เรื่องที่ 3 Passive Voice

46,443 views

Published on

Published in: Business, Technology
3 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
46,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
3
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่องที่ 3 Passive Voice

 1. 1. Passive Voice
 2. 2. <ul><li>Present By </li></ul><ul><li>Teacher </li></ul><ul><li>Sirirat Maneechatree </li></ul><ul><li>Bodindecha [Sing Singhaseni] 4 School </li></ul>
 3. 3. จุดประสงค์ในการศึกษาเรื่อง “ Active Voice และ Passive Voice ” <ul><li>1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประโยค Active Voice และ Passive Voice </li></ul><ul><li>2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice </li></ul><ul><li>3. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice ได้ </li></ul><ul><li>4. เมื่อกำหนดประโยคที่ขาดคำกริยาให้ นักเรียนสามารถใช้คำกริยาได้ถูก Voice </li></ul>
 4. 4. Pre - test <ul><li>1 . The men have __________ a lot of little birds. </li></ul><ul><li>a) kill b) killed </li></ul><ul><li>c) been killed d) killing </li></ul><ul><li>2. The mail __________ early today. </li></ul><ul><li>a) was bringing b) brought </li></ul><ul><li>c) was brought d) bring </li></ul><ul><li>3. Your letter will __________ soon. </li></ul><ul><li>a) be answering b) answer </li></ul><ul><li>c) be answered d) answered </li></ul><ul><li>4. Jimmy and Mark __________ to dinner. </li></ul><ul><li>a) were invited b) invited </li></ul><ul><li>c) was inviting d) invite </li></ul>
 5. 5. <ul><li>5. My mother __________ in the kitchen now. </li></ul><ul><li>a) is cooking b) cook </li></ul><ul><li>c) is cooked d) cooked </li></ul><ul><li>6. English __________ in every school. </li></ul><ul><li>a) teaches b) taught </li></ul><ul><li>c) is teaching d) is taught </li></ul><ul><li>7. That old house __________ in 1970. </li></ul><ul><li>a) was built b) built </li></ul><ul><li>c) was building d) has built </li></ul>
 6. 6. <ul><li>8. My new pen __________ yesterday. </li></ul><ul><li>a) is stealing b) was stealing </li></ul><ul><li>c) is stolen d) was stolen </li></ul><ul><li>9. She always __________ dark glasses. </li></ul><ul><li>a) is wear b) is wearing </li></ul><ul><li>c) wears d) wear </li></ul><ul><li>10. This chair __________ by Peter last week. </li></ul><ul><li>a) is made b) was made </li></ul><ul><li>c) makes d) made </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Let’s check your answer. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1. b 6. d </li></ul><ul><li>2. c 7. a </li></ul><ul><li>3. c 8. d </li></ul><ul><li>4. a 9. c </li></ul><ul><li>5. a 10. b </li></ul>
 9. 9. ประโยค Active Voice คือ <ul><li>ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา เช่น </li></ul><ul><li>John eats bread. (John ทานขนมปัง ) </li></ul><ul><li>ประธานของประโยคนี้ คือ John ซึ่งเป็นผู้กระทำกริยา eats </li></ul>
 10. 10. ประโยค Passive Voice คือ <ul><li>ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำด้วยกริยา เช่น </li></ul><ul><li>Bread is eaten by John. </li></ul><ul><li>( ขนมปังถูกทานโดย John) </li></ul><ul><li>ประธานของประโยคนี้ คือ Bread ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำกริยา eats โดย John </li></ul>
 11. 11. เราจะใช้ประโยค Passive Voice เมื่อไหร่ <ul><li>1. ใช้ประโยค Passive Voice แทน Active Voice เมื่อเราต้องการเน้นผู้ถูกกระทำ </li></ul><ul><li>2. หรือเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ทราบว่าผู้กระทำเป็นผู้ใด เช่น เมื่อปากกาเราถูกขโมย เรามักจะพูดว่า “ My pen was stolen. ” ( ปากกาของฉันถูกขโมยไปแล้ว ) </li></ul><ul><li>เราไม่นิยมพูดว่า “ A thief stole my pen. ” </li></ul><ul><li>( ขโมยได้ขโมยปากกาของฉันไปแล้ว ) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>หลักทั่วไปในการเปลี่ยน ประโยค Active Voice </li></ul><ul><li>ให้เป็น ประโยค Passive Voice </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ให้กลับเอาประธานของประโยค Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมี preposition ‘by’ นำหน้า </li></ul><ul><li>ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice </li></ul>
 14. 14. <ul><li>กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อนำมาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้องเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past Participle) และใช้ตามหลัง Verb to be คือ is , am , are , was , were , be , being , been ซึ่งจะใช้ Verb to be ตัวใดนั้นต้องดู tense ของกริยาเดิมในประโยค Active เสมอจะเปลี่ยนแปลง tense ไม่ได้ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>4. ถ้าในประโยค Active Voice มีคำกริยาช่วยกับคำกริยาแท้ เมื่อเขียนเป็นประโยค Passive Voice ส่วนที่เป็นกริยาจะประกอบด้วย คำกริยาช่วย + be + คำกริยาช่องที่ 3 เช่น </li></ul><ul><li>Active Voice : Jenny can drive a car. </li></ul><ul><li>=> Passive Voice : A car can be driven by Jenny. </li></ul><ul><li>Active Voice : He will drink coffee. </li></ul><ul><li>=> Passive Voice : Coffee will be drunk by him. </li></ul><ul><li>Active Voice : She has to speak English. (has to หรือ have to = จำเป็นต้อง ) </li></ul><ul><li>=> Passive Voice : English has to be spoken by her. </li></ul>
 16. 16. NOTE <ul><li>ถ้าประธานของประโยค Active Voice เป็นคำสรรพนาม (Pronouns) เมื่อเปลี่ยนไปเป็นกรรมของประโยค Passive Voice จะต้องเปลี่ยนรูปเป็นกรรมตามไปด้วย เช่น </li></ul><ul><li>Active Voice : He ate bread. </li></ul><ul><li>Passive Voice : Bread was eaten by him . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>มารู้จักโครงสร้างของประโยค </li></ul><ul><li>Passive Voice </li></ul><ul><li>กันเถอะ </li></ul>
 18. 18. Present Tense <ul><li>1. Present Simple : S. + is , am , are , Verb3 + by….. </li></ul><ul><li>2. Present Continuous : S. + is , am , are + being + Verb3 + by… </li></ul><ul><li>3. Present Perfect : S. + has , have + been + Verb3 + by…… </li></ul><ul><li>4. Present Perfect Cont : S. + has , have + been + being + Verb3 + by…… </li></ul>
 19. 19. Past Tense <ul><li>5. Past Simple : S. + was , were + Verb3 + by…… </li></ul><ul><li>6. Past Cont : S. + was , were + being + Verb3 + by… . </li></ul><ul><li>7. Past Perfect : S. + had + been + Verb3 + by… </li></ul><ul><li>8. Past Perfect Cont : S. + had + been + being + Verb3 + by… </li></ul>
 20. 20. Future Tense <ul><li>9. Future Simple : S. + will , shall + be + Verb3 + by……….. </li></ul><ul><li>10. Future Cont : S. + will , shall + be + being + Verb3 + by….. </li></ul><ul><li>11. Future Perfect : S. + will , shall + have been + Verb3 + by……. </li></ul><ul><li>12. Future Perfect Cont : S. + will , shall + have been + being + Verb3 + by…… </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Time to practice </li></ul><ul><li>Are you ready?? </li></ul><ul><li>…… Go Go Go ……. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Change Active voice sentences to be Passive voice. </li></ul><ul><li>1 . Mary eats a mango. ………………………………………… ……………….. </li></ul><ul><li>2. Mary is eating a mango. ………………………………………… ………………. </li></ul><ul><li>3. Mary has eaten a mango. ………………………………………… ……………….. </li></ul><ul><li>4. Mary has been eating a mango. ………………………………………… ………………. </li></ul><ul><li>5. Mary ate a mango. ………………………………………… ………………. </li></ul><ul><li>6. Mary was eating a mango. ………………………………………… ……………….. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>7 . Mary had eaten a mango. …………………………………………… </li></ul><ul><li>8. Mary had been eating a mango. …………………………………………… </li></ul><ul><li>9. Mary will eat a mango. …………………………………………… </li></ul><ul><li>10. Mary will be eating a mango. …………………………………………… </li></ul><ul><li>11. Mary will have eaten a mango. …………………………………………… </li></ul><ul><li>12. Mary will have been eat ing a mango. …………………………………………… </li></ul>
