LOGOบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก :นโยบายด้านการศึกษาดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
www.themegallery.com1ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-2ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน3การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน4แผนยุทธศาสตร์การศึกษาข...
www.themegallery.comความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-.
www.themegallery.comคำาถาม?ทำาไมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558ไทยได้รับประโยชน์อย่างไรในการก้า...
www.themegallery.comจุดกำาเนิดอาเซียนบ้านพักที่แหลมแท่น บางแสน พลังจิตวิญญาณแห่งบางแสนเดิมใช้ชื่อสมาคมความร่วมมือในภูมิภ...
www.themegallery.comสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิ...
www.themegallery.com เร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค...
www.themegallery.com••อาเซียนเริ่มต้นด้วยสมาชิกห้าประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ และไทยต่อมามีสมาชิกใหม...
www.themegallery.com••ต่อมามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าประเทศได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนามสปป ลาว พม่า และกัมพูชา••ความห...
www.themegallery.comหลักการพื้นฐานของอาเซียนการตัดสินใจโดยหลักฉันทามติการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันความร่วมมือเพื่อ...
www.themegallery.comก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.
www.themegallery.comประชาคมอาเซียนคำาว่า ประชาคมอาเซียน ปรากฏครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน ฉบับที่ 1 ท...
www.themegallery.com“วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” ปี ๒๕๔๐ ผู้นำาอาเซียนให้การรับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision 202...
www.themegallery.comปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ ๒ (BaliConcord II)มีเป้าหมายไปสู่การรวมตัวของอาเซียนในลักษณะการเป็นชุมชนหรือประชา...
www.themegallery.comการดำาเนินงานความร่วมมือในอาเซียน2510 - 2520 ปรับเปลี่ยนทัศนคติลดปัญหาความขัดแย้ง เป็นการพัฒนาสังคมวัฒ...
www.themegallery.comประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียนการเมืองการเมือง เศรษฐกิจเศรษฐกิจ สังคมสังคม-- มีความมีความมั่นคงทางมั่น...
www.themegallery.comโครงสร้างของประชาคมอาเซียนASEAN Communityby 2015ASEAN Communityby 2015ASEAN PoliticalSecurity Communit...
www.themegallery.comแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดครั้งที่ 14 ที่ชะอำา เมื่อวันที่1 มีนาคม 2552 ได้รับรอง...
www.themegallery.comประชาคมอาเซียน๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ มีระบบแก้ไข...
www.themegallery.com๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมีสภ...
www.themegallery.comการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซ-.เนื้อหาการบรรยาย
www.themegallery.comการศึกษา: รากฐานการสร้างประชาคมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน เริ่มตั้งแต่ทศวรรษแรกขอ...
www.themegallery.comการปรับโครงสร้างอาเซียน การศึกษาในปี ๒๕๔๙ ประเทศสิงคโปร์ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑...
www.themegallery.comการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่๖ การรายงานการยกร่างแผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน เห็นชอบร่า...
www.themegallery.comประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศคู่เจรจาของอาเซียนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาแคนาดาแคนาดาออสเตรเลียออสเตรเล...
www.themegallery.comASEAN + 3ROK(เกาหลีใต้)China(จีน)Japan(ญี่ปุ่น)
www.themegallery.com
www.themegallery.comการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12วันที่ 24 ตุลาคม 2552 ณ ชะอำา-หัวหิน ผู้นำาอาเซียนได้รับทราบแผน...
www.themegallery.comการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน+3มีภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเท...
www.themegallery.comร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน + 3 ระหว่างปี2553-2560ขอบข่ายแผนปฏิบัติการอาเซียน + 3(2553-2560) ...
www.themegallery.com4. การสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทุนและนักวิชาการในประเทศอาเซียน + 3 ที่มีความสนใจในกา...
www.themegallery.comการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม
www.themegallery.comการประชุมความร่วมมือเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา
www.themegallery.comการประชุมด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัฐอ่าวอาหรับ
www.themegallery.comประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้...
www.themegallery.comปฏิญญาชะอำา-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาที่เอื้ออาทรที่แบ่งปันที่ประชุมสุดยอดอาเ...
www.themegallery.comบทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนประกอบด้วย การสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนัก...
www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาเศรษฐกิจประกอบด้วย การพัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนับสนุ...
www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาเนื้อหาสาระร่วมในเรื่องอาเซียนสำาหรับโรงเรียนเพื่อใช้อ้างอิ...
www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)การประชุมวิจัยทางด้านการศึกษาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือท...
www.themegallery.comแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของไทย.
