Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð        Ñö½×äØô-»öwÇ-]âÊ×I, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068                     ...
ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð     „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                           Ðï… : 2Öâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011-12-22 Vishwasya Vrittantam

1,046 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011-12-22 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð Ñö½×äØô-»öwÇ-]âÊ×I, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.comÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-123 ÖïÖÊð 29 ÍÒônÈï ãÕÕãËôÈÑãsÈ ÌæãÊlÔä, ÖmÍýãÈ ×äÈ»âãÔ»ÖÝï ¿ÔãÈ ã»nÈç Ôí»ÍâÔãÕØÒë 29 ÈâãÓ»âÍÒônÈï Íý¿ãÔwÒãÈó ½çrÕâÖÓë ãÕËëÒ»ï ÍýsÈçÈí ÐãÕwÒãÈó ãÕËëÒ»sÒ ÍýãÈãÔãÍð ÖÕëôÖâïÖÊëBÒð áÒcÀÈzó ÖÕëô ÖâïÖÊâð ÖÑÒÕöã}ãÕØÒë ÖmÑÈâð áÐèÕÌzó [ð áãsÑÌz ãÕØÒë ãÕùÑnÝä ÍýÇÕÑç¼Áäô ÖÕâôÌz áãÑÔÈzó ÈëØç ÍýÑç¼âð ÐâÁÍâ ÕãÓwÄâð Ôâ»öwÇ áÅÕâÇä, árÇ ÁëÃÔä, ÖçØÑâ sÕÓâÁð, åtÒâÊÒð ÖãnÈó ÖÑÒãÕsÈâÓë ÍèÕíôùÓsÒ »ëÓÔsÒ ½íÕâÜëÝsÒ ¿ ÖâïÖÊâð áÖÚÑãÈï áÊ×ôÒÌzó ã»nÈç ÍýâÒëÇ ÖïÖÊâð áãsÑÌz ãÕØÒë ÑÈìkÒï áâÖäÈzó Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»Ñz ánȽôÈï ÍýãÈ×Èï Í:¿ÖpÈãÈð ½íãwÄï »ötÕâ ¿ÈçãÕô×ãÈð ÐâØâÒâð Íý×âÖÌëÌ ãÑÈâð ½ýâÑäÇÕâsÈvÒâð ÍýãÈ×Èï ]âãÕï×ãÈ ÐâØâÒâï ãÔã¼È-Ó¿Ìâð áY ÍãÓw»öÈï Í:¿â×ãnÑÈâð ÍîÓÕâÖvÒâS¿ ÍçÓs»âÓð 2011 á¾íØÒÈzó Ôí»ÍâÔãÕ ÔâÐâãnÕÈâð ÐãÕÈâÓðó áDÒÜë Ì íkÈï ÒÈz ãÌÇâô Ò » ËëÒ»ï ÖïÖãÊ (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä »öÍÒâ) ÑNÅÔsÒ ÑìãÉÔäÐâØâÒâð ãÕØÒë Íý s ÈíwÒÈë ó ã×ÜâÒí½ð ÌëÍâÔäÐâØâÒâS¿ ãÌÇôÒð ÌìÕ Ðý w Ãâ¿âÓÓíã ÌÕãÊlÔä, ã×ÜâÒâð ÖÕëôwÕãÍ ÁâÈðó ÍçÓs»âÓð #Õï Íý»âÓëÇ Ëð áÍÓï sÈÓëØç ÖÑçnÌãÈÑÌçwÄâÌï éÊz¾íãØÈð –ð ãÕËëÒ»ÝÒÑãÍ ÖïÖãÊ ÍýsÈíwÒÈëó áãÐÖïsÈçtÒÉõ ÖÕô»âÓð åtÒâÊäÌâï Ó¿Ìâ»âÓâÇâï ÌâÑâãÌ [ð ÖïÖÊzÐÕÌâÈz ÏãÚð ÕâÈâôÚÓìð ã×ÜâÒí½ï sÕä»öÈâãÌó áÒï ÍçÓs»âÓð 1 ÖmÐâØÑâÇð ÍÕÌ»çÑâÓÏïÖÔð ÍýãÈwÄâÍã ÁÌÕÓä 2007 Èð 31 ãÅÖmÏÓ #ÈÊz áÖè¿ÒÈzó ÈëÌ ÍýíkÈï ÒÈz ÒwÒãÈó 2011 åãÈ ÑDÒë Íý»âã×ÈëBÒð ãÕËëÒ»ãÑÊï ÍãÓ¿ã¿ôÈçï ÖïÖÊð Ñ â Ì Õ ÍçsÈ»ëBÒð ÍýâÊÊÈzó áãsÑÌz ÖÊÌ]ÒsÒ ÖÝÑz ãÊÌÝÒâÉõ Öï Ö âËÌ- ÍçÓs»âÓë #»ï ÈâÑýÎÔï ÑÚâÕsÝï ãÕÕãËôÈÑãsÈó ãÕ»âÖ-ÓâjÒÑnÝä #»ÔÜrpÒ»âãÇ ¿ ÍýÊäÒÈëó #Èë ¼âYÖçÓÜâãÕËëÒ»Ñz Åí.Åä.ÍçÓnÊëWÕÓä ãÔã¼ÈíùÓëÇ ÍçÓs»âÓâð 14 ÎÓÕÓä 2012 ÈÑë ÖÕô»âÓð ÓâãwÃ÷Ò-¼âY- Ôí»ÖÐâÒì vÒÞâÍÒÈz ÒÈz ãÊÕÖë ÓâÁËânÒâï áâÒíãÁwÒÑâÇë ÖçÓÜâãÕËëÒ»ÑY ÖïÖãÊ ÍýsÈâÕäÈsÒ ã×ÜâÒí½sÒ #»ãsÑÌz ÖÑâÓíÚë ÍýÊâsÒÈëó ÍýsÈíwÒãÈó ÌÕãÊllÒâï ÖïãÕËâÌï ÖnÊÐôÖÑÒâW¿ ÖÕìôÓãÍ Ôí»ÍâÔãÕØÒë ãÕÓíËð ¼âYÑãnÝÇâ »ë.Õä.ÉâúÑÖÕÒëôÇ ÖÑÏ}ìð ÖâÉõ ãÕÑöSÒ ántÒrÍëÇ ãÊlÔä, #ÈÊz Öèã¿ÈÑzó ãÕËëÒ»ãÑÊï ãÕãÌÑäôÒnÈëó ÌèÈÌÔí» »ën¨äÒÑãnÝÑNÅÔëÌ Íýâ½ëÕsÕä- ÖâãÚtÒ á»âÊÑä ÍçÓs»âÓð ÍâÔãÕØë »öÈÑãsÈó áâ»â×ÕâNÒâ ÖÚ éÊz¾íãØÈð ÐâÁÍâÊ ÖmÐâØÑâÇð Ùä ÉâúÑÖ áÕÊÈz ãÊlÔä, [ð ÖâãÚtÒ á»âÊmÒâð ÔsÒ ÍýÕøâ Íý»â×ÁâÕÅë»Óð ÒÈz ¼âYânÌÖâÚâyÒÒíÁÌâÒâð áDÒÜð Öç Ì äÔ½ï ½ íÍâDÒâÒð áÕí¿Èz ÒÈz áÒï Ôí»ÍâÔð
