SlideShare a Scribd company logo
Enginyeria i Integració de Telecomunicacions, Sistemes IT i Energia
01
Que necessita la seva empresa?
Enginyeria
POWERNET disposa d’un gabinet d’enginyers altament qualificats, amb experiència en el disseny de solucions
de telecomunicacions i amb capacitat d’efectuar la direcció facultativa en el posterior desenvolupament del
projecte.
Integració
POWERNET aporta un ampli catàleg de solucions avantguardistes i funcionals, a la mesura
de les necessitats tecnològiques de la seva empresa, oferint la garantia d’una òptima instal·lació i manteniment
dels seus sistemes gràcies al nostre equip de professionals, altament qualificat i en constant formació.
Presentación
02
Trajectòria
En 1989 neix POWERNET,fundada en un començament per un petit equip de tècnics
altament qualificats, aconsegueixen convertir-se ràpidament en pioners en la creació
de les primeres xarxes locals en entorn client/servidor.
Des d’aquells inicis, POWERNET ha evolucionat constantment oferint cada vegada
més i millors solucions als nostres clients,creixent per transformar-se d’un petit grup
a una àmplia plantilla.
D’aquesta forma, POWERNET ha aconseguit consolidar-se com un referent
en la integració de sistemes, passant al llindar del selecte grup d’empreses amb
capacitat de realitzar les labors de prescripció i enginyeria global d’un projecte de
telecomunicacions.
Informació corporativa
03
Equip Humà
El pilar fonamental sobre el qual se sustenta POWERNET és el nostre equip de
professionals.
Coneixedors que una plantilla sòlida i altament qualificada és un dels principals actius
dels quals una empresa pot disposar, en POWERNET ens esforcem a millorar dia a
dia aquest grup.Mantenim equips estables de treball,formats per especialistes de cada
àrea, els quals estan en constant formació mitjançant els programes d’especialització
i certificació dels nostres socis tecnològics.
El resultat obtingut és un equip multidisciplinari i compacte, que treballa amb la
mateixa il·lusió i obstinació del primer dia.
Informació corporativa
04
Certificacions i
acreditacions
Ja des de la seva creació, POWERNET ha mantingut com a objectiu fonamental
aconseguir les més altes cotes de qualitat en els seus serveis, sense oblidar-se del
compromís de preservar el medi ambient en el desenvolupament de les seves
activitats.
També ha estat estratègica lidentificació dels socis tecnològics i aconseguir amb ells
les certificacions necessàri es per garantir aquestes qualitats.
Així mateix s’han realitzat tots els esforços necessaris per complir amb les
acreditacions legals i normatives vigents al nostre àrea d’activitat.
Qualitat Medi ambient
Empresa Instal·ladora
d’Electricitat
Empresa Instal·ladora
Electrica de baixa tensió
Empresa Instal·ladora de
Telecomunicació
POWERNET I S.L
CALLE FRANCISCA DELGADO, 11 3º28108-ALCOBENDAS (MADRID).
EBTE
2009/DC/019
POWERNET I S.L.
JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOBA N
CALLE FRANCISCA DELGADO, 11 3º Alcobendas (28108-Madrid)
B84151463
Madrid, 18 de noviembre de 2009
Informació corporativa
05
Cobertura nacional
Operativa directa a Espanya:
•	 Oficines a Madrid i Barcelona.
•	 Capacitat operativa amb cobertura nacional.
Oficines Powernet
Empresa col·laboradora
Informació corporativa
06
Dades corporatives
POWERNET és una empresa sòlida i sanejada, amb capacitat financera per abordar
la viabilitat de qualsevol projecte, garantint relacions de futur amb els seus clients.
Any
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fact.
12,1 m€
12,9 m€
14,0 m€
16,0 m€
10,5 m€
13,1 m€
Any
Directius
Estructura
Tècnics
Total
2008
6
27
38
71
2009
6
26
35
67
2010
6
26
38
70
2011
6
27
46
79
2012
6
26
44
76
2008 2009 20102007
2,0
0,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2011 2012
2011 2012
10
0
20
30
40
50
60
70
80
20102008 2009
Informació corporativa
07
Areas d’activitat
En POWERNET ens esforcem per cobrir totes les seves necessitats, per això
incorporem contínuament nous productes que ampliïn la nostra oferta de serveis.
El nostre equip d’enginyeria definirà el projecte de la forma més òptima possible,
complint amb totes les especificacions.
Els nostres tècnics ho faran possible implementant les instal·lacions i sistemes
necessaris per al seu funcionament, i ho mantindran en òptim funcionament
mitjançant el nostre servei de manteniment, cobrint d’aquesta manera totes les fases
del projecte.
Areas d’activitat
08
Enginyeria de
Telecomunicacions,
Sistemes IT i Energia
Gràcies a la dilatada experiència adquirida al llarg de molts anys i a la constant