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซี...
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัด...
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ การเพิ่มคุณภาพการศึกษา การจัดมาตรฐานการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพ การพ...
www.themegallery.comข้อเสนอแนะการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนการจัดตั้งเครือข่ายย่อยสำาหรับเสริมสร้...
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากล1. การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน...
www.themegallery.comข้อเสนอแนะการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในภูมิภาคและการเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจั...
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรรายสาขาอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษาการดำาเนินงานของสาขาอื...
www.themegallery.comการดำาเนินงานด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไ...
www.themegallery.comการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษสองเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ด้วยการผลักดันนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เพ...
www.themegallery.comÖøêø÷öÙü öóøšöéšî ÖøýÖþ ó ÖšüÿŠðøßÙö à÷î õ ÷î ðć đ Ċ ć Ă ć ć ċ ćđČęĂć Ďą ć ĂćđĊǰ ć Ĕ ŘǰðøßÙö à÷îą ć Ăć...
www.themegallery.comการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทยนโยบายที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสา...
www.themegallery.comโครงการ/กิจกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย...
www.themegallery.comจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเ...
www.themegallery.comนโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในกา...
www.themegallery.comโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึ...
www.themegallery.comนโยบายที่ ๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้ง...
www.themegallery.comจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ...
www.themegallery.comนโยบายที่ ๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี...
www.themegallery.comกิจกรรม/โครงการดำาเนินการวิจัยเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ และผลกระทบในการเปิดเสรีด้านการศึกษาในอาเซียนให้คว...
www.themegallery.comนโยบายที่ ๕ การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสำาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้าน...
www.themegallery.comการจัดค่ายนักเรียน นักศึกษา โครงการค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหกรรมดนตรีอ...
www.themegallery.comสิ่งที่ควรดำาเนินการต่อไป เตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชาชนไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕...
www.themegallery.comการใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภาพปัจจุบัน กระแส...
www.themegallery.comการใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปัญหาการดำาเนินความ...
www.themegallery.comยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก นโยบายด้านการศึกษา

1,020 views

Published on

บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก นโยบายด้านการศึกษา


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ESTABLISHED 8 August 1967 in Bangkok by 5 countries. (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand). Brunei joined in January 1984, Viet Nam in July 1995, Laos and Myanmar in July 1997 and Cambodia in April 1999. Main Objectives (i) to accelerate economic growth, social progress and cultural development (ii) to promote regional peace and stability. Basic data: population 500 million, combined GDP US$720 billion, combined exports US$ 735 billion. Average intra-ASEAN tariffs 4.43% compared to 12.76% in 1993. Abundant natural resource and skilled manpower. Mainly middle class, with high purchasing power, half the size of China’s. Some of its members are the world’s top 20 most competitive economies. Stretches across three time zones. Bridges the Indian and Pacific Oceans. One out of every ten persons is Southeast Asian.
 • บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก นโยบายด้านการศึกษา

  1. 1. LOGOบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก :นโยบายด้านการศึกษาดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. www.themegallery.com1ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-2ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน3การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน4แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของไทย.เนื้อหาการบรรยาย
  3. 3. www.themegallery.comความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-.
  4. 4. www.themegallery.comคำาถาม?ทำาไมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558ไทยได้รับประโยชน์อย่างไรในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนคำาถามแรกท่านรู้จักอาเซียนดีเพียงใด?
