จัดการเรียนรู้..สู่อาเซวิริยะ บุญยะนิวาสน์รัชนี วิเศษมงคลศน.เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน ข้าราชการบำาBACK
ตอบหน่อยได้ไหม1.ASEAN ย่อมาจากอะไรAssociation of Southeast AsianNation2. ASEAN มีประเทศใดบ้างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิน...
หนึ่งประชาคมOne Vision , One Identity ,One Community5. เลขาธิการ ASEAN คนปัจจุบันคือใครดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ6. สัญลักษณ์ A...
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม8. สำานักเลขาธิการ ASEAN ตั้งอยู่ประเทศใดกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย9. AS...
Asian Nationsสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนไทย กัมพูชา เวียดนาม ...
เฉลย6. ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน7. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคม...
การจัดการเรียนสู่..อาเซียน
ภาพเด็กชิ้นงานหลักสูตร 8+1เครือข่าย/สนับสนุนกรอบแนวคิด
ารพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียารพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียภาพเด็ก( K A P )ภาพเด็ก( K A P )จัดทำาหลักสูตร8+1 เพิ่ม เสริม)จัดทำา...
ก้าวทันโลกเด็กไทยยุคใหเด็กไทยยุคใหเรียนรู้ด้วยตนเองรักการอ่านใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ด้วยตนเองรักการอ่านใฝ่เรียนรู้ตลอ...
การเมืองการเมืองเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรสังคม วัฒนธรรกฎหมายกฎหมายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การปกครองการปกครองมาคมอาเซีย...
ใช้เทคโนฯใช้เทคโนฯสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลคิดเป็นระบบคิดเป็นระบบคิดแก้ปัญหาคิดแก้ปัญหาการปรับตัวการปรับตัววิถีประชาธิปไตยว...
มนุษยสัมพันธ์นุษยสัมพันธ์ระหนักสำาคัญระหนักสำาคัญจิตสาธารณะจิตสาธารณะสร้างสมานฉันท์สร้างสมานฉันท์ซื่อสัตย์ มีวินัยซื่อสัตย...
12345เรียนรู้ที่แท้จริงเจตคติรู้เข้าใจคิดทักษะใช้คุณธรคุณลักษณะ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่....อาเซียน
บูรณาการสังคมศึกษาฯแทรก 7กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่..อาเซียน
วิเคราะห์หลักสูตรทำาผังมโนทัศน์หน่วยฯทำาโครงสร้างหน่วยฯออกแบบการเรียนรู้ขั้นตอนการทำาหน่วยการเรียนเขียนแผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามพ.ร.บ. 2542•คิดเป็นทำาเป็นใฝ่รู้รักอ่านนร.มีส่วนร่วมจัดการ เผชสถานการณหลากหลายเหมาะกับ นร.เนื้อหาตชว.ป...
รูปแบบการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้กระบวนการแก้ปัญหา/ฐานิดสร้างสรรค์พหุปัญญโครงงานการปฏิบัติการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิเคราะห์หลักสูตร( มฐ. ตชว.)
มฐ.๒ เข้าใจพัฒนาการ ชาติจากอดีตถึงปัจจุบันด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตระหนักถึงความสำาคัญและสามารถวิเครา...
เศรษฐกิจและการเมืองของเขตของ ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้าน ๐พัฒนาการ( ปัจจุบัน)ทางประวัติศาสตร์ของป.เพื่อนบ้าน๐สภาพสังค...
บอกความสัมพันธ์ของกลุ่ม ๐ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนอาเซียนโดยสังเขป ๐สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน๐ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน...
AASEANแผนที่ ที่ตั้งอาณาเขตพัฒนาการทาง Hสภาพสังคมการเมืองความเป็นมาASEANสมาชิกASEANความสัมพันธ์สังคมศก.ของกลุ่มASEANภาษาเศ...
