การค้าในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบ้าน
สมาชิกดั้งเดิม 6 ประเทศ :อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทย และ บรูไน ดารุสซาลามสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ : เวียดนามลาว...
Why ASEAN First Policy ?หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแหล่งวัตถุดิบและแรงงานแหล่งวัตถุดิบและแรงงานฐานการผลิตและการ...
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับอาเซียน (การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับอาเซียน) จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างปร...
แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน อาเซียนเป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว ไทยจะต้...
ฐานการผลิต- ประเทศ CLMV สามารถเป็นฐานการผลิตสินค้า เนื่องจากมีวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจา...
ASEAN Free Trade Area : AFTAเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียน ((อาฟต้าอาฟต้า))เขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซ...
 ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreementon Enhancing ASEAN EconomicCooperation)...
ปี 19921 มกราคม 1993วัตถุประสงค์1. สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาเซียนในตลาดโลก2. ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ3. สร...
ลดภาษีนำาเข้าสินค้าทุกประเภทให้เหลือร้อยละ 0-5 และยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกันยกเว้นเฉพาะบางชนิดสินค้าที่อ...
กำำหนดเวลำกำรลดภำษีสมำชิกอำเซียนเดิม 6 ประเทศปี 2003 ปี 2008 ปี 2010ลดภำษีเหลือ0% ร้อยละ 60ของ ILลดภำษีเหลือ0% ร้อยละ 80ขอ...
 อยู่ในแผนกำรลดภำษี (Inclusion List : IL)ของทั้งประเทศส่งออกและนำำเข้ำและลดภำษีลงเหลือ 20% หรือต่ำ่ำกว่ำ เป็นสินค้ำที่มี...
 ต่ั้งแต่่ 1 มกรำคม 2546 ไทยได้นำำสินค้ำทุกรำยกำรเข้ำมำลดภำษีแล้ว (จำำนวนทั้งสิ้น 9,211 รำยกำร) โดยที่ 5,527 รำยกำร (ร้อ...
ควำมต่กลงกำรค้ำบริกำรของอำเซียนวัต่ถุประสงค์- เพื่อขยำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน- เพื่อลดอุปสรรคและเ...
กำรจัดต่ั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) แนวคิดของกำรจัดต่ั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN EconomicCommunity: AEC) ได้เริ่...
แถลงกำรณ์ Bali Concord II ในกำรประชุมผู้นำำอำเซียน เมื่อปี 2546 ผู้นำำได้ออกแถลงกำรณ์ BaliConcord II เห็นชอบให้มีกำรรวมต่...
เป้ำหมำยของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของอำเซียน อำเซียนจะรวมต่ัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจภำยในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะมีต่ลำดและฐำน...
แนวทำงดำำเนินงำนเพื่อนำำไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนTowards ASEAN Economic Community
แนวทำงกำรรวมกลุ่มแบบ sector-based approach กำำหนดสำขำสินค้ำและบริกำรสำำคัญ 11สำขำที่จะเร่งรัดดำำเนินกำร(prioritysectors) ...
สำขำสินค้ำและบริกำรสำำคัญ 11สำขำ(11 Priority Sectors) ประเทศสมำชิกที่ทำำหน้ำที่รับผิดชอบประสำนกำรดำำเนินงำนในแต่่ละสำขำ(c...
 ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-ASEAN)สาขาสุขภาพ (Healthcare) ไทย สาขาการท...
การดำาเนินงานเพื่อรวมกลุ่ม 11สาขาสำาคัญ ในการประชุมผู้นำาอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันท...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน1. การเร่งลดภาษีสินค้าใน 9 สาขาหลัก(ผลิตภัณฑ์เกษตร/ ประมง/ ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณ...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)2. การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี- จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางกา...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)3. การจัดทำาความตกลงยอมรับร่วม(MRA)วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุปสรรคอันเกิดจา...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)4. การอำานวยความสะดวกด้านศุลกากร : การพัฒนาระบบ ASEANSingle Window- อาเซี...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)5. การเปิดตลาดการค้าบริการ- Priority Sectors (สาขาสุขภาพ ICTและท่องเที่ยว...
6. การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผู้มีความสามารถพิเศษ- จัดทำาความตกลงยอมรับร่วม...
ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)7. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยการซื้อ...
แนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างไทยกับอาเซียน เมื่อดูสถิติการค้าของไทยกับอาเซียนในช่วง3 ปีที่ผ่านมา (2546-2548) มีแนว...