  5. 5. www.themegallery.comจุดกำาเนิดอาเซียนบ้านพักที่แหลมแท่น บางแสน พลังจิตวิญญาณแห่งบางแสนเดิมใช้ชื่อสมาคมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัตถุประสงค์เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2510ลงนาม ณ วังสราญรมย์ชื่อว่า ASEAN อ่านว่าอาเซียนสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมรากฐานการเป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชีย
  6. 6. www.themegallery.comสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)(Bangkok Declaration) เมื่อเมื่อ 88สิงหาคมสิงหาคม 1967 (1967 (พพ..ศศ. 2510. 2510)จุดเริ่มต้นอาเซียน
  7. 7. www.themegallery.com เร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร อำานวยความสะดวกในด้านการฝึกอบรม และวิจัยด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาการและการบริหาร ร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการศึกษา ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศส่วนภูมิภาควัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน
  8. 8. www.themegallery.com••อาเซียนเริ่มต้นด้วยสมาชิกห้าประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ และไทยต่อมามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าประเทศได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนามสปป ลาว พม่า และกัมพูชาสมาชิกอาเซียน
  9. 9. www.themegallery.com••ต่อมามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าประเทศได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนามสปป ลาว พม่า และกัมพูชา••ความหมายของตราสัญลักษณ์ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียนอาเซียนสีนำ้าเงิน สันติภาพและความมั่นคงสีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้าสีเหลืองสีเหลือง ความเจริญความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองสีเหลืองสีเหลือง ความเจริญความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองสีขาว ความบริสุทธิ์รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียววงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ
  10. 10. www.themegallery.comหลักการพื้นฐานของอาเซียนการตัดสินใจโดยหลักฉันทามติการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันความร่วมมือเพื่อ พัฒนาอาเซียนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
  11. 11. www.themegallery.comก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.
  12. 12. www.themegallery.comประชาคมอาเซียนคำาว่า ประชาคมอาเซียน ปรากฏครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน ฉบับที่ 1 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซียอาเซียนคอมมิวนิตี้ปรากฏเป็นทางการ ในวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2519 โดย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์นายกรัฐมนตรีร่วมลงนาม มีรัฐสมาชิก 5 ประเทศ“รัฐสมาชิกต้องพัฒนาการรับรู้อย่างแข็งขันในเรื่องอัตลักษณ์ภูมิภาค และต้องใช้ความพยายามทุกอย่างในอันที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งเป็นที่เคารพของทุกชาติ และให้ความเคารพต่อทุกประเทศบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีผล
  13. 13. www.themegallery.com“วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” ปี ๒๕๔๐ ผู้นำาอาเซียนให้การรับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision 2020) เป็น ประชาคมอาเซียนภายในปี 2020 ที่มีสำานึกในความเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์ของตน รับรู้อยู่ตลอดเวลาในมรดกทางวัฒนธรรมของตน และผูกพันด้วยอัตลักษณ์ร่วมกันในภูมิภาค (Common RegionalIdentity) เป็นสังคมอาเซียนที่เปิดกว้างแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำาตัว (national identity) ผู้คนทุกหมู่เหล่ามีความเท่าเทียมกันมีโอกาสในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน (human development)ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นสังคมที่ผนึกแน่น สามัคคีและเอื้ออาทร
  14. 14. www.themegallery.comปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ ๒ (BaliConcord II)มีเป้าหมายไปสู่การรวมตัวของอาเซียนในลักษณะการเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำาเร็จภายในปี ๒๕๖๓ ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๒ เมือเดือนมกราคม ๒๕๕๐ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำาประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘
  15. 15. www.themegallery.comการดำาเนินงานความร่วมมือในอาเซียน2510 - 2520 ปรับเปลี่ยนทัศนคติลดปัญหาความขัดแย้ง เป็นการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและสนเทศ2520 - 2530 ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน ก่อตั้งเขตเสรีการค้าอาเซียน2530 - 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกำาหนดวิสัยทัศน์อาเซียน2540 - ปัจจุบัน ปรับปรุงองค์กรให้เข้ากับ
