2011-12-02 Vishwasya Vrittantam

27,738 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
27,738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23,916
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-12-02 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. ¬˝àÿˇÊ ÁflŒ‡ÊË •Õ¸‚¢øÿ◊Ô˜ (∞»§«UË•Ê߸) ÁflL§h ÷Ê¡¬Ê ¬ˇÊ× ‚◊ª˝÷Ê⁄Ã◊Ô˜ SÕÁªÃ◊Ô˜ ßÁà •ÊŒ‡Ê◊Ô˜ ‚fl¸òʬÊÁ‹∑§◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 217 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ •C◊Ë á ÁŒŸÊVU - 02 ÁŒ‚ê’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 217 á Date : 02-12-2011, Friday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê ¬˝‡ÊÊ‚∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÈÑʬÁ⁄ÿÊ⁄ ¡‹‚ÃÙ—Ô ©¬Á⁄ øøʸ∑ΧÃÔ ÁflœÊŸ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜Ô Áfl‡Ê·ÊÁœfl‡ÊŸ◊Ô˜ÁŸÿÙ¡ŸÊÿ ◊ʪ¸— ‚⁄‹— ‚¢¡Ê× ß‹Ê„Ê’ÊŒ– ⁄ÊÖÿ ⁄ÊÖÿ‚fl¸∑§Ê⁄— •œÈŸÊ •Á¬ ∑§◊¸ ø ÊÁ⁄áÊ— ‹πŸ™U øÛÊ߸, ÁŒ. 1– •ÊªÊ◊ËÔÔ Ÿfl◊Ë ÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ∑§⁄‹ ⁄ÊÖÿSÿ ‡ÊÊ‚Ÿ¬ˇÊÃ—Ô ∑§Ê¢ª˝‚ ÁŸáʸ ÿ ◊Á¬Ô øøʸ ÿ Ê◊Ô ˜ SÕÊÁŸÃ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∑§⁄‹ ⁄ÊÖÿ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ◊ÊŸÁ‚∑§Ô Ô ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ , ‚ Ã È ◊ äÿ Ô •Áœ∑§¡‹‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜Ô, ãÿÍŸÊÃÔÔ˜ ãÿÍŸ◊Ô˜ 120 »È§≈U ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô •Ù◊Ÿ øÊ¢«UË ¬˝ÿàÔflŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ Áfl‡Ê·ôÊÔÊ— •SÿÔ Áfl·ÿ ¬˝Ê∑§ÔÔ˜ ∞fl ÿÙ¡ŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § ÃflãÃÔ — – ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ •œËŸ ªÁ◊cÿÁà ßÁà ÁøãÃÔÊ fløÃÔ–Ô ‚— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ Áfl¬ˇÊŒ‹SÿÔ©ëøãÿÊÿÊ‹ÿ— Áfl‡Ê·∑§Êÿ¸◊˜Ô ŸÍ à Ÿ¬ŒÊŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ãÿÊÿÊ‹ÿÊÿ ÁøÁãÃÃÊ— ‚ÁãÖ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄—Ô ⁄ÊÖÿÔ ÷ÊflŸÊÔ ◊ Ô ˜ ◊ŸÁ‚Ô ÁŸœÊ¸ ÿ ¡‹SÃ⁄◊ÔÔ˜ ßÁà ’„fl— ¬˝‚¢ªÊ— ©ëøÃ◊Ô ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ŸòÊÊ ¬Ë.∞‚.•ëÿÈÃÊŸãŒŸ∑ΧàflÊ SÕÊÁŸ∑§ ¢‚¢SÕÊŸÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝‡ÊÊ‚∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ÁŸÿÈÁQ§¬˝‚¢ª Ÿ ãÿÊÿ◊ÍÁø •Á◊ÃÊfl ‹Ê‹Ê ÁflœÊŸ‚÷ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ∞∑§◊Ô ˜ ¡Ÿ∑§ÀÿÊáʬÍ⁄∑§◊Ô˜Ô ∑§Êÿ¸◊Ô˜ øøʸ ÿ Ê◊Ô ˜ SÕÊÁŸÃÊ— •ÁãÃ◊◊Ô ˜ ÁŸáʸ ÿ ◊Ô ˜ Ô Á∑§◊Ô ˜ ‚„ ÃSÿ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄◊Ô˜ •÷ÍÖԘ¬˝ ◊ È π ÊŸÊ◊Ô ˜ ∑§Êÿʸ fl Áœ◊Ô ˜ Á∑§◊Á¬ ÁŸÁmC◊Ô˜ ÁŸÿ◊◊Ô˜ ∞fl¢ ø ãÿÊÿ◊ÍÁø— ¬Ë.∞‚. •Áœfl ‡ ÊŸ◊Ô ˜ Ô •Ê„Ô ˜ fl ÿÁÖ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ÃSÿ ©ÁQ§— ÷ÁflcÿÁãÖÔÔ ¬⁄ãÃÈ ‚flʸŒı ÷ÁflcÿÁÃÔ ßÁÃÔ ¬˝‡ŸSÿÔÔ ©ûÊ⁄◊Ô˜Ô Ô ÃŒÔ Ê ∞flÔ Ô ÁflœÊŸ‚÷ÊÿÊ—‚◊ÊÁ¬ÃflÊŸÔ ˜ – ÿ ¡ŸÊ— ∑§⁄ÙÁÖ ŸflËŸ⁄ËàÿÊ flÉÊÒ‹— mı ∞ıà Ÿª⁄¬¢øÊÿÃ◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ∑§Ê‹ ◊ÈÑÊÔ¬Á⁄ÿÊ⁄ÔÔ •Ê‚ËÃÔ ˜ – ◊È Ñ Ê¬ Á ⁄ÿÊ⁄ ∑§⁄‹ ⁄ÊÖÿSÿÔ Áfl∑§Ê‚ÊÿÔ ŒÊÃÈ◊Ô˜ Ô‚— •flŒÃÔ˜Ô ßŒÔŒÈ∑§ÔËÔ Áfl‡Ê· øøʸ- •Áœfl‡ÊŸ◊ԘԟʪÁ⁄∑§‚¢ S ÕÊ‚È ø ÿ ⁄◊Ò Ÿ ŸflÁŸÿÈ Á Q§‡ÊÊ‚ŸÊŒ ‡ Ê— ’È ‹ ¢ Œ ‡Ê„⁄◊Ô ˜ ¬˝ ÷ Ê⁄Ë ¡‹’ãœSÿ ¬˝ ∑ §⁄áÊÙ¬Á⁄ ¡‹‚ÃÙ— ∑§Ê⁄áÊŸÔ ÃÁ◊‹ŸÔÊ«ÈU ‚äÿÊŸ◊Ô˜ ¬˝ÿàÔŸ◊Ô˜Ô ∑§⁄áÊËÿ◊Ô–˜Ô ÷Í∑¢§¬ ∑§Ê⁄áÊŸÔ ÃSÿ ◊¢ÁòÊáÊ—Ô ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ mÿÙ— ◊äÿ Ô¬Œ · È •Ê‚ËŸÊ—, Ã · Ê◊Ô ˜ ⁄Ê¡œÊŸË× •Êªë¿Áà ¬⁄◊Ô˜ ø ÿ ⁄◊Ò Ÿ Sÿ ÿÊÁø∑§Ê◊Ô ˜ ‚◊Í ‹ ◊Ô ˜ •ŸÈ ‚ ¢ œ ÊŸ◊Ô Ô ˜ ⁄ÊÖÿ Ÿ Ô ‚„ ‚È ‚ ¢ ¬ ∑¸ § ◊Ô ˜ Ô ¡‹’ãœSÿÔÔ SÕÊÁÿàÔfl