Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het Strategisch
Communicatieplan
1 Management Samenvatting
Vathier op hoofdlijnen derodedraad van hetplan samen.Zodoendekan men inzichtkrijgen in de te
vol...
13 Mensen en middelen........................................................................................................
3 Inleiding
Vermeld hier de aanleiding of toedrachtdie geleid heefttot het opstellen van dit plan
4 Definitie
Wat willen w...
voorde organisatiedoorjete verdiepen in de huidige situatieen knelpunten en achterliggende
oorzaken naarboven tehalen.In d...
FormuleerSMARTcommunicatie-effectdoelstellingen (Kennis-houding-gedrag,of:
Categoriebehoefte,Merkbekendheid,Merkkennis,Mer...
Hoe ga je er voorzorgen datjedoelen daadwerkelijkbereiktworden?In dezestap werkje de doelen
uit in een concreet actieplan....
14.2 Kosten en opbrengsten
Geef een overzichtvan de investeringen van jeplan (kosten,capaciteit,etc.).Probeerookde
opbreng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3

Share

Download to read offline

Template - het strategisch communicatieplan

Download to read offline

Invulsjabloon in Microsoft Word voor je eigen communicatieplan of -strategie. Vrij te gebruiken in iedere organsiatie, instelling, marketing- of communicatieafdeling. Nederlands.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Template - het strategisch communicatieplan

