Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011-11-27 Vishwasya Vrittantam

721 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011-11-27 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 212 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ ÁmÃËÿ á ÁŒŸÊVU - 27 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 212 á Date : 27-11-2011, Sunday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ÷Ê⁄ÃŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊ŸÈL§h¢ ÿÃÔ˜ ÃÃÔ˜ ◊Èê’ƒÿÊÃVU flÊlÊ∑˝§◊áÊÊŸÊ¢ ¡ËflŸÁŸflʸ„Sÿ ŒÒÁŸ∑§◊Ô˜ ◊ÍÀÿ◊Ô˜ 40 L§åÿ∑§ÊÁáÊ ÁmÃËÿÁflEÿÈh ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ‚flÊÁŸflÎÁûÊflß◊Ô˜ 1200Ô L§åÿ∑§ÊÁáÊ ŒÙÁ·áÊ— ·«UK¢òÊ∑§ÊÁ⁄áÊp ÁflL§hÿ ãÿÊÁÿ∑§ Á∑˝§ÿÊ ∑§‹Ê¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝Ë∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô (•Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË) ÃÎÃËÿ-fl·¸¬Íàÿ¸fl‚⁄ ‚Ë∑§⁄– ÁmÃËÿ ÁflEÿÈh∑§Ê‹ ÷Ê⁄ÃËÿÔÊ— ÿ ‚¢ª˝Ê◊⁄ÃÊ— ŸflŒ „ ‹Ë– ◊È ê ’ƒÿÊ¢ ŸflÁŒÑ˜ ÿ Ê flÊÃʸ „ ⁄Ò — •Ê‚ŸÔ˜, ÿ ø •◊⁄àfl¢ ¬˝Ê#flã× Ã·Ê◊Ô˜ ÁflœflÊŸÊ◊Ô˜ ¬àÔŸËŸÊ◊Ô˜ fl · ¸ ò Ê ÿ ¬ Í fl ¸ ‚ê÷Ê·◊ÊáÊ—ÔÔ ÁflŒ‡Ê◊ãòÊË ∑ΧÃÔ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ∑§ûʸ√ÿÔôÊÊŸ◊Ô˜ ÁflS◊ÎÃ◊Ô˜ ßfl ¬˝ÃËÿÃ– ŒÈ ⁄ ʬÊÁŒÃÊÃæU Ô ˜ ∑ §flÊlÊ- ∞◊.∞‚.∑ΧcáÊ— ¬˝ÊflÙøÃÔ˜ ⁄ÊC˛Á„ÃÊÿÔ ‚¢∑§À¬’hÊ—,ÔÔ Sfl¡ËflŸ◊Ô˜ ©à‚ªË¸∑ΧÃÊ— ∞ÃÔ ∑˝ § ◊áÊÊŸÊ◊l ÃÎ Ã ËÿÊÔ ÿÃÔ ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿ Ô ¬Á⁄flÊ⁄‚ŒSÿÊ— •œÈŸÊÔ ÃÈÔ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ ‚Ê„Êÿ◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ fl· ¸ ¬ Í Á ø Á Œfl‚Ù˘ÁSÖ ÿÕʇÊËÉÊ˝ ◊ Ô ˜ •ÊÃ∑¢ § flÊŒÔ ¢ ¬˝ÃˡÊ◊ÊáÊÔÊ— ‚ÁãÖ ∞ÃÊ‚Ê◊Ô˜ ÁflœflÊŸÊ◊Ô˜ ÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ •fl‚⁄ ˘ ÁS◊ŸÔ ˜ ∞Ã · È ÁflL§h ‚◊ÈÁøÃÔÊ— ¬ŒˇÊ¬Ê— ¡ËflŸÁŸflʸ„Sÿ∑ΧÃ ‚fl¸∑§Ê⁄— ◊ÊÁ‚∑§◊Ô˜ mÊŒ‡Ê‡ÊÃ◊Ô˜ L§åÿ∑§ÊÁáÊ •ÊÃæUÔ ˜ ∑ §flÊlÊ∑˝ § ◊áÊ · È ªÎ„ËÃ√ÿÊ— ∞fl– ∑§fl‹◊Ô˜ ÿë¿ÁÃÔ, ∞ÃÃÔ˜ œŸ◊Ô˜ ÃÈ √ÿ¢ªÊà◊∑§◊Ô˜ ©¬„Ê‚Sÿ „ÃÊ„ÃÊŸÊ¢ Ô S◊Î à ÿÕ¸ ◊ Ô ˜ Ã Ÿ ÙQ¢ § ÿÃÔ ˜ ∑§Ê⁄áÊ flÊ ßÁà ¡ŸÒ— •‚ãÃÙ·Sÿ flÊÃÊfl⁄áÊÔ◊˜–Ô •ãÿ·È ⁄ÊÖÿ·ÈÔ Ô •Ÿ ∑ §ÁflœÊ—Ô Ô S◊Ê⁄∑§- •ÊÃæ˜ÔflÊŒŸ◊Ô˜ ©ã◊Í‹ÁÿÃÈ¢Ô ¬¢‡ÊŸ L§¬áÊ ◊ÊÁ‚∑§◊Ô˜ ‚„ùÿ◊ÔÔ˜ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ŒËÿãÃ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ê— •Á÷ÿÔÊŸÊÁŸÔ ø • Ê ∑ ˝ § ◊ á Ê  · È ÁŸ„ÃÊ—, •Ÿ∑§ øÊ„ÃÊ—Ô •ãÿ÷ʪ·È ◊Èê’ƒÿÊÜÔøÔ ÃÃÔ ˜ ◊È ê ’ƒÿÊÃæ˜ Ô ∑ § ÿÕʇÊÁQ§Ô Ô ¬˝ ÿ ÁÃcÿÃ – ⁄Ê¡SÕÊŸ ¬˝Œ‡ÊÊÃÔ˜ ‚◊ª˝ÃÿÊÔ ‚Êœ¸·«UÔ˜‚„ù◊Ô˜ ‚ÒÁŸ∑§Ê— •ÊÿÙÖÿãÃ – ∞Ã · È ·≈UÔ˜·cÔ≈UÔ˜ÿÔÁœ∑§‡Êâ ¡ŸÊ— •÷Í fl ŸÔ ˜ – Œ ‡ ÊSÿ ÁflÁ‡ÊCÔ Ê Ô — ¬˝ Ê Õ¸ Ÿ Ê— flÊlÊ∑˝§◊áÊÊŸÊ¢ ŒÙÁ·áÊ—Ô •ŸãÃ⁄¢ , üÊË∑Î § cáÊ— ÁflEÿÈh √ÿSÃÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚Ë∑§⁄ Á¡ÑÊÿÊ◊Ô˜ 202 ÁflœflÊ— Á‚ÄÕÁ‡ÊπÊ‚◊Í „ ÿÊòÊÊ ·«U˜ÿãòÊ∑§ÊÁ⁄áʇÔø ÁflL§hÿÔ Ô ◊Èê’ƒÿÊ∑˝§◊áÊ·È ÃÕÊ 35 ¬˝ÊÄÔß ‚ÒÁŸ∑§Ê— ∞ÃÊÁŸ œŸÊÁŸ ¬˝ÊåÔŸÈflÁãÖ ¤ÊÈ¢¤ÊÈŸÍ¢ ¬˝ÊãÃÔ ‚Êœ¸ÁòʇÊÃÔ˜ ‚ÒãÿÊ— ◊Á„‹Ê— ø ∞ÃÃÔ˜ ‹Ê÷◊Ô˜Ô ‹÷ãÃ– ÁflE ÷Ê⁄ÃSÿ SÕÊŸ◊Ô˜ ÁmÃËÿ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ •ŒÔ˜÷ÍÃ◊Ô˜ ¬˝ÃËÿÃ (≈U Ë ∞Ÿ∞‚)Ô mÊ⁄Ê ∑Î § Ã◊Ô Ô ˜ ‚ÁãÖ ÷Ê⁄Ã 1.25 ¬˝ÁÇÊà ‡ÔøÊÿÙÖÿãÃ– •òÊÊãÃ⁄ ÷Ê⁄Ã Ÿ ãÿÊÁÿ∑§-Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝Ë∑ȧÿʸÃÔ˜– ÁŒflæ˜ÔªÃèÿ— ⁄ÁˇÊ∑§∑§Á◊¸èÿ—, ¡Ÿèÿ— ∑§áÊʸ≈U∑§, „Á⁄ÿÊáÊÊ ßàÿŸÿÙ—ÔÔ ⁄ÊÖÿÿÙ— ∑ΧÃ ◊ÊÁ‚∑§Œ⁄◊Ô˜Ô ¬⁄◊Ô˜ ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ ‚àÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ‚fl¸ˇÊáÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ÁŸc∑§·¸◊Ô˜ ¡ŸÊ—Ô œÁŸ∑§Ê—Ô– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ •ŸÈL§h¢ ÿÃÔ˜ ◊Èê’ƒÿÊÃæUÔ˜flÊlÊ∑˝§◊áÊÊŸÊ¢Ô üÊhÊ-‚È◊ŸÊ¢Á‚ ‚◊ʬ¸ÿÃÔ˜– 3000 L§åÿ∑§ÊÁáÊ, ¬¢¡Ê’ ¬˝ÁÃ◊Ê‚◊Ô˜ 2500 L§åÿ∑§ÊÁáÊ ¬⁄ãÃÈÔ ‚◊ª˝  ÁflE ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ÁìʌÿÁÃÔ ø– •◊⁄Ë∑§ÔÊÔ Œ‡Ê øËŸËŒ‡Ê ∑§fl‹◊Ô˜ 0.75 •òÊ ◊ÊÁ‚∑§◊Ô˜ 1200 L§åÿ∑§ÊÁáÊ ŒËÿãÃÔ– ∞ÃÃÔ˜Ô Ÿ ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜ ∞fl– ‚ÒÁŸ∑§ ∑§ÀÿÊáÊ ÁŸŒ¸‡ÊÊ‹ÿ¬ˇÊ× ∞ÃÊÁŸÔ œŸÊÁŸ œÁŸ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊ— ÁmÁÃÿÊ— 3,10,00000 ¡ŸÊ— ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜Ô fláÿ¸ÃÔ– ≈UË∞Ÿ∞‚ fløÃ– ÷Ê⁄Ã 30 ‹ˇÊ∑§Ê— ‹ˇÊ∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ Ô L§åÿ∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ mÊ⁄ÊÔ ¬˝Ê#◊Ô˜ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ∞ÃŒÁ¬ ŸÄ‚‹flÊÁŒŸÊ¢ 36 ‚„∑§Á◊¸áÊÔ— ‹éœÊ— ¡ªŒ‹¬È⁄◊Ô˜– ŒãÃflÊ«UÊ „ÊŸË◊Ô ˜ ∑§ÊÁ⁄Ãflã×– Á÷ÛÊ-Á÷ÛÊÔ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ¬˝ÁÃ◊Ê‚◊Ô˜Ô ŒËÿÃ ¬⁄ãÃÈ ‚¢¬˝ÁÃÔ œŸ◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁhÔ∑§⁄áÊÊÿ ¡ŸÊ—Ô œÁŸ∑§Ê— ‚ÁãÖ SflÊÁ◊Ÿ— ‚ÁãÖÔÔ flŒÁà ÿÃÔ˜ •ÊªÊ◊Ë fl·¸·È ¬˝ Ê ãÃ ◊Ê•ÙflÊŒË- ∑§Êÿ·È ‚¢‹ÇÔŸÊ— ø •Ê‚ŸÔ– ªÈ#ø⁄Ò— ∞ÃŒÁ¬ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜Ô ¸ ˜ ©l◊Ô— ¬˝ø‹Áà ßÁÃÔ ©¬ÁŸŒ¸‡Ê∑§— ‚¢¡Ëfl ¬Êá«U ◊„ÙŒÿ— ÿ·Ê◊Ô˜Ô ‚◊ˬ ¬˝Êÿ× ÷Ê⁄ÃÊÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ ’˝Ê¡Ë‹ ÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ ∞fl ÁflESÿÔ Ô Ÿ Ä ‚ ‹ fl Ê Á Œ Ÿ Ê ◊ Ô ˜ ŸÄ‚‹flÊŒSÿ ¬˝ ø Ê⁄Êÿ ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§ Œ‹Ëÿ∑§Á◊¸áÊ—ÔÔ, flŒÁÃ–Ô 1996 Ã◊ fl·¸Ô ‚ÒÁŸ∑§ ∑§ÀÿÊáÊÁfl÷ʪ mÊ⁄Ê ¬¥‡ÊŸ ¬¢øʇÊÃÔ˜ ‹ˇÊL§åÿ∑§ÊÁáÊ ‚ÁãÃ, ÃÕÊ øËŸËŒ‡ÊÔ ∑§ÙÁ≈U¬ÁßÊ◊Ô˜ •ÊÁÕ¸∑§Œ‡ÊÊÿÊÔ— ÁŸÿ¢òÊ∑§Œ‡Ê— ‚◊Õ¸ ∑ §ÊŸÊ◊Ô ˜ Áfl‡ÊÊ‹◊Ô ˜ ©ëøÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ∞Ã·Ê◊Ô˜ •Õ¸Sÿ •Êª◊ŸùÙÃ◊Ô˜ ø √ÿflSÕÊÔÔ ¬˝Ê⁄éœÊ ÃŒÊ ◊ÊÁ‚∑§Œ⁄◊Ô˜ 100 L§åÿ∑§ÊÁáÊ •Ê‚ËÃÔ˜– Ã · Ê◊Ô ˜ ‚¢ Å ÿÊ flœ¸ Ã Ô  ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁh ŒÎ‡ÿÃ– ÷ÁflcÿÁÖ ÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ ÃÕÊÔ ‚¢ÅÿÊ◊Ô˜ ‹éœflÊŸÔ˜ ªÈ # ø⁄Ò — ¬˝ Ê #◊Ô ˜ 1997 Ã◊ fl·¸ ∞·ÔÊ ⁄ÊÁ‡Ê— 300 ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÃÕÊ 2010 Ã◊ Á Ÿ à ÿ ¬ ˝ Á à fl · ¸ ◊ Ô ˜ – •◊ ⁄ Ë∑§Ê⁄ÊC˛  27 øËŸË⁄ÊC≈˛U ¬˝Ê∑§Ô˜ ∞fl ¡◊¸ŸË, ‚È⁄ˇÊÊ∑§◊˸– Ô36 ∞fl– flŸÊ¢ ø ‹ fl·¸mÊŒ‡Ê‡ÊÃ◊Ô˜ L§åÿ∑§ÊÁáÊ •÷flÃÔ˜– Ç‹Ù’‹◊Ê∑¸§≈U Á⁄‚ø¸ ∞¡¥‚ÔË ¬˝ÁÇÊÃÔ¬Á⁄flÊ⁄ÊÁáÊÔ œÁŸ∑§Ê— »˝§Ê¢‚ ⁄ÊC˛ÿÙ— •ª˝Ô ÁÃcÔ∆U×ÔÔ– ŸÄ‚‹flÊÁŒŸ— ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ— ¬ÈÁ‹‚Œ‹Ò— •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ—ÔãÿÊÿÊ‹ÿ∑§Êÿ¸∑§Ê‹ •¬‡ÊéŒÊŸÔ˜Ô àÿÄÔÃÈ◊Ô˜ Áflœÿ∑§— ¬˝SÃÈ× ◊Ë«U Ë ÿÊ ÃÕÊ ŒÍ ⁄ Œ‡ÊÔ ¸ Ÿ  flÊÃʸ „ ⁄Ê— ߸ Œ Î ‡ Ê◊Ô ˜ Ô ÃÈ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô ÷˝Á◊Ã◊Ô˜ flÊÄÿ◊Ô˜ •¬NÃÔÊ— ‚ÁãÖ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¬Á⁄øÿ◊Ô˜ ‹èÿÃ ÿÃÔÔ˜ ∞S‚Ê⁄ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ∑Î § Ã flÊ‚Ù¬ÿ٪˂ʜŸÊÁŸ, πÊlÊÁŸ øÔ ŸÔ ©ÄÔàflÊ •Á¬ÔÔ Ã·Ê¢ ©¬Á⁄Ô ∑¢§¬ŸË mÊ⁄ÊÔ ∞Ã ‚¢ ¬ ˝  Á ·Ãflã×– √ÿfl„Ê⁄◊Ô˜ •ÊÁœÄÿŸÔ ¬˝øÊ⁄ÁÿàflÊ ÃÈ◊È‹∑§Ê¢«USÿ ÁfløÊ⁄áÊËÿÊ ©ÁÄÔà flÎìòÊ·È ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ Ã ã ŒÈ ¬ òÊÊáÊÊ◊Ô ˜ •ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜Ô ∑ȧfl¸Áãà ÿSÿ ∑ȧ¬Á⁄áÊÊ◊Ê— ŒÎ‡ÿãÃ ¬˝∑§Ê‡ÿÃ •Ã— ¬˝ÁìˇÊSÿ ¬˝ÊåÔŸÈflÁãà S◊– ÁŸÿʸ à ∑§ûÊʸ ⁄ Ô — fløŸ◊Ô ˜ ©„ʬلÊÕ¸ ∑ §Ê‹Ô  Ô ¬˝∑§Ê‡ÊÃ, ÃS◊ÊÃÔ˜ ÃÊà¬ÿ¸◊Ô˜ ÁŸÁc∑˝§ÿÃÊ◊Ô˜ •Êfl⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ∞Ã 36 ¡ŸÊ— ¬˝ÊãÃËÿ ÁŸÿÁ◊Ã◊Ô ˜ ‚„ʃÿ◊Ô ˜ •Á¬ ∞ÃÒ— ‚„ Á◊Á‹àÔflÊ ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÊ¢Á‚ •ÊÉÊÊÃ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ÷flÁà ÿÃÔ˜Ô ¬ÈÁ‹‚Œ‹— ¬ˇÊÊ— ¬˝ÿàÔŸÔ⁄ÃÊ— ÷flÁãÖ ÷flÊŸÊ◊Ô ˜ ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ Ô ∑ȧfl¸Áãà S◊ÔÔ– ∞ÃÔ •Êâ∑§◊Ô˜Ô SflSÿ ∑ΧÃ •ÊÁÕ¸∑§‹Ê÷ÊŸÔ˜ ©à¬ÊŒÿÁãà ßÁà ∑ § øŸ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ— ÃÕÊ ∑§Êÿ¸¬ÊÁ‹∑§Ê— ãÿÊÿʜˇÊÊ— ∑§ŒÊÁ¬Ô ◊ŸÁ‚Ô ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ∑ΧÃ ◊„ÃË◊Ô˜ ¬˝‚ÊÁ⁄Ãflã×, ¬˝àÿˇÊÃÿÊÔÔ ‹éœflã× ßÁÃÔ ôÊÊÿÃ– flŒÁãÖ ◊Ë«UËÿÊ ÃÕÊ Sfl-Sfl ∑§◊¸ Á áÊ flQ§√ÿSÿ ªÍ … ÊÕ¸ ◊ Ô ˜ Ô ŸÔ ŒÍ⁄Œ‡ÊÔ¸Ÿ flÊÃʸ„⁄Ê— ߸ŒÎ‡Ê◊Ô˜Ô ¬ÍáʸÁŸÁc∑˝§ÿÔÊ— ‚ÁãÃ–Ô ∑§◊¸ œÊ⁄ÿÁãÖ √ÿfl„Ê⁄◊Ô ˜ •ÊÁœÄÿ Ÿ Ô ¬˝ÁÔà ©ŒÊ‚ËŸÃÊ ∞fl •Sÿ •ãÃ× Ã •Á¬ ◊ÊŸflÊ—, ¬˝øÊ⁄ÁÿàflÊ ÃÈ◊È‹∑§Ê¢«USÿ flÎ Õ ÊÔ ¬Á⁄áÊÊ◊—–Ô ŒÈ ’ ¸ ‹ —Ô ∑§Ù¬÷ÊflŸÔ Ã •Á¬ Á∑¢§ÁøŒÔÔ˜ ªÃ ‚#Ê„ ∞Ãʌ·ÊÔË flÊÃÊ •fl’ÙœÈ◊Ô˜ ãÿÊÿ¬Ê‹Ê— Ÿ •ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜Ô ∑ȧfl¸Áãà ÿSÿ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄—,Ô øÊ≈È U ∑§Ê⁄Ê— ∑§ÕÿÁãà ¬⁄ãÃÈÔ •Sÿ ÷Êfl—¬˝ ø ÊÁ⁄ÃÊ •Ê‚ËÃÔ ˜ Ô ÿÿÊÔ ‚◊Õʸ—–Ô flÊÁø∑§fløŸSÿ ∑ȧ¬Á⁄áÊÊ◊Ê— ŒÎ‡ÿãÃ– ¬˝ ‡ ÊÊ‚∑§Ê—,Ô Ô SflÊÁÕ¸ Ÿ — Ÿ Áfl‡Ê·áÊ Áfl⁄ÙœÊà◊∑¢§ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§Ê ∑Î § Ã √ÿÊÅÿÊÔ •ÊŒ Á ‡Ê∑§Ê¬òÊÔ Ò ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊ · È ÿŒÊ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á Ê—Ô ∑§ŒÊÁ¬ •Á¬ÃÈ ‚„¡¬˝flÎÁûÊ— ◊ÊòÊ◊Ô˜–„Ê„Ê∑§Ê⁄◊ÿË •÷flÃÔ ˜ – SÕÊÁŸÃÊ Ÿ ÷flÁà ÃÕÊÁ¬ ãÿÊÿʜˇÊÊŸÊ◊Ô˜ ‚ø߇ÊË‹Ê— Ÿ ÷flÁãÃ–Ô ÿŒÊ ãÿÊÿÊ‹ÿãÿÊÿ¬˝ŒÊŸÔ ‚◊ÿ ÿŒÊ ∑§ŒÊ Sfl÷Êfl¡ÁŸÃ◊Ô˜Ô ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ ◊ÊÁ◊¸∑§ÁŸáʸÿfløŸ◊Ô ˜ ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§Ê •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ŒËÉʸ‚◊ÿ¬ÿ¸ãâãÿÊÿʜˇÊÊ— Ã∑¸ § - ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸— ¬˝ø‹Áà ÌÊÔÔÁflÃ∑¸ § ∑§Ê‹ Ô ∞fl ∑§∆U Ù ⁄Ô •Êpÿ¸◊Ô˜ ÿÃÔ˜ •Sÿ Áflœÿ∑§Sÿ ‚◊Õ¸ŸÊÿ ‚¢‚ÁŒ øøʸ Ÿ ¬˝Ê⁄éœÊ ¬⁄ãÃÈ ∞Ã · È ∑ § øŸ œÊ⁄Ê‚èÿÊ—ÔfløŸÊÁŸ ¬˝ÿÈÖÿãÃ S◊– ∞·ÊÔ •SÿÊŸÈë¿ŒSÿ ¬˝ÊL§¬— flÊÃʸ„⁄ÊáÊÊ¢ ‚◊ˇÊÔ ∑§Õ◊Ô˜ •ÊªÃÔ— ßÁà ªÙ¬ŸËÿÃâÿSÿ ∑§ÁøÃÔ˜ ãÿÊÿÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— øflÊáÊË Ÿ ÃÈ ©g‡ÿ◊Í‹◊Ô˜ ¬⁄ãÃÈ ÁŸÿ¢òÊáÊÊÃÔ˜ ’Á„—Ô ÿÊÁãÖ ∞‚¡ËflË≈UËÔ •ÊÿÙÁ¡Ã ‚¢S∑ΧÃÔÔ ‚¢÷Ê·áÊ Á‡ÊÁ’⁄SflÊ÷ÊÁfl∑§Ë, ∞ÃÃÔ˜ ÷Êfl◊Ô˜Ô ¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜Ô flÊ ∑§Õ◊Ô˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ ∞fl ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ßàÿSÿÔ ©¬Á⁄ øøÊ¸Ô üÊÈÿÃ– ∑˝§◊‡Ê— ¬ÊŸ x... ÷ʪ◊ÔÔ˜ ª˝Á„ÃÈ◊Ô˜ ‚◊ª˝ Œ‡ÊÊÃÔ˜Ô •Ÿ∑§ ‚¢S∑Χà ¬˝Á◊áÊÔÔ—Ô, •äÿʬ∑§Ê—ÔÔ øÔÔ •ÊªÃflãÖ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 27 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ ‹Ù∑§∑§ÕÊ ¬˝∑ΧÃSflÊ◊Ë •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ŸÊªÊ¡È¸Ÿ—ÔÔ •ÊÿÈfl¸ŒSÿÔ •Ã— Ãfl •ı·œÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ 4 2 8 9 3 6 ŸflËŸÊ ÿÙ¡ŸÊ ¬˝ ∑ §Ê¢ « U Á flmÊŸÔ ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ Ô , Ô ⁄ÙªSÿÔ ŸÊ‡Ê◊Ô˜, Ÿ ‚ÊÁœÃflÊŸÔ˜– ˇÊêÿÃÊ◊Ô˜ 6 2 9 ∑§ãº˝Ëÿ◊ÔäÿÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ‚¢ª∆UŸŸ ◊ÍÀÿÊVUŸÊÿÔ ∞∑§Ê ∞∑§ŒÊ ‚—Ô Sfl‚¢SÕÊ∑ΧÃ ¡ËflŸSÿ ⁄ˇÊÊ ßÁÖ”” ŸflËŸÊ ÿÙ¡ŸÊ ¬Á⁄øÊ‹ÁÖ •ŸÿÊÔÔ ÿÙ¡ŸÿÊ ¿ÊòÊSÿ ‚„Êÿ∑§¬Œ¬ÍÁûÊ¸Ô •Õ¸Ô mı ∞ÃÃÔ˜ üÊÈàÔflÊ ŸÊªÊ¡È¸Ÿ— 5 7 ‚ÃÃ¢Ô √ÿʬ∑§◊Ô˜ ◊ÍÀÿÊVUŸ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÃ–Ô ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô ◊ŸÁ‚ Á‡ÊÁˇÊÃÔı Ÿ⁄ı •Ê„ÍÃflÊŸÔ˜– •ÊÁŒÔ Ãfl ¬˝Õ◊◊Ô˜ ª¢÷Ë⁄ ÷ÍàÔflÊ ÁmÁÃÿ ¬ÈL§·◊Ô˜ 6 5 2 3 •œÈŸÊ ¬⁄ˡÊÊÿÊ— ∑ΧÃ ÷ÿ◊Ô˜ ∞fl ŸÊÁSÖ ‚ÃÃ◊Ô˜ mÿÔ Ù Ô — ∑Î § Ã ŸÊªÊ¡È ¸ Ÿ — Sfl‚„Êÿ∑§¬Œ •Ê‚ËŸ◊Ô˜ 7 1 ÿÙÇÿÃÊÿÊ— •ÊœÊ⁄áÊ ∞fl ¬Á⁄áÊÊ◊ÔSÿÔ •Ê∑§‹Ÿ◊Ô˜ ‚◊L§¬áÊ ““∞·— •ÊŒ‡Ê—”” ∑§Êÿ¸◊Ô˜– ∑ΧÃflÊŸÔ˜–Ô ¬˝Õ◊Ô ¬ÈL§·— ÿ 9 4 8 1 ÷ÁflcÿÁÖÔÔ √ÿflÁSÕÃèÿ— ¿ÊòÊèÿÔ— ÃÈ ∞ÃÃÔ˜ fl⁄ÿÊŸ◊Ô˜ ŒËÿÃ S◊ ÿÃÔ˜ ÁŒfl‚ÔmÿŸ ‚¢ ¡ ÊÃÔ — ÃÕÊÁ¬ ◊ÿÊ ‚fl¸◊˜Ô •ı·œ◊Ô˜ ÁŸÁ◊¸ÃflÊŸÔ˜, ∞fl– •ŸSÿ ¿ÊòÊ— ‚Ê◊ÈÁ„∑§L§¬áÊŸÔ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ∞fl •ı·ÁœÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔ ∞∑§Êª˝ÁøûÊ—ÔÔ ‚fl¸◊˜Ô •ı·œ◊Ô˜ ÃS◊Ò •ÊÁŒ‡ÊÃÔ˜ ÿÃÔ˜ - àfl◊Ô˜ 8 9 ‚◊Õ¸— ÷ÁflcÿÁãÃ–Ô ¿ÊòÊSÿ ‚flʸÁXUáÊÔ Áfl∑§Ê‚Êÿ •Êªë¿ÃÊ◊Ô˜– ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜–”” SflªÎ„◊Ô˜ ªàÔflÊ ¬Á⁄flÊ⁄¡ŸÊŸÔ˜ 9 4 7 ߌ·ÊË ÿÙ¡ŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ËÔ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ ‚ÈÁŸÁ‡ÔøÃ◊fl ∞·Ê ÁŒŸmÿÊŸãÃ⁄◊Ô˜ Ãı ¡Ÿı ÁmÃËÿ ¬ÈL§·— ‚ÁflŸÿ◊Ô˜ ‚flÊ◊Ô˜Ô ∑ȧL§– ⁄ÙªSÿÔ ŸÊ‡Ê◊Ô˜, 7 4 1 5 8 2 ÿÙ¡ŸÊ Á‡ÊˇÊÊ◊Ô˜ ŸflËŸL§¬◊Ô˜Ô ¬˝ŒÊSÿÁÖ •ÊªÃÔ fl ãÃÔ ı Ô – ¬˝ Õ ◊Ô — •flŒÃÔ˜ - ““„ ªÈ⁄Ù! ∑Χ¬ÿÊ ¡ËflŸSÿ ⁄ˇÊÊ •ÊÁŒÔ Ãfl - M§¬Ê‹Ë •ÿãÿÊ‚ ‚„Êÿ∑§ ¬˝àÿʇÊËÔÔ •flŒÃÔ˜ ◊„Ô˜ÿ◊Ô˜ •Áœ∑§◊Ô˜ ÁŒŸmÿ◊Ô˜ ¬˝Õ◊◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜– ◊ıÁ‹∑§◊Ô˜ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 2 5 8 1 6 7 5 8 9 4 1 3 3 9 4 6 7 2 ∑§ˇÊÊ - 10 (’Ë) - ““„ ªÈ⁄Ù! ◊ÿÊ ‚fl¸◊Ô˜ ÿë¿ÃÈ–Ô ÿÃÙ Á„Ô ªÃÁŒfl‚ ∑§ûʸ √ ÿ◊Ô ˜ ÁflS◊Î à ÿÔ Ô flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 9 4 3 6 7 2 1 5 8 1 6 8 2 3 5 4 7 9 ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê,Ô (‚Í⁄Ã) ÁflÁœ¬Í fl ¸ ∑ §◊Ô ˜ •ı·œ◊Ô ˜ •„◊Ô˜ ◊ʪ¸ ∞∑§Ê◊Ô˜ •‚ÈSÕÊ◊Ô˜ ŸflËŸı·œÁŸ◊ʸáÊÔÔ Ÿ ∑§Ù˘Á¬ flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 4 9 5 1 6 7 2 8 3 ‚¢⁄ÁøÃ◊Ô˜, ¬‡ÿÃÈ ÷flÊŸÔ˜– flÎ h Ê◊Ô ˜ Ô ‚ fl Ê◊Ô ˜ Œ ÊÃÈ ◊ Ô ˜ ‹Ê÷—– •ı·œÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ÃÈ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 7 2 4 8 9 5 1 6 ∞∑§Ê ªÈÁ≈U∑§Ê, ⁄ÙªÁŸŒÊŸ ‚„ÊÁÿ∑§Ê 7 2 4 3 1 6 8 9 5 ¬⁄ãÃÈ ◊◊ ªÎ „  ◊ÊÃÊ, L§ÇáÊÊ‹ÿ◊Ô˜ •ÊŸËÃflÊŸÔ˜– ÃòÊ ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô ÷ÁflcÿÁÃÔ– ¬⁄¢Ô ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 8 5 9 7 2 4 6 3 1 ⁄ÄÔÃøÊ¬Ô ◊œÈ◊„ÁŒ⁄Ùªèÿ—ÔÔ ◊ÊÃÊ◊„ËÔ L§ÇáÊ S×– ◊◊ flÎhÊÿÊ— ∑ΧÃ ‚fl◊ÊŸ— ◊◊ ¬Á⁄flÊ⁄Sÿ ‚È ⁄ ˇÊÊ ÃÈ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 6 3 1 9 5 8 7 2 4 Á¬ÃÔÊ •Á¬ •∑§S◊ÊÃÔ˜ ˇÊ× ‚fl¸◊Ô˜ ‚êÿ◊Ô˜ •ÁÃflÊÁ„Ã◊Ô˜ ¬˝œÊŸ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ßÁÖ‚fl¸∑§Ê⁄ËL§ÇáÊÊ‹ÿ ◊ÈQ§‚flÊ ¡ÿ¬È⁄– ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ SflÊSâÿ◊¢ Á òÊáÊÊ ©ÄÔ Ã ◊Ô ˜ Ô –•Áœ‚ÍøŸÿÊÔ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃÔÔ “∑§ÊÚÁê’Ÿ‡ÊŸ «˛Uª” ◊äÿ √ÿfl‚ÊÁÿ∑§ø‹ÁøòÊÔ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬ÁÃÿÃÔ˜ ©ëø ⁄ÄÔÃøʬ ÃÕÊ ÁÇ‹¬Ë¡Êß«U + ◊ ≈ U » §ÊÚ Á ◊¸ Ÿ◊œÈ◊„Ô ⁄ÙªÿÙ— ÁŸŒÊŸÊÿ „Êß«˛UÙÄ‹Ù⁄Êß«U, ∑ΧàÔflÊÔ ‚ãÃÈCÊ ÁøòÊÊ¢ªŒÊ ¬˝àÿÊ„Ê⁄Áfl◊‡Ê¸—‹fláÊÿÈQ§ªÈÁ≈U∑§Ê— ÁÇ‹◊¬⁄Êß«U+◊≈U»§ÊÚÁ◊¸ŸÔ, ◊È ¢ ’ ߸ – •Á÷Ÿ Ã Ê fl·¸Sÿ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜ “∑§Ê‹” ø‹ÁøòÊ ‚¢ ‚ Ê⁄ÊÃÔ ˜ ŒÍ ⁄  •ˇÊÿ∑ȧ◊Ê⁄— ÃÕÊ ŸÊÿ∑§— ◊äÿÔÔ •Á÷Ÿÿ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔ ‚Ê •Ê‚ËÃÔ˜– 2008 Ã◊ fl·¸ flÒÿÊ∑§⁄áʬ⁄ê¬⁄ÊÿÊ¢ ÁòÊ◊ÈÁŸÔ √ÿÊ∑§⁄áÊÁ◊Áà ‚ÍÁR§ÃËflÊ ¬˝Á‚hÊ– ÁòÊ◊ÈÁŸ¬ŒŸ ÷ªfl×ÔÔÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿ ◊È R È § ¬ á Ê ‚ÁãÖ ¬ÊÁáÊŸ— ∑§ÊàÿÊÿŸSÿ ÃÕÊ øÔ ¬ÃÜÔ¡‹— ª˝„áÊ¢ ÷flÁÖÔÔ ¬ÊÁáÊÁŸŸÊ ‚ÍòÊÊÁáÊ ¬˝áÊËÔÃÊÁŸ,‹åSÿãÃ– ÁŸ—‡ÊÈÀ∑§‚flʌʟÔ ¬⁄ãÃÈ ‹Ê÷ÊÕ¸ ‚flŸËÿÊ ¡ÊÚ Ÿ •’˝ Ê „◊; •ŸÿÙ— ¬˝‡Ê¢Á‚ÃÊ •÷flÃÔ˜– ¬⁄ãÃÈ “‚ÊÚ⁄Ë ÷Ê߸” ÁøòÊÔ ‚ÊÔ ŒÎCÔÊ mÿÙ—Ô ‚lÁŸÁ◊¸ à ◊Ô ˜ fl·¸ ò Êÿ◊Ô ˜ ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ ‚Ê •Ê‚ËÃÔ˜– ‚ÈœË⁄ Á◊üÊSÿ ∑§ÊàÿÊÿŸŸÔ flÊÁûʸ∑§ÊÁŸ ÃÕÊ ¬ÃÜÔ¡Á‹ŸÊ ◊„Ê÷ÊcÿÁ◊ÁÖ ∞Ã·Ê¢Ô ‚◊·Ê¢ ◊Í‹÷ÍÃÊœÊ⁄—⁄Ê¡SÕÊŸ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔÔ ∞·Ê ∞·Ô Ê ªÈ Á ≈U ∑ §Ê ∑§ŒÊÁøÃÔ ˜ ◊„E⁄Sÿ øÃÈŒ¸‡Ê‚ÍòÊÊÁÊáÊÔÔ, ÃòÊÔÔ ÁŸÁŒ¸CÊ •ŸÈ’ãœÊ‡Ôø– •ÊøÊÿ¸¬ÃÜÔ¡Á‹— Sfl∑§ËÿÔ¬˝øCÊ ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿÊ •ÁSÖ •¬˝ à ÿˇÊ÷Êfl◊Ô ˜ •Á¬ ø‹ÁøòÊ◊Ô ˜ “Œ ‡ ÊË ŸflËŸÁøòÊ •Á¬ ‚Ê ’ÊÚ ÿ ¡” ◊È Á Q§‹Ê÷◊Ô ˜ ŸÊÁÿ∑§Ê÷Í Á ◊∑§Ô Ê ÿÊ◊Ô ˜ ◊„Ê÷Êcÿ flŒÁÃÔ - •ÕÔ Á∑§◊ÕÙ¸ fláÊʸŸÈ¬Œ‡ÊÔ—? flÎÁûÊÔ‚◊flÊÿÊÕÙ¸ fláÊʸŸÊ◊ȬŒ‡ÊÔ—–•SÿÔ ı Ô · œSÿ ŸÊ◊ ∑§Ê⁄ÿÁÃÔ ßÁà Áfl‡Ê·ôÊÊŸ◊Ô˜ ... ∑§Ê ¬ÈŸfl¸ÎÁûÊÔ—? ‡ÊÊù¬˝flÎÁûÊ—– •Õ ∑§— ‚◊flÊÿ—? fláÊʸŸÊ◊ʟȬÍfl¸áÊ ‚¢ÁŸfl‡Ê—–“∑§ÊÚÁêÍŸ‡ÊŸ «˛Uª”ÔÔ ÿŸÔ ∞ÃÿÙ— ◊Ã◊Ô˜–Ô ÁflESflÊSâÿ‚¢ª∆UŸ— ÷flÁÖ •ÁS◊ŸÔ ˜ •ÊªÁ◊cÿÁÖ ø‹ÁøòÊÔ  ÁøòÊÊ¢ ª ŒÊ “Œ ‚ Ë ’ÊÚ ÿ ¡” •ÕÔ ∑§ ©¬Œ‡Ê—? ...ÔŸ sԟȬÁŒp fláÊʸŸŸÈ’ãœÊ— ‡ÊÄÿÔÊÔ •Ê‚‡ÔøÔæ˜ÔQȧ◊Ô˜Ô– ‚ ∞·⁄ÙªÿÙ— ÁŸflÊ⁄áÊ◊Ô˜ ‚„¡◊Ô˜ •SÿÔ ∑ȧ¬Á⁄áÊÊ◊Sÿ ©Ñπ◊Ô˜ fláÊʸŸÊ◊ȬŒ‡ÊÙ flÎÁûÊ‚◊flÊÿÊÕ¸‡øÊŸÈ’ãœ-∑§⁄áÊÔÊÕ¸Üø–Ô flÎÁûÊ‚◊flÊÿ‡ÔøÊŸÈ’ãœ∑§⁄áÊ¢ Ô Ô÷ÁflcÿÁÃ–Ô •Ã— L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô˜ ∑Î § àÔ fl Ê ∞ÃÃÔ ˜ flŒÁà ÿÃÔ ˜ Á‚¢ „ — •Á¬ ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ Áfl·ÿ ‚Ê flŒÁà ÿÃÔ˜ ∑§⁄ÙÁÖ •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ ø ¬˝àÿÊ„Ê⁄ÊÕ¸◊Ô˜– ¬˝àÿÊ„Ê⁄Ù flÎûÿÕ¸—–Ô ÃÕÊ ø Á‚hÊãÃ∑§ı◊ÈlÊ¢Ô ÷≈UÔ˜≈UÔÙÁ¡ŒËÁˇÊÃŸÔ∑ΧÃ ŒÒÁŸ∑§◊Ô˜ •ı·œÙ¬øÊ⁄◊Ô˜ •ı·œËÁ◊üÊáÊÔ •-ß-©-áÊÔ˜Ô ßàÿÊÁŒ‚ÍòÊÁfl·ÿ ¬˝ÙQ§◊Ô˜ - ßÁà ◊Ê„E⁄ÊÁáÊ ‚ÍòÊÊáÿáÊÊÁŒ‚¢ôÊÊÕʸÁŸÔÔ–¬ÈŸ— Ÿ ÷ÁflcÿÁÖ ¬˝ÊªÒflÔ •ŸÊfl‡ÿ∑§ÃàÔflÒÔ— •ı·œSÿÔ ÃSÿÊ— ¡ËflŸÔ ßŒ◊Ô˜ ≈¢U∑§Ÿ◊Ô˜ ÁøòÊÁ◊üÊáÊ◊Ô˜ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜ ¬˝Õ◊flÊ⁄◊Ô˜Ô ßàÿÊŒËÁŸ ˇÊ ò ÊÔ  ∞·ÔÊ◊ãÿÊÔ ßÃÔ—–ÔÔ ÿÊ ÿÊ ‚¢ôÊÊ ‚Ê ‚ÊÔ »§‹flÃËÔ ßÁÃÔ ÁŸÿ◊Ÿ ßà‚¢ôÊÊÿÊ— »§‹¢ ‹Ù¬Ù¡ŸÊ— Œ‡ÊflÊ⁄◊Ô˜ Œ‡ÊªÈÁ≈U∑§Ê— ◊ÊòÊÊÿÊ— flÎÁh— ÷ÁflcÿÁÃ, ÷flÁÖ ©Q¢§Ô ø ŸÁãŒ∑§E⁄áÊÔ ∑§ÊÁ‡ÊÔ∑§ÊÿÊ◊Ô˜ -‚flãÃÔ S◊– ∑§ÊÚÁê’Ÿ‡ÊŸ ÿÁŒÔ ∑ȧ¬˝÷Êfl◊Ô˜Ô ‡Ê⁄Ë⁄ ŒÎ‡ÿÃÔÔ √ÿfl‚ÊÁÿ∑§ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜ ‚„∑§‹Ê∑§Ê⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ‚Ê •flŒÃÔ˜Ô ‚ʄʃÿ◊Ô˜ ÃÿÊ ‹éœ◊Ô˜–Ô •òÊÔÔ ‚fl¸òÊÔ ‚ÍòÊ·ÈÔ •ãàÿ fláʸøÃÈŒ¸‡Ê◊Ô˜– œÊàflÕZ ‚◊ȬÊÁŒC¢ ¬ÊÁáÊÔãÿÊŒËCÁ‚hÿH«˛UªSÿ •Êª◊Ÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ÃŒÊ ∑§S◊ÊÃÔ˜Ô ∑§Ê⁄áÊÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝’ãœ ÁŸêÔŸÙQ§Ê—Ô Áfl·ÿÊ— ÁŸÁŒ¸CÊ— ÷ÁflcÿÁãÖ – ¬˝àÿÊ„Ê⁄‡Ê錕ո∑§Ê·Ô •ÁÃÁ⁄ÄÔÃ◊Ô˜ ÷Ê⁄◊Ô˜ ÷flÁà ßÁà ôÊÊÃÈ◊Ô˜ ’ÒlÊ—Ô ©ûÊ◊øÁ⁄òÊ · È ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ÃSÿÊ— ◊ÃÔ ø‹ÁøòÊˇÊòÊÔ ∑§ûÊÈ ¸ ◊ Ô ˜ ‚Ê ∞ ë ¿ÃÔ ˜ – Ô √ÿfl‚ÊÿÔ ŒÎ C Ô ˜ ÿ Ô Ê Ô SflM§¬ÁŸfl¸øŸ◊Ô˜– – ¬˝àÿÔÊ„Ê⁄‚¢ÅÿÊÁŸœÊ¸⁄áÊ◊Ô˜– – ¬˝àÿÊ„Ê⁄ÿÙª¬˝Á∑˝§ÿÊ– – ◊Ê„E⁄‚ÍòÊ-¬ÁÃcÿÁà ¬⁄◊Ô˜Ô ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •‚◊Õʸ — ÷ÁflcÿÁÖ ¬ÊÁáÊÔÁŸ‚ÍòÊÿÙ◊¸äÿ ¬˝àÿÊ„Ê⁄Sÿ SflM§¬◊Ô˜– – ¬˝àÿÊ„Ê⁄SÿÙg‡ÿ◊Ô˜– – ©¬‚¢„Ê⁄—–∑§ÀÿÊáÊÊÿÔ Ô ∞·Ê ‚ fl Ê ◊ÈÄÕı·œÔÁflÃ⁄áÊ∑§Êÿ¸ 14 Ô “„¡Ê⁄Ù¥ øı⁄ÊÁ‚⁄ ◊Ê” •Áœ∑§◊Ô ˜ äÿÊŸ◊Ô ˜ ÃÕÊÔ Ô 2005 Ã◊Sÿ ŒËÿÃ– - Œfl‚È¡Ÿ ◊Èπʡ˸, ÿÊŒfl¬È⁄—•ÁŸflÊÿʸ ßÁà ¬˝∑§Ê⁄ÔÊ— ªÈÁ≈U∑§Ê— ŒÊSÿãÃ– 27 Ÿflê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ⁄ÁflflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 ߟ ≈Uø >> >> >> >> >> ∑§Ù◊«UË Ä‹’ >> 06.30 >> >> >> >> >> >> ÁŒ‹ „Ò ÃÈê„Ê⁄Ê >> 07.00 Á„‹ ‚Ù¥ª ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ≈U‹Ë ’˝Êã«U ∞∑§ ¡ÙÁ‡Ê‹Ê «UÄ‚≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> ≈U◊˸Ÿ≈U⁄-3 07.30 ∞∑§ Ÿ¡⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÷ÁQ§ >> >> >> >> >> 08.00 ¤Ê‹∑§ ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U >> >> >> 08.30 ¡Ù߸‹ •ÙS≈UË¢ª ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’Ê’Ù‡ÊÊ >> >> >> >> >> 09.00 Ÿ◊SÃ Á‚Ÿ◊Ê ‚Ê߸’Ê’Ê ∑§Ù◊«UË >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U œ •Ù¬Ÿ >> œ ≈U˜flË‹Êß≈U ‚ÊªÊ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 >> >> >> ªÙ«U ÃÍ‚Ë ª˝≈U „Ù ’˝∑§ •Ê™U≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ øŸ ∑ȧ‹Ë ∑§Ë ◊ÒŸ ∑ȧ‹Ë >> 10.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ ◊ÊS≈U⁄ >> >> »˝§ã«U >> >> >> 11.30 >> >> >> >> >> >> >> œ ’Ÿ¸ 12.00 >> ◊ÊS≈U⁄ ⁄Ù’≈U >> ◊Á‹‡ÊÊ œ •Ù¬Ÿ ÷¡Ê »˝§Êÿ 12.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 01.00 >> Á¡¢ŒªË >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 01.30 >> >> >> >> >> >> >> œ ’Ÿ¸ ‚Ȭ⁄◊‚Ë 02.00 >> >> >> ߇∑§ S≈˛UË¢ª ≈˛UÊÿ‹ >> >> >> 02.30 >> >> >> >> >> >> ∞∑§ „Ë ⁄ÊSÃÊ >> 03.00 >> >> >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 03.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 04.00 S≈UÊÿʸ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄Ù«∏U¬Áà >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> œ ∞ ≈UË◊ 04.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 05.00 >> flÙã≈U«U >> >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> >> 05.30 >> >> >> Á»§⁄ „⁄Ê»§⁄Ë >> >> Ã∑§ÁŒ⁄flÊ‹Ê >> 06.00 >> >> >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ ∞Ä‚ ªê‚-16 >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 •Ê¬ ∑§Ê ‚¬ŸÊ >> >> >> Ÿ‚‚⁄Ë ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> •Êß ‹fl ÿÈ 07.30 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ >> ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 08.00 >> ⁄Ù∑§ S≈UÊ⁄ •ŒÊ‹Ã >> ŒflÊ⁄ËS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ ∞flÙ«¸U >> 08.30 S≈UÊ⁄ÿÊ >> >> >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ∑§Ù◊«UË ‚∑¸§‚ «U’‹ œ◊Ê‹ ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª œ ¬Êfl⁄ •Ù»§ ŸÊÁŸ¸ÿÊ œ «U •Ê»§≈U⁄ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 S≈UÊ⁄ÿÊ ◊ÊS≈U⁄ >> >> ’˝∑§ •Ê™U≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ >> ∑§’Ë‚Ë >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 11.00 >> >> >> >> «UÄ‚≈U⁄ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> ≈U◊˸Ÿ≈U⁄ 11.