  16. 16. www.themegallery.comประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียนการเมืองการเมือง เศรษฐกิจเศรษฐกิจ สังคมสังคม-- มีความมีความมั่นคงทางมั่นคงทางด้านการเมืองด้านการเมือง-- เพิ่มการค้าเพิ่มการค้า-- ลดต้นทุนลดต้นทุนการผลิตการผลิต-- ขยายตลาดขยายตลาดการค้าการค้า-- แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบที่มีผลกระทบต่อสังคมต่อสังคม เช่นเช่นโรคระบาดโรคระบาดต่างๆ ยาเสพต่างๆ ยาเสพติดติด-- ร่วมมือกันร่วมมือกันในการลดในการลดผลกระทบที่ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งเกิดจากสิ่ง
  17. 17. www.themegallery.comโครงสร้างของประชาคมอาเซียนASEAN Communityby 2015ASEAN Communityby 2015ASEAN PoliticalSecurity CommunityASEAN PoliticalSecurity CommunityASEAN EconomicCommunityASEAN EconomicCommunityASEAN Socio-culturalCommunityASEAN Socio-culturalCommunity
  18. 18. www.themegallery.comแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดครั้งที่ 14 ที่ชะอำา เมื่อวันที่1 มีนาคม 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอำา - หัวหินว่าด้วยแผนงานสำาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 2552-2558 ซึ่งผนวกแผนงานสำาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  19. 19. www.themegallery.comประชาคมอาเซียน๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง มีพลวัตรและปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีความสามารถในการแข่งขันทาง
  20. 20. www.themegallery.com๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนประชาคมอาเซียน
  21. 21. www.themegallery.comการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซ-.เนื้อหาการบรรยาย
  22. 22. www.themegallery.comการศึกษา: รากฐานการสร้างประชาคมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน เริ่มตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดการประชุมด้านการศึกษาASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities ครั้งแรก เดือนตุลาคม ๒๕๑๘การผลักดันให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากขึ้น ด้วยการยกระดับความร่วมมือนี้สู่ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษาโดยการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนด้านการศึกษา หรือที่เรียกว่า Meeting of ASEANMinisters of Education จัดขึ้นครั้งแรก เดือน
  23. 23. www.themegallery.comการปรับโครงสร้างอาเซียน การศึกษาในปี ๒๕๔๙ ประเทศสิงคโปร์ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๑ขึ้นในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ลักษณะคู่ขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๑ และจากนั้นมา การประชุมในลักษณะคู่ขนานเช่นนี้ ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  24. 24. www.themegallery.comการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่๖ การรายงานการยกร่างแผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน เห็นชอบร่างขอบเขตการดำาเนินงานของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน การศึกษาของอาเซียน + ๓ รับทราบการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน + ๓ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการแข่งขันใน
  25. 25. www.themegallery.comประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศคู่เจรจาของอาเซียนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาแคนาดาแคนาดาออสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์อินเดียอินเดียปากีสถานปากีสถาน ((คู่เจรจาคู่เจรจาเฉพาะด้านเฉพาะด้าน))จีนจีนเกาหลีใต้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นรัสเซียรัสเซียสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสหประชาชาติ
  26. 26. www.themegallery.comASEAN + 3ROK(เกาหลีใต้)China(จีน)Japan(ญี่ปุ่น)
  27. 27. www.themegallery.com
  28. 28. www.themegallery.comการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12วันที่ 24 ตุลาคม 2552 ณ ชะอำา-หัวหิน ผู้นำาอาเซียนได้รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน +3 (ระหว่างปี 2553-2560) ที่ประเทศไทยนำาเสนอและรับทราบความพร้อมของไทยที่จะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน+3 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552เห็นชอบให้มีการริเริ่มเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน +3 โดยเสนอให้จัดตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจด้านการศึกษาของประเทศอาเซียน + 3 เพื่อศึกษารายละเอียดและรูป