Áfl·ÿ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ¬Á⁄áÊÊ◊◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔÔ ‚„◊ÁÃ◊Ô˜Ô •Ê‚ËÃÔ˜Ô– •S◊ÊÃÔ˜∑§Êÿ¸∑§Ê‹◊Ô˜ ‚◊Ê#◊Ô˜ ¡ÊÿÃ– •ÁS◊ÔŸÔ˜ ¬˝Œ‡Ê ∞·— •ÊŒ‡Ê— ÁŸ⁄SÃ∑ΧflãÃı– ÿÊÁø∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ◊ÈÅÿ◊ãòÊË •Ù◊Ÿ ÁSÕ⁄àfl◊Ô˜ Ÿ ¬˝ÊåÔŸÙÁÃÔ– mÿÙ— Áfl¬ˇÊ Œ‹SÿÔ ŸÃÊ⁄— ÿÃÔ˜Ô •¬ˇÿ◊ÊáÊÔÊÔ— Ÿ ÷ÁflcÿÁãÖ ’ãœÊÃÔ˜ ‚◊¬Á⁄◊ÊáÊÔ¢ ¡‹◊Ô˜•Ã— •œÈŸÊ ¬˝‡ÊÊ‚∑§ÊŸÊ◊Ô˜ •lÊÁ¬ Ÿ ŒËÿÃ ßÁà ôÊÊàflÊ ∞ÃÃÔ ˜ Á‹ÁπÃ◊ÁSà ÿÃÔ ˜ øÊ¢«UË— ◊ãòÊË‚◊ÍÈ„SÿÔ ŸÃÎàfl◊Ô˜ ⁄ÊÖÿÿÙÔ— Á◊Á‹ÃÙl◊ ’ãœSÿ •Á÷ÿÙª◊Ô ˜ ∑Î § Ãflã×, ߌԘŒÈ∑§Ë¬˝ÊãÃ ∞·— ‚ÃÈ— ÃÊÁ◊‹ŸÊ«ÈU ⁄ÊÖÿSÿ ∑ΧÃÁŸÿÈÁQ§◊ʪ¸— ‚⁄‹— •ÁSÖ ÿÊÁø∑§Ê ¬˝ Ê ⁄éœÊ •÷Í Ã Ô ˜ – ø ÿ ⁄◊Ò Ÿ ◊„ÙŒÿSÿ ∑§Á⁄cÿÁÖ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄ ‚◊ÿ Áfl·ÿ Áfl‡Ê·Ê‹ÙøŸÊ ÷flÃÈ ÃÊÁ◊‹ŸÊ«È U ⁄ÊÖÿSÿ ÁŸÁ◊¸ÃÔ— •ÁSÖ •œÈŸÊ ŸÍß ¬˝·ÁÿÃÈ◊Ô˜ ∑§⁄‹ ‚fl¸∑§Ê⁄—©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ Áfl∑§Ê‚Áfl÷ʪSÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹◊Ô˜ ¬˝Õ◊ ’Ò∆U∑§ÊŒÔ˜ ‚— flÊÃʸ„⁄áÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ∞ÃÃÔ˜ ßÁÃÔ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊ ∑§ÁÕÃ◊Ô˜Ô– ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊ ÿÃÔ˜Ô •Ê‹ÙøŸ◊Ô˜ ’ãœÁŸ◊ʸáÊŸÔ •Sÿ ’ãœSÿÔ ¬˝SÃÈ× •ÁSà ßÁÃÔÔ ◊ÈÅÿ◊ãòÊËÔπá«U¬Ë∆UŸ ∞ÃÃÔ˜ ©Q§◊Ô˜ ÿÃÔ˜ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ∞ÃÁS◊ÔŸ˜Ô Áfl·ÿ ∞fl œÊÿ¸◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ¬⁄ãÃÈ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ Áfl⁄ÙœË ¬ˇÊSÿÔ ŸÍ à Ÿ ¡‹’ãœSÿÔ Ô ∑ΧÃ◊Ô˜Ô, ÃÿÙ— Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔ SflÊ◊Ëàfl◊Ô ˜ ÃÊÁ◊‹ŸÊ«U Ô È •flŒÃÔ˜–¬¢ ø fl·¸ ¬ ÿ¸ ã à ∑§Êÿ¸ ∑ §Ê‹¢ •ãfl · áÊ◊Ô ˜ øÊ‹ÿÁãÖ ãÿÊÿ◊ÍÁø◊„ÙŒÿı— •flŒÃÊ◊Ô˜ÁŸ÷Ê‹ÁÿÃÈ◊Ô˜ Ÿª⁄Áfl∑§Ê‚Áfl÷ÊÇ‚ÿ ÿÃÔ ˜ Ÿª⁄¬˝ ◊ È π SÿÁ¡‹ÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ¬˝◊ÈπÊÔŸÔ˜ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ‚¢ ¬ ˝  Á ·ÃÊ◊Ô ˜ ‡Ê¬∆U¬Ê∆UÁflÁœ◊Ô˜ •ŸãÃ⁄◊fl‡Ê¬Õ¬Ê∆U◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁãÃ–Ô ÿŒÊ ÿÊÁø∑§Ê◊Ô˜ ¬Á∆UàflÊ ÃSÿÊ— ÃSÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹Sÿ ‚◊ÿ◊Ô˜ø ÿ ⁄◊Ò Ÿ ‚Á◊ÁÃ’Ò ∆ U ∑ §◊Ô ˜ ©¬Á⁄ •Á÷ÿÙªSÿ ©ûÊ⁄ÊÁáÊø ¬˝ Ê ⁄éœ◊Ô ˜ ÷flÁÖ •Ÿ Ÿ∑§Ê⁄ÿÁÃ ÃŒÊ ÃSÿ ¬˝ S ÃÈ Ã ◊Ô ˜ ∑È § fl¸ Á ãÖ ¬˝∑§Ê⁄áÊ wÆvw fl·¸Sÿ ¡Ÿfl⁄Ë∑§Êÿ¸ ∑ §Ê‹Sÿ ‚◊ÿ— Ÿ ’ÈœflÊ‚⁄Sÿ Áfl‹Á`§Ÿ⁄ÊòÊı ◊Ê‚Sÿ òÊÿÙÁfl¢‡ÊÁÃÁŒŸÊ¢∑§¬Á⁄◊áÿÃ – ¬⁄ãÃÈ ©ûÊ⁄¬òÊÁŸ◊ʸ á Ê √ÿSÃÊ— ∑§Êÿ¸∑§Ê‹— ‚¢¬áʸ— ÷ÁflcÿÁÖ Í ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π H ¬˝ÊÿáÊÔÊœ◊◊äÿ◊ÙûÊ◊ªÈáÊ— ‚¢‚ª¸ÃÔÙ ¡ÊÿÃH ¬˝àÿˇÊ ÁflŒ‡ÊË •Õ¸‚¢øÿ◊Ô˜ (∞»§«UË•Ê߸) ÁflL§h ÷Ê¡¬Ê ¬ˇÊ× ‚◊ª˝÷Ê⁄Ã◊Ô˜ SÕÁªÃ◊Ô˜ ßÁà •ÊŒ‡Ê◊Ô˜ ‚fl¸òʬÊÁ‹∑§◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– •ÁSÔ◊Ÿ - ““yz{ ¡ê‚”” •fl‚⁄ √ÿfl‚ÊÁÿŸ ¬ÍûÊÁ‹∑§Ê— Œ„Ÿ◊Ô˜ •∑ȧfl¸ŸÔ˜– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 02 ÁŒ‚êU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ ‹Ù∑§∑§ÕÊ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄SÿÔÔ ¬Èë¿— ÃÈ fl∑˝§—Ô ∞fl •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ 7 ∑§ÁflªÈL§— ∑§ÊÁ‹ŒÊ‚— ⁄ÊôÊ— •ÊŒ ‡ Ê Ÿ Ô ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊ÁãòÊáÊ— øÔÔ ¡Ê×Ԗ ¬⁄ãÃÈ •ãÿÔ ÁŸÿÈQ§Ê— ÃŸÊÁ‹⁄Ê◊—ÔÔ ⁄ÊôÊÊÔÔ •Ê„Í× ÃŒÊ ‚ÙÔ ‚ÁflŸÿ◊Ô ˜ Ô 2 4 1 6 9 ∑§Áfl∑ȧ‹ªÈL§— ∑§ÊÁ‹ŒÊ‚— ‚¢S∑Χà ‚ÊÁ„àÿÔ SÃéœÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ⁄ÊôÊ— ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊ— ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ ãÿfl Œ ÿÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ - “„ ◊„Ê∑§Ê√ÿ ‡ÊÁ‡Ê— ∞fl ¬˝∑§Ê‡ÊÃ– ÃSÿÔ fláʸŸ ª˝ÊflÊÔ •ÊŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ∞ÃÃÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜ ¬Èë¿ÔÊÁŸÔ ‚⁄‹◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ ⁄Ê¡Ÿ!” •Sÿ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄Sÿ 9 4 8 ⁄ÙŒÁà flÖÊ˝Sÿ NŒÿ◊Á¬ Œ‹ÁÖ ÃS◊Ò ‚¢S∑Χà ÷Ê·ÊÿÊ— ‚#Ê„ÊãÃ⁄ ¬Èë¿◊Ô˜ ÃÈ Sfl÷ÊflŸÔ 3 4 7 1 “‡ÊÄ‚Á¬ÿ⁄—” •Á¬ ©ëÿÃ– ÃSÿÔ ∑§Ê√ÿÊŸÊ¢ Áfl‡Ê·ÃÔÊÔ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄Sÿ fl∑˝ § ◊Ô ˜ – Ô ∞ÃÃÔ ˜ 9 8 3 ÁŒÁÇŒªãÃ·ÈÔ ¬˝øÁ‹ÃÔÊ flûÊȸ‹ÊÔ ∑§Ê⁄◊Ô˜ ¬Èë¿◊Ô˜ ‚ÊœÁÿÃÈ◊Ô˜ Sflÿ◊Ô˜ •ÁSÖ ◊„Ê∑§Áfl⁄ÿ¢Ô 8 5 9 4 ‚⁄‹◊Ô˜Ô ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜ ߸E⁄Ù˘Á¬ÔÔ Ÿ ‚◊Õ¸—– Áfl∑˝§◊ÊÁŒàÿÔ ÷ͬÃ— ßÁÃ–Ô •SÿÊŒ‡ÊSÿ ‚¢¬˝ÁÃÔ ÃSÿ ¬Èë¿◊Ô˜Ô 5 8 7 ⁄Ê¡‚÷ÊÿÊ¢Ô Ÿfl⁄àÔŸ·ÈÔ ¬˝ Á Ã∑§Ê⁄— ∑§Õ◊Ô ˜ ŒÈ’¸‹àflÊÃÔ˜ ‚⁄‹‚◊Ô˜ 3 6 7 1 2 ◊ÈÅÿÃ◊Ô— •Ê‚ËÃÔ˜– ÷fl Ã Ô ˜ ßÁÃÔ ¬ ˝ Ã Ë ÿ à  – 6 ∑§ÊÁ‹ŒÊ‚Sÿ ∑§Ê√ÿ·È ÁøãÃÁÿàÔflÊ ‚fl¸— πÊlÊ÷Êfl Ÿ ‚— ÷Ê·ÊÿÊ—ÔÔ ⁄◊áÊËÿÃÊ,Ô ŒÈÁπŸ— ‚¢¡ÊÃÊ—Ô– ◊Î× ¬˝Êÿ— fløÃ– •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 8 2 5 1 6 4 4 9 2 5 3 7 9 8 7 6 1 3 ◊ÊŸflËÿ ¬˝ ∑ Î § Ã — ¬⁄ãÃÈ ÃŸÊÁ‹⁄Ê◊SÿÔÔ ⁄Ê¡Ê ∞ÃÃÔ˜ üÊÈàÔflÊ flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 7 9 3 8 1 6 5 2 4 6 4 7 3 9 5 2 1 8 SflÊ÷ÊÁfl∑¢§ Áfl‡Ô‹·áÊ¢ ◊ŸÁ‚ •ãÿ ÁøãÃÔÊ, •flŒÃÔ˜ -Ô “¬‡ÿÃÔ, flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 5 3 2 6 8 1 4 9 7 ¬˝ Ê ∑Î § ÃÃÎ ‡ ÿÊŸÊ¢ Ô ø ¬ÎÕ∑§Ô˜ ÁfløÊ⁄— ø ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ øÁ⁄òÊ◊Ô ˜ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 1 8 9 7 4 2 6 3 5 3 7 8 2 6 4 1 5 9 ‚¡ËflÁøòÊáÊÔ ÁfllÃ– •SÿÔÔ ©¬◊ÊÔ ¬˝ÿÙª— •ÁmÃËÿÔÙ •Ê‚ËÃÔ ˜ – Ô ‚— Sfl÷Êfl◊Ô ˜ •Á¬Ô Ô ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 9 6 5 1 7 8 3 4 2 fløÃ– ‚—Ô ÿŒÔ˜Ô fláʸŸ¢ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ÃÃÔ˜ ‚¡Ë◊flÔ •÷flÃÔ˜– ‚#Ê„¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •Ÿ∑§ÊŸÔ˜ ©¬ÊÿÊŸÔ˜ ∑ΧàÔflÊÁ¬ ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ •ÁSÖ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 4 2 1 5 3 9 7 8 6 ÃSÿÔ fláʸŸ ÁflÁ÷ÛÊ ¬ÊòÊÊÁáÊ ¡ËÁflÃÊÁŸ ßfl ‚ÜÔø⁄ÁãÖ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄◊∑§◊Ô˜ SflªÎ„◊Ô˜ Áfl»§‹Ê— •÷flŸ˜– ∑§SÿÊÁ¬Ô Sfl÷ÊflSÿÔ Ô ‚ê¬ÍáÊ¸Ô ∑§Ê√ÿ◊Ô˜ ŸÊ≈U∑¢§Ô flÊÔ Áfl‡Ôfl◊ÜÔø◊Ô˜Ô ßfl ÷Ê‚Ã– •ÊŸËÿ ÃS◊Ô Ô Ò Sfl‹◊Ô ˜ Ã× ⁄Ê¡‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ⁄ÊôÊ— ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ Ÿ ‚„¡◊ÔÔ˜– •ÃÔ∞fl “©¬◊Ê-∑§ÊÁ‹ŒÊ‚Sÿ” ¬˝Á‚hÙ fløÃ– - „àÔflË ‡ÊÊ„— •Ê„Ê⁄◊Ô ˜ •ÿë¿ÃÔ ˜ – ÷Ù¡ŸÊ÷Êfl ‡ÊŸÒ—Ô ‡ÊŸÒ— ¬È⁄Ã—Ô ‚fl¸ ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊ—Ô Sfl-Sfl Áfl»§‹ÃÊ∑§Ê⁄áÊÊÁŸ ¡ŸÊ— SflSfl÷Êfl¬Á⁄flûʸŸ •Á¬Ô ∑§ÊÁ∆Uãÿ◊Ô ˜ flÿ‚— •ÊÁœÄÿŸ Ÿ ¬˝÷ÊÁflÃÊ Á¬ã≈UÙ ¬áÊ¡Ë– ¬ÊpÊàÿ ŸÊÁÿ∑§Ê— SflSÿ ¬˝∑ΧÃ◊Ô˜ flÿ— •Ê∑§·¸∑§√ÿÁQ§àÔfl◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ⁄ÊÿŸ ßã≈U⁄ŸÒ‡ÊŸ‹Ô ‡ÊÊ‹Ê (‚È⁄Ã) ‚Ù˘Á¬ ‡Ê⁄Ë⁄áÊ ˇÊËáÊ—ÔÔ fláʸ ÿ ÁãÃÔ S◊– ÿŒÊ •ŸÈ÷flÁãà ßÁÖ” ø‹ÁøòÊSÿ ¬˝ Á ‚hÊ ªÙ¬ŸËÿ◊Ô˜ ∑ΧàflÊ •Áœ∑§·È ßë¿ãÃÈ Ÿ ÃÈ •Ê∑§·¸ ∑ § •Á÷ŸòÊË »˝§Ë«UÊ Á¬¢≈UÙ •òÊ ÁøòÊ·È ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ— ÷flÁãÃ,, ◊È π ‚ıãŒÿ¸ ◊ Ô ˜ ßÁà ÃSÿÊ— ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊Ô˜, ÃËM§¬Áà ‚È⁄ˇÊÊ√ÿÿ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ Ám∑§ÙÁ≈U∑§◊Ô˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ ˜ ‚Ê ◊Í ‹ × ÃÕÊ ‚Ê Ÿ ßë¿ÁÃ, ¡ËflŸ ¡ËflŸSÿ fløŸ◊ÁSÖ ÿÈ fl flª ¸ ∞ÃÊ— ÁflÅÿÊÃÊ— ŸÊÁÿ∑§Ê— Sfl Sfl ‹¢ŒŸ, ÁŒ. 1 •Ù‹Áê¬∑§Ô ¬Ê∑¸ § Sÿ ÷Ê⁄ÃËÿÊ– „ÊÚ‹ËflÈ«U ŸÒ‚Áª¸∑§◊Ô˜ ◊ÍÀÿ◊Ô˜ flÊSÃfl◊Ô ˜ flÿ— Ÿ •Õʸfl’ÙœŸ ¬˝flÎÁûÊÁŸÁ◊ûÊSÿÔ ¬˝Ê‚Áæ˜Ôª∑§ÃÊ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ •Ù‹Áê¬∑§ ◊„Ùà‚flSÿ •ÊÿÙ¡Ÿ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸ á Ê∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ÿÈ h ªàÿÔ Ê ¬˝ø‹ÁÃÔ– ¬¢ø ∑˝§Ë«UÊ¢ªáÊÊÁŸ ø‹ÁëøòÊ¡ªÁà ôÊÊÃÈ◊˜Ô ‚Ê ∑§Á≈U’hÊ ¬Á⁄¬˝∑§Ê‡ÊÿÁãà ¬Á⁄◊Ô˜ Á¬¢≈UÙ ‡ÊéŒSÿ ◊ÈÅÿÙg‡Ê—Ô •Õ¸¬˝ÿÙ¡Ÿ◊Ô˜– •Õ¸Áfl·ÿ◊Ô flÒÿÊ∑§⁄áÊÔÒ— “’ıÁh∑§flÊŒ—” ∞ÃÃÔ ˜ ÿÊflÃÔ ˜ ‚Ê •ÁSÖ ÃSÿÊ— ◊Ã flŒÁà ÿÃÔ˜ ¡ËflŸSÿ ¬˝àÿ∑§◊Ô˜ ߢ Ç ‹¢ « U Œ ‡ Ê Ô ÷ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ ¬ÍáʸL§¬áÊÔÔ ÁŸÁ◊¸ÃÊÁŸ ∞Ã·ÈÔ ¬˝ÁìÊÁŒÃÔ—– ŸÒÿÊÁÿ∑Ò§— “‡ÊÁQ§flÊŒ—” ¬˝ÁìÊÁŒÃ—– ‚ÊÁ„Áàÿ∑Ò§—Ô òÊÿ— ‡ÊéŒÔ‡ÊQ§ÿ— •Ÿ∑§ ·È ¿ÊÿÊÁøòÊ·È ◊Á⁄‹ S≈˛UˬÔ, ¡Í«UË ˇÊáÊ◊Ô ˜ ◊„ûfl¬Í á ʸ ◊ Ô ˜ – •Ã— ¬Í fl ¸ ¬ ˝ S ÃÈ Á Ã◊Ô ˜ ¬˝ ø ‹ÁÖ •Ù‹Áê¬∑§ ¬˝ Ê ¢ ª áÊ◊Ô ˜ , ¬˝ÁìÊÁŒÃ—– ‚flʸÁáÊ ∞ÃÊÁŸ ◊ÃÊÁŸ ‡ÊéŒSÿ •Õ¸Áfl·ÿÔ øøʸ ∑ȧfl¸ÁãÖ ‡Ê錂◊ÈëøÿÙÔ ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ∑Î § àflÊ « ¥ U ø, ‚Í ‚ ÊŸ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÁ‚ ¬˝÷Êfl◊Ô˜ ∞ÃŒÕ¸ ‹¢ŒŸ Ÿª⁄Ô •Sÿ ’ÊS∑ § ≈U ’Ù‹ ˇÊ ò Ê◊Ô ˜ , flÊ∞ÿ¢ ÷flÁÃÔ, ‡ÊéŒÊÕʸÃÔ˜ flÊ∞ÿÊÕ¸— ¡ÊÿÃ– Ìո◊fl ◊Ë◊Ê¢‚∑§ ◊Ãmÿ¢Ô ¬˝ÁìÊÁŒÃ◊Ô˜Ô ¬˝ Á ‚Áh◊Ô ˜ ‹éœflÃË– ‚Ê⁄Ê¢«UÊÚŸ, „‹Ÿ Á◊⁄Ÿ ßfl ¬ÊÃÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ øÁ⁄òÊSÿÔ , ◊„Ê∑˝ § Ë«U Ù à‚flÔ S ÿ ©¬Á⁄ fl ‹ Ë«˛ U Ù◊ ÃÕÊÔ •Á÷Á„ÃÊãflÿflÊŒ—, •ÁãflÔÃÊÔ Á÷œÊŸflÊŒ— øÁÖ ‡ÊÊ∑§≈UÊÿŸŸÔ ÁŸM§Q§Ô ¬˝ÁìÊÁŒÃ¢ “‚flʸÁáÊ ‚#Áfl¢‡ÊÁ× fl·Ë¸ÿÊ Á¬¢≈UÙ SflSÿ M§¬‹Êfláÿ◊Ô˜ ¬˝Áà •Á÷ŸÿSÿ ©à∑ΧCÃÊ ∑§Ê⁄áÊ◊fl •Êâ ∑ §flÊŒSÿÔ Ô ¿ÊÿÊÔ Ã⁄‹Ãʋʌ˟Ê◊Ô˜Ô ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ŸÊ◊ÊÁŸÔÔ œÊÃÈ¡ÊÁŸ” ßÁÃÔ flÊ∞ÿÊœÊ⁄áÊ ‚fl¸·Ê¢ ‡ÊéŒÊŸÊ¢Ô ◊Í‹÷ÍÃàfl¢Ô œÊÃ·È ∞fl ßÁà S¬C◊Ô˜–Ô •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÿÕÊ •ãÿÊ— •Ê∑ΧCÊ ŸÁSÖ ŸÊÁÿ∑§Ê— Ÿ ÃÈ ‡Ê⁄Ë⁄‚ıãŒÿ¸◊Ô˜ ∑§fl‹◊Ô˜– ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ¬ÃÃ˜Ô ßÁà ¬˝ÃËÿÃ– ‚◊Ê#◊Ô˜–Ô S∑§Êÿ ãÿÍ¡ ◊Ã •Ã— ‡ÊéŒSÿÔÔ •Õ¸— •Á¬ œÊàflÕ¸Ô◊ÊüÊÿÃÔ˜– ‹Ù∑§ ªı— ÉÊ≈U— ŸË‹—Ô ßàÿÊÁŒ ‡ÊéŒÊÔ— •Ã— •Êâ ∑ §flÊŒSÿÔ Ã·È SÕ‹·ÈÔ ‚È⁄ˇÊÊ √ÿflSÕÔÊ ¬˝flÎÁûÊÁŸÁ◊ûÊÔÊœÊ⁄áÊ •Õ¸ ’ÙœÿÁãÖ •ÕʸÃÔ˜ ªÙàÔfl, ÉÊ≈UàflÔ ŸË‹àflÊÁŒ œ◊¸áÊ •Õ¸ ’ÙœÿÁÖ ÃÕÊ øÔ ‚ œ◊¸ ∞fl •òÊ ¬˝flÎÁûÊÔÁŸÁ◊ûÊÁ◊ÁÃÔ ‡ÊéŒÊÕ¸ÁŸM§¬áÊÔÔ ◊„ŒÈ¬∑§⁄ÙÁÖ ‚◊Í‹ÁflŸÊ‡ÊÊÿ ÃÕÊ •Sÿ •ÃËfl ŒÎ…ÊÔÔ Á∑˝§ÿÃ– Á‚Ãê’⁄ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ◊„Ùà‚flSÿ ‚»§‹ ◊Ê‚ ÃÈ •Sÿ ∑ΧÃÔ 75 ‹ˇÊ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô ¬˝SÃÈÃÙÁhCÔÁfl·ÿ— ‡ÊÊù·ÔÈ ¬˝flÎÁûÊÁŸÁ◊ÃSÿÔ ¬˝Ê‚æUÔ˜ª∑§ÃÊ◊ŸÈL§äÿÔÔ ¬˝fløÃÔ–Ô ‡Ê錒ٜ L§¬ÊÿÔŸSÿÔ ∑ΧÃÔ •òÊ ‚È⁄ˇÊÊ ¬Ê©¢«U √ÿÿ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ‚fl¸ ÃSÿÔÔ ¬˝ÊœÊãÿ◊ÔÁœ∑ΧàÿÔ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜Ô ¬˝SÃÙÃÈ◊Ô˜ ßcÿÃÔ– Áfl·ÿÁ’ãŒfl— ∑˝§◊‡Ê— - 1) SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ √ÿflSÕÊ ŒÎ … ÊÔ Ô flø à  – üÊÁ◊∑§Ê—,ÔÔ ©ëøÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ‡ÊéŒflÒÁfläÿ◊Ô˜ 2)Ô √ÿÈÁûÊÁŸÁ◊ûÊ, ¬˝flÎûÊÁŸÁ◊ûÊÿÙ— ÁfløÊ⁄— 3)Ô √ÿÈà¬ûÊÁŸÁ◊ûÊ◊Ô˜ 4)ÔÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ∑§Ù≈UÁmÿ◊Ô˜ œŸ◊Ô˜ ø ‚È ⁄ ˇÊÊ √ÿflSÕÊÿÊ◊Ô ˜ - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ¬˝flÎÁûÊÁŸÁ◊ûÊ¢Ô ÃSÿ ¬˝Ê‚Áæ˜Ôª∑§ÃÔÊ– - Á‡ÊflÊ ¬ÊŸÈªã≈UË, „ÒŒ⁄Ê’ÊŒ ∞ÃŒÕ ¸ Ô √ÿÿ◊Ô ˜ ÷flÁÖ ÁŸÿÙÁ¡ÃÊ— ‚ÁãÖ 02 ÁŒ‚ê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> ÿÈ «UÙã≈U 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ŸÊªŒflË ◊Á‹‡ÊÊ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 07.30 ’ÛÊË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ >> >> L§‹ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U >> ¡’ åÿÊ⁄ Á∑§‚Ë ‚... >> 08.