สัดส่วนตลาดส่งออกสำาคัญของไทยปี 2548มูลค่า : ล้านบาท14%15%13%22%36%JapanUSAEUASEANThe Rest
สัดส่วนแหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยปี 2548มูลค่า :ล้านบาท22%7%9%18%44%JapanUSAEUASEANThe Rest
ตลาดส่งออกสำาคัญของไทยไปอาเซียนประเทศ ปี2548 /%จากปี2547 ปี2547สิงคโปร์ 7,500.4 6.73 7,027.3มาเลเซีย 5,725.9 7.77 5,312.8อ...
ตลาดส่งออกสำาคัญของไทยไปอาเซียนรายประเทศ ปี 2548มูลค่า :ล้านบาท0% 17%24%9%30%10%4% 3% 3%BruneiIndonesiaMalaysiaPhilippines...
แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยจากอาเซียนรายประเทศประเทศ ปี2548 /%จากปี2547 ปี2547มาเลเซีย 8,100.9 46.54 5,528.0สิงคโปร์ 5,379.6 ...
แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยจากอาเซียนรายประเทศ ปี 2548มูลค่า : ล้านบาท1% 14%38%9%25%4%0%1% 8%BruneiIndonesiaMalaysiaPhilippin...
แนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างไทยกับอาเซียน(ต่อ) รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ในฐานะมิตรป...
ข้อเสนอแนะ กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน1) ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (contractfaming) เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่...
ขอบคุณ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การค้าในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบ้านSeminar supan

455 views

Published on

การค้าในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบ้านSeminar supan


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การค้าในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบ้านSeminar supan

 1. 1. การค้าในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบ้าน
 2. 2. สมาชิกดั้งเดิม 6 ประเทศ :อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทย และ บรูไน ดารุสซาลามสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ : เวียดนามลาว พม่าและกัมพูชาสมาชิกอาเซียนสมาชิกอาเซียน 1010 ประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนสมาชิกอาเซียน 1010 ประเทศประเทศ
 3. 3. Why ASEAN First Policy ?หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแหล่งวัตถุดิบและแรงงานแหล่งวัตถุดิบและแรงงานฐานการผลิตและการลงทุนฐานการผลิตและการลงทุนตลาดสำาคัญ ด้วยประชากรกว่า 500 ล้านคนตลาดสำาคัญ ด้วยประชากรกว่า 500 ล้านคน
 4. 4. หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับอาเซียน (การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับอาเซียน) จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) มายังไทยมากขึ้นเนื่องจาก ในการแข่งขันกับจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ไทยหรือประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งไม่น่าสนใจอีกต่อไป แต่หากเป็นอาเซียนทั้งกลุ่ม จะช่วยเพิ่มโอกาสของไทยในการดึงดูด FDI นอกจากนี้ จะช่วยเพิ่มอำานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก ในการนี้ ไทยต้องสร้างบทบาทตนเองเป็นประตู
 5. 5. แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน อาเซียนเป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว ไทยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกต่างๆได้แก่- AISP Scheme ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน- Capacity building
 6. 6. ฐานการผลิต- ประเทศ CLMV สามารถเป็นฐานการผลิตสินค้า เนื่องจากมีวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากประเทศพัฒนาแล้ว (GSP) เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ดังนั้น การเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ทำาให้ได้รับประโยชน์ในแง่การยกเว้นภาษีนำาเข้าตามกรอบ GSP ที่ประเทศเหล่านี้ได้รับ- ในการนี้ ต้องมีมาตรการจูง (incentives) ทั้งจาก host และ home country และมีการร่วมทุน
 7. 7. ASEAN Free Trade Area : AFTAเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียน ((อาฟต้าอาฟต้า))เขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียน ((อาฟต้าอาฟต้า))