  29. 29. www.themegallery.comการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน+3มีภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตามวิสัยทัศน์ของผู้นำาอาเซียน + 3 ที่ปรากฏในแถลงการณ์ร่วมของความร่วมมือเอเชียตะวันออก ที่กล่าวว่า“เพื่อการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือเอเชียตะวันออกเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก”การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน+3 ยังเป็นเวทีในการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นต่อการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษา
  30. 30. www.themegallery.comร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน + 3 ระหว่างปี2553-2560ขอบข่ายแผนปฏิบัติการอาเซียน + 3(2553-2560) 6 ประการ1. การส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ การพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา2. การส่งเสริมความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ด้านการศึกษา3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
  31. 31. www.themegallery.com4. การสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทุนและนักวิชาการในประเทศอาเซียน + 3 ที่มีความสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศดังกล่าว5. การสร้างความพยายามในการเร่งรัดการออกวีซ่าให้แก่นักเรียนและนักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเดินทางไปประเทศดังกล่าวเพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ6. การปลูกฝังเอกลักษณ์เอเชียตะวันออกด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาอาเซียนและการศึกษาเอเชียตะวันออกในภูมิภาคร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน + 3 ระหว่างปี 2553 –2560 (ต่อ)
  32. 32. www.themegallery.comการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม
  33. 33. www.themegallery.comการประชุมความร่วมมือเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา
  34. 34. www.themegallery.comการประชุมด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัฐอ่าวอาหรับ
  35. 35. www.themegallery.comประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้เสนอปฏิญญาชะอำา-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันภายในปี ๒๕๕๘ ต่อผู้นำาอาเซียน เพื่อให้การรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ณ ชะอำา-หัวหิน ประเทศไทย
  36. 36. www.themegallery.comปฏิญญาชะอำา-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาที่เอื้ออาทรที่แบ่งปันที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ ได้ให้การรับรอง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒เป็นการยกระดับเอกสารข้อเสนอด้านการศึกษาของที่ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต และสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
  37. 37. www.themegallery.comบทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนประกอบด้วย การสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้เรื่องกฎบัตรอาเซียนโดยผ่านหลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน การเน้นในหลักการแห่งประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน และค่านิยมในเรื่องแนวทางสันติภาพในหลักสูตรของโรงเรียน การสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อในภูมิภาค
  38. 38. www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาเศรษฐกิจประกอบด้วย การพัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนับสนุนการมุ่งไปสู่การจัดทำาการยอมรับทักษะในอาเซียน การสนับสนุนการถ่ายโอนของนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น การพัฒนามาตรฐานด้านอาชีพบนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยประสานกับกระบวนการกรอบ
  39. 39. www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาเนื้อหาสาระร่วมในเรื่องอาเซียนสำาหรับโรงเรียนเพื่อใช้อ้างอิงสำาหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์การเสนอให้มีหลักสูตรปริญญาด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัยการกำาหนดให้ภาษาประจำาชาติอาเซียนเป็นภาษาต่างประเทศวิชาเลือกในโรงเรียนการสนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นที่การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน
  40. 40. www.themegallery.comบทบาทการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)การประชุมวิจัยทางด้านการศึกษาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคให้เป็นเวทีสำาหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกการสร้างความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตรในโรงเรียนการเฉลิมฉลอง วันอาเซียน (วันที่ ๘
  41. 41. www.themegallery.comแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของไทย.
  42. 42. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนด้วยการเสริมสร้างความตระหนักและค่านิยมร่วมการเป็นประชาชนอาเซียนในสังคมทุกระดับรวมทั้งในสาขาการศึกษายุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำารูปแบบโครงการอาเซียนศึกษาในภูมิภาค การจัดการเรียนการสอน เรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดทำาโครงการฝึกอบรมครูและพัฒนาสื่อการเรียนการ
  43. 43. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนจากการประชุมโลกว่าการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อปี ๒๕๓๓ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การรับรองการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาทั่วโลกและให้มีการลดอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ และต่อมาประชาคมโลกได้กำาหนดเป้าหมายเพื่อให้ทั่วโลกบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี ๒๕๕๘ยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
  44. 44. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ การเพิ่มคุณภาพการศึกษา การจัดมาตรฐานการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพและการเพิ่มยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
  45. 45. www.themegallery.comข้อเสนอแนะการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนการจัดตั้งเครือข่ายย่อยสำาหรับเสริมสร้างศักยภาพครูการสนับสนุนให้มีการจัดทำากรอบการประกันคุณภาพครูในภูมิภาคการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างแรงจูงใจครู
  46. 46. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากล1. การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจของยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะและความชำานาญการสูง และสามารถเคลื่อนย้าย2. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านคุณภาพ3. สังคมเศรษฐกิจความรู้ทำาให้ประเทศต่างๆ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูง ที่จำาเป็นจะยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
  47. 47. www.themegallery.comข้อเสนอแนะการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในภูมิภาคและการเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย การแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักเรียน และทุนการศึกษาในทุกระดับการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อให้สถาบันการอุดมศึกษามีความเป็นสากลโดยมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์
  48. 48. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรรายสาขาอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษาการดำาเนินงานของสาขาอื่นๆ ของอาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านการศึกษาเช่น การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การจัดการด้านความเสี่ยงและภัยพิบัติ การจัดการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน การจัดการศึกษาเพื่อการป้องกัน HIV/AIDSยุทธศาสตร์ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
  49. 49. www.themegallery.comการดำาเนินงานด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแก้ไขปัญหาพื้นฐานระยะยาวของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำาคัญต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในวิชา ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานใน
  50. 50. www.themegallery.comการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษสองเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ด้วยการผลักดันนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่คนไทยทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขมีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
