Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
शहर र जलवायु प रवतन : चुनौती र समाधान (Cities and ClimateChange: Challenges and Solutions)  WORLD HABITAT DAY 2011   ...
जलवायु प रवतन : प रचय      व को उजा स तुलनमा      भएको हे रेफरको कारणले           े      व  य...
जलवायु प रवतन : कारण      ह रतगृह *यास(मुलत: काबन-डाइ-      अ/साइड, िमथेन, काबन      मोनोअ/साइड, /लोरो-0लोर...
जलवायु प रवतन : कारण      वन वनाश र अ यव#;थत      शहर<करणका कारणले      हािनकारक *यास सो;ने      पृ4वी...
छ?ह रतगृह *यास कसर< िन;क छ       उBयोग/कल-       कारखानाह!( व को ५०%       काबन-डाइ-अ/साइड      ...
जलवायु प रवतन : असर      भौितक असर: समु H< सतहमा      IJ<को कारणले समु H< 2कनारका      होचा भुभाग डबानमा पन...
जलवायु प रवतन : असर      जै वक असर: लोपो मुख      जीव र वन;पित Gजाित      मािसनु, हािनकारक      Gजाितह...
जलवायु प रवतन : असर      सामा#जक असर: यापक      बसाइँ -सराइ, ;वOछ पानीको      ;वािम3वमा ववाद, Pाह;थ    ...
जलवायु प रवतन : समाधानका     उपाय       ह रतगृह *यास उ3सजनमा       कमी Qयाउनु(वैक#Qपक       ऊजाको G...
जलवायु प रवतन : समाधानका     उपाय       ऊजाको बु2Jमतापुण Gयोग       I=ारोपण; जंगल =े?,       शहर< ख...
शहर र जलवायु प रवतन बीचको     सTब ध       व को ७०% काबन-डाइ-       अ/साइड शहरबाट       िन;क छ  ...
शहर र जलवायु प रवतन बीचको     सTब ध      शहरसँग सम;या समाधानका      लािग आवWयक पुवाधार      (जनश X, ...
जलवायु प रवतन : हाYो दे शको        #;थितनेपालले व को ०.०२५%  आगाम ी ३० वषको जलवायु           प रवतनका ख...
जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण       हाYो शहर<करणको दर       द#=ण एिसयामा नै उOच छ     ...
जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण       यहाँको गर<बी, ब9दो वन       वनाश र संवेदनशील      ...
जलवायु प रवतन : हामीले क गन            े     स/छ] ?       वातावरण-म ?ी ऊजाको Gयोग गर]       ...
जलवायु प रवतन : हामीले क गन            े     स/छ] ?       जलवायु प रवतन सTब# ध       आफले ज...
जािनएन भ नु हु न, हाYै #जTम ेवार<   थ^नुहु न अब धेरै, पृ4वीलाई भार<वैक#Qपक ऊजा चलाइ, शहर ;वOछ बनाऔ ं व  बसोवास 2दवस, स...
ध यवाद     BTRTC/Prabin/02
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