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2ÖâÑânÒ ÁÌâÌâï ãÕÓíËä áãsÈó #»âï×Òíð »öÈë ÍãÓÒíÁÌâvÒÒï ÍãÓw»ötÒ ÍâÊíÌØíÅ ×ÖÚÖý»íãÃÈëÌíkÈï ÐýwÃâ¿âÓ iÌÕâÓÇâÒ rpÒ»âãÇ sÕä»öÈâãÌ ÖãnÈóánÕëØÇâÒ ¿ sÕÈïÝrÍëÇ ÍýãÈwÄâÌï áÑöÈÕ¿ÌÑzÐÕë È z ó Ôí»ÍâÔsÒ ãÌÒç ã kÈ ãÕWÕãÕYâÔÒâÌçÊâÌâÒí½sÒ Ðè.Íè.áDÒÜð Åâú.ÚãÓ½îÈÑð áãÐÍýìãÈ-ãÕØÒë;ãÍ ÈëÌ ãÕÓíËð Íý»ãÃÈðó Öïs»öÈÐâØâ áÈäÈë »âÔë Ôí»ÐâØâ áâÖäÈz, ãÕãÕËâÌâï ÞâÌ×â¼âÌâï ÖïÖtsÉã½Èâ ÑâDÒÑï ¿âãÍ áâÖäÈz-åtÒÝ ÍÒâôpÈÑâÝëÇ ÍýÑâÇâãÌ ÖãnÈó Ã Õ Í Ü ãÑÒâÌzÑâÓ, ÑÔëã×Òâ, ÁâÕâ, ¿äÌ, áνâãÌsÉâÌÑz, ÏÔçã¿sÉâÌÑz, ÖâïÖÊâÌâï ÙäÔaz»â, ÐâÓÈÑz åtÒâãÊØç Êë×ëØç ÍýâpÈëØç áÌë»ëØç ã×ÔâãÐÔë¼ëØç »íÔâÚÔ ÈâÑýÍÝâãÐÔë¼ëØç ¿ ×ç}Öïs»öÈsÒ #Õ ÍýÒí½ð ÊöSÒÈëó áÈð Èã]ØÒë »âÓÇâÈz Öï×ÒÔë×í;ãÍ ÌâÕSÒ»ð – åãÈó (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈz) Ôí»ÖÐâÒâð ×bÊ»íØð ÍýÎçlÔð ÍçÓíãÚÈð »âÒôÁâÈï½ÈãÊÌë ÍèÕõ ÑDÒâ{ë ]âÊ×ÕâÊÌïÒâÕÈz, ÍçÌS¿ áÍÓâhÇë ã]ÕâÊÌïÒâÕÈz sÉã½Èä»ö È Ñz ó #ÈëãÕÍÜÖâïÖÊâð »öØ»âÇâï ÐâØâ Ó¿Ìâ»âÓð »nÌÅ ½íÍÔ»öwÇ ÍìóÖâÚâyÒâÉõ ¼âYânÌâÌâï ÑãÇÍçÓäÐâØâ ÜëÝäÕäÓóÓí»z»zÍâ»âÌâï ¿ ÖÑÉôÌ ÑèlÒ éãÅÒâÐâØâ »lÍÌâ »çÑâÓäóÖïÕËôÌâÉô ÑãÐÒâ¿nÈë sÑó [ð Í:ÁâÏäÐâØâ ÏÔÊëÕãÖïÚðóáãËÕë×ÌâÓmÐëÇ ÖÚìÕ, ÐâÓÈäÒ ÓâÁsÉâÌä áÈçÔ »Ì»óÖâmÒÕâãÊÊÔ-ÈëÔç½çÊë×Ñz-ÊÔÒíð ÈãÑÔ #Ö Õëï»ÃëÖÌó ÑnÝðÖâïÖÊâð ãÕØÒÑëÌÑç^ÉâãÍÈÕnÈðó áï½ýëÁä ÓâÑ¿n¨ð ½çÚâÓó ÈsÑâÊz ãÕÓâÃÁâÒÈ ãÕÓâÁí áãË ÍèrØðóáDÒÜâ ÑãÓâ»çÑâÓð ÖÊÌë vÒÕsÉâï ½çÁÓâÈä ÑíÚÌ ÍÓÑâÓó Öâ ÁâÈí átÒãÓcÒÈ ÍS¿âÊzÐèãÑÑÉí ÍçÓðóóÖïËâÓãÒÈçï ÍîÌ-ÍçãÌ»ÑÌçr}ÕÈä, ÑÔÒâÔÑ ÓâÑ »ë ÖâÌçó ánÕÒð ð- ÈsÑâÈz ãÕÓâÃz áÁâÒÈó ãÕÓâÁð áãËÍèrØðó Ö ÁâÈð átÒãÓcÒÈó ÍS¿âÈz ãÖnËä ÑíÚÌ ½ëÚâÌäó ÐèãÑÑz áÉí ÍçÓðóÍÓ:¿ ÈÊãÍ »íÔâÚÔí;ÌâÓÈï éÊèô ¼ÔäÔ ÑâÑèÌó Öïs»öÈ vÒâKÒâ – ÈsÑâÈz – ÈsÑâtÖâïÖâãÓ»ì»Íâ-ÍýâÕÈôÈó ÒëÌ ãÚ ÈÒâ ÖÊÌ»âÒô »SÑäÓä Ì×äÑ ÖÎâæó ÊíÍâãËãÕã×wÃâtÍçrØâÈz, ãÕÓâÃz áÁâÒÈ – Ïý¢âNÅ ÊëÚí;ÁâÒÈ étÍnÌ åtÒÉôðó ãÕÓâÁð áãÍ ÍèrØð – ÈÊzvÒâÍâÓí ÑDÒâ{ë ]âÊ×ÕâÊÌï ÒâÕÈz Öïs»öÈ Åâô.