Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

1,093 views

Published on

Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - Zadania realizowane przez Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Prezentacja wygłoszona podczas konferencji szkoleniowo-interdyscyplinarnej „Sprawni niesprawni, czyli co począć z przewlekle chorym pacjentem w naszej Praktyce” w dniu 16.11.2014 r.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

 1. 1. Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - Zadania realizowane przez Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Wrocław 2014
 2. 2. Ratyfikacja w dniu 25 października 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych potwierdza realizację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. W świetle ww. Konwencji pożądana jest dalsza rozbudowa szeroko rozumianych praw społecznych osób niepełnosprawnych, tak aby zapewnić realizację praw osób niepełnosprawnych na poziomie odpowiadającym ich oczekiwaniom. Istotnym pozytywnym skutkiem ratyfikacji będzie utrwalenie w społecznej świadomości praw i potrzeb osób niepełnosprawnych. Efektem wdrażania polityki społecznej zgodnie z ww. Konwencją wobec osób niepełnosprawnych będzie ich realny dostęp i obecność we wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze, wypoczynku.
 3. 3. Biorąc pod uwagę osiągnięty już poziom polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, zmiany które przewiduje Konwencja będą przeprowadzane stopniowo tj. w tempie i zakresie determinowanym dostępnością środków finansowych, jakimi będzie dysponował budżet państwa, a przede wszystkim PFRON, który jest podstawowym źródłem finansowania działań adresowanych do osób niepełnosprawnych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu posiada wyspecjalizowany Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, który wspiera osoby niepełnosprawne zamieszkałe we Wrocławiu poprzez realizację zadań finansowanych ze środków PFRON
 4. 4. Zadania realizowane przez samorząd mają na celu wyrównać szanse osób niepełnosprawnych finansowe – dofinansowania dla indywidualnych osób przyznawane w konkretnych celach aktywizujące – szkolenia, pomoc techniczna, zaopatrzenie w sprzęt, wolontariat dla osób niepełnosprawnych wspomagające (wspierające) – poradnictwo i wsparcie psychologiczne promocyjne – wsparcie inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
 5. 5. Pomoc na wniosek osoby niepełnosprawnej Pomoc realizowana jest na podstawie złożonego wniosku na konkretne zadanie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne prawnie, które są mieszkańcami Wrocławia. Nie można przekraczać średniego miesięcznego dochodu obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku: -- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym, --65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotne, (nie ma kryterium dochodowego w zadaniach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się).
 6. 6. Zadania DAON Turnusy rehabilitacyjne Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Jest to dwutygodniowy wyjazd z częściowym dofinansowaniem PFRON.
 7. 7. Wymagane dokumenty - wniosek na turnus a w nim: dane osobowe, informacja o dochodach, o wcześniejszym korzystaniu ze środków PFRON, miejsce zamieszkania, - orzeczenie o niepełnosprawności/grupa inwalidzka, - wniosek lekarski (wystawiony w bieżącym roku), -zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r.ż.), -oświadczenie opiekuna (jeśli jest wymagany), - dowód osobisty do wglądu,
 8. 8. Sprzęt ortopedyczny i pomocniczy - w części finansowany ze środków NFZ to sprzęt, który finansowany jest wyłącznie przy współudziale środków NFZ, to min.: worki, cewniki, pampersy, wózki inwalidzkie, kule, chodziki, protezy, buty ortopedyczne, aparaty słuchowe i inne. W 2013 roku zmieniło się rozporządzenie określające wysokość limitów NFZ- większa ilość limitów wzrosła, tym samym zwiększył się współczynnik dofinansowania ze środków PFRON.
 9. 9. Wymagane dokumenty - wniosek o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego, - orzeczenie o niepełnosprawności/grupa inwalidzka, - oświadczenie o dochodach, -kserokopia karty zaopatrzenia z potwierdzeniem świadczenia NFZ do sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego, -kosztorys lub faktura VAT z informacją o koszcie całkowitym, udziale NFZ i udziale pacjenta, -dowód osobisty do wglądu,
 10. 10. Sprzęt rehabilitacyjny O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, to min.: materace, wałki, piłki, drabinki itp.
 11. 11. Wymagane dokumenty - wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, - orzeczenie o niepełnosprawności/grupa inwalidzka, - oświadczenie o dochodach, -wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON, -zaświadczenie lekarskie – specjalista - z informacją o schorzeniu pacjenta, nazwie sprzętu rehabilitacyjnego z informacją o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych, -dowód osobisty do wglądu,
 12. 12. Bariery funkcjonalne architektoniczne - fizyczne bariery ograniczające dostęp osób niepełnosprawnych do możliwości dostępnych dla osób sprawnych techniczne - bariery uniemożliwiające bądź utrudniające osobie niepełnosprawnej korzystanie ze sprzętów w sposób typowy w komunikowaniu się – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się (przekaz informacji lub jej zrozumienie)
 13. 13. Wymagane dokumenty -wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, -orzeczenie o niepełnosprawności/grupa inwalidzka, -zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i wynikających barierach, -oferta/kosztorys ofertowy, -zgoda właściciela budynku, -projekt graficzny wnioskowanych zmian,
 14. 14. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego -tłumacza przewodnika Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.
 15. 15. Aktywny Samorząd Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
