2011-11-26 Vishwasya Vrittantam

768 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-11-26 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 211 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ ∞∑§◊ á ÁŒŸÊVU - 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 211 á Date : 26-11-2011, Saturday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ÷ÍÁ◊-•Áœª˝„áʬ˝‚¢ª— Ÿ Áfl‡Ê·—Ô Ô ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 25 ¬Áp◊ ’¢ª¬˝Œ‡Ê ÁflŒ‡ÊÊÃÔ˜ ÁŸfl‡Ê∑§ÊŸÔ˜Ô •Ê∑§·¸ÁÿÃÈ◊Ô˜◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊ ÿÙ¡ŸÊ ¬˝SÃÈÃÊ– ⁄ÊC˛¬ÁÃÔÔ òÊËÁŒfl‚ËÿÿÊòÊÊÿÊ◊Ô˜Ô ¡êÔ◊Í-∑§‡◊Ë⁄ ⁄ÊÖÿ •Êªë¿Áà ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •ÄÔÃÍ’⁄◊Ê‚Sÿ •CÊÁfl¢‡ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ üÊËŸª⁄Ô ‚Áê◊‹ŸË◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ◊ÈÅÿ◊ãòÊÔË—ªÃÔ ·áÔ◊Ê‚ÊèÿãÃ⁄ •ÁS◊ŸÔ˜ ÃÈ ÁŒÑËŸª⁄ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ¬˝◊ÈπÒ— •Áœ∑§ÊÁ⁄Á÷—Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸◊˜Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ¡êÔ◊Í, ÁŒ. 25 Ô ‡ÊÊÁãà ‚È ⁄ ˇÊÿÙ— •ááÊÊ „¡Ê⁄ ©¬Á⁄⁄ÊÖÿÔ ÁŸfl‡Ê∑Ò§— 56,000∑§ÙÁ≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊÁŸ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ⁄ÊC˛¬ÁÃÔ— ¬˝ÁÃ÷Ê ¬Ê≈UË‹ ◊„ÙŒÿÊ ªÈL§flÊ‚⁄Ô ¬ÈŸSÕʸ¬Ÿ◊Ô˜Ô, ¬ÿ¸≈U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁh—Ô •ÊŒËÁŸÔ ‡Ê⁄Œ¬flÊ⁄SÿÔ ¬˝àÿÊ∑˝§◊áÊ◊Ô˜ÁŸfl Á ‡ÊÃÊÁŸ ßÁà ¬˝ ø ‹ÁÖ ¬⁄ãÃÈ Ô ÃSÿÙÁÄÔ Ã — ŸÍ à Ÿ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊÔ ‚ÍøŸÊ ŒûÊÊ– ⁄ÊòÊË∑§Ê‹ ¡êÔ ◊ Í - ∑§‡◊Ë⁄ ‚ÁãÃ–Ô ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË ¬È Ÿ — ªÊãœËflÊŒSÿ ¡ã◊ ŒŒÊÁÖ•ılÙÁª∑§ Áfl∑§Ê‚Êÿ ÃÕÊ ⁄ÊÖÿSÿ ÿÊòÊÊÿÊ— ¬˝ Õ ◊ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÁŒÑËŸª⁄ ‚— ¬òÊ∑§Ê⁄Ò— ‚„ flÊÃʸ‹Ê¬‚◊ÿÔ •ááÊÊ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ Ô •ÕÙ¸ ¬ Ê¡¸ Ÿ ÁŒfl‚ •òÊ •ÊªÃflÃË– ◊Ÿ◊Ù„ŸÁ‚¢ „ —, ‚ÙÁŸÿÊ „¡Ê⁄Ô ‹Ë‹ÿÊÔÔ ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‡Ê⁄ŒˇÊ◊ÃÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁhÔ„ÃÙ— ⁄ÊÖÿ •ÁS◊ŸÔ ˜ •fl‚⁄ ‚Ê ªÊãœË, ¬Ë.ÁøŒê’⁄◊Ô ˜ , ¬flÊ⁄ ◊„Ê÷ʪ— ∞∑§flÊ⁄◊Ô˜ ∞fl “ÕÊ嬫U”‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ •Ÿ∑§Ê— ÿÙ¡ŸÊÔ— flÒ c áÊÙŒ √ ÿÊ— Œ‡Ê¸ Ÿ Êÿ ¡Ÿ⁄‹ flË.∑§.Á‚¢„ÔÊ—Ô ∞ÃÒÔ— ∑§⁄ÊÉÊÊ× •Ê‚ËÃÔ˜?Ô •Sÿ ©ûÊ⁄◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ»§‹¬˝ŒÊ— ‚ÁãÃÔ ßÁà ÃÿÊÔ ªÁ◊cÿÁÖ Áfl◊ÊŸ¬ûÊŸ ‚„ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜ ¬òÊ∑§Ê⁄Ê— ‚Ê≈UÔ˜≈U„Ê‚◊Ô˜Ô ¬Á⁄ÁSÕÁÃ◊Ô˜Ô©Q§◊Ô˜– flÊÃʸ„⁄Ò—Ô ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄ ÃSÿÊ— SflʪÃÊÿÔ ⁄ÊÖÿ¬Ê‹— (∞∞»§∞‚ˬË∞) ⁄ÊÖÿSÿÔÔ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚‡Êù ’‹◊Ô˜ ßÁÖ ÃSÿ ◊Ã üÊËŸª⁄áÊÔÔ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 25 •ÊŸãŒ◊ÿ◊Ô˜ ∑ΧÃflã×– ¬⁄ãÃÈÔ Ãׂ◊ÿ ‚Ê •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ Ô ∞Ÿ.∞Ÿ.flÙ⁄ÊÔ ∞fl◊Ô˜ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË •Ÿ ∑  § èÿ— ÷ʪ è ÿ— •¬‚Ê⁄áÊÊÿ ∑§Ê⁄áÊÊÁŸ ‚Êœ¸◊Ô˜ •ãÿèÿ— SÕÊŸèÿ— ∑ΧÁ·◊¢òÊÔË ‡Ê⁄Œ ¬flÊ⁄— ∑§ŸÁøÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄Ô ◊„Ê÷ʪ— Sfl©l٪ʟÊ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ ©◊⁄ •éŒÈÑÊ ÃÕÊÔ •ãÿ ŒÍ⁄Ë∑§⁄áÊÊÿÔ˜Ô ‚— ÿÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô •Ÿ∑§ÊÁŸ ‚ÁãÖ ÃÊÁŸÔÔ ÃÈÔ ‚‡ÊùŒ‹ÊÔ ¬‚⁄áÊ◊Ô ˜ ŒÈC’ÈÁhŸÊÔÔ ∑§⁄ÃÊ‹Ÿ ◊ÊÁ⁄×, ¬ÍáʸL§¬áÊ flQ§√ÿSÿÔ ÁmÁflœÊà◊∑¢§Ô ÷ÊflÊÕ¸◊˜Ô ÁflôÊÊÿÔˇÊ ò ÊÊáÊÊ◊Ô ˜ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ªÁ⁄DÊ— flÁ⁄DÊ— •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •Êø⁄ÿÃÔ˜ ÃSÿ Áfl·ÿ •Á¬ •Êâ∑§flÊŒ „˝Ê‚àfl◊Ô˜, ⁄ÊÖÿÔ ÷ÁflcÿÁÖ •fl◊ÊÁŸÃ—–Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔÔ •ááÊÊ ÃÈ⁄ãÃ◊fl Ÿ◊˝— •÷ÍÃÔ ˜– ‚— •flŒÃÔ˜÷flÁÃ, ∞Ìո◊˜Ô ∑Χ·∑§èÿ—, ©¬ÁSÕÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚fl¸èÿ—ÔÔ •flŒÃÔ˜– ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ˇÊòÊSflÊÁ◊èÿ— ø ÁflSÃÎÃ◊Ô˜ •ÊªÊ◊Ë ⁄ÁflflÊ‚⁄Ô ◊ Ô ˜ Ô ◊Ê‚Ô  ◊¢ ò ÊˬÁ⁄·Œ— ∞ÃÃÔ ˜ ªÈáÊÙà‚flÔÿôÊÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ „¡Ê⁄Ô  ◊„ÙŒÿSÿÔ ‚„‚Ò fl ©ÁQ§Ô — ÁflflÊŒSÿÔÔ ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢¡ÊÃ◊Ô– “•ááÊÊ ˜ ◊¢ Á òÊáÊ◊Ô ˜ ¬˝ Á à ∞·Ê ÉÊ≈U Ÿ Ê ‚fl¸ Õ Ô Ê ÁŸãŒŸËÿÊ– Á„¢ ‚ Êà◊∑§◊Ô ˜ ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ‚Ê •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝Œ‡Ê ¬˝Õ◊◊Ô˜Ô ’Ò∆U∑§◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜–ˇÊòÊ◊Ô˜Ô ŸËÿÃ– •Ã—Ô •œÈŸÊ©lÙª¬ÁßÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ÷ÍÁ◊ ¬Á⁄Œ‡Ê¸ŸÊÿ SÕÊSÿÁÖ •òÊÔÔ ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •ÄÔÃÍ’⁄◊Ê‚Sÿ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊ—ÔÔ •ê’Ê¡Ë ˇÊòÊŒ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ „¡Ê⁄ÔÔ” ÿÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÃSÿ ¬˝‡ÔŸSÿÙûÊ⁄◊Ô˜ ªáÊÃãòÊSÿ ∑ΧÃÔ Ÿ ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜Ô– •¬⁄ÃÔ— ªÊ¢œËŸª⁄, ÁŒ. 25 ◊ÊÃÈ— •Ê‡ÊÔËflʸŒ◊Ô˜¬˝Ê#È◊˜Ô ‚— ŒÊÃÈ◊Ô˜ ∑ΧÁ·◊ãòÊË •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô •ááÊÊ ‡Ê⁄Œ¬flÊ⁄Ù¬Á⁄ “ÕÊ嬫U”Sÿ ¬˝÷Êfl ŒÎ‡ÿÃ‚¢ ª ˝ „ ◊Ô ˜ ‚Êäÿ◊ÁSÖ üÊË◊ÊÃÔ Ê Ô flÒ c áÊÙŒ fl Ë •CÊÁfl¢ ‡ ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË üÊË Ÿ⁄ ã º˝ ¬Í¡Êø¸ŸÊ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– ⁄ÊÖÿ „¡Ê⁄Ô ŸÍß⁄ËàÿÊ ªÊãœËflÊŒSÿ √ÿÈà¬ÁÃ◊Ô˜ ◊„Ê⁄ÊC˛ ⁄ÊÖÿÔÔ ÿòÊ ◊Èê’߸,Ô ’Ê⁄Ê◊ÃË ∞fl¢Ô•SÿÙ¬Á⁄ Áfl‡Ê· øøʸ Ÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿSÿÔÔ ŒËˇÊÊãà üÊËŸª⁄ Ô ‚Áê◊‹ŸË◊Ô ˜ ◊ÙŒÔ Ë ◊„ÙŒÿ— •l ¬˝ÊÕÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊSÃ⁄Ô ◊ÍÀÿ ∑§⁄ÙÁÖ ◊„Êà◊Ê ªÊ¢ÁœŸ— •Á„¢‚ÊÔ ◊ʪ¸Sÿ ¬ÍáÊ Ÿª⁄·ÈÔ Áfl⁄Ùœ◊ÔÔ˜ ÷flÁÖ ‡Ê⁄Œ÷flÁÃÔ ßÁà ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË ‚◊Ê⁄Ù„ ©ŒÔ˜’ÙœŸ◊Ô˜ ŒÊSÿÁà •÷flÃÔ˜– ◊ÈÅÿ◊ãòÊÔË— ÃÈ ªÈ¡⁄ÊÃSÿ ÁflEÁflÅÿÊÃ◊Ô˜ ’ÙœSÿÔÔ ©ãÔŸÃÊflSÕÊ◊Ô¬Ê˝ #È◊˜Ô ˜ “ŸflËŸÊ ¬Á⁄÷Ê·ÊÔ”Ô ¬ÈŸ⁄flÔ ÁŸÁ◊¸ÃÊ– ¬flÊ⁄SÿÔ ‚◊Õ¸∑§Ê—Ô ◊ʪʸáÊÊ◊Ô˜ ©¬Á⁄Ô•∑§ÕÿÃÔ˜– ‚Ê •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ Ã× ©◊⁄ •éŒÈÑÔÊ ◊„ÙŒÿŸ ÁŒÑËŸª⁄ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ‡ÊÁÄÔ Ã ¬Ë∆U◊Ô ˜ •ê’Ê¡Ô Ë ‚— ◊ÊòÊ ¬˝ Ê ÁÕ¸ à flÊŸÔ ˜ – Ô ◊„Êà◊Ê ªÊÁ㜟— ◊ʪ¸ •ááÊÊ „¡Ê⁄Ô •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ ø–◊Ê∑§¬Ê ‚fl¸∑§Ê⁄— ⁄ÊÖÿSÿÔ ‚„ flÊÃʸ‹Ê¬◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÃ–Ô ¬˝ ◊ È π Ò Ô — •Áœ∑§ÊÁ⁄Á÷—ÔÁfl∑§Ê‚ˇÊòÊ Ÿ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ‚‡Êù ’‹Áfl‡Ê · ‡ÊÁQ§- •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ ◊ÊÃÎ S Õ‹◊Ô ˜ •Êªàÿ ªÈ á ÊÙà‚flÔ — Ÿ ÃÈ ∞∑§—Ô ÷ÁÄÔÃ÷Êfl¬Íáʸ◊Ô˜ ¬Í¡Ÿ◊Ô˜ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— •Á¬ÃÔ È •ÊflÊ„ŸSÿÔ •„ÃÈ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ•Ê‚ËÃÔ˜– •ÁœÁŸÿÔ◊◊Ô˜ÔÔ ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸◊˜Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ‚— •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ©ûÊ⁄ ªÈ ¡ ¸ ⁄ ◊„ÊÿôÊflÃÔ ˜ •ÁSà ßÁà ‹Ù∑§ÊÿÈÄÔì˝∑§⁄áÊÔÔ ◊ÈÅÿ ⁄ÊÖÿSÿÔ Ô ŒÊ¢ à ʬ˝ Ê ãÃÔ  ÃŸÙÄÔÃ◊Ô˜– •ÁS◊ŸÔ˜ •fl‚⁄ •ÁflÁSÕÃÊÿÊ◊Ô˜ ¬˝ÊÕÁ◊∑§Ë ◊ÈÅÿ◊ÁãòÊáÊÔÔ ŸË‹∑§◊‹ ‹ˇÊÊÁœ∑§¡ŸÊ—ÔÔ ‚¢∑˝§◊áÊÊÃÔ˜ ‚¢⁄ÁˇÊÃÊ— ◊È ¢ ’ ߸ – ÷Ê⁄ÃSÿ ·≈U Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ ‚¢‹ÇÔŸÊ— ÷ÍàÔflÊ ∑§ÙÁ≈U∑§Ê— ¡ŸÊ— ÁŸfl‚ÁãÖãÿÊÿʜˇʗ •Áœ∑§Ê⁄¬˝Ê#— •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 25 ø⁄áÊÔ ¬˝œÊŸÔãÿÊÿʜˇÊÊÿÔ œÊ⁄ʇÊÊùË ◊È∑ȧ‹ Á‚ã„Ê -‡ÊÊ‹ÊÿÊ◊Ô˜ ªÈáÊÙà‚flSÿÔ ‚Ù◊¬È ⁄ ÊÔ ÃÕÊ ◊ŸË· ⁄ÊÖÿ · È ªÃ¬¢ ø fl· ¸ è ÿ—Ô Ô ÷ÿ¢ ∑ §⁄◊Ô ˜ ∞«U Ô ˜ ‚ ⁄ÙªÊÃÔ ˜ ‡ Ê ⁄ Ë ⁄ ‚ ¢ ’ ¢ œ Ë ⁄ Ù ª Ê á Ê Ê ◊ Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ ¬˝ Ê ⁄ê÷◊Ô ˜ ‚Ù◊¬È ⁄ Ê, mı ÷˝ Ê Ã⁄ıÔ Ô ∑§ÊÿʸÁãflÃ◊Ô˜ “•ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜” ŒÍ⁄Ë¡ÊÃÊ—– ªÃfl·¸Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ©ã◊Í‹Ÿ◊Ô˜ ÃÕÊ ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ ßÁà •÷flÃÔ˜–Ô ßàÕ◊Ô˜ ¬Ífl¸◊Ô˜ ‚— •ê’Ê¡Ë◊ÊÃÈÔ— Eì˝SÕ⁄ ‚»§‹ÃÊÿÊ— SflÊŒ◊Ô ˜ L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô˜Ô ◊äÿ ∞∑§‹ˇÊ∑§Ê— m ¬˝◊Èπ ∑§Êÿ¸ •ÊflÊ„ŸŸ ⁄ÊÖÿSÿ ‹Ù∑§ÊÿÈ Ä Ô Ã Sfl◊ãÃ√ÿ◊Ô ˜ å Á ·ÃflÊŸÔ ˜ – •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿÔ ÁŒflÊ ∞∑§flÊŒŸ •ê’ÊÔ◊ÊÃÈ ÁŸÁ◊¸Ã ¬˝ÁÃ◊Ê◊ÔÔ˜ ‚‚ê◊ÊŸ◊Ô˜ ‹éœflÊŸÔ˜–Ô ∞ø•Ê߸flË mÊ⁄Ê ¡ŸÊ—ÔÔ ‚È⁄ÁˇÊà ÿıŸ‚¢’¢Áœ ‚ÊÁœÃ–Ô 2003 × 2008Ô Á ŸÿÈ Á ÄÔ Ã Ô — ÃÕÊ Áfl¬ˇÊ ÁfløÊ⁄ÊŸÔ ˜ πá«U¬Ë∆USÿÔ Áfl⁄ÙœË ◊ÁãŒ⁄Ô •ÊªÃÔflÊŸÔ–Ô •ê’Ê¡Ë ¬˝ŒûÊÔflãÃÔı– ˜ ‡Ê¢∑§Êª˝SÃÊ— ¡ŸÊ— •ÁS◊ŸÔ˜ ÁfløÊ⁄◊ÔÔ˜ ¬˝ÊåÿÔÔ ⁄ÙªÊÃÔ˜ ◊ÈQ§Ê— fl·¸¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ¬˝ÊÿÃÔ— 100178‹Ù∑§ÊÿÈ Ä Ô Ã SÿÔ ∑§Êÿʸ ∞∑§òÊË∑Χàÿ ∞∑§Ê ‚ÍøË ◊ãÃ√ÿÊÁŸÔ ∞∑§òÊË∑Χàÿ ¬ÈŸ—Áœ∑§Ê⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ Áfl·ÿ ÃÎÃËÿ— ÁŸÁ◊¸ÃÔÊ •ÁSÖ •SÿÙ¬Á⁄ Áfl◊‡Ê¸— ÷flÃÔÈ– ‚ÁãÖ •Sÿ ÁŸáʸ ÿ Sÿ ¡ŸÊ— ∞«UÔ˜‚⁄ÙªÊÃÔ˜ ŒÍ⁄Ë∑ΧÃÊ—ãÿÊÿʜˇʗ flË.∞‚.‚„Êÿ— ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ ¬ˇÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ¬Á⁄¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜ ¬˝ÁÃcÔ∆UÊŸ¬ÁòÊ∑§ÔÊ ‚ÁãÖ ÔªÈ L §flÊ‚⁄ ªÈ ¡ ⁄Êà ©ëø ÁfløÊ⁄ÊŸÔ˜ ôÊÊàÔflÊ ¬Á∆UàÔflÊÔ ◊„ÊÁœflÄÔÃÊÔ∑§◊‹ ÁòÊflŒË, ““Œ ‹Ò¥‚≈U”” mÊ⁄ÔÊ ∑ΧÃ◊Ô˜– •Sÿ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊SÿÔãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ¬˝ œ ÊŸ ∞fl ∑§Ù˘Á¬ ÁŸc∑§·¸ — ◊ÈÅÿ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔÔ œÊ⁄ʇÊÊùË Á’‹ ∞¢«U ◊Á‹«UÊ¢ ª≈UÔ˜‚ ‚»§‹ÃÊ, •ÊflÊ„ŸÔ S ÿãÿÊÿʜˇÊSÿ ‚◊ˬ ¬òÊ◊Ô˜ •ÊªÁ◊cÿÁÖ ¬˝∑§Ê‡Ê ¡ÊŸË ÃÕÊÔ ©ëø »§Ê©ã« U ‡ ÊŸ mÊ⁄Ô Ê ¬˝ Ê #◊Ô ˜ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ⁄Ô— ø ‚ÊœÈflʌʟԘ¬˝  Á ·ÃflÊŸÔ ˜ – •œÈ Ÿ ÊÔ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§Êÿ¸∑§ÃÊ¸Ô ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ⁄Á¡S≈˛ U Ê ⁄ •ŸÈ Œ ÊŸ œŸ◊Ô ˜ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ¬˝Ê#È◊˜Ô ÿÙÇÿÊ— ‚ÁãÖ 2009¬˝œÊŸãÿÊÿʜˇʗ ÷ Ë π Ê ÷ Ê ß ¸ ¡Ÿ⁄‹ ¬˝ÁÃÁŸÁœ—, ∞Ã L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô ˜ ©¬øÊ⁄ÊÿÔ Ô Ã◊ fl·¸ ÷Ê⁄ÃÔ ∞ø•Ê߸flË‹Ù∑§ÊÿÈÄì˝∑§⁄áÊÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô Ô ¡ ∆ UflÊÔ ◊„ÙŒÿSÿ ©¬ÁSÕÃÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – √ÿÿËÁ∑˝§ÿÃÔ S◊– “•ÊflÊ„Ÿ” ‚¢∑˝§ÊÁ◊à ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÔÊ∑§ûÊȸ◊Ô˜ •Áœ∑§Ê⁄¬˝Ê#— ßÁà œÊ⁄ʇÊÊùÔË Áª⁄Ë‡Ê ¬≈U‹Ÿ ⁄ÊÖÿ¬Ê‹ Ÿ Ô ¬˝ Ê ªÒ fl Ô ¬Í fl ¸ ‚¢SÕÊÿÊ— SÕʬŸ◊Ô˜ 2003 24 ‹ˇÊ‡Ê— •Ê‚ËÃÔ˜ ßÁ— ÉÊÙÁ·ÃflÊŸÔ˜–Ô ¬˝‡Ÿ— ¬ÎC—ÔÔ ÿÃÔ˜ πá«U¬Ë∆UŸ Ô ãÿÊÿʜˇʗ •Ê⁄.∞.◊„ÃÔÊÔ Ã◊ fl·¸  •÷flÃÔ ˜ – •Sÿ ¬ÍflʸŸÈ◊ÊŸ◊Ô˜ fløÃ– ¬⁄ãÃÈ ªÈ ¡ ⁄ÊÃÔ ©ëø ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ ÁfløÊ⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ◊ „ Ê ÷ Ê ª — ∑§Êÿ¸∑§‹Ê¬◊Ô˜ •Êãœ˝¬˝Œ‡ÊÔ, 2010 ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ •SÿÊ—ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ‚Ê⁄Ê¢‡Ê— ŸÔ ∞∑§òÊË∑Χ×– ‹Ù∑§ÊÿÈÄìŒÊ‚ËŸ— ∑ΧÃÔ—– Ô ∑§áÊʸ ≈ U∑ § ,Ô ◊„Ê⁄ÊC˛ Ô  , Ô ‚¢ S ÕÊÿÊ—Ô Ô ◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô ˜πá«U¬Ë∆UÔ  Ô ‹Ù∑§ÊÿÈ Q § ¡Ÿ‚¢ÉÊ·¸ÔÔ◊¢øSÿÔ •Ã— ⁄ÊÖÔÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— •SÿÔ ÃÊÁ◊‹ŸÊ«ÈU ⁄ÊÖÿ ÃÕÊ ◊ÁáʬÈ⁄ flÎÁhàflÊÃÔ˜ 2.5 ∑§ÙÁ≈U∑§Ê—¬˝∑§⁄áÊÔ øøʸ •Ê‚ËÃÔ˜ ÃŒÊ •ÊflÊ„∑§— ⁄Ê¡ ‡ Ê ÁŸáʸ ÿ S ¬˝ à ÿˇÊÃÿÊ ŒÈ⁄Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ∑§ãº˝◊Ô˜, •„◊ŒÊ’ÊŒ ¬˝÷ÊªÔ ¬ˇÊ× ‚È⁄à Ÿª⁄ Á„ãŒË ÃÕÊ ªÈ¡⁄ÊÃËÔ ∞fl¢ ŸÊªÊ‹Ò ¥ « U ⁄ ÊÖÿ · È ø ¡ŸÊ—Ô ∞«U‚ ÿÈQ§Ê— ‚Áãà ßÁÃÔ ˜Ô∞·— πá«U¬Ë∆UÔ— •ÁãÃÔ◊Ô ◊Ê¢∑§«U¬ˇÊ×ÔÔ ©¬ÁSÕ× Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– ÷Ê·ÊÿÙ— S¬œÊ¸à◊∑§◊Ô˜ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊÔ ∑§Êÿ¸∑˝§◊◊Ô˜Ô •l ‚◊ʬŸ◊Ô˜Ô ¡ÊÃ◊Ô˜– •÷flÃÔ˜– ∞Ã·È ⁄ÊÖÿ·È ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜Ô ôÊÊÿÃ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ ‹Ù∑§∑§ÕÊ ¬⁄◊Êà◊ÁŸÔ •πá«UÁflEÊ‚— •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∑Χ·Ëfl‹— ⁄Ê◊‹Ê‹— •Ê‚ËÃÔ˜Ô ¬Í¡∑§— ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ SÕÊÀÿÊ◊Ô˜ ÿÊÁŸ ŒÁˇÊáÊÊL§åÿ∑§ÊÁáÊÔ •Ê‚ŸÔ˜, 4 2 8 1 ŒflÊ‹ÿ– ¬˝àÿ„— ÷Q§ÊÔ— ŒflŒ‡Ê¸ŸÊÿÔ ÃÊÁŸÔ ŒËŸ¡Ÿ è ÿÔ — ÁflÃÁ⁄ÃÔ fl ÃË ¬⁄¢ 5 2 •ÊªàÿÔ ÿÃÔ ˜ Ô Á∑§◊Á¬ ŒÁˇÊáÊÊSflL§¬ ¬¢ ø L§åÿ∑§ÊÁáÊ ªÙ¬Ô Ÿ ÃÿÊÔ Sfl‚◊ˬ 3 1 7 5 SÕÊÀÿÊ◊Ô ˜ ¬ÊÃÿÁãÃ, ÃÊ— ŒÁˇÊáÊÔ Ê — •SÕʬÿÃÔ˜– ⁄Ê◊‹Ê‹Ô— •Áœ∑§— L§ÇáÊÔ— ⁄Ê◊‹Ê‹—Ô ‚fl¸èÿ—ÔÔ ŒËŸ¡Ÿèÿ— ÁflÃ⁄Áà ÷ÍàÔflÊ •¬Îë¿ÃÔ˜ - ““àfl◊Ô˜Ô SÕÊÀÿÊÔÿÔÊ— 8 7 S◊–Ô Sfl‹¬‚ÊœŸÒ— ‚— Sfl¬Á⁄flÊ⁄ÔSÿ ¬¢øL§åÿ∑§ÊÁáÊ Á∑§◊Õ¸◊˜Ô ¬ÎÕ∑§Ô˜ ∑ΧÃÊ •Á‚?