2011-11-30 Vishwasya Vrittantam

731 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-11-30 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 215 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ ·DË á ÁŒŸÊVU - 30 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ’ÈœflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 215 á Date : 30-11-2011, Wednesday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454‹Ù∑§¬Ê‹ Áflœÿ∑§Sÿ ŒÍ⁄Ë∑§⁄áÊÊÿ ∞»§«UË•ÊßÔ ø∑˝§ÊãÃ◊Ô˜ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ŸËÃÿ— ‚ÊœÊ⁄áÊ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ Ÿ ∑§— ŸÊ‚ËÃÔ˜– •œÈŸÊÔÔ ∑§Êÿ¸àÿʪ ‹Ê÷∑§⁄—Ô Ÿ ÃÕÊ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ∑§◊¸ ‡Ô‹ÊœŸËÿ◊Ô˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Áfl⁄ÙÁœŸÔ ˜ Ô — ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 29 •¬◊ÊÁŸÃ— ÷flÁÃÔ– ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ‚ê◊ÊŸ◊Ô ˜ ‚¢‚Œ◊äÿ Áfl¬ˇÊŒ‹— ‚fl¸ ∑ §Ê⁄SÿÔ ŸËÃÿ— ÷ÍÁ◊‚ÊÃÔ˜Ô ∑ȧfl¸ÁãÃÔÔ ÃÕÊÁ¬‡Ê¢ ∑ §ÊS¬ŒÊ— ÿÃÔ ˜ ‚ÊœÊ⁄áÊ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ Ÿ ‚fl¸∑§Ê⁄— ◊ÍπÃÊ◊ÔÔ˜ •Êø⁄Áà ¸‹Ù∑§¬Ê‹SÿÔÔ ÁŸflÊ⁄áÊÊÿ ∑§— ‹Ê÷∑§⁄—Ô Ÿ ÃÕÊ ∞fl–Ô Ô ∞»§«UË•Êß∞»§«UË•ÊßÔ Áflœÿ∑§Áfl·ÿ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ∑§◊¸ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ à flÊÃÔ ˜ ‚¢ ‚ Œ — ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹— ¬˝ S ÃÈ Ã — ‡Ô ‹ ÊœŸËÿ◊Ô ˜ – •SÿÔ ∑§Êÿ¸ ¬ ˝ Á ∑˝ § ÿÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ◊„ÃË÷flÁÖ ¬˝ Ê ÿ× ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔÔ Á‡Ê⁄√ÿÕÊÿÊ— •¬ŒSÕÔ— ÷flÁÖ •Ã— •Êª◊Ÿ◊Ô˜ ©¬SÕʬŸ◊Ô˜Ô øÔ „ÊÁŸ— ©¬ÁSÕÃÊ ¡ÊÃÊ ßÁà ¬Í¡Ê øı⁄Á‚ÿÊ •ãÃ⁄ʸC˛Ëÿ ÁòÊ‹ÙÕÙ¥ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊÿÊ◊Ô˜ Áfl¡ËÁÿŸË ÷ÍàflÊ Ÿª⁄◊Ô˜÷Ê⁄ÃËÿÔ Ê ŸÊ◊Ô ˜ ◊Ÿ‚È Ô ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ßfl ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹— •œÈŸÊÔ ‚¢‚ÁŒ ∞»§«UË•Êß ∑ § Ê ÿ ¸ fl Ê Á „ ∑ § Ê ÿ Ê ◊ Ô ˜ Áfl⁄ÙÁœŸ— S¬CÃÿÊ ¬˝ÁÃ◊Ô˜ •ÊªÃÊ ‚◊ÿ ‚Í⁄à ⁄‹ SÕÊŸ∑§ ÃSÿÊÔ— ÷√ÿ ‚¢flœ¸ŸÊ •÷flÃÔ˜ ÃÕÊ ‚„•ãÿÙ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹Áfl·ÿ fløÃÔ– •ÃÔ— ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ¢ Áflœ ÿ ∑§Sÿ •flÃ⁄áÊ◊˜ ÃÊÁ‹∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ ◊Í ‹ × ¬˝∑§Ê‡ÊÿÁãÃÔ– w ∑˝§Ë«U∑§ÊÒ •Á¬ Ÿª⁄Êÿ ªı⁄fl◊Ô˜ •ÊÁŸÃ flãÃı–•lÊÁ¬ •Ê‡ÊÊ ’‹flÃË ‚È · ◊Ê Sfl⁄Ê¡— ∞ÃÃÔ ˜ ∑Î § àÔ fl Ê ◊È Å ÿÁfl·ÿ è ÿ—fløÃÔ– ¡ŸÊ— •ááÊÔÊ „¡Ê⁄Ô◊„ÙŒÿSÿ ‚◊Õ¸ Ÿ ◊Ô ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ∑ΧcáÊœŸ◊Ô˜, ¬ ≈ ˛ U Ù ‹Œ⁄ fl Î Á h—, ÷Í Á ◊- ‚êÿÊŸÔ ˜ ŒÍ ⁄ Ë∑§⁄ÙÁà ‚fl¸∑§Ê⁄—–Ô flÁ⁄D ŸÃÊ ∞∑§— ÁŒÑË ©ëøãÿÊÿÊ‹ÿ ’◊ Sfl÷Êfl ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜,∑ȧfl¸ÁãÃÔ, •¬⁄× ‚fl¸∑§Ê⁄— •Áœª˝ „ áÊ◊Ô ˜ , ‚fl ¸ · È •flŒÃÔÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ÁflS»§Ù≈UŸSÿ ¬˝œÊŸ◊Ô˜ ∑§Ê⁄áÊ◊ÔÔ˜ ôÊÊÃÔ◊˜Ô flÊÃʸÿÒ ¬˝SÃÈ× øËŸËŒ‡Ê—ÁŸÁãŒÃ— ‹Ê¢ Á ¿Ã— ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  · È ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ∞»§«UË•Êß Áflœÿ∑§Sÿ ’Ë¡Ë¢ª, ÁŒ. 29 – øËŸËŒ‡Ê— SflSfl÷Êfl◊Ô˜ ¬Á⁄flàÿ¸Ô ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 29 ¬ÈÁ‹‚— Œ‹Ÿ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜– ¬˝ ø ‹ÁÃÔ S◊– ¬˝ Ê ÿ× •œÈŸÊ ÷Ê⁄ÃŸ ‚„ ‚Ë◊ÊÁflflÊŒ ¬˝∑§⁄áÊÔÙ¬Á⁄ •ª˝ Á„ãŒË ø‹ÁøòÊ ¡ÍÁ‹ÿŸ ÁŒÑËŸª⁄ ¬ÈÁ‹‚’‹Sÿ ÿŒÊ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á Ê— ∞Ãı Sflâ ò Ê‚ Ÿ Ê Áfl÷ʪ Ÿ •Áœ∑§ÊŸÔ˜ ¬˝‡ÔŸÊŸÔ˜ •¬Îë¿ŸÔ˜ mÊŒ‡ÊŒÙÁ·Ÿ— •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô ’Á㌟— ÷Í à Ô fl ÊÔ Ô flÊÃʸ‹Ê¬Êÿ— ¬˝SÃÈ× •ÁSÃÔ ßÁà ôÊÊÿÃÔ– ∑§SÿÊ◊Ô˜ Ô ¬ ˝ Õ ◊ÃÿÊ ¬˝ ◊ È π ◊- ÃŒÊ ÁŒÑË ’◊ ÁflS»§Ù≈UŸ ∑§Ê⁄Ê‹ÿÔ ÁŸÁˇÊ#ÔÊ— ‚ÁãÃ–Ô ÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ flÊÃʸ‹Ê¬— ÷ÁflcÿÁà •SÿÔÔ Áfl·ÿSÿ•‚Ê¢¡Ô ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ ¬˝SÃÈÃÔÊ ‚»§‹ÃÊ◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ’◊ ÁflS»§Ù≈UŸàflÊÃÔ˜ •ÁãÃ◊ÁŸáʸÿ— Ÿ ªÎ„Ë×– ŸflŒ„ÀÿÊ◊Ô˜ ¬˝Ê⁄éœÔÔ ÁflE’ıh‚ê◊‹ŸÔÔ ⁄ÁflflÊ‚⁄ ¬Á⁄üÊ◊ — ∑Î § × •Ÿ ∑  § ¡ŸÊ—‚fl¸·È ø‹ÁëÔøòÊ·ÈÔ ∞ÃŒÕ ¸ ’◊ ¬¢ ø àfl◊Ô ˜ ¬˝ Ê #Ê— ∞fl ÿŒÊ Œ‹Êß‹Ê◊ÊÿÊ— ÷Ê·áÊ◊Ô ˜ Ô ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊◊Ô ˜ •÷ÍÃ, ÃŒÔÊ ÃSÿÔÔ Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ ∑ΧÃÔflÊŸÔ˜ øËŸËŒ‡Ê—– ∞ÃŒÕ¸ Ô ÃSÿÔ ¬˝◊ÈπʇÊÿ— ÁflS»§Ù≈UŸSÿ •Ê‚ŸÔ˜– ∞∑§‡ÊÃ◊Ô˜ 28-29 ÁŒŸÊ¢∑§ÿÙ— flÊÃʸ‹Ê¬Áfl·ÿ ◊ÃÊãÃ⁄◊Ô˜ ¬Î c Ô ∆ U× ∑§ÊÁŸÔ Ô ŸÊªÁ⁄∑§Ô Ê — ˇÊÃÊ—Ô ÃÈÔ ⁄Ê¡ŸËÁ× ∑§Ê⁄áÊÊÁŸÔ •Ê‚ŸÔ˜, ‚Áãà ø–Ô •Sÿ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã◊Ô˜– øËŸË ⁄ÊC˛SÿÔ flÒŒÁ‡Ê∑§◊¢òÊÊ‹ÿSÿ ¬˝flQ§Ê „Ù¥ª ‹Ë ∞fl ¬˝ÃËÿÃ– ∞Ã · È Áfl·ÿ · È ∑§Ê¢«USÿ •ãfl·áÊ Ô • flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ mÿÙ— Œ ‡ ÊÿÙ— ◊äÿ flÊÃʸ ‹ ʬÊÕ ¸ Ô ÁøÁãÃÃÊŸÔ˜ ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÔ˜ ∑§Êÿ¸ŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ ◊È¢’߸, ÁŒ. 29 ÁÃÁÕSÕÊŸÊÁŒÁfl·ÿ·È ÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô ÁfløÊ⁄ʜ˟◊Ô˜ •ÁSÃ–Ô ¬˝ œ ÊŸ◊Ô ˜ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô ˜ •l ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ S ÿÔ ◊Í … ⁄„SÿÊÁŸ ∑ § Áãº˝ ÿ ªÎ „ ◊ãòÊÊ‹ÿ Ÿ Ô ‚È ¬ ˝ Á ‚h— ø‹ÁëøòÊ ‚Ë◊ÊÁflflÊŒ¬˝∑§⁄áÊ ∞·Ê flÊÃÊ¸Ô ◊„àfl◊Ô˜Ô •ÊŒÔœÊÁÖ „SÃʪÃ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– •ÁS◊ŸÔ˜Ô ÁflflÎ Ã ÊÁŸÔ Ô ©ŒÔ ˜ É ÊÊÁ≈U à ÊÁŸ ⁄ÊC˛ Ë ÿ-•ãfl · áÊ-Œ‹ÊÿÁŸŒ¸‡Ê∑§— ◊Ááʇʢ∑§⁄— ¬˝ÊªÒflÔ ¬¢øŒ‡ÊÃ◊◊Ô˜ Á‡Êπ⁄’Ò∆U∑§◊Ô˜ ∑§ŒÊ ¬˝Ê⁄éœ◊Ô˜ ÷flÃÔ˜ ßÁà ¬˝∑§⁄áÊÔ øÛÊ߸Ÿª⁄× mı Ÿ⁄ıÔ •Ê‚ŸÔ˜– ¬˝∑§Ê‡ÊÿÙÇÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô ŒûÊ◊Ô– ÁŒÑË ¬ÈÁ‹‚ ‚ŒSÿÔÊ— Ô˜““16-ÁŒ‚¢’⁄””, ‚¢ S ÕÊÿÊ— ¬˝ Á ÃcÔ ∆ U Ê ÃÊ - ¿ÊÿÊÁøòÊSÿ ‚„ÊÿÃÊ◊Ô ˜ •SÿÙ¬Á⁄ ‚— ¬ÈŸ— ¬˝ÊœÊãÿ◊ÔÔ˜ •ÿë¿ÃÔ˜– •ÁœªÎÁ„Ãı S×Ԗ Á◊âÿÔÊÔ ÁŒÑË ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ¬Á⁄‚⁄ •Á¬ •SÿÔÔ ©¬Á⁄ Áfl‡Ê·““◊ÈπÁ’⁄””, ““ŸÊÚ∑§•Ê©≈U”” ¡ÍÁ‹ÿŸ •‚Ê¢¡ ◊„ÙŒÿ◊Ô˜ ŸÿÁÖ •ŸŸ ø‹ÁëÔøòÊáÊÔ ∑§SÿÊ◊Ô˜ ÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ flÊÃʸ‹Ê¬— ÷ÁflcÿÁà ¬Ê‚¬Ù≈¸U ÁŸ◊ʸáÊÔ∑§Êÿ¸ ∞ÃıÔ ÿÃÔ˜ ÁflS»§Ù≈UŸ◊Ô˜ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜,Ô L§¬áÊÔ •Áfl⁄Ã◊Ô˜ ∑§Êÿ¸‡ÊË‹Ê—•ÊŒËÁŸ ÁflÅÿÊÃÊÁŸ •ÊœÎàÿ ∞∑¢§ ŸÍßԢ ÁøòÊ◊Ô˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ªÙ¬ŸËÿÃÊ •SÿÔÔ Áfl·ÿSÿ •ÁãÃ◊ÁŸáʸÿ— Ÿ ªÎ„Ë×– ‚„Ô÷ÊÁªÔŸı •ÊSÃÊ◊Ô˜ ßÁÃÔ ÃSÿÙ¬Á⁄ •Áœ∑§Ê øøʸ Ô ‚ÁãÃÔ ßÁÖ¿ÊÿÊÁøòÊÊÁáÊ ÁŸÁ◊¸ÃflÊŸÔ˜– ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ∞fl–Ô •ÁS◊ŸÔ ˜ Áfl·ÿ Ô •Ê‹Ù∑§¬ÊÃ◊Ô ˜‚fl¸·È ø‹ÁëÔøòÊ·ÈÔ ÃSÿÔ ¿ÊÿÊÁøòÊÔ •Ê⁄≈UË•Ê߸ ¬˝‚¢ªÔ ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ◊Ááʇʢ∑§⁄— ©lÃÔ—¬˝◊ÈπʇÊÿ— ÃÈÔ ⁄Ê¡ŸËÁ× ∞fl¬˝ à ËÿÃ – ÁflŒ ‡ Ê · È ÿÃÔ ˜∑Î § cáÊœŸÔ ◊ Ô ˜ ªÁë¿Ã◊Ô ˜ Áfl‡Ê · øøʸ ŒÁ‡Ê¸ Ã Ô Ê Ô ÷ÁflcÿÁÖ ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ‹Ê‹∑Î § cáÊ •Ê«UflÊáÊË •ÁSÖ ‚— flŒÁà ÿÃÔ ˜ ““•Ê⁄≈UË•Ê߸ ” ” Áfl·ÿ Ô ¡ÍÁ‹ÿŸ •‚Ê¢¡Ô ∞fl¢ ø √ÿʬÊ⁄◊‹ÊÿÊ— ¬Ê∑§-÷Ê⁄ÃÿÙ—ÔÔ ◊äÿ ◊ÒòÊËÔ SÕÊÁ¬ÃÊ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 29 ∞∑§Sÿ √ÿʬÊÁ⁄áÊ—Ô , ÿ— ‡Ê⁄Ë»§Ÿ ‚„ ÃSÿ ◊ÒòÊËÃSÿÙ¬Á⁄Ô ‚¢ ¡ ÿŒûÊ Ÿ ◊„ÙŒÿ◊Ô ˜ •ÊœÊ⁄Ë∑Î § àÿ •⁄Áfl¢ŒÔ ∑§¡⁄ËflÊ‹—, ßÁà mı òÊÿÙŒ‡Êfl·¸èÿ— ÁŒÑË ¬˝ÁÃfl·¸◊Ô˜ •òÊ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ÁŸÁfl«U Ê Ô •ÁSÖ ‡ÊÙ‹• Á ÷ Ÿ Ë Ã ◊ Ô ˜ Ô ◊Ááʇʢ ∑ §⁄Ô S ÿÔ ŸÍ à Ÿ◊Ô ˜ Ô ¬ÈL§·ıÔ Áfl‡Ê·L§¬áÊ ÁøÁãÃÃı, Ÿª⁄ •¬Í fl ¸ ‚¢ ÿ ÙªSÿ •ÊªàÿÔ flSÃÍ Á Ÿ ø‹ÁëøòÊSÿÔ “flË⁄-¡ÿÔ”““ŸÊÚ∑§•Ê©≈U””ø‹ÁøòÊÔ◊Ô˜ ¿ÊÿÊÁøòÊ◊Ô˜ •Á¬ ¬˝¥ˇÊÊ‹ÿ·ÈÔ ∑§Êÿ¸⁄Ãı ø S×– •ÁS◊ŸÔ˜ ‚◊Êfl‡ÊSÿ ŸÍß÷ÊflŸÊÿÊ—Ô Áfl∑˝ § ËáÊÊÁŸ– ¬⁄flËŸÔ Ô ÃÈ flÃÔ˜Ô mÿÙ— ◊äÿÔ ‚È‚¢’¢œ—Œ‡Ê¸∑Ò§— ¬˝‡Ê¢Á‚× •Ê‚ËÃÔ˜– •ÊªÁ◊cÿÁÖ •Ê⁄≈UË•Êß¸Ô ÁøòÊÔÔ ß⁄»§ÊŸ πÊŸ,Ô ⁄áÊ’Ë⁄ •ÊŒÊŸ¬˝ Œ ÊŸSÿ ‚◊ÿ— •œÈŸÊ ÷Ê⁄ÃËÿπÊlÊŸÊ◊Ô˜ •Áà ¬˝ÊøËŸÊ—Ô– ◊‹ÊÔ‚◊ÿ ‚¢ ¬ ˝ Á à ◊Ááʇʢ ∑ §⁄Sÿ ¬˝‚¢ª— Ÿ ŸflËŸ— ÃÕÊÁ¬Ô ∑§¬Í⁄Ô, ŸË‹ ÁŸÃËŸ ◊È∑§‡Ê—Ô, ¬˝ ø ‹ÁÖ •œÈ Ÿ ÊÔ Ô •òÊ ÁŸÿÁ◊ÃÊ ª˝ÊÁ„∑§ÊÔ •ÁSÖ mÿÙ— ¬Á⁄flÊ⁄ÿÙ— ¡ŸÊ—Ô Ô◊ŸÁ‚ •ãÿ◊Ô ˜ ÁfløÊ⁄◊˜ ¬˝Áê΄Ô •Sÿ Áfl·ÿSÿÔÔ ¡ÊÚ Ÿ Ô ß’˝ Ê Ô Á „◊Ô •ÊŒÿ— • ã à ⁄ ⁄ Ê C ˛ Ë ÿ ◊  ‹ Ê ÿ Ê — ÃSÿÔÊ— ◊ÃÔ •òÊ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ‚ÊŸãŒ Ÿ ÁŒÑË◊ʪ ¸ · Ô È•ÁSÃÔ Ô ““ÁflÁ∑§‹ËÄ‚”” øøʸ ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ ‚— •Á÷ŸÃÊ⁄Ô— ÷ʪ◊Ô˜Ô ŸcÿÁãÖ •ÊÿÙ¡Ÿ◊˜Ô fløÃ– •SÿÊ◊Ô˜ ¬ Ê Á ∑ § S Ã Ê Ÿ Œ  ‡ Ê S ÿ ÷˝ ◊ ÁãÃ–Ô Ô ÃSÿ ◊Ã ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ Ÿ ∑§fl‹◊Ô˜Ô flSÃÍÁŸ ¬˝SÕ⁄Ô∑§ÊÿʸÁáÊ, ¬ÊŒòÊÊáÊÊ◊Ô˜, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊Ô˜Ô ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ‹èÿãÃ •Á¬ÃÈ ÷Ê⁄ÃËÿ flùÊÁáÊ ßàÿÊŒËÁŸ ◊äÿ Á◊òÊÃÊ ŒÎ…ÊÔÔ ¡ÊÿÃ– ‚ÁãÖ NŒÿ •Á„¢ ‚ Ê-‡ÊÊÁãÃ- ‚¢ S ∑Î § Ã — ¬Á⁄øÿ◊Á¬ ÷Ê⁄ÃËÿÔÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ‹èÿãÃ– ¬˝ Ê ÿ× ¬¢ ø Áfl¢ ‡ ÊÁ× ∑§⁄ÊøËŸª⁄ÊÃÔ˜Ô •ÊªÃ— ‚È ⁄ ˇÊÔ Ê ÁŒÁfl·ÿ · È ‚ŒÒ fl H ŒÈÇœœıÃÙ˘Á¬ Á∑¢§ ÿÊÁà flÊÿ‚— ∑§‹„¢‚ÃÊ◊Ô˜H ‹èÿÃ – ∞ÃØ fløŸ◊Ô ˜ •ŸÿÊ ◊‹ÊÿÊ mÿÙ—Ô •Ê¬ÁáÊ∑§Ê—Ô •SÿÊ¢ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ’Ê’Í ÷ Ê߸ •flŒÃÔ ˜ Ô ÿ ÃÔ ˜ ÁSÕ⁄Ë∑ΧÃÊÁŸÔ ÁfløÊ⁄ÊÁáÊ - ““yz{ ¡ê‚”” •ÁSà ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ÷Ê⁄ÃÿÙ—Ô Œ‡ÊÿÙ— √ÿfl‚ÊÿÊÕ ¸ ©¬ÁSÕÃÊ— ⁄ʟ˒ʪ ¬˝ÊãÃÔ ÁSÕÃŸ ‡ÊÊ„ ÁfllãÃ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 30 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ’ÈœflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ ‹Ù∑§∑§ÕÊ ∑§’Ë⁄áÊ ˇÊ◊Ê ŒûÊÊ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∞∑§ŒÊ ∑§øŸ œÁŸ∑§Ê— ∑§’Ë⁄ŒÊ‚Sÿ ‡ÊÊãÃÁøûÊÊ— •÷flŸÔ˜ ÃŒÊÔ Ã ∑§’Ë⁄ŒÔÊ‚Sÿ 3 9 5 7 ªÈáʪÊÕÊ—ÔÔ üÊÈàÔflÊÔ ÃSÿ Œ‡Ê¸ŸÊÿÔ ∑§’Ë⁄Sÿ Œ‡Ê¸ŸÊÿ ÃSÿÔ ªÎ„ÊÁ÷◊Èπ ¬˝Êø‹ŸÔ˜– ÃòÊ 9 8 4 5 ªÎ„◊Ô˜ Ô¬˝Áà •ÊªÃflã×– ¬˝Ê×ÔÔ ∑§Ê‹ ◊ʪ¸ ∑§’Ë⁄ŒÊ‚SÿÔ ¬àÔŸË •flŒÃÔ˜ - ““ˇÊáÊ◊Ô˜ ø‹ã× Ã ∞∑§Sÿ ‚⁄Ùfl⁄Sÿ ‚◊ˬ◊Ô˜ ¬˝ÃˡÊSfl! ∑§’Ë⁄— ÃÈ •ÊªÁ◊cÿÁÃ, •œÈŸÊ 8 3 •Êªàÿ ÿÃÔ ˜ Ô •¬‡ÿŸÔ ˜ , Ã Ÿ Ô Ã ‚— SÔŸÊŸÊÿ ªÃÊÁSÖ”” 1 6 4 SflÊ÷ÊÁfl∑§ÃÿÊ ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ 8 4 9 ∑˝§ÙÁœÃÊÔ— ¬˝ÃˡÊ◊ÊáÊÔÊ— ∞Ã 7 5 6 ‚ŒÊøÊ⁄— ‚¢¡ÊÃÊ—– ‚⁄Ùfl⁄ œÁŸ∑§Ê—Ô •ãÃ ø 9 2 üÊ D ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ •Êø⁄áÊ◊ Ÿ Ô ‚ŒÊøÊ⁄— ∑§âÿÃ – ∞∑§Ô — ◊È Á á«U× ∑§’Ë⁄◊Ô˜ •¬‡ÿŸÔ˜, ‚à¬ÈL§·Ê—Ô ÿÕÊ ¬˝‡ÊSÃÔ ∑§Êÿ¸ ∑ȧfl¸Ã– ßÃ⁄ ¡ŸÊ—Ô ÃŒÒfl ’˝ÊrÊáÊ—Ô SÔŸÊŸ ⁄×ÔÔ ‹îÊÿÊ Á‡Ê⁄ÊflŸÃ◊Ô˜ 3 2 1 6 •ÔŸÈ‚⁄ÁãÖ ¡ËflŸ ‚ŒÊøÊ⁄SÿÔ •ÃËfl ◊Á„◊Ê fløÃ– •Ê‚ËÃÔ˜– œÁŸ∑§Ê— ∑ΧàÔflÊ •ÁÃcÔ∆UŸÔ˜– 4 5 3 1 •ÊøÊ⁄—Ô ¬⁄◊Ù œ◊¸— ßÁà ‡ÊÊùôÊÊŸÊ¢ ◊Ã◊Ô˜– ‡ÊË‹◊Ô˜ ∞fl Ã◊Ô ˜ ‹ÁáÊ•«U à ÿÃÙ Á„Ô ÿSÿÙ¬Á⁄ Ã ¡ËflSÿÔ ¬⁄◊Ô ÷Í·áÊ◊Ô˜ •ÁSÖ ‚ŒÊøÊ⁄áÊÔ ¡Ÿ— Á‡ÊC—Ô ◊SÃ∑§◊Ô ˜ ŒÎ C Ô ˜ fl ÊÔ ¬˝ S Õ⁄ πá«UÊŸÔ ˜ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 1 7 8 2 3 5 9 6 4 4 6 9 1 8 7 2 3 5 ‚èÿ— ÁflŸË× ÁflŸ◊˝‡Ôø ÷flÁÖ ‚— ∑§Ê◊∑˝§ÙœÊŒËŸÔÔ˜ Sfl-Sfl ◊Á‚ •ÁˇÊ¬ŸÔ˜, ‚— ÃÈ—Ô flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 5 2 3 4 6 9 8 1 7 6 3 5 8 2 1 4 7 9 Áfl∑§Ê⁄ÊŸÔ˜Ô ÁŸªÎsÔ ‚¢ÿ× ßfl ∑§◊¸‚È ¬˝fløÃ– ◊ÿʸŒÊ •ÁøãÃÿÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ∑§’Ë⁄ŒÊ‚— ∞fl flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 9 1 2 