SlideShare a Scribd company logo
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปีที ๑
เรือง พุทธศาสนสุภาษิต
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เรือง พุทธศาสนสุภาษิต
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พุทธศาสนสุภาษิต
หมายถึง ถ้อยคําดี ๆ ใน
พระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาเป็นคติสอนใจ และช่วย
ครูรัตนา จุรุพันธ์
นํามาเป็นคติสอนใจ และช่วย
พัฒนาจิตใจให้ดียิงขึน
การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
มีจุดประสงค์ทีจะให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจใน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
มีความรู้ความเข้าใจใน
พุทธศาสนสุภาษิตทีสําคัญ
ในการพัฒนาตนเอง
ครูรัตนา จุรุพันธ์
โดยให้ยึดมันในการ
ไม่ทําชัว ทําความดี
และทําจิตใจให้บริสุทธิ"
ครูรัตนา จุรุพันธ์
และทําจิตใจให้บริสุทธิ"
เพือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตทีเหมาะสม
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พุทธศาสนสุภาษิต
ทีควรรู้จักในชั.นนี. ได้แก่
๑.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๑.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
อ่านว่า (อัด- ตา- หิ- อัด – ตะ-
โน – นา – โถ)
คําแปล ตนแลเป็นทีพึงของตน
ความหมาย เราจะต้องพึงตนเอง
คือ ทําสิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ครูรัตนา จุรุพันธ์
คือ ทําสิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ไม่คอยให้ผู้อืนทําให้
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เพราะผู้อืนไม่สามารถ
ที่จะใหเราพึ่งไดที่จะใหเราพึ่งไดที่จะใหเราพึ่งไดที่จะใหเราพึ่งได
ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลา
เชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทํา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลา
เชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทําเชน ตั้งใจเรียน ทํา
การบานเองการบานเองการบานเองการบานเอง ทําขอสอบทําขอสอบทําขอสอบทําขอสอบ
เอง จัดกระเปาเรียนเองเอง จัดกระเปาเรียนเองเอง จัดกระเปาเรียนเองเอง จัดกระเปาเรียนเอง
แตงกายเอง กินอาหารแตงกายเอง กินอาหารแตงกายเอง กินอาหารแตงกายเอง กินอาหารครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
๒. มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร
(อ่านว่า มา- ตา- มิด- ตัง –
สะ- เก- คะ- เร)
คําแปล มารดาเป็นมิตร
ครูรัตนา จุรุพันธ์
คําแปล มารดาเป็นมิตร
ในเรือนตน
ความหมาย แม่ เปรียบเสมือน
เพือนทีอยู่ในบ้าน เป็นผู้ทีมี
ความรัก ความห่วงใยต่อเรา
เป็นผู้ให้กําเนิดและเลี.ยงดูเรา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เป็นผู้ให้กําเนิดและเลี.ยงดูเรา
ตั.งแต่เด็กจนโต เป็นทีพึง
ของเราทั.งกายและใจ
แม่มีพระคุณต่อเรา
เราควรตอบแทนพระคุณท่าน
ด้วยการเป็นเด็กดี ตั.งใจเรียน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ด้วยการเป็นเด็กดี ตั.งใจเรียน
ช่วยเหลืองานบ้าน และ
เชือฟังคําสังสอนของท่าน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
คําชีแจง ให้นักเรียน
ทําเครืองหมาย X ทับตัวอักษร
หน้าคําตอบทีถูกทีสุด
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทําเครืองหมาย ทับตัวอักษร
หน้าคําตอบทีถูกทีสุด
๑.เพราะเหตุใดเราควรกตัญ5ูต่อ
พ่อแม่
ก. เพราะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. เพราะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา
ข. เพราะแม่ไม่ได้เลียงเรา
ค. เพราะเราช่วยตนเอง
๒. ข้อใดเป็นผลทีเกิดจาก
การช่วยเหลือตนเองของนักเรียน
ก. เกิดความสงสัย
ข. เกิดความประหลาดใจ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ข. เกิดความประหลาดใจ
ค. เกิดความภาคภูมิใจ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๓. ข้อใดตรงกับความหมายทีว่า
ตนเป็นทีพึงแห่งตน
ก. น้อยให้เพือนช่วยทําการบ้าน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. น้อยให้เพือนช่วยทําการบ้าน
ข. เปรียวฝึกบวกเลขจนชํานาญ
ค. ก้อยให้แม่จัดตารางเรียนให้
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๔. มาตา มิตตัง สเก ฆเร
ตรงกับการกระทําข้อใด
ก. ป้ องซือขนมให้เพือน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. ป้ องซือขนมให้เพือน
ข. แป้ งช่วยยายขายขนม
ค. แม่พาปอยไปหาหมอ
๕. ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็น
อย่างไร
ก. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ข. ไม่สามัคคีกัน
ค. แย่งกันซือของ
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
๑.เพราะเหตุใดเราควรกตัญ5ูต่อ
พ่อแม่
ก. เพราะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. เพราะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา
ข. เพราะแม่ไม่ได้เลียงเรา
ค. เพราะเราช่วยตนเอง
๒. ข้อใดเป็นผลทีเกิดจาก
การช่วยเหลือตนเองของนักเรียน
ก. เกิดความสงสัย
ข. เกิดความประหลาดใจ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ข. เกิดความประหลาดใจ
ค. เกิดความภาคภูมิใจ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๓. ข้อใดตรงกับความหมายทีว่า
ตนเป็นทีพึงแห่งตน
ก. น้อยให้เพือนช่วยทําการบ้าน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. น้อยให้เพือนช่วยทําการบ้าน
ข. เปรียวฝึกบวกเลขจนชํานาญ
ค. ก้อยให้แม่จัดตารางเรียนให้
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๔. มาตา มิตตัง สเก ฆเร
ตรงกับการกระทําข้อใด
ก. ป้ องซือขนมให้เพือน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. ป้ องซือขนมให้เพือน
ข. แป้ งช่วยยายขายขนม
ค. แม่พาปอยไปหาหมอ
๕. ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็น
อย่างไร
ก. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ก. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ข. ไม่สามัคคีกัน
ค. แย่งกันซือของ
ครูรัตนา จุรุพันธ์

