Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń medycznych - Xenia Kruszewska

1,330 views

Published on

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń medycznych - Xenia Kruszewska

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń medycznych - Xenia Kruszewska

 1. 1. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne źródłem dodatkowego finansowania świadczeń medycznych
 2. 2. 2013→ opinie o opiece zdrowotnej Health Barometer 2013 - Report
 3. 3. Health Barometre 2013 co jest dla nas najwa niejsze w ocenie słu by zdrowia błędy medyczne czas oczekiwania wzrost kosztów dostępność Health Barometre 2013
 4. 4. Health Barometre 2013 źle oceniamy polską ochronę zdrowia polska ochrona zdrowia → 2,8/10. Polskie obawy o: błędy medyczne → 74% (64% EU) dostępność → 71% (63% EU) wzrost kosztów → 70% (55% EU) wydłu enie okresów oczekiwania → 87% (62% EU) w 2013 r 39% Polaków odło yło decyzję o leczeniu z powodów finansowych – najwięcej wśród krajów badanych (w 2009 → 13% !!!) ocena ochrony zdrowia dla poprawy jakości ycia → ocena 4,9/10 (Szwecja → 7/10, Czechy → 5,3, Włochy → 4,3/10) → tylko w Polsce na poprawę jakości ycia największy wpływ ma INTERNET, w innych krajach postęp medycyny (wyniki z 2012). 63% Polaków szuka informacji o zdrowiu w sieci Health Barometre 2013
 5. 5. Health Barometre 2013 nowe źródła finansowana podatki/obowiązkowe publiczne obciążenia Health Barometre 2013 prywatne ubezpieczenia zwiększenie dostępności w obecnym systemie
 6. 6. 2013 → rezygnacja z opieki medycznej z przyczyn finansowych Health Barometer 2013
 7. 7. 2013 → rezygnacja z opieki medycznej z przyczyn finansowych rutynowe leczenie: porady lekarskie leczenie wysokospecjalistyczne : operacje, „ciężka” diagnostyka zakup leków leczenie dentystyczne zakup okularów, soczewek Health Barometer 2013
 8. 8. Wartości dla Polaków w 2013 r CBOS – sierpień 2013
 9. 9. Bud et NFZ 2013 – 2014 przychody z ZUS i KRUS (1) Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej (31.10.2013) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podjęła decyzję o zmianie planu finansowego Funduszu na 2013 rok i przeznaczeniu środków z rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu w kwocie 642.379 tys. zł. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Finansów i Ministra Zdrowia. NFZ – Projekt planu finansowego funduszu na rok 2014
 10. 10. Bud et NFZ 2013 – 2014 planowane koszty świadczeń (2) Ujęte w projekcie planu koszty ogółem Funduszu - 67.061.086 tys. zł, są wy sze o 240.946 tys. zł od planowanych przychodów - 66.820.140 tys. zł, co jest związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej, tak aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były ni sze ni w roku poprzednim. NFZ – Projekt planu finansowego funduszu na rok 2014
 11. 11. Sytuacja Polski dzisiaj - demografia Udział osób 65+ w populacji (proc.) Analiza FOR nr 18/2012
 12. 12. Sytuacja Polski dzisiaj - lekarze Liczba praktykujących lekarzy (wskaźnik na 1000 mieszkańców) http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_REAC&Coords=%5bCOU%5d.%5bI SR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
 13. 13. Sytuacja Polski dzisiaj - pielęgniarki Liczba praktykujących pielęgniarek (wskaźnik na 1000 mieszkańców) http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_REAC&Coords=%5bCOU%5d.%5bI SR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
 14. 14. Postulaty Kornai’a - system idealny suwerenność jednostki solidarność konkurencja bodźce efektywności nowa rola państwa przejrzystość czas – ewolucja, a nie rewolucja harmonijny wzrost, stabilność trwałość finansowania
 15. 15. Postulaty Kornai’a - efekty I miejsce 3 raz z rzędu http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf
 16. 16. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w UE kraj o najlepszym systemie opieki zdrowotnej % populacji ubezpieczonej prywatnie 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Holandia Słowenia http://www.insuranceeurope.eu Belgia Niemcy Austria Średnia UE Hiszpania Cypr Portugalia Wielka Chorwacja Szwecja Norwegia Brytania