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 27 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ⁄ÁflflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ßÁÄʂ ŸÊ◊ ÷ÍàflÊÁ¬Ô Áfl‹È#◊Ô˜ ¬˝ÊøË⁄◊Ô˜ ∑ȧê÷‹ª…Ô ŒÍª¸Sÿ ÁŸÁπ‹ÊÁ¬ÔÔ ãÿÊÿ-√ÿflSÕÊÔ ∑§Áìÿ- ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê Á‡ÊˇÊÊÿÊ◊Ô˜ Áfl∑§Ê‚— Áfl‹ê’Ÿ ∞flÔ ¬⁄◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜Ô ÃÈ ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿÊ flÊÃʸ ÿÃÔ˜Ô ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÔ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ¬˝ÊøËŸÁÄʂSÿ ÁflS◊⁄áÊ◊Ô˜ ∑ȧÁŸÁáʸÿ∑§Ê⁄áÊÊÃÔ˜ ŒÍÁ·ÃÊ Ÿ ÷ÁflÃÈ◊„¸ÁÃÁ‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪÊÿÔ ŸÍß◊Ô˜ ÁŸÿ◊◊˜ ∑ΧÃ◊Ô˜– ∑§ãº˝Ëÿ ◊ÊäÿÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊʬÁ⁄·ŒÊ ŸflŒ „ ‹Ë– ÷Ê⁄ÃSÿ Œ‡ÊÊÁœ∑§‚#‡ÊÃÙûÊ⁄ÊC˛‚„ù¢ •Á÷÷Ê·Ã ∑ȧê÷‹ª…◊ÔÔ˜ 36 Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ S◊–¬˝øÁ‹ÃÊ◊ÔÔ˜ Á‡ÊˇÊÊŸËÁÃ◊Ô˜ ÔŸ ∑§fl‹◊Ô˜ Ÿfl◊Ë∑§ˇÊÊ× •Á¬Ô ÃÈ ·DË∑§ˇÊÊÿÊ- (©Œÿ¬È⁄◊Ô˜)– ‚◊ª˝ ‚¢‚Ê⁄ ¬⁄ãÃÈÔ fl·Ê¸ÿÊ ∑§Ê⁄áÊàflÊÃÔ˜ •l ¬ ˝ œ Ê Ÿ - ã ÿ Ê ÿ Ê œ Ë ‡ Ê  Ÿ ÁfllÃ– üÊË ∑§¬ÊÁ«UÿÊ •l ‚Ù˘’˝ fl ËÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ∑ȧê÷‹ª…SÿÔ ŒÍª¸Sÿ Áfl·ÿÔ •Sÿ ŒËÉʸ Ã Ê 10.5 ãÿÊÿ◊Í Á ø Ÿ Ê ∞ø.∞‚. ŸflÁŒÑÿÊ¢ ÁflÁœ- ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§ÊÔ SflÁŸœÊ¸Á⁄ÃÔ ¬˝áÊÿŸ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ ÉÊÙ·áÊÔÊ •÷flÃÔ˜– •Ã— ⁄ÊÖÿÔ •ÁS◊ŸÔ˜ ∞ÃÊ◊Ô˜ ‚fl¸ •flªÃÊ— ‚Áãà ÿÃÔ˜Ô Á∑§.◊Ë≈U⁄◊Ô˜ ¬Á⁄Á◊ÃÔ◊˜Ô •ÁSÖ ∑§¬ÊÁ«UÿÊ-flÿ¸áÊÔÔ ¬˝ÙQ¢§Ô ÿÃÔ˜ ÁŒfl‚◊Ȭ‹ˇÿ •ÊÿÙÁ¡Ã ˇÊòÊcflfl ∑§Êÿ¸ ∑ȧÿʸÃÔ˜,√ÿflSÕÊ◊Ô˜ •ÊŸÃÈ◊Ô˜ Áfl÷ʪËÿÔÔ ∑§Êÿʸ‹ÿ·È ÿÈh⁄ËàÿÔÊ ©l◊— ¬˝ø‹ÁÖ ÁŸÁπ‹ÊÁ¬ÔÔ ãÿÊÿ-√ÿflSÕÊÔ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ‚◊Ê⁄Ù„ ‚¢ ‚ ŒÔ — ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ øÔ Ô¬Ê∆UK∑˝§◊ ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ ∞∑§ÊãÃ◊Ô˜ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ¬Ífl¸ ◊ÊäÿÁ◊∑§ SÃ⁄ ÁflESÿ ÁmÃËÿ◊Ô˜ ’΄àÔÃ◊◊Ô˜ ÷Ê⁄ÃËÿ ¬È ⁄ ÊÃàfl ¬˝ÊøË⁄◊Ô˜ ‚ÈŒËÉʸ◊˜Ô 36 Á∑§.◊Ë. Áfl÷ʪSÿ •Áœ∑§Ê⁄Ë ∑§Áìÿ-∑È § ÁŸÁáʸ ÿ ‚ı¡ãÿ ∑§Êÿ¸ˇÊòÊ·È „SÃˇÊ¬¢•Á¬ ◊ÊŸ∑§ÁfllÊÿÊ—Ô ¬∆UŸ¬Ê∆UŸÿÙ— ¬˝flûʸŸ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ßÁà •ŸÈ÷fl— ∑§Ê⁄áÊÊÃÔ ˜ ŒÍ Á ·ÃÊ ŸÁ∑˝§ÿÃ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊÔÔ– ¬⁄ãÃÈ ŸÍß ¬Ê∆UK∑˝§◊Sÿ ¬˝áÊÿŸŸ Á‡ÊˇÊÊÔÁfl÷ʪSÿÔ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÷ÇÔŸàÔflÊÃÔÔ˜ ÷¢ fl ⁄‹Ê‹ ª◊ Ã Ë ∞fl◊Ô ˜ ÷ÁflÃÈ ◊„¸ÁÖ ÃŸÃŒÁ¬ÔÔ  •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) ŸÒfl ÁflŒÔäÿÊÃÔ˜Ô– •Á¬ ø, ãÿÊÿÔ¬ÊÁ‹∑§ÊÿÊ ‚¢ ¬ ˝ Á à ‚Êœ¸ Œ ‡ÊÁ∑§.◊Ë. ∞◊.∞‚.⁄ÊflÃÔ˜ •flŒÃÊ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§—∑§Êÿ¸◊Ô˜ Ÿ ‚◊ÊåÿÃ– ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •fl‡Ê·◊Ô˜ SÕËÿÃ– •Sÿ ŒÍª¸Sÿ Á÷ûÊÔ ¬ÈŸ— S¬CË∑Χâ ÿÃÔ˜ ‚ê¬˝Áà Œ ‡ ÊSÿ ‚◊ª˝ - ©ëøÃ◊Ô - ãÿÊÿÊ‹ÿ Ô ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— Áfl∑§Ê‚Êÿ ‚◊ÊÁœ∑§Ê ∞ÃÃÔ˜ •Õ¸◊Ô˜ Á‡ÊˇÊ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ√ÿflÔSÕÊ •Á¬ ÷flÃÈ– ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ßÁÄʂSÿ ¬Î c Ô ∆ UÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ Ÿ Á∑§◊ÔÁ¬ •flÁ‡ÊCÊÁ÷ÿ٪ʟʢ •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê ⁄øŸÊÁà◊∑§Ê ÷ÍÁ◊∑§Ê◊äÿ ŸÍß ¬Ê∆UK∑˝§◊ÔSÿ L§¬⁄πÊÁŒÁfl·ÿÔ ‚êÿ∑§Ô˜ ôÊÊŸÙŒÿ— ∑§Õ◊Ô˜ ÷flÃÔ˜ •SÿÙ¬Á⁄Ô ’„È ‹ Ê øøʸ ¬˝ S ÃÊfl◊Ô ˜ flø Ã Ô  – •Sÿ ‚¢ Å ÿÊ ∑ § fl‹¢ ÁŸÁœ ‡Ê◊ʸ ÁŸflÙ¸…√ÿÊ–ÃSÿÙ¬Á⁄ øøʸ— ÷flãÃÔÈ– ÿŒÊ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ— ÃÕÊ Á‡ÊˇÊ∑§Ê— Á◊Á‹àÔflÊ •Ê‚ËÃÔ˜– ÁŸ◊ʸáÊÔ ¬ÿʸ#◊Ô˜ œŸ◊Ô˜ √ÿÿËÔ∞fl Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁãÃ ÃŒÊ ‚È»§‹◊Ô˜ ‹åSÿÃ •ãÿÕÊ ¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ÷Ê⁄ÃËÿÔ ¬È⁄ÊÃàflÔ Áfl÷ʪŸ ÷ÁflcÿÁÖԟflËŸË∑§⁄áÊ flÎÕÊ œŸ„ÊŸ— ‡Ê¢∑§ÊÔ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÃÔ˜Ô ‚È⁄ˇÊÊ∑§Êÿ¸◊Ô ˜ Á∑˝§ÿÃ fl·Ê¸ÿÊ— ∑§Ê⁄áÊŸ 1973 ¬ÊÁ∑§SÃÊŸŸ •»§ªÊÁŸSÃÊŸ-‚ËÁêÔŸ flø◊ÊŸ— ¬Ífl¸ ◊ÊäÿÁ◊∑§Á‡ÊˇÊÊSÃ⁄Ô ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ¬Ê⁄¢¬Á⁄∑§ Áfllʬ˝ŒÊŸ◊Ô˜ ¬˝ø‹ÁÖ ÃSÿÙ¬Á⁄Ô ¬˝‡ÔŸ— •Êªë¿ÁÖ ∞ÃÃÔ ˜ ¬Î ë ¿ÿÃ ÿÃÔ ˜ Ã◊fl·¸ •Sÿ ÷ÇÔŸÊfl‡Ê·— flø à  – ∑È § òÊÁøÃÔ ˜ •Sÿ ŸÒ≈UÙ-‚ŸÊèÿ— ¬Á⁄¬ÍÁø-◊ʪ¸— ‚◊fl⁄ÙÁœÃ—¿ÊòÊÔÊ— ¬˝ÊøËŸ-‡ÊÒ‹Ë◊Ô˜ •ŸÈ‚ÎàÿÔ ¬Ê∆U◊Ô˜ ¬∆UÁãÖ ‚◊ª˝ ⁄ÊÖÿÔ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ ∑§⁄ÊøË– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ¬ÊÁ∑§SÃÊÔ Ÿ ËÿÔ ‚Ò ã ÿùÙÔ Ã ‚Ê¢ Ô ¬È⁄ÊÃàÔflÁfl÷ʪ— Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ ©ëøÃÊ ÃÈ 70 »§Ë≈U Ô•ÁSÖÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ‚◊ÈÁøà ‚¢Åÿ∑§Ê— Á‡ÊˇÊ∑§Ê— Ÿ Ÿ ‚ÁãÖ •Á¬ ø ÿ ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ‚Êá«U ∑ §Ù≈U « U Ë ¬˝ Ê ãÃ 600 ÿÊÁœ∑§ÊÁ⁄Á÷⁄ÊÁˇÊ#¢ ÿÃÔ˜ ““ŸÒ≈UÙ”” - flQ§√ÿÊŸÈ ‚ ÊÁ⁄, •∑§Ê⁄áÊÊ∑˝ § ◊áÊÁ◊Œ¢∑§øŸÔ ‚flÊ⁄ÃÊ— Ã ÃÈÔ ¬∆UŸÊÃÔ˜ Á÷ãÔŸ◊Ô˜ •ãÿ·ÈÔ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ∑§◊¸‚ÈÔ √ÿSÃÊ— ŒÍª¸SÿÔ ‚ê◊ÊŸÁfl·ÿ Ÿ ÃÈÔ »È§≈U, ’Ê◊áÊflÊÔÔ ÃÊ‹Ê’‚◊ˬÔ ßàÿSÿÔ ©Ô Œ Ô ª ˝ ÿ ÊŸÒ — ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÊ- ◊Ù„ê◊Œ-¡ÊŸ¡ÊÃËÿ ˇÊòÊÔ ‚¢flÎûÊ◊Ô˜–ÔßÁà ¬˝ÃËÿÃ– ¡ŸªáÊÔŸÊ◊Ô˜ ‚ÊˇÊ⁄ÃÊÁ÷ÿÊŸ◊Ô˜, SflÊSâÿ ‚¢’¢œË ∑§Êÿ¸∑˝§◊◊Ô˜ ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— Ÿ •Á¬ ‚¢SÕÊ— 350 »È§≈U ÃÕÊ „ÀÿÊ∑§Ù≈U »§ªÊÁŸSÃÊŸ-‚ËÁêÔŸÔ ÁflÁ„ÃÊ∑˝§◊áÊ·ÈÔ ¬˝ à ÿÈ û Ê⁄ ∑È § Á¬Ã Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ŸflÊÔ,Ô ‚fl¸òÊ ∞Ã Á‡ÊˇÊ∑§Ê— •„ÁŸ¸‡Ê◊Ô˜ ‚flÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– ¬˝øCÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– 1960 ‚Í⁄¡¬Ù‹ ’Ê⁄Ë ‚◊ˬÔ 200 ¬ÜÔøÔÁfl¢‡ÊÁ× ¬ÊÁ∑§SÃÊŸËÿÔ-‚ÒÁŸ∑§Ê— •»§ªÊÁŸSÃÊŸ-‚ËÁêÔŸ flø◊ÊŸ— ŸÒ≈UÙ- Ã◊fl·¸Ô •Sÿ ŒÍª¸SÿÔÔ ‹ê’— »È§≈U ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÷ÇÔŸÊ— ‚ÁãÖ ÁŸ„ÃÊ—– ‚ŸÊèÿ— ¬Á⁄¬ÍÁø-◊ʪ¸— ‚◊fl⁄ÙÁœÃ—– ÁfllÊ‹ÿ · È ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã Á‡ÊˇÊ∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ ‚¢ Å ÿÊÿÊ◊Ô ˜ „˝ Ê ‚àfl◊Ô ˜¬˝◊Èπ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ŸÍßÃÿÊ ¬ÊòÊÃʬ⁄ˡÊÊÿÊ—Ô ¬˝ø‹Ÿ◊Ô˜– SÔŸÊÃ∑§ÙûÊ⁄Ô- ∑˝§◊‡Ê— ¬ÊŸ v... ‚ ¢ S Õ Ê Ÿ Ê ◊ Ô ˜ ¬˝ Á Ã’¢ œ Ÿ◊Ô ˜ Ô Áfl⁄Ùœ◊Ô ˜Á‡ÊˇÊÊ¢¬˝Êåÿ •Á¬ ¬ÊòÊÃÊ ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ •ŸÈÃËáÊʸԟԘ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— Á‡ÊˇÊ∑§ÃÊ◊Ô˜ ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹ ¬˝◊ÈπÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊÊ◊Ô˜ ÁflL§h ∑§Á⁄cÿÊ◊—– ãÿÊÿʜˇÊŸ flÒŒÁ‡Ê∑§◊Ô˜ ¬˝◊∑§ûÊȸ◊Ô˜ •‚»§‹Ê— ÷flÁãÖ ÿ ø ‚»§‹Ê— ÷flÁãà Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‡ÊˇÊáÊ ÃŒÊÔ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ◊ŸÙ÷Êfl◊Ô˜ ÁflÔ · ÙŒÔ ˜ ª Ê⁄◊Ô ˜ •Á¬ Ÿ ŒûÊ◊Ô˜ ÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô SflË∑§Êÿ¸◊Ô˜ ¬¢ ¡ Ê’Sÿ ¬Í fl ¸ ◊ È Å ÿ◊¢ ò ÊË •◊Á⁄¢ Œ ⁄Ô Á‚¢ „ SÿÁflÁœ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊSÿÔÔ ¬ÎÕ∑§Ô˜ ¬˝’ãœ◊Ô˜ Ÿ ÷flÁÖ •Ã— ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ Ÿ ∑§— ¡ÊŸÊÔÁÃÔ– ∑˝§ÙÁœÃÊ— ∑§Á⁄cÿÁÖ”” ¬⁄◊Ô ˜ ÃSÿ •ãÃÁŸ¸ Á „Ã◊Ô ˜ ¬˝◊¡ËflŸ◊Ô˜ ∑§ÁÃŒÍ⁄¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ flÊSÃÁfl∑§◊Ô˜, ‚»§‹◊Ô˜ flÊŒÊÃÔÈÔ ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê ‚fl¸∑§Ê⁄— ¬˝øCÔ◊ÊŸ— ÷flÃÈ ßÁÃÔ Á‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪ¬ˇÊ×ÔÔ ÁŸfllÃ– ÷ÍàÔflÊ Ã ÿÃÔ˜ Á∑§◊Á¬Ô ÃSÿ •Êpÿ¸ ◊ Ô ˜ Ô ÿÃÔ ˜ •Sÿ ◊ÊŸflËÿ ∑˝§Ùœ¡ÊÃ◊Ô˜Ô fløŸ◊Ô˜ ßàÿSÿ Áfl·ÿÔ Ÿ Á∑¢§ÁøÃÔ˜Ô ∑§ÕÁÿÃÈ◊Ô˜ ‚◊Õʸ— flÿ◊Ô˜– ‚àÿÊ‚àÿ◊Ô˜Ô •Á¬ Ÿ ∑§— Áflœ ÿ ∑§Sÿ ‚◊Õ¸ Ÿ Êÿ Ÿ Áfl‡Ê·áÊÔ ª˝„ËÃ√ÿ◊Ô˜Ô– ¬⁄ãÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ ‚àÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ÁŸflÊÁ‚ŸËÔ ’ÙœÈ◊Ô˜ ¬Ê⁄ÿÁÖ ‚¢‚ÁŒ øøʸ Ÿ ¬˝Ê⁄éœÊ ¬⁄ãÃÈ ©ëøÃ◊Ô ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ““•L§·Ê •Ê‹◊Ô˜Ô”” ÿÊ ¬˝Á‚hÊ ¬òÊ∑§Ê⁄ ÃÕÊ ªÊÿ∑§SÿÔÔ •ÃÔ — ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ©¬Á⁄ •SÿÊŸÈ ë ¿ Œ Sÿ ¬˝ Ê L§¬— ¬˝ Ê ÄÔ Ã Ÿ ãÿÊÿʜˇʗ •ŒŸÊŸ ‚Ê◊Ë◊„ÙŒÿSÿÔ ◊ÊÃÎ√ÿÊ ∞fl– •◊Á⁄ãŒ⁄SÿÔ ÁŸÿ¢òÊáÊ◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ◊Ê∑¸ § á« U ÿ ∑§Ê≈U ¡ Í •L§·ÊÿÊ ‚„ ¬˝◊‚¢’¢œ◊Ô˜ Ÿ ¬˝ÊøËŸ◊Ô˜– mÿÙ— ◊äÿ ‚¢ ‚ ÁŒ •ÊªÊ◊Ë ∑§ÕÿÁÃÔ ÿÃÔ ˜ ∑§ËŒÎ‡Ê◊Ô˜ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ •SÿÙ¬Á⁄ Áfl‡Ê· øøÊ¸Ô ¡ŸÊ— Ÿ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸ ‚òÊ ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§ÔÊ ∑ȧfl¸ÁãÁÃÔ S◊– Sfl×ÔÔ •L§·Ê •Ê‹◊Ô ÷Ê⁄ì˝ÊãÃÔ •Êªàÿ Áflœÿ∑§Sÿ √ÿflSÕÊ ÷Ê⁄ÃËÿ ¬òÊ∑§Ê⁄¬Á⁄·ÁŒÔÔ ‚fl¸◊Ô˜ ‚ãŒ„◊Ô˜Ô ŒÍ⁄Ë∑ΧÃflÃË ÃÕÊÁ¬ •ŸÈ◊ÙŒŸÊÿ ‹Ù∑§Ã¢òÊSÿ Áfl‡Ê·— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÁ‚Ô •lÊÁ¬ ÁmœÊ fløÃ– ‹ÈÁœÿÊŸÊŸª⁄Sÿ ÁfløÊ⁄— ¬˝ø‹ÁÖ •ÊœÊ⁄— ∞fl– ‚fl¸ ◊ı‹ÊŸÊ mÊ⁄ÔÊ ÃÈ •L§·Ê ©¬Á⁄ ¬˝ÁÒ㜟◊Ô˜ SÕÊÁ¬Ã◊Ô˜– •Sÿ Áflœÿ∑§Sÿ ¡ÊŸÁãà ÿÃÔ ˜ ¬⁄ãÃÈÔ •◊Á⁄ãŒ⁄áÊ øÃÈ⁄ÃÿÊ •L§·ÿÊ ‚„ Á◊Á‹àÔflÊÔ ŸÊ◊ ãÿÊÿʜˇÊ- ãÿÊÿʜˇÊÊ— ¬ÈSÃ∑§Ùã◊ÙøŸ◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ŒÊÁÿàfl‚¢¬ÛÊ Á’‹ ãÿÊÿ¬˝ Œ ÊŸ∑§Ê‹ ’„Ȭ˝ÿàÔŸŸ •Á¬ •◊Á⁄ãŒ⁄Ô Á‚¢„ ÁŸflʸøŸ ¡ÃÈ◊Ô˜ ÿòÊ •ŸÈ ë ¿ Œ 3 (2) flÊÃʸ„⁄ÊáÊÊ¢ ‚◊ˇÊÔ ∑§Õ◊Ô˜ SflÀ¬◊Ô ˜ flŒÁÖ ‚¢ ‚ ÁŒ •‚◊Õ¸— •÷flÃÔ˜–Ô •ŸŸ ¬˝◊¬˝∑§⁄áÊŸÔ ÃSÿ ÷ÁflcÿÁÃÔ˜ (∞»§) ◊äÿ ¬Á⁄fløŸSÿ •ÊªÃÔ— ßÁà ªÙ¬ŸËÿÃâÿSÿ flÊøS¬ÁÃŸÊ •Á¬ ∞Ãʌ·ÊË ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§◊Ô˜ ¡ËflŸ◊˜ •Á¬ •‚È⁄ÁˇÊÃ◊Ô˜Ô ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– •„◊ŒÊ’ÊŒ ÁSÕÃ ◊„Êà◊Ê ªÊ¢œË •ÊüÊ◊ •»§¡‹ ªÈL§ ÃÕÊ ∑§‚Ê’ mÿı—ÔÔ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ŸËÿÃÔ– •ŸÈë¿Œ◊Ô˜ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜Ô flÊ ∑§Õ◊Ô˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ •flSÕÊ œÊÿ¸ à  – ◊Í û ʸ ÿ — ◊ÎàÿÈŒ¢«UÊÿÔÔ ŸÊªÁ⁄∑Ò§— Áfl‡ÊÊ‹◊Ô˜ ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ •Ê¢ŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ∑ΧÃflãÃÔ—– ßàÕ◊Ô˜ ¬∆UŸËÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ - ““∑§— ∞fl ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ßàÿSÿÔ ©¬Á⁄ ◊Í∑§Ê— •Ã— ∞Ã ãÿÊÿ◊Íûʸÿ— •Á¬Ô ãÿÊÿʜˇʗ øøÊ¸Ô üÊÈÿÃ– ¬Ífl¸ ãÿÊÿʜˇÊÔ— ∑§âÿãÃÔ– ∑§fl‹◊Ô˜ üÊÈáflÁãà ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊˜Ô ⁄Ê¡ŸÒ Á Ã∑§flÎ Ã ÊãÃ ÷ʪ◊Ô ˜ Á‡Êfl∑ȧ◊Ê⁄ ‡Ê◊ʸ flŒÁà ÿÃÔ˜ ÃÕÊ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ŒŒÁãÖ ª˝„ËÃÈ◊Ô˜ Ÿ ÿÙÇÿ— ÷ÁflcÿÁà ÿÊflÃÔ ˜ ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ Ô ∞Ã · Ê◊È ¬ Á⁄ •ãÿflÃÔ ˜ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà •¬Ífl¸⁄ËàÿÔÊÔ ß¸Œ¬Ê∆UŸ◊Ô˜ ÃÕÊ ⁄Ê¡∑§Ê⁄áÊÁfl·ÿ ãÿÊÿʜˇÊÔÊŸÊ◊Ô˜ ◊ıÁπ∑§ •ÿÕÊøøÊ¸Ô Ÿ ∑§⁄áÊËÿÔÊ ∞fl– ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ¡ŸÃÊÿÊ— ‚ê◊ÈπÔ Á∑§◊Á¬ Ÿ ◊Ã◊Ô˜Ô Áfl«UËÿÙ ⁄∑§Á«ZUª Ÿ ¡S≈U Ë ‚ ÷L§øÊ •flŒÃÔ ˜ »§ÊÁ¡‹∑§Ê– ߸Œ ◊È’Ê⁄∑§ ◊„Ùà‚fl Á◊òÊÊÁáÊ ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ Á◊‹ÁãÃÔ– ◊ÈÁS‹◊Ô ÷˝ÊÃ⁄—ÔÔøÔ Á◊CÊÔÛÊÊÁŸ ÁflÃ⁄ÁãÖ ¬⁄ãÃÈ •ÁS◊ŸÔ˜ fl·¸ •òÊÔ ‚fl¸ Á◊Á‹àÔflÊÔ Sflʜ˟ÃÙûÊ⁄߸Œ∑ΧÃ flÁŒcÿÁÖ ãÿÊÁÿ∑§ ÁfløÊ⁄ʜ˟ ÷flÁÃÔ ÃÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ÃSÿ fløŸSÿ ¬˝ ◊ ÊáÊÊ÷Êfl— •‡ÊËÁì˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ãÿÊÿʜˇÊÊ— ‚ÊœÈ ◊ ʪ ¸ ““yz{ ¡ê‚””Ÿ◊Ê¡◊Ô˜ •¬∆UŸÔ˜–Ô ŒËÉʸ∑§Ê‹ 64 fl·¸èÿÔÔ— ∞·— SflåÔŸ— ‚¢¬˝ÁÃÔ ¬ÍáʸL§¬ÃÊ◊Ô˜ ¬˝Ê#flÊŸÔ˜– ÁŸáʸ ÿ ◊Ô ˜ •Áœ∑Î § àÿÔ ÷ÁflcÿÁà •Ã— •SÿÙ¬Á⁄Ô ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ∑È § fl¸ Á ãà •Ã— ÷Ê⁄ìÊÁ∑§SÃÊŸÿÙ— Áfl÷Ê¡Ÿ ‚◊ÿÔ ¬¢¡Ê’Sÿ ∞·— ª˝Ê◊— ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ‚Ë◊ÊÿÊ◊Ô˜ Sfl◊ÃÊ◊Ã◊Ô ˜ Ô Ÿ Áfl‡Ê · øøʸ Ÿ ∑§⁄áÊËÿ– ◊ıÁπ∑§ÙÁÄÔ Ã — ÁflflÊŒSÿ•ªë¿ÃÔ˜– ◊ÁS¡Œ◊äÿ Á„ãŒÈ¡ŸÊ— •fl‚ŸÔ˜– fl∑§»§◊¢«U‹Ÿ •Sÿ ◊ÁS¡ŒSÿ SÕʬÔÁÿcÿÁÖ ÁflÁœ¬Ífl¸∑§◊Ô˜ Á∑§Ô ◊ ∑§ÁÕÃÁŸáʸ ÿ Ù¬Á⁄Ô ¬Á⁄‚⁄ Ÿ SÕʬŸËÿÊ ßÁÖ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜•Áœª˝„áʬ˝‚¢ª◊Ô˜ ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ŸËÃflÊŸÔ˜– ¬⁄ÔãÃÔÈ •œÈŸÊ ¬⁄S¬⁄Á◊Á‹àÔflÊ ‚ÊŸãŒŸÔ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ•òÊ ∑§Ê◊⁄Ê Á„ãŒÈ ¬Á⁄flÊ⁄— SflâòÊÃÊÁŒfl‚◊Ô˜ ¬ÊÁ‹ÃflÊŸÔ˜– Ã× ◊ÈÁS‹◊ ¡Ÿèÿ— ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜◊ÁS¡ŒÔ ŒÊŸ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– •Ã— fl∑§»§’Ù«¸USÿ ¬˝◊Èπ— ◊È„ê◊ŒÔ ©S◊ÊŸ ⁄„◊ÊŸË ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/-‹ÈÁœÿÔÊŸflË ©¬ÁSÕ× ‚ŸÔ˜Ô ߸Œ¬Ê∆USÿ ¬∆UŸ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ÷ªfl× üÊËø⁄áÊ ∞·Ê H flø◊ÊŸŸ ∑§Ê‹Ÿ fløÿÁãà ÁfløˇÊáÊÊ—H¬˝ÊÕ¸ÔŸÊÔ fløÃ ÿÃÔ˜ ÷˝ÊÃÎ÷ÊflSÿ ∞·— Öfl‹ãÃÔ— ¬˝◊ÊáÊÔÔ— ÁŸàÿ◊Ô˜ ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§— ÷flÃÈ– - ““yz{ ¡ê‚”” «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×