Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kierunki polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Polityka senioralna w kontekście uwarunkowań demograficznych - Jarosław Maroszek

1,625 views

Published on

Kierunki polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Polityka senioralna w kontekście uwarunkowań demograficznych.
Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kierunki polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Polityka senioralna w kontekście uwarunkowań demograficznych - Jarosław Maroszek

 1. 1. Kierunki polityki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 Polityka senioralna w kontekście uwarunkowań demograficznych Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 19 listopada 2013 r.
 2. 2. Uwarunkowania demograficzne 2
 3. 3. Zmiany demograficzne – wydł wydłużenie czasu życia Rozwój technologii medycznych (nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne) oraz poprawa kondycji zdrowotnej Polaków realizowana przez prozdrowotny styl życia, znajdują odzwierciedlenie w trwającym już od prawie dwudziestu lat spadku natężenia zgonów, a tym samym wydłużaniu przeciętnego trwania życia. W 2009 roku w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 71,5 lat, natomiast kobiety 80,1. W stosunku do 1990 roku mężczyźni żyją dłużej o 5,3 lat, natomiast kobiety o 4,9.
 4. 4. Dolnoś Dolnoślązacy AD 2011 Proces „starzenia się” ludności województwa dolnośląskiego pogłębia się. Wiek środkowy populacji, tzw. mediana wieku ludności w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. zwiększyła się z 38,9 lat do poziomu 39,2 lat. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. populacja osób w wieku < 65 lat liczyła w woj. dolnośląskim 399,3 tys. osób, z tego w miastach 299,4 tys., a na wsi 99,8 tys. W ogólnej liczbie ludności w 2011 r. udział osób w wieku < 65 lat kształtował się na poziomie 13,7% i była to porównywalna wielkość do przeciętnej w kraju.
 5. 5. Zmiany demograficzne – ruch naturalny ludności Dolnego Śląska ludnoś w latach 2007 - 2035 WYSZCZEGÓLNIENIE 2005* 2010* 2011* 2015 2020 2025 2030 2035 25 719 29 549 27 660 27 952 24 965 21 556 19 305 19 019 8,9 10,1 9,5 9,9 8,9 7,8 7,2 7,3 ZGONY OGÓŁEM 28 603 29 721 29 396 32 483 32 966 33 273 33 928 35 010 ZGONY NA 1 000 MIESZKAŃCÓW 9,9 10,2 10,1 11,5 11,8 12,1 12,6 13,4 -2 884 -172 -1 736 -4 531 -8 001 -11 717 -14 623 -15 991 URODZENIA ŻYWE OGÓŁEM URODZENIA ŻYWE NA 1 000 MIESZKANCÓW PRZYROST NATURALNY OGÓŁEM *DANE RZECZYWISTE Opracowano na podstawie „ LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2011 R.”, GUS Wrocław 2012
 6. 6. Długoterminowe trendy demograficzne dla Dolnego Śląska Wpływ na uwarunkowania demograficzne w województwie dolnośląskim mają przede wszystkim: • zmniejszanie się liczby urodzeń; • wydłużanie się przeciętnego, dalszego trwania życia. Demograficzne prognozy długoterminowe (do 2035) dla Dolnego Śląska przewidują, że: • liczba urodzeń będzie drastycznie maleć, natomiast zgonów utrzymywać na wysokim poziomie, co oznacza istotny spadek liczby ludności regionu; • Populacja mieszkańców województwa w wieku < 65 zwiększy się o prawie 10% i stanowić będzie blisko ¼ ogółu ludności na Dolnym Śląsku.
 7. 7. Opieka senioralna 7
 8. 8. Stan opieki geriatrycznej w Polsce ODDZIAŁY ŁÓŻKA PORADNIE 2008 2010 2011 2008 2010 2011 Dolny Śląsk 4 5 6 70 100 94 20 Polska 31 34 37 656 766 782 307
 9. 9. Europa vs. Polska vs. W Niemczech, Austrii i Belgii, wskaźnik łóżek geriatrycznych na 10 tys. ogółu mieszkańców docelowo ma osiągnąć wartość 5 łóżek. Mogłoby to być wartością rekomendowaną również dla Polski, ale należałoby wówczas zwiększyć liczbę łóżek geriatrycznych do 19 tysięcy (!). Byłoby dobrze, gdybyśmy osiągnęli średnią europejską wartość tego wskaźnika, tj. 2 łóżka na 10 tys. mieszkańców ogółem. Wówczas powinniśmy utworzyć 7,6 tysięcy łóżek geriatrycznych w ramach częściowej restrukturyzacji łóżek internistycznych, reumatologicznych, czy neurologicznych.
