Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego - cele, priorytety i implikacje dla systemu ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych - dr lwona Mazur

1,376 views

Published on

Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców
Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju
dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego - cele, priorytety i implikacje dla systemu ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych - dr lwona Mazur

 1. 1. Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego - cele, priorytety i implikacje dla systemu ochrony zdrowia w kontekście , zmian demograficznych. dr Iwona Mazur
 2. 2. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. 3. Unijna strategia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego Biała Księga – Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013, z 23 X 2007 roku. 2013, Europejski Pakt na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego 1. Komisja wspólnot Europejskich, Białą księga….., Bruksela 23 X2007,KOM(2007)630, http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_pl.pdf 2. Komisja Europejska, WHO, Europejski pakt……..,Bruksela, 12 12-13.06.2008, http://ec.europa.eu/helth/mental_health/docs/mhpact_pl.pdf
 4. 4. Europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego – główne założenia Zapobieganie samobójstwom i depresji Zdrowie psychiczne wśród osób młodych a edukacja Zdrowie psychiczne w miejscu pracy Zwalczanie uprzedzeń i wykluczenia społecznego oraz zdrowie psychiczne osób starszych
 5. 5. Alzheimer i pozostałe demencje Komisja WE 2009 , Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji oraz osób nimi dotkniętych Demencja jest osłabieniem kondycji psychicznej, powodując zaburzenia pamięci, obniżając zdolność myślenia i oceniania. Konsekwencje demencji dotykają ok.19 mln Europejczyków. Generuje to olbrzymie koszty społeczne.
 6. 6. Postulowane obszary działań Wczesne rozpoznawanie Podejmowanie działań służących zapobieganiu demencji Koordynacja badań Gromadzenie danych epidemiologicznych Przykłady dobrych praktyk Poprawa stanu wiedzy ogółu społeczeństwa Poprawa poziomu uznania dla wiedzy i doświadczeń osób starszych Zwiększenie zakresu wiedzy i zrozumienia ze strony opinii publicznej
 7. 7. Kondycja psychiczna Polaków Ok 20 % populacji ma problemy ze zdrowiem psychicznym prof. Cz. Czabała psychicznym- z IPiN w Warszawie Ok 6 mln Polaków z powodu nerwic powinno podać się psychoterapii – prof. J. Aleksandrowicz z Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Według WHO do 2020 roku choroby psychiczne staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych w populacji europejskiej
 8. 8. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – kondycja psychiczna Polaków Prawie 8 mln Polaków w wieku 18 olaków 18-64 lata boryka się z problemami psychicznymi. Ok 19 % populacji (5 mln) doświadcza trudności z funkcjonowaniem z powodu pogorszenia się stanu psychicznego: ograniczenie zdolności wykonywania pracy i codziennych czynności obniżenie jakości wykonywanej pracy potrzeba wkładania większego wysiłku w jej wykonanie
 9. 9. Badania CBOS 85 % Polaków uważa ze warunki życia i pracy są szkodliwe dla zdrowia psychicznego Kondycja psychiczna kobiet jest gorsza niż mężczyzn? 51 % Polaków boi się o swoja przyszłość
 10. 10. Samobójstwa wśród dzieci W 2011 r. - 151dzieci popełniło samobójstwo W 2012 r. - 177 dzieci popełniło samobójstwo W analogicznym okresie podjęło nieudaną próbę samobójczą 325 i 373 dzieci Tendencja rosnąca!! A. Szulc za Newsweek nr 45/2013 , „Dzieci na krawędzi”
 11. 11. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – grudzień 2010 – cele. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie korzystnych zachowań i stylu życia - zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym - Środowiskowy model opieki psychiatrycznej - Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi - Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego - ocena skuteczności realizacji Programu
 12. 12. Wyzwania stojące przed menedżerami w sektorze ochrony zdrowia Koordynowanie zintegrowanej pracy specjalistów z różnych obszarów opieki Zarzadzanie zespołami leczenia środowiskowego Realizacja usług medycznych, wysokiej jakości przy niewystarczającym poziomie finansowania ! ( w wielu krajach mniej niż 3% budżetu opieki zdrowotnej) Ciągle mniejsze zainteresowania tym sektorem opieki zdrowotnej w porównaniu z sektorem opieki szpitalnej Zakres i świadczenia usług ochrony zdrowia psychicznego stawiany poniżej potrzeb pacjentów i ich rodzin oraz świadczeniodawców.
 13. 13. Wyzwania stojące przed menedżerami w sektorze ochrony zdrowia cd.. Określenie właściwej liczby łóżek szpitalnych, z uwzględnieniem nowych sposobów leczenia Zmniejszenie stopnia zależności od leczenia szpitalnego Określenie zasobów niezbędnych w procesie leczenia zaburzeń psychicznych – ciągłe trudności? Nierówny poziom inwestycji w różnych obszarach Brak umiejętności efektywnej współpracy interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, zaangażowanie różnych grup interesów
 14. 14. Zarządzanie zespołami leczenia środowiskowego Doświadczenia Wielkiej Brytanii i Francji Doświadczenia własne Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży – z perspektywy zarządzającego
 15. 15. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. 16. Dziękuję za uwagę

×