AาASEANวัตถุประสงค์ ความสำาคัญกฎบัตรอาเซียนผลที่เกิดต่อไทยวัฒนธรรมประเพณีแต่งกายการละเล่นเงินธงอัตลักษณ์/เด่นอัตลักษณ์ประช...
๒. ทำาผังมโนทัศน์
อาเซียนเศรษฐศาสตร์ศาสนาหน้าที่ฯภูมิศาสตร์
รู้จักอาเซียนความเป็นมาความสัมพันธ์ศก. สังคมสมาชิกมฐ. ๒ตชว.๒ที่ตั้ง
ทำำหน่วยกำรเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ทำำหน่วยกำรเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ชื่อหน่วยอำเซียนน่ำรู้ชื่อหน่วยอำเซียนน่ำรู้ไทยไทยคณิตฯคณิตฯ...
.ทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ
สำำคัญ เวลำ นน.๑. รู้จักอำเซียนมฐ..... ............. . ๖ ชม. ๗๐ตชว.....๒ พี่น้องมฐ....... ......... ๓ ชม. ๓๐
1.กำำหนดผลกำรเรียนรู้กับ สำระกำรเรียนรู้2. ทำำผังมโนทัศน์ เป็นหน่วยๆ3. ทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ( เปลี่ยน มฐ. ตชว.เป็นผลกำรเรียน...
รำยวิชำเพิ่มเติม1. กำำหนด วิชำ ชั้นเวลำ2. กำำหนดผลกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระ3. เขียนคำำอธิบำยรำยวิชำ4. จัดทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ ...
หน่วยที่ ชื่อ ผลกำรเรียนรู้ สำระสำระสำำคัญ เวลำ1 ควำมรู้ พฐ. - อธิบำยควำมเป็น -ควำม.. 1อำเซียน มำ ก่อตั้ง A .................
๔. ออกแบบกำรเรียนรู้
สำระสำำคัญวัดประเมินผลกิจกรรม คำำถำมสำำคัญภำระงำน/ชิ้นงำนมฐ. ตชว.น้นผู้เรียนเป็นสำำคัญทักษะ/กระบวนกำร วิจัย,กำรทำงประวัติศ...
อภิปรำย อิทธิพลของวัฒนต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทย-วัฒนต่ำงชำติมีอิทธิพลต่อกำรดำำรงชีวิตของคนในสังคมไทยวัดประเมินผลMind Mapหนั...
12345เรียนรู้ที่แท้จริงเจตคติรู้เข้ำใจคิดทักษะใช้คุณธรคุณลักษณะ
พ.ร.บ. กศ.แห่งชำติ2542รียนสำำคัญที่สุดรู้ คู่ คุณธรรมกระบวนกำรบูรณำกำรเนื้อหำกิจกรรมสนใจแตกต่ำงฝึกกำรคิดจัดกำรเผชิญสถำนกำร...
รูปแบบกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้กระบวนกำรแก้ปัญหำ/ฐำนคิดสร้ำงสรรค์พหุปัญญำโครงงำนกำรปฏิบัติกำรเรียนรู้แบบร่ว...
หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำสู่มฐ./ตชวเกิดชิ้นงำนภำระงำนนร.มีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นสำำคัญหลำกหลำยเหมำะกับนร.เนื้อหำ...
๕. เขียนแผนกำรเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้.............ตัวชี้วัด..................สาระสำาคัญ................สาระการเรียนรู้ (ร...
มฐ.ส4.1 ตชว.1. อธิบายความสำาคัญของวิธีการทาง H ในการศึกษาเรื่องรางทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆจุดประสงค์ 1. อธิบายการนำาวิธี...
ทราบหรือไม่ ทำาอย่างไรจะได้ข้อมูล2.แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียน(ทำากิจกรรมตามใบงาน)ร่วมกันคิดว่า๐ จะศึกษา เรื่องอะไร๐ จะหาข้อมูลโ...
1. ใบงาน 2. บัตรคำาการวัดและประเมินผลวิธีการ 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม2. ตรวจการเรียงลำาดับขั้นตอนวิธีการทางH3. ตรวจ...