 24. 24. Modals <ul><li>***Note *** </li></ul><ul><li>Subject + can , could , may , might , must , ought to , has to , have to , be going to + be + Verb 3 </li></ul><ul><li>13. She can drive a car. ………………………………………… </li></ul><ul><li>14. I may write a letter this evening. ………………………………………… </li></ul><ul><li>15. Somsak must clean a table. ………………………………………… </li></ul><ul><li>16. You ought to meet him today. ………………………………………… </li></ul>
 25. 25. <ul><li>17. I have to speak English. …………………………………………………………………………… ………………………………………………… </li></ul><ul><li>18. She is going to sell her house. …………………………………………………………………………… …………………………………………………. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Check your answer. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>1. A mango is eaten by Mary. </li></ul><ul><li>2. A mango is being eaten by Mary. </li></ul><ul><li>3. A mango has been eaten by Mary. </li></ul><ul><li>4. A mango has been being eaten by Mary. </li></ul><ul><li>5. A mango was eaten by Mary. </li></ul><ul><li>6. A mango was being eaten by Mary. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>7. A mango had been eaten by Mary . </li></ul><ul><li>8. A mango had been being eaten by Mary. </li></ul><ul><li>9. A mango will be eaten by Mary. </li></ul><ul><li>10. A mango will be being eaten by Mary. </li></ul><ul><li>11. A mango will have been eaten by Mary. </li></ul><ul><li>12. A mango will have been being eaten by Mary. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>13. A car can be driven by her. </li></ul><ul><li>14. A letter may be written by me this evening. </li></ul><ul><li>15. A table must be cleaned by Somsak. </li></ul><ul><li>16. He ought to be met by you today. </li></ul><ul><li>17. English has to be spoken by me. </li></ul><ul><li>18. Her house is going to be sold by her. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>More Practice </li></ul>
 31. 31. Change these sentences from Active Voice to Passive Voice <ul><li>1. Somsri writes a letter every day. ………………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>2. He is visiting his friends in Bangkok. ………………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>3. They have painted the fence for three days. ……………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>4. The man told them to repair their house. ………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>5. We shall postpone the football match because of the bad weather. </li></ul><ul><li> ………………………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>……………………… </li></ul>A letter is written by Somsri every day. His friends are being visited by him in Bangkok. The fence has been painted by them for three days. They were told by the man to repair their house. The football match will be postponed by us because of the bad weather .
 32. 32. 6. The dentist pulled out one of my teeth last week. …………………………………… ..........................…………………………… 7. The teacher punished me when I talked in class. ………………………………………… ..........................……………………… 8. After they had read books they left. ………………………………………… ..............……………………………….. 9. Wanna will break the glass if she is careless. ………………………………… .....................………………………………….. 10. Decha will have finished his work when we arrive. ……… ................................…………………………………………………….. One of my teeth was pulled out by the dentist last week. I was punished by the teacher when I talked in class. After those books had been read , they left. The glass will be broken by Wanna if she is careless. His work will have been finished by Decha when we arrive.
