ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð        Ñö½×äØô-»öwÇ-]âÊ×I, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068                     ...
ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð     „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                           Ðï… : 2Öâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011-12-22 Vishwasya Vrittantam

946 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-12-22 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð Ñö½×äØô-»öwÇ-]âÊ×I, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.comÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-123 ÖïÖÊð 29 ÍÒônÈï ãÕÕãËôÈÑãsÈ ÌæãÊlÔä, ÖmÍýãÈ ×äÈ»âãÔ»ÖÝï ¿ÔãÈ ã»nÈç Ôí»ÍâÔãÕØÒë 29 ÈâãÓ»âÍÒônÈï Íý¿ãÔwÒãÈó ½çrÕâÖÓë ãÕËëÒ»ï ÍýsÈçÈí ÐãÕwÒãÈó ãÕËëÒ»sÒ ÍýãÈãÔãÍð ÖÕëôÖâïÖÊëBÒð áÒcÀÈzó ÖÕëô ÖâïÖÊâð ÖÑÒÕöã}ãÕØÒë ÖmÑÈâð áÐèÕÌzó [ð áãsÑÌz ãÕØÒë ãÕùÑnÝä ÍýÇÕÑç¼Áäô ÖÕâôÌz áãÑÔÈzó ÈëØç ÍýÑç¼âð ÐâÁÍâ ÕãÓwÄâð Ôâ»öwÇ áÅÕâÇä, árÇ ÁëÃÔä, ÖçØÑâ sÕÓâÁð, åtÒâÊÒð ÖãnÈó ÖÑÒãÕsÈâÓë ÍèÕíôùÓsÒ »ëÓÔsÒ ½íÕâÜëÝsÒ ¿ ÖâïÖÊâð áÖÚÑãÈï áÊ×ôÒÌzó ã»nÈç ÍýâÒëÇ ÖïÖÊâð áãsÑÌz ãÕØÒë ÑÈìkÒï áâÖäÈzó Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»Ñz ánȽôÈï ÍýãÈ×Èï Í:¿ÖpÈãÈð ½íãwÄï »ötÕâ ¿ÈçãÕô×ãÈð ÐâØâÒâð Íý×âÖÌëÌ ãÑÈâð ½ýâÑäÇÕâsÈvÒâð ÍýãÈ×Èï ]âãÕï×ãÈ ÐâØâÒâï ãÔã¼È-Ó¿Ìâð áY ÍãÓw»öÈï Í:¿â×ãnÑÈâð ÍîÓÕâÖvÒâS¿ ÍçÓs»âÓð 2011 á¾íØÒÈzó Ôí»ÍâÔãÕ ÔâÐâãnÕÈâð ÐãÕÈâÓðó áDÒÜë Ì íkÈï ÒÈz ãÌÇâô Ò » ËëÒ»ï ÖïÖãÊ (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä »öÍÒâ) ÑNÅÔsÒ ÑìãÉÔäÐâØâÒâð ãÕØÒë Íý s ÈíwÒÈë ó ã×ÜâÒí½ð ÌëÍâÔäÐâØâÒâS¿ ãÌÇôÒð ÌìÕ Ðý w Ãâ¿âÓÓíã ÌÕãÊlÔä, ã×ÜâÒâð ÖÕëôwÕãÍ ÁâÈðó ÍçÓs»âÓð #Õï Íý»âÓëÇ Ëð áÍÓï sÈÓëØç ÖÑçnÌãÈÑÌçwÄâÌï éÊz¾íãØÈð –ð ãÕËëÒ»ÝÒÑãÍ ÖïÖãÊ ÍýsÈíwÒÈëó áãÐÖïsÈçtÒÉõ ÖÕô»âÓð åtÒâÊäÌâï Ó¿Ìâ»âÓâÇâï ÌâÑâãÌ [ð ÖïÖÊzÐÕÌâÈz ÏãÚð ÕâÈâôÚÓìð ã×ÜâÒí½ï sÕä»öÈâãÌó áÒï ÍçÓs»âÓð 1 ÖmÐâØÑâÇð ÍÕÌ»çÑâÓÏïÖÔð ÍýãÈwÄâÍã ÁÌÕÓä 2007 Èð 31 ãÅÖmÏÓ #ÈÊz áÖè¿ÒÈzó ÈëÌ ÍýíkÈï ÒÈz ÒwÒãÈó 2011 åãÈ ÑDÒë Íý»âã×ÈëBÒð ãÕËëÒ»ãÑÊï ÍãÓ¿ã¿ôÈçï ÖïÖÊð Ñ â Ì Õ ÍçsÈ»ëBÒð ÍýâÊÊÈzó áãsÑÌz ÖÊÌ]ÒsÒ ÖÝÑz ãÊÌÝÒâÉõ Öï Ö âËÌ- ÍçÓs»âÓë #»ï ÈâÑýÎÔï ÑÚâÕsÝï ãÕÕãËôÈÑãsÈó ãÕ»âÖ-ÓâjÒÑnÝä #»ÔÜrpÒ»âãÇ ¿ ÍýÊäÒÈëó #Èë ¼âYÖçÓÜâãÕËëÒ»Ñz Åí.Åä.ÍçÓnÊëWÕÓä ãÔã¼ÈíùÓëÇ ÍçÓs»âÓâð 14 ÎÓÕÓä 2012 ÈÑë ÖÕô»âÓð ÓâãwÃ÷Ò-¼âY- Ôí»ÖÐâÒì vÒÞâÍÒÈz ÒÈz ãÊÕÖë ÓâÁËânÒâï áâÒíãÁwÒÑâÇë ÖçÓÜâãÕËëÒ»ÑY ÖïÖãÊ ÍýsÈâÕäÈsÒ ã×ÜâÒí½sÒ #»ãsÑÌz ÖÑâÓíÚë ÍýÊâsÒÈëó ÍýsÈíwÒãÈó ÌÕãÊllÒâï ÖïãÕËâÌï ÖnÊÐôÖÑÒâW¿ ÖÕìôÓãÍ Ôí»ÍâÔãÕØÒë ãÕÓíËð ¼âYÑãnÝÇâ »ë.Õä.ÉâúÑÖÕÒëôÇ ÖÑÏ}ìð ÖâÉõ ãÕÑöSÒ ántÒrÍëÇ ãÊlÔä, #ÈÊz Öèã¿ÈÑzó ãÕËëÒ»ãÑÊï ãÕãÌÑäôÒnÈëó ÌèÈÌÔí» »ën¨äÒÑãnÝÑNÅÔëÌ Íýâ½ëÕsÕä- ÖâãÚtÒ á»âÊÑä ÍçÓs»âÓð ÍâÔãÕØë »öÈÑãsÈó áâ»â×ÕâNÒâ ÖÚ éÊz¾íãØÈð ÐâÁÍâÊ ÖmÐâØÑâÇð Ùä ÉâúÑÖ áÕÊÈz ãÊlÔä, [ð ÖâãÚtÒ á»âÊmÒâð ÔsÒ ÍýÕøâ Íý»â×ÁâÕÅë»Óð ÒÈz ¼âYânÌÖâÚâyÒÒíÁÌâÒâð áDÒÜð Öç Ì äÔ½ï ½ íÍâDÒâÒð áÕí¿Èz ÒÈz áÒï Ôí»ÍâÔð