  51. 51. www.themegallery.comÖøêø÷öÙü öóøšöéšî ÖøýÖþ ó ÖšüÿŠðøßÙö à÷î õ ÷î ðć đ Ċ ć Ă ć ć ċ ćđČęĂć Ďą ć ĂćđĊǰ ć Ĕ ŘǰðøßÙö à÷îą ć ĂćđĊðøß Ùöą ćýøþåÖÝđ ĉÖãï êø à÷îĆĂćđĊž¦³žµž¤žµ¦Á¤º° žžªµ¤¤´ÉžžžÂžžžµžž´žž´Êžž¦³žµž¤­´žž¤ª´žžž¦¦¤°µÁž¸¥žÂžž5ž¸žµ¦«¹ž¬µž° ž° µÁž¸¥ž1) ÖøýÖþ ú ÖøòÖï øöó ÖŠéÖú ÷üßîć ċ ćĒą ć řĂ đČęĂĒđĘĒąđć ǰ2)ǰÖøÿøšÜÙø ׊÷ÖøüÝ÷ ú óçî ø üŠÜÿë ï îć ćđ ČĂć ǰ ć ĉĆĒą Ć ćąĀć ć Ćǰ3)ǰÖøÿŠÜÿøöÙü öøŠüöö éšî ÖøýÖþ øéï éöýÖþć đ ĉ ć ČĂć ć ċ ćą ĆĂč ċ ćǰǰ4)ǰÿîï ÿî î ÖøüÝ÷ ú Öø úÖðú÷î ìî ú îÖüßÖøĆ č ć ĉĆĒą ćĒ đ ĊęčĒą Ćĉć ćǰ5)ÖøøŠÜøéÖø ÖüàŠ šÖŠîÖø÷î ú îÖüßÖøćđ ĆćĂĂĊćĔĀĒ ĆđĊǰĒą Ćĉć ćǰ6)ÖøðúÖòÜ ÖúÖþè ß÷ê üî Öć ĎŦđĂĆ ŤđĂđĊą ĆĂĂǰǰžµ¦«¹ž¬µñî ðäï êÖø à÷îĒ ĉĆĉć ĂćđĊǰǰǰ ǰ(2553-2560)ž¦³žµž¤­ ´žž¤Â¨³ª´žžž¦¦¤° µÁž¸¥ž ðäââ ßĉ ć ąĂĞć- ü î éšîĀĆĀĉǰ ćÖøýÖþ × Ü à÷îć ċ ć ĂĂćđĊǰÖøýÖþ ó ÿøšÜÖøö Üć ċ ćđČęĂć ćđČĂú Ùüööî ÙÜĒą ć Ćę ǰÿøšÜÙü öך ÝÖ÷üÖï Öãć ć đćĔđĊęĆï êø à÷î ÿŠÜÿøöĆĂćđĊǰ đ ĉðøßíðê÷ÿì íöî þ÷ßîą ć ĉĕ ǰ ĉ ĉ č ǰÙŠî ÷öì Üüçî íøøöÝéć ĉ ć Ć ǰ ĆÜî Þú Üüî à÷îć Ă ĆĂćđĊǰǰÖøýÖþ ó ÿøšÜć ċ ćđČęĂćýøþåÖÝđ ĉǰÝƗ—ε—¦°——µ¦¡ ´——µ—´—¬³¦³———nµ¥Ã° ——´—Á¦¸¥—Á— ¨ºÉ° —¥oµ¥Â¦——µ—¡ ´——µ¤µ—¦—µ—° µ—¸¡ —n°—ªµ¤—o°——µ¦£µ—°»—­µ®—¦¦¤ǰÖøýÖþ ó ÿøšÜÿÜÙö úć ċ ćđČęĂć Ć Ēąüçî íøøöĆ ǰǰ÷ì íý ÿêøč ć Ťǰ1ÿøšÜÙü öêø î Öć ć ąĀĆÖ÷üÖï à÷îđĊę ĆĂćđĊ÷ì íý ÿêøč ć Ťǰ2.1­¦oµžÃ°žµ­Äžžµ¦Åžo¦´žžµ¦«¹ž¬µÄž¦³ž´žž¦³ž¤Â¨³¤´ž¥¤«¹ž¬µ÷ì íý ÿêøč ć Ťǰ2.2žµ¦Á¡ ɤž»ž£µ¡·žµ¦«¹ž¬µ¤µž¦žµžžµ¦«¹ž¬µžµ¦«¹ž¬µž¨°žž¸ªžÂ¨³¡ ´žžµ°µž¸¡·¥»——«µ­—¦r—¸É3 —µ¦Á—¨ºÉ°—¥oµ¥—oµ¤¡¦¤Â——¨³—´——µ¦«¹—¬µÄ®oÁ—È—­µ—¨—µ¦ ­ ° —Á¦ºÉ° —° µÁ—¸¥—ėæ —Á¦¸¥——ε®——Ä®o£µ¬µ°µÁ—¸¥—Á—È—ª—µÁ¨º°—·­ ¦oµ——ªµ¤—¦³®—´—Á—¸É¥ª—´—°µÁ—¸¥—­n—Á­¦¤—µ¦ª—´¥­¦oµ——ªµ¤Á—oµÄ—¨³· ·—¦³®—´—¦´—¦¼oėÁ¦ºÉ°—­É—ª—¨o°¤·ǰî ÷ï ÷ē ć ǰ ǰך ó ×ï Ùú î ÖøýÖþ î à÷î × Üðø ì ý ì ÷ĂǰǰđČęĂĆđ ČęĂć ċ ćĔĂćđĊ Ă ąđ ĕ—Ã¥—µ¥—¸ÉÒÁ—¥Â¡¦n—ªµ¤¦¼o—o°¤¼¨—nµª­µ¦Â¨³Á—————¸É—¸Á—¸É¥ª—´—°µÁ—¸¥—·—Ã¥—µ¥—¸ÉÓ¡ ´——µ«´—¥£µ¡—°——´—Á¦¸¥——´—«¹—¬µÂ¨³—¦³—µ——Ä®o¤¸—´—¬³—¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Á—¦¸¥¤—ªµ¤¡¦o°¤Ä——µ¦—oµª­¼n—¦³—µ—¤°µÁ—¸¥—Á—n——ªµ¤¦¼o£µ¬µ° ´——§¬£µ¬µÁ¡ºÉ°——oµ—Á——×襸­µ¦­—Á—«Ã¥—µ¥—¸ÉÔ¡ ´——µ¤µ—¦—µ——µ¦«¹—¬µÁ¡ºÉ°­n—Á­¦¤—µ¦®¤»—Áª¸¥——°——´—«¹—¬µ·Â¨³—¦¼°µ—µ¦¥rė°µÁ—¸¥——Ã¥—µ¥—¸ÉÕÁ—¦¸¥¤—ªµ¤¡¦o°¤Á¡ºÉ°Á——Á­¦¸—µ¦«¹—¬µÄ—°µÁ—¸¥—Á¡ºÉ°¦°—¦´—·—µ¦—oµª­¼n—¦³—µ—¤Á«¦¬———°µÁ—¸¥—·—Ã¥—µ¥—¸ÉÖ¡ ´——µÁ¥µª——Á¡ºÉ°Á—È——¦´¡¥µ—¦­Îµ—´—Ä——µ¦—oµª­¼n—¦³—µ—¤°µÁ—¸¥—Á—È——¦°————´—ªµ—צ—­¦oµ—· ·—µ¦—ε—µ——°—°µÁ—¸¥——´——´—Ä—o15——51
  52. 52. www.themegallery.comการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทยนโยบายที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘
  53. 53. www.themegallery.comโครงการ/กิจกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทยจัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมอาเซียน ให้แก่ บุคลากร ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เช่น โครงการอบรมและประชุมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจัดเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำาเนินการอาเซียนด้านการศึกษาอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติที่เป็นรูป
  54. 54. www.themegallery.comจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตรการศึกษาไทยทุกระดับ เพื่อให้ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีเยาวชน และประชาชนชาวไทยเพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี๒๕๕๘โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
  55. 55. www.themegallery.comนโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำานาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำาของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกำาลังคนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