ÚÓë»öwÇð ×ÈÍÉäó Ïý ¢ âNÅÊë Ú ÑâãÙtÒ ÁäÕâtÑrÍð Íç r Øí;ÁâÒÈ,sÉã½Èä»öÈðó ÏâïgÔâ ÑÌän¨ ½çpÈâó ÈÊzÏý¢âNÅÊëÚâãÐÑâÌä »ãS¿tÍçrØí;ÁâÒÈ åtÒÉôðó Öâ ÁâÈð átÒãÓcÒÈ – Ö Ïý¢âNÅÊëÚâãÐÑâÌä ÍçrØí ÁâÒÑâÌðÓâjÒÖÐâÒâÑãÍ Ê×»ÔâÕËÒë áÖãÑÒâï »ÕäÌ Îç»Ìó ÖnÌëÕ áÉâôÊçtÍnÌâÌnÈÓÑz ãÕÓâÅíÍâËëÓãÈãÓøíÊëÕð – ÏíÅí ÍýëÑâÌnÊ ÑíÖâÚâÓäó ãÈÒôazÑÌçwÒâãÊrÍí;ÐÕÈzó ÊëÕâÊäÌâï ÖöwÃÒÌnÈÓÑÒÑëÕì»ð»âÒôÁâÈï sÉã½Èä»öÈï ÒÈí ãÚ ÍâÊð ÍçrØð ÍçrØrÍëÇ – ãÕ»âÖÑÕâpÒ, ÐèãÑÑz – ÕÖçÑÈäï ÖnÉâÔä áâãÊtÒ »çÑâÓ ÑâNÅäó ÖÕôÁäÕâËâÓÐèÈâï ËÓÇäï ÖÖÁôó áÉíÍçÓð – ÈÈS¿ìØð ÍçrØðÐâÁÍâ-Öâï Ö Êâð, ½ö Ú ÑãnÝÇð »íï»Çä ÑëÔãÕÌ ×ëaz½ä½Öó ÖpÈËâÈçÖÑãnÕÈâãÌ ×ÓäÓâãÇ ÁÌÒâÑâÖëãÈÐâÕðóéùÓÑâËötÒ ãÕÍýãÈÍãùï Íý»ÃÒãnÈ Åíï½Óä ÔãÔÈ Ñï½íÝâó Öïs»öÈ ÐâÕâÉôð – ÈsÑâÊë»ÍâÊíÍâDÒçÍãÚÈâã]ÓâÃz – Íç r ØâÊç t ÍnÌï Ïý ¢ âNÅrÍï Êë Ú ï ãÚÓNÒ½Ðâô K ÒïsÑó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä ÑÓâÄä ½ýëÖó Õâ;;ËâÓä»ö t Òì » íÁäÕâtÑrÍí Ïý ¢ âNÅÊë Ú âãÐÑâÌä ÍçrØí;ÐÕÈzó Ö ¿ítÍnÌâÌnÈÓï ãÕÓâÅzÊëÚÑãÈ®mÒ ÐèãÑï,»öÍÒâ) ÈìÔ½è ÖâïÕÔâ ÖÊâã×Õó ÁäÕÌâ:¿ ×ÓäÓâãÇ ÖÖÁôó »çÅÌ»çÔÑzÈãÑÔÌâÅî »çÅÌ»çÔÑz-ÍÓÑâÇç-ãÕYç t Öï Ò Ýë , Í:¿Ê×íùÓ-ã]ÖÚÖýÈÑÕØëô Ñâ¿ôÑâÖï ÒâÕÈzãÕYãtÍâÊÌï ÐãÕÈëãÈ ÖmÐâvÒÈëóÍýËâÌÑãnÝ»âÒâôÔÒë ÓâjÒÑnÝäÕä.ÌâÓâÒÇsÕâÑä ½ÈãÊÌëÔí»ÖÐâÒâÑëÈÈz ÖïÖè¿ÒÌz áÕÊÈzÒÈz »çÅÌ»çÔÑz ÍÓÑâÇçãÕYçtÖïÒnÝsÒ ÍýÉÑã]ÈäÒÒíð ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×