actualització tecnològica de l’equip d’enginyers, estem en disposició òptima d’oferir
els serveis d’Enginyeria a les àrees de Telecomunicacions, Sistemes IT i Energia.
Aquests serveis cobririen totes i cadascuna de les fases d’un projecte, des del seu
disseny fins a la seva certificació final, passant per la direcció facultativa durant el
procés d’execució.
Aspectes clau:
•	 Solucions avantguardistes, flexibles a l’evolució tecnològica i
econòmicament viables.
•	 Propostes d’eficiència energètica.
•	 Gestió de processos segons ITIL.
•	 Gestió de projectes segons recomanacions PRINCE2.
Areas d’activitat
09
Construcció de Centres
de Procesament de dades
Dissenyem i construïm un CPD per ser energèticament eficient (mínim PUE), respectuós
amb el medi ambient (Green Datacenter), amb el nivell de redundància requerit (TUI-
TIER) i conforme a normes internacionals:ANSI/TIA-942-A, ISO/IEC 24764, EN 50173-
5, BICSI-002, etc.
Sistemes:
•	 Energia, UPS, Climatització,Tancaments de Racks, Contraincendios,
•	 Cablejat, CCTV IP, Emmagatzematge, Seguretat,Accessos,Vigilància,
•	 Topologia de Xarxa, Monitoratge, Gestió Remota, etc.
Solucions:
•	 Revisió prèvia de paràmetres fonamentals del CPD.
•	 Memòria tècnica detallada.
Tecnologies:
•	 Enginyeria i Integració dels productes dels millors fabricadors.
Areas d’activitat
10
Xarxes de Cablejat
Estructurat
La xarxa de cablejat estructurat proporciona el nivell físic sobre el qual sustentar
totes els serveis de comunicacions, seguretat i control. Disposem de personal propi
altament qualificat i amb gran experiència en totes les fases del projecte, incloent
l’enginyeria, la instal·lació i el manteniment. Experiència provada en entorns de
Centres de Dades i infraestructures gestionades en temps real.
Sistemes:
•	 Coure UTP i FTP Cat3, Cat5I, Cat6 i Cat6A segons normes EIA/TIA i
ISO 11801.
•	 Fibra Òptica multimodo (OM1-OM4) i monomodo (US1-US2) segons
normes EIA/TIA i ISO 11801.
Solucions:
•	 Preconectorizadas, tant en coure com en f.o., per a desplegaments ràpids i
flexibles.
•	 Gestionables en temps real, tals com imVision i PanView.
Areas d’activitat
11
Telefonia i
Comunicacions
Unificades
Proporcionem solucions de veu que van des dels sistemes tradicionals TDM als més
avançats basats en IP, de petita a gran capacitat, incloent configuracions en HA (Alta
Disponibilitat).
Integració amb aplicacions, sistemes de missatgeria i entorns de comunicacions
unificades.
Aportem recursos propis que cobreixen les fases d’especificació, disseny, instal·lació
i arrencada, proporcionant solucions a mesura de suport i manteniment, incloent
formats 24 x 7.
Solucions:
•	 Centraletes telefòniques IP.
•	 Comunicacions unificades.
•	 Missatgeria Unificada.
•	 Videoconferència.
•	 Contact Center.
•	 Tarificació.
•	 Integració de plataformes Microsoft:
•	 Lync.
•	 LiveMeeting.
•	 Exchange.
Areas d’activitat
12
Comunicacions
de Dades
Les xarxes de comunicacions LAN/SAN/WAN són la peça clau de les infraestructures
de sistemes i han de garantir els mes alts nivells de disponibilitat, funcionalitats i
escalabilidad.
Els recursos de Powernet abarquem totes les fases, des de l’enginyeria de disseny, la
instal·lació i posada en marxa, i també els serveis de monitoratge i anàlisi,suport i
manteniment.
Solucions:
•	 Infraestructures Accés i Core.
•	 Fabric Ethernet SPB (Shortest Path Bridging)
•	 Enrutamiento.
•	 Xarxes Sense fils (Wi-Fi i MESH).
•	 Integració i gestió de dispositius i aplicacions mòbils (MDM & MAM).
•	 Control d’accés i gestió d’identitat (NAC).
•	 Accés remot.
•	 Balanceig d’aplicacions.
•	 Gestió d’ample de banda i QoS.
•	 Acceleració WAN.
•	 Eines d’anàlisis, monitoratge i gestió.
Areas d’activitat
Areas de actividad
Seguretat de xarxa
La seguretat de xarxa ha de garantir que el nivell de funcionament de tots els
dispositius d’una xarxa sigui òptim i que tots els usuaris màquines posseeixin els
drets que els han estat concedits.Això pot incloure:
•	 Evitar que persones no autoritzades intervinguin en el sistema amb finalitats
malignes.
•	 Evitar que els usuaris realitzin operacions involuntàries que puguin danyar el
sistema.
•	 Assegurar les dades mitjançant la previsió de fallides.
•	 Garantizar la continuitat del servei.
Solucions:
•	 Limitar l’accés a la xarxa (firewall).
•	 Limitar el nombre de punts d’entrada (ports).
•	 Definir una política de seguretat interna (contrasenyes, activació d’arxius
executables).
•	 Fer ús d’utilitats de seguretat (registres).
•	 Defensa eficaç del DDoS.
13Areas d’activitat