7 4 6 3 5 8 ¬ÈL§·ÙûÊ◊— ÷ªflÊŸÔ˜ üÊË ⁄Ê◊øãº˝— ‚ŒÊøÊ⁄SÿÔ •ÊŒ‡Ê¸— •Sÿ Ÿ⁄Sÿ •Ê‚ËÃÔ ˜ – ∑§’Ë⁄— ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 8 4 7 9 5 3 6 2 1 2 9 1 3 7 4 5 8 6 ¬ÈL§·— •Ê‚ËÃÔ˜Ô ◊„Ê¡Ÿ— ÿŸ ªÃ—, ‚Ô— ¬ãÕÔÊ— ßÁà ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ËŸŒ‡Ê¸ Ÿ ◊Ô ˜ Ô Ÿ ‡ÊÈ ÷ ¢ ∑ §⁄◊Ô ˜ – ¬˝àÿflŒÃÔ˜ - ◊◊ Œ‡Ê¸Ÿ◊flÔ ÿÈc◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 3 5 4 6 1 8 7 9 2 7 8 6 5 9 2 1 4 3 ‚àÿ◊Ô˜•Á÷Á„Ã◊Ô˜Ô– •‚ı ∞fl Ÿ⁄— ¬⁄ŒÊ⁄·È ◊ÊÃÎflŒÔ˜Ô •S◊Ê∑§◊Ô˜ ÷ÊÇÿ ◊㌗ Á‹Áπ×Ԗ •Ã— Ÿ ‡ÊÈ÷¢∑§⁄◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ •Ã— ◊◊ÔÔ Œ‡Ê¸ŸÊÿ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– •Êø⁄Áà ¬⁄º˝√ÿ ø ‹ÙDflŒÔ˜Ô √ÿÇ„⁄ÁÖ Ã œÁŸ∑§Ê— ‚fl¸ Á◊Á‹àÔflÊ ‹Áá«Uß⁄Sÿ ’„È∑§Ê‹¬˝ÃˡÊÊ◊Ô˜ •Êø⁄Õ– ÃÃÔ˜ fløŸ◊Ô˜Ô - ◊ÙŸÊ‹Ë ¬È¡Ê⁄Ê ©¬Á⁄ ¬˝SÕ⁄πá«ÒU— •ÊÉÊÊÃ◊Ô˜ ∑ΧÃflã×–Ô üÊÈàflÊ œÁŸ∑§Ê— ‹ÁîÊÃÊ—Ô ÷ÍàflÊ ©¬ÊÁfl‡ÊŸÔ˜– Ô Ô Ô ∑§ˇÊÊ - 10 (∞), ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚È⁄Ã) ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊ÔÔ˜ ¬˝SÕ⁄π¢«UÊÁŸÔÔ ¬˝ˇÊåÿ ÿŒÊ ¬⁄◊Ô˜Ô ∑§’Ë⁄ŒÊ‚ŸÔ Ã ◊Íπʸ—Ô ˇÊ◊Ê¢ ŒûÊÊ—– Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊˜‡ÊÊÁ„Œ∑§¬Í⁄SÿÔ ◊ŸÁ‚Ô mãm◊Ô˜ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊Ô˜, ÃËM§¬Áà Œ‡Êfl·Ê¸ÃÔ˜ “⁄Ù¡Ê” ¬Ê‹Ÿ √ÿSÃÔÔ— ◊ÊœÙ⁄Ê◊— ◊È ¡ 继⁄Ÿª⁄– ◊ÊœÙ⁄Ê◊ ‡ÊÊùË •Ã— •SÿÔ ¬˝‡Ê¢‚∑§Ê— ‚fl¸– •Sÿ ¬⁄◊◊Ô˜ ◊ÙˇÊSÿ mÊ⁄¢ √ÿÊ∑§⁄áÊ◊Ô˜ ‚Ê¢ ¬ ˝ Œ ÊÁÿ∑§÷ÊflŸÊ◊Ô ˜ ¬˝ Ù à‚ÊÁ„ÃÈ ◊ Ô ˜ Á◊òÊ◊Ô˜ ◊¡„⁄— flŒÁÃÔ ÿÃÔ˜ ⁄◊¡ÊŸ ‚◊ÿ “¡ÊÃSÿ Á„ œ˝ÈflÙ ◊ÎàÿÈ—” ßÁà flÊÄÿ¢ ‚fl¸òÊ ‚ÈÁflÁŒÃ◊fl, ÿÁŒ ¡ã◊ ‚¢∑§À¬’h— ßÁà ¬˝ÃËÿÃ– ‚— Á„ãŒÍŸÊ◊Ô˜ ‚—Ô ◊ÊœÙ⁄Ê◊áÊ ‚„ Á◊Á‹àÔflÊ ßçÃÊ⁄ ‚àÿ¢ ÃÁ„¸ ◊ÎàÿÈ⁄Á¬ÔÔ ‚àÿ◊Ô˜, ¬˝ÊÁáÊŸ— ◊ÙˇÊ¬˝ÊåÔàÿÕ¸◊ÁS◊ŸÔ˜Ô ‚¢‚Ê⁄ ¬ÈŸ— ¬ÈŸ— ÃÕÊ ◊ÈÁS‹◊ ÷˝ÊÃÎáÊÊ◊Ô˜Ô ‚flʸÁáÊ ¬flʸÁáÊÔ ∑ΧÃflÊŸÔ˜–Ô ‚fl¸·Ê◊Ô˜ œ◊ʸáÊÊ◊Ô˜ Ÿ ∑§Ê „ÊÁŸ— ¡ã◊ª˝„áÊ¢ ∑ȧflÁãÃ, ßàÿÔÊÁS◊ŸÔ˜ ‚ãŒ÷¸– ‡ÊæUÔ˜∑§ÊøÊÿ¸ ◊„ÙŒÿŸÙQ§◊Ô˜ - ‚ÊŒ⁄◊Ô˜ ¬Ê‹ÿÁÖ ⁄◊¡ÊŸ ◊Ê‚Ô ‚— ÃÈ ⁄Ù¡Ê •Á¬ÃÈ ÁflEflÊ‚ËŸÊ◊Ô˜Ô ∑ΧÃ ∞·— ‚¢Œ‡Ê— ÿÊflÖÔ¡ŸŸ¢Ô ÃÊflã◊⁄áÊ¢ ÿÊ√ÖÔ¡ŸŸË¡∆U⁄Ô ‡ÊÿŸ◊Ô˜– œÊ⁄áÊ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ •ÊŒ‡Ê¸flÃÔ˜ ‹Ê÷ŒÊÿ∑§Ô— ÷ÁflcÿÁà ßÁà ‚— flŒÁÖ ß„‚¢‚Ê⁄ S»È§≈UÃ⁄ŒÙ·— ∑§ÕÁ◊„ ◊ÊŸflSÃfl ‚ãÃÙ·—H (◊Ù„◊ÈŒª⁄◊Ô) ˜Ô ˜ ÁÃDÁÃ–Ô ◊ÈÁS‹◊ÔÔ ¡Ÿèÿ— ‚— “ßçÃÊ⁄” •ÑÊ„— ÃÕÊ ß¸E⁄— mÿÙ— ◊äÿ ÷ŒÙ ŸÊÁSÃÔ ◊ÙˇÊ¬˝ÊÁ#ÁŸÁ◊ûÊ¢ ŸÊ◊ÿôÊÙ ÷flÁà üÊDÃ◊Ô—Ô– ŸÊ◊ÿôÊÔ ŸÊ◊ÙëøÊ⁄áÊ •ŒŒÊÃÔ˜– ßÁà ‚— ¬˝øÊ⁄ÿÁÖ ‚◊Ê¡‚flÊÿÊ◊Ô˜ Sfl ‡ÊéŒÙ ¡ÊÿÃ–Ô Ãë¿éŒM§¬Êà◊∑¢§Ô ŸÊ◊ ¬⁄¢’˝rÊÔ ∞fl “¬˝ÊÁáÊŸÊ¢ ¬˝Õ◊× ◊ÊŸflÃÊÿÊ— ‚¢⁄ˇÊáÊ◊ÔÔ˜ Á„Ô ¬˝∑§Î Ã◊Ô˜ œ◊¸◊˜Ô ‚◊ÿ◊Ô˜ ‚— ÁŸÿÙ¡ÿÁÖ •lÊÁ¬ ‚— ◊Èê’߸– ‚lÔÔ ÃÈ ‡ÊÊÁ„Œ∑§¬Í⁄Sÿ •ÁSÖ ‚àÿʪ˝„ ªÈL§Á‡ÊcÿÿÙ— ∑§ÕÊ ßÁà ÃSÿ ◊Ã◊Ô˜– •ãÿÕÊ œ◊ʸø⁄áÊŸÔ ∑§Ô— ÁmøÁ∑˝§∑§ÊÿÊ◊Ô˜ Ÿª⁄◊Ô˜ ªë¿ÁÃ–Ô ‚fl¸·Ê◊Ô˜◊ŸÁ‚ mãm— flø à  – ∞∑§Ã—Ô Ô ‚ — ÷ÁflcÿÁÖ •œÈŸÊ ‡ÊÊÁ„Œ∑§¬Í⁄Sÿ ‡ÊéŒôÊÊŸ◊Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜–” ‚Ô ø ‡Ê錗 ∑§—? ∑§Õ¢ ÷flÃ? ÃSÿ ôÊÊŸ ∑§Ù ‹Ê÷—? ßàÿSÿ ‡Êæ˜Ô∑§ÊÿÊ— ÁŸflÊ⁄áÊÊÿ √ÿÊ∑§⁄áÊSÿ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ fløÃ– ‹Ê÷—? ⁄Ҍʂ¬È⁄Ë ÁŸflÊ‚Ë ◊ÊœÙ⁄Ê◊— ∑Î § Ã Ô ŸflËŸflùÊÁáÊ, Á◊cÔ ≈ UÊãÔ Ÿ ÊÁŸ,SflÁ¬ÃÈ— ¬¢∑§¡∑§¬Í⁄áÊ ‚„ Á◊Á‹àÔflÊ ∑ΧÃ ◊ŸÁ‚ •ãÃm¸ãm◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ‚— ‚flÊÁŸflÎûÊ— flÁ⁄D— ŸÊªÁ⁄∑§— ◊ÈÁS‹◊ ¬ÊŒòÊÊáÊÊÁŸÔÔ ∑˝§ËàÔflÊ ‚—Ô ‚¢ÃÈC— fløÃ–ÁŸŒ¸‡Ê∑§Ô ÷ÊflŸÊ ËflÊ⁄Sÿ ø‹ÁøòÊ Á¬ÃÈ— ∑§Êÿ¸◊˜Ô àÿÄÔàflÊ •Á◊ÃÊ÷Ÿ ‚„ÔÔ Ô ◊„Ê÷Êcÿ∑ΧÃÊ ¬ÃÜÔ¡Á‹ŸÊ ◊„Ê÷Êcÿ¬˝Ê⁄ê÷ “•Õ ‡ÊéŒÊŸÈ‡ÊÊ‚Ÿ◊Ô˜” ßÁà ‚ãŒ÷¸ ‚⁄‹÷ÊflŸ S¬CË∑ΧÃ◊Ô˜–Ô ¬ÈŸ— flÊÄÿ¬ŒËÿ⁄øÁÿÃÎ- ¡ŸflÃÔ˜ ‚— •Á¬ ÁŸcÔ∆UÿÊ ß¸ŒÔ ¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ ⁄◊¡ÊŸ◊Ê‚◊äÿ ‚— ¡ã◊ÊC◊Ë ¬fl¸ •Á¬∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ ÁŸ◊¢ÁòÊ×Ԗ •¬⁄× ∑§Êÿʸ Õ  ¸ Ô ªÁ◊cÿÁà •ÕflÊ Ÿ– ∑§⁄ÙÁÖ ⁄Ù¡Ê ‚◊ÿ ‚— ¡‹¬ÊŸ◊Á¬ Ÿ ¬Ê‹ÿÁÃ–Ô ÃSÿ ¬Á⁄flÊ⁄ ‚ŒSÿÔ Ê —¬˝∑§Ê‡Ê ¤ÊÊ flŒÁà ÿÃÔ˜ ‡ÊÊÁ„Œ— ÃÈ •Á◊ÃÊ÷Sÿ “•Ê⁄ˇÊáÊ” ø‹ÁøòÊ◊Ô˜Ô ÃÈ ◊„Ê◊„Ù¬ÊäÿÊÿŸÔ ÷ûʸ΄Á⁄áÊÊ˘Á¬Ô ’˝rÊ∑§Êá«U ‡Ê錒˝rÊÁfl·ÿÔ •æ˜ªË∑ΧÃ◊Ô˜– Ô ‡ÊéŒÊ—Ô øÃÈÁ÷¸—Ô ÷ʪÔÒ— Áfl÷Q§Ê— ÿÕ¬⁄Ê, ¬‡ÊÿÁãÃ, ◊äÿ◊Ê flπ⁄Ë øÁÖ ∑§⁄ÙÁÖ ∑§Á∆UŸÁŸÿ◊ÒÔ— ‚ ◊Ê‚◊Ô˜ ¬Í⁄ÿÁÃ–Ô ∞Ãʌ·Ê∑§◊¸áÊÔÊÔ ‚ãÃÈCÁøûÊÔÊ— ‚ÁãÖ•Á◊ÃÊ÷ ’ëøŸŸ ‚„ Á◊Á‹àflÊ ‚»§‹◊Ô ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ – •ÊªÊ◊Ë◊Ê‚ ÔԕʪÊ◊Ë ø‹ÁøòÊÔÔ ∑§◊¸ ∑§Á⁄cÿÁÖ ‡ÊÊÁ„Œ— •Sÿ Áfl·ÿÔ •ÁãÃ◊ÁŸáʸÿ◊Ô˜ √ÿÊ∑§⁄áÊ¢ ÁflŸÊ ‡ÊéŒÃûflÊfl’Ùœ— Ÿ ÷flÁÖ ⁄Ҍʂ¬È⁄Ë ÁŸflÊ‚Ë ◊ÊœÙ⁄Ê◊— ‚flÊÁŸflÎûÊ— flÁ⁄D— ŸÊªÁ⁄∑§—ÃSÿÔÔ ÁøòÊSÿ ŸÊ◊ ““‚àÿʪ˝„◊Ô˜””Ô ∞fl ŸcÿÁà ∞fl– - «UÊ. •¡ÿ∑ȧ◊Ê⁄—, ¬È⁄Ë ◊ÈÁS‹◊ ¡ŸflÃÔ˜ ‚— •Á¬ ÁŸcÔ∆UÿÊ ß¸ŒÔ ¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÖ 30 Ÿflê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ’ÈœflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> ≈UÙÿ S≈UÙ⁄Ë 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª 123 ◊Á‹‡ÊÊ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ ◊⁄Ê »§¡o >> 07.30 ’ÛÊË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ >> >> L§‹ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U >> ŒÊ◊ËŸË >> 08.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> œ Á‚ꬂŸ >> >> >> 09.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ •ŒÊ‹Ã >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 09.30 ¿Ù≈UË... ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> •Ùª ’∑§ 10.00 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> ¡’ flË ◊≈U >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄... ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹ÙÔª ∑§„¥ª >> >> >> ∑ȧ¿ ∑ȧ¿ „ÙÃÊ „Ò ’«U ’Ùÿ 12.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> ≈U⁄ÊŸÙflÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 12.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> >> >> >> 01.00 ¿Ù≈UË... Ã⁄ ◊⁄... >> >> ◊Á‹‡ÊÊ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ „◊Ê⁄Ë Œfl⁄ÊŸË ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> »˝§ã«U >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄Ô... ‚¬ŸÙ¥ ‚... ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ „◊ Á∑§‚Ë ‚ ∑§◊ Ÿ„Ë¢ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> „Ÿ ∑ȧ∑§ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 03.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ∞Ä‚≈˛UË◊ ≈˛UÊÿ‹ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 03.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >>u >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ë•Ê߸«UË >> ◊Á‹‡ÊÊ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> ≈UÁ◊¸Ÿ≈U⁄ 04.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ‚‚È⁄Ê‹ >> >> >> >> >> 05.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 05.30 >> ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> ¡ÈŒÊ߸ >> >> >> >> 06.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U ∞Ä‚ ªê‚-16 „È∑ȧ◊ÃË ¡¢ª œ «U •Êç≈U⁄ 06.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏ •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 07.00 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 >> ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> >> 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ¬⁄flÁ⁄‡Ê ∑ȧ‹Ë L§ÀÔ‚ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ¡ÊŸ ∞ŸÊ∑§Ùã«UÊ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á‚fl‚¢ª S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> ≈UÙÿS≈UÙ⁄Ë 11.