Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page

587 views

Published on

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page

 1. 1. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
 2. 2. เป็นวิธีการหนึงทีช่วยทําให้จิตใจ มีสมาธิเพราะไม่คิดฟุ้ งซ่าน หรือ วุ่นวายในช่วงทีกําลังสวดมนต์อยู่ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ วุ่นวายในช่วงทีกําลังสวดมนต์อยู่ ส่งผลให้มีสติปัญญาดี และมีจิตใจ มันคง
 3. 3. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)
 4. 4. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
 5. 5. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 6. 6. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตืน ผู้เบิกบาน พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
 7. 7. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ พระธรรมเป็นธรรมทีพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
 8. 8. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 9. 9. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 10. 10. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
 11. 11. เป็นการส่งความปรารถนาดีให้ กับมนุษย์และสัตว์ทั8งหลายให้อยู่เย็น เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ยาก ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ยาก ลําบาก หลังสวดมนต์เสร็จแล้ว จึง ควรแผ่เมตตา เพือเป็นการลดความ เห็นแก่ตัวของตนเอง
 12. 12. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั8งหลายทีเป็นเพือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั8งหมดทั8งสิ8น
 13. 13. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
 14. 14. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึงกัน และกันเลย
 15. 15. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
 16. 16. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจาก ทุกข์ภัยทั8งสิ8นเถิด
 17. 17. เมือแผ่เมตตาแล้ว ควรกรวดนํ8า เพืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เป็นการฝึกฝนจิตให้รู้จักการให้ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ เป็นการฝึกฝนจิตให้รู้จักการให้
 18. 18. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอผลแห่งบุญกุศลนี8 จงมีแก่ญาติของข้าพเจ้า ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ขอผลแห่งบุญกุศลนี8 จงมีแก่ญาติของข้าพเจ้า ทั8งหลาย ขอญาติทั8งหลายจงมีความสุขกาย สุขใจเถิด (กราบ 3 ครัง)

×