14
Virtualització
Reducció de costos per mitjà de la virtualització:
•	 Adquisició i manteniment d’equips.Aprofiti al màxim la potència dels seus sistemes.
•	 Administració centralitzada de tot el centre de procesament de dades.
•	 Estalvis energètics (alimentació, ventilació) i d’espai.
Simplifiqui la gestió dels seus processos informàtics:
•	 Alta disponibilitat com a part integral dels sistemes de procesament de dades
•	 Flexibilitat. Implantació immediata de nous serveis.
•	 Reparació o renovació d’equips en qualsevol moment,sense impacte en la producció.
•	 Virtualització d’escriptoris: Gestió centralitzada dels llocs de treball.
Creació de ‘cloud’ privada i integració amb ‘cloud’ pública.
Els principals proveïdors de software de virtualització:
•	 Més d’un 80% de quota de mercat i una àmplia experiència posicionen a
VMware com a líder del sector.
•	 Virtualització avançada del lloc de treball amb Citrix.
Areas d’activitat
15Areas d’activitat
Emmagatzematge
Estalvi de costos:
Els sistemes d’emmagatzematge presenten propietats úniques que redueixen costos
operatius: deduplicación, ‘thin provisioning’ i snapshots totalment modificables, i al
mateix temps suporten la millor integració amb entorns de virtualització.
Escalabilitat:
Des de 3TB fins a més de 50 PB. Un interfície comuna de gestió per a tota la gamma
i l’existència d’un únic format intern, permeten la migració des de qualsevol sistema
cap a les gammes superiors, protegint la seva inversió i simplificant la planificació.
Integració i Seguretat:
Mòduls d’integració per als principals entorns (VMware, Hyper-V, Exchange,Oracle,
SAP,SQL.etc.),que permeten garantir la seguretat de les seves dades,al mateix temps
que redueixen les finestres de backup d’hores a minuts.Tecnologies com RAID DP
Doble Paritat) i‘snapmirror’ (replicació remota) asseguren l’accés continu a les dades,
sense impactar en el rendiment.
Emmagatzematge Unificat:
Treballem amb els dispositius d’emmagatzematge més complets del mercat,
integrant en el mateix sistema totes els protocols d’accés:FC,iSCSI,NFS,CIFS
i FCoE.
16
Projectes elèctrics i
qualitat d’energia
Xarxes en baixa tensió, d’alta eficiència i continuïtat de subministrament.
•	 Projectes per al sector terciari i industrial.
•	 Experts en subministraments d’emergència/socorro per a instal·lacions en Data
Center i locals de pública concurrència.
•	 Estudis de legalització per a compliment de normativa vigent en instal·lacions
elèctriques en mitjana i baixa tensió.
•	 Estudis d’il·luminació i càlculs reglamentaris segons normativa .
Infraestructures:
•	 Integració de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda i Commutadors
Estàtics.
•	 Commutacions automàtiques i Grups electrògens.
•	 Data Center Power & DCIM.
•	 Quadres elèctrics de comandament i protecció.
•	 Estudis d’il·luminació i càlculs reglamentaris segons normativa.
Estudis:
•	 Anàlisi de Xarxes elèctriques en baixa tensió i Qualitat d’Energia.
•	 Consultoria en estalvi energètic i eficiència.
ALIMENTACIÓN III A 220V
CAPACIDAD DETRANSPORTE
LINEA REPARTIDORA
U = 0,5%
Areas d’activitat
17Areas d’activitat
Integració de sistemes
Powernet compta amb la capacitat tècnica i l’experiència necessàries per oferir
solucions que requereixin la integració de diferents sistemes multidisciplinaris,oferint
els més alts nivells de garantia i satisfacció als seus Clients.
Infraestructures:
•	 TVIP (Televisió IP)
•	 Enllacis làser, infrarojos i Wi-Fi
•	 Megafonia IP
•	 Interfonía
•	 Seguretat electrònica
•	 Videoconferència
18
Manteniment integral
Areas d’activitat
MANTENIMENT
REACTIU
PROACTIU
Servei de garantia de continuïtat del
negoci en entorns de:
DADES
VEU
ENERGIA
SISTEMES
Emmagatzematge,Virtualització,Directori
Actiu, Correu,Backup i Antivirus.
Monitorització
mitjançant Centre
de Gestió Remota (CGR).
Restauració del nivell
de servei
Maquinari/Programari
previ a la incidència.
*Gestió de la garantia del
fabricant al llarg d’intervenció.
Interlocutor únic
19Referències
Mitjans de comunicació
Banca i Assegurances
Indústria
Sector Públic
20 Referències
Universitats
Serveis
21Referències
Sanitari i Farmacèutic
Tecnològiques
Constructores i Immobiliàries
Operadores
Powernet I, Madrid.
Francisca Delgado 11,
Edifici Neinver
Arroyo de laVega
Alcobendas - 28108
Madrid, Espanya
Tel: +34 902 947 954
Tel: +34 91 657 32 90
Fax: +34 91 657 32 91
Powernet I, Barcelona.
C /Josep Rodoreda 39
Polígon Industrial ‘El Gall’
08950 Esplugues del Llobregat
(Barcelona)
Tel: +34 93 470 09 00
Fax: +34 93 473 01 19
www.powernet.es

More Related Content

Similar to Presentacion catalan

Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Patrick Agut Klose
 
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TICEstalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Nexica
 
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquelPràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
Rakiball
 
Presentació Empresa Eurona
Presentació Empresa EuronaPresentació Empresa Eurona
Presentació Empresa Eurona
jaumesi
 
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Cas d'èxit: Kymos
Cas d'èxit: KymosCas d'èxit: Kymos
Cas d'èxit: Kymos
Microblau
 
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàticsCFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Eduard
 
Presentació corporativa 2013 cat
Presentació corporativa 2013  catPresentació corporativa 2013  cat
Presentació corporativa 2013 cat
AnyHelp International
 
Presentació corporativa auntic
Presentació corporativa aunticPresentació corporativa auntic
Presentació corporativa auntic
Grup aunTIC
 
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
TICAnoia
 
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-laVisibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Informática en núvol
Informática en núvolInformática en núvol
Informática en núvol
bieleloi123
 
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiuIoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
TICAnoia
 
Cat Business Case Insyte
Cat Business Case  InsyteCat Business Case  Insyte
Cat Business Case InsyteCiro Alonso
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓvgr22
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOvgr22
 

Similar to Presentacion catalan (20)

Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
Cloud computing · Avantatges empresarials [SW Hosting]
 
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TICEstalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
Estalvi i millora de la productivitat mitjançant eines TIC
 
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquelPràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
Pràctica 2 presentació ballesté prieto raquel
 
Presentació Empresa Eurona
Presentació Empresa EuronaPresentació Empresa Eurona
Presentació Empresa Eurona
 
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
Com fer de la dispersió geogràfica una virtut. El leitmotiv de la integració ...
 
Cas d'èxit: Kymos
Cas d'èxit: KymosCas d'èxit: Kymos
Cas d'èxit: Kymos
 
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàticsCFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics
 
LOGIC SH
LOGIC SHLOGIC SH
LOGIC SH
 
Presentació corporativa 2013 cat
Presentació corporativa 2013  catPresentació corporativa 2013  cat
Presentació corporativa 2013 cat
 
Adcloud
Adcloud Adcloud
Adcloud
 
Presentació corporativa auntic
Presentació corporativa aunticPresentació corporativa auntic
Presentació corporativa auntic
 
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
3 casos d´èxit de innovació empresarial amb les TIC a la comarca
 
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-laVisibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
Visibilitat del tràfic de xarxa: per a què serveix i com obtenir-la
 
Informática en núvol
Informática en núvolInformática en núvol
Informática en núvol
 
Dset
DsetDset
Dset
 
Dset
DsetDset
Dset
 
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiuIoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
IoT : Com fer un prototipatge ràpid i efectiu
 
Cat Business Case Insyte
Cat Business Case  InsyteCat Business Case  Insyte
Cat Business Case Insyte
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ
 
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIOSISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
SISTEMES EMPRESARIALS DE GESTIÓ D'INFORMACIO
 

More from Powernet

¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
Powernet
 
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
Powernet
 
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
Powernet
 
Powernet experiencia en entornos cpd con fotos
Powernet  experiencia en entornos cpd con fotosPowernet  experiencia en entornos cpd con fotos
Powernet experiencia en entornos cpd con fotos
Powernet
 
Powernet peru 2015
Powernet peru 2015Powernet peru 2015
Powernet peru 2015
Powernet
 
Powernet 2015 mx
Powernet 2015 mxPowernet 2015 mx
Powernet 2015 mx
Powernet
 
Powernet colombia 2015
Powernet colombia 2015Powernet colombia 2015
Powernet colombia 2015
Powernet
 
Powernet Corporate Presentation 2015
Powernet Corporate Presentation 2015 Powernet Corporate Presentation 2015
Powernet Corporate Presentation 2015
Powernet
 
Tigre - Powernet - LATAM
Tigre - Powernet - LATAMTigre - Powernet - LATAM
Tigre - Powernet - LATAM
Powernet
 
Scotibank - Powernet - LATAM
Scotibank - Powernet - LATAMScotibank - Powernet - LATAM
Scotibank - Powernet - LATAM
Powernet
 
Remaco - Casos de Éxito - Powernet
Remaco - Casos de Éxito - PowernetRemaco - Casos de Éxito - Powernet
Remaco - Casos de Éxito - Powernet
Powernet
 
Powernet - Banco Popular
Powernet - Banco PopularPowernet - Banco Popular
Powernet - Banco Popular
Powernet
 
Powernet - FC Barcelona
Powernet - FC BarcelonaPowernet - FC Barcelona
Powernet - FC Barcelona
Powernet
 
Powernet - MAPFRE
Powernet - MAPFREPowernet - MAPFRE
Powernet - MAPFRE
Powernet
 
Powernet - Mediapro
Powernet - MediaproPowernet - Mediapro
Powernet - Mediapro
Powernet
 
Powernet - Microsoft
Powernet - MicrosoftPowernet - Microsoft
Powernet - Microsoft
Powernet
 
Powernet - Telefonica
Powernet - TelefonicaPowernet - Telefonica
Powernet - Telefonica
Powernet
 
Powernet - BBVA
Powernet - BBVAPowernet - BBVA
Powernet - BBVA
Powernet
 
Powernet - Scotiabank
Powernet - ScotiabankPowernet - Scotiabank
Powernet - Scotiabank
Powernet
 
Powernet - Agencia EFE
Powernet - Agencia EFEPowernet - Agencia EFE
Powernet - Agencia EFE
Powernet
 

More from Powernet (20)

¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
¿Qué soluciones ofrecemos en el área de la ciberseguridad?
 
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
¿Qué soluciones y servicios ofrecemos para entornos críticos?
 
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
Powernet experiencia en entornos CPD abril/2016
 
Powernet experiencia en entornos cpd con fotos
Powernet  experiencia en entornos cpd con fotosPowernet  experiencia en entornos cpd con fotos
Powernet experiencia en entornos cpd con fotos
 
Powernet peru 2015
Powernet peru 2015Powernet peru 2015
Powernet peru 2015
 
Powernet 2015 mx
Powernet 2015 mxPowernet 2015 mx
Powernet 2015 mx
 
Powernet colombia 2015
Powernet colombia 2015Powernet colombia 2015
Powernet colombia 2015
 
Powernet Corporate Presentation 2015
Powernet Corporate Presentation 2015 Powernet Corporate Presentation 2015
Powernet Corporate Presentation 2015
 
Tigre - Powernet - LATAM
Tigre - Powernet - LATAMTigre - Powernet - LATAM
Tigre - Powernet - LATAM
 
Scotibank - Powernet - LATAM
Scotibank - Powernet - LATAMScotibank - Powernet - LATAM
Scotibank - Powernet - LATAM
 
Remaco - Casos de Éxito - Powernet
Remaco - Casos de Éxito - PowernetRemaco - Casos de Éxito - Powernet
Remaco - Casos de Éxito - Powernet
 
Powernet - Banco Popular
Powernet - Banco PopularPowernet - Banco Popular
Powernet - Banco Popular
 
Powernet - FC Barcelona
Powernet - FC BarcelonaPowernet - FC Barcelona
Powernet - FC Barcelona
 
Powernet - MAPFRE
Powernet - MAPFREPowernet - MAPFRE
Powernet - MAPFRE
 
Powernet - Mediapro
Powernet - MediaproPowernet - Mediapro
Powernet - Mediapro
 
Powernet - Microsoft
Powernet - MicrosoftPowernet - Microsoft
Powernet - Microsoft
 
Powernet - Telefonica
Powernet - TelefonicaPowernet - Telefonica
Powernet - Telefonica
 
Powernet - BBVA
Powernet - BBVAPowernet - BBVA
Powernet - BBVA
 
Powernet - Scotiabank
Powernet - ScotiabankPowernet - Scotiabank
Powernet - Scotiabank
 
Powernet - Agencia EFE
Powernet - Agencia EFEPowernet - Agencia EFE
Powernet - Agencia EFE
 