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> „Ù◊ >> >> >> 12.00 >> ◊ÿʸŒÊ >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 30 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ’ÈœflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ÁŸflʸøŸÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ÿÈflÊflª¸Sÿ lalfn xfrjks/ka lekif;rqa kklusu ÃÊ¡◊„‹ ∑ΧÃ ÁøãÃÊ ◊„àfl◊Ô˜ ¬ÈŸ— ¬⁄ˡÊáÊ◊Ô˜ v| ,dk loZnyh;lHkk vk;ksT;rs ÷Ê⁄ÃSÿ ‚flÙ¸ûÊ◊ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ “ÃÊ¡◊„‹” ∞fl– 358 fl·Ê¸ÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ ŸflŒ„‹Ë– ∑§Ê¢ª˝‚Œ‹— ‹Ù∑§¬Ê‹ Áflœÿ∑§ÊŒÿ— ‚fl¸ ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜Ô ∞ÃÃÔ˜ ⁄êÿ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜ ¬˝êáÊ—ÔÔ ÁŸŒ‡Ê¸ŸÔ◊Ô˜–Ô •CÊÁfl¢‡ÊÁà fl·¸èÿ— la l fn xfrjks / ka lekif;rq a la l n% mHks • fi lnus ÷˝ C ÊøÊ⁄∑§Ê⁄áÊ Ÿ ‚flÒ ¸ — ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Sÿ Á‡Ê⁄Ùfl Œ ŸÊ◊Ô ˜ kklusu v| ,dk loZnyh;lHkk i z d h . k Z f o i f . k { k s = s ÿÍŸS∑§Ù mÊ⁄Ê ∞ÃÃÔ˜ ⁄êÿ◊Ô˜ ÷flŸ◊Ô˜ “„Á⁄≈U¡” ÃÊÁ‹∑§ÊÿÊ◊Ô˜ •ãÃ÷͸Ã◊Ô˜Ô Áfl¬ˇÊŒ‹Ò — •fl◊ÊÁŸÃ— ÁmªÈáÊÿÁãÖ •Ã— ¡ŸÃÊÿÊ— vk;ksT;rs A foxriŒpfnusH;% izR;{k&oSnf’kd&fuos’k&izdj.kef/ s •ÁSÖ ∑§Ê¢ª˝‚ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ‚ê◊È π  ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹Sÿ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ¬⁄ãÃÈÔ •œÈŸÊ ∞ÃÃÔ˜Ô ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ •ÊªÊ◊Ë ¬¢øfl·¸∑§Ê‹Ô la l n% mHks • fi ‚ı¡ãÿ k d ` R ; ◊¢òÊË◊Ô˜Ô “ÕÊ嬫U” ¬˝∑§⁄áÊÔÔ, Áfl»§‹ªÊÕÊ ∑§Õ◊Ô˜ ªÙ¬ŸËÿÊÔ ÃÊ¡◊„‹Sÿ ‚È⁄ˇÊÊŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô˜Ô ◊„ÃÔ˜ ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ ‚¢÷flÃÔ˜– lnus vpys Lr% A •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) r q e w y d k j . k k r ~ ¬ÊŒòÊÊáÊÊÉÊÊì˝∑§⁄áÊÔ Sflÿ◊Ô˜ ÃÕÒfl Áfl¬ˇÊÊáÊÊ◊Ô˜ ◊ÃÊÁŸ la l n% lq p k: O;kf{kIrs vHkwrke~ A •Ã— ÷Ê⁄à ‚fl¸ ∑ §Ê⁄SÿÔ ∞·— ªÈ L §ŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ ÿÃÔ ˜ •Ê‡ÊÈ •¬◊ÊŸ¡Ÿ∑§◊Ô˜, ŒÈ—π◊Ô˜ ø ∑§Õ◊Ô ˜ ŒÍ ⁄ Ë∑§ûʸ √ ÿÊÁŸ ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ifjpkyuk; vL;ka HkktiknyL; ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ •Sÿ ◊ÁãŒ⁄ÔSÿÔÔ ‚flʸŒı ‚È⁄ˇÊÊ ÷flÃÔ˜ •ãÿÕÊ •ŸÈ÷flÁÖ •œÈŸÊ ÷Ê⁄ÃSÿ ßàÿŸÿÙ—Ô ÁøãÃÿÊ ⁄Ê„È‹— lHkk;ka mik;k% ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— okenykukŒp ¬¢ø⁄ÊÖÿ·È •ÊªÊ◊Ë fl·¸SÿÔÔ ÁfllÃ – Ô ‚ê◊ ‹ ŸSÿÔ •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê ‚#ʇÔøÿʸÃÔ˜ ∞∑§Sÿ Áfl‹ÿ— ‚ÈÁŸÁpÃÔ◊Ô˜ ßÁÖ ¬˝ÁÃfl·¸◊Ô˜ ÃÊ¡◊„‹Sÿ fu’ps L ;Urs A l n L ; k % ÁflœÊŸ‚÷Ê ÁŸflʸøŸÊÿ ‚fl¸ ©ŒÔ˜ÉÊÊ≈UŸ◊Ô˜ ⁄Ê„È‹— ∑§Á⁄cÿÁà ÁŸÁœ ‡Ê◊ʸ ⁄êÿ÷Êfl◊Ô˜, ‡ÊÙ÷Ê◊Ô˜ øÔÔ º˝CÈ◊Ô˜ øàflÊÁ⁄¢‡ÊÃÔ˜ ‹ˇÊ∑§Ê— Œ‡Ê¸∑§Ê— •Êª˝ÊŸª⁄ lalnh;dk;ZeU=h olik&liknyh;S% Œ‹ËÿŸ à Ê⁄— ¬˝ S ÃÈ Á Ã◊Ô ˜ ÃÕÊ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ—Ô , ‚ÙÁŸÿÊ Jhioudqekjcaly% mDroku~ ;r~ lnL;S% lg lEHkw; lnu;ks% xHkZxgs ` •Êªë¿ÁãÖ •òÊ E à ¬Ê·ÊáÊSÿ ∑§‹ÊøÊÃÈ ÿ ¸ ◊ Ô ˜ ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚Ô øÊ‹ÿÁãÖ ∑§Ê¢ª˝‚¬ˇÊ× ¬˝ ◊ È π Ê— Ÿ à Ê⁄—Ô laln% l=fene~ vfrrjka egÙok/ leos r k% vHkou~ A lnu;ks % •Á¬ ∞ÃŒÕ¸ ÁmÁŒfl‚Ëÿ◊Ô˜ ©ŒÔ˜’ÙœÁÿcÿÁãÖ ÿÈflflª¸Sÿ ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹Ë fløÃ– •Ÿ∑§ÊÁŸ ‚¢ª∆UŸÊÁŸ, ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄—, ÃÕÊ kkf; orZrs A uSdkfu egÙoiw.kZ r s y k ³ ~ x k u k i z d j . k a ] ‚ê◊‹Ÿ◊Ô˜ •ÊÿÙÖÿÃ ÿòÊÔ ©àÕÊŸÊÿ Áfl‡Ê · øøʸ ÿ ÊÔ Ô — ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê ‚fl¸∑§Ê⁄— ÃÊ¡◊„‹Sÿ ⁄ˇÊáÊÊÿÔ ¬Á⁄üÊ◊◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊˜ ¬˝ÿÃãÃÈ fo/ks ; dkfu