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2ÖâÑânÒ ÁÌâÌâï ãÕÓíËä áãsÈó #»âï×Òíð »öÈë ÍãÓÒíÁÌâvÒÒï ÍãÓw»ötÒ ÍâÊíÌØíÅ ×ÖÚÖý»íãÃÈëÌíkÈï ÐýwÃâ¿âÓ iÌÕâÓÇâÒ rpÒ»âãÇ sÕä»öÈâãÌ ÖãnÈóánÕëØÇâÒ ¿ sÕÈïÝrÍëÇ ÍýãÈwÄâÌï áÑöÈÕ¿ÌÑzÐÕë È z ó Ôí»ÍâÔsÒ ãÌÒç ã kÈ ãÕWÕãÕYâÔÒâÌçÊâÌâÒí½sÒ Ðè.Íè.áDÒÜð Åâú.ÚãÓ½îÈÑð áãÐÍýìãÈ-ãÕØÒë;ãÍ ÈëÌ ãÕÓíËð Íý»ãÃÈðó Öïs»öÈÐâØâ áÈäÈë »âÔë Ôí»ÐâØâ áâÖäÈz, ãÕãÕËâÌâï ÞâÌ×â¼âÌâï ÖïÖtsÉã½Èâ ÑâDÒÑï ¿âãÍ áâÖäÈz-åtÒÝ ÍÒâôpÈÑâÝëÇ ÍýÑâÇâãÌ ÖãnÈó Ã Õ Í Ü ãÑÒâÌzÑâÓ, ÑÔëã×Òâ, ÁâÕâ, ¿äÌ, áνâãÌsÉâÌÑz, ÏÔçã¿sÉâÌÑz, ÖâïÖÊâÌâï ÙäÔaz»â, ÐâÓÈÑz åtÒâãÊØç Êë×ëØç ÍýâpÈëØç áÌë»ëØç ã×ÔâãÐÔë¼ëØç »íÔâÚÔ ÈâÑýÍÝâãÐÔë¼ëØç ¿ ×ç}Öïs»öÈsÒ #Õ ÍýÒí½ð ÊöSÒÈëó áÈð Èã]ØÒë »âÓÇâÈz Öï×ÒÔë×í;ãÍ ÌâÕSÒ»ð – åãÈó (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈz) Ôí»ÖÐâÒâð ×bÊ»íØð ÍýÎçlÔð ÍçÓíãÚÈð »âÒôÁâÈï½ÈãÊÌë ÍèÕõ ÑDÒâ{ë ]âÊ×ÕâÊÌïÒâÕÈz, ÍçÌS¿ áÍÓâhÇë ã]ÕâÊÌïÒâÕÈz sÉã½Èä»ö È Ñz ó #ÈëãÕÍÜÖâïÖÊâð »öØ»âÇâï ÐâØâ Ó¿Ìâ»âÓð »nÌÅ ½íÍÔ»öwÇ ÍìóÖâÚâyÒâÉõ ¼âYânÌâÌâï ÑãÇÍçÓäÐâØâ ÜëÝäÕäÓóÓí»z»zÍâ»âÌâï ¿ ÖÑÉôÌ ÑèlÒ éãÅÒâÐâØâ »lÍÌâ »çÑâÓäóÖïÕËôÌâÉô ÑãÐÒâ¿nÈë sÑó [ð Í:ÁâÏäÐâØâ ÏÔÊëÕãÖïÚðóáãËÕë×ÌâÓmÐëÇ ÖÚìÕ, ÐâÓÈäÒ ÓâÁsÉâÌä áÈçÔ »Ì»óÖâmÒÕâãÊÊÔ-ÈëÔç½çÊë×Ñz-ÊÔÒíð ÈãÑÔ #Ö Õëï»ÃëÖÌó ÑnÝðÖâïÖÊâð ãÕØÒÑëÌÑç^ÉâãÍÈÕnÈðó áï½ýëÁä ÓâÑ¿n¨ð ½çÚâÓó ÈsÑâÊz ãÕÓâÃÁâÒÈ ãÕÓâÁí áãË ÍèrØðóáDÒÜâ ÑãÓâ»çÑâÓð ÖÊÌë vÒÕsÉâï ½çÁÓâÈä ÑíÚÌ ÍÓÑâÓó Öâ ÁâÈí átÒãÓcÒÈ ÍS¿âÊzÐèãÑÑÉí ÍçÓðóóÖïËâÓãÒÈçï ÍîÌ-ÍçãÌ»ÑÌçr}ÕÈä, ÑÔÒâÔÑ ÓâÑ »ë ÖâÌçó ánÕÒð ð- ÈsÑâÈz ãÕÓâÃz áÁâÒÈó ãÕÓâÁð áãËÍèrØðó Ö ÁâÈð átÒãÓcÒÈó ÍS¿âÈz ãÖnËä ÑíÚÌ ½ëÚâÌäó ÐèãÑÑz áÉí ÍçÓðóÍÓ:¿ ÈÊãÍ »íÔâÚÔí;ÌâÓÈï éÊèô ¼ÔäÔ ÑâÑèÌó Öïs»öÈ vÒâKÒâ – ÈsÑâÈz – ÈsÑâtÖâïÖâãÓ»ì»Íâ-ÍýâÕÈôÈó ÒëÌ ãÚ ÈÒâ ÖÊÌ»âÒô »SÑäÓä Ì×äÑ ÖÎâæó ÊíÍâãËãÕã×wÃâtÍçrØâÈz, ãÕÓâÃz áÁâÒÈ – Ïý¢âNÅ ÊëÚí;ÁâÒÈ étÍnÌ åtÒÉôðó ãÕÓâÁð áãÍ ÍèrØð – ÈÊzvÒâÍâÓí ÑDÒâ{ë ]âÊ×ÕâÊÌï ÒâÕÈz Öïs»öÈ Åâô.