Presentacion catalan

 • 1. Enginyeria i Integració de Telecomunicacions, Sistemes IT i Energia
 • 2.
 • 3. 01 Que necessita la seva empresa? Enginyeria POWERNET disposa d’un gabinet d’enginyers altament qualificats, amb experiència en el disseny de solucions de telecomunicacions i amb capacitat d’efectuar la direcció facultativa en el posterior desenvolupament del projecte. Integració POWERNET aporta un ampli catàleg de solucions avantguardistes i funcionals, a la mesura de les necessitats tecnològiques de la seva empresa, oferint la garantia d’una òptima instal·lació i manteniment dels seus sistemes gràcies al nostre equip de professionals, altament qualificat i en constant formació. Presentación
 • 4. 02 Trajectòria En 1989 neix POWERNET,fundada en un començament per un petit equip de tècnics altament qualificats, aconsegueixen convertir-se ràpidament en pioners en la creació de les primeres xarxes locals en entorn client/servidor. Des d’aquells inicis, POWERNET ha evolucionat constantment oferint cada vegada més i millors solucions als nostres clients,creixent per transformar-se d’un petit grup a una àmplia plantilla. D’aquesta forma, POWERNET ha aconseguit consolidar-se com un referent en la integració de sistemes, passant al llindar del selecte grup d’empreses amb capacitat de realitzar les labors de prescripció i enginyeria global d’un projecte de telecomunicacions. Informació corporativa
 • 5. 03 Equip Humà El pilar fonamental sobre el qual se sustenta POWERNET és el nostre equip de professionals. Coneixedors que una plantilla sòlida i altament qualificada és un dels principals actius dels quals una empresa pot disposar, en POWERNET ens esforcem a millorar dia a dia aquest grup.Mantenim equips estables de treball,formats per especialistes de cada àrea, els quals estan en constant formació mitjançant els programes d’especialització i certificació dels nostres socis tecnològics. El resultat obtingut és un equip multidisciplinari i compacte, que treballa amb la mateixa il·lusió i obstinació del primer dia. Informació corporativa
 • 6. 04 Certificacions i acreditacions Ja des de la seva creació, POWERNET ha mantingut com a objectiu fonamental aconseguir les més altes cotes de qualitat en els seus serveis, sense oblidar-se del compromís de preservar el medi ambient en el desenvolupament de les seves activitats. També ha estat estratègica lidentificació dels socis tecnològics i aconseguir amb ells les certificacions necessàri es per garantir aquestes qualitats. Així mateix s’han realitzat tots els esforços necessaris per complir amb les acreditacions legals i normatives vigents al nostre àrea d’activitat. Qualitat Medi ambient Empresa Instal·ladora d’Electricitat Empresa Instal·ladora Electrica de baixa tensió Empresa Instal·ladora de Telecomunicació POWERNET I S.L CALLE FRANCISCA DELGADO, 11 3º28108-ALCOBENDAS (MADRID). EBTE 2009/DC/019 POWERNET I S.L. JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOBA N CALLE FRANCISCA DELGADO, 11 3º Alcobendas (28108-Madrid) B84151463 Madrid, 18 de noviembre de 2009 Informació corporativa
 • 7. 05 Cobertura nacional Operativa directa a Espanya: • Oficines a Madrid i Barcelona. • Capacitat operativa amb cobertura nacional. Oficines Powernet Empresa col·laboradora Informació corporativa
 • 8. 06 Dades corporatives POWERNET és una empresa sòlida i sanejada, amb capacitat financera per abordar la viabilitat de qualsevol projecte, garantint relacions de futur amb els seus clients. Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fact. 12,1 m€ 12,9 m€ 14,0 m€ 16,0 m€ 10,5 m€ 13,1 m€ Any Directius Estructura Tècnics Total 2008 6 27 38 71 2009 6 26 35 67 2010 6 26 38 70 2011 6 27 46 79 2012 6 26 44 76 2008 2009 20102007 2,0 0,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 2011 2012 2011 2012 10 0 20 30 40 50 60 70 80 20102008 2009 Informació corporativa
 • 9. 07 Areas d’activitat En POWERNET ens esforcem per cobrir totes les seves necessitats, per això incorporem contínuament nous productes que ampliïn la nostra oferta de serveis. El nostre equip d’enginyeria definirà el projecte de la forma més òptima possible, complint amb totes les especificacions. Els nostres tècnics ho faran possible implementant les instal·lacions i sistemes necessaris per al seu funcionament, i ho mantindran en òptim funcionament mitjançant el nostre servei de manteniment, cobrint d’aquesta manera totes les fases del projecte. Areas d’activitat