 17. 17. Postulaty Kornai’a „system idealny” - Holandia? SUWERENNOŚĆ (wielu płatników za usługi podstawowe) (% populacji posiadający opiekę zdrowotną) Holandia Dania Belgia Szwecja Szwajcaria Francja Norwegia Austria Wielka Brytania Niemcy Czechy Włochy Hiszpania Polska Węgry Opracowanie własne SOLIDARNOŚĆ kraj TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE 98,6 100 99 100 100 99,9 100 98,7 100 99,8 100 100 98,3 98,1 100
 18. 18. Świadomość Polaków CBOS, marzec 2012
 19. 19. Postulaty Kornai’a - system idealny suwerenność jednostki solidarność konkurencja bodźce efektywności przejrzystość nowa rola państwa czas – ewolucja, a nie rewolucja harmonijny wzrost, stabilność trwałość finansowania
 20. 20. Postulaty Kornai’a - konkurencja Popyt ubezpieczony = obywatel = pacjent instytucje finansowe Poda = dostarczyciele usług świadczeniodawcy rynek leków rynek dostarczycieli sprzętu obywatel warunek konieczny płatnik POLITYKA ZDROWOTNA PAŃSTWA dostarczyciele usług Instytucje Finansowe
 21. 21. Bodźce efektywności brak konkurencji - brak bodźców stymulujących wydajność i oszczędność. je eli coś jest darmowe dla odbiorcy, to nie będzie nigdy kierował się abstrakcyjnym dobrem ogółu i nie będzie ograniczał korzystania z takich usług. monopolista nie ma motywacji by wpływać na jakość i skuteczność przez siebie usług. oferowanych/kupowanych
 22. 22. Bodźce efektywności – po stronie popytowej Kanada Stany Zjednoczone wydatki publiczne 7% PKB 7% PKB wydatki prywatne 3 % PKB 8 % PKB 27% 5% czas oczekiwania na przyjęcie do specjalisty > 2 mies. 42% 10% bankructwa gospodarstw domowych spowodowane wydatkami na zdrowie 0,2% 0,27% mammografia 72% 89% test w kierunku raka prostaty (PSA) 16% 52% kolonoskopia 5% 30% czas oczekiwania na planową operację > 4 mies. Profilaktyka Canadian vs. U.S. Medical Care – W.Gaidner-2010
 23. 23. Bodźce efektywności – po stronie poda owej Sposób płacenia (Holandia) Szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna ⇒ DBC system (Diagnosis Treatment Combinations – zmusza szpitale do kompleksowego zarządzania kosztami od pierwszej konsultacji do opieki poszpitalnej) w połączeniu z systemem bud etowym (za określoną część i rodzaj usług); specjaliści skupieni wokół szpitali są albo zatrudnieni (pensja), lub stawką godzinową dla ka dego DBC Opieka długoterminowa ⇒ 52 schematy (od 55 do 300 Euro za dzień); Opieka podstawowa ⇒ (+ extra dochody za innowację i skuteczne leczenie kompleksowe – „nie wysyłanie do specjalisty”)
 24. 24. Przejrzystość – prawa pacjenta i informacja Polska Holandia 1.1 Legislacja oparta o prawa pacjenta 1.2 Organizacje pacjentów włączone w proces legislacji 1.3 Ubezpieczenie od zdarzeń niepo ądanych 1.4 Prawo do Drugiej Opinii 1.5 Dostęp do własnej dokumentacji medycznej 1.6 Rejestr lekarzy „bona fide” 1.7 Ogólnie dostępna 24/7 infolinia lub interaktywny serwis web dla pacjentów 1.8 Mo liwość leczenia w innych krajach UE 1.9 Rejestr świadczeniodawców z rankingiem 1.10 Dostęp do elektronicznego rejestru danych medycznych pacjenta 1.11 Dostęp pacjenta do rejestracji on-line 1.12 E - recepta wynik http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf 126 170
 25. 25. Pełna informatyzacja wzajemnych relacji choroby usługi efekty terapii pacjenci koszty terapii lekarze standardy koszty terapii efekty terapii PŁATNICY PUBLICZNI I PRYWATNI apteki
 26. 26. Pełna informatyzacja wzajemnych relacji OSOZ
 27. 27. Z pustego ….. wszystkie wydatki na zdrowie są z kieszeni obywateli
 28. 28. Po co są prywatne ubezpieczenia zdrowotne? umo liwienie relatywnie dobrze sytuowanym osobom samofinansowanie opieki zdrowotnej, pozostawiając państwu środki publiczne na zapewnienie opieki zdrowotnej osobom gorzej sytuowanym - suwerenność zmobilizowanie dodatkowych zasobów infrastruktury słu ących zarówno osobom zamo nym i ubogim - solidaryzm wywołanie zdrowej konkurencji wpływającej korzystnie na system opieki zdrowotnej - konkurencja poszerzanie mo liwości wyboru dla konsumenta – stymulacja jakości - konkurencja
 29. 29. „…Nie mo na w aden sposób usprawiedliwić moralnie „ułatwiania” ycia dzisiaj, pozostawiając przyszłym pokoleniom powa ne zadłu enie, ekonomiczne bomby zegarowe, które eksplodują w nieokreślonej przyszłości….” (J. Kornai)
 30. 30. Dziękuję za uwagę Xenia Kruszewska www.tuzdrowie.pl

×