l=s • fLeu~ eqYykisfj;j&tyko"VEHkizdj.ka p ÿÈ fl ÊflªÊ¸ ÿ •Áœ∑§◊Ô ˜ •ÊÿÙ¡Ô Ÿ ◊Á¬ •ÁSà ßÁà •ãÿÕÊ ÁflESÿ ‚fl¸fl΄ÃÔ˜ ¬˝◊‚ŒŸ◊Ô˜ ÷ÇÔŸ◊Ô˜ ÷ÍàÔflÊÔ ŸC◊Ô˜Ô SÿÊÃÔ˜– vH;qixeuh;kfu lfUr A vf/kd`R;kfi dksykgyeHkwr~A ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ŒÊSÿÃ– flÁ⁄DÊ— ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ôÊÊÿÃ– ÿŒÊ •Sÿ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜ ÃŒÊ •ÊœÈÁŸ∑§ÔË ÿÊ¢ÁòÊ∑§Ë ÁfllÊ Ÿ à Ê⁄— ‚ Ÿ ʬÃÿ— ÷Í à Ô fl Ê ŸÊ‚ËÃÔ˜– ÃÕÊÁ¬ üÊÁ◊∑§Ê— Sfl-’„ȬÁ⁄üÊ◊áÊ ∞ÃÃÔ˜ •ÁmÃËÿ◊˜ ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜ ‚͡◊∑§ÊL§∑§Êÿ¸áÊÔ ¬ÍÁ⁄Ã◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ŒÎCÊãÃ◊Ô˜Ô flÃÔ˜Ô •SÕʬÿÃÔ˜– •œÈŸÊ •ª˝‚⁄Ê— ÷ÁflcÿÁãÃ, ÿÈflÊ ‚¢ª∆UŸ◊Ô˜ ÃÈÔ ◊„àfl◊Ô˜ ¬ÈŸ— ‡ÊSÿÔÙà¬ÊŒŸÔ •àÿÊœÈÁŸ∑§¬hÁ× •Êfl‡ÿ∑§Ë ß‹Ê„’ÊŒ– ÷Ê⁄ÃËÿ Œ‡ÊÊéŒË ◊äÿ Œ ‡ Ê ŒÊSÿÃ– ‚ÍøŸÊ ¬˝ılÙÁª∑§Ë ‚¢SÕÊŸSÿ ‚◊ª˝ ‚¢‚Ê⁄ πÊlÊÛÊÊÁŸÔÔ Ÿ ‚È‹÷ÊÁŸ– „Á⁄Ã∑˝§ÊÁãÃÔ— ÃÕÊ 1996Ô- ÿÁŒ ∞ÃÃÔ˜ ÁflE ¬˝Á‚h◊Ô˜ •ÁmÁÃÿ◊Ô˜ ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜Ô ÿ◊ÈŸÊÃË⁄Ô ÷ÇÔŸ◊Ô˜Ô ∞·Ê √ÿflSÕÊ ∑§Ê¢ª˝‚Œ‹Sÿ ∑ΧÃ Ÿ ŸÍßʖ øÃÈÕ¸ ÁflôÊÊŸÔ‚◊ʪ◊Ô •ÊªÃÊ—Ô ◊ÍÀÿŒ⁄ •„ÃÍ∑§ËÔÔ flÎÁh— •Ã— Ã·Ê◊Ô˜ ◊ÃÔ 2010 ◊äÿ ’ÊÿÙÁ≈U ∑ §Ô ÷ÁflcÿÁà ÃÁ„¸Ô ∑§Ê Œ‡ÊÊ ÷ÁflcÿÁà ÷Ê⁄ÃSÿ? Á∑§◊Ô˜ flÿ◊Ô˜ ÿÕÊÕ¸L§¬áÊÔ ÿŒÊÔ ∞·— Œ‹—Ô ‚¢∑§≈UʬÛÊ◊Ô˜ flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— ∞ÃÃÔ˜Ô •flŒŸÔ˜ ÿÃÔ˜ •àÿÊœÈÁŸ∑§⁄ËàÿÊ ‡ÊSÿÔÊŸÊ◊Ô˜ ©à¬ÊŒŸ◊Ô˜ ∑˝§ÊÁã× •÷flÃÊ◊Ô˜– Áfl∑§Ê‚‡ÊË‹Ê— ŸÊªÁ⁄∑§Ê—, Áfl∑§Á‚ÃÊ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ◊ÁÃÔ— flÊ? ∑§Á∆UŸ ÷Ê⁄à  ¡Ÿ‚¢ Å ÿÊÿÊ◊Ô ˜ ÷Ê⁄Ã ôÊÊŸÁflôÊÊŸÿÙ— ¡ÊÿÃ ÃŒÒ fl ÿÈ fl Êflª¸ S ÿ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜ ÿŸ Sfl‹¬ŸÔ ˇÊòÊáÊÔ ∞fl ¬˝SÕ⁄πá«UÔÒ— ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ ߌ◊Ô˜Ô “ÃÊ¡◊„‹” •œÈŸÊ ¡⁄Ê ¡Ëáʸàfl◊Ô˜ Ÿ ◊„àfl◊Ô ˜ ¡ÊŸÊÁÖ ⁄Ê„È ‹ º˝ÍÃflÎÁh◊Ô˜ ∑ΧÁ·ˇÊòÊSÿÔ ∑ΧÃ Áfl∑§Ê‚àflÊÃÔ ˜ ÿÍ ⁄ Ù¬ËÿÔ ªÊÁ㜟— ŸÃÎàÔflÔ ÿÈflªÙDË ◊„ÃË ‚◊SÿÊ flø à  – ¬˝øÈ⁄ÊÁáÊ ‡ÊSÿÊÁŸ ©à¬ÊÁŒÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà Œ‡ÊÊŸÊ◊Ô˜ flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— •òÊ •ÊåÔŸÈflÃÈ ßÁà ‚fl¸∑§Ê⁄— flÊ⁄¢-flÊ⁄◊Ô˜ ‚Á◊Áà ª∆UŸ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ©Œ˜ÉÊÙ·ÿÁà ‚¢¬Íáʸ◊Ô˜ ¬˝SÃÈÃ◊Ô˜ •ÁSÖ ¡Ÿ‚¢ Å ÿÊÿÊ◊Ô ˜ flÎ Á hàflÊÃÔ ˜ •„ÃÍ∑§ËÔÔ flÎÁh— •Ã— Ã·Ê◊Ô˜ L§·Œ‡ÊSÿ ◊ÊS∑§Ù S≈U≈U •Êªàÿ ¬˝ Á ‡ÊˇÊáÊ◊Ô ˜ , ¬⁄◊Ô˜ ∑§fl‹ ‚Á◊Áà ÁŸ◊ʸáÊÔŸÔ ∑§Êÿ¸ ‚¢¬ÍáʸÃÔÊÔ Ÿ •Êªë¿ÁÖ ◊Ã Ô •àÿÊœÈ Á Ÿ∑§⁄ËàÿÊ ÁflE ÁfllÊ‹ÿSÿÔ flÒôÊÊÁŸ∑§Ô— Áfl¢‡ÊÁà ⁄ÊÖÿ·È •C‚„ù◊Ô˜ •ÊflÊÁ‚∑§ ÿÙ¡ŸÊãê¸ Ã Ô  •ŸÈ‚¢œÊŸÊÁŒ ∑§◊¸ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ flÁ⁄DÊ— flÒ ô ÊÊÁŸ∑§Ô Ê —, flÒ Œ  Á ‡Ê∑§ ‚„ÊÿÃÊ, ÿÊ¢ Á òÊ∑§Ë ÁfllÊÿÊ— ÿÈ fl ∑§Ê— •SÿÊ◊Ô ˜ ˇÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ◊„àfl◊Ô˜ flœ¸Ã– ‡ÊSÿÔ Ê ŸÊ◊Ô ˜ ©à¬ÊŒŸ◊Ô ˜ flÊß‚ ⁄Ä≈U⁄ ÃÕÊ ¬ÊÚ‹Ë◊⁄ ∞fl¢ ∞ë¿ŸÔ˜– •ÁS◊ŸÔÔ˜ ‚◊ʪ◊Ô ‚ŒÈ¬ÿÙª◊Ô˜, •ŸŸ ∞fl •Sÿ ⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ ‚Êäÿ◊Ô˜ •ãÿÕÊ ÁflE ¬ÿ¸≈UŸ ‚Áê◊‹ãÿÊ◊Ô ˜ ©¬ÁSÕÃÔ Ê — •Ã— ∑ΧÁ·ˇÊòÊÊÁáÊ ãÿÍŸÁŸ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜ ÿŸ Sfl‹¬ŸÔ ˇÊòÊáÊÔ Á∑˝§S≈U‹ Á»§Á¡Ä‚ Áfl÷ʪSÿ NŒÿ⁄ÙªSÿ ÁŸŒÊŸÁfl·ÿ ◊ÊŸÁøòÊÊÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃSÿÔ •ÁSÃàfl◊Ô˜ •ÁS◊ÃÊ øÔ Áfl‹Ù¬◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÷ÁflcÿÁãÖ 2¡Ë S¬Ä≈˛U◊, ÷flÁãÖ ∞fl ¬˝ ø È ⁄ ÊÁáÊ ‡ÊSÿÊÁŸ ¬˝ ◊ È π — ¬˝ Ù .