 16. 16. „Aktywny Samorząd” Obszary wsparcia – finansowanie w 2013r. : Moduł I: Obszar A – likwidacja bariery transportowej Obszar A 1- Dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – z dofinansowania skorzystało 7 osób w kwocie 27 674 zł Obszar A 2 – Dofinansowanie uzyskania prawa jazdy kategorii B – z dofinansowania skorzystało 5 osób w kwocie 5 025 zł
 17. 17. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym Obszar B 1- dofinansowanie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania – z dofinansowania skorzystało 67 osób w kwocie 479 440 zł Obszar B2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego – z dofinansowania skorzystało 9 osób w kwocie 15 882 zł
 18. 18. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się Obszar C 1 – Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z dofinansowania skorzystały 23 osoby w kwocie 334 049 zł Obszar C 2 – Dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego elektrycznego wózka inwalidzkiego – z dofinansowania skorzystało 11 osób w kwocie 22 000 zł Obszar C 3 – Dofinansowanie zakupu protezy kończyn na III poziomie jakości – z dofinansowania skorzystało 7 osób w kwocie 138 880 zł
 19. 19. Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie do żłobków i przedszkoli – z dofinansowania skorzystało 15 osób w kwocie 24 015 zł Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym – z dofinansowania skorzystały 303 osoby w kwocie 732 375 zł Środki wykorzystane ogółem w programie „Aktywny Samorząd” 2013 r. 1 779 340 zł
 20. 20. Warsztaty Terapii Zajęciowej Placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia Liczba uczestników w 2014 r. to 227 osób – dofinansowanie ogółem 3 334 032 zł
 21. 21. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrocławiu 1. Fundacja im. Brata Alberta „WSPÓLNOTA” ul. Smocza 4, liczba uczestników 42, 2. Fundacja i. Brata Alberta „MUMINKI” al. Kasprowicza 28, liczba uczestników 50, 3. Fundacja im. Bł. Ojca Damiana „U OJCA DAMIANA” ul. Snopkowa 5, liczba uczestników 35, 4. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” ul. Litomska 10, liczba uczestników 100.
 22. 22. Przekazane środki PFRON w latach 2012 - 2014 na realizację zadań Zadania powiatu: 2012 – 6 935 442 zł 2013 – 5 081 298 zł 2014 – 5 502 696 zł Aktywny Samorząd: 2012 – Moduł I – 369 011 zł 2013 – Moduł I i II – 1 779 340 zł 2014 – Moduł I i II – 1 331 325 zł
 23. 23. Realizacja zadań III kwartał 2014 Sprzęt rehabilitacyjny - zawarto 24 umowy na kwotę 27 744zł spośród złożonych wniosków Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - dofinansowano 880 wniosków na kwotę 1 243 259zł spośród 1329 złożonych, w tym 96 wniosków dla dzieci i młodzieży Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – zawarto 105 umów na kwotę 329 849 zł spośród 553 złożonych wniosków, w tym 10 dla dzieci i młodzieży Turnusy rehabilitacyjne – przyznano dofinansowanie 683 osobom wraz z opiekunami spośród 1590 wniosków na kwotę 549 554 zł w tym dla 113 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami
 24. 24. Środowiskowe Domy Samopomocy Zadaniem środowiskowych domów samopomocy jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną a także ich rodzinom przez świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych. Domy te mogą mieć różną formę organizacyjną jednak ich podstawowe cele sprowadzają się do: - rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną potencjalnych umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, - zwiększenia poczucia bezpieczeństwa socjalnego i społecznego, zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych osób korzystających z usług. Skierowanie do Domów realizowane jest na podstawie decyzji administracyjnych po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.
 25. 25. Środowiskowe Domy Samopomocy we Wrocławiu 1. Stowarzyszenie „W Naszym Domu” ul. Szkolna 11, liczba uczestników 50, 2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART.” ul. Nowowiejska 20 F, liczba uczestników 24, 3. Stowarzyszenie Na rzecz Promocji Zdrowia „CURATUS” ul. Kleczkowska 5, liczba uczestników 25, 4. Fundację „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki ul. Okulickiego 2, liczba uczestników 35, 5. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” ul. Stawowa 1a, liczba uczestników 30, 6. Fundację „Opieka i Troska” ul. Kiełczowska 43/6, liczba uczestników 24.
 26. 26. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego Mieszkańcy Wrocławia mogą czasowo wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny lub pomocniczy np.: kule, chodzik, rotor, wózek inwalidzki, łóżko itp. W tym celu należy złożyć wniosek o wypożyczenie sprzętu wraz z zaświadczeniem lekarskim i wpłatą jednorazowej kaucji zwracanej po oddaniu sprzętu. W 2013 r. z wypożyczalni skorzystało 199 osób
 27. 27. Rozwiązania - Podnoszenie świadomości społecznej - Dostosowanie przepisów prawnych - Tworzenie bez barier – ogólna dostępność - Doradztwo w zakresie tworzenia warunków technicznych dla osób niepełnosprawnych - Pomoc finansowa Państwa – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -Samopomoc wśród osób niepełnosprawnych
 28. 28. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, (ustawa o pomocy społecznej art. 50 ustawy) – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 29. 29. Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej Na terenie Wrocławia funkcjonuje 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach 7.30-15.30 Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych.
 30. 30. Podstawa prawna - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz.721 ze zm.) - Rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2013 poz.1190 ze zm.), - Rozporządzenie MPiPS w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 poz.1694 ) - Rozporządzenie MGPiPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. z 2004 nr 63, poz.587) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 poz.1565) - Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz.182 ze zm.)
 31. 31. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Majchrzak Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław tel. 071 78 22 342 www.mops.wroclaw.pl e-mail: daon@mops.wroclaw.pl

×