Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

1,057 views

Published on

Prezentacja projektu "Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej".

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

 1. 1. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2.  okres realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2015  projekt realizowany w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o.
 3. 3.  kadra zarządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży medycznej z terenu woj. dolnośląskiego i opolskiego (100 osób), w szczególności podmioty podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. 4. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. 5.  Warsztaty dotyczące wypracowania standardów ZZL  dwudniowe (16 h) warsztaty dla kadry zarządzającej  grupy 10 osobowe  prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu ZZL  aktywne metody przekazywania wiedzy: dyskusje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. 6.  Doradztwo i coaching w zakresie wdrożenia standardów ZZL w firmie  indywidualne doradztwo dla podmiotów biorących udział w projekcie – 15 godz./firma  przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrażania ZZL udział w 3 trzygodzinnych sesjach coachingowych dla każdego z uczestników ukierunkowanych na wsparcie w zakresie efektywnego wdrażania ZZL w przedsiębiorstwie Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. 7. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem Andrew Carnegie Uzyskanie kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętność jej wykorzystania w praktyce przyczyni się do: A) wdrażania nowoczesnego zrządzania opartego na sile kapitału ludzkiego; B) budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz wzrostu motywacji, efektywności i zaangażowania pracowników medycznych; C) zdefiniowania i rozwijania kluczowych kompetencji determinujących rozwój podmiotów opieki zdrowotnej; D) podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia konkurencyjności danej firmy branży medycznej A + B + C + D = sukces rynkowy i utrzymanie trwałej przewagi nad konkurencją Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 8. 8.    Udział w bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie podnoszących kompetencje i kwalifikacje - rynkowa cena oferowanych szkoleń: 8425,50 PLN/osoba Uzyskanie certyfikatu „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi ” Promowanie przedsiębiorstwa poprzez publikację w dystrybuowanym w całym kraju „Katalogu Dobrych Praktyk” jako firmy o wzorcowych standardach zarządzania zasobami ludzkimi Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 9. 9. 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2. Złożyć formularz zgłoszeniowy i podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście w biurze projektu lub – na terenie woj. opolskiego – w siedzibie ZPOM w Opolu-Pro Homine 2. Po uzyskaniu informacji od Realizatora projektu o pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, złożyć komplet wymaganych dokumentów:  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oświadczenia dotyczące pomocy de minimis oświadczenie o kwalifikacji przedsiębiorstwa do grupy przedsiębiorstw mikro, małych i średnich zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z delegacją pracownika przedsiębiorstwa do udziału w projekcie 3. Po uzyskaniu informacji od Realizatora projektu o zakwalifikowaniu do projektu: złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych podpisać umowę uczestnictwa w projekcie Wszystkie ww. formularze są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.zarzadzaniebeztajemnic.pl* *strona zostanie uruchomiona w II połowie grudnia 2013 Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 10. 10. SERDECZNIE ZAPRASZMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!  Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×