 • 10. 08 Enginyeria de Telecomunicacions, Sistemes IT i Energia Gràcies a la dilatada experiència adquirida al llarg de molts anys i a la constant actualització tecnològica de l’equip d’enginyers, estem en disposició òptima d’oferir els serveis d’Enginyeria a les àrees de Telecomunicacions, Sistemes IT i Energia. Aquests serveis cobririen totes i cadascuna de les fases d’un projecte, des del seu disseny fins a la seva certificació final, passant per la direcció facultativa durant el procés d’execució. Aspectes clau: • Solucions avantguardistes, flexibles a l’evolució tecnològica i econòmicament viables. • Propostes d’eficiència energètica. • Gestió de processos segons ITIL. • Gestió de projectes segons recomanacions PRINCE2. Areas d’activitat
 • 11. 09 Construcció de Centres de Procesament de dades Dissenyem i construïm un CPD per ser energèticament eficient (mínim PUE), respectuós amb el medi ambient (Green Datacenter), amb el nivell de redundància requerit (TUI- TIER) i conforme a normes internacionals:ANSI/TIA-942-A, ISO/IEC 24764, EN 50173- 5, BICSI-002, etc. Sistemes: • Energia, UPS, Climatització,Tancaments de Racks, Contraincendios, • Cablejat, CCTV IP, Emmagatzematge, Seguretat,Accessos,Vigilància, • Topologia de Xarxa, Monitoratge, Gestió Remota, etc. Solucions: • Revisió prèvia de paràmetres fonamentals del CPD. • Memòria tècnica detallada. Tecnologies: • Enginyeria i Integració dels productes dels millors fabricadors. Areas d’activitat
 • 12. 10 Xarxes de Cablejat Estructurat La xarxa de cablejat estructurat proporciona el nivell físic sobre el qual sustentar totes els serveis de comunicacions, seguretat i control. Disposem de personal propi altament qualificat i amb gran experiència en totes les fases del projecte, incloent l’enginyeria, la instal·lació i el manteniment. Experiència provada en entorns de Centres de Dades i infraestructures gestionades en temps real. Sistemes: • Coure UTP i FTP Cat3, Cat5I, Cat6 i Cat6A segons normes EIA/TIA i ISO 11801. • Fibra Òptica multimodo (OM1-OM4) i monomodo (US1-US2) segons normes EIA/TIA i ISO 11801. Solucions: • Preconectorizadas, tant en coure com en f.o., per a desplegaments ràpids i flexibles. • Gestionables en temps real, tals com imVision i PanView. Areas d’activitat
 • 13. 11 Telefonia i Comunicacions Unificades Proporcionem solucions de veu que van des dels sistemes tradicionals TDM als més avançats basats en IP, de petita a gran capacitat, incloent configuracions en HA (Alta Disponibilitat). Integració amb aplicacions, sistemes de missatgeria i entorns de comunicacions unificades. Aportem recursos propis que cobreixen les fases d’especificació, disseny, instal·lació i arrencada, proporcionant solucions a mesura de suport i manteniment, incloent formats 24 x 7. Solucions: • Centraletes telefòniques IP. • Comunicacions unificades. • Missatgeria Unificada. • Videoconferència. • Contact Center. • Tarificació. • Integració de plataformes Microsoft: • Lync. • LiveMeeting. • Exchange. Areas d’activitat
 • 14. 12 Comunicacions de Dades Les xarxes de comunicacions LAN/SAN/WAN són la peça clau de les infraestructures de sistemes i han de garantir els mes alts nivells de disponibilitat, funcionalitats i escalabilidad. Els recursos de Powernet abarquem totes les fases, des de l’enginyeria de disseny, la instal·lació i posada en marxa, i també els serveis de monitoratge i anàlisi,suport i manteniment. Solucions: • Infraestructures Accés i Core. • Fabric Ethernet SPB (Shortest Path Bridging) • Enrutamiento. • Xarxes Sense fils (Wi-Fi i MESH). • Integració i gestió de dispositius i aplicacions mòbils (MDM & MAM). • Control d’accés i gestió d’identitat (NAC). • Accés remot. • Balanceig d’aplicacions. • Gestió d’ample de banda i QoS. • Acceleració WAN. • Eines d’anàlisis, monitoratge i gestió. Areas d’activitat
 • 15. Areas de actividad Seguretat de xarxa La seguretat de xarxa ha de garantir que el nivell de funcionament de tots els dispositius d’una xarxa sigui òptim i que tots els usuaris màquines posseeixin els drets que els han estat concedits.Això pot incloure: • Evitar que persones no autoritzades intervinguin en el sistema amb finalitats malignes. • Evitar que els usuaris realitzin operacions involuntàries que puguin danyar el sistema. • Assegurar les dades mitjançant la previsió de fallides. • Garantizar la continuitat del servei. Solucions: • Limitar l’accés a la xarxa (firewall). • Limitar el nombre de punts d’entrada (ports). • Definir una política de seguretat interna (contrasenyes, activació d’arxius executables). • Fer ús d’utilitats de seguretat (registres). • Defensa eficaç del DDoS. 13Areas d’activitat