ÔÔ Ô 5 9 6 2 8 ¡ËÁfl∑§ÔÊÁŸflʸ„◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà S◊–Ô fl·Ê¸◊˜Ô fl·¸◊˜Ô ߸E⁄— ÃÈ ‚ŒÒfl ŒÿÊflÊŸÔ˜– ÃSÿÔ ∑Χ¬ÿÊ 1 5 ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ √ÿfl„Ê⁄◊Ô˜ ¬˝Êø‹ÃÔ– ∑§ŒÊÁ¬Ô ÃSÿ ˜ •ÊflÊ◊Ô˜ ‚ÈπŸÔ ¡ËflÊfl—– ¬¢øL§åÿ∑§ÊÁáÊ 3 6 4 7 ªÎ„ •÷ÊflSÿÔ ¿ÊÿÊ Ÿ ¬ÁÃÃÊÔ •Ê‚ËÃÔ˜– ÃÈ ¬⁄ è ÿ— ŒËÿÃÊ◊Ô ˜ – ߸ E ⁄— ‚fl¸ ô Ê—Ô , ¬˝÷ȬŒÿÙÔÔ— ‚¢¬Íáʸ ÁflEÊ‚Ÿ ¬Í¡ÿÁà S◊– ‚fl¸‡ÊÁQ§◊ÊŸÔ˜ •Á¬Ô,Ô àfl◊Ô˜ ªë¿Ô, ªÎ„ÊÃÔ˜Ô 4 1 ∞∑§ŒÊ ⁄Ê◊‹Ê‹— •‚ÈSÕ— •÷flÃÔ˜– ’Á„— ∞∑§— ÿÊø∑§— •ÁSÃ,ÔÔ ÃS◊ÒÔ ÃÃÔ˜Ô 7 5 8 9 ∑Χ·ËÔfl‹—ÔÔ ª˝Ê◊Ô fl‚ÁÖ ‚fl¸ ∑Χ·Ëfl‹— ¬˝Ê× ÃŒÊ ‚Ô— •ÊªÊ◊ÔË ÁŒfl‚ÔÁfl·ÿÔ •ÁøãÃÿÃÔ˜– L§åÿ∑§◊Ô˜Ô ŒÁ„–”” ÷Êÿʸ ÃÕÊ ∑ΧÃÊ–ÔÔ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 9 3 8 4 5 2 6 7 1 •Ê⁄èÿÔ ‚Ê¢ÿ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ˇÊòÊ ÁflÁflœÊÁŸÔ ∑§ÊÿʸÁáÊ ÿÁŒÔ ÃSÿ ◊ÎàÿÈ— ¡ÊÿÃÔ ÃŒÊ ÃSÿ ¬àÔŸËÔ ‚„‚Ê ⁄Ê◊‹Ê‹— ¬¢øàfl◊Ô˜ ¬˝Ê#flÊŸÔ˜– 6 5 1 9 7 8 3 4 2 flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 2 7 4 6 1 3 9 5 8 ∑ȧfl¸ÁãÖ Ã „‹Ÿ ˇÊòÊ◊Ô˜ ∑§·¸ÁãÃ, ∑§ÀÿÊ¡‹ŸÔ ÃÃÔ˜Ô ∑§Õ◊Ô˜Ô ªÎ„◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ Á∑˝§ÿÊÃ? ¬⁄◊E⁄ ÁŸªÍ…Ê÷ÁQ§—, ÃÁS◊ŸÔ˜ ÁflEÊ‚— 7 6 5 8 3 1 4 2 9 flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 8 4 3 2 6 9 7 1 5 Á‚ÜÔøÁÃÔ, ÃòÊ ’Ë¡ÊÁáÊ øÔÔ fl¬ÁãÖ ∑Χ·Ëfl‹—Ô ˇÊòÊÊÃÔ˜ ⁄Ê◊‹Ê‹ÔSÿ ÷Êÿʸ •ãÿ·ÈÔ— ¬Í¡ÊÿÊÔÔ— øÔÔ ⁄Ê◊‹Ê‹Êÿ Sflª¸mÊ⁄◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ŸÍ߬hàÿÊÔ ∑§ÊÿʸÁáÊ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ÷Ê⁄ÃËÿÊ—Ô ∑Χ·Ë ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 1 4 9 8 2 9 7 5 4 2 5 7 8 1 6 3 3 6 ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 3 2 6 1 9 4 5 8 7 ◊Êãÿfl⁄— ‚ÁãÖ flÿ◊Ô˜ ÁflÁflœÊÁŸ œÊãÿÊÁŸ πÊÁŒàflÊ ’‹flÃÔ˜ ’ÊÚ‹ËflÈ«U ŸÊÁÿ∑§ÊŸÊ◊Ô˜Ô √ÿfl„Ê⁄Ô ŒÈCÃÊ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 5 1 7 3 8 6 2 9 4 ÷flÁÖ flÿ◊Ô˜Ô ∑Χ·Ëfl‹—ÔÔ ““•ÛÊŒÊÃÊ◊Ô˜”” ∑§ÕÿÊ◊Ô—Ô– ŸflŒ „ ‹Ë– ◊È ¢ ’ ߸ Ô ““å‹ ÿ ‚¸ ” ” ø‹ÁøòÊ ‚◊Ê¡ SflâòÊÃÊÿÊ— ÃÕÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿ— ∑Χ·Ëfl‹—Ô ÷Ê⁄ÃSÿ ‚fl∑§— ‚ÁãÃÔ– (Ã) ø‹ÁøòÊ Ÿªƒÿʸ◊Ô˜ ‚◊ÿ— ŸÊÁÿ∑§Ê ‚ÙŸ◊ ∑§¬Í⁄ •Á¬ ‹Ù∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ÃÊÿÊ—ÔÔ ÷Ê⁄ÃËÿÔÔ ∑Χ·Ëfl‹— ¬˝◊ÙŒ— ÷flÁãÖ •Ê‚ËÃÔ ˜ ÿŒÊ ŸÊÁÿ∑§Ê— ‹îÊÊÿÊ—Ô Ô ¬Á⁄øÊÿ∑§Ê— ߌΠ‡ ÊÔ Ë ÷Í Á ◊∑§Ê◊Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÖ ““◊⁄ ’˝Œ⁄ ∑§Ë ŒÈÀ„ŸÔ”” ◊äÿ ÁfløÊ⁄œÊ⁄ÊÿÊ◊Ô˜ ŸÊÁÿ∑§Ê— Sfl-Sfl ¡ËflŸ◊Ô ˜ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà - •Á÷·∑§ ∑§Êª‹∑§⁄ •Ê‚ŸÔ˜–Ô ¬⁄ãÃÈ ‚l ∞ÃÊ— ◊l¬ÊŸ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ãÃË ŒÎ‡ÿÃ– •ÁÃÿʬÿÁãÖ ÃÊ— ÃÈ ∑§ˇÊÊ - 9 (‚Ë) ŸÊÁÿ∑§Ê— ‚Í⁄ʬʟ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ““ŸÙ flŸ Á∑§À«U ¡Á‚∑§Ê”” flÒflÊÁ„∑§ ¡ËflŸ◊Ô˜ ÃÈë¿◊Ô˜ ∑§◊¸flÃÔ˜Ô ∑§◊¸áÊÔÊÔ ÃÈÀÿÁ∑˝§ÿ— ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚Í⁄Ã) •CÊäÿʃÿÊ¢ ∑§◊¸ fl à∑§◊¸ á ÊÔ Ê ÃÈ À ÿÁ∑˝ § ÿ— (3.1.87) ßÁà ‚Í ò Ê◊Ê⁄èÿ ◊ÊŒ∑§º˝ √ ÿÊáÊÊ◊Ô ˜ ‚ fl Ÿ ◊äÿ ⁄ÊŸË ◊È π ¡Ë¸ Ô ßÁà ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ ∑ȧ⁄Ò‡ÊË ¬ÈŸ—Ô √ÿSÃÔÊ— ‚ÁãÃ, •¬◊ÊŸ◊Ô˜ ÁŸãŒÊ¬◊ÊŸ◊Ô˜ üÊÊflÿÁ‚– •flŒÃÔ ˜ - flø ◊ ÊŸ∑§Ê‹ Ô ∑È § Á·⁄¡Ù— ¬˝ Ê øÊ◊Ô ˜ (3.1.90) ßÁà ‚Í ò ÊÊãâ •Ê„àÿ øÃÈ · È ¸ ‚Í ò Ê · È Ô ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ŒÊÃÈ◊Ô˜ Ÿ ÁflS◊⁄Áãà ø–Ô ¬˝ÊªÔ˜ ø‹ÁøòÊÔÊ‹Ùø∑§— ©◊⁄ ◊Á„‹Ê— SflÊfl‹ê’‡ÊË‹ÃÊ◊Ô˜ ∑§◊¸flŒÔ˜÷ÊflÙ ÁflflÁø×– ∑§◊¸flÃÔ˜ ßàÿÊÁŒ‚ÍòÊáÊ ∑§◊¸SÕÿÊÔ Á∑˝§ÿÿÊÔ ÃÈÀÿÁ∑˝§ÿ— ∑§Ãʸ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÃÈ •Á÷ŸÿÁŸ¬ÈáÊÔÊ—Ô ŸÊÁÿ∑§Ê— ∑ȧ⁄Ò‡ÊËÔ Sfl◊Ã flŒÁà ÿÃÔ˜Ô •ÊœÎàÿÔ ÁflŸÊ ÁflflÊ„◊Ô˜ ÁflŸÊ ∑§◊¸flŒÔ˜÷flÃËÔûÿÁÃŒ‡Ê— ∑Χ×–Ô Á∑˝§ÿÊ Á„ ÁmÁflœàÿÈëÿÃ– ¬˝Õ◊ÔÊ ∑§ÃȸSÕÊ ÁmÃËÿÊÔÔ ““¿Ù«U ŒÙ •Ê¢ø‹ - ¡◊ÊÔŸÊ ‚◊Ê¡Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ÷flÁà Ã◊Ô˜ ¬ÈòÊ◊Ô˜ ¡ËflÁãÖ ∑§◊¸SÕÊ– ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ÄÿÊ ∑§„ªÊ”” •ÊÁŒ ªËÃ◊Ô˜ ∞fl Á‚Ÿ◊ÊÿÊ◊Ô˜ Œ‡Ê¸ÿÁãà flSÃÈ× “Œ„‹Ë ’‹Ë”, ÃòÊÔÔ ÿŒÊ Á∑˝§ÿÊ∑ΧÃÁfl‡Ê·— ∑§Ã¸Á⁄ ‚¢‹ˇÿÃ ÃŒÊ ∑§ÃθÔSÕÊ Á∑˝§ÿÊ ÷flÁÖ ÿŒÔÊÔ ŒÎ‡ÿÃ S◊– •œÈŸÊ ÃÈ - ÁŸŒ ¸ ‡ Ê∑§Ê—– ◊Á„‹Ê— “ßÁ‡∑§ÿÊ”, “‡ÊÒÃÊŸ”, “ÃŸÈ ∑§◊¸ÁáÊ Á∑˝§ÿÊ∑ΧÃÁfl‡Ê·Ù ‹ˇÿÃ ‚Ê ∑§◊¸SÕÊÁ∑˝§ÿÊ– •ŸÿÙ—ÔÔ ÿÊ ∑§◊¸SÕÊ Á∑˝§ÿÊ ““yz{ ¡ê‚”” ““•Ê߸ ∞◊ ≈ÈU ‚Ä‚ËÔ »§ÊÚ⁄ ÿÍ ’ ’ ”” ßfl ªËÃÊÁŸ ªÎ„Ù¬ÿÙªËÁŸ ∑§◊¸ Ÿ ∑ΧàÔflÊ Áfl‹Áê’ÃÔ ⁄ ÊòÊı ⁄Ê¡◊ʪ ¸ fl«UÔ˜‚ ◊ŸÈ”, “Á¡S◊”, “‚Êà πÍŸ ◊Ê»§”, “Œ◊ ◊Ê⁄Ù Œ◊”, fløÃÔ ÃòÊÔ ¬˝ÿÈÖÿ◊ÊŸ— ÿ ∑§ÃÊ¸Ô œÊÃͬÊûÊ√ÿʬÊ⁄ÊüÊÿ— ¬ÈL§·— Sfl√ÿʬÊ⁄ SflÃãòÊàÔflÊÃÔ˜ ∑§ÃÎÔàfl¢Ô ÷¡Ã– ÃòÊÔ ÿŒÔÊÔ ‚ı∑§ÿʸÁÇÊÿÁflflˇÊÿÔÊÔ ÃSÿÔ √ÿʬÊ⁄Ù Ÿ ÁflflÁˇÊÃSÃŒÊÔÔ ¬˝ ø Á‹ÃÊÁŸ ‚ÁãÖ ÷˝◊ÁãÃÔÔ •Ã— ÃÊ‚◊Ô˜ ÁŸ∑§≈U “ª‹¸ » ˝  § ã«U” ßàÿÊŒËÁŸ ∑§Ê⁄∑§ÊãÃ⁄ÊáÿÁ¬ ∑§ÃθԂ¢ôÊÊ¢ ‹÷ãÃÔ–Ô ÃŸ ¬ÍflZÔ ∑§⁄áÊÔÊÁŒÔ‚ÔàÔflÁ¬ ‚ê¬˝Áà ∑§ÃθàÔflÊÃÔ˜ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ‚l◊È Q §◊Ô ˜ ø‹ÁøòÊ◊Ô ˜ ‚„Ÿ‡ÊË‹ÃÊÿÊ— ‚¢ôÊÔÊ •Á¬ ø‹ÁøòÊÊÁáÊ ‚◊Ê¡SÿÔ ∑§Ã¸Á⁄ ‹∑§Ê⁄— ‚ê÷flÁÖ ⁄ÊÚ ∑ §S≈U Ê ⁄Ô ÿòÊ •Á÷Ÿ ò