ ÷Í ◊ ı ©àÕÊÿÔ ‚„‚ÊÔ ‚— ∑˝§ãŒŸ äflÁŸ◊Ô˜ •üÊÎáÊÙÃÔ˜– ÃŒÒfl ø ∞∑§— ÿÕÊÕ¸SÿÔÔ •Ê∑§Ê‡Ê◊Ô˜ ¬˝Áà „SÃ 2 8 6 1 „¢‚— ÃSÿ ‚ê◊Èπ ÷Í◊ı •¬ÃÃÔ˜– Ã¢Ô ŒÎCÔ˜flÊÔ Á‚hÊÕ¸— •ÿ◊Ê⁄ê÷◊Ô˜ ¬˝‚ÊÁ⁄ÃflÊŸÔ˜– ¬⁄ãÃÈ 4 3 ∑§L§áÊʬÍáʸ— ‚ÜÔ¡Ê×– ¬ÈŸ‡Ôø ‚ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – SflåÔ Ÿ — •Ê∑§Ê‡Ê◊Ô˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô „¢‚Sÿ ‡Ê⁄Ë⁄ÊŒ˜ ’ÊáÊ¢Ô ÁŸc∑§ÊSÿ 8 9 5 7 ‚ŒÒ fl SflÊà◊Ô Ê Ÿ◊Ô ˜ „SÃ ŸÔ ¬˝ ‚ ÊÁ⁄Ã – ÿÊflଇÿÃÔ˜ ÃÊflŒÔ˜ ŒflŒûÊ— ÃòÊ üÊD—ÔÔ ßÁÃÔ •◊ãÿÃÔ˜– SflåÔŸ— ßÁÃÔ •Ê‡ÊÈ 9 5 ‚◊ʪ×– ‚ Á‚hÊÕ¸◊Ô˜ ©Q§flÊŸÔ˜– ÿÕÊÕÙ¸˘Á¬ ““•„Ô ∞fl •Ê∑§Ê‡Ê◊Ô˜ œÎàflÊÔ 6 5 7 4 ““÷Ù Á‚hÊÕ¸—! ∞·—Ô „¢‚— ◊ÿÔÊ „ÃÈ— ’‹flÊŸÔ ˜ , ‚àÿ◊Ô ˜ Ô , ÷ÍÁ◊◊Ô˜ ¬˝Áà •¬‡ÿÃÔ˜ 4 1 6 3 7 ß◊¢ „¢‚ ◊„ÿÔ˜¢ ŒÁ„–”” Á‚hÊÕ¸— ©ëø— flÊSÃfl◊Ô ˜ Ô ” ” ßÁÃÔ ¬⁄ãÃÈÔ ÷Í◊ı Sfl‡Ê⁄Ë⁄◊Ô˜ •flŒÃÔ˜ - ““Ÿ ŒÊSÿÊÁ◊ ß◊◊Ô˜ „¢‚◊, ÿÃÔ— •„◊Ô˜Ô •Sÿ 5 3 •ÁfløÊ⁄ÿÃÔ˜–Ô SÕʬÁÿÃÈ◊˜Ô Áfl»§‹— ⁄ˇÊ∑§—–”” ÃıÔ ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ ÁflÔflŒ◊ÊŸıÔÔ ⁄Ê¡‚÷Ê¢ ªãÃflÔãÃÔı– ∞∑§ŒÊ mÿÙ—Ô Ô ‚¢¡ÊÃÔ—– •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 6 3 2 9 8 4 7 5 1 5 7 9 3 6 1 8 4 2 ⁄ÊÔ¡Ê ‚fl¸◊Ô˜ flÎûÊÊãâ üÊÈàÔflÊ •ÊÁŒCflÊŸÔ˜- ““ÿSÿ ‚◊ˬ ◊äÿ ∑§‹„Sÿ ÃŒÊ ’˝ r ÊÊ flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 1 8 4 7 2 5 6 9 3 „¢‚— ªÁ◊cÿÁÃÔ ‚ ÃSÿÒfl ÷ÁflcÿÁÃ–Ô „¢‚— ÃÈ ‚ÊŸãŒ◊Ô˜ •flÃ⁄áÊ◊Ô ˜ ŒÎ C Ô ˜ fl Ê •÷Ê·ÃÔ - mÿÙÔ — flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 4 7 1 2 5 6 8 5 3 4 6 9 9 1 2 3 7 8 Á‚hÊÕ¸◊flÔ ©¬ªfl—– ©Q§◊Ô˜ Á„ - ⁄ˇÊ∑§ ÷ˇÊ∑§ÊÃÔ˜ Sflÿ◊Ô˜ ’˝rÊŒfl— Ãı ◊äÿ Ÿ ∑§Ô— ∑§ÁŸD— ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 8 9 3 2 1 7 4 6 5 üÊÿÊŸÔ˜–”” •Ê„ÍÃflÊŸÔ˜–Ô Ÿ •Á¬ÔÔ ’‹flÊŸÔ˜– ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 3 2 5 6 1 8 6 4 9 7 8 3 2 5 7 1 4 9 9 4 7 1 5 2 3 8 6 •¬Îë¿ÃÔ˜ øÔÔ ““÷flÃÙ— ∞fl ¬˝ ∑ Î § ÃL§¬ á ÊÔ Ô üÊ D — ÿÕÊÕ¸Sÿ •ÊœÊ⁄áÊÔ ∞fl ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– - ◊⪠¡. ¬≈U‹ ◊äÿ ∑§—Ô üÊ D —Ô Ô ∑§— ÷ÁflcÿÁÖ ¬⁄ˡÊÊ ß¸ŒÎ‡ÊË •Ê∑§Ê‡Ê◊Ô ˜ Ô S¬CÈ ◊ Ô ˜ ÿ— ∑§ˇÊÊ - 10 (‚Ë) ∑§ÁŸcÔ∆U— ßÁÃÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô •ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ— ÷Í◊ı ÁSÕàÔflÊ ‚◊Õ¸Ô— ÷flÁà ‚— ∞flÔ ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚È⁄Ã) •l ÷ÁflcÿÁÃ–Ô mÿÙÔÔ— ªªŸ◊Ô˜Ô S¬CÈ◊Ô˜ ‚◊Õ¸— ‚Ô— ◊„ÊŸÔ˜ ∑§âÿÃ ßÁÖ ∑§⁄ËŸÊ ∑§¬Í⁄Ô SflfløŸ ¬˝ÁÃôÊÊÔ’hÊ •ÁSà ◊È ¢ ’ ߸ – ∑§ÁS◊ŸÔ ˜ •Á¬ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊Ô˜, ÃËM§¬Áà ø‹ÁëÔ ø òÊ øÈ ê ’ŸŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ Œ‡Ê¸ÁÿÃÈ◊Ô˜ •ÕflÊ •Á÷ŸòÊÔÊÔ •ŸÊÁŒÁŸœŸ¢ ’˝rÊÙÁà ∑§ÊÁ⁄∑§ÊÿÊ¢ ŸflËŸ—Ô ‚◊ˡÊáÊÙã◊·— ‚„ øÈ ê ’Ÿ◊Ô ˜ ŒÊÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ¬˝ à ÿˇÊL§¬ á ÊÔ ⁄ÙÁhÃÈ ◊ Ô ˜ ‡ÊéŒÊŸÈ ‡ ÊÊ‚Ÿ‡ÊÊù Œ‡Ê¸ Ÿ Ô ‡ ÊÊùSÿÊÁ¬Ô ªÃÊÕ¸ à ʢ ◊ãÿ◊ÊŸ—Ô , Ô ÃûflSÿ ÿÕÊÕ¸Sÿ flÊ •ãÿÕÊ÷Êfl—, ÿÃÔ˜ Ãûfl◊Ô˜Ô ÃÃÔ˜ ÃÊÁûfl∑§L§¬áÊÔ Ãà‚ê¬Ù·∑§‡Ôø •ÊøÊÿ¸— ÷Ãθ„Á⁄— SflËÿ flÊ∞ÿ¬ŒËÿ “•ŸÊÁŒÁŸœŸ¢ •Ãûfl◊Ô˜ -⁄îÊÈ—Ô Ãûfl¢, ÃòÊÔ •„— ôÊÊŸ◊Ô˜ •Ãûfl¢, ‡ÊÈÁQ§— Ãûfl¢, ÃòÊÔ ‚¢ ∑ §À¬’hÊ •ÁSÃÔ ßÁÃÔ Ô ’˝rÊ ‡ÊéŒÃûfl¢Ô ÿŒˇÊ⁄¢– ÁflfløÃ˘Õ¸÷ÊflŸ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¡ªÃÙ ÿ×ÔH ßÁà ⁄Ê¡Ã¢Ô ôÊÊŸ¢ ÷˝◊Êà◊∑§◊flÊ× •Ãûfl◊Ô˜– “’˝s ‚àÿ¢ ¡ªÁã◊âÿÊÔ ¡ËflÔÙ ‚Í ò ÊÊÃÔ ˜ ¬˝ à ËÿÃ – Ô ÿÃ—Ô ∑§ÊÁ⁄∑§ÿÊ S¬CË∑§ÃȸԢ flÊÜÔ¿ÁÃÔÔ ÿÃÔ˜ ¡ªÃ— ‚ÎÁC¬˝Á∑˝§ÿÔÊ, ÿÕÊ ’˝ÊrÊáÊÔ— ’˝rÊÒflÔ ŸÊ¬⁄—Ô” ßÁÃÔ Á‚hÊã× ߌ◊fl ¬˝SÃıÁà ÿÃÔ˜ ’˝ÊrÊáÊÔÔ— ¡ªÃÔ— ÁŸŒ‡Ê∑§SÿÔ ◊œÈ⁄ ÷¢«UÊ⁄∑§⁄ÔSÿ ¸ ¬˝‚⁄ÁÃ, ’˝rÊ ∞fl ¡ªº˝È¬áÊ ÿÕÊ ÁflfløÃ, ÃÕÒfl •Õ¸‚¢‚Ê⁄Ù«UÁ¬ ¬˝‚ÍÁ× ¡ªÁÃÔ ¡ÊªÁÃ¸Ô ÿ— ¡Ëfl— ‚ ’˝rÊÒfl - ÁŸ‡ÔøÿŸÔ ’˝rÊ ∞fl, •ÊªÊ◊Ë ø‹ÁëÔøòÊÔÔ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô Ãʌ·ÊË¢ ‚»§‹ÃÊ◊Ô˜Ô ¬˝ÊåÔŸÙÁÖ ∑§⁄ËŸÊ •Á¬ ⁄áʌˬSÿ ∑ΧÃÔ ‡ÊéŒÊŒfl ¬˝‚Ê⁄◊ÁÃÔ, ‡ÊéŒÔÔ ∞fl •Õʸà◊ŸÊ ÁflfløÃ, ÿhÃÙ— ◊ÊŸflSÿ ∑§Õ◊Á¬ ÃÃÙÔÔ ŸÔ Á÷ÛÊ—– øÈ ê ’ŸŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ ŒÊÃÈ ◊ Ô ˜ ‚ÊÔ •œÈ Ÿ Ê øÈ ê ’ŸŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ Ô Ÿ ‚„◊ÃÊ fløÃÔ–Ô “„Ë⁄ÙߟԔ øÒÃãÿÊà◊Ê ¬‡ÊÈèÿ—ÔÔ Ã¢ ¬ÎÕ∞∑§⁄ÙÁà “ߌ◊㜗 Ã◊¢Ô ∑Î§à‚Ÿ¢ ¡ÊÿÃÔ Áfl‡Ô‹·áÊSÿÊÿ◊Á÷¬˝Êÿ—Ô ÿÃÔ˜ ÿÁŒÔ ¡ªÃÔ˜ ’˝ÊrÊáÊÔ— Áflfløԗ ÃŒÊÔÔ •¬˝SÃÈÃÊ •÷flÃÔ˜– ◊œÈ⁄Sÿ ∑ΧàÔflÊ •L§áÊÙŒÿ Á‚¢„SÿÔ ÁøòÊÔ ∞‡Ôflÿʸ ⁄ÊÿSÿÔ SÕÊŸ ÷ÈflŸòÊÿ◊Ô˜ ÿÁŒ ‡ÊéŒÊ±Ôflÿ¢ ÖÿÙÁÃ⁄Ê‚¢‚Ê⁄¢ Ÿ ŒËåÿÃ”, ßÁà ŒÁá«UŸ— ÃûflÊÃÔ˜Ô Á÷ÛÊ◊Ô˜Ô •Ãûfl¢Ô ÌԘ÷flÃËÁ× ÿÃÙ Á„ ¡ËflÙ - ¡ÊªÁÃ∑§— ŸÍ à Ÿ◊Ô ˜ ¿ÊÿÊÁëÔ ø òÊ◊Ô ˜ ÁflŒÊÿ •÷flÃÔ˜– ÃSÿ SÕÊŸ ∑§⁄ËŸÊ ∞fl◊Ô ˜ •L§áÊÙŒÿ •ÊøÊÿ¸ S ÿÔ Ô ‡ÊéŒÿÊòÊÊ ‹Ù∑§ÿÊòÊÊäflÊŸ¢ ¬˝ ‡ ÊSÃË∑§⁄ÙÁÖ •òÊ ◊ŸÈcÿ—Ô ’˝rÊ ∞fl Ÿ ÃÈ ÃÁŒ÷ÛÊ—ÔÔ ©÷ÿòÊ ÃàflSÿÔÔ •ãÿÕÊ÷ÊflÙ Ÿ “„Ë⁄Ùߟ” ◊äÿÔ •L§áÊÊŒÿŸ ⁄áʌˬ „È a ÊÔ •Á÷Ÿÿ◊Ô ˜ Á‚¢ „ Sÿ SÕÊŸ ⁄áʌˬ— ÷Ãθ„Á⁄∑§ÊÁ⁄∑§ÊÿÊ¢Ô ‡ÊéŒmÿ¢Ô Áfl‡Ê·áÊÔÔ ÁflŒÈ·Ê¢ ø× ‚◊Ê∑§·¸ÁÃÔ - •ˇÊ⁄¢Ô fløÃÔ, ÃÕÒfl ‡ÊéŒÃÔÔ— •Õ¸— Ÿ ∑§ŒÊÁ¬ Á÷ÛÊ—, ÿÃÙ Á„ ‚ ‡ÊéŒÊà◊Ê ∞fl ‚„ ∑§⁄ËŸÊÿÊ— ∑§Êÿ¸‡ÊÒ‹Ë— Ÿ ∑§Á⁄cÿÁà ßÁÃÔ ¬˝ à ËÿÃ – Ô ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿ×– ÁflfløÃ øÁÖ ‡Ê錢 ÁflŸÊÔ ÃSÿ ¬˝¬ÜÔø ŸÙŒÔ˜÷ÁflÃÈ¢Ô ‡Ê∞ÿÃÔ, •òÊÊÁ¬ ÃûflÃÔ— •ˇÊ⁄◊Ô˜ ßàÿSÿÊòÊÔ •Õ¸— ÷flÁà √ÿʬ∑§—, ŸÙøÃ˜Ô ˇÊ⁄⁄Á„Ã◊Ô˜, ßàÿÕ¸— •ÃûflÙà¬ÁûÊ— ŸÔ ‚ê÷flÁÖ ∞Ãà‚fl¸◊òÊÔÔ •Ê‹πÔ ÁfløÊÁ⁄Ã◊ÁSÃ, ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ¬ÈŸM§ÁQ§ŒÙ·◊ȌԘ÷ÊflÿÃÔ˜– “ÁflfløÃ” ßàÿSÿÊÕ¸— •¬ÁˇÊÃÔÙ fløÃ Ô- ∞flÜÔø ∑§ÊÁ⁄∑§ÊÿÊ— ¬˝àÿ∑§¬ŒSÿÔ √ÿÊÅÿÊŸ◊ȬSÕÊåÿ ‚◊ª˝∑§ÊÁ⁄∑§ÊÿÊ— Áfl‡Ê·áÊ Áfl‹ˇÊáÊÃÿÊ ‚Ê◊ª˝˜ÿáÊÔ flÊ ÁfllÃ ßÁÖ •òÊ ÿSÿ •¬ÁˇÊÃ√ÿÊÅÿÊŸSÿ ŸflËŸ‚⁄áÿȬ¬ÁûʇÔø ¬˝SÃÍÿÃ– H ¬˝÷Èp ÁŸÁfl¸øÊ⁄p ŸËÁÃôÊÔÒ— Ÿ ¬˝‡Ê¢SÿÃH ÁflfløflÊŒSÿ √ÿÅÿÊŸ◊Ô˜Ô ©¬SÕÊåÿÃ ÃòÊ •S◊Ê∑¢§Ô ◊ÃÁ÷ÛÊÃÊÔ– Áflflûʸ— - ¬˝Ù. ‚ÃˇÊøãº˝ ¤ÊÊ, ◊ȡ继⁄¬È⁄◊Ô˜ (Á’„Ê⁄) - ““yz{ ¡ê‚”” 04 ÁŒ‚ê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ⁄ÁflflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 ߟ ≈Uø >> >> >> >> >> ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 Á„‹ ‚Ù¥ª ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ≈U‹Ë ’˝Êã«U ‚◊⁄Ë «UÄ‚≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> 2012 07.30 ∞∑§ Ÿ¡⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÷ÁQ§ >> >> >> >> >> 08.00 ¤Ê‹∑§ ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U >> flÊ„ ‹Ê߸»§ „Ù ÃÙ ∞‚Ë >> 08.30 ¡Ù߸‹ •ÙS≈UË¢ª ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’Ê’Ù‡ÊÊ >> >> >> >> >> 09.00 Ÿ◊SÃ Á‚Ÿ◊Ê ‚Ê߸’Ê’Ê ∑§Ù◊«UË >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U œ •Ù¬Ÿ >> ⁄ê’Ù 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 >> >> >> ◊È¡‚ ‡ÊÊŒË ∑§⁄ÙªË ’˝∑§ •Ê™U≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ ◊ÊS≈U⁄ >> >> »˝§ã«U >> flÙã≈U«U >> 11.30 >> >> >> >> >> >> >> ¡¡ «˛U«U 12.00 >> ◊ÊS≈U⁄ ⁄Ù’≈U >> ◊Á‹‡ÊÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 12.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 01.00 >> Á¡¢ŒªË >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 01.30 >> >> >> >> >> >> >> •Ê◊Ù¸Ÿ •Ù»§ ªÙ«U 02.00 >> >> >> ªŒ⁄ S≈˛UË¢ª ≈˛UÊÿ‹ >> >> >> 02.30 >> >> >> >> >> >> ’Ê‹ ªáÊ‡Ê >> 03.00 >> >> >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 03.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 04.00 S≈UÊÿʸ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄Ù«∏U¬Áà >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> >> 04.30 >> >> >> >> >> >> >> œ ⁄’Ùã«U 05.00 >> flÙã≈U«U >> Á◊S≈U⁄ ßÁã«UÿÊ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> >> 05.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 06.00 >> >> >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ ∞Ä‚ ªê‚-16 ßÁã«UÿÊ >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 •ÊÔ¬ ∑§Ê ‚¬ŸÊ >> >> >> Ÿ‚‚⁄Ë ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ >> ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 08.00 >> ⁄Ù∑§ S≈UÊ⁄ •ŒÊ‹Ã >> ŒflÊ⁄ËS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 S≈UÊÿʸ >> >> >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ∑§Ù◊«UË ‚∑¸§‚ «U’‹ œ◊Ê‹ ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ⁄ª«UÊ œ ≈UË◊ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 S≈UÊÿʸ ◊ÊS≈U⁄ >> >> ’˝∑§ •Ê™U≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ >> ∑§’Ë‚Ë >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 11.00 >> >> >> >> «UÄ‚≈U⁄ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 11.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
