why to know asean

828 views

Published on

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

Published in: Education
 • Be the first to comment

why to know asean

 1. 1. ทำำไมต้องใส่ใจเกี่ยวทำำไมต้องใส่ใจเกี่ยวกับอำเซียนกับอำเซียนภำพรวมประชำคมอำเซียนภำพรวมประชำคมอำเซียน (ASEAN(ASEANCommunity)Community)และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน(AEC)(AEC)
 2. 2. ASEAN Factsheetอำเซียนถืออำเซียนถือกำำเนิดที่กำำเนิดที่ประเทศไทย ในประเทศไทย ในปีปี 25102510สมำชิกผู้ก่อตั้งสมำชิกผู้ก่อตั้ง• ไทย• มำเลเซีย•อินโดนีเซีย• ฟิลิปปินส์• สิงคโปร์สมำชิกเพิ่มเติม+ บรูไนฯ ปี2527+ เวียดนำมปี 2538+ ลำว ปี2540+ พม่ำ ปี2540
 3. 3. ประเด็นท้ำทำยของประเด็นท้ำทำยของอำเซียนอำเซียนประชำคมอำเซียนประชำคมอำเซียนผลประโยชน์แห่งชำติVSภูมิภำคขำดควำมไว้เนื้อเชื่อใจควำมขัดแย้งในประวัติศำสตร์กำรแข่งขันของมหำอำำนสหรัฐ รัสเซีย จีนอินเดีย ญี่ปุ่นควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำระดับกำรพัฒนำกำรแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยำกร ตลำดกำรลงทุนกำรพัฒนำสถำบันกำรเมืองเศรษฐกิจ สังคม
 4. 4. กฎบัตรอำเซียนกฎบัตรอำเซียน ((ASEANASEANCharter)Charter) เป็นกำรจัดโครงสร้ำงของอำเซียนใหม่โดยกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรทำำงำนภำยในอำเซียนให้มีประสิทธิภำพเนื้อหำของกฎบัตรอำเซียนเป้ำหมำยและหลักกำรสมำชิกโครงกำรองค์กรกระบวนกำรตัดสินใจกลไกระงับข้อพิพำทงบประมำณ
 5. 5. สำขำควำมร่วมมือของสำขำควำมร่วมมือของอำเซียนอำเซียนด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจด้ำนสังคมและ
 6. 6. ประชำคมกำรเมืองและควำมประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงมั่นคง(ASEAN Political-Security Community)(ASEAN Political-Security Community)เป้ำหมำยเพื่อให้อำเซียนเป็นสังคมที่สมำชิกมีควำมไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภำพ มีสันติภำพ และมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. 7. คุณลักษณะของประชำคมคุณลักษณะของประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงกำรเมืองและควำมมั่นคง มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐำน และค่ำมีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐำน และค่ำนิยมร่วมกันนิยมร่วมกันสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่ประชำธิปไตย ส่งเสริมธรรมำภิบำล และหลักนิติธรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน โดยระลึกถึงสิทธิและควำมรับผิดชอบของรัฐ
 8. 8. คุณลักษณะของประชำคมกำรเมืองคุณลักษณะของประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงและควำมมั่นคง ((ต่อต่อ)) มีเอกภำพ สงบสุข แข็งแกร่ง และรับมีเอกภำพ สงบสุข แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ แก้ปัญหำควำมมั่นคงผิดชอบ แก้ปัญหำควำมมั่นคง-- ยึดมั่นกับหลักกำรควำมมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติและคำำนึงถึงควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่- กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ กำรทูตเชิงป้องกัน และกำรสร้ำงสันติภำพหลังควำมขัดแย้ง เป็นภูมิภำคที่มีพลวัตร และรวมตัวกับเป็นภูมิภำคที่มีพลวัตร และรวมตัวกับ
 9. 9. สนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในสนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้((Treaty of Amity and CooperationTreaty of Amity and Cooperationin Southeast Asiain Southeast Asia –– TAC)TAC)
 10. 10. Southeast Asia Nuclear WeaponSoutheast Asia Nuclear WeaponFree ZoneFree Zoneสนธิสัญญำว่ำด้วยเขตปลอดอำวุธนิวเคลียร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 11. 11. กำรประชุมอำเซียนกำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในและควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชียภูมิภำคเอเชีย--แปซิฟิกแปซิฟิก((สมำชิกสมำชิก 2626 ประเทศประเทศ ++สหภำพยุโรปสหภำพยุโรป))(ASEAN Regional Forum : ARF)(ASEAN Regional Forum : ARF)ขั้นตอนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจขั้นตอนที่ 2 กำรป้องกันควำมขัดแย้ง
 12. 12. ยาเสพติดการฟอกเงินอาชญากรรมคอมพิวเตอร์การปล้นสะดมภ์ในทะเลการค้ามนุษย์การลักลอบขนอาวุธการก่อการร้ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศประเด็นประเด็นอาชญากรรมข้ามอาชญากรรมข้ามชาติชาติ