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> œ Á‚ꬂŸ >> >> >> 09.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ •ŒÊ‹Ã >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 09.30 ¿Ù≈UË... ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> ’Ÿ¸ ∞«Uã≈UË 10.00 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> ‡ÊÁQ§ >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊ŸÔ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄... ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> >> >> >> •Ê߸ ⁄Ù’Ù≈U 12.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ œ •Ù¬Ÿ ÁŒ‹flÊ‹ >> 12.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> >> >> >> 01.00 ¿Ù≈UË... Ã⁄ ◊⁄... >> >> ◊Á‹‡ÊÊ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ „◊Ê⁄Ë Œfl⁄ÊŸË ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> »˝§ã«U >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄... ‚¬ŸÙ¥ ‚... ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ „ÊÃË◊ÃÊ߸ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> •flÃÊ⁄ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 03.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ∞Ä‚≈˛UË◊ ≈˛UÊÿ‹ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ ’ÊŒ‡ÊÊ„ >> 03.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ë•Ê߸«UË >> ◊Á‹‡ÊÊ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> Á¬˝«U≈U⁄ 04.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ‚‚È⁄Ê‹ >> >> >> >> >> 05.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 05.30 >> ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> ‡ÊÊŸ >> >> >> >> 06.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U ∞Ä‚ ªê‚-16 ∞∑§ •ı⁄ ∑§ÿÊ◊à ∞ ≈UË◊ 06.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 07.00 ¿Ù≈UË ‚Ë Á¡ãŒªË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 >> ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> >> 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U S¬Ù≈¸U‚Ô ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ¬⁄flÁ⁄‡Ê „¢ªÊ◊Ê L§À‚ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ∑§Ê‹È ’«U’Ùÿ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á‚fl‚¢ª S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> ‹flS≈UÙ⁄Ë 11.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 12.00 >> ◊ÿʸŒÊ >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 02 ÁŒ‚êU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ¬˝∑§Ëáʸ-√ÿʬÊ⁄ ¬˝àÿˇÊ¢ flÒŒÁ·∑§-ÁflÁŸfl·◊Ô˜ •ãÿÊ¢ø Áfl·ÿÊŸÔ˜ •Êœàÿ ÷¢fl⁄Ë ŒflË •œÈŸÊ Ÿ ¡ËÁflÃÊ ‚¢‚ÁŒ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ªÁÃ⁄ÙœSÿ ∑§Ê⁄áÊÊÃÔ˜ •lÊC◊˘Á¬ ¬ÊÁ∑§SÃÊÔŸSÿ ŒÈ—‚Ê„‚◊Ô˜ ¡ ÿ ¬ È ⁄ ◊ Ô ˜ – flø à  – ÿŒÊ ÷¢ fl ⁄ËŒ √ ÿÊ— ‚l ∞fl ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‚ŸÊ¬˝◊Èπ— ¡Ÿ⁄‹ •‡Ê»§Ê∑§ ∑§ÿÊŸË ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿÊSÿ ‚Áfl∑§Ê ÷¢fl⁄Ë ŒflË ‚¢¬˝Áà Ÿ ¡ËÁflÃÊ •¬„⁄áÊÔ¢ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ÃŒÊ ◊ʪ¸ ‚Ê •Sÿ ∑§Ê¢«USÿ ¬˝’‹◊Ô˜ ÁŒŸ ‚Ãâ ‚ŒŸmÿSÿ ∑§Êÿ¸¡Êâ SÕÁªÃË∑§Ã◊Ô˜•◊⁄Ë∑§Ë⁄ÊC˛◊Ô˜ ¬˝Áà •ÊŒ‡ÊÊà◊∑§◊Ô˜ øÃÊflŸË◊Ô˜ ¬˝ŒûÊflÊŸÔÔ˜– •ŸŸÔ •Á¬ ÃÈ ‚ÈÁŸÁpÃ◊ÎÃÊ ßÁà Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜ ‚ÊÃÈ ø‹Ã— iz d h.kZ & O;kikj s iz R ;{ka ;slnuekxrk%A