 3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 04 ÁŒ‚êU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— Á¬˝ÿ¡ŸSÿÔÔ ◊⁄áÊ◊Ô˜ bEQky&uxjs] dk¡XykLFkys tulHkkesdka lEcks/k;u~ iz/kkueU=h Li"V~;djksr~ ;r~ ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ’Ò¥∑§ ‚◊Í„SÿÔ ´§áʌʟ ¬˝∑§⁄áÊ◊Ô˜ SflSÿ ∑ΧÃÔ „ÊÁŸ∑§Ê⁄∑§◊Ô˜ mÙkjiwohZ;s {ks=s ^ukxk*&bR;srs"kka d`rs ^lqizk*&bfr ÷Ê⁄ÃSÿÔ ‚Ê¢¬˝ÁÃÔÔÁ∑§ ÁSÕÁÃ◊Ô˜Ô ŒÎCÔ˜flÊ ÿ— ∑§— •Á¬ ∞ÃÃÔ˜ flQȧ◊Ô˜ Á‚«UŸË, ÁŒ. 3 ªÎ „ ËàÔ fl Ê ∞ÃÃÔ ˜ ÁŸáʸ ÿ ◊Ô ˜ i`Fkd~ jkT;L; lajpukFkZa lEizfr dkfi ;kstuk ukfLr ‡ÊÄÿÃ ÿÃÔ˜ ∑§øŸ ŸÃÊ⁄—, ∑§Á◊¸áÊ—Ô, •Áœ∑§Ê‡ÊÊ— ©lÙª¬ÃÿÔ—Ô ◊ÊÿÊflàÿÔÊ—Ô •Êà◊Ëÿ¡ŸÊÔSÿÔÔ Áfl⁄„, ©ŒÔ˜ÉÊÊÁ≈UÃ◊Ô˜– bEQky&uxjs ] dk¡ X ykLFkys Jherh lks f u;kxkU/kh p v| ¬ÎD× ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ¬˝ÃËÿÃÔ ÿÃÔ˜ ∞Ã·Ê◊Ô˜Ô ∑ΧÃ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ Áflë¿Œ, ◊⁄áÊÔÔ flÊ ∑§SÿÊÁ¬Ô ÃSÿ ◊Ã Á¬Ã⁄ı, ÷˝ÊÃ⁄ı tulHkkesdka lEcks/k;u~ iz/kkueU=h ,dfnolh;&ef.kiqj;k=kizl³~xs ¡ËflŸ ŒÈ — πSÿ ÷Ê⁄◊Ô ˜ ø ¡ËflŸ ‚fl¸fl„ÃÔÔ˜ Á¬˝ÿàfl◊ÔÔ˜ Î Li’V~;djksr~ ;r~ mÙkjiwohZ;s {ks=s bEQkya lEizkIrkSA rkH;ke|kijkg~.ks ÿÕÊ‚ê÷fl◊Ô˜ Á∑¢§ÁøÃÔ˜ •¬⁄◊Ô˜ ∑§◊¸ ŸÊÁSÃ–Ô ÿòÊ ÃòÊ ŒÎÁCÔ— ªë¿ÁÃÔ ‚fl¸òÊ ÁmªÈ Á áÊÃ◊Ô ˜ Ô ÷ÁflcÿÁÃÔ Ô – ÷flÁÖ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ÁŸœŸ ^ukxk*&bR;srs’kka ‚ı¡ãÿ bEQkyuxjs ø ∑§ÙÁ≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊáÊÊ◊Ô˜ ∑ΧcáÊÔ œŸ ¬˝∑§⁄áÊ◊Ô ©¡Êª⁄◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∞∑§Sÿ d`rs ^lqizk*&bfr •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) e f . k i q j f o / Á¬˝ ÿ ¡ŸSÿÔ Ô ◊Î à ÿÈ à Ô fl ÊÃÔ ˜ ⁄Q§øʬ flÎÁh—ÔÔ ŒÎ‡ÿÃÔ– ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ‚◊ʜʟÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ •¬⁄SÿÔÔ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ •Êª◊Ÿ◊Ô˜ ¬⁄¢Ô ∞ÃÃÔ˜ NŒÿÔ Ê ÉÊÊÃ◊Á¬ SÿÊÃÔ ˜ – NŒÿÔÊœÊÃ◊Ô˜ •Á¬ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ i` F kd~ jkT;L; kkulHkk;k% ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§—/•Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§— ÃÈ Œ‡ÊSÿÔ ∑§ÀÿÊáʬÍ⁄∑§◊Ô˜ Ÿ fløÃ– Á‚«UŸË flÒl∑§ËÿÔ ‚¢SÕÊŸSÿ ¬ÃÃ˜Ô 63 ¡ŸÊŸÊ◊ÔÔ˜ NŒªÁÃ◊˜Ô lajpukFkZa lEizfr uofufeZrkfu flÁ⁄D— ÁŸŒ ¸ ‡ Ê∑§— ¬⁄ˡÿ ∞·— ÁŸc∑§·¸ — dkfi ;ks t uk ÁŒ√ÿʟ㌠¤ÊÊ H k o u k f u ] ‚l ‚◊ÊÁ¬ÔÃÊÿÊ◊Ô˜ flÊÁ·¸∑§ÔË ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝◊ÊÁáÊÃÔ◊Ô˜ÿÃÔ˜ ’¥∑§ •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê ◊äÿ ©lÙªÔ Áfl÷ʪSÿ •¡d L§åÿ∑§ÊÁáÊ •lÊÁ¬Ô ´§áÊÊ∑§Ê⁄áÊ Áfl∑§ËáÊʸÁŸ •ŸSÃÊÁ‚ÿÊ ‚È ¡ ËÔ •Êªë¿ÁÃÔ ÿÃÔ ˜ ¡ËflŸ Ô ukfLrA vfi p] mPpU;k;ky;%] Á◊„ÊÿÁ‹«U Ù ™U ◊„ÙŒÿÔ — •àÿãÃ◊Ô˜ Á¬˝ÿ¬òÊ◊Ô˜ ÿŒÊ r s u ‚È·◊Ê∑ȧ◊Ê⁄Ë lEes y uds U nz e ~ ] ‚ÁãÖ ÁŸª◊Ùl٪ʗÃÈ √ÿÊ¡Œ⁄◊Á¬ Ÿ ¬˝àÿʬ¸áÊ¢ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ Á¬˝ÿ¡ŸSÿ ◊⁄áÊ◊Ô ˜ Ô ¬˝ Ê åÔ Ÿ ÙÁà ÌÊÔ Ô LFkkuh;ksxzokfnu% fuosfnrk% ;Ùks vUrkjkT;h;&cl~ ; ku&LFkkuda ] •Õ¸∑§Ù·ÊÃÔ˜ ¬ÿʸ#◊Ô˜Ô œŸ◊Ô˜ ¬˝ÊåÿÔ ©lÙª¡ªÁÃÔÔ ∑§— ‹Ê÷— ∑§SÿÔ flÊÔ ‹Ê÷— Áflë¿ŒÔ •Êà◊„àÿÔʬÿ¸ãÃ◊Ô˜ •¬⁄Sÿ Á¬˝ ÿ Sÿ ◊ŸÁ‚Ô “kkfUr&iz o rZ u kFkZ a ] ef.kiq j L; ef.kiqj&pyfPp=fodklfuxeiz{kkx`ga s ¡ÊÿÃÔ •SÿÙ¬Á⁄ Áfl‡Ê· øøÊ¸Ô Ÿ ¬˝ø‹ÁÖ ‚fl¸ ©ëø SßËÿÔÊ— •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •ıŒÊ‚ÔËŸÃÔÊ •Á¬ ÷flÃÔ˜– ªê÷Ë⁄ÊÉÊÊÃ◊Ô˜Ô •Êªë¿ÁãÃÔ lexz f odklkFkZ a p ;Fkk”kfä p leqn~?kkfVrkfuA ef.kiqjjkT;L; ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ (Á◊Õ—) Á◊Á‹àÔflÊ •Õ¸SÿÔÔ •Êà◊‚ÊÃÔ˜ ∑§◊¸ÁáÊÔ √ÿSÃÔÊ—Ô ‚ÁãÖ ⁄ÊÚ ÿ ‹ ŸÊÚ Õ ¸ „ÊÚ Á S¬≈U ‹ Ô •ÁSÕ⁄◊Ô˜ ⁄Q§øʬ◊Ô˜ •Á¬ lg;ksxa dq;Zq%A jkT;ikysu] eq[;efU=.kk p v| •Ã— •œSßËÿÊ— ∑§Êÿ¸∑§⁄Ê— ““◊ıŸ◊Ô˜Ô ‚Êflʸո‚Êœ∑§◊Ô˜ ãÿÊÿŸ ÃÍcáÊË◊Ô˜ ¬Á⁄‚⁄ ÁSÕÃ◊Ô ˜ ŸÁ‚Z ª •ãÿ— ⁄Ùª—,Ô ÿŸ ‚„‚Òfl r=kUrjs] iz/kkueU=h MkW- iz k r% r;ks % gkfnZ d a Lokxre~ œÊ⁄ÿÁãà ßÁà Ÿ ÃÈ ⁄ÊC˛SÿÔ Á„ÃÊÿ Ÿ •Á¬ ’Ò¥∑§ ∑ΧÃÔ ‚È⁄ÁˇÊÃ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÃÔ˜–”” ÁfllÊ‹ÿÊ◊Ô˜, ÿòÊÔ ¬˝Ù»§‚⁄ Á¬˝ÿ Á◊òÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô ◊ÎàÿÈ⁄Á¬ eueksguflag% dkWUxzsl~ nyk/;{kk fofgre~A Á¡ÿÙ»§ ≈UÊÚ»§‹⁄ ÷ʪ◊Ô˜ ÷flÁÖ •œÈ Ÿ Ê‹Ê¢ ø ¬˝ ∑ §⁄áÊSÿÔ Ô ÁflÁœflÃÔ ˜ ∑§Êÿ¸ ¬ ˝ á ÊÊÀÿÊ◊Ô ˜ Ô ‚◊ÿSÿ dsUnzh;kUoh{k.kkfHkdj.ksu d.kkZVdL; iwoZefU=.k% ªÈL§àflÙ¬Á⁄ ÔŸ ∑§Ù˘Á¬ øøʸ◊Ô˜∑§⁄ÙÁÖ ∞∑§Sÿ •Á÷ÿÙª ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ •ÁãÃ◊ ÁŸáʸÿ◊Ô˜∑§ûÊȸ◊Ô˜ ŒËÉʸ‚◊ÿSÿ •ŸÊfl‡ÿ∑§ •Ê¬ÍÁûʸàflÊÃÔ˜Ô ¡Ÿèÿ— ©ÁøÃ◊Ô˜Ô flÊœ¸Äÿ∑§Ê‹Ô ÿıflŸSÿ ◊Á„◊Ê th-tuknZujsM~Mh&bR;L; ^vkscykiqje~* øÁø¸ Ã Ô √ÿÁQ§àfl◊Ô ˜ ¬˝ ø ‹ÁÖ ‚¢ ¬ ˝ Á à ⁄ÙÁ„à ãÿÊÿ◊Ô˜ Ÿ ‹èÿÃ– Œ‡ÊÔ ¬¢øŒ‡Êfl·¸èÿ— ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ãÿÊÿÊ‹ÿ·ÈÔ [kuuleok;su lEc)s voS/k[kuuizdj.ks ŸÊ⁄ÊÿáÊŒûÊSÿÔ– ŸÊ⁄ÊÿáÊŒûÊ ‡Êπ⁄— ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ mÊ⁄ ∑§Êÿ¸¬˝Á∑˝§ÿÊ— ¬˝øÁ‹ÃÊÔ— ‚ÁãÃ–Ô ∑§Ê⁄¬Ù⁄≈U ◊¢«U‹ ÃÈ •Áœ∑§◊Ô˜ œŸ◊Ô˜ v| ,dfLeu~ fof’k"VU;k;ky;s vkjksii=a ÁÃflÊ⁄ÔË •œÈŸÊ ¡ËflŸSÿÔ ¬˝ÊÕ¸ÿÁà ÿÃÔ˜ ŸÊ⁄ÊÿáÊ ŒûÊ izLrqre~A √ÿÊ¡ªÈáÊŸ ’Ò¥∑§ ‚◊Í„◊Ô˜Ô ÁŸÿÙ¡ÿÁà ¬⁄ãÃÈ ÿÕÊ ‚◊ÿ◊Ô˜Ô ◊Í‹œŸ⁄ʇÊ— •ÁãÃ◊ ø⁄áÊ Áfl⁄Ê¡◊ÊŸ—–Ô ÁÃflÊ⁄Ë ÃSÿ Á¬ÃÊ ßÁà dsUnzh;kUoh{k.kkfHkdj.ksu d.kkZVdL; ¬˝àÿʬ¸áÊ◊Ô˜Ô Ÿ ∑§Ù˘Á¬ ∑§⁄ÙÁÖ ‚»§‹ ⁄Ê¡ŸËÁÃôÊ—, •SÿÙ¬Á⁄ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ÷flÃÈ– iw o Z e fU=.k% th-tuknZ u js M ~ M h&bR;L; ‚ÈÁfløÊ⁄∑§—, ŸÊ⁄ÊÿáÊ— ‚¢¬ÁÃÔ ˝ «UË∞Ÿ∞ ¬⁄ˡÊáÊmÊ⁄Ê ß¸ŒÎ‡ÊÔË Œ‡ÊÊ •ÊªÊ◊ËÔÔ ‚◊ÿ Ÿ ∑§fl‹◊Ô˜ ⁄Ê¡ŸÃÎáÊÊ◊Ô˜ ©¬Á⁄Ô vkscykiqje~&[kuuleok;su lEc)s voS/ ø∑˝§√ÿÍ„Ô˜ÿ Sflÿ◊Ô˜ ÷˝◊ÁÖ ‚àÿÊ‚àÿSÿ ¬Á⁄¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜ ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹ËÔÔ •Á¬ ÃÈ ÃSÿÔÊ— ∑ȧ¬˝÷Êfl— ‚fl¸‚ÊœÊ⁄áÊÔ·È º˝CÈ◊Ô˜ ‡ÊÄÔŸÈ◊Ô—– ⁄ÊC˛ k[kuuiz d j.ks v| ,dfLeu~ ¡ËflŸ ‚— mÿÙ— ¬Î Õ ∑§Ô ˜ Ÿ ÷flÃÈ ßÁà ßë¿ŸÔ˜ ŸÊ⁄ÊÿáÊ ∞∑§Ã—Ô ∑Χ·∑§ÊŸÊ◊Ô˜Ô •Êà◊ŒÊ„— •¬⁄òÊÔ ◊ãòÊËáÊÊ◊Ô˜ ¬ÈŸ— ¬ÈŸ—Ô ÁflŒ‡Êª◊Ÿ◊Ô˜;, fof’k"V&U;k;ky;s vkjksii=a izLrqre~A ⁄ÊÖÿÿÙ— ◊È Å ÿ◊ãòÊË ŒûÊ— ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Êÿ, ’„Í•Õ¸√ÿÿŸ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔÔ ¡ŸÊ— •ŸÕ¸∑§àfl◊Ô˜ ©à¬ÊŒÿÁÔãÃÔ– ¡ŸÊŸÊ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ – ¬˝ Õ ◊◊Ô ˜ ©ûÊ⁄ Áfl¬ˇÊŒ‹ è ÿ—, ⁄ÙÁ„ÃÊÿ xqokgkVh&uxjs ,dsu lSU;U;k;ky;su if’pec³~xkyL; lqduk&Hkwfeizo´~puk&izdj.ks ∑§CÊÁ¡¸Ã◊Ô˜Ô œŸ◊Ô˜Ô ŸËàÔflÊ ©lÙª¬Ãÿ— Á∑§◊Ô˜ ‚ÊÁœÃÈ◊Ô˜ flÊÜÔ¿ÁãÔÃÔ ßÁà Ÿ •fl’ÈäÿÃ– ¬⁄ãÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ ‚àÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ’Ò¥∑§ mÊ⁄ ¬˝ŒûÊÊ◊Ô˜ ´§áÊ-œŸ⁄ÊÁ‡Ê— ¬˝ Œ  ‡ ÊSÿ •ŸãÃ⁄◊Ô ˜ ©ûÊ⁄Êπá«U S ÿÔ Ô – ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ ÃÕÊ Sfl¬Á⁄flÊ⁄¡Ÿ è ÿ— ÁflEÊ‚ÉÊÊÃ∑§Sÿ ŸÊ≈U∑§◊Ô˜ nksf"kRosu fl)% lSU;&lfpopj% ysf¶Vus.V~& ∑§ŒÊÔ ∞ÃÔ ©lÙÁªŸ—Ô ¬ÈŸ— ŒÊSÿÁãÃÔ •SÿÙ¬Á⁄Ô ãÿÊÁÿ∑§-∑§Êÿ¸¬˝áÊÊ‹ÔË ¬ˇÊSÿ flÁ⁄D ŸÃÊ •ÿ◊Ô˜ ÿŒÊ ∑§⁄ÙÁÖ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãà ÃSÿ tujy~&vo/ks’kizdk’k% lsokrks cfg’d`r% ¬˝Ê⁄éœ◊Ô˜ ÷flÃÈ– •Êãœ˝¬˝Œ‡Ê∑ΧÃ øÁ⁄òÊ◊Ô˜Ô– ÿÁŒÔ ‚— ⁄ÙÁ„ÃSÿ xq o kgkVh&uxjs ,ds u ys f ¶Vus . V~ & tujy~ & vo/ks ’ k ⁄ÊÖÿ¬Ê‹¬ŒÊÿÔÔ ¬˝Á·Ã— ÃŒÊÔ •ŸÒÁÃ∑§— Á¬ÃÊÔ ŸÊÁSÃ, ÃÁ„¸ lSU;U;k;ky;su if’pec³~xkyL; izdk’k% lsokrks cfg’d`r%A vlkS ∞·Ê øøʸ ¬˝øÁ‹ÃÊ •Ê‚ËÃÔ˜ ∑§Õ◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ flÊœ¸Äÿ∑§Ê‹Ô lq d uk&Hkw f eiz o ´~ p uk&iz d j.ks f="kq izjd.ks’kq nksf’kRosu fl)%ŒÈªÊ¸¬Í¡ÊÿÊ◊Ô˜Ô ““∞∑§-47”” ¬ÍÁ¡ÃÊ ÷flÁà ÿÃÔ˜Ô ‚Ê— ’Ê‹ÊŸÊ◊Ô˜ ⁄Ê¡÷flŸ •Ê◊ãòÊáÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜–Ô •Ã— ◊㌒ÈÁh◊Êø⁄ÁÃ?Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ⁄Ê¡ŸËÁÃ-ßÁÄʂÔ •ŸŸ nksf"kRosu fl)% lSU;&lfpopj% vklhr~A xr&lIrkgs uSVks&lsukfHk% fofgrs ok¸okØe.ks prqfoZa’kfr& ⁄Ê¢øË– ¤ÊÊ⁄π¢«UÔ ‚‡ÊùÔ Ÿ ÷flÁÖ ∞·Ô Ê ¬Í ¡ Ê ¬Í¡ÊÿÊ ’ÊœÊ—Ô •Ê‚ŸÔ˜ •Ã— ‡Ê¢∑§ÊS¬ŒÔÊÿÊ◊Ô˜ •flSÕÊÿÊ◊Ô˜ ∑§◊¸áÊÔÊÔ ÃŸ ÁflEÁfl∑˝§◊—¬È Á ‹‚ (¡ ∞ ¬Ë)Ô mÊ⁄Ê ‡ÊÈ÷ŒÊÁÿ∑§Ê Ÿ ÷flÁÖ •òÊ ÃSÿÔ Ê — ¬Í ¡ Ê ÁŸÁ·hÊÔ Ô ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ ¬ˇÊ— ¬È Ÿ — Ã◊Ô ˜ SÕÊÁ¬Ã—– Á◊òÊÒ— ÷Áà‚¸Ã—, ikfdLrkuh;&lSfudkuka e`R;qefHky{; vesfjdkns’k% ikfdLrkuh;&lSªÁ∆UÃ◊Ô ˜ ŒÈ ª ʸ ◊ ¢ « U¬◊Ô ˜Á∑¢§ÁøÃÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ◊Ô˜ ◊¢«U¬◊Ô˜ 1880 Ã◊ fl· ¸ ÿŒÊ ◊ÍÁûʬ͡Ÿ◊Ô˜ ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜ ÃŒÊÔ •÷flÃÔ ˜ – •ùÊáÊÊ◊Ô ˜ ¬Í¡Ÿ◊Ô˜Ô ∞Ìո◊Ô˜ ÷flÁà ÁŒÑËŸª⁄¢ ¬˝Áà •ÊªãÃÈ◊Ô˜ •ÊŒ‡Ê— ŒËÿÃ S◊– Áfl¬ˇÊÒ — •fl◊ÊÁŸÃ—, ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹ Ÿ ‹ÁîÊ×, ikfdLrkukr~ {kek&;kpuka uSo fo/kkL;frŸÊÁSÃ, •òÊ ŒÈªÊ¸Œ√ÿÔÊ— Á’„Ê⁄Sÿ Áfl÷Ê¡Ÿ◊Ô ˜ ÿÃÙÁ„Ô Ô ◊Ê•ÙflÊÁŒÁ÷Ô Ô — ŸÊ⁄ÊÿáÊ ŒûÊ ÁÃflÊ⁄Ë - ¬Á⁄flÊ⁄‚ŒSÿÒ—Ô •¬◊ÊÁŸÃ—Ô xr&lIrkgs uS V ks & ls u kfHk% fofgrs ok¸okØe.ks prq f oZ a ’ kfr&¬˝ Á Ã◊ÊÿÊ— ¬Í ¡ Ÿ◊Ô ˜ Ÿ ŸÊ÷ÍÃÔ˜– ‚‡Êù ‚ Ÿ ÊÔ Ô — ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ¡ËflŸ ©îÊfl‹Ê ‡Ê◊ʸ ÃÕÊ ŸÊ⁄ÊÿáÊ— ©¬„Ê‚Sÿ ¬ÊòÊ◊Ô˜ ikfdLrkuh;&lSfudkuka e`R;qefHky{; vesfjdkns’k% ikfdLrkukr~÷flÁÖ ¤ÊÊ⁄π¢«USÿÔ SÕʬŸÊÃÔ˜ •ùÊáÊÊ◊Ô ˜ ¬˝ ÿ Ùª◊Ô ˜ ⁄ÙÁ„à ‡Ê π ⁄— •lÊÁ¬ ÷flÁÖ {kek&;kpuka uSo fo/kkL;frA •Á¬ÃÈ Ô ∞∑ § -47 ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô ’Ë∞◊¬ËÔ ŸÊêÔŸ— ∑È § fl¸ Á ãÃÔ – ªÙ⁄πÊ ⁄Ê„Í∑§ÃÿÙ— ∑ȧŒ‡ÊÊ◊Ô˜ ßfl ¡ŸÊ— √ÿ¢ Ô ª Êà◊∑§÷·ÊÔÁ«U∑§ÊŸÊ¢ ¬Í¡Ê ¬˝ø‹ÁÖ ¢È ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ ÷ÍàflÊ ¡∞¬ËÔÔ ¡Ÿ¡ÊÁÃflªË¸ÿÊ— •Ÿ∑§Ô ÃÈ fløÃ– ©îÊfl‹Ê ‡Ê◊ʸ ¬ÈÁ‹‚ ÷Ê·áÊ◊Ô˜ ¬˝øÊ⁄ÿÁãÖ ¬˝êáÊÔ—SÕÊŸËÿ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÃÔÔ •òÊ •÷flÃÔ˜– ÃŒÒfl •ùÊáÊÔÊ◊Ô˜ ¡ ∞ ¬Ë ◊äÿ ∑§Êÿ¸ ⁄ ÃÊ— SÕÊŸ∑§ ∞ÃÃÔ˜ •Á÷ÿÙª◊Ô˜ •ÊÿÈ— ‚Ë◊Ê ŸÊÁSÃ–Ô ∑§—ŒÈªÊ¸¬˝ÁÃ◊ÊÿÊ—Ô ¬Í¡Ê ∑§ŒÊÁ¬Ô ¬Í¡Ÿ◊Ô˜ ¬˝Êø‹ÃÔ˜Ô– ŒÈªÊ¸ÿÊ—Ô ‚ÁãÖ ŒŒÊÁÃÔ ÿÃÔ˜Ô ÿŒÊ ‚Ê ◊Á„‹Ê ∑§ŒÊÔ ∑ȧòÊ ∑§Õ◊Ô˜ flÊ ¬˝êáÊÔÊÔ ∑§Ê¢ª˝‚ Œ‹Sÿ ŸòÊÔË ‚¢¡ÊÃÔÊ ¬ÁÃcÿÁÃ, Ÿ ∑§Ù˘Á¬Ô ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ÃŒÊ ÿÈfl∑§Ê¢ª˝‚ ŸÃÊÔ ŸÊ⁄ÊÿáÊ ∑§ÕÁÿÃÈ◊Ô˜ ‚ˇÊ◊—– ÿÁŒ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ŒûÊ— ÃSÿÊ— ªÎ „  ŸÊ⁄ÊÿáÊŒûÊÔÔ ÁÃflÊ⁄Ë ¬˝∑ΧàÿÊ— ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊ •ÊªÃflÊŸÔ˜– ‚⁄‹— Sfl÷ÊflŸÔ ‡ÊÊã× ÃÁ„¸Ô ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ““yz{ ¡ê‚”” ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ÃŒÒ fl Ã Ÿ ÁflflÊ„Sÿ Á◊âÿʬ˝ÁÃüÊÎÁÃ◊Ô˜ ŒàÔflÊ ¿‹ŸÔ ⁄ÙÁ„ÃSÿ •Á÷ÿÙªÁflL§h Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ òÊSÃÔ— ‹ÁîÊ× ©îÊfl‹ÊÿÊ—Ô ¡ËflŸ fløÃ?Ô ÿÁŒ ÃŸ Ÿ Á∑§◊Á¬ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ •ÊªÃflÊŸÔ˜– ⁄ÙÁ„× ŸÊ⁄ÊÿáÊ ¬Ê¬¢ ∑ΧÃ◊Ô˜ ÃÁ„¸ •ª˝ •Êªàÿ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ŒûÊÔSÿ ¬ÈòÊ— ßÁà ¬˝◊ÊáÊÁÿÃÈ◊˜Ô SflÁflfl ∑ §Sÿ ‚êÿ∑§Ô ˜ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿSÃ⁄ ◊„Ê‚¢ª˝Ê◊Ô— ©¬ÿÙª◊Ô˜ ∑§Õ◊Ô˜ Ÿ ∑§⁄ÙÁÃ? ‚Í⁄à ßã«UÙ⁄S≈UÁ«Uÿ◊ ◊äÿ ‡ÊÊùËÿ ‚¢ªËÃÊ◊ ¬Á⁄fl·áÊ¢◊ ‚¢¡ÊÃÔ˜¢– ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 4. 4. 4 ÁŒ. 04 ÁŒ‚êU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)¬˝àÿ∑§·È ⁄Ê¡∑§Ëÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ·ÈÔ ÷Ê⁄ÃÁŸ◊ʸáÊÁøòÊÊÁáÊ flÊÁ·¸∑§ ∑Ò§‹¥«U⁄Sÿ ÁŸ◊ʸáÊfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ÷Ê⁄à ÁŸ◊ʸáÊ ¬ˇÊ×ÔÔ •àÿÈûÊ◊ÊÁŸ ÁøòÊÊÁáÊ ∑Ò§‹¥«U⁄ ◊äÿ SÕÊÁŸÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà ŸflŒ„‹Ë, ÁŒÔ. 3 ªÎ „ ◊ãòÊË ÁøŒê’⁄◊Ô ˜ Ô , Ô ‚¢¬˝ª ‚fl¸∑§Ê⁄— •Ÿ∑§Ê—ÔÔ SflÊSâÿÔÔ ◊¢òÊË ªÈ‹Ê◊ Ÿ’Ë∑§ÀÿÊáÊ∑§ÊÁ⁄áÊÔË ÿÙ¡ŸÊ— •Ê¡ÊŒ—,Ô ◊ÊŸfl ‚¢‡ÊÊœŸ¬˝áÊÿŸ◊Ô˜ ∑ΧÃflã×Ô, ÃÃ—Ô Áfl∑§Ê‚ ◊¢ ò ÊÔ Ë Ô ∑§Á¬‹ÿÙ¡ŸÊ— •lÊÁ¬ ÷Ê⁄ÃSÿ Á‚é’‹—Ô , ‚¢ ‚ ŒËÿÔ Ô¬˝Áì˝ÊãÃ·ÔÈ ¬˝øÁ‹ÃÔÊ— ‚ÁãÖ Ô ∑§Êÿ¸◊ãòÊË ¬Ë.∑§.’