 13. 13. สรุปร่างสรุปร่างแผนแผนงานการจัดตั้งงานการจัดตั้งประชาคมความประชาคมความมั่นคงอาเซียนมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political Security Community(ASEAN Political Security CommunityBlueprint)Blueprint)(1) การพัฒนาทางการเมือง เช่น ส่งเสริมประชาธิปไตย(2) สร้างบรรทัดฐานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่นไม่สะสมอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ใช้กำาลังในการแก้ไขปัญหา(3) ป้องกันความขัดแย้ง(4) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 14. 14. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community)(ASEAN Economic Community)เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 15. 15. เปรียบเทียบประชาคมเปรียบเทียบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบเปรียบเทียบประชากร 600.15 ล้าน › สหภาพยุโรปGDP ขนาด 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ= เกาหลีใต้การค้าระหว่างประเทศ1.61 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ= 6 เท่าของไทยการลงทุนโดยตรง 50 พัน = 60% ของ
 16. 16. . เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AE2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งe-ASEANนโยบายภาษีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคสนับสนุนการพัฒนา SMEsลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจจัดทำา FTA กับประเทศนอกภูมิภาปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการผลิต จำาหน่ายปี 201516
 17. 17. คุณลักษณะของประชาคมคุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันเปิดเสรีการค้าลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี2553เปิดเสรีการค้าบริการเปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา(e-ASEAN, สุขภาพ ท่องเที่ยวโลจิสติกส์)เปิดเสรีการลงทุนส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนภายใต้หลัก National Treatmentเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันและพัฒนาตลาด
 18. 18. คุณลักษณะของประชาคมคุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเน้นการดำาเนินนโยบายการแข่งขัน e-ASEAN การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนา ICT และพลังงานมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEsให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนา
 19. 19. AEC การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการโดยเสรีด้านบริการ ยกเลิกข้อจำากัดในการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน โดยอาเซียนได้เห็นชอบเป้าหมายการเปิดเสรีภาคบริการทุกสาขาภายในปีค.ศ.2015โดยทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติและการลดอุปสรรคข้อจำากัดอื่นๆ ในการประกอบกิจการ รวมทั้งการเดินทางไป
 20. 20. ยนสามารถถือยนสามารถถือหุ้นได้ถึงหุ้นได้ถึง 7070%% ในธุรกิจบริการในธุรกิจบริการในอาเในอาเปี 2549(2006)ปี 2549(2006)ปี 2551(2008)ปี 2551(2008)ปี 2553(2010)ปี 2553(2010)ปี 2556(2013)ปี 2556(2013)ปี 2558(2015)ปี 2558(2015)โลจิสติกส์สาขาอื่นๆPIS: Prio rityInte g ratio n Se cto rs20เป้าหมายการเปิดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย49%49% 51%51%70%49%49% 51%51%70%49%49% 51%51%70%FLEXIBILITYสามารถไม่เปิดเสรีในบางสาขาย่อยได้ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการแข่งขัน ทำาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้นไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการแข่งขัน ทำาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้นสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มe-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์) สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน
 21. 21. สาขานักบัญชี*21อาเซียนได้รับการอำานวยความอาเซียนได้รับการอำานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นมากขึ้นสาขาแพทย์สาขาพยาบาล สาขาทันตแพทย์สาขาวิศวกรรมสาขาสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมสาขานักสำารวจสาขานักสำารวจ**MRAsข้อตกลงยอมรับร่วมนักวิชาชีพในอาเซียนสามารถจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของประเทศนั้นๆMRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด แต่เป็นเพียงการอำานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพMRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด แต่เป็นเพียงการอำานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ* ยังเป็นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป
 22. 22. AEC สาขาเร่งรัดการรวมตัว 12 สาขาท่องเที่ยว สินค้าเกษตรสินค้าประมง ยานยนต์ผลิตภัณฑ์ไม้ ยาง สิ่งทอการบิน อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และลอจิสติกส์
 23. 23. ทำำไมต้องใส่ใจทำำไมต้องใส่ใจเกี่ยวกับอำเซียนเกี่ยวกับอำเซียน
 24. 24. ควำมสำำคัญของอำเซียนควำมสำำคัญของอำเซียนต่อไทยต่อไทย กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนส่งผลให้อำเซียนเป็นตลำดส่งออกอันดับ1 ของไทยตั้งแต่ 2545 และเป็นแหล่งนำำเข้ำอันดับที่ 2 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน (รองจำกญี่ปุ่น) ไทยเกินดุลกำรค้ำกับอำเซียนนับตั้งแต่ปี2536 เป็นต้นมำ ปัจจุบัน มีมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงกัน 59,250 ล้ำนUSD คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของมูลค่ำกำรค้ำทั้งหมดของไทยและไทยได้เปรียบดุลกำรค้ำถึง 1หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ สมำชิกอำเซียนเข้ำมำลงทุนในไทย 669.43ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ประมำณ 20% ของกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งหมด) และไทยไปลงทุน
 25. 25. อย่ำงโอกำสจำกประชำคมเศรษฐกิจออย่ำงโอกำสจำกประชำคมเศรษฐกิจอ
 26. 26. อุตสำหกรรม กำรค้ำ บริกำร และ กำรท่องเที่ยวรวมทั้ง ตลำดแรงงำน จะขยำยตัวมำกขึ้นสำมำรถเป็นทั้งโอกำสและข้อจำำกัด ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรยกระดับและกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรไทยอุตสำหกรรม กำรค้ำ บริกำร และ กำรท่องเที่ยวรวมทั้ง ตลำดแรงงำน จะขยำยตัวมำกขึ้นสำมำรถเป็นทั้งโอกำสและข้อจำำกัด ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรยกระดับและกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรไทย
 27. 27. ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมประชำคมสังคมและวัฒนธรรมASEAN Socio-Cultural Community ASCCASEAN Socio-Cultural Community ASCCเป้ำหมำยเพื่อให้อำเซียนเป็นสังคมที่มีเอกภำพมีควำมเอื้ออำทรต่อกัน มีควำมเป็นอยู่ที่ดีพัฒนำทุกด้ำน และมีควำม
 28. 28. คุณลักษณะของประชำคมสังคมคุณลักษณะของประชำคมสังคมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม กำรพัฒนำมนุษย์กำรพัฒนำมนุษย์เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ สร้ำงสังคมควำมรู้พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมส่งเสริม ICT กำรคุ้มครองและสวัสดิกำรสังคมกำรคุ้มครองและสวัสดิกำรสังคมขจัดควำมยำกจน สร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคม ส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรควบคุมโรคติดต่อ ควำมยุติธรรมและสิทธิควำมยุติธรรมและสิทธิคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกำส แรงงำนย้ำยถิ่นฐำน ส่งเสริม
 29. 29. องค์ประกอบองค์ประกอบประชำคมสังคมและประชำคมสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรม ((ต่อต่อ)) ส่งเสริมควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมส่งเสริมควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมของโลกปัญหำมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมข้ำมแดนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนกำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ อนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมของอำเซียน ส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
 30. 30. บรูไนกัมพูชำอินโดนีเซียลำว มำเลเซียเมียนมำร์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทย เวียดนำมประชำกรที่อำศัยอยู่ในเมือง(%รวม)**75.7 22.8 53.7 33.2 72.2 33.9 66.4 100 34 28.8อำยุเฉลี่ย(ปี)*77.8 62.1 68.5 66.7 73.8 64.2 68.2 81.3 73.8 74.6กำรลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือ(ต่อ 100คน) **109.1 57.7 91.7 64.6 121.3 1.2 85.7 143.9 100.8 177.1ผู้ใช้อินเตอร์เนท(ต่อ 100คน)**50 1.3 9.1 7 55.3 0.2 9 70.1 21.2 27.8พื้นที่ป่ำไม้(%ของพื้น72.8 58.6 52.9 68.9 62.8 49.6 25.3 3.3 37.1 43.6แหล่งที่มำ: * The World Bank (2009 estimates)** The World Bank (2010 estimates)*** UNdata (2008 estimates)
 31. 31. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน
 32. 32. ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียนอาเซียนการเมืองเศรษฐกิจสังคม- มีความมั่นคงทางด้านการเมือง- มีท่าทีร่วมกันใน- เพิ่มการค้า ลงทุน- ลดต้นทุนการผลิต(วัตถุดิบ- แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเช่นโรคระบาด