oSnf"kd&fofuos"ke~ vU;k¡”p fo"k;ku~ s i`FkDrSy³~xkuk jkT;L;kfHk;kpue~]¬˝∑§⁄áÊÔŸ •◊⁄Ë∑§Ê‚fl¸∑§Ê⁄— ÃÈ ‚Ã∑¸§— ÷flÃÔ˜– ©ûÊ⁄ËÿÔÔ fl¡ËÁ⁄SÃÊŸÔ ¬˝ à ËÿÃ ⁄Ê¡SÕÊŸSÿ ÿÊŸÊÃÔ˜ ∑ͧÁŒÃÈÔ◊Ô˜ ¬˝ÿÊ‚⁄ÃÊ vk/kR; llafn izorZekuL; xfrjks/ ds j yjkT;s eq Y YkbZ i s f j;kj & ¬ÈÁ‹‚Œ‹Sÿ ÃÕÊ ‚Ë’Ë•Ê߸ •Ê‚ËÃÔ˜ ÃŒÊ ‚Ù„Ÿ‡ÊÊ„’ÈgËŸı¬˝ÊãÃ ∑§’Êÿ‹ÔË SÕÊŸ ∑§Êÿʸ∑§‹Ê¬◊Ô˜ ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ ¬˝÷Êfl— Ÿ kL;dkj.kkr~ v|k"Ve·sfi fnus lrra tyko"VEHkL; lqj{kkleFkZua pk/k`R; •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÿÕÊ ÃSÿÊ— „àÿÊ◊Ô˜ •∑ȧM§ÃÊ◊Ô˜– lnu};L; d k f u p uãÿÍŸ— ◊ãÿÃ– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ◊ŸÁ‚ ÷ËÁ× ¡ÊÿÃ ÿÃÔ˜ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ •ŸÈ‚¢œÊŸ∑§◊¸ÁáÊ √ÿSÃÊ— ÃòÊ ÃŒŸãÃ⁄◊Ô˜ Ãı ÷¢fl⁄ËŒ√ÿÊ— ‚ı¡ãÿ d k ; Z t k r a vkys [ kiV~ V kU;fi•◊Á⁄∑§Ê⁄ÊC˛Ê◊Ô˜ ‚„‚ÔÊ ∞fl ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÙ¬Á⁄ •Ê∑˝§◊áÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÖÔÔ ∞ÃÃÔ ˜ •ŸÈ ◊ ËÿÃ ÿÃÔ ˜ ◊Î Ã ‡Ê⁄Ë⁄◊Ô ˜ Á’‹Ê«UÊ, LFkfxrhdre~A e/ •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) lklanS% iznf"kZrkfuA•œÈŸÊ •Êâ∑§flÊŒÔSÿÁfl⁄Ùœ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÃÔ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ◊Ô˜ ‚àÿÊÃÔ˜Ô ŒÍ⁄ Ÿ ÿÊÁÖ π ¡ «U‹Ê, ¤ÊÍ ⁄ ‹Ë, ;kg~us }knkoknua ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— tkrs lfr •ÊÁŒ·È ª˝ Ê ◊◊äÿ · È ;kor~ LFkxukuUrja ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— mxzdksykgys v/;{kk¬˝ÊªÒfl •◊Á⁄∑§Ê Sflÿ◊Ô˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÊÿÔÔ ¬˝÷ÍÃ◊Ô˜ ‚ʄʃÿ◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ŸËàflÊ ¬˝ Ê ÿ× „Ù⁄Ê lnu};L;kf/kos"kku •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê ehjkdqekj%∑§ÿÊŸË •flŒÃÔ˜ - •◊⁄Ë∑§ÔÊ Œ‡Ê flÊ⁄◊Ô˜ ÁfløÊÿ¸ ∞flÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊¢«U‹ ¬¢ ø ∑§¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ •ª˝  iu% vkjC/ke~ ij´~p a q ÁŸÁœ ‡Ê◊ʸ lnudk;ZeLFkx;r~A•Ê∑˝§◊áÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁà •ãÿÕÔÊÔ ¬Á⁄áÊÊ◊— ŒÈ—‚„— ÷ÿÊŸ∑§— ÷flÃÔ˜– ‚— •ªë¿ÃÊ◊Ô˜– ⁄ÊòÊı Ÿfl⁄Ê Ô Lk´~tkr& jkT;lHkk;kefi ◊ʪ¸ S ÿ ‚◊ˬ dksykgy dkj.kkr~ dk;Ztkreo#)e~A vf/kos"kukjEHks.k lgSo lklanS% izR;{ka¬ÈŸ— •flŒÃÔ˜ -Ô ÁflE ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ SflâòÊÔ √ÿÁQ§◊àfl◊Ô˜Ô, •ÁSÃàfl◊Ô˜ izkr% yksdlHkkf/kos"kuL; vkjEHks lfr oSnsf’kdfofuos’kL; fojks/kekpfjrqe~ ◊ÎàÿÈŒ‹ÊÿflÊ fløÃ–Ô ¬⁄Ò— •ÿ—Ô Œ‡Ê— ß⁄Ê∑§flÃÔ˜ •ÕflÊ •Ê»§ªÊÁŸSÃÊŸ◊Ô˜Ô ∞flÔ Ÿ ‚◊Á¬ÃflãÃı– •œÈŸÊ foi{klnL;k% lek?kks ’ kku~ vkjC/ke~ ;us fg dk;Ztkr a lHkkifrukÁfløÊ⁄áÊËÿ—–Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ „ÊÁŸ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ ÃÍcáÊË◊Ô˜ Ÿ ‚Ë’Ë•Ê߸- mPpkjf;rqekjHkUr rs’kq dspu e/ LFkfxrhdre~AœÊ⁄ÁÿcÿÁÃÔ–Ô •Ê∑˝§◊áÊSÿ ¬˝àÿÊ∑˝§◊áÊÔÊÿÔÔ ‚¢¬Íáʸ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ¬˝SÃÈ× ÷¢fl⁄ËŒ√ÿÊ— ¡ËÁflÃÊ •Ê‡ÊÊ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ∞Ã ŸÊÁSà ∞fl– ÃSÿÊ— ◊ÎàÿÙ— ¡ŸÊ— Ÿ ‚ÁãÖ•ÁSÖ •Ù‚Ê◊ÊÔ ‹ÊŒŸSÿ ◊ÎàÿÈ— ¬pÊÃÔ˜ •◊⁄Ë∑§Ê-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÿÙ— ◊äÿ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÃÈ ⁄Ê¡Sÿ ¬˝ÊQ§Ÿ◊Ô˜Ô— ◊¢òÊË ◊Á„¬Ê‹ ◊Œ⁄áÊÊ ÃÕÊ ÷¢ fl ⁄ËŒ √ ÿÊ— ¬ÁÃ◊Ô ˜ •◊⁄ø¢ Œ Ÿ≈U ◊ Ô ˜ ¬˝ ‡ Ô Ÿ ÊÔ Ÿ Ô ˜ πÈŒË⁄Ê◊ ’Ù·—‚È‚¢’¢œ◊Ô˜ ŸÊÁSà ßÁà ¡ªÁÃÔ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÖ •SÿÔÊ— ∑§≈ÈUÃÊÿÊ— ©ŒÔ˜ªÊ⁄◊Ô˜ ∑§Ê¢ª˝‚ÁflœÊÿ∑§— ◊‹πÊŸ •¬Î ë ¿ŸÔ ˜ – •œÈ Ÿ Ê ¬Á‡Ôø◊’¢ªSÿ ◊ËŒŸÊ¬È⁄ Ô ‚— ‚ŒÊ ‚àÿSÿ •Á„¢‚ÊÿÊ—flÎÕÔÊÔ ÷flÃÈ– ‚ÈÁŸÿÙÁ¡ÃÊ◊Ô˜ ÿÙ¡ŸÊÔ◊˜Ô •fl‹êéÿÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚fl¸∑§Ê⁄— Á‚¢„— S×– mı ∞Ãı Á◊Á‹àflÊ ¬È Á ‹‚Œ‹ Ÿ •Ê⁄≈UË•Ù ◊¢«U‹, 1889 Ã◊fl·¸SÿÔ ‚◊Õ¸ Ÿ ◊Ô ˜ •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ÃSÿÊ •¬„⁄áÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflãÃı– ∑§Êÿʸ‹ÿÊÃÔ˜ ÃÃÔ˜ ÿÊŸ◊Ô˜ ∑§Sÿ ÁŒ‚ê’⁄ ◊Ê‚Sÿ ÃÎÃËÿÔ ’¢ª¬˝Œ‡ÊSÿ Áfl÷Ê¡Ÿ‚◊ÿÔÔ¡Ÿ∑§ÀÿÊáÊ∑§◊¸ ‚ È S× ÷flÃÈ – •ãÿÕÔ Ê •◊ ⁄ Ë∑§ÊflÃÔ ˜ ⁄ÊC˛ Ê ÿÔ Ô ÃÊ◊Ô ˜ ◊Ê⁄ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ ŸÊÁêÔŸ ¬¢¡Ë∑ΧÃ◊Ô˜ •ÁSÖ ßÁà ÁŒfl‚ ¡Áã◊ÃÔ — ∞·—Ô Ô •Ê¢Ç‹Ù¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •àÿÊøÊ⁄áÊ©¬Œ‡ÊÊŒ‡ÊÊŒÿÔ— ŒàÔflÊ SfløÁ⁄òÊ◊Ô˜ ∑§‹¢Á∑§Ã◊Ô˜ Ÿ ∑§Ê⁄ÿÃÈ–Ô ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÃ, •Õ¸ÁflÁŸÿÙª◊Á¬ ∑ΧÃflãÃı– Áfl·ÿ •ãfl·áÊ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÃ– Sflʜ˟ÃÊ‚¢ª˝Ê◊ÔËÔ πÈŒË⁄Ê◊Ô •ÁÃcÔ ∆ U— ÷Í à Ô fl Ê ∞·— •∑ȧfl¸ŸÔ˜– •Ã— πÈŒË⁄Ê◊Ô¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— œŸ⁄ÊÁ‡Ê ‚„ÊÿÃÿÔÊ ¡ËÁflÃ◊Ô˜ •ÁSÖ •œÈŸÊ •Õ— ôÊÊÿÃ ߌ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ mÿı— ‡Ê„Ê’È g ËŸSÿ ¬àÔ Ÿ Ë ’Ù·— ÷Ê⁄Ã◊ÊÃÈ— ‚flÊÿÒ ·Ù«U Ô ‡ Êfl·Ë¸ ÿ — πÈ Œ Ë⁄Ê◊Ô — ’Ù·— •Á¬Ô ÃÁS◊ŸÔ˜Ô ÿȪÊãÃ⁄ ∑§Ê⁄ʪΠ„  ÁŸˇÊ ¬ áʬ˝ Á ∑˝ § ÿÊ Ÿfl‹ŸÊ◊Ê, ÃSÿÊ— ŸÊÁêÔŸ Sfl¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ Œ‹ ¬˝Áfl‡ÿ ‚Á∑˝§ÿ•Sÿ ‡ÊÊ‚∑§—Ô, ‚ŸÊäÿˇÊ— ÁflŸÊÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ ŒàÔflÊ Á∑§◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ‡ÊËÉÊ˝◊fl ÷ÁflcÿÁÖ ∞ÃÿÙ— ’Ù‹⁄Ù ÿÊŸÔ◊Ô˜ fløÃ ßÁà ÁŸÿÙÁ¡ÃflÊŸÔ˜– ÃSÿ ‚ŒSÿL§¬áÊ ŸÃÎàfl◊Ô˜Ôßë¿Ã— ßÁà Ÿ ∑§ŸÊÁ¬ •fl’Èœ◊Ô˜–Ô •◊⁄Ë∑§Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ◊ÈQ§∑¢§∆UŸÔ ŒûÊ◊Ô˜ mÿÙ— ’㜟Ô◊Ô˜ ÃÈ œÊÿ¸◊Ô˜ ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ôÊÊÿÃ– Á¬Ã⁄ı òÊÒÀÿÙ∑§ŸÊÕÔ •œÊ⁄ÿÃÔ ˜ , ¬È Á ‹‚Ô©¬Œ‡Ê◊Ô˜ ÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝◊ÊáÊÿÁà ÿÃÔ˜ ∑§ÁS◊¢ŸÔ˜ ÁøûÊÔ ∑§Ê‹Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜Ô ’Ê‚È ‹ˇ◊ËÁ¬˝ÿ ø SÕÊŸ∑ § ·È Ô “’◊”•Êâ∑§flʌ˟Ê◊Ô˜ ◊Í‹Ùà¬Ê≈UŸ◊Ô˜ Ÿ ßë¿ÁÖ •¬˝àÿˇÊL§¬áÊ •Êâ∑§flÊŒSÿ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸ •flL§h◊ʪ¸ ⁄‹ •ÊSÃÊ◊Ô ˜ – ÷Ê⁄ÃSÿ Sflâ ò ÊÃÊ ‚¢ ª ˝ Ê ◊ ¬˝ S ÕÊåÿÔ •Ÿ ∑ §ÊŸÔ ˜ •Ê¢Ç‹Ù¡ŸÊŸÔ˜‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà ßÁà ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ◊ŸÁ‚Ô ŒÎ…Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ ¡ÊÿÃ– ÷Ê⁄ÃŸ ÃÈ ¬˝ÊªÒflÔ •Sÿ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔÔ ©ã◊ÙøŸ◊Ô˜Ô ÷ÍÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô •‚„ÊÿÔ ŒÈÉʸ≈UŸÊ Ÿ ÷flÃÈ— ⁄‹◊¢ÁòÊáÊ— ÁŸŒ¸‡Ê— •Ê◊⁄áÊ◊Ô˜ ◊ÊÁ⁄ÃflÊŸÔ˜– ’„ÈflÊ⁄◊Ô˜ ŸflŒ‹„Ë– ‡ÊËÃ∑ΧÃı •Êªë¿Áà •Ã— ‚¢ª˝Ê◊Á‡Ê‹ÊŸÊ◊Ô˜Ô ◊äÿ ∑§Ê⁄ʪ΄Ô ©Á·àÔflÊ ‚—⁄ÊC˛◊Ô˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ •lÊÁ¬ ‚¢òÊÊ‚¢flÊŒSÿ ¬ÎcÔ∆U¬Ù·∑§ÃÊ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÖ ÿÊÃÊÿÊÂ◊ÿ Á„◊¬ÊÃ◊Ô˜, ◊„ʬ˝ ’ ãœ∑§Ê— Sfl-Sfl πÈ Œ Ë⁄Ê◊Ô — ∑§ÁŸD— Sfl◊ÊÃÎ÷Í◊— ‚È⁄ˇÊÊÿÒ—•Êâ∑§flÊŒŸ ÁflE◊Ô˜ ¬⁄ÊÁ¡àÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔÔ ∞∑§¿òÊÔflÊŒàflÔ ¬ÍáʸÁfl⁄Ê◊◊Ô˜Ô •¢œ∑§Ê⁄◊Ô˜, œÍ◊¬˝÷Êfl◊Ô˜ ◊¢ « U‹ · È ª◊ŸÊª◊Ÿ ∑§Êÿ¸ ∑ §Ãʸ •÷Í Ã Ô ˜ – ÁfløÊ⁄◊Ô ˜ Ô •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ‚fl ¸ ¬‡ÿÁãÖ •Ã— ¬˝Á∑˝§ÿÊÿÊ◊Ô˜ ‚È⁄ˇÊÊŸËÁÃ◊Ô˜ flÒŒÁ‡Ê∑§ÊŸÔ˜ ÷Ê⁄ÃÔÊÿ ◊È Å ÿ ãÿÊÿʜˇÊ◊Ô ˜•ÊªÁ◊cÿÁà ÿÁŒ •◊Á⁄∑§ÔÊflÃÔ˜ •ãÿ ‚fl¸ ‡ÊÊÁãÃÁ¬˝ÿÔÊ— Œ‡ÊÊ—ÔÔ ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ ÁŸc∑§Ê‚ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ ‚— “Á∑¢§ª‚Ô˜≈UÙ«¸U” ÁflL§h flÊÿÈ◊ʪ¸ •Á¬ •∑§S◊ÊÃÔ˜ œÊ⁄ÿãÃÈ ßÁà ÃSÿÙÁQ§—Á◊Á‹àÔflÊ ¬˝ÿàÔŸ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÔãÃÔ–Ô ÿÃÔ˜ ÷flÃÈ, •œÈŸÊ •◊⁄Ë∑§ÊŒ‡Ê— ŒÈÉʸ≈UŸÊ— ‚¢¡ÊÃÊ—– •Ã— •Ê‚ËÃÔ˜– ‚ŒÒ fl ¬˝ à ÿˇÊÃÿÊ ÃSÿ “’◊” •Ê∑˝§◊áÊ◊Ô˜¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ ∑ȧÁ≈U‹Sfl÷Êfl◊Ô˜ ‚ÈDÈL§¬áÊÔ ôÊÊÃÈ◊Ô˜ ‚◊Õ¸— ßÁà ôÊÊàÔflÊ ⁄ ‹ ◊¢ ò ÊË ÁŒŸ ‡ Ê ÁòÊfl Œ Ë ⁄ ‹ ÿÊÃÊÿÊÃSÿ ‚fl ¸ ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜– ¬˝∑ΧàÿÔÊ ¡ËflŸSÿÔ ‹Ù÷◊Ô˜ àÿQ§flÊŸÔ˜– •Áì˝Á‚h◊Ô˜Ô •¡ÊÿÃÔ˜– ◊„ÙŒÿ— ⁄‹¬˝‡ÊÊ‚∑§èÿ— ÁŸÿ◊Ê— ‚È D È … ¬ á Ê ‚⁄‹—Ô , ∑§L§áÊʬ⁄—Ô , Á’˝Á≈U‡ÊÔ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ©¬Á⁄ “’◊” •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ‚—Ô 1908•Ÿ∑§Ô ‡ÊÊÁãÃÁ¬˝ÿÔÊ— Œ‡ÊÊ—ÔÔ ¬˝‚ÛÊÔÊ— ‚ÁãÖ ©¬Œ‡Ê— ŒûÊ— ÿÃÔ˜ •ÁS◊ÔŸÔ˜ ¬Ê‹ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ ‚— flÎ h Ù¬‚ fl Ë πÈ Œ Ë⁄Ê◊Ô — ÁflS»§ÙÔ ≈ UŸÊÿ Ô ◊ ŸÁ‚ Ã◊ fl· ¸ Ô •ªC◊Ê‚SÿÔ Ô Áfl·ÿ ‚◊ÿ ⁄‹ÿÊŸÊŸÊ◊Ô˜ •ÊŒ‡Ê◊ÿë¿ÃÔ˜– ‚— ¬ÈŸ— ’ÊÀÿ∑§Ê‹ÊÃÔ Ô ˜ ∞fl ÁSÕ⁄Ë∑ΧàÿÔ, ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ SflâòÊ◊Ô˜ ∞∑§Œ‡ÊÃ◊ ÁŒfl‚ ◊ÎàÿÈŒ«UŸÔ ¢ ªÁÃ◊Ô˜ ¬˝Áà Áfl‡Ê·äÿÊŸ◊Ô˜ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ∞∑§ŒÊ ‚¢S∑§Ê⁄Á¬˝ÿ— •Ê‚ËÃÔ– “flãŒ ˜ ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ø ‚— ÿÙ¡ŸÊ◊Ô˜Ô •◊⁄àfl◊Ô ˜ ‹éœflÊŸÔ ˜ – ŒËÿÃÊ◊Ô˜ ÿŸ ŒÈÉʸ≈UŸÊ× ⁄‹ŒÈÉʸ≈UŸÊ ÉÊÁ≈UÃÊ, Ã× ◊ÊÃ⁄◊Ô˜” •ÊŒ‡Ê¸ flÊÄÿ◊Ô˜ ÁfløÊÁ⁄ÃflÊŸÔ˜–Ô ÃÁS◊ŸÔ˜ ∑§Ê‹Ô ◊ÎàÿÈ‚◊ÿ ‚— Sfl„SÃ ªËÃÊ ◊ÈÁQ§— ‹èÿÃ– ŒÈÉʸ≈UŸÊ× •SÿÊ— ŒÈÉʸ≈UŸÊÿÊ— ¬˝∑ΧÃ◊Ô˜ ¡ËflŸSÿ ¬⁄◊äÿÿ◊Ô˜Ô ◊àÔflÊ ’¢ ª ⁄ÊÖÿ Ô •Ÿ ∑  § ¬È Á SÃ∑§Ê◊Ô ˜ œÎ à Ô fl Ê flãŒ ÿÊŸÊÁŸ, ÿÊÁòÊáÊ— ø ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ôÊÊÃÈ◊˜Ô ‚Á◊Áê∆UŸ ‚— ¬ı⁄ÊÁáÊ∑§ œ◊¸ª˝ãÕÊŸÔ˜ ∑˝§ÊÁãÃ∑§ÊÁ⁄áÊ— ∞∑§òÊË÷ÍàÔflÊ ◊ÊÃ⁄◊Ô ˜ ‡ÊéŒÊŸÔ ˜ Ô ⁄ÁˇÊÃÈ◊Ô˜ ©¬ÊÿÊŸÔ˜ œÊ⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ Áfl‹ê’— ÷flÁÖ Ã× •¬∆UÃÔ˜–Ô üÊË◊ŒÔ˜ ÷ªflÃÔÔ ˜ flÒ Œ  Á ‡Ê∑§Ô Ê ŸÔ ˜ Œ ‡ ÊÊÃÔ ˜ ©ëøÊÁ⁄ÃflÊŸÔ˜– Ÿ◊—Ô ÃSÿÒ ‚— ÁŸŒ¸‡Ê◊Ô˜ •¬ë¿ÃÔ˜Ô– ‚Á◊àÿÊ— •ãfl·áʇÊÒ‹Ë ªËÃÊÿÔÊ— ∑§◊¸ÿÙªŸ ¬˝Á⁄× ÁŸc∑§Ê‚ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚¢ ª ˝ Ê ◊◊Ô ˜ πÈŒË⁄Ê◊Êÿ—– ’È œ flÊ‚⁄ ⁄ ‹ ‡Ê¢ ∑ §ÊS¬ŒÊ– ŒËÉʸ ∑ §Ê‹ ◊„ʬ˝’ãœ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ’Ò∆U∑§ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ Á∑§◊Á¬ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ‚—÷Ê·áÊ∑§Ê‹ ߌ◊Ô ˜ Ÿ ÷flÁÖ •Ã— ÿÊÁòÊáÊÊ◊Ô˜ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ •¬˝ ∑ §Ê‡ÊÿÃÔ ˜ – ‚¢ ¬ ˝ Á à ◊ŸÁ‚ ⁄‹Áfl÷ʪ◊Ô˜ ¬˝Áà ⁄‹ŒÈÉʸ≈UŸÊÿÊ¢ ‚fl¸ ‚øÃÊ, ÁflEÊ‚— ŸSÿÁÖ ÿÊ¢ÁòÊ∑§Ë ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ‚ÁãÃ, •Áœ∑§‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ òÊÈ Á ≈U— ŒÈ É Ê¸ ≈ UŸÊÿÊ— ““yz{ ¡ê‚”” ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ∞ÃÊ— ŒÈÉʸ≈UŸÊ— ŒÈ⁄Ë¡ÊÃÊ— ◊Í ‹ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô ˜ •Ã— ¬˝àÿˇÊ ÁflŒ‡ÊË •Õ¸‚¢øÿ◊Ô˜ (∞»§«UË•Ê߸) ÁflL§h ÷Ê¡¬Ê ¬ˇÊ× ‚◊ª˝÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ÃÕÊÁ¬ ‚Ê◊ÊãÿÊ◊Ô ˜ ◊Êfl‚¢‡ÊÊœŸ ÿ¢òÊÁflÁœ◊Ô˜SÕÁªÃ◊Ô˜ ßÁà •ÊŒ‡Ê◊Ô˜ ‚fl¸òʬÊÁ‹∑§◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– •Sÿ Áfl⁄ÙœSÿ ‚◊Õ¸ŸÊÿ ‚Í⁄à •fl„ ‹ Ê◊Ô ˜ ∞fl ‚êÿªÔ˜M§¬áÊ ©¬ÿÙª◊Ô˜ ŸŸª⁄Sÿ ‚fl¸ •Ê¬áÊË∑§Ê, √ÿfl‚ÊÁÿŸ— ø •ª˝‚⁄Ê— •Ê‚ŸÔ– ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ŸÍߌÈÉʸ≈UŸÊÿÊ— ∑§Ê⁄áÊàflŸ ÷Áflà ßÁà ◊ãòÊË •÷Ê·ÃÔ˜– ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×