¢‚‹Ô—•œÈŸÊ ‚fl¸∑§Ê⁄— flÊÜÔ¿ÁÃÔÔ ◊Á„‹Ê ◊ãòÊË ∑ΧcáÊÔÊ ÃË⁄ÕÔÔ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄πÿÃÔ˜ “÷Ê⁄à ÁŸ◊ʸáÊ” •ÊŒ‡Ê¸ ÃÕÊ ø •ãÿ ◊¢ÁòÊáÊ— •SÿÔflÊÄÿÊŸÊ◊Ô˜Ô »§≈UÙÁøòÊÊÁáÊÔ ‚fl¸ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Sÿ Áfl·ÿ ‚Í⁄à ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊˜ Á¬˝ÿ¢◊ SflÊÁŒC◊ ÿfl‡ÊSÿÊŸÊ◊·ÈÔ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ·È Áfl‡ÊŒøøʸ◊Ô˜ •∑ȧfl¸ŸÔ˜– •Œ˜Ô÷ÍâÔ◊Ô˜ ŒÎ‡ÿ◊ •ÁS◊Ÿ ˇÊòÊ fløÃ–ŒÎ‡ÿ◊ÊáÊÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà ßÁÃÔÔ ÁŸ◊ʸáÊ ¬ˇÊ×ÔÔ •àÿÈûÊ◊ÊÁŸ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄SÿÔ ªÈ á ʪÊÕÊ—Ô ŸÒÁÃ∑§ÃÊ◊Ô˜Ô , •ÊÁ÷◊ÈÅÿ◊Ô˜,Ôª˝Ê◊ËáÊ¡ŸÊ— ÷flãÃÈ •ÕflÊÔÔŸª⁄Sÿ, ‚fl¸ ò Ê ∞Ã · Ê◊Ô ˜»§≈U Ù ÁøòÊÊáÊÔ Ê ¢ ¬˝ Ê œÊãÿ◊Ô ˜ ÁøòÊÊÁáÊ ∑Ò § ‹ ¥ « U ⁄ ◊äÿ SÕÊÁŸÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÖ SflÊÿûÊÔ‚¢ÿ¢òÊ·È, fláʸÁÿcÿÁãÖ ŸÍßfl·¸Sÿ ÁŒŸÔ ¬¢ Á ¡∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ Ô ©ã◊ÙøŸ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— ÃÈ ∑§Êÿ¸ œ Ê⁄Ê— ø ¡Ÿ◊ÊŸ‚ ¬˝øÊÁ⁄ÃÊ— ÷ÁflcÿÁãÖ ‚fl¸ ‚Ê◊Êãÿ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ ⁄‹ÿÊÁòÊáÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ‚È⁄ˇÊÊ √ÿflSÕÊÿÊ◊Ô˜ ‚◊SÿÊ— ‚È⁄Ö ◊È¢’߸ Ÿª⁄Ù¬Á⁄ ŒÍ ⁄ Ë∑Î § ÃÊÁŸ– ‚È ⁄ à ⁄ ‹ªë¿ÃÈ ßÁà ªÎ„ ◊¢òÊÊ‹ÿ— Ÿª⁄¬ÊÁ‹∑§Ê‚È, ‚ÈÁŸÁp× fløÃ–Ô Á„ÃÊÿ “‚¢ ¬ ˝ ª ” ‡ÊÊ‚∑§— •Êâ∑§flÊÁŒÁ÷Ô— mÊ⁄ÔÊ ∑ΧÃ◊Ô˜ SÕÊŸ∑§Sÿ ‚È⁄ˇÊÊÿÊ◊Ô˜ 48ÁfløÊ⁄ÿÁÖ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ËÿÔ Ù lÙª◊äÿ Ô øÔ Ô ∑Ò § ‹ ¥ « U⁄ Áfl◊ÙøŸ Á∑§◊Ô˜ Á∑§◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÃ, ÃÃÔ˜ ‚fl¸◊˜Ô •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô ˜ •œÈ Ÿ Ê ‚Ë‚Ë≈U Ë flË ∑Ò § ◊⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ flÊÁ·¸ ∑ § ∑Ò § ‹ ¥ « U⁄Sÿ ∞ÃÊ— flÊÁ·¸ ∑ §Ô Ô ¬¢ Á ¡∑§Ê— ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— Áfl‡ÊÊ‹Ô — »§≈UÙÁëÔ ø òÊ · È Ô flÁáʸ à ʗ ßÁÄʂ—Ô ÷flÁÖ ÿŒÊ ©¬ÿÙª— ŸÔ ÷flÁÖÔÁŸ◊ʸ á Êfl ‹ ÊÿÊ◊Ô ˜ ÷Ê⁄à ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚ ‚¢ ¬ ˝ ª ÷ÁflcÿÁà ÿŸÔ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ÷ÁflcÿÁãÃ–Ô ∑ § ãº˝ Ë ÿÔ •Ê∑˝§◊áÊ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ ÁŸÿ¢òÊáÊ∑§ˇÊÔ ⁄«UÊ⁄√ÿflSÕÊ ∞flÔ ŒÁˇÊáÊ ªÈ¡⁄ÊÃÔ ¬˝ÊãÃÔ •lÊÁ¬ Ÿ ‚¢ ø ÊÁ‹ÃÊ–Ô •Áà ‚¢flŒŸ‡ÊË‹·È ˇÊòÊ·È ∑§fl‹◊Ô˜ Áfl¢‡ÊÁ× ∑Ò§◊⁄ÊáÊÊ◊Ô˜◊ÙŒË-⁄Ê„È‹ÿÙ— ◊äÿ ⁄áÊŸËÁ× •ááÊÊ „¡Ê⁄Ô ◊„Ê÷ʪŸ ©ûÊ⁄¬˝ Œ  ‡ Ê ◊ÊÿÊÿÊ— ‚Ã∑¸ § Ô fl ÊÁ„ãÿÔ Ê Áfl‡Ê · — ∑§Êÿ¸∑˝§◊— ∑Χ× •Ê‚ËÃÔ˜– ⁄ ‹ SÕÊŸ∑ § ·È Ô ¬˝ÿÙª◊Ô˜Ô fløÃÔ ßÁà ∑§âÿÃ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÔÊ– ‚È⁄à ¬˝ÊãÃÔ ‚Ê◊ÈŒÊÁÿ∑§ ∑§— ÷flÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃSÿÔ ¬˝œÊŸ◊ãòÊË? ◊ÊÿÿÊ ¡ŸÊ— òÊSÃÊ— ‚ÁãÖ •Êâ∑§flÊŒSÿ ¿ÊÿÊ Ÿ ¬ÃÃÈ L§¬áÊ 64 ‚È⁄ˇÊÊ‚fl∑§Ê—Ô•Ÿ‡ÊŸ◊Ô˜ ‚◊Á¬Ã◊Ô˜ ÃSÿ •ÁSÖԕãÿ·Ê◊Ô˜ •ŸÈ ‚ ¢ œ ÊŸÊÁŒ ∑§◊¸ Ô ŸÁfl·ÿ •œÈŸÊ Ÿ ∑ȧòÊÊÁ¬ ÃòÊ ∑Î § ·∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã Ô Ÿ ßÁà ÁøãÃÁÿàÔ fl ÊÔ ‚fl¸ ò Ê ÁŒfl‚ÊŸÊ◊Ô ˜ ∀䟣 

×