 8. 8.  ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreementon Enhancing ASEAN EconomicCooperation) ความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on theCommon Effective Preferential Tariff(CEPT) for the ASEAN Free Trade Area)ความตกลงที่ใช้ในการดำาเนินความตกลงที่ใช้ในการดำาเนินงานอาฟต้างานอาฟต้าความตกลงที่ใช้ในการดำาเนินความตกลงที่ใช้ในการดำาเนินงานอาฟต้างานอาฟต้า
 9. 9. ปี 19921 มกราคม 1993วัตถุประสงค์1. สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาเซียนในตลาดโลก2. ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ3. สร้างอำานาจต่อรองในเวทีการค้าโลกขอบข่ายครอบคลุมสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรไม่แปรรูป โดยมีความยืดหยุ่นให้แก่สินค้าอ่อนไหวได้ก่อตั้งอาฟต้าก่อตั้งอาฟต้าก่อตั้งอาฟต้าก่อตั้งอาฟต้าเริ่มลดภาษีเริ่มลดภาษีเริ่มลดภาษีเริ่มลดภาษี
 10. 10. ลดภาษีนำาเข้าสินค้าทุกประเภทให้เหลือร้อยละ 0-5 และยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกันยกเว้นเฉพาะบางชนิดสินค้าที่อาจส่งผลกระทบ ต่อศีลธรรม ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองศิลปะ โบราณวัตถุอันมีค่าเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
 11. 11. กำำหนดเวลำกำรลดภำษีสมำชิกอำเซียนเดิม 6 ประเทศปี 2003 ปี 2008 ปี 2010ลดภำษีเหลือ0% ร้อยละ 60ของ ILลดภำษีเหลือ0% ร้อยละ 80ของ ILลดภำษีเหลือ0% ร้อยละ 100ของ ILปี 2003 ปี 2005 ปี 2007 ปี 2015ให้เวียดนำมลดภำษีเหลือ 0-5%ให้มำกให้ลำวและพม่ำลดภำษีเหลือ0-5% ให้มำกให้กัมพูชำลดภำษีเหลือ 0-5%ให้มำกรำยกำรลดภำษีเหลือ 0%ร้อยละ 100ของ ILสมำชิกอำเซียนใหม่4 ประเทศ
 12. 12.  อยู่ในแผนกำรลดภำษี (Inclusion List : IL)ของทั้งประเทศส่งออกและนำำเข้ำและลดภำษีลงเหลือ 20% หรือต่ำ่ำกว่ำ เป็นสินค้ำที่มีกำรผลิต่ในอำเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมำกกว่ำ 1 ประเทศ รวมกันแล้วคิดเป็นมูลค่ำอย่ำงน้อยร้อยละ 40 ของมูลค่ำสินค้ำอนไขของสินค้ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อำฟอนไขของสินค้ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อำฟอนไขของสินค้ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อำฟต่อนไขของสินค้ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อำฟต่
 13. 13.  ต่ั้งแต่่ 1 มกรำคม 2546 ไทยได้นำำสินค้ำทุกรำยกำรเข้ำมำลดภำษีแล้ว (จำำนวนทั้งสิ้น 9,211 รำยกำร) โดยที่ 5,527 รำยกำร (ร้อยละ 60) มีอัต่รำภำษีร้อยละ 0 ที่เหลือมีอัต่รำภำษีระหว่ำงร้อยละ 0.5-5 มี 4 ชนิดสินค้ำ (จำำนวน 7 รำยกำร) ที่เป็นสินค้ำเกษต่รไม่แปรรูปที่อ่อนไหว ซึ่งยังคงมีอัต่รำภำษีสูงกว่ำร้อยละ 20 แต่่จะต่้องทยอยลดภำษีลงให้เหลือร้อยละ 0-5ในปี 2553 ได้แก่ กำแฟ มันฝรั่ง มะพร้ำวแห้ง และไม้ต่ัดดอกสถำนะกำรลดภำษีของไทยภำยใต่้สถำนะกำรลดภำษีของไทยภำยใต่้ AFTAAFTAสถำนะกำรลดภำษีของไทยภำยใต่้สถำนะกำรลดภำษีของไทยภำยใต่้ AFTAAFTA
 14. 14. ควำมต่กลงกำรค้ำบริกำรของอำเซียนวัต่ถุประสงค์- เพื่อขยำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน- เพื่อลดอุปสรรคและเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรภำยในกลุ่มสมำชิกอำเซียนให้มำกกว่ำที่แต่่ละประเทศมีพันธกรณีกำรเปิดเสรีในกรอบ WTOกำรดำำเนินกำร- เจรจำจัดทำำข้อผูกพันด้ำนกำรเข้ำสู่ต่ลำดและกำรประต่ิบัต่ิเยี่ยงคนชำต่ิ
 15. 15. กำรจัดต่ั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) แนวคิดของกำรจัดต่ั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN EconomicCommunity: AEC) ได้เริ่มขึ้นต่ั้งแต่่กำรประชุมสุดยอดอำเซียน (ASEANSummit) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4พฤศจิกำยน 2545 ณ กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชำ ผู้นำำอำเซียนได้เห็นชอบให้อำเซียนกำำหนดทิศทำงกำรดำำเนินงำน ที่
 16. 16. แถลงกำรณ์ Bali Concord II ในกำรประชุมผู้นำำอำเซียน เมื่อปี 2546 ผู้นำำได้ออกแถลงกำรณ์ BaliConcord II เห็นชอบให้มีกำรรวมต่ัวของอำเซียนไปสู่ ASEANCommunity ภำยในปี 2020 ประกอบด้วย 3 เสำหลัก คือ- ASEAN Security Community- ASEAN Economic Community- ASEAN Socio-Cultural Community