 33. 33. Change these sentences from Active Voice to Passive Voice <ul><li>1. They will look after her well. ………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>2. I don’t like people looking at me. ………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>3. He has turned down all our suggestions. ………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>4. The people in Italy speak Italian. ………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>5. They will build a new road through here soon. ………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>6. She closed the door of the house. ………………………………………………………………… </li></ul>She will be well looked after. I don’t like being looked at. All our suggestions have been turned down.. Italian is spoken in Italy. A new road will be built through here soon. The door of the house was closed.
 34. 34. <ul><li>7. No one has used the gate for five years. …………………………..................................………………………………… </li></ul><ul><li>8. Somebody stole my watch last night. ………………………………………..................................…………………… </li></ul><ul><li>9. Everybody learns English in this school. ……………………………………..................................……………………… </li></ul><ul><li>10. Samran Kamying wrote Advanced English Grammar. </li></ul><ul><li>………………………………………… .................................……………………… </li></ul><ul><li>11. Shakespeare wrote “Macbeth” …………………………………..................................…………………………… </li></ul><ul><li>12. Columbus discovered America. ……………………………………………………..................................………… </li></ul>The gate hasn’t been used for five years. My watch was stolen last night. English is learned in this school. Advanced English Grammar was written by Samran Kamying. ‘ Macbeth’ was written by Shakespeare. America was discovered by Columbus.
 35. 35. ประโยค Active Voice ที่มีกรรม 2 ตัว <ul><li>ประโยค Active Voice ที่มีกรรม 2 ตัว (double objects) สามารถทำเป็น Passive Voice ได้ 2 แบบ ดังนี้ </li></ul><ul><li>- The headmistress gave me a prize. (Active Voice) </li></ul><ul><li> แบบที่ 1 : I was given a prize by the headmistress. </li></ul><ul><li> แบบที่ 2 : A prize was given to me by the h eadmistress. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>They showed us the palace where the Royal family lived. (Active Voice) </li></ul><ul><li> แบบที่ 1 We were shown the palace where the Royal family lived. </li></ul><ul><li> แบบที่ 2 The palace where the Royal family lived was shown to us. </li></ul><ul><li>แม้ว่าทั้ง 2 แบบ จะถูกต้องทั้งคู่ แต่ก็นิยมใช้แบบที่ 1 คือเอา Personal Object ซึ่งเป็นกรรมรองมาเป็นประธานของประโยค Passive Voice </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Let’s Practice </li></ul>
 38. 38. <ul><li>1. He gave me a book. ………………....................................…………………………………… </li></ul><ul><li>………………… ....................................…………………………………… </li></ul><ul><li>2. My grandfather told me a story. ………………….....................................………………………………… …………………………………….....................................……………… </li></ul><ul><li>3. The teacher teaches Dam English. …………….....................................……………………………………… …………….....................................……………………………………… </li></ul><ul><li>4. Did he offer you the job I told you about? …………....................................………………………………………… </li></ul><ul><li>………… ....................................…………………………………………… </li></ul>I was given a book by him. A book was given to me by him. I was told a story by my grandfather. A story was told to me by my grandfather . Dam is taught English by the teacher. English is taught to Dam by teacher. Were you offered the job you were told about? Were the job offered to you you were told about?
 39. 39. <ul><li>Did anyone send you the photographs? </li></ul><ul><li>………………… .....................................…………………………………………….. </li></ul><ul><li>………………… .....................................…………………………………………….. </li></ul><ul><li>The teacher asked them a very difficult question. </li></ul><ul><li>………………… .....................................…………………………………………….. </li></ul><ul><li>………………… .....................................……………………………………………. </li></ul><ul><li>His father promised him a bicycle if he passed the </li></ul><ul><li>examination. </li></ul><ul><li>………………… .....................................…………………………………………….. </li></ul><ul><li>………………… .....................................…………………………………………….. </li></ul><ul><li>………………………… </li></ul>Were you sent the photographs? Were the photographs sent to you? They were asked a very difficult question by the teacher. A very difficult question was asked to them by the teacher. He was promised a bicycle by his father if he passed the examination. A bicycle was promised to him by his father if he passed the examination
 40. 40. เมื่อประโยค Passive Voice เป็นประโยคคำถามที่มี Question Words <ul><li>1. What do you want? ……………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>2. Who punished him? ……………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>3. Where do you see her? ……………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>4. When did he send her a letter? ……………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>5. Which book do you buy? ……………………………………………………………………….. </li></ul><ul><li>6. Why did they destroy it? ……………………………………………………………………….. </li></ul>What is wanted by you? By whom was he punished? Where is she seen by you? When was she sent a letter by him? Which book is bought by you? Why was it destroyed by them?
