SlideShare a Scribd company logo

สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f33-1page

สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f33-1page

1 of 18
Download to read offline
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
หมายถึง สถานทีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ศาสนสถานทีสําคัญของ
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ทางศาสนา ศาสนสถานทีสําคัญของ
พระพุทธศาสนา คือ วัด
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
1.วัดเป็นทีอยู่อาศัยของพระภิกษุ
สามเณร
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
2.เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ
เช่น ในอดีตเป็นทีให้การศึกษาแก่กุลบุตร
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
3.เป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรม
ทางศาสนา
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

Recommended

พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213Jintananicha
 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6Thanawut Rattanadon
 
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
 
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101
แผนที่ 15-หน้าที่ชาวพุทธ ส16101Thanawut Rattanadon
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ประวัติพุทธสาวก
ประวัติพุทธสาวกประวัติพุทธสาวก
ประวัติพุทธสาวกchaichaichaiyoyoyo
 

More Related Content

What's hot

พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยThanawut Rattanadon
 
พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1wanpenrd
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
049พระรัตนตรัย2
049พระรัตนตรัย2049พระรัตนตรัย2
049พระรัตนตรัย2niralai
 
ธรรมะกฎแห่งกรรม
ธรรมะกฎแห่งกรรมธรรมะกฎแห่งกรรม
ธรรมะกฎแห่งกรรมnidkybynew
 
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกาพุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกาhackinteach
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารJack Like
 
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารJack Like
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไข
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไขกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไข
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไขPornthip Tanamai
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1whanpree
 

What's hot (19)

พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
 
พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1
 
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4pageใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
ใบความรู้ พุทธสาวก ป.1+417+dltvsocp1+55t2soc p01 f26-4page
 
049พระรัตนตรัย2
049พระรัตนตรัย2049พระรัตนตรัย2
049พระรัตนตรัย2
 
ธรรมะกฎแห่งกรรม
ธรรมะกฎแห่งกรรมธรรมะกฎแห่งกรรม
ธรรมะกฎแห่งกรรม
 
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกาพุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-1page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+55t2soc p01 f14-4page
 
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4pageสไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
สไลด์ พุทธศาสนาสุภาษิต ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f27-4page
 
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสาร
 
งานนำเสนอสังคม 2
งานนำเสนอสังคม 2งานนำเสนอสังคม 2
งานนำเสนอสังคม 2
 
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
 
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไข
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไขกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไข
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน111แก้ไข
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 

Viewers also liked

ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1pageใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4page
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4pageสไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4page
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนาแบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนาsudchaleom
 
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4pageใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนาniralai
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์sw110
 
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1page
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1pageใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1page
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1page
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1pageใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1page
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1page
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1pageใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1page
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4page
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4pageใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4page
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1pageสไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนาความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนาsudchaleom
 
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...Prachoom Rangkasikorn
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Ch Khankluay
 
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารpptapple_clubx
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์Noo Suthina
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์Sununtha Sukarayothin
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
 
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากลสรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากลKittayaporn Changpan
 

Viewers also liked (20)

ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1pageใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-1page
 
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4page
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4pageสไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4page
สไลด์ ศาสนพิธี+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f24-4page
 
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนาแบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัดความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4pageใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4page
ใบความรู้ พุทธประวัติ ป.4+465+dltvsocp4+54soc p04 f05-4page
 
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1page
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1pageใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1page
ใบความรู้ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f01-1page
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1page
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1pageใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1page
ใบความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4+468+dltvsocp4+54soc p04 f27-1page
 
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1page
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1pageใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1page
ใบความรุ้ ชาดก+502+dltvsocp6+54soc p06 f10-1page
 
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...
ใบความรู้ พุทธประวัติ(การประสูติ และเหตุการณ์หลังประสูติ) ป.2+432+dltvsocp2+...
 
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4page
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4pageใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4page
ใบความรู้ เงินและหน้าที่ของเงิน ป.4+463+dltvsocp4+54soc p04 f38-4page
 
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1pageสไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-1page
 
ความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนาความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนา
 
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt
8)หน่วยที่ 8 การเงิน การธนาคารppt
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
 
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากลสรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล
สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล
 

Similar to สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f33-1page

สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4pageสไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
หน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธprimpatcha
 
วิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยTongsamut vorasan
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxpinglada1
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธleemeanshun minzstar
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาlinda471129101
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
 
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
 
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
 
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4page
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4pageสไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4page
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4pagePrachoom Rangkasikorn
 

Similar to สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f33-1page (20)

สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4pageสไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4page
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f02-4page
 
หน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธ
 
งาน
งานงาน
งาน
 
วิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทย
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
San
SanSan
San
 
Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
 
ความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนาความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนา
 
Saeng Dhamma June, 2010
Saeng Dhamma June, 2010Saeng Dhamma June, 2010
Saeng Dhamma June, 2010
 
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
 
ศาสนพิธี-พัฒนาจิต
ศาสนพิธี-พัฒนาจิตศาสนพิธี-พัฒนาจิต
ศาสนพิธี-พัฒนาจิต
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
 
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
 
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4page
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4pageสไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4page
สไลด์ นักเรียนกับพระพุทธฯศาสดา+499+dltvsocp6+55t2soc p06 f21-4page
 

More from Prachoom Rangkasikorn

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....Prachoom Rangkasikorn
 
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....Prachoom Rangkasikorn
 
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)Prachoom Rangkasikorn
 

More from Prachoom Rangkasikorn (20)

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
 
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
 
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
 
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
 
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
 
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
 
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
 
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
 
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
 
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
 
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
 
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
 
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
 
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
 
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
 
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
 
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
 
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
 
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
 
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
 

สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f33-1page