  56. 56. www.themegallery.comโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาเลือกหรือบูรณาการเนื้อหาดังกล่าวลงในรายวิชาที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบพ.ศ.๒๕๕๑จัดกิจกรรม/การแข่งขันทางวิชาการในอาเซียนจัดหลักสูตร การฝึกอบรม ค่ายเยาวชน ฯลฯโครงการ/กิจกรรม
  57. 57. www.themegallery.comนโยบายที่ ๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
  58. 58. www.themegallery.comจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนครู/ผู้สอน/นักเรียนในอาเซียนการแลกเปลี่ยนผู้ฝึกอบรมและผู้อบรมด้านฝีมือแรงงานในภูมิภาคจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาเทคนิค และวิชาชีพให้แก่เยาวชนไทยโครงการ/กิจกรรม
  59. 59. www.themegallery.comนโยบายที่ ๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสำาคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
  60. 60. www.themegallery.comกิจกรรม/โครงการดำาเนินการวิจัยเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ และผลกระทบในการเปิดเสรีด้านการศึกษาในอาเซียนให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการศึกษาเวทีวิชาการ ดำาเนินการวิจัย และจัดทำากรณีศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดเสรีการศึกษาการประชุมทำาความเข้าใจระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาท่าที ความพร้อมและข้อจำากัดต่างๆ ในการเปิดเสรี
  61. 61. www.themegallery.comนโยบายที่ ๕ การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสำาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
  62. 62. www.themegallery.comการจัดค่ายนักเรียน นักศึกษา โครงการค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหกรรมดนตรีอาเซียนการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างบทบาทเยาวชนการจัดเวทีเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนการจัดเวทีเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้โครงการ/กิจกรรม
  63. 63. www.themegallery.comสิ่งที่ควรดำาเนินการต่อไป เตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชาชนไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘การพัฒนามาตรฐานการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ครู และบุคลากรการศึกษาขอไทยจะได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม พรั่งพร้อมด้วยภาวะผู้นำา มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านการมีความพร้อมที่จะรองรับการเปิดเสรีการศึกษาตามข้อตกลงเปิดเสรีการศึกษาอาเซียน ภายในปี
  64. 64. www.themegallery.comการใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภาพปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่รวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการและการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์เชิงรุกควรเน้นเพื่อนำาไปสู่ก. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านข. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค. การสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  65. 65. www.themegallery.comการใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปัญหาการดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 1. นโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของประเทศไทยยังขาดความเป็นเอกภาพ หน่วยงานต่างๆดำาเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุกการดำาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ 2. การปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหลายๆ หน่วยงานยังขาดการประสานงานในลักษณะเครือข่ายที่เข้มแข็ง การทำางานส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำา ส่งผลให้เกิดการทำางานที่ซำ้าซ้อน ซึ่งจำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนา
  66. 66. www.themegallery.comยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะหุ้นส่วนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีศักยภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย

  ×