 10. 10. Struktura wiekowa pacjentów oddział oddziałów internistycznych* Przedział wiekowy > 60 60 – 75 75 – 90 <90 Udział 24,04% 28,55% 42,85% 4,57% Oznacza to, że liczba pacjentów oddziałów internistycznych, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia przekracza 75%!!! * Dane dot. wybranych podmiotów leczniczych dla których SWD pełni funkcję podmiotu tworzącego
 11. 11. Problemy dolnośląskiej ochrony dolnoś zdrowia w aspekcie opieki senioralnej Niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do długookresowych trendów demograficznych: • niewłaściwa struktura łóżek – niedostatek łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiaru w opiece krótkoterminowej. Konsekwencje – regionalna asymetria w dostępie do świadczeń w niektórych specjalnościach oraz nieefektywne wykorzystanie zasobów – koszt mocy niewykorzystanych; • brak specjalistycznych kadr medycznych; • dysproporcje w poziomie jakości i dostępności do świadczeń, związane głównie ze zdekapitalizowaną infrastrukturą.
 12. 12. Problemy dolnośląskiej ochrony dolnoś zdrowia w aspekcie opieki senioralnej Brak skoordynowanej współpracy systemu opieki społecznej z systemem ochrony zdrowia (rozdział resortów skutkujący dualizmem podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań) powoduje wzrost oczekiwań wobec przeciążonego systemu ochrony zdrowia. Patologie systemu: • przedłużane hospitalizacje z przyczyn socjalnych; • korzystanie z długoterminowej opieki pielęgniarskiej lub pobyty w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, pomimo braku wskazań medycznych, prowadzą w konsekwencji do pogłębiania deficytu finansowania świadczeń zdrowotnych.
 13. 13. Polityka senioralna w dokumentach strategicznych 13
 14. 14. Strategia Rozwoju Województwa Dolnoś Dolnośląskiego do roku 2020 Dostrzegając rangę problemu przeciwdziałania konsekwencjom negatywnych trendów demograficznych w regionie Zarząd Województwa Dolnośląskiego istotne miejsce poświęcił problematyce osób w wieku senioralnym w Strategii Rozwoju WD do 2020 r. Jednym z najistotniejszych założeń realizowanej polityki zdrowotnej jest dbałość o poprawę dostępności do określonych rodzajów świadczeń, przy uwzględnieniu długofalowych trendów demograficzno – epidemiologicznych oraz społecznych.
 15. 15. Kierunki działania i obszary dział wsparcia SRWD 2020 Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO określa m.in. priorytet 5.1.2: „Stworzenie regionalnego systemu ochrony zdrowia, zorientowanego na długookresowe trendy demograficzno – epidemiologiczne, zgodnego ze standardami prawnymi i funkcjonalnymi.” do którego przypisane zostały zadania: • 5.4.4 – Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i porozumień; • 5.4.5. – Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania systemu.
 16. 16. Kierunki działania i obszary dział wsparcia SRWD 2020 W Strategii postuluje się ponadto: • zachowanie równowagi społecznej, wyrażającej się m.in. włączeniem wszystkich grup społecznych, w tym przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych; • wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej; • powołanie instytucji wspierającej osoby starsze; • stworzenie systemu wspierania osób z niepełnosprawnością i osób starszych; • wsparcie i aktywizację osób starszych; • realizację działań wspierających aktywność społeczną seniorów i przeciwdziałających ich wykluczeniu poprzez tworzenie lokalnych Ośrodków Aktywnego Seniora.
 17. 17. Regionalny Program Operacyjny Priorytety inwestycyjne RPO dedykowane zadaniom z zakresu polityki senioralnej Inwestycje w infrastrukturę społeczną Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Aktywne i zdrowe starzenie się Aktywna integracja E-usługi publiczne Innowacyjne przedsiębiorstwa
 18. 18. Projekty z zakresu polityki senioralnej 18
 19. 19. „Dolnoś „Dolnośląski Senior” Stworzenie wielokomponentowego systemu kompleksowej opieki nad osobami w wieku senioralnym, realizującego komplementarne podejście do problematyki starzenia się społeczeństwa poprzez m.in.: • poprawę dostępności do stacjonarnej i ambulatoryjnej diagnostyki, terapii i rehabilitacji; • zdrowe i aktywne starzenie się; • rozwój opieki długoterminowej stacjonarnej oraz opieki nad przewlekle chorymi w warunkach domowych; • rozwój dotychczasowych oraz powstanie nowych form pomocy społecznej i socjalnej, koordynujących wsparcie kierowane z różnych źródeł;