ÊÔ Ë Ô Ÿ ¬˝C√ÿÊ– ◊ÊŸÁfl∑§ÃÊ,Ô ŸÊ⁄Ë ¬ÊÁ⁄¬ÊÁE∑§ÊflSÕÊ◊Ô˜Ô ÃlÕÊ - •Á‚ŸÊÔ Á¿ŸûÊËàÿÊÁŒ¬˝ÿÙªÔŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô˜ •Á‚Ô∑ȧ∆UÊ⁄ʌ˟ʢ ∑§⁄áÊàflÊÁŒSÃflÁ¬ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ŸªË¸‚ ‡ÊËËŒ‡ÊËÿ¡‹◊Ô˜ ‚„¡ªÈ á ÊÊ— •÷ÊflflÃÔ ˜ Œ‡Ê¸ÿÁãÖ ∞Ã·È ø‹ÁøòÊ·È •Á‚— Á¿ŸÁûÊ ßÁà ¬˝ÿÙª—Ô ‚ê¬lÃ •Á‚ ßàÿSÿ ∑§ÃθÔàflŸÔ ÁflflÁˇÊÃÔàflÊÃÔ˜Ô– •SÿÔÔ ¬ÊÃÈ◊˜Ô ßë¿ÁÔà ÌÊÔ •ãÿ ÁøòÊ fløãÃ– ‚◊ÿŸÔ ‚„ ∞ÃÊ— ŸÊÁÿ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ øÁ⁄òÊÁøòÊáÊ◊Ô˜ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- flÊÄÿSÿÊÿ◊ÔÁ÷¬˝Êÿ—Ô ÿÃÔ˜ •ÁÃÃÒˇáÿÊÃÔÔ˜ ¬ÈL§·¬˝ÿàÔŸÁfl‡Ê·◊ÊÉÊÊÃÔÊÁÇÊÿ¢ ÁflŸÊ Sflÿ◊fl ““Œ «U≈U˸ Á¬ÄÔø⁄”” ◊äÿ ŸÊÁÿ∑§Ê— •¢ª ¬Á⁄œÊŸÊÁŸ, ¬Î Õ ∑§L§¬ á ÊÔ Œ‡Ê¸ ÿ Áãà •Á‚— Á¿ŸÁûÊ– Ô•òÊÔÔ ∑§⁄áÊSÿ ∑§ÃθàÔflÁflflˇÊÊ •Ã—Ô ∑§ûʸÁ⁄ ‹∑§Ê⁄Á‚Áh—– «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ŸÊÁÿ∑§Ê ÁfllÊ ’Ê‹Ÿ ∑§‡ÊœÊ⁄áÊ◊Ô˜Ô , ¬ÊŒòÊÊáÊÊÁŸ, ÁŸŒ¸‡Ê∑§Ê—– ‚◊‹Ò¥Áª∑§ÊflSÕÔÊ - «UÊÚ. üÊË◊ÃË ◊ŸË·Ê ¬Ê∆U∑§, ⁄Êÿ¬È⁄◊Ô˜ ∑§Ê◊ÊflªŸÔ ÁøÁòÊÃ◊Ô˜ ŒÎ‡ÿÃ– ©¬ŸòÊÊÁáÊ øÔ ¬Á⁄fløãÃÔ– •Á¬ •Sÿ ¬˝÷ÊflÊÃÔ˜Ô fløÃ– 26 Ÿflê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 ߟ ≈Uø >> >> >> >> >> ÃÍŸ¬È⁄ ∑§Ê ‚Ȭ⁄ÔÁ„⁄Ù >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 Á„‹ ‚Ù¥ª ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ≈U‹ÔË ’˝Êã«U √ÿÈ•‚¸ øÙ߸‚ «UÄ‚≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> „Ù‹ËflÈ«U 07.30 ∞∑§ Ÿ¡⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÷ÁQ§ >> >> >> >> >> 08.00 ¤Ê‹∑§ ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U >> øȬ øȬ ∑§ >> 08.30 ¡Ù߸‹ •ÙS≈UË¢ª ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’Ê’Ù‡ÊÊ >> >> >> >> >> 09.00 Ÿ◊SÃ Á‚Ÿ◊Ê ‚Ê߸’Ê’Ê ∑§Ù◊«UË >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U œ •Ù¬Ÿ >> œ »§ÊS≈U ∞ã«U œ »§⁄Ëÿ‚ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 >> >> >> œ⁄◊flË⁄ ’˝∑§•Ê™U≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ ◊ÊS≈U⁄ >> >> »˝§ã«U >> >> >> 11.30 >> >> >> >> >> >> >> •Ê߸ ⁄Ù’Ù≈U 12.00 >> ◊ÊS≈U⁄ ⁄Ù’≈U >> ◊Á‹‡ÊÊ œ •Ù¬Ÿ >> 12.30 >> >> >> >> >> >> „Ê©‚»È§‹ >> 01.00 >> Á¡¢ŒªË >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 01.30 >> >> >> >> >> >> >> ªÙS≈U ⁄Ë«U⁄ 02.00 >> >> >> >> S≈˛UË¢ª ≈˛UÊÿ‹ >> >> >> 02.30 >> >> >> >> >> >> ’ËflË Ÿ¢’⁄ 1 >> 03.00 >> >> >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 03.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 04.00 S≈UÊÿʸ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄Ù«∏U¬Áà >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> >> 04.30 >> >> >> >> >> >> >> Á¬˝«U≈U‚¸ 05.00 >> flÙã≈U«U >> ‡Ê„Ÿ‡ÊÊ„ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> >> 05.30 >> >> >> >> >> >> ªfl¸ >> 06.00 >> >> >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ ∞Ä‚ ªê‚-16 >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 •Ê¬∑§Ê ‚¬ŸÊ >> >> >> Ÿ‚‚⁄Ë ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> Á¬˝«U≈U⁄ 07.30 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ >> ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 08.00 >> ⁄Ù∑§S≈UÊ⁄ •ŒÊ‹Ã >> ŒflÊ⁄ËS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 S≈UÊ⁄ÿÊ >> >> >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ∑§Ù◊«UË ‚∑¸§‚ Á’Ÿ ’È‹Êÿ ’Ê⁄ÊÃË ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ‚Ë¢ÉÊ◊ •Ùª ’∑§ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 S≈UÊ⁄ÿÊ ◊ÊS≈U⁄ >> >> ’˝∑§•Ê™U≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... >> ∑§’Ë‚Ë >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 11.00 >> >> >> >> «UÄ‚≈U⁄ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> ≈U◊˸Ÿ≈U⁄-3 11.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ⁄ßÃÊÃÊÔ ‚ê◊ÊÁŸÃ—Ô ¡Ê× ¬˝àÿˇÊ¢ flÒŒÁ‡Ê∑§—ÁflÁŸfl‡ÊSÿ •ılÙÁª∑§ŸËÁà ‚fl¸∑§Ê⁄— ’„ÈÁøÁã„à ¬˝∑§Ëáʸ-√ÿʬÊ⁄ ¬˝ÁÇÊâ ∞∑§¬@ʇÊÁã◊ÃSÿ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ¡ÊªL§∑§ÃÊ 2012 Ã◊ fl·¸ ÁŒ‚ê’⁄ ‚— ‚flÊÁŸÎûÊÔ— ÷ÁflcÿÁà Ÿ fl Œ  „ ‹ Ë – ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜ ¬˝Êåÿ •flŒÃÔ˜ ÿÔ ∞ÃÃÔ˜ ÿÔ— ∑§ÙßÁ¬ flÁŒÃÈ◊Ô˜ ‡ÊÄÿÃ ÿÃÔ˜ ‚¢¬˝ÁÃÔ ãÿÊÿÊ‹ÿ◊Ô˜ ÁflŸÊÔ ⁄ÊC˛Sÿ ‡ÊÊ‚Ÿ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ‚ÈøÊL§L§¬áÊ Ÿ ÷ÁflcÿÁÖ ‚¢‚ŒSÿ SÕÊŸ “ÁÄʫU” ∑§Ê⁄ʪ΄◊Ô˜ ÁflE√ÿʬÊ⁄¡ªÁà ÃÊÃÊ ÃÊÃÊ ©lÙª ‚— ‚fl¸èÿ— ¬˝Ùà‚Ê„ŸÁfl÷ʪSÿ ¬˝SÃÊfl¢ S√ÿ∑§⁄ÙÃÔ˜ ‚◊Í „ SÿÔ •flŒÊŸ◊Ô ˜ ‚fl ¸ ‚Ë.