 1. 1. Het Strategisch Communicatieplan
 2. 2. 1 Management Samenvatting Vathier op hoofdlijnen derodedraad van hetplan samen.Zodoendekan men inzichtkrijgen in de te volgen communicatiestrategiezonderzich doordetailste worstelen. 2 Inhoud 1 Management Samenvatting.................................................................................................... 2 2 Inhoudsopgave...........................................................................Error! Bookmark not defined. 3 Inleiding................................................................................................................................ 4 4 Definitie Wat willen we bereiken? .......................................................................................... 4 4.1 Organisatie (-)doelen...................................................................................................... 4 4.2 Opdrachtgever............................................................................................................... 4 4.3 Probleemstelling/ kans .................................................................................................. 4 4.4 Communicatievraagstuk en deelvragen ........................................................................... 4 4.5 Doelstelling.................................................................................................................... 4 5 Doel- en probleemanalyse...................................................................................................... 4 5.1 Interne analyse .............................................................................................................. 5 5.2 Externe analyse.............................................................................................................. 5 5.3 SWOT analyse / confrontatiematrix................................................................................. 5 5.4 Conclusies / verbeterpunten........................................................................................... 5 6 Doelgroepen.......................................................................................................................... 5 7 Doelstellingen........................................................................................................................ 5 8 Strategie ............................................................................................................................... 6 8.1 Alternatieve oplossingsrichtingenen ideeën.................................................................... 6 8.2 Keuze kernstrategie.............................................................Error! Bookmark not defined. 8.3 Bijdrage aan doelstellingen............................................................................................. 6 9 Boodschap ............................................................................................................................ 6 10 Concept............................................................................................................................. 6 11 Mediamix .......................................................................................................................... 6 12 Planning enimplementatie................................................................................................. 6 12.1 Beoogd resultaat............................................................................................................ 7 12.2 Activiteiten en planning.................................................................................................. 7 12.3 Haalbaarheiden randvoorwaarden ................................................................................. 7
 3. 3. 13 Mensen en middelen.......................................................................................................... 7 13.1 Betrokken interne en externe personen / partijen............................................................ 7 13.2 Organisatie / inzet.......................................................................................................... 7 14 Budget.............................................................................................................................. 7 14.1 Beschikbaar budget........................................................................................................ 7 14.2 Kosten en opbrengsten................................................................................................... 8 15 Management en Evaluatie.................................................................................................. 8 15.1 Draagvlak....................................................................................................................... 8 15.2 Managen....................................................................................................................... 8 15.3 Evalueren....................................................................................................................... 8 15.4 Verslag / presentatie ...........................................................Error! Bookmark not defined. 16 Bijlagen............................................................................................................................. 8