World habitat day 2011 presentation

387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

World habitat day 2011 presentation

 1. 1. शहर र जलवायु प रवतन : चुनौती र समाधान (Cities and ClimateChange: Challenges and Solutions) WORLD HABITAT DAY 2011 October 01, 2011 DDC Makawanpur Presented by: Er. Prabin Tandan Building Technology Research and Training Centre Hetauda, Makawanpur BTRTC/Prabin/02
 2. 2. जलवायु प रवतन : प रचय व को उजा स तुलनमा भएको हे रेफरको कारणले े व यापी!पमा दे #खएका मौसमी तथा वातावरणीय प रवतन वशेषत : मानव िस#जत BTRTC/Prabin/02 2
 3. 3. जलवायु प रवतन : कारण ह रतगृह *यास(मुलत: काबन-डाइ- अ/साइड, िमथेन, काबन मोनोअ/साइड, /लोरो-0लोरो काबन आ2द)को उ3सजन, जसले गदा पृ4वीमा आउने सौय2करण वायुम5डलबा2हर जान पाउँ दै न र पृ4वीको ताप8म ब9दछ BTRTC/Prabin/02
 4. 4. जलवायु प रवतन : कारण वन वनाश र अ यव#;थत शहर<करणका कारणले हािनकारक *यास सो;ने पृ4वीको =मतामा >ास अिनय# ?त र अवै@ािनक ऊजाको उपभोग BTRTC/Prabin/02 4
 5. 5. छ?ह रतगृह *यास कसर< िन;क छ उBयोग/कल- कारखानाह!( व को ५०% काबन-डाइ-अ/साइड उ3सजनका Eोत) सवार< साधन घरायसी Gयोजनमा हने ु ऊजा खपत कमजोर फोहर यव;थापन BTRTC/Prabin/02
 6. 6. जलवायु प रवतन : असर भौितक असर: समु H< सतहमा IJ<को कारणले समु H< 2कनारका होचा भुभाग डबानमा पनु , ु 2हमनद<ह! घKनु, वषाको समय र Gकृ ितमा हे रफर हनु, मौसमी े ु घटना(बाढ<, प2हरो, सुNखा आ2द)मा तीIता, कृ षको उ3पादक3वमा >ास BTRTC/Prabin/02
 7. 7. जलवायु प रवतन : असर जै वक असर: लोपो मुख जीव र वन;पित Gजाित मािसनु, हािनकारक Gजाितह!को I2J, स!वा रोगको जो#खम ब9ने BTRTC/Prabin/02
 8. 8. जलवायु प रवतन : असर सामा#जक असर: यापक बसाइँ -सराइ, ;वOछ पानीको ;वािम3वमा ववाद, Pाह;थ उ3पादनमा >ासका कारणले ग र<बीमा बृ2द BTRTC/Prabin/02
 9. 9. जलवायु प रवतन : समाधानका उपाय ह रतगृह *यास उ3सजनमा कमी Qयाउनु(वैक#Qपक ऊजाको GवBधन) यातायातको समुिचत यव;थापन(सावजिनक सवार<साधनलाई Gो3साहन) BTRTC/Prabin/02
 10. 10. जलवायु प रवतन : समाधानका उपाय ऊजाको बु2Jमतापुण Gयोग I=ारोपण; जंगल =े?, शहर< खुQला =े? को संर=ण BTRTC/Prabin/02
 11. 11. शहर र जलवायु प रवतन बीचको सTब ध व को ७०% काबन-डाइ- अ/साइड शहरबाट िन;क छ शहरका युन आय भएका जनसँNया जलवायु प रवतनको सवािधक जो#खममा पछन ् BTRTC/Prabin/02
 12. 12. शहर र जलवायु प रवतन बीचको सTब ध शहरसँग सम;या समाधानका लािग आवWयक पुवाधार (जनश X, सुचना, लगानी) छन ् शहरले सTब# धत सरोकारवाला प=ह!लाई समाधानका लािग दबाव 2दन स/छन ् BTRTC/Prabin/02
 13. 13. जलवायु प रवतन : हाYो दे शको #;थितनेपालले व को ०.०२५% आगाम ी ३० वषको जलवायु प रवतनका खतराह!बाटह रतगृह *यास म ा? नेपाल चौथौ उOचउ3सजन गछ जो#खम युX रा हो BTRTC/Prabin/02
 14. 14. जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण हाYो शहर<करणको दर द#=ण एिसयामा नै उOच छ (७.३%) यहाँको शहर<करण अिनय# ?त र अ यव#;थत छ BTRTC/Prabin/02
 15. 15. जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण यहाँको गर<बी, ब9दो वन वनाश र संवेदनशील पयावरण सवसाधारणमा चासो र चेतनाको अभाव BTRTC/Prabin/02
 16. 16. जलवायु प रवतन : हामीले क गन े स/छ] ? वातावरण-म ?ी ऊजाको Gयोग गर] ै अनावWयक !पले ऊजा खेर नफाल] हािनकारक *यास उ3प न हने ु व;तु(^ला#;टक, टायर आ2द) नबाल] आफ व रप रको वातावरण सफा, ु ;वOछ र हराभरा राख] BTRTC/Prabin/02
 17. 17. जलवायु प रवतन : हामीले क गन े स/छ] ? जलवायु प रवतन सTब# ध आफले जानेका करा ु ु घर/समुदायमा छलफल गर] जलवायु प रवतनका असरबाट सुर#=त रहनेतफ पहल गन सरकार र सरोकार रा_े िनकायह!लाई दवाब 2दऊँ BTRTC/Prabin/02
 18. 18. जािनएन भ नु हु न, हाYै #जTम ेवार< थ^नुहु न अब धेरै, पृ4वीलाई भार<वैक#Qपक ऊजा चलाइ, शहर ;वOछ बनाऔ ं व बसोवास 2दवस, सबै िम ली म नाऔ ं ... BTRTC/Prabin/02
 19. 19. ध यवाद BTRTC/Prabin/02

×