ÚÓë»öwÇð ×ÈÍÉäó Ïý ¢ âNÅÊë Ú ÑâãÙtÒ ÁäÕâtÑrÍð Íç r Øí;ÁâÒÈ,sÉã½Èä»öÈðó ÏâïgÔâ ÑÌän¨ ½çpÈâó ÈÊzÏý¢âNÅÊëÚâãÐÑâÌä »ãS¿tÍçrØí;ÁâÒÈ åtÒÉôðó Öâ ÁâÈð átÒãÓcÒÈ – Ö Ïý¢âNÅÊëÚâãÐÑâÌä ÍçrØí ÁâÒÑâÌðÓâjÒÖÐâÒâÑãÍ Ê×»ÔâÕËÒë áÖãÑÒâï »ÕäÌ Îç»Ìó ÖnÌëÕ áÉâôÊçtÍnÌâÌnÈÓÑz ãÕÓâÅíÍâËëÓãÈãÓøíÊëÕð – ÏíÅí ÍýëÑâÌnÊ ÑíÖâÚâÓäó ãÈÒôazÑÌçwÒâãÊrÍí;ÐÕÈzó ÊëÕâÊäÌâï ÖöwÃÒÌnÈÓÑÒÑëÕì»ð»âÒôÁâÈï sÉã½Èä»öÈï ÒÈí ãÚ ÍâÊð ÍçrØð ÍçrØrÍëÇ – ãÕ»âÖÑÕâpÒ, ÐèãÑÑz – ÕÖçÑÈäï ÖnÉâÔä áâãÊtÒ »çÑâÓ ÑâNÅäó ÖÕôÁäÕâËâÓÐèÈâï ËÓÇäï ÖÖÁôó áÉíÍçÓð – ÈÈS¿ìØð ÍçrØðÐâÁÍâ-Öâï Ö Êâð, ½ö Ú ÑãnÝÇð »íï»Çä ÑëÔãÕÌ ×ëaz½ä½Öó ÖpÈËâÈçÖÑãnÕÈâãÌ ×ÓäÓâãÇ ÁÌÒâÑâÖëãÈÐâÕðóéùÓÑâËötÒ ãÕÍýãÈÍãùï Íý»ÃÒãnÈ Åíï½Óä ÔãÔÈ Ñï½íÝâó Öïs»öÈ ÐâÕâÉôð – ÈsÑâÊë»ÍâÊíÍâDÒçÍãÚÈâã]ÓâÃz – Íç r ØâÊç t ÍnÌï Ïý ¢ âNÅrÍï Êë Ú ï ãÚÓNÒ½Ðâô K ÒïsÑó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä ÑÓâÄä ½ýëÖó Õâ;;ËâÓä»ö t Òì » íÁäÕâtÑrÍí Ïý ¢ âNÅÊë Ú âãÐÑâÌä ÍçrØí;ÐÕÈzó Ö ¿ítÍnÌâÌnÈÓï ãÕÓâÅzÊëÚÑãÈ®mÒ ÐèãÑï,»öÍÒâ) ÈìÔ½è ÖâïÕÔâ ÖÊâã×Õó ÁäÕÌâ:¿ ×ÓäÓâãÇ ÖÖÁôó »çÅÌ»çÔÑzÈãÑÔÌâÅî »çÅÌ»çÔÑz-ÍÓÑâÇç-ãÕYç t Öï Ò Ýë , Í:¿Ê×íùÓ-ã]ÖÚÖýÈÑÕØëô Ñâ¿ôÑâÖï ÒâÕÈzãÕYãtÍâÊÌï ÐãÕÈëãÈ ÖmÐâvÒÈëóÍýËâÌÑãnÝ»âÒâôÔÒë ÓâjÒÑnÝäÕä.ÌâÓâÒÇsÕâÑä ½ÈãÊÌëÔí»ÖÐâÒâÑëÈÈz ÖïÖè¿ÒÌz áÕÊÈzÒÈz »çÅÌ»çÔÑz ÍÓÑâÇçãÕYçtÖïÒnÝsÒ ÍýÉÑã]ÈäÒÒíð ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×