 17. 17. เป้ำหมำยของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจของอำเซียน อำเซียนจะรวมต่ัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจภำยในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะมีต่ลำดและฐำนกำรผลิต่ร่วมกัน (single marketand single production base)และจะมี กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำบริกำร กำรลงทุน และแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรี และเงินทุนอย่ำงเสรีมำกขึ้น (free flows of goods,
 18. 18. แนวทำงดำำเนินงำนเพื่อนำำไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนTowards ASEAN Economic Community
 19. 19. แนวทำงกำรรวมกลุ่มแบบ sector-based approach กำำหนดสำขำสินค้ำและบริกำรสำำคัญ 11สำขำที่จะเร่งรัดดำำเนินกำร(prioritysectors) เพื่อเป็นกำรนำำร่องกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจโดยกำรคัดเลือกสำขำดังกล่ำวได้พิจำรณำจำกควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในทรัพยำกรธรรมชำต่ิ แรงงำนมีฝีมือ ต่้นทุน และมูลค่ำเพิ่มต่่อเศรษฐกิจของอำเซียน
 20. 20. สำขำสินค้ำและบริกำรสำำคัญ 11สำขำ(11 Priority Sectors) ประเทศสมำชิกที่ทำำหน้ำที่รับผิดชอบประสำนกำรดำำเนินงำนในแต่่ละสำขำ(country coordinators) มี ดังนี้ พม่ำ สำขำผลิต่ภัณฑ์เกษต่ร (Agro-based products)สำขำประมง (Fisheries) มำเลเซีย สำขำผลิต่ภัณฑ์ยำง(Rubber-based products)สำขำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 21. 21.  ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์(Electronics) สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-ASEAN)สาขาสุขภาพ (Healthcare) ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism)สาขาการบิน (Air Travel) ไทยได้รับเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป็น
 22. 22. การดำาเนินงานเพื่อรวมกลุ่ม 11สาขาสำาคัญ ในการประชุมผู้นำาอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผู้นำาอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำาคัญของอาเซียน(ASEAN Framework Agreement for theIntegration of the Priority Sectors) และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารรายสาขา 11ฉบับ (ASEAN Sectoral Integration Protocol)โดยกรอบความตกลงฯ และพิธีสารฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2548
 23. 23. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน1. การเร่งลดภาษีสินค้าใน 9 สาขาหลัก(ผลิตภัณฑ์เกษตร/ ประมง/ ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/ สิ่งทอ/ ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) ซึ่งครอบคลุมสินค้าจำานวน 4,273 รายการ ให้เร็วขึ้นจากกรอบอาฟต้าเดิม3 ปี ดังนี้ประเทศกำาหนดการอาฟต้าเดิมกำาหนดการเร่งลดภาษีASEAN เดิม 6ประเทศ1 ม.ค.20101 ม.ค.2007CLMV1 ม.ค.20151 ม.ค.2012
 24. 24. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)2. การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี- จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีของอาเซียนรายประเทศ- จำาแนกมาตรการดังกล่าวออกเป็น 3กลุ่ม คือ Red box;Amber box; และ Green box- จัดทำาแผนงาน (work
 25. 25. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)3. การจัดทำาความตกลงยอมรับร่วม(MRA)วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากกฎระเบียบทางเทคนิค (TechnicalRegulations) หรือ มาตรฐานบังคับ(Mandatory Standards)ความคืบหน้า : อาเซียนได้จัดทำา
 26. 26. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)4. การอำานวยความสะดวกด้านศุลกากร : การพัฒนาระบบ ASEANSingle Window- อาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreementto Establish and Implement the ASEAN Single Window) เมื่อปลายปี 2548- กำาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6ประเทศจัดตั้ง National Single Window ให้แล้วเสร็จภายในปี 2008 และประเทศ CLMV
 27. 27. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)5. การเปิดตลาดการค้าบริการ- Priority Sectors (สาขาสุขภาพ ICTและท่องเที่ยว) : ทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียน เป็นร้อยละ 51ในปี 2008 และร้อยละ 70 ในปี 2010- Non-Priority Sectors: ทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเป็นร้อยละ 49 ในปี 2008 ร้อยละ 51 ในปี2010 และร้อยละ 70 ในปี 2015- Flexibility : ประเทศสมาชิกสามารถขอสงวนสำาหรับสาขาอ่อนไหวได้ โดยไม่นำามา