 4. 4. 3 Inleiding Vermeld hier de aanleiding of toedrachtdie geleid heefttot het opstellen van dit plan 4 Definitie Wat willen we bereiken?Een helder omschreven doelstelling is onmisbaarvooreen goede communicatiestrategie.In dezestap verken je dehuidige situatiein jouw organisatieen definieerje de vraagstelling. 4.1 Organisatie (-)doelen Beschrijf in het kort jouw organisatie(en evt.jouw afdeling).Watdoetdeorganisatieen watzijn e organisatiedoelen?Watdoetjouwafdeling en watis jouw functie?Gebruikeventueeleen organigramof een anderverduidelijkend schema (zoalsdebelangrijksteprimaireprocessen), dieje het bestemet een verwijzing in de bijlageop kuntnemen. 4.2 Opdrachtgever Wie is de opdrachtgever?Watiszijn/haarrelatie tothet onderwerp?Waarligt hij/zij wakkervan? 4.3 Probleemstelling / kans Beschrijf de probleemstelling of de kansvoorde communicatiestrategie(Eris een probleemen de gevolgen daarvan zijn...of Ikziede volgendekansen en wel daarom.....).Watisde aanleiding?Aan welke symptomen (ongewenstefeiten) kun jezien dat dingen niet goed gaan.Beschrijf ookde gewenstesituatie, dan wordthetprobleem helder. De kloof die gedicht moetworden tussen de huidigeen gewenstesituatievormtje probleemstelling / uitdaging. 4.4 Communicatievraagstuk en deelvragen Beschrijf eerst de hoofdvraag waarop jein dit communicatieplan hetantwoord wiltvinden (Watmoet er gebeuren om...).Splitsdezevraag vervolgensin deelvragen waaroverjemeerwilt weten.(Omop deze vraag antwoord tekrijgen wilik meer weten overde volgendedingen:Hoe komthetdat....,wat kunnen wedoen omte voorkomen dat...). 4.5 Doelstelling Geef een beschrijving van degewensteeffecten die hetplan moetopleveren.(Alsik de vraagstelling heb beantwoord en hetprobleemheb opgelost,wil ik het volgendeeffectbereikt hebben.......). Formuleerdeze doelstelling volgensde SMART-criteria. 5 Doel- en probleemanalyse Een goed Communicatieplan kenmerktzich dooreen gedegen onderzoekvan hethoeen waaromvan de huidigeongewenstesituatieen de gewensteverandering.Zo voorkomjedatjestrakseen plan oplevertdat in de kast verdwijnt,omdatdeorganisatieerniets aan heeft.Je creëert pasmeerwaarde
 5. 5. voorde organisatiedoorjete verdiepen in de huidige situatieen knelpunten en achterliggende oorzaken naarboven tehalen.In deze stap analyseerjede kenmerken en achtergronden van je onderwerp. 5.1 Interne analyse Maakeen heldere interne analyseop basisvan theorie en de verzameldegegevens.Watzijn knelpunten in de huidigesituatie en watzijn achterliggendeoorzaken?Watzijn juiststerke en zwakke punten?Watzijn degrootsterisico’s van de huidigesituatie? 5.2 Externe analyse Maakeen heldere externe analyseop basisvan theorieen de verzameldegegevens.Watzijn knelpunten in de huidigesituatie en watzijn achterliggendeoorzaken?Watzijn kansen en bedreigingen in deexterne omgeving van deorganisatie/afdeling? Denkhierbij aan macrofactoren (DESTEP),mesofactoren (ontwikkelingen markt,concurrentie),microfactoren (imago,reputatie). 5.3 SWOT analyse / confrontatiematrix Verwerk de sterkeen zwakkepunten,alsmededeexternekansen en bedreigingen in een SWOT matrix.Neemalleen de belangrijksteaspecten metde meesteimpact op de situatie,probleemstelling en doelen.Zet vervolgensin een confrontatiematrix desterkten,zwakten, kansen en bedreigingen tegen elkaar af en geef een waardeaan de kansof hetprobleem.Werk de kansen en/of problemen met de hoogstescoreuit in verbeter-/aandachtspunten. 5.4 Conclusies / verbeterpunten Trek op basisvan dezeanalyseheldere en logische conclusiesen onderbouw deze.Hoeben je tot deze conclusie gekomen?Maakdaarbij een onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.Welkenieuwe inzichten en aanknopingspunten heeftdeanalyseopgeleverd diebijdragen aan hetbeantwoorden van de vraagstelling in hoofdstuk4? 6 Doelgroepen Welke publieksgroepen zijn teonderscheiden?Watzijn de primaire en secundaire(intermediaire, afgeleide,stakeholder) doelgroepen?Watzijn hun specifiekeeigenschappen?Welkedoelgroep is het meest bepalend voorhetsucces van het communicatieplan?Watweten weover de koop- / besluitvormingsprocessen?Kennen wede wensen,verwachtingen,barrièresvan dedoelgroep? Op welk niveau van de behoeftenladder‘raken’wededoelgroep (instrumenteel,functioneel,emotioneel, eindwaarde)?Hoeziet deDMU er uit? Welk klantbegrip (lid, patient,gast,burger,abonnee,etc.) kan je loslaten op jedoelgroep en watzal dit betekenen voorjeklantbenadering /toneof voice, boodschap?Watweetjeover hun mediaconsumptie? 7 Doelstellingen
 6. 6. FormuleerSMARTcommunicatie-effectdoelstellingen (Kennis-houding-gedrag,of: Categoriebehoefte,Merkbekendheid,Merkkennis,Merkattitude,Gedragsintentie,Gedragsfacilitatie, Gedrag, Tevredenheid) Iser een nul-meting /watis de statusnu? Denkookin 4 niveausvan doelstellingen (1. Passief (bereik,likes, volgers),2. Actief (reacties,retweets,shares),3. Sentiment (positief,neutraal,negatief),4Commercieel(verkoop,winst,aantalklanten,marktaandeel, beurskoers,etc.) 8 Strategie In dezestap presenteerje een strategie(je aanpak op hoofdlijnen) waarmeejehetgewenste resultaatin je organisatiewilt realiseren. Iedere organisatieen iedere opdrachtkan zijn eigen type strategieeisen. Denk hierbij aan de 12 communicatiestrategieën van Michels. 