 33. 33. แรงงาน นักธุรกิจผู้ค้านักวิชาชีพเกษตรกรผู้บริโภคประชาชน
 34. 34. ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียนภาษีนำาเข้าเป็นศูนย์อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไปโอกาสส่งออกสินค้าที่เคยมีภาษีสูงไปยังตลาดอาเซียนสามารถนำาเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำาเร็จรูป จากอาเซียนที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพสินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่งตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่งตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scaleต้นทุนของคู่แข่งก็อาจตำ่าลงด้วยทำาธุรกิจบริการในอาเซียนได้อย่างเสรีไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทยแรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายโดยเสรีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมืออาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่าAEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)
 35. 35. การลงทุนเสรีในอาเซียนใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วมสามารถย้ายฐานการผลิตทั้งหมด/บางส่วนไปยังอาเซียนอื่นที่เหมาะเป็นแหล่งผลิตเพื่อเสริมความสามารถแข่งขันคู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดนเราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิตบางอย่างใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AECFTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆASEAN +1, +3, +6ได้เปรียบด้านภาษีนำาเข้าเมื่อเทียบกับสินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่านี้นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลงความร่วมมือด้านการอำานวยความสะดวกทางการค้า ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่งในอาเซียนก็จะลดลงด้วย หากเขาดีกว่าAEC &โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)
 36. 36. สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นผู้ประกอบการ SMEsผู้ประกอบการ SMEsธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนประชาชน† สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน† มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียน― คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ้น อาจถูกแย่งตลาดไป† สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน† มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียน― คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ้น อาจถูกแย่งตลาดไป† สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน† มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในอาเซียน― ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้† สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน† มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในอาเซียน― ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้† มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมากขึ้น† โอกาสเลือกซื้อสินค้า บริการหลากหลาย ราคายุติธรรม― อาจได้รับผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน† มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมากขึ้น† โอกาสเลือกซื้อสินค้า บริการหลากหลาย ราคายุติธรรม― อาจได้รับผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
 37. 37. สินค้าที่ไทยได้เปรียบสินค้าที่ไทยได้เปรียบ//เสียเสียเปรียบเปรียบสินค้าที่ไทยได้เปรียบ สินค้าที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าในอาเซียน เช่น นำ้ามันปาล์ม (มาเลเซีย)เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส์) และชา (อินโดนีเซีย)39
 38. 38. บริการที่ไทยได้เปรียบบริการที่ไทยได้เปรียบ//เสียเปรียบเสียเปรียบบริการที่ไทยเสียเปรียบ สาขาที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เช่นโลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและขนาดเล็ก40
 39. 39. ประเด็นท้าทายจากอาเซียน… ชี้ประเด็นที่ไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อม
 40. 40. ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค
 41. 41. ขอขอบคุณขอขอบคุณwww.mfa.go.th/aseanwww.mfa.go.th/aseanวิทยุสราญรมย์ รายการวิทยุสราญรมย์ รายการ « « เราคือเราคือ อาเซียน อาเซียน »»ทุกวันอังคาร เวลาทุกวันอังคาร เวลา 17.30 – 18.0017.30 – 18.00นน..AM 1575 KHzAM 1575 KHz

×