 41. 41. เมื่อ Passive Voice เป็นประโยคคำสั่ง Let + object + be + Verb <ul><li>1. Open your book.……….....…………………………………………………………. </li></ul><ul><li>2. Don’t kill the tiger.…………………………………………………………………. </li></ul><ul><li>3. Close the window.…………………………………………………………………. </li></ul><ul><li>4. Don’t destroy the content.………………………………………………………. </li></ul><ul><li>5. Do it. …….............……………................…………………………………. </li></ul><ul><li>6. Send for th e doctor .…………………...................……………………… </li></ul>Let your book be opened. Let the tiger not be killed. Let the widow be closed. Let the content not be destroyed. Let it be done. Let the doctor be sent for.
 42. 42. <ul><li>นักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้ประโยค </li></ul><ul><li>Active voice & Passive voice เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมค่ะ </li></ul><ul><li>ถ้าอย่างนั้นก็ไปลองทำ Post – test กันเถอะค่ะ </li></ul>
 43. 43. Try to do the best <ul><li>Post – test </li></ul><ul><li>Choose the correct answers. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>1. The men have __________ a lot of little birds. </li></ul><ul><li>a) kill b) killed </li></ul><ul><li>c) been killed d) killing </li></ul><ul><li>2. The mail __________ early today. </li></ul><ul><li>a) was bringing b) brought </li></ul><ul><li>c) was brought d) bring </li></ul><ul><li>3. Your letter will __________ soon. </li></ul><ul><li>a) be answering b) answer </li></ul><ul><li>c) be answered d) answered </li></ul>
 45. 45. <ul><li>4. Jimmy and Mark __________ to dinner. </li></ul><ul><li>a) were invited b) invited </li></ul><ul><li>c) was inviting d) invite </li></ul><ul><li>5. My mother __________ in the kitchen now. </li></ul><ul><li>a) is cooking b) cook </li></ul><ul><li>c) is cooked d) cooked </li></ul><ul><li>6. English __________ in every school. </li></ul><ul><li>a) teaches b) taught </li></ul><ul><li>c) is teaching d) is taught </li></ul><ul><li>7. That old house __________ in 1970. </li></ul><ul><li>a) was built b) built </li></ul><ul><li>c) was building d) has built </li></ul>
 46. 46. <ul><li>8. My new pen __________ yesterday. </li></ul><ul><li>a) is stealing b) was stealing </li></ul><ul><li>c) is stolen d) was stolen </li></ul><ul><li>9. She always __________ dark glasses. </li></ul><ul><li>a) is wear b) is wearing </li></ul><ul><li>c) wears d) wear </li></ul><ul><li>10. This chair __________ by Peter last week. </li></ul><ul><li>a) is made b) was made </li></ul><ul><li>c) makes d) made </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Let’s check your answer </li></ul>
 48. 48. <ul><li>1. b </li></ul><ul><li>2. c </li></ul><ul><li>3. c </li></ul><ul><li>4. a </li></ul><ul><li>5. a </li></ul><ul><li>6. d </li></ul><ul><li>7. a </li></ul><ul><li>8. d </li></ul><ul><li>9. c </li></ul><ul><li>10. b </li></ul>
 49. 49. <ul><li>THE END </li></ul>

×