߸ . •Ù.,Ô ∑§Á◊¸ è ÿ—, ‚fl¸∑§Ê⁄— ’„ÈÁøÁã„à ¬˝ Á ÇÊâ ‡ÊÃÁ◊â ¬˝ à ÿˇÊ¢ ‚¢ ‚ Œ— ‚ŒŸmÿSÿ ŸflËŸ◊Ô˜ ‚¢‚Œ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ÿÃÙ Á„ •Ÿ∑§ ◊¢ÁòÊáÊ—, ‚èÿÊ— øÔ ∑§Ê⁄ʪ΄ ¬ÁÃÃÊ— ¡ÊŸÁãÖ •Sÿ ÁŸª◊Sÿ ‚¢øÊ‹∑§èÿ— ¬Íáʸ‚„ÿÙª◊Ô˜ ¬˝∑§Ëáʸ √ÿʬÊ⁄ ¬˝ÁÇÊâ flÒ Œ  Á ‡Ê∑¢ § ÁflÁŸfl ‡ Ê ¬≈U‹ÿÙ— SÕÊÁ¬ÃÿÙ— fløãÃ– ÷˝CÊøÊ⁄◊Ô˜ ÷flÃÈ •ÕflÊÔÔ ÁŸ¡SflÔ– √ÿÁQ§ªÃ◊Ô˜ •ÉÊ≈UáÊ◊Ô˜, ‚fl¸òÊÔ •äÿˇÊ¬Œ üÊË◊ÊŸÔ˜ ⁄ÃŸÔ ÃÊÃÊ ‹éœflÊŸÔ, ‚fl·Ê◊ÔÔ˜ ‚„ÿÙªŸÔ ˜ ¸ ∞∑§¬@ʇÊÁã◊ÃSÿ ¬˝àÿˇÊ¢ ◊ŸÈôÊÊÃflÃÔ˜– flÊÁáÊÖÿÙlÙª SflËÿÁ‹ÁπÃflQ§√ÿÿÙ— ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ¬˝÷Íàfl◊Ô˜ ¬ÃÁÖ ‚¢¬˝Áà ŸflËŸÔ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄◊Ô˜, ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ªÃ Áfl¢‡ÊÁÃfl·¸èÿ— ∑§Êÿ¸⁄×– ∞fl ÃÊÃÊ ÁŸª◊Ô— ÁflESÿ flÒ Œ  Á ‡Ê∑§ ÁflÁŸfl ‡ ÊSÿ ◊ãòÊË •ÊŸãŒ‡Ê◊ʸ •l ãÿªÊŒËÃÔ˜ ÿÃÔ˜ »§‹-‡ÊÊ∑§- ãÿÊÿÊ‹ÿÊÃÔ˜ ÿÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ‚¢’È¡‚¢∑§Ã¬òÊ◊Ô˜ Ÿ •Êªë¿ÁÃ, ÃÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ S ÿ •ılÙÁª∑§ŸËÁà - ¬È c ¬ÊãÔ Ÿ -ÁmŒ‹- ¬˝Ùà‚Ê„ŸÁfl÷ʪSÿ ‚ı¡ãÿ - •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË ‚l—Ô-¬‹‹- ‚flÊˇÊòÊÔ ŸflÁŸÿÈÁQ§¬˝Á∑˝§ÿÊÔ SÕÁªÃÊ ÷ÁflcÿÁÖ ŸÍ߬ŒÊŸÊ◊Ô˜Ô ¬Í⁄áÊÊÿ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— ÁŒ‚ê’⁄◊Ê‚ ‚— Sfl¬ŒÊÃÔ ˜ •fl‚⁄◊Ô ˜ ¬˝SÃÊfl¢ S√ÿ∑§⁄ÙÃÔ˜– (ŸflŒ„‹Ë) ◊àSÿ-‚ŒÎ‡ÊÊ— ‡ÊÒˇÊÁáÊ∑§◊Ô˜Ô, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§◊Ô˜ ÃÕÊ øÊÁ⁄ÁòÊ∑§◊Ô˜ ‚flʸÁáÊÔ •fl‡ÿ º˝C√ÿÊÁŸÔ ßÁà Ÿ c ÿÁà ßÁÃÔ Ã Ÿ Ò fl •¬⁄òÊ ¬˝ ‡ ÊÊ‚Ÿ¢ ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ∑ΧcÿÈà¬ÊŒÊ— ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ÁŸŒ¸‡ÊÊã◊∑§◊Ô˜ •äÿÊŒ‡Ê◊Ô˜ flÿ◊Ô˜ SflʪÃ◊Ô˜ ∑ȧ◊¸—– ∞ÃÃÔ˜ ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— ¬˝øÊÁ⁄Ã◊Ô˜– ‚l ∞fl ‚— ∞∑§‹ÁøÁã„à Áøã„Áfl⁄Á„ÃÊ— ÃÈ ôÊÊÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô •¬⁄ÊœŸ ‚¢Á‡Ô‹CÊ— ¡ŸÊ— ©ëø¬ŒflË·ÈÔ ∑§Õ◊Ô˜ ÁŸÿÈQ§Ê— ÷ÁflcÿÁãÃ? •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê - ÁŸÁœ ‡Ê◊ʸ ÁflESÃ⁄Ëÿ ©ëø ¬˝ ∑ §Ëáʸ - √ÿʬÊ⁄ ÷ÁflÃÈ◊„¸ÁãÖ •œÈŸÊ ∞ÃÃÔ˜ º˝C√ÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ‚fl¸‚ÊœÊ⁄áÊÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ÿÁŒ ∞·—Ô ÁŸÿ◊Ô— ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄ËÔ ‚ê◊ÊŸÿÈQ§◊Ô˜ ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ÃÁ„¸ ‹Ù∑§‚÷Ê-ÁflœÊŸ‚÷Ê— ∑§Õ◊Ô˜ øÁ‹cÿÁãÃ–Ô ÁflŸÊ •¬⁄Êœ◊Ô˜ Ÿ ‹éœflÊŸÔ ˜ – ÷Ê⁄Ã ‚¢‚àSÕÁªÃÊ ∑§— •Á¬ ÁŸflʸøŸ ÷ʪ◊Ô˜ ŸcÿÁÖ „àÿÊ, øıÿ¸¬˝∑§⁄áÊÔÊÁŒˇÊòÊÔ •Ÿ∑§Ô ÁŸfl‚ÁÃÔ ÁSflà¡⁄‹Ò¥«U ‚¢‚Œ— ‚ŒŸmÿSÿ ∑Î § àFÙ˘Á¬ Áfl¬ˇÊ— Áfl⁄Ùœ◊ÊøÁ⁄ÃflÊŸ– ∞Ã·È ‚¢‚Œ‚ŒSÿÊ— ‚ÁãÃ–Ô ∑§Ê¢ª˝‚—, ’Ë¡¬Ë, ‚◊ÃÊ, ’‚¬ÊÔ, ‚¬Ê, ⁄Ê¡Œ, ‚fl¸·È ⁄ÊC˛ŒÍ× Á»§Á‹¬Ô ÔflÑÔË– ÃŸ •ª˝◊Ë ©lÙª— ∑§âÿÃ– ∑§Êÿ¸√ÿʬÊ⁄Ù˘l ¬˝àÿˇÊ¢ ¬˝∑§Ëáʸ√ÿʬÊ⁄·È ¬˝ÁÇÊâ ∑§øŸ ‚Ê¢‚ŒÊ— „SÃ·È Œ‹ · È Ô √ÿÁ÷øÊÁ⁄áÊÊ◊Ô ˜ Œı⁄ÊÔ à êÿÔ ¬˝ Á ÃÁŒŸ◊Ô ˜ ŒÎ ‡ ÿÃ Ô – ÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ⁄ß ◊„ÙŒÿ— ÁSfl‚ 2013 fl·Ê¸ÃÔ˜ ∑§—Ô ÃSÿÔ flÒŒÁ‡Ê∑§ÁŸfl‡Ê◊Á÷‹ˇÿ ¬˝ à ÿˇÊ¢ flÒ Œ  Á ‡Ê∑¢ § •Ê‹ π ¬^ÊÁŸ ‚¢ œ Êÿ¸ ŸflÁŸÿÈÁQ§¬òÊÊÁáÊ ¬˝·ÿÁãÃ, Ã·Ê◊Ô˜ ‚◊ˬÔ •Á¬ Áfl‡Ê·ÊÁœ∑§Ê⁄Ô— ÷flÃÈÔ ÿÃÔ˜ Ã •¢’Ê‚«U⁄ •flÊ«¸U ªÎ„ËÃÔ—– ©ûÊ⁄ŒÊÿË ÷ÁflcÿÁà ÃSÿ ‡Ê·ÁŒfl‚Êflœÿ ÁflÁŸfl‡Ê◊ŸÈ◊ãÃÈ¢ ÁŸáʸÿ-Áfl⁄ÙÁœŸ— ÁŸÿÈÁQ§-¬˝Ê∑§Ô˜ ∑§Êÿ¸¬˝áÊÊ‹Ë◊Ô˜ •Ê‹ÙøŸÊ◊Ô˜, ¬ÿʸ‹ÙøŸÊÿ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁãÖ ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ∞fl •◊⁄Ë∑§Ê Œ‡ÊÊÃÔ˜ Áfl·ÿ øøʸ ¬˝ ø ‹ÁÖ SÕÁªÃË∑Χ×– ∑ § ãº˝ Ë ÿ◊ÁãòÊ◊á«U‹ Ÿ ‚◊ÊÉÊÙ·ÊŸÔ˜ ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ ¬ÊÁ⁄ÃÙÁ·∑§◊Ô ˜ ‚êÿ∑§Ô ˜ ©ûÊ⁄ÊÁœ∑§Ê⁄Ë ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ¢ ÁflÁ„ÃSÿ ÁŸáʸ ÿ Sÿ ©ëøÊÁ⁄Ãflã×– ‚Ê◊Êãÿ flªÊ¸áÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ ‚„¡◊Ô˜Ô ¬⁄◊Ô˜ •Ê߸∞∞‚,Ô •Ê߬Ë∞‚ SÃ⁄ÿÙ— ŸflÁŸÿÈÁQ§ˇÊòÊ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ - ¡ËflŸÁÄʂSÿ ¬ÿ¸flˇÊáÊ◊Ô˜ ÷flÃÔÈ– •ãÿÕÊ ⁄ßÃÊÃÊ ‹éœflÊŸÔ– •◊Á⁄∑§ÊÔ ˜ •ãfl·áÊÔÊÿ ∞∑§Ê ‚Á◊Áà ‹Ê¢ø¬˝∑§áÊ◊Ô˜Ô, √ÿÁ’øÊ⁄ÔÔ ¬˝∑§⁄áÊ◊Ô˜ - ÷˝CÊøÊ⁄ ¬˝∑§⁄áÊÔÊÁŸÔ flœ¸ãÃÔ– ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— ÃÈ ⁄ßÃÊÃÊÿÊ ÁflESÿ ¬˝◊π— ÷Ê⁄ÃËÿÔ — ÁŸfl ‡ Ê∑§— ßÁÃ È •Á¬ ∑§Êÿ¸ ⁄ ÃÊ flø à  – ⁄ßÃÊÃÊÔ ◊„ÙŒÿSÿ ÁìÊ߸◊ÈπÔ ¡‹’㜠(‚ÃÈ—)ÔÔ ¬˝‚¢ª ÷Ê⁄Ã◊Ô˜Ô •Êø⁄áÊ◊Ô˜Ô ÁflôÊÊÿ ÃS◊ÒÔ ÁŸÿÈÁQ§¬òÊ◊Ô˜ ŒËÿÃÊ◊Ô˜– ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§ÿÊ ∞·Ê √ÿflSÕÊÔ Œ‡ÊÊÃÔ˜ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ©ã◊Í‹ŸÊÿ ÁŸœÊ¸Á⁄Ã◊Ô˜Ô– •Ã— ¬˝ÊªÒflÔ ÿÔ ¡ŸÊ— ’„Èflß÷ÙÁªŸÔ— ∑§âÿÃ S◊– ⁄ß ÃÊÃÊ ÁSfl‚ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜Ô ¬˝‡Ê¢‚Ê◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ Á»§Á‹¬ flÑË ◊„ÙŒÿ—– ¬˝Áà ¬˝ÁÃÁŸÁœ◊¢«U‹Œ‹◊Ô˜ •ÊªÁ◊cÿÁà ‚flÊˇÊòÊ ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ— Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃÔ •Á¬Ô ∞·— •ÊŒ‡Ê— ª˝Ês— ÷flÃÔÈ– •ãÿÕÊ …Ê∑§Ê, ÁŒ. 25 ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃÔ fl ÃË– •¬⁄ÃÔ — ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ÿòÊÔ Œ‡ÊSÿ Á„ÃÊÿÔ ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜ fl·Ë¸ÿÔ ‚flÊ∑§Ê‹Ô ◊äÿ ÿ¡ŸÊ— ÉÊÎáÿ∑§◊¸ ∑ΧàÔflÊ •Á¬ ãÿÊÁÿ∑§-•ÊŒ‡ÊSÿÔÔ ¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ Ÿ ∑ȧfl¸ÁãÃ, Ã·Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ¬ÈÁ‹‚Œ‹—, ãÿÊÿʜˇÊÊ—, ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸áÊ— ◊¢ª‹ª˝„Ô ¡‹Sÿ •ÁSÃàfl◊Ô˜ ’ʢNjʌ‡ÊSÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ Œ‹— ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Áà ‡ÊËÉÊ˝◊flÔ flÒŒÁ‡Ê∑§√ÿʬÊ⁄◊ãòÊÔË ŒË¬Í ◊ÙŸË ∞∑§◊Ô˜ ‚ê’ÊŒŒÊÃÎáÊÊ◊Ô˜ ‚fl ¸ ÁøÁãÃÃÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – ◊ÁáʬÈ⁄ ⁄ÊÖÿ ’⁄Ê∑§ ŸÊ◊Ê ŸŒË ‹¢ Œ Ÿ– ◊¢ ª ‹ª˝ „ ◊äÿÔ  Ô ÁmÃËÿflÊ⁄◊Ô˜ ‚¢÷Ê√ÿÃ ÿÃÔ˜ •Êªàÿ ÁìÊ߸ ◊ È π ‚ê◊‹Ÿ◊Ô˜ •ÊÿÙÁ¡ÃflÊŸÔ˜ ÃòÊ ¬˝ fl „ÁÃÔ , ÃòÊÔ ¬˝ S ÃÊÁfl× ŒÊÁÿàfl’ÙœŸ ©ûÊ⁄ŒÊÁÿàfl◊Ô˜ ÁŸflʸ„ÁÿcÿÁãÖ ¡Ÿ◊ÊŸ‚Ô ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ’Ë¡Ê¢∑ȧ⁄◊Ô˜Ô ∑§ŒÊÁøÃÔÔ˜ ¡ËflŸÔœÊ⁄áÊˇÊ◊ÃÊ ◊¢ª‹ª˝„ ¡‹Êª◊Ô— •÷flÃÔ˜– ¡‹’ãœSÿ Áfl·ÿ •ª˝  ø •flŒÃÔ˜ ÿÃÔÔ˜ ’Ê⁄ÃŒ‡Ê¬ˇÊÃÔ— ŸŒË’㜗 ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô— Áfl‡Ê· ÃŒÊ ÷flÁà ÿŒÊÔ ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§øŸ ÷˝CÊ— ‚fl∑§Ê— SflÊÕ¸‹Ê÷Êÿ ◊ãŒ∑§◊ʸÁáÊ •Ê‚ËÃÔ˜ ßàÿSÿ ÃâÿSÿ øøʸ ÿÍ ⁄ Ù¬Ëÿ S¬ ‚ ∞¡ ¥ ‚ Ë øøʸ◊˜Ô ∑§Á⁄cÿÁÃÔ– ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔËÔ ∞·Ê ¬˝ÁÃôÊÊ Á∑˝§ÿÃÔ ÿÿÊ L§¬áÊÔÔ øÁø¸Ã— •Ê‚ËÃÔ˜– ÿŒÊ ∑ȧfl¸ÁãÃÔÔ– ‚¡Êª◊Ô˜ ÷ÍàÔflÊ •œÈŸÊÔ ‚fl¸ SÕÊSÿÔÁãÖ ‚fl¸òÊ ¬ÈŸ—Ô ¬˝ø‹ÁÖ ª˝„Sÿ ¬ˇÊ× ◊Ê‚¸ ∞Ä‚¬˝  ‚ ‡Êπ „‚ËŸÊ ⁄ÊC˛Sÿ ‚¢‚ÁŒ ÷Ê⁄ÃmÊ⁄ÔÊÔ ’ʢNjʌ‡Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ Á ÃôÊÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ◊¢ÁòÊáÊÔ—, ‚¢‚Œ‚ÔŒSÿÔÊ—, ÁflœÊŸ‚÷Ê ‚èÿÊ— ø •Sÿ ÁŸÿ◊SÿÔ ¬Á⁄ԬʋŸ◊Ô˜ ‚◊ãÃÊÃÔ˜ ÷˝◊ÃÔÔ˜ ∞∑§◊ÔÔ˜ ©¬ª˝„◊Ô˜ ‚Ò ≈  U ‹ Êß≈U 2003Ô fl·Ê¸ Ã Ô ˜ ∞ÃÃÔ ˜ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ mÿÙ— Á∑§◊Á¬Ô •Á„Ã∑§⁄◊Ô˜ ¬ŒˇÊ¬◊Ô˜ ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃ ÃŒÊ ∑ȧfl¸ãÃÔÈ– ÁŸflʸøŸÊÃÔ˜Ô ¬˝Ê∑§Ô˜ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— •¬⁄ÊœÿÈQ§◊Ô˜ ∑§Êÿʸfl‹Ë◊Ô˜ ôÊÊàÔflÊ ∞flÔ •Sÿ ¬˝∑§⁄áÊSÿ •ãfl·áÊ◊Ô˜Ô ◊¢ª‹SÿÔ ‚◊ãÃÊÃÔ˜ ÷˝◊ÁÃÔ ⁄ÊC˛ ÿ Ù—Ô Á„ÃÊÕ ¸ ÷Ê⁄ÃSÿÔ Ÿ ŸcÿÁÃ–Ô ’Ê¢ Ç ‹ÊŒ ‡ ʬˇÊSÿ Áfl⁄Ùœ Ã·Ê◊Ô˜ ŸÊ◊Ê¢∑§Ÿ ¬òÊÊÁáÊ ÁŸœÊ¸Á⁄ÃÊÁŸ •Á¬Ô ÷flãÃÈ– •ŸŸÔ Œ‡ÊÊÃÔ˜ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ∑ΧàÔflÊ ∞·Ê flÊÃʸ ‹èÿÃ– « U À≈UÔ Ê ¬˝ Ê ãÃSÿ ŒÁˇÊáÊ- ’ʢNjʌ‡ÊÙ¬Á⁄Ô ÿÊ ¬˝ÁÃÁ∑˝§ÿÔÊ ’ʢNjʌ‡Ê ¡‹¬˝flÊ„Ù¬Á⁄ ¬˝ Œ ‡Ê¸ Ÿ ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ◊¢ª‹ª˝„Ù¬Á⁄ Áfl‡ÊÊ‹◊Ô˜ NŒ◊Ô˜Ô ÁŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô ˜ •Sÿ NŒSÿÔ Ô •Ê‚ËÃÔ˜Ô ÃSÿÔÊ— ∑§Ê⁄áÊÊÔÁŸ ‚Ê •Ê¬Êà∑§Ê‹ËŸ◊Ô˜ ‚ê◊‹Ÿ◊˜ ◊ÁãòÊáÊÊ ∑§ÁÕÃ◊Ô˜– ‚¢ˇÊÿ—Ô ÷ÁflcÿÁà ßÁà ÁflEÊ‚— fløÃ– •Ê‚ËÃÔ– •œÈŸÊ ÃÈ •òÊ NŒSÿÔ ˜ ¬˝◊ÊáÊ◊Ô˜ ÁøòÊÙûÊ‹Ÿfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊˜Ô Ÿ◊ÍŸÊ◊ÊòÊ◊Ô˜ fløÃÔ– ¡‹Ÿ ©¬‹éœ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ŸÊ‚ÔÊ ÁŸÁ◊¸ à ◊Ô ˜ Ô •ãÿÃ◊◊Ô Ô ˜ ©¬ª˝ „ ◊Ô ˜ Ô ◊Ê‚¸ ⁄Ùfl⁄Ô ∑§Ê⁄ªË‹ÿÈh◊Ô˜— ÁÄ‹¢≈UŸSÿ •ÊflŒŸ◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë– 1999Ô Ã◊ fl·¸ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢Ô •Œêÿ •∑§ÕÿÃÔ ˜ – flÊÿÈ ◊ ʪ˸ ÿ ∑§„Ê⁄¡ÊÁ× ªÁfl¸ÃÊÔ ŒÈªÊ¸¬Í¡ÊÔ‚◊ʬŸ¬fl¸ÁáÊ •ÁS◊ŸÔ ˜ SÕ‹ ∞fl Á‡ÊÁfl⁄◊Ô ˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈh‚◊ÿ ¬˝ÊÄÔß ⁄ÊC˛ ¬ Á× Á’‹ ÁÄ‹á≈U Ÿ Ô ‚Ê„‚Áfl·ÿ Ô Ãà∑§Ê‹ËŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ¬˝ ◊ È π — ŸflÊ¡ •Ê∑˝§◊áÊÙ¬Á⁄Ô ÃSÿ ôÊÊŸ◊Ô˜ ŸÊ‚ËÃÔ˜ ßÁà ‚— •∑§ÕÿÃÔ˜– ◊È ¢ ª  ⁄ – Á’„Ê⁄ ⁄ÊÖÿÔ  ÷flÁãÃ–Ô ÿÕÊ ÁflflÊ„ÊÃÔ ˜ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô ¬⁄ãÃÈ ◊ÊÃÊŒÈªÊ¸Ô SÕÊSÿÁÃÔ øÔ – •Ã— ◊„ÙŒÿ— •◊⁄Ë∑§Ê× ÷Ê⁄ÃÊÿ ‡Ê⁄Ë»§Ô ‚äÿÊŸ◊Ô˜ S◊⁄ÁÖ ¬⁄ãÃÈ ÿŒÊ •ÁãÃ◊ø⁄áÊÔ •ÁmÃËÿÊ ¬⁄ê¬⁄Ê ÿòÊ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ ∑§ãÿÊÿÊ— ÁflŒÊÿ SflSÕÊŸÊÃÔ ˜ øÁ‹ÃÈ ◊ Ô ˜ NŒÔ Á fl·ÿÔ  Áfl‡Ê · Ô ∞∑§Ê◊Ô˜ flÊÃʸ◊˜Ô ¬˝Á ·ÃflÊŸÔ– ∞·Ê ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‡ÊÙøŸËÿ◊Ô˜Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ‚ÁÒ Ÿ∑§Ê— ‚¢¬áʸ⁄ËàÔÿÊ ÍŸfl⁄ÊòÊË ¬‡Ô ø ÊÃÔ ˜ ◊ÊÃÈ — fl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ÷Ê⁄¬˝áÊÊ‹Ë •Ê‚ËÃÔ˜ ŸÒë¿ÃÔ˜– Ã× ÷Q§¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜Ô flÊÃÊ¸Ô ÷Ê⁄ÃSÿ ÃàÔ∑§Ê‹ËŸ ¬⁄Ê¡ÿ◊Ô˜ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§Sÿ ¬⁄ÊÁ¡ÃÊ— •÷flŸÔ ˜ ÃŒÒ fl ԌȪʸÿÊÔ — ¡‹Áfl‚¡¸ŸÁflÁœ— ÃÕÒ fl ŒÈ ª ʸ ÿ Ê— •ŸÈ⁄ÙœŸ ∞Ã ¡Ÿ¡ÊÃËÿÊ— „ËŸ◊Ô ˜ Ô ∞ÃÃÔ ˜ NŒ◊Ô ˜ Ô •Áœ∑§ÊÁœ∑§◊Ô˜ ¬˝øÁ‹cÿÁÃÔ–Ô ¬œÊŸ◊¢ÁòÊáÊÔ •Ê‚ËÃÔ– Ô˝ ˜ ∑§Ê⁄áÊŸ •÷flÃÔ˜ ßÁà ŸflÊ¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ SflŒÙ·ÊŸÔ˜ SflË∑ΧÃflÊŸÔ–˜•ŸãÿÊ ŒÎ ‡ ÿÃ – Áfl‚¡¸ Ÿ ÁflÁœ— •Á¬ ∞ÃÃÔÔ˜ Áfl‚¡¸Ÿ∑§◊¸Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ Áfl‡ÊÊ‹∑§Êÿ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ßÁà flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— ∞ÃÃÔ˜ flŒÁãÃÔ Á’‹ ÁÄ‹á≈U Ÿ  Ÿ ‡Ê⁄Ë»§ flŒÁÖ ¬⁄ãÃÈ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ •Sÿ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ •ÊSÕÔÊ ÃÕÊ ÁflEÊ‚ŸÔ flÒ ô ÊÊÁŸ∑§Ê— ÁøãÃÿÁãÖ ÿÃÔ˜ «UÀ≈UÊ ÃÕÊÔÔ ∑˝§≈U⁄ÿÙÔ— •≈U‹Á’„Ê⁄Ë ’Ê¡¬ÿË∑ΧÃÔ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄∑§Ê‹Ô ‡Ê⁄Ë»§— ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄SÿÔ flÊÃʸ◊˜Ô π¢«UŸ◊ÔÔ˜•òÊàÿÊ— ÷ÄÔ Ã ÊÔ — ‚fl¸ Œ‡Ê¸∑§Ê—Ô ∞ÃÃÔ˜ •òÊÊÁ¬ ¡‹ùÊÃÔ— ÁfllÃ ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ 3.7 Á’Á‹ÿŸ ¬˝Á ·ÃÊÿÊ◊Ô˜ flÊÃʸÿÊ◊ÔÔ˜ ∞ÌʂËÃÔÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈh‚◊ÿ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚fl¸∑§Ê⁄— ÃÔÔÈ Œ‡ÊSÿÔÔSflÿ◊Ô˜ ◊Ù≈U⁄ÿÊŸÊÁŸ ŒÎ‡ÿ◊Ô˜ º˝CÈ◊Ô˜ ’„ÈŒÍ⁄ÊÃÔ˜ S◊– ÁflÔ Ÿ ÊÔ fl·Ê¸ ◊ Ô ˜ ∑È § × Ô fl · ¸ è ÿ— ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈhÊÿ ÿlÁ¬ÔÔ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ Ã◊Ô˜ •ôÊÊŸ◊ÿ◊Ô˜ ‚ŸÊÁfl·ÿ ‚¢¬Íáʸ◊˜Ô •flªÃÔ—ŸÔ •ÊŸÿÁãÖ 32 •Êªë¿ÁãÃ,Ô ◊ÊÃÈ — ¡‹Ôʪ◊Ÿ◊ÔÔ˜ •÷flÃÔ˜ ßÁÃÔ ôÊÊÃÈ œÍ ◊ ∑ § ÃÙ— ŒÈ É Ê¸ ≈ UŸÊÿÊ◊Ô ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ SflŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ ∑ΧàflÊ ÿÈh‚¢’¢Áœ∑§Êÿ¸◊Ô˜ Ÿ •Ê‚ËÃÔ– ˜∑§„Ê⁄fl¢ ‡ ÊÙŒÔ ˜ ÷ flÊ— ø⁄áÊS¬‡Ê¸◊˜Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬ÈŸ— ¬ıãÿŸ •ãfl·áÊ∑§Êÿ¸◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬Îc∆UÔ Áfl‹SÿÔ ©à¬ÛÊ◊ÔÔ˜ Ô ÁflS◊⁄ÁÖ ÃÕÔÊÁ¬Ô ÷Ê⁄ìˇÊת˝ Ê ◊ËáÊÊ— ◊ÊÃÈ — Áfl‚¡¸ŸÊÃÔ˜Ô ¬˝Ê∑§Ô˜ ¬˝ ø ‹ÁÖ •SÿÔ NŒSÿÔ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – ∑˝  § ≈U⁄Sÿ ÃS◊ÔÒ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸŒ‡ÊÊÿÔ ˇÊ◊ÊÁfl‡ÊÊ‹¬˝ÁÃ◊Ê◊Ô˜ Sfl- ŒÈ ª ʸ ¬˝ Á Ã◊ÊÿÔ Ê — •Ê∑§Ê⁄— 40 ◊Ë‹ •ÕflÊÔÔ 65 ŒÁˇÊáʬ˝ Ê ãÃ◊Ô ˜ ¡‹◊ÇÔ Ÿ ◊Ô ˜ ŒËÿÃÊ◊ÔÔ˜ ßÁÖ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜Sfl ◊SÃ∑§·ÈÔ, S∑§ãœ·È flÊ ¬˝ø‹ÁÖ Œ‡Ê¸ŸÊÿÔ ¬˝ÁÃ◊Ê ÷˝◊áÊ◊Ô˜ Á∑§.◊Ë. ¬Á⁄Á◊Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ ßÁà ÁøòÊÙûÊ‹Ÿ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈhSÿ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ—©àÕÊÿ ª¢ ª ÊÉÊÊ≈ U ◊äÿ ø ‚¢¬Íáʸ Ÿª⁄ Á∑˝§ÿÃ– Ã× ßÁÃÔ ∑§âÿÃ– ∞·— ¬˝◊ÊáÊ— Áfl‡Ê·ôÊÊ— ÁŸªŒÁãÖ mÊŒ‡Êfl·Ê¸ Ÿ ãÃ⁄◊Ô ˜ •lÊÁ¬ flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸Áfl‚¡¸ÿÁãÖ ∞·ÊÔÔ ¬˝ÕÊ ‚Ê◊Êãÿ¡Ÿ¡ÊÃËŸÊ◊Ô˜ ÷Q§Ê— ¬Í ¡ Êø¸ Ÿ ÊmÊ⁄Ê ª¢ ª ÊÿÊ◊Ô ˜•Áà ¬˝ÊøËŸÊ– •œÈŸÊ ∞·Ê Œ‡Ê¸∑§Ê— øÔ S∑§ãœ¬Á⁄flûʸŸ◊Ô˜ ¬ÊàÿÃ– Ÿª⁄SÿÔ ¬˝Áì˝ÊãÃ·ÔÈ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×.¬˝ Õ Ê ¬⁄ê¬⁄Ê ∑§âÿÃ – ∑Î § àÔ fl Ê ∑§„Ê⁄ ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ •SÿÊ— ◊ÊÀÿʬ¸ á Ê◊Ô ˜ , ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬–•œÈŸÊ ÃÈ ‚Á◊ÁìˇÊ× ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ∞∑§ŒÊ ¬Í¡Ÿ◊Ô˜ ø ∑§ËûʸŸ◊Ô˜ øÔ H ÿÙ ÿm¬ÁÃÔ ’Ë¡¢ Á„Ô ‹÷ÃÔ ‚Ù˘Á¬ Ã໧‹◊Ô˜H ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ∑§„Ê⁄ ’Ê¢œflÊ— ÁŸ◊¢ÁòÊÃÔÊÔ— ≈˛ U ∑ §ÿÊŸSÿ •ÊÿÙ¡Ÿ◊Ô ˜ ÷flÁÖ - ““yz{ ¡ê‚”” - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×