Ô ∞‹ Ä ‚Ë Áfl‡Ê · øøʸ Ô •Ê‚ËÃÔ ˜ – ◊Í À ÿflÎ Á h—, ∑Î § ·∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ ‚◊ª˝ ‚¢‚Ê⁄ πÊlÊÛÊÊÁŸÔÔ ©à¬ÊÁŒÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÖ πÙ∑§‹Ùfl; mÿÙ—Ô ◊ÃŸ ∑ΧÁ· 2011-»§⁄fl⁄Ë ◊Ê‚ •Ã— ‚fl¸ •ª˝‚⁄Ê— ÷ÍàÔflÊÔ •Sÿ ⁄ˇÊáÊÔÔ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê—Ô ÷flÿÈ—– Ÿ ‚È ‹ ÷ÊÁŸ– ◊Í À ÿŒ⁄ •Ã— ¡ Ÿ  Á ≈U ∑ § ÁŸÿ◊Sÿ ˇÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô ‚ËÁ◊ÃÊflSÕÊÿÊ◊Ô˜ •Ê߸ • Ê߸ • Ê߸ ≈ UËÔ ÃÕÊ •Êà◊„àÿÊ, ÷˝ C ÊøÊ⁄—, ©¬ÿÙª◊Ô˜ •fl‡ÿ◊Ô˜ ∑§ûʸ√ÿ◊Ô– ¡Ÿ‚¢ÅÿÊ ÁŸÿ¢òÊáÊ◊Ô˜ ∑§Õ◊Ô˜ ˜ „Ê‹Ò ¥ « UŒ ‡ ÊÿÙÔ — ◊äÿ ‚¢S∑ΧÃSÿ ©¬Ê‚∑§— ‚àÿfl˝Ã ‡ÊÊùË ÷Ê⁄ÃÔ  ◊È º ˝ Ê S»§ËÁÃ◊ÊŸ∑¢ § Ô ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜Ô •SÿÙ¬Á⁄ ‚flÒ¸—Ô 10.35 ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà äÿÊŸ◊Ô˜ ŒËÿÃ Ÿ flÊ? ‚— ¬ÈŸ— ∑§∑¸ § ≈U ⁄ ÙªÁŸ⁄Ê∑§⁄áʬ˝ ‚ ¢ ª  ‚„◊ÁìòÊ◊Ô˜ SflÊˇÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ∑§Ù˘ãÿÔ—– ÁflESÿ •Ÿ∑§·È ∞◊ŸS∑Í§Ô ÃÕÊ ∞ÁŒflà‚ʸ flÃÔÔ˜ ÿÙª¡ã◊Ê ‡ÊÊùË ◊„ÙŒÿ— ßÁà •ŸÈ◊ËÿÃ– •flŒÃÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜ 1960-70 •Ê‚ËÃÔ˜– ÁflEÁfllÊ‹ÿ · È •Sÿ ‚Ȭ˝Á‚hÊŸÊ◊Ô˜ Á ‚ ‹ ¬ Ê ∑ § ı Ÿ ¸ ªÈL§àfl◊Ô˜ •lÊÁ¬Ô •ŸÈ÷ÍÿÃ– ∑§Ê√ÿ∑§Ã¸ Î á ÊÊ◊Ô ˜ Ô ∑Î § Ãÿ—Ô Ô ÁflEÁfllÊ‹ÿÊÃÔ˜ Ô«UË.Á‹≈UÔ˜ •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÊÿÊ— ‚ à ÿ fl ˝ à  Ÿ ¬ŒflËmÊ⁄Ê ‚ê◊ÊÁŸÃ— •‚¢ Å ÿÊ— ÁflmÊ¢ ‚ — ‚⁄‹‚¢ S ∑Î § Ã÷Ê·ÊÿÊ◊Ô ˜ •ÁSÃ–Ô ©¬ÊÁœ¬˝ŒÊŸ∑§Ê‹ •Sÿʜ˟ Ÿ à Πà Ô fl  ø •ŸÈ fl ÊŒ◊Ô ˜ ¡ÊÃ◊Ô ˜ – ÁflEÁfllÊ‹ÿ¬ˇÊ× ∞·ÔÊ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚¢ S ∑Î § Ã — ‚ÊÁ„àÿˇÊòÊ ‡ÊÙœ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÃ,Ô ‚¢ S ∑Î § Ã÷Ê·ÊÿÊ— ÉÊÙ·áÊÊ Á∑˝§ÿÃ S◊Ô¬È ⁄ ٜʗ ‚¢ S ∑Î § ÃSÿ Áfl‡ÊÈhÿÁÃÔ ø ¡Ÿ÷ÊflŸÊ◊Ô˜Ô ôÊÊŸ¡‹ŸÔ SÔŸÊÃÊ— ÿÃÔ˜ üÊË◊ÊŸÔ˜ ‚àÿfl˝Ã˜Ô•πá«UÊœÊ⁄—Ô ¬˝øÊ⁄∑§—Ô ¬˝Ù. ¡Ÿ◊ÊŸ‚◊Ô˜ ø– flSÃÈÃ—Ô ‚ÁãÖ ¬˝ÊáÊÊ—Ô Ã·Ê◊Ô˜ ‡ÊÊùË ◊„Ê÷ʪ— ÃÈ‚àÿfl˝Ôà ‡ÊÊùË◊„Ê÷ʪ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— œãÿÊ— ¡ÊÃÊ—– ‚¢ S ∑Î § à ÷ʷʬ⁄◊Ô ¬ÍÖÿ—ÔÔ– Ÿ ∑§fl‹◊Ô˜ ◊„ÊŸÊÿ∑§—, ∑§Ê‹¡ÿË 2005 Ã◊Ô fl·¸ ÃŸ ‚ÊÁ„àÿÿÙ— ˇÊòÊÿÙ—Ô÷Ê⁄Ã •Á¬ÃÈ ÁflESÿ ∞·— ¬˝∑§Êá«UÁflmÊŸÔ˜ 1930 ŸflËŸ— ∑§ËÁûʸ◊ÊŸÔ˜ ¡ Ë fl ã ì˝ œ ÊŸ · È Œ ‡ Ê · È ÷Ê⁄ÃËÿ Ã◊ fl· ¸ Ãà∑§Ê‹ËŸ SÕÊÁ¬Ã—–Ô ‚— ÃÈ ¬˝flʌԬÈL§·—–Ô¬⁄ê¬⁄ÔÊÿÊ— •ÊflÊ„∑§Ô L§¬áÊÔ (¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ) ‹Ê„ı⁄ÔÔ ‚#÷ÊªÔ Ô ÁflÁ‡ÊC◊Ô ˜ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜ ‚— ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π‚fl¸ ¡ ŸÁflÁŒÃ— ∞·— Ÿª⁄ ¡Áã◊à •÷ÍÃÔ˜– ·«UÔ˜ ª˝ãÕ◊Ô˜ ÁŸÁ◊¸ÃflÊŸÔ˜ ∞∑§◊ÊòÊ ¬ÈL§·— ÿÔ— ªÈ¡⁄Êà ‚⁄∑§Ê⁄ mÊ⁄Ê •ÊÿÙÁ¡Ã ⁄ÊÖÿ π‹◊„Ê∑ȧê÷ Ÿª⁄Sÿ ¿ÊòÊÊ— ¬Á≈U∑§Ê∑§ãŒÈ∑§◊Ô˜¬⁄◊¬È L §·— Áø⁄Ÿ◊Sÿ— ÁflEÁfllÊ‹ÿ·È ‚¢S∑ΧÃÔÔ- ÿSÿÔ ŸÊ◊ ôÊÊŸ¬Ë∆U¬È⁄S∑§Ê⁄áÊ ∑˝§Ë«UÊÿÊ◊ ÷ʪ◊ ªÎ„Ëà flã×–flø Ã Ô  – ‚¢ S ∑Î § Ã÷Ê·ÊÿÊ— ôÊÊŸœÊ⁄Êÿ flÊ„∑§àflŸÔ ‚— ““Á«US∑§fl⁄Ë •ÊÚ»§ ‚ȇÊÙÁ÷ÃÔ— •ÁSÖ‚êÿ∑§Ô˜ ‚Ê⁄ÕÔË ÿŸ ’ÊÀÿÊÃÔ˜∞flÔ ∞ÃÊ◊Ô˜ ÷Ê·Ê◊Ô˜Ô ¡ŸŸËflÃÔ˜ ‚flÊ⁄× •Ê‚ËÃÔ˜– ÿÍ⁄Ù¬,Ô ‹ÊÃËŸ, ©ûÊ⁄-•◊⁄Ë∑§Ê, ‚¢ S ∑Î § à ≈˛  U ¡‚¸ ” ” •ÁSÃ–Ô •ŸŸ ¬ÈSÃ∑§Ÿ ‚àÿfl˝ÃSÿÔ ¡ËflŸfl˝Ã◊Ô˜ ÃÈ flÿ◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ ‡ÊÈ ÷ Êfl‚⁄Ô  Ô ∞ÃʌΠ‡ ÊÊŸÔ ˜ Ô ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜◊Ÿ‚Ô Ê ∑§◊¸ á ÊÊ flÊøÔ Ê Ô ∑§ŸÊ«UÊ, ∞Á‡ÊÿÊ ÃÕÊ ¡◊¸Ÿ ÃSÿ ‚àÿfl˝ÃSÿ ◊Á„◊ÊÔ ‚¢ S ∑Î § ÃSÿ ‚àÿÃÊ◊Ô ˜ ªÁ⁄cÔ∆UÊŸÔ˜ flÁ⁄cÔ∆UÊŸÔ˜ ‚¢S∑Χà •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô¬Í ¡ ÿÁÖ 60 fl· ¸ è ÿ— •ÊÁŒ·È ¬˝ Ê ãÃ · È Ô ‚¢ S ∑Î § à Sflÿ◊Ô˜ ¬˝øÊÁ⁄ÃÊ ¡ÊÃÊ– ‚È Œ Í ⁄ ¬˝ ‚ ÊÁ⁄ ∑§⁄áÊ◊Ô ˜ – ôÊÊÁŸŸÔ — ªÈ á ʪı⁄flªÊÕÊ— SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ•Áœ∑§∑§Ê‹ÊÃÔ ˜ üÊË◊ÊŸÔ ˜ ‚ÊÁ„àÿ ÃÕÊ ÷Ê·ÊÿÊ— ¬ÊpÊàÿ∑§Áfl·È ª ≈  U , ‚¢S∑ΧÃôÊÊŸäfl¡ÊÿÊ— S◊ÎàÔflÊ ªfl¸◊Ô˜ •ŸÈ÷flÊ◊Ô—– •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ‚àÿfl˝Ã‡ÊÊÁùáÊÔÊ ¬˝‚Ê⁄¬˝øÊ⁄ˇÊòÊ Ÿ •ŸŸ ‚◊ ŒÊ¢ à  , ◊Ù¥ Ã Ê‹Ô  , Á◊„Ê߸ , ‚ÊÕ¸ ∑ §¬˝ Á ÃÁŸÁœ— ∞·— - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×