 28. 28. 6. การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผู้มีความสามารถพิเศษ- จัดทำาความตกลงยอมรับร่วม(MRA) ด้านคุณสมบัติของบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ : ขณะนี้ได้มีการลงนาม MRA สาขาวิศวกรรมไปแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำา MRAสาขาพยาบาล- ปรับประสานระเบียบการตรวจลงความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)
 29. 29. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ต่อ)7. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยการซื้อ(outsourcing) วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศสมาชิกของอาเซียน รวมทั้งให้มีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศอาเซียนหลายประเทศมาประกอบกันเพื่อผลิตสินค้าของอาเซียน- ปรับปรุงความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (AICO) และพัฒนาScheme ใหม่ที่จะส่งเสริมการ outsource ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน- ใช้กลไก ASEAN Pioneer ProjectScheme (APPS) ซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่เสนอโดยภาค
 30. 30. แนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างไทยกับอาเซียน เมื่อดูสถิติการค้าของไทยกับอาเซียนในช่วง3 ปีที่ผ่านมา (2546-2548) มีแนวโน้มขยายตัวมาโดยตลอด ด้วยมูลค่าการค้าเฉลี่ยกว่า37,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ย 25% ต่อปี การค้าส่วนใหญ่ของไทยจะอิงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ได้แก่ สิงคโปร์มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแง่ดุลการค้าแล้ว ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกใหม่
 31. 31. สัดส่วนตลาดส่งออกสำาคัญของไทยปี 2548มูลค่า : ล้านบาท14%15%13%22%36%JapanUSAEUASEANThe Rest
 32. 32. สัดส่วนแหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยปี 2548มูลค่า :ล้านบาท22%7%9%18%44%JapanUSAEUASEANThe Rest
 33. 33. ตลาดส่งออกสำาคัญของไทยไปอาเซียนประเทศ ปี2548 /%จากปี2547 ปี2547สิงคโปร์ 7,500.4 6.73 7,027.3มาเลเซีย 5,725.9 7.77 5,312.8อินโดนีเซีย 3,998.8 24.33 3,216.2ฟิลิปปินส์ 2,064.7 12.49 1,835.3หน่วย : ล้านบาท
 34. 34. ตลาดส่งออกสำาคัญของไทยไปอาเซียนรายประเทศ ปี 2548มูลค่า :ล้านบาท0% 17%24%9%30%10%4% 3% 3%BruneiIndonesiaMalaysiaPhilippinesSingaporeVietnamCambodiaLaosMyanmar
 35. 35. แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยจากอาเซียนรายประเทศประเทศ ปี2548 /%จากปี2547 ปี2547มาเลเซีย 8,100.9 46.54 5,528.0สิงคโปร์ 5,379.6 29.94 4,140.0อินโดนีเซีย 3,134.6 35.62 2,311.3ฟิลิปปินส์ 1,881.5 21.96 1,542.7หน่วย : ล้านบาท
 36. 36. แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทยจากอาเซียนรายประเทศ ปี 2548มูลค่า : ล้านบาท1% 14%38%9%25%4%0%1% 8%BruneiIndonesiaMalaysiaPhilippinesSingaporeVietnamCambodiaLaosMyanmar
 37. 37. แนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างไทยกับอาเซียน(ต่อ) รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ในฐานะมิตรประเทศที่จะช่วยส่งเสริมและเกื้อกูลทางเศรษฐกิจร่วมกันเนื่องจากประเทศCLMV เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการผลิต อาทิแร่ธาตุ พลังงาน และวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆรวมถึงต้นทุนแรงงานที่ตำ่า และยังได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามควรคำานึงถึง- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่เพียงพอ- เสถียรภาพทางการเมืองภายใน- ระบบการชำาระเงิน การธนาคารยังไม่แพร่หลาย
 38. 38. ข้อเสนอแนะ กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน1) ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (contractfaming) เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ไม้ยูคาลิปตัส ละหุ่ง และลูกเดือย2) ระบบการเงินแบบหักบัญชี (account trade)3) ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (onestop service/single window)4) การทำาความตกลงเรื่องการขนส่งผ่านแดน5) การปรับประสานด้านกฎหมายและเอกสาร
 39. 39. ขอบคุณ

×