 20. 20. „Dolnoś „Dolnośląski Senior” Opis: stworzenie Regionalnego Centrum Geriatrycznego z siecią współpracujących ośrodków subregionalnych. Utworzenie oddziałów, działów opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji osób starszych, punktów teleinformatycznych kontroli zdarzeń w warunkach domowych. Oczekiwane rezultaty: przywracanie osób starszych do pełnienia ról społecznych, poprawa zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie osób z okresową utratą sprawności. Utrzymanie osób starszych w jak najdłuższym okresie sprawności intelektualno-fizycznej. Podmiot realizujący: partnerstwo podmiotów leczniczych, jednostki badawczo – naukowe, organizacje pozarządowe, JST.
 21. 21. „Dolnoś „Dolnośląska Psychogeriatria” System opieki nad mieszkańcami Dolnego Śląska zagrożonymi konsekwencjami choroby Alzheimera oraz podobnych schorzeń wieku senioralnego. Główne kierunki: • Opracowanie i wdrożenie programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania chorób otępiennych oraz choroby Alzheimera; • Poprawa dostępności do lekarzy specjalistów, bazy diagnostycznej oraz profesjonalnej kadry opiekunów medycznych; • Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń, obejmującego w szczególności lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarki, pracowników/opiekunów ośrodków stacjonarnych oraz dziennych i innych kadr medycznych w zakresie identyfikacji problemów i schorzeń wieku senioralnego oraz opieki nad osobami starszymi; • Tworzenie grup wsparcia oraz placówek informacyjno – konsultacyjnych dla opiekunów osób cierpiących na choroby otępienne; • Wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających opiekę nad chorymi (np. teleopieka, zintegrowany system informacyjny).
 22. 22. „Dolnoś „Dolnośląska Psychogeriatria” Opis: stworzenie regionalnego ośrodka konsultacyjno – informacyjnego, który wraz z siecią placówek opieki nad chorymi cierpiącymi na schorzenia otępienne, celem realizacji zadań obejmujących zarówno terapię farmakologiczną i zajęciową, właściwą pielęgnację chorych, jak i działalność konsultacyjną i edukacyjną oraz fachowe wsparcie dla opiekunów i rodzin. Oczekiwane rezultaty: Podniesienie jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej wobec rosnącej populacji osób w wieku senioralnym, cierpiących na choroby o charakterze otępiennym, w tym w szczególności na chorobę Alzheimera. Podmioty realizujące: porozumienie podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym; organizacji pozarządowych, ośrodków naukowo – badawczych, JST.
 23. 23. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Pierwsza w regionie przestrzeń dla rozwoju nowoczesnej rehabilitacji oraz wprowadzania rezultatów badań naukowych tj. procedur i terapii rehabilitacyjnych o dużym potencjale innowacyjnym. Projekt integrujący podmioty działające w obszarze szeroko pojętych usług rehabilitacyjnych i środowiskowych. Opracowanie i walidacja modeli rehabilitacyjnych pozwoli na ich rekomendację innym ośrodkom Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk i sanatoriów. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji będzie koordynatorem procesów i procedur profilaktyki i rehabilitacji w regionie co stanowi istotę medycyny środowiskowej.
 24. 24. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Opis: opracowanie i wdrożenie kompleksowego i komplementarnego programu opieki rehabilitacyjnej dla mieszkańców Dolnego Śląska. Uruchomienie sieci placówek udzielających świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji. Oczekiwane rezultaty: Projekt kompleksowo obejmie koordynację działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych w regionie w ujęciu medycyny środowiskowej. Innowacja społeczna osiągnięta zostanie poprzez szybką aktywizację społeczną i zawodową. Podmioty realizujące: partnerstwo podmiotów leczniczych z liderem – Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, jednostki badawczo – naukowe (Akademia Wychowania Fizycznego), JST.
 25. 25. Dziękuję za uwagę 25

×