More Related Content

What's hot

ขนมไทย
ขนมไทยขนมไทย
ขนมไทย
Chainarong Maharak
 
เด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้าน
aapiaa
 
แผ่นพับออกแนะแนว
แผ่นพับออกแนะแนวแผ่นพับออกแนะแนว
แผ่นพับออกแนะแนว
kai kk
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon
 
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน
ใบความรู้เรื่องคำซ้อนใบความรู้เรื่องคำซ้อน
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน
Kroo R WaraSri
 
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
Gob Chantaramanee
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
supphawan
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องถูกใจ
 
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdfบทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
akke1881
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
peter dontoom
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
Sivagon Soontong
 
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
Sircom Smarnbua
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
Bom Anuchit
 
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
บุญรักษา ของฉัน
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
Duangnapa Inyayot
 
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
Terapong Piriyapan
 
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยมแผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
Kamolthip Boonpo
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui
 

What's hot (20)

ขนมไทย
ขนมไทยขนมไทย
ขนมไทย
 
เด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้าน
 
แผ่นพับออกแนะแนว
แผ่นพับออกแนะแนวแผ่นพับออกแนะแนว
แผ่นพับออกแนะแนว
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
 
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน
ใบความรู้เรื่องคำซ้อนใบความรู้เรื่องคำซ้อน
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน
 
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
 
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
 
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdfบทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษ53 2
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
 
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
 
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยมแผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
แผนที่ 1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 

Similar to ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page

ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4pageใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1pageใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4pageใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1pageใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
นายสมหมาย ฉิมมาลี
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
ครูแชมป์ ฟักอ่อน
 
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
Thanawut Rattanadon
 
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1pageใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
Thongsawan Seeha
 
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
Taweedham Dhamtawee
 
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสาร
Jack Like
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
Prachoom Rangkasikorn
 

Similar to ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page (20)

ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4pageใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-4page
 
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1pageใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์แผ่เมตตา ป.2+433+dltvsocp2+55t2soc p02 f09-1page
 
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4pageใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-4page
 
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1pageใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์และแผ่เมตตา ป.1+416+dltvsocp1+55t2soc p01 f21-1page
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-1page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
 
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
 
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-1page
 
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
 
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
นิทานหนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศษฐ...
 
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
 
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1pageใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f23-1page
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
 
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
 
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสาร
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
 

More from Prachoom Rangkasikorn

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
Prachoom Rangkasikorn
 
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
Prachoom Rangkasikorn
 
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
Prachoom Rangkasikorn
 

More from Prachoom Rangkasikorn (20)

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
 
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
 
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
 
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
 
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
 
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
 
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
 
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
 
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
 
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
 
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
 
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
 
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
 
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
 
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
 
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
 
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
 
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
 
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
 
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
 

ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page