8.1 Alternatieve oplossingsrichtingen en ideeën Beschrijf mogelijke oplossingen, ideeën en weeg deze tegen elkaar af. Welke alternatieven/ oplossingen vallen af en waarom? Maak deze afweging zo objectief mogelijk door te werken met een beslissingsmatrix. Kies vervolgens de optimale communicatiestrategie en werk die verder op hoofdlijnen uit. 8.2 Bijdrage aan doelstellingen Beschrijf hoede strategie gaatbijdragen aan hetbehalen van dedoelen en de doelstellingen zoals beschreven in H. 4.5 en 7. 9 Boodschap Beschrijf hier de kernboodschap diedebasis vormtvooralle communicatie-uitingen.Hierbij kan je gebruikmaken van de positionering van deorganisatie,hetmerk,productof dienst. Denkaan de 9 stappen van Riezenbos&van der Grinten. Denkaan YOU-WE-Iprincipe. 10 Concept Welke ‘vorm’krijgtde communicatie?Dit wordtal enigszinsingegeven doordekeuze van de strategiein H. 8. Wordt heteen voorlichtingscampagne,gaan wededialoog aan met dedoelgroep, wordthet een social media campagne,actie,wedstrijd,crowdsourcing,viral,guerilla,etc.?? 11 Mediamix Nu wordthet tijd omde media en middelen te selecteren die het bestepassen bij de doelgroep,de strategieen het creatieve concept. Denkaan de indeling ‘Owned,Earned en Paid Media’. Denkhierbij in een geïntegreerdemix van on- en offlinemiddelen (crossmedia).Deinzet van de diverse media is uiteraard medeafhankelijkvan hetbeschikbarebudgeten decapaciteit. Geef ookaan watje doelstellingen zijn t.a.v.bereik,contactfrequentie.Zetje social media in? Zo ja,welke en waarom? 12 Planning en implementatie
 7. 7. Hoe ga je er voorzorgen datjedoelen daadwerkelijkbereiktworden?In dezestap werkje de doelen uit in een concreet actieplan.Het actieplan omvateen overzichtvan alle activiteiten binnen een bepaaldeperiode,die er genomen moeten worden omdedoelen te bereiken. Het is een soort draaiboekwaarallesin staatover‘wie doetwaten wanneer’.Hetplan kan ookgebruiktomde geplandeactiviteiten te controleren en eventueel bij te sturen. 12.1 Beoogd resultaat Beschrijf in één of enkele zinnen wathet resultaatis datje met de uitvoering wilt bereiken.Beschrijf ooktussenresultaten (watga jetussendooropleveren,watzijn mijlpalen?). 12.2 Activiteiten en planning Maakaan hand van jeeindresultaaten tussenresultaten een planning van deactiviteiten.Probeer daarin een logischeordening aan te brengen.Geef per activiteit de doorlooptijd en dedeadline aan. En geef aan wie voorwelkeactiviteit verantwoordelijkisc.q.wie welkactiepunt gaatuitvoeren. Besteed speciale aandachtaan contentmanagementen deorganisatieervan,alsmedehet publicatiesysteem. 12.3 Haalbaarheid en randvoorwaarden Licht hier de haalbaarheid van jeplan toe.Watzijn mogelijkeknelpunten (risico’s)?Hoewil je deze voorkomen?Isereen mogelijkheid omde dingen uit te proberen,teexperimenteren,etc.Geef ook een beschrijving van deconcreterandvoorwaarden dieessentieelzijn voorde realisatie van de Businesscase 13 Mensen en middelen 13.1 Betrokken interne en externe personen / partijen Beschrijf wie er verderbetrokken is bij de uitvoering van het plan en wathun rol en invloed is. 13.2 Organisatie / inzet Geef aan welke middelen er nodig zijn omdit plan te realiseren (bijvoorbeeld methoden,technieken, systemen,menskracht).Geef ookaan,indien relevant,of er voorhet realiseren van je plan een aparte organisatiein hetleven moet worden geroepen. 14 Budget 14.1 Beschikbaar budget Omschrijf hetbeschikbarebudgetvoorditplan en geef indien mogelijkaan welke budgetteringsmethodeisgebruikten welke voorwaardengesteld worden aan het aanwenden van dit budget.
 8. 8. 14.2 Kosten en opbrengsten Geef een overzichtvan de investeringen van jeplan (kosten,capaciteit,etc.).Probeerookde opbrengsten/voordelen van hetplan duidelijkte maken.Watgaatde uitvoering van hetplan de organisatieconcreetopleveren?Kun je dit kwantificeren (in getallen uitdrukken)?> 15 Management en Evaluatie Voorde realisatie van je plan is het belangrijkdatje de organisatieweette overtuigen van de meerwaardeervan.In dezestap sta jedaaromstil bij de wijzewaarop jede organisatiebetrektbij je plan.Ookdenkje na over het managen en evalueren van jeplan. 15.1 Draagvlak Beschrijf op welke manier je draagvlakgaatcreëren of hebtgecreëerd voorje plan.Wie betrekje bij (deuitvoering van) hetplan en waarom?Hoeinformeerje de betrokkenen? 15.2 Managen Geef aan hoeje je plan gaatmonitoren en jeervoorzorgtdat (tussen)resultaten van voldoende kwaliteit zijn.Hoe meet je dit en welke acties onderneemjeals jemoet bijsturen? Hoericht je de webcarein? 15.3 Evalueren Evalueren is terugkijken op het procesvan uitvoering en deresultaten die behaald zijn.Geef aan op welke wijzeje het procesen de resultaten gaatevalueren.Hoemeet je of de doelstellingen die jein Hoofdstuk4.5en 7 geformuleerd zijn,ookdaadwerkelijkbereiktzijn? Denkhierbij naast effectevaluatieookaan Procesevaluatie(watging goed in hetcommunicatieprocesen watkan beter?),Productevaluatie(wasdekwaliteit van de communicatieproducten onder,gelijkaan,of boven verwachting?) 16 Bijlagen Plaatshier tabellen, grafieken,modellen en andereachtergrondinformatiedieten grondslag ligtaan voorgaandeinformatie. WimKrop, wim.krop@profoundgroep.nl Jan Posdijk, jan.posdijk@profoundgroepnl
 • adaz5

  Jan. 25, 2021
 • brittjamar

  Mar. 27, 2019
 • KevinArizaMeza

  May. 1, 2018

Invulsjabloon in Microsoft Word voor je eigen communicatieplan of -strategie. Vrij te gebruiken in iedere organsiatie, instelling, marketing- of communicatieafdeling. Nederlands.

Views

Total views

17,006

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

50

Actions

Downloads

980

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×