Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้+อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f27-4page

498 views

Published on

ใบความรู้+อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f27-4page

Published in: Education
  • Be the first to comment

ใบความรู้+อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f27-4page

  1. 1. ห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีเขียว กับการอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อม ครูวิภา แจ่มฤทธิ กับการอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อม ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองเสริมสร้างทัศนคติ ครูสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ครูสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวข้อการเรียนรู้หัวข้อการเรียนรู้ •มารู้จักห้องเรียนสีเขียวกันเถอะ •เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า•เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ครูวิภา แจ่มฤทธิ •ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า •ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า •เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ครูวิภา แจ่มฤทธิ ชุดสาธิตเปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้ า ชุดสาธิตเปรียบเทียบเครืองปรับอากาศ •ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง ครูวิภา แจ่มฤทธิ ตู้แสดงผลจากการใช้ไฟฟ้ าเปลือง
  2. 2. •ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ครูวิภา แจ่มฤทธิ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1หน่วย เกิดคาร์บอนไดออกไซค์ 0.55 กิโลกรัม ครูวิภา แจ่มฤทธิ 1 หน่วย = ใช้กําลังไฟฟ้า1,000 วัตต์ เป็นเวลา 1 ชัวโมง เชือเพลิง แข็ง 13.3% ปิ โตรเลียม 54.4% ไฟฟ้ า 22.1% ก๊าซ ธรรมชาติ 10.2% การใช้พลังงานของไทยแยกตามประเภทพลังงานการใช้พลังงานของไทยแยกตามประเภทพลังงาน มูลค่าการใช้พลังงานขันสุดท้ายของไทย ระหว่างปี 2549-2552 การใช้พลังงานขันสุดท้ายของไทย (Final Energy Consumption) ในปี 2553 ครูวิภา แจ่มฤทธิ 100% 101.5% 101.0% 108.7% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 2549 2550 2551 2552 นํามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังงานทดแทน ไฟฟ้ า มูลค่าการใช้พลังงานขันสุดท้ายของไทย ระหว่างปี 2549-2552 ทีมา: สนพ. , ปี 2553โครงการห ้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร ้างทัศนคติ ฝ่ ายบริหารและแผนงานด ้านการใช ้ไฟฟ้า 7 ภาค การเกษตร แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ า แบ่งตามพืนที=การใช้ไฟฟ้ าแบ่งตามพืนที=การใช้ไฟฟ้ า การใช้พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทยการใช้พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทย ภาคเหนือ 9% ภาค ตะวันออก ภาคใต้ 8% หมู่บ้านทีมีไฟฟ้ าใช้ ร้อยละร้อยละ 9898..33 ของทังประเทศ อัตราการใช้ไฟฟ้ าของคนไทย ปี 2552 เฉลียเท่ากับ 22,,138138 kWh/kWh/คนคน ครูวิภา แจ่มฤทธิ การเกษตร การขนส่ง และอื=นๆ 0.3% ภาคที=อยู่ อาศัย 22.5% ภาคธุรกิจ 35.3% ภาค อุตสาหกรรม 42.9% ทีมาทีมา:: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ((พพพพ.).),, ปีปี 25522552 9% ภาคกลาง 35% กรุงเทพ และ ปริมณฑล 38% ตะวันออก เฉียงเหนือ 10% ทีมาทีมา:: ฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้ าฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้ า,, กฟผกฟผ,, ปีปี 25532553 โครงการห ้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร ้างทัศนคติ ฝ่ ายบริหารและแผนงานด ้านการใช ้ไฟฟ้า 8
  3. 3. สัดส่วนการใช้เชือเพลิงผลิตไฟฟ้ าของไทย ปี 2553 ครูวิภา แจ่มฤทธิ โครงการห ้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร ้างทัศนคติ ฝ่ ายบริหารและแผนงานด ้านการใช ้ไฟฟ้า 9 รวมพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตและซื(อรวมพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตและซื(อ 160160,,113113 ล้านหน่วยล้านหน่วย สัดส่วนการใช้เชื(อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของโลก Coal 41%Nuclear 14.8% Hydro 16% Other* 2.3% ส่วนใหญ่ใช้ถ่านหิน ครูวิภา แจ่มฤทธิ 14.8% Gas 20.1% Oil 5.8% โครงการห ้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร ้างทัศนคติ ฝ่ ายบริหารและแผนงานด ้านการใช ้ไฟฟ้า 10 ประมาณการแหล่งเชื(อเพลิงของโลกปริมาณการใช้ เทียบเท่า พันล้านตันถ่านหิน จํานวนปีทีใช้ได้อีก นํ(ามัน ปริมาณสํารอง จํานวนปี = ----------------------- อัตราการใช้ต่อปี พลังงานสํารองในประเทศ - ก๊าซธรรมชาติ < 20 ปี ครูวิภา แจ่มฤทธิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ยูเรเนียม ไม่รวมการนํากลับมาใช้ใหม่ ใช้ในระบบ Fast Breeder Reactor รวมการนํากลับ มาใช้ใหม่ - ก๊าซธรรมชาติ < 20 ปี - ถ่านหิน 60 ปี ครูวิภา แจ่มฤทธิ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เพือลดปัญหาโลกร้อน กลยุทธ์ 3 อ. อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้ า ครูวิภา แจ่มฤทธิ หลอดตะเกียบ 20 วัตต์ อ.อาคารประหยัดไฟฟ้ า อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ า ครูวิภา แจ่มฤทธิ
  4. 4. ติดตั(งแผงเซลแสงอาทิตย์ 27.82 KW. ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้วันละ 60 หน่วย ปีละ 18,250 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้ าเดือนละ 25,500 บาท ลด CO2 ได้ ปีละ 13 ตัน อ.อาคารประหยัดไฟฟ้ า ครูวิภา แจ่มฤทธิ อาคารทีทําการของ กฟผ. ติดตั(ง Solar Cell ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ครูวิภา แจ่มฤทธิ ออ..อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ าอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ า 1. หลอดผอม แทนหลอดฟูลออเรสเซนต์แบบหลอดอ้วน 2. หลอดตะเกียบ (หลอด Compact Fluorescent) 3. ตู้เย็น เบอร์ 5 4. เครืองปรับอากาศ เบอร์ 5 เริมตั3งแต่ปี 2536 ครูวิภา แจ่มฤทธิ 3. ตู้เย็น เบอร์ 5 4. เครืองปรับอากาศ เบอร์ 5 5. พัดลม เบอร์ 5 6. บัลลาสต์ เบอร์ 5 7. ข้าวกล้องหอมมะลิ เบอร์ 5 8. โคมไฟ เบอร์ 5 9. หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า เบอร์ 5ครูวิภา แจ่มฤทธิ คําถามท้ายกิจกรรม 1.นักเรียนควรเลือกซื3อเครืองใช้ไฟฟ้าทีมี ประสิทธิภาพสูงโดยดูจากอะไร 2.เครืองใช้ไฟฟ้าทีมีฉลากเบอร์ 5 มีอะไรบ้าง ครูวิภา แจ่มฤทธิ 2.เครืองใช้ไฟฟ้าทีมีฉลากเบอร์ 5 มีอะไรบ้าง 3.จงบอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด มาอย่างน้อย 5 ข้อ ส่งมาที=ส่งมาที= ห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีเขียว ครูสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ครูสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ ครูวิภา แจ่มฤทธิ ห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนวังไกลกังวล ((แผนกประถมแผนกประถม)) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://glr.egat.co.th

×