1.เลือกเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับท้องถิ่น 1 เรื่อง2. ร่วมกัน กำาหนดข้อมูลที่ต้องการรวบรวม3. สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล- แบบสัม...
ขั้นตอน1. กำาหนดเป้าหมาย2. ค้นหา รวบรวมหลักฐานวัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่ การดำาเนินชีวิต3. วิเคราะห์หลักฐาน ตีความเป็นเ...
0.5 หน่วยกิตหน่วยที่ ชื่อหน่วย เรื่องเวลา นน. คะแนนปฐมนิเทศความสำาคัญ - คำาอธิบายรายวิชาของการเรียนรู้ - ผลการเรียนรู้ 1อา...
1อาเซียน - 3 เสาหลัก- วิถีชีวิตสังคม 1- เปรียบเทียบวัฒฯ 13 เศรษฐกิจ - สกุลเงิน1อาเซียน - อัตราการแลกเปลี่ยน 1- สถานที่
เวลา นน. คะแนน4 การเมือง - การเมืองการปกครอง 1–การปกครอง เปรียบเทียบการเมือง 1ประเทศอาเซียน- วิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ 1- ทำา...
1เขียนเรื่องราวทางHเขียน...สัมพันธ์ .......... เขียนไม่...ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ เชื่อมโยงชัดเจน ไม่ชัดเจนทาง H เห็นความสัม...
2. ทำาแผนการเรียนรู้ -ใช้3. เก็บร่องรอย- ขั้นตอนทำาหน่วย( วิเคราะห์ ลส. ทำาผัง ฯลฯ )- แผนการเรียนรู้- ผล - ทดสอบก่อน- หลัง...
54ศน.วิทยากรครูครูครูครู11234นวัตกรรมทำา - ใช้รู้นวัตกรรมสอนผลเด็ก
สวัสดี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learning to asean+viriya+ratchanee

423 views

Published on

Learning to asean+viriya+ratchanee
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • นของตน
 • นของตน
 • นของตน
 • นของตน
 • Learning to asean+viriya+ratchanee

  1. 1. จัดการเรียนรู้..สู่อาเซวิริยะ บุญยะนิวาสน์รัชนี วิเศษมงคลศน.เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน ข้าราชการบำาBACK
  2. 2. ตอบหน่อยได้ไหม1.ASEAN ย่อมาจากอะไรAssociation of Southeast AsianNation2. ASEAN มีประเทศใดบ้างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไน ไทยกัมพูชา เวียตนาม พม่า ลาว3. ASEAN+ 3 มีประเทศใดบ้าง10 + จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น+ 6 ออสเตรเลีย อินเดีย
  3. 3. หนึ่งประชาคมOne Vision , One Identity ,One Community5. เลขาธิการ ASEAN คนปัจจุบันคือใครดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ6. สัญลักษณ์ ASEAN รวงข้าว 10รวงมัดรวมกันหมายถึงอะไรประเทศสมาชิก 10 ประเทศ รวม
  4. 4. การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม8. สำานักเลขาธิการ ASEAN ตั้งอยู่ประเทศใดกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย9. ASEAN ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุประชาคม ASEANโดยสมบูรณ์ในปีใดพ.ศ. 2558 หรือ 2015
  5. 5. Asian Nationsสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนไทย กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว3. จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ( ออสเตรเลียอินเดีย นิวซีแลนด์4. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
  6. 6. เฉลย6. ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน7. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม8. กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย9. พ.ศ. 2558 หรือ 201510. ธรรมนูญอาเซียน
  7. 7. การจัดการเรียนสู่..อาเซียน
  8. 8. ภาพเด็กชิ้นงานหลักสูตร 8+1เครือข่าย/สนับสนุนกรอบแนวคิด
  9. 9. ารพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียารพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียภาพเด็ก( K A P )ภาพเด็ก( K A P )จัดทำาหลักสูตร8+1 เพิ่ม เสริม)จัดทำาหลักสูตร8+1 เพิ่ม เสริม)น่วยการเรียนรู้น่วยการเรียนรู้การเรียนการสอนการเรียนการสอนเครือข่าย3 เสา + การศึกษเครือข่าย3 เสา + การศึกษระบบสนับสนุน( บทบาท หน้าที่ )รัฐ กระทรวง สพฐ.สพท. ร.ร.ระบบสนับสนุน( บทบาท หน้าที่ )รัฐ กระทรวง สพฐ.สพท. ร.ร.
  10. 10. ก้าวทันโลกเด็กไทยยุคใหเด็กไทยยุคใหเรียนรู้ด้วยตนเองรักการอ่านใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ด้วยตนเองรักการอ่านใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อสารคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดสร้างสรรค์สื่อสารคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะระเบียบวินัยมีศีลธรรมฯค่านิยม จิตสำานภูมิใจเป็นไทยยึดมั่นปกครองประชาธิปไตยรังเกียจทุจริตมีศีลธรรมฯค่านิยม จิตสำานภูมิใจเป็นไทยยึดมั่นปกครองประชาธิปไตยรังเกียจทุจริตต่อต้านซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อต้านซื้อสิทธิ์ขายเสียง—εÁ———¸ª——µ¤®¨´—· ·Á«¦ ¬———¡ ° Á¡ ¸¥—·¥° ¤¦´——ªµ¤Â———nµ——µ¦ —´——º° «µ­ —µª—¸—¸ª——¦³—µ——Å—¥­´——ª—¸· · · ··—¦ ³®—´—Ä——ªµ¤Á—È—° µÁ—¸¥——ªµ¤¦¼o———´—¦ ° µÁ—¸¥—„µ¦Á¤º° „¨³„ªµ¤¤´É„„„Á«¦¬„„„·­ ´„„¤Â¨³ª´„„„¦¦¤Á————·—¦ ³Á—«° µÁ—¸¥——´—¬³/—¦ ³—ª——µ¦Á®È„„»„„nµ¤„»¬¥r¦nª¤Â¨„Á„¨¸¥„Á¦¸¥„¦¼o„„° ¥nµ„¤¸Á®„»„¨·„´„„µ¦„ª„„»¤„„Á° „¥° ¤¦´„„ªµ¤®¨µ„®¨µ¥„µ„ª´„„„¦¦¤¤¸£µª³„¼o„ε„o„´„®µ­ ´„„¤­ºÉ° ­ µ¦­ ° „„µ„„µ¦Ä„oÁ„„Ä襸„o„´„®µ° ¥nµ„­ ´„„ª„¸··„ε„µ„° ¥¼n¦nª¤„´„„¼o° ºÉ„—´—¬³¡ ¨Á¤º° —/—ªµ¤¦´————° ——n° ­´——¤·—´—¬³¡ ºÊ——µ——´—¬³—µ¦Á¦¸¥—¦¼o¨³—µ¦ ¡ ´——µ——
  11. 11. การเมืองการเมืองเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรสังคม วัฒนธรรกฎหมายกฎหมายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การปกครองการปกครองมาคมอาเซียนมาคมอาเซียนเงิน ค่าเงินเงิน ค่าเงินสินค้า ค้าขายสินค้า ค้าขายระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจปัจจัยผลิต บริการปัจจัยผลิต บริการชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ภาษา แต่งกาภาษา แต่งกาประวัติอาเซียประวัติอาเซียสภาพภูมิศาสตสภาพภูมิศาสตความรู้ความรู้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ศาสนาศาสนาข้อตกลงการค้าข้อตกลงการค้า
  12. 12. ใช้เทคโนฯใช้เทคโนฯสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลคิดเป็นระบบคิดเป็นระบบคิดแก้ปัญหาคิดแก้ปัญหาการปรับตัวการปรับตัววิถีประชาธิปไตยวิถีประชาธิปไตยสร้างเครือข่าสร้างเครือข่ายคิดเชิงบวกคิดเชิงบวกกษะ กระบวนการกษะ กระบวนการสื่อสารสื่อสารใช้คอมพิวเตอใช้คอมพิวเตอ
  13. 13. มนุษยสัมพันธ์นุษยสัมพันธ์ระหนักสำาคัญระหนักสำาคัญจิตสาธารณะจิตสาธารณะสร้างสมานฉันท์สร้างสมานฉันท์ซื่อสัตย์ มีวินัยซื่อสัตย์ มีวินัยรับผิดชอบรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลยอมรับการเปลี่ยนแปลรักการอ่านรักการอ่านเจตคติเจตคติทำาเพื่อส่วนรวทำาเพื่อส่วนรวยอมรับความตยอมรับความตภูมิใจความเป็นไทยภูมิใจความเป็นไทย
  14. 14. 12345เรียนรู้ที่แท้จริงเจตคติรู้เข้าใจคิดทักษะใช้คุณธรคุณลักษณะ
  15. 15. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่....อาเซียน
  16. 16. บูรณาการสังคมศึกษาฯแทรก 7กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่..อาเซียน
  17. 17. วิเคราะห์หลักสูตรทำาผังมโนทัศน์หน่วยฯทำาโครงสร้างหน่วยฯออกแบบการเรียนรู้ขั้นตอนการทำาหน่วยการเรียนเขียนแผนการเรียนรู้
  18. 18. การจัดการเรียนรู้ตามพ.ร.บ. 2542•คิดเป็นทำาเป็นใฝ่รู้รักอ่านนร.มีส่วนร่วมจัดการ เผชสถานการณหลากหลายเหมาะกับ นร.เนื้อหาตชว.ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมใช้แหล่งเรียนรู้ปฏิบัติจริง
  19. 19. รูปแบบการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้กระบวนการแก้ปัญหา/ฐานิดสร้างสรรค์พหุปัญญโครงงานการปฏิบัติการเรียนรู้แบบร่วมมือ
  20. 20. วิเคราะห์หลักสูตร( มฐ. ตชว.)
  21. 21. มฐ.๒ เข้าใจพัฒนาการ ชาติจากอดีตถึงปัจจุบันด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตระหนักถึงความสำาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตชว.๑ อธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
  22. 22. เศรษฐกิจและการเมืองของเขตของ ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้าน ๐พัฒนาการ( ปัจจุบัน)ทางประวัติศาสตร์ของป.เพื่อนบ้าน๐สภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองของป.เพื่อนบ้านในปัจจุบัน๐
  23. 23. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่ม ๐ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนอาเซียนโดยสังเขป ๐สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน๐ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
  24. 24. AASEANแผนที่ ที่ตั้งอาณาเขตพัฒนาการทาง Hสภาพสังคมการเมืองความเป็นมาASEANสมาชิกASEANความสัมพันธ์สังคมศก.ของกลุ่มASEANภาษาเศรษฐกิจศาสนาปกครอง
  25. 25. AาASEANวัตถุประสงค์ ความสำาคัญกฎบัตรอาเซียนผลที่เกิดต่อไทยวัฒนธรรมประเพณีแต่งกายการละเล่นเงินธงอัตลักษณ์/เด่นอัตลักษณ์ประชาคมAภาษาAมารยาทกฎหมายเพิ่มอาชีพทรัพยากรตราสัญลักษณ์
  26. 26. ๒. ทำาผังมโนทัศน์
  27. 27. อาเซียนเศรษฐศาสตร์ศาสนาหน้าที่ฯภูมิศาสตร์
  28. 28. รู้จักอาเซียนความเป็นมาความสัมพันธ์ศก. สังคมสมาชิกมฐ. ๒ตชว.๒ที่ตั้ง
  29. 29. ทำำหน่วยกำรเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ทำำหน่วยกำรเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ชื่อหน่วยอำเซียนน่ำรู้ชื่อหน่วยอำเซียนน่ำรู้ไทยไทยคณิตฯคณิตฯวิทย์วิทย์สังคมศึกษำสังคมศึกษำส4.2ข้อ1, 2.ที่ตั้ง ควำมเป็นมำ ศก. ส.กำรเมือง,
  30. 30. .ทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ
  31. 31. สำำคัญ เวลำ นน.๑. รู้จักอำเซียนมฐ..... ............. . ๖ ชม. ๗๐ตชว.....๒ พี่น้องมฐ....... ......... ๓ ชม. ๓๐
  32. 32. 1.กำำหนดผลกำรเรียนรู้กับ สำระกำรเรียนรู้2. ทำำผังมโนทัศน์ เป็นหน่วยๆ3. ทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ( เปลี่ยน มฐ. ตชว.เป็นผลกำรเรียนรู้ )4. ออกแบบกำรเรียนรู้รำยหน่วย
  33. 33. รำยวิชำเพิ่มเติม1. กำำหนด วิชำ ชั้นเวลำ2. กำำหนดผลกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระ3. เขียนคำำอธิบำยรำยวิชำ4. จัดทำำโครงสร้ำงรำยวิชำ ( หน่วย )
  34. 34. หน่วยที่ ชื่อ ผลกำรเรียนรู้ สำระสำระสำำคัญ เวลำ1 ควำมรู้ พฐ. - อธิบำยควำมเป็น -ควำม.. 1อำเซียน มำ ก่อตั้ง A ..............- บอกลักษณะลักษณะ. 1ธง ตรำสัญลักษณ์ ...............2. ประชำคม - - 3
  35. 35. ๔. ออกแบบกำรเรียนรู้
  36. 36. สำระสำำคัญวัดประเมินผลกิจกรรม คำำถำมสำำคัญภำระงำน/ชิ้นงำนมฐ. ตชว.น้นผู้เรียนเป็นสำำคัญทักษะ/กระบวนกำร วิจัย,กำรทำงประวัติศำสตร์ กำรคิด
  37. 37. อภิปรำย อิทธิพลของวัฒนต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทย-วัฒนต่ำงชำติมีอิทธิพลต่อกำรดำำรงชีวิตของคนในสังคมไทยวัดประเมินผลMind Mapหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมกำรเรียนรู้สืบค้น-วัฒนฯต่ำงชำติ...(อำหำร ภำษำ แต่งกำย กีฬำ)- สำเหตุ ผลต่อคำำถำมสำำคัญทำำอย่ำงไรจะให้ ลูกหลำนรุ่นหลังๆได้เห็นวัฒนธรรมไทยที่ดีๆ
  38. 38. 12345เรียนรู้ที่แท้จริงเจตคติรู้เข้ำใจคิดทักษะใช้คุณธรคุณลักษณะ
  39. 39. พ.ร.บ. กศ.แห่งชำติ2542รียนสำำคัญที่สุดรู้ คู่ คุณธรรมกระบวนกำรบูรณำกำรเนื้อหำกิจกรรมสนใจแตกต่ำงฝึกกำรคิดจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์รู้ใช้แก้ปัญหำประสบกำรณ์จริงฝึกปฏิบัติรักอ่ำนใฝ่รู้คุณธรรมค่ำนิยมบรรยำกำศสื่อแหล่งเรียนร
  40. 40. รูปแบบกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้กระบวนกำรแก้ปัญหำ/ฐำนคิดสร้ำงสรรค์พหุปัญญำโครงงำนกำรปฏิบัติกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
  41. 41. หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พัฒนำสู่มฐ./ตชวเกิดชิ้นงำนภำระงำนนร.มีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นสำำคัญหลำกหลำยเหมำะกับนร.เนื้อหำแทรกคุณธรรมค่ำนิยมใช้แหล่งเรียนรู้เครือข่ำยฏิบัติจริง
  42. 42. ๕. เขียนแผนกำรเรียนรู้
  43. 43. แผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้.............ตัวชี้วัด..................สาระสำาคัญ................สาระการเรียนรู้ (รู้เข้าใจทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ)การวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน .....................การประเมิน ( Rubric ) ..................กิจกรรมการเรียนรู้
  44. 44. มฐ.ส4.1 ตชว.1. อธิบายความสำาคัญของวิธีการทาง H ในการศึกษาเรื่องรางทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆจุดประสงค์ 1. อธิบายการนำาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น( K )2. ลำาดับขั้นตอน วิธีการทาง Hในท้องถิ่นได้ ( P )3. ภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน ( A)
  45. 45. ทราบหรือไม่ ทำาอย่างไรจะได้ข้อมูล2.แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียน(ทำากิจกรรมตามใบงาน)ร่วมกันคิดว่า๐ จะศึกษา เรื่องอะไร๐ จะหาข้อมูลโดยวิธีใดได้บ้าง ..และไปเก็บข้อมูล๐ นำาข้อมูลมารวมกัน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล๐ จัดลำาดับ เรียบเรียงข้อมูล จัดทำาเอกสาร หรือหนังสือเล่ม
  46. 46. 1. ใบงาน 2. บัตรคำาการวัดและประเมินผลวิธีการ 1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม2. ตรวจการเรียงลำาดับขั้นตอนวิธีการทางH3. ตรวจหนังสือเล่มเล็กเครื่องมือ 1. แบบสังเกต.. แบบตรวจขั้นตอน หนังสือเกณฑ์การประเมิน ผ่าน 2
  47. 47. 1.เลือกเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับท้องถิ่น 1 เรื่อง2. ร่วมกัน กำาหนดข้อมูลที่ต้องการรวบรวม3. สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล- แบบสัมภาษณ์ฯลฯ4. สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปกิจกรรม
  48. 48. ขั้นตอน1. กำาหนดเป้าหมาย2. ค้นหา รวบรวมหลักฐานวัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่ การดำาเนินชีวิต3. วิเคราะห์หลักฐาน ตีความเป็นเหตุเป็นผล กลาง4. สรุปข้อเท็จจริง จากหลักฐานวิธีการทางประวัติศาสตร์
  49. 49. 0.5 หน่วยกิตหน่วยที่ ชื่อหน่วย เรื่องเวลา นน. คะแนนปฐมนิเทศความสำาคัญ - คำาอธิบายรายวิชาของการเรียนรู้ - ผลการเรียนรู้ 1อาเซียนศึกษา1 – กระบวนการเรียนรู้- การวัดประเมินผล1 –ความรู้อาเซียน ความเป็น
  50. 50. 1อาเซียน - 3 เสาหลัก- วิถีชีวิตสังคม 1- เปรียบเทียบวัฒฯ 13 เศรษฐกิจ - สกุลเงิน1อาเซียน - อัตราการแลกเปลี่ยน 1- สถานที่
  51. 51. เวลา นน. คะแนน4 การเมือง - การเมืองการปกครอง 1–การปกครอง เปรียบเทียบการเมือง 1ประเทศอาเซียน- วิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ 1- ทำาหนังสือเล่มเล็ก 1
  52. 52. 1เขียนเรื่องราวทางHเขียน...สัมพันธ์ .......... เขียนไม่...ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ เชื่อมโยงชัดเจน ไม่ชัดเจนทาง H เห็นความสัมพันธ์ ไม่เห็น...ตน-ผู้อื่นข้อมูล ข้อมูล
  53. 53. 2. ทำาแผนการเรียนรู้ -ใช้3. เก็บร่องรอย- ขั้นตอนทำาหน่วย( วิเคราะห์ ลส. ทำาผัง ฯลฯ )- แผนการเรียนรู้- ผล - ทดสอบก่อน- หลังเรียน ( ความรู้ )- เลือกชิ้นงาน- คะแนนทำาแบบ
  54. 54. 54ศน.วิทยากรครูครูครูครู11234นวัตกรรมทำา - ใช้รู้นวัตกรรมสอนผลเด็ก
  55. 55. สวัสดี

  ×