 • 16. 14 Virtualització Reducció de costos per mitjà de la virtualització: • Adquisició i manteniment d’equips.Aprofiti al màxim la potència dels seus sistemes. • Administració centralitzada de tot el centre de procesament de dades. • Estalvis energètics (alimentació, ventilació) i d’espai. Simplifiqui la gestió dels seus processos informàtics: • Alta disponibilitat com a part integral dels sistemes de procesament de dades • Flexibilitat. Implantació immediata de nous serveis. • Reparació o renovació d’equips en qualsevol moment,sense impacte en la producció. • Virtualització d’escriptoris: Gestió centralitzada dels llocs de treball. Creació de ‘cloud’ privada i integració amb ‘cloud’ pública. Els principals proveïdors de software de virtualització: • Més d’un 80% de quota de mercat i una àmplia experiència posicionen a VMware com a líder del sector. • Virtualització avançada del lloc de treball amb Citrix. Areas d’activitat
 • 17. 15Areas d’activitat Emmagatzematge Estalvi de costos: Els sistemes d’emmagatzematge presenten propietats úniques que redueixen costos operatius: deduplicación, ‘thin provisioning’ i snapshots totalment modificables, i al mateix temps suporten la millor integració amb entorns de virtualització. Escalabilitat: Des de 3TB fins a més de 50 PB. Un interfície comuna de gestió per a tota la gamma i l’existència d’un únic format intern, permeten la migració des de qualsevol sistema cap a les gammes superiors, protegint la seva inversió i simplificant la planificació. Integració i Seguretat: Mòduls d’integració per als principals entorns (VMware, Hyper-V, Exchange,Oracle, SAP,SQL.etc.),que permeten garantir la seguretat de les seves dades,al mateix temps que redueixen les finestres de backup d’hores a minuts.Tecnologies com RAID DP Doble Paritat) i‘snapmirror’ (replicació remota) asseguren l’accés continu a les dades, sense impactar en el rendiment. Emmagatzematge Unificat: Treballem amb els dispositius d’emmagatzematge més complets del mercat, integrant en el mateix sistema totes els protocols d’accés:FC,iSCSI,NFS,CIFS i FCoE.
 • 18. 16 Projectes elèctrics i qualitat d’energia Xarxes en baixa tensió, d’alta eficiència i continuïtat de subministrament. • Projectes per al sector terciari i industrial. • Experts en subministraments d’emergència/socorro per a instal·lacions en Data Center i locals de pública concurrència. • Estudis de legalització per a compliment de normativa vigent en instal·lacions elèctriques en mitjana i baixa tensió. • Estudis d’il·luminació i càlculs reglamentaris segons normativa . Infraestructures: • Integració de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda i Commutadors Estàtics. • Commutacions automàtiques i Grups electrògens. • Data Center Power & DCIM. • Quadres elèctrics de comandament i protecció. • Estudis d’il·luminació i càlculs reglamentaris segons normativa. Estudis: • Anàlisi de Xarxes elèctriques en baixa tensió i Qualitat d’Energia. • Consultoria en estalvi energètic i eficiència. ALIMENTACIÓN III A 220V CAPACIDAD DETRANSPORTE LINEA REPARTIDORA U = 0,5% Areas d’activitat
 • 19. 17Areas d’activitat Integració de sistemes Powernet compta amb la capacitat tècnica i l’experiència necessàries per oferir solucions que requereixin la integració de diferents sistemes multidisciplinaris,oferint els més alts nivells de garantia i satisfacció als seus Clients. Infraestructures: • TVIP (Televisió IP) • Enllacis làser, infrarojos i Wi-Fi • Megafonia IP • Interfonía • Seguretat electrònica • Videoconferència
 • 20. 18 Manteniment integral Areas d’activitat MANTENIMENT REACTIU PROACTIU Servei de garantia de continuïtat del negoci en entorns de: DADES VEU ENERGIA SISTEMES Emmagatzematge,Virtualització,Directori Actiu, Correu,Backup i Antivirus. Monitorització mitjançant Centre de Gestió Remota (CGR). Restauració del nivell de servei Maquinari/Programari previ a la incidència. *Gestió de la garantia del fabricant al llarg d’intervenció. Interlocutor únic
 • 21. 19Referències Mitjans de comunicació Banca i Assegurances Indústria Sector Públic
 • 24. Powernet I, Madrid. Francisca Delgado 11, Edifici Neinver Arroyo de laVega Alcobendas - 28108 Madrid, Espanya Tel: +34 902 947 954 Tel: +34 91 657 32 90 Fax: +34 91 657 32 91 Powernet I, Barcelona. C /Josep Rodoreda 39 Polígon Industrial ‘El Gall’ 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) Tel: +34 93